Wapen nodig in Genève over plan - Eisenhower Molotow verlangt een „blanco cheque Étl Tweede Kamer aanvaardt motie-Lucas (47-23) Staatsgreep Twee vissers zaten 27 uur verkleumd in de mast in Brazilië Boot stootte in mist op wrak bij Rottum DERTIENDE JAARGANG No. 3228 OOK ONTWAPENING OP DOOD SPOOR JONG GELUK IN LUXEMBURG Minimumprijzen in kappersbedrijf Oude voorstellen opgewarmd Auto zonk weg onder drenkeling m Beperking overheidsinvesteringen moet richtlijn zijn V oorstel verhoging pensioenen De tegenstelling Te weinig A.R. burgemeesters Veroordeelden zijn gearresteerd President Da Luz Utovo Ramelan niet naar ons land Geen annexatie door Den Haag? dooi' leger afgezet li eer overzicht VRIJDAG 11 NOVEMBER 1955 N Writ TPek- 2'26 Weerbericht Geen diverse bevoegdheid aan bedrijfschap Porlret van Churchill in Tweede Kamer Russische atoomproef Wwfj mmK Rebellen veroverden slad op Sumatra In Gelderland en Drente: Zaak-Anneke Beekman Vakopleiding naar S.E.R. Nieuwe organisatie van consumenten Kolonel Lipton trekt zijn besehukligiinï in Rotterdam! Witte de Wtüisfcraat 30 Teiet 115700 ri v, Postbus 1112 Postgiro No. 424539 KJaciitendienst abonnementen 38.30-10 30 u Zaterdags 1718 tuur; Telefoon 115701) ■jvGraveohsge: Huygensplc-in 1 Postrir,. mar," Bedactie: Te!. 111802 Arim Tel UW2 Kiaehtend lenst 18.30—10.30 u.; Te' 303680 Schiedam! Lange Kerkstraat 24b Telefoon' 8738" e.vs per partaai Losse nummers 13 e*mt T^rsohijnt dadelijk? Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond. Veranderlijke bewolking n>et plaatselijk wat regen, voorn! In het Westen van het land. Matige tot krach tige Zuidelijke wind. Dezelfde of iets lagere tem peraturen. ZON KV MAAN* 13 November: zon op 7.55, onder 16.57: maar. op 3.49. onder 15.39. Directie: C. A. KKCNTNG en Mr. K. VAX HOLTEN O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT p., E algemene financiële beschou- p) wingen, lie in de afgelopen da gen gehouden zijn. laten een zeer on bevredigende indruk achter. Niet in die zin dat er geen ver standige dingen gezegd zijn, maar in die zin dat het niet heipt verstandige dingen te zeggen, zelfs al worden ze door aüe partijen in de Kamer gezegd. Er zijn punten, waarover men het jn de Kamer niet eens is. Dat zijn politieke beleidsverschillen. Die zijn ook nu aan de dag getreden. Het kan daarbij zijn dat de een voor bepaalde doeleinden geld of meer geld wil uit trekken en de ander geen geid of min der geld. Deze dingen geven geen moei te en die hebben wij niet op het oog. Wij hebben op het oog het feit, dal het staats-apparaat gestadig groeit, dat er niemand is die gelooft, dat het in zijn totaliteit efficiënt werkt en dat er niemand buiten het apparaat is die daar werkelijk controle op uitoefent. Het bedenkelijke daarbij is dat de f'.aten-Generaal krachtens hun bud get-recht met die controle zijn belast, maar die controle werkt niet ten aan zien van dit punt van de efficiency. Zij werkt wel ten aanzien van de beleids beslissingen, maar niet ten aanzien van zuinigheid in het beheer, efficien cy, enz. De Kamerleden zijn geneigd je zeggen en daar hebben zij gelijk j)1dat zij er te veel buiten staan, dat zij altijd ten aanzien van een con creet punt minder deskundig zijn dan de minister plus zijn staf en daarom ecu de controle niet effectief zijn. MEN zoekt het dan. zoals de minis ter, in een interne efficiebcy-in- specteur, of,, zoals de heer Lucas c.s. wilde, in een algemeen orgaan van dk Kamer. Wij vragen ons af hoezeer wij ook dergelijke maatregelen en instellingen waarderen of er toch niet ook noj wat anders moet gebeuren. Wij stellen voorop dat het hier geen partijzaak betreft. Want elke partij is voor haar doeleinden gebaat bij een zc suinig en efficiënt mogelijk beheer De een zal het aldus uitgespaarde voor belastingverlaging willen gebrui ken, de ander voor het doen van uit gaven van voor hem begerenswaar dige zeken, een derde zal het voor beide doeleinden willen gebruiken maar iedereen is er bü gebaat. Welnu, als deze zaak zo staat, dan eou de Kamer als geheel er zich op moeten gaan beraden of zij als Ka mer daar toch niet beter de vingen achter kan krijgen dan nu het geval is. Een orgaan als de heer Lucas be doelt kan daartoe dienstbaar zijn. Maar zou het nu geheel buitengeslo ten geacht moeten worden dat de Ka mer het ook zelf doet? Want wij geloven eigenlijk niet dat de kwestie van de zuinigheid en de efficiency beslist wordt in een strijd tussen meer of rrinder deskundigen, waarbij de meest deskundige in casu het ambtelijk apparaat, wint. Wij geloven veeleer, dat het eer kwestie van bluf is. Het ambtelijk ap paraat bluft met zijn deskundigheid Walnu, dan moet de Kamer bluffen met wat haar wezenlijke gave is, nl. het budget-recht. En dat laatste is sterker dan de ambtelijke deskundig heid. HOE dat nu precies zou moeten, zou eens moeten worden onderzocht. Wij zijn in Nederland nogal gehecht tan onze parlementaire usanties. Maar dat zijn ten slotte geen wetten van Meden en Perzen. Er zou eens kunnen worden gekeken hoe dat in andere landen toegaat, o- men zou zelf eens over nieuwe me thoden van begrotingsaanpak kunnen peinzen. Het gaat er om op welke wijze de Kamer van haar budget-recht weer een wapen kan maken. En de eerste stap op die weg is dat de Kamer zich moet realiseren dat het budget-recht een wapen is. Een wapen, dat men niet slechts kan gebruiken bij beleidsvragen, waar over verdeeldheid in de politieke are na bestaat, maar ook een wapen, dat men kan hanteren en nog wel met veel groter kans op succes in die ge vallen waarover in een politieke arena eenheid van gevoelen bestaat, en waar bij men slechts te maken heeft niet de normale inertie van een groot appa raat. Botsing Koor het eerst safari zijn ziekte is de president van de Verenigde Staten weer iti staat zich lopend te verplaatsen en hij het bezoek van de. president van Guatemala, Carlos Castillo Armasheeft de president zich vertoond in de weinig of fidele kledij van een had jas. Op de joto rechts de president van Guatemala en np de achtergrond de staatssecretaris, Herbert Hoover (Van een onzer verslaggevers) Met 22 tegen 17 stemmen heeft de Sociaal-Economische Raad hedenmorgen na een langdurige discussie besloten aan een eventueel in te stellen bedrijf schap voor het kappersbedrijf de be voegdheid te verlenen minimumprijzen vast te stellen, echter met deze beper king dat van deze bevoegdheid slechts gebruik gemaakt kan worden na een voorafgaande beslissing van de Kroon, dat de economische toestand in de be drijfstak daartoe aanleiding heeft. Met 25 tegen 14 stemmen werd ver worpen een voorstei van prof. mr. Cl. van der Grinten om de verordenende bevoegdhéid voorlopig voor een periode van twee jaar te verlenen. OOK de ontwapeningskwestie is gisteren op de Geneefse conferen tie op dood spoor geraakt. De Russische minister Molotow heeft kort en bondig verklaard, dat president Eisenhowers voorstel voor onmiddellijke Amerikaans- Russische uitwisseling van militaire blauwdrukken en luchtpa trouilles het wederzijdse wantrouwen zou aanwakkeren. Molotow voegde hieraan toe dat zijn regering haar negatieve standpunt zou wijzigen als het voorstel van de president opgenomen werd in een algemene vermindering van de bewapening en een verbod van atoomwapens. Dat zou echter pas in het laatste stadium aan de orde komen. Nu het ook gisteren mis ging, zijn de Grote Vier in een impasse geraakt bij elke kwestie die zij in Genève zouden aanvatten. Woens dag besloten zij de kwesties veiligheid en Duitsland verder maar te laten rusten. Gisteren kregen zij van hun deskundigen te horen dat de deskundigen eveneens in een slop waren geraakt wat de cbntaeten tussen Oost en West aangaat. Molotow diende opnieuw de Sowjet- voorstellen voor vermindering van de bewapening in de loop van een aantal jaren in. Ook pleitte hij voor een be lofte van de grote mogendheden geen gebruik te maken van atoom- en waterstof wapens. De Russische minister vroeg de Westelijke mogendheden, zoals Wes telijke waarnemers het noemden, een „blanco cheque" te tekenen door on middellijk in te stemmen ract een vermindering van de strijdkrachten van de Sowjet-CJnie. de Ver. Staten en communistisch China tot elk een mii- lioen of anderhalf milliocn man en die van Frankrijk en Engeland tot. elk 650.009 man. „Doelmatige internatio nale controle" zou dan later ingesteld kunnen worden. De Westelijke ministers hebben hier direct op geantwoord, dat een doel matige internationale organisatie met inspecteurs om toezicht te houden op de ontwapening een noodzakelijke voorwaarde is voor aanvaarding van een alomvattend ontwapeningsplan. Zij vroegerr hun Russische collega in te zien. dat het op het ogenblik on mogelijk is een controlestelsel te scheppen dat verborgen productie van atoomwapens of achtergehouden atoom wapens kan opsporen. Dulles deelde mede. dat de Ver. Staten op het ogenblik bezig zijn met wetenschappelijk onderzoek om dit moeilijke vraagstuk op te lossen. Met zijn Westelijk-e collega's drong de Ame rikaanse minister aan op aan vaarding van Eisenhowers voorstel voor luchtverkenning en Boelganins plan voor controleposten op strategi sche punten in de landen van het Oostelijke en Westelijke blok al« be gin van een waarsehuwingsstelsel teger. onverhoedse aanvallen. Molotows voorstellen omvatten veel punten van vroegere Franse en Britse voorstellen, die de Westelijke mogend heden echter als verouderd beschou wen, omdat zowel Doei en West toe gegeven heeft, dat het onder de huidige omstandigheden onmogelijk is te voorkomen, dat landen voorraden atoomwapens achterhouden. De nieuw ste typen atoomwapens zijn zo klein, dat zij gemakkelijk verborgen kunnen worden. "Ds A. de Bruin is door de lectuurdienst in Djakarta gevraagd, te helpen bij de verspreiding van het christelijk boek. De Raad van Samenwerking heeft ds De Bruin afgestaan voor dit doel. zij het op zekere voorwaarden. Als deze voorwaar den vervuld worden, zal ds de Bruin dus na enige tijd zijn werk in Foerwokerto (Zendende Kerk Rotterdam) neerleggen en overgaan naar de Lectuurdienst. Dit is ilt' iiiruwst*1, fut" run /iet knitiu- prinsrlijk gezin in Luxrmhlirftprins muttniJpjtIlrnri Jeu/t fa prinsrs Josephine Charlotte met hun heit/u kinderen. Maris* Astrid is 20 f> mumulen ottd. Zoals bekend is, heeft een Neder lander. die onbekend wenst te blijven, door de Nederlandse kunstschilder Max Nauta een portret van Sir Winston Churchill doen vervaardigen, dat hij door tussenkomst van de Nederlandse ambassadeur te Londen aan de Tweede Kamer beeft- aangeboden. De voorzitter dier kamer heeftf aan de heer Slikker meegedeeld, dat de Ka mer dit geschenk dankbaar zal aan vaarden. De heer Stikker zal op Don derdag 8 Decmber a.s. omstreek': 17.30 uur dit schildreij in het gebouw dei- Kamer aan de Kamer oerdraen: De Amerikaanse commissie voor de atoomenergie heeft gisteren gemeld, dat er weer een Russische atoomproef is geregistreerd. De formele bekendmaking luidde als volgt: „Lewis L. Strauss, de voorzitter van de commissie voor de atoomenergie, heeft bekendgemaakt, dat de Sowjeuime de afgelopen dagen wederom een atoom proef heeft genomen, die een oitderd'-ei vormt van de reeks, welke in 19ao ge houden wordt". Iftif'S (Van onze parlementaire redacteur) Met 47 tegen 23 stemmen heeft de Tweede Kamer gistermiddag de motie- Lucas aanvaard, waarin wordt uitgespro- ken dat beperking van de overheids- investeringen richtlijn moet zijn voor het regeringsbeleid. De P. v. d. .4. en de C.P.N". stemden tegen de motie. Minister Van de Kieft had de motie overbodig, een slag in de lucht en eigen lijk onvriendelijk tegenover de regering, die in haar geheel deze motie niet ver dient, genoemd. De minister merkte op, dat de motie ondertekend werd door de financiële spe cialisten van vijf fracties en dat haar lot dus reeds beslist was. „Barbertje moet hangen, maar Bar bertje heeft eerst nog wel een woordje te zeggen", zei minister Van de Kieft. voor hij aan de bestrijding van de mo tie begon. De regering is zich terdege bewust dal afremming van de investe ringen noodzakelijk is en zij besteedt daaraan dan ook de grootste zorg. De Rijksgebouwendienst b.v. heeft in 1955 voor 18 mïllioen aanbesteed, maar zij heeft daarvan 11 millioer. aangehou den. Ook bij wederopbouw, de Zuider- i zetwerken, en oorlog en marine is een i dergelijk streven te constateren. „Van buiten af wordt voortdurend j aandrang uitgeoefend op de overheid om meer te investeren, maar de regering tverzet zich daar steeds tegen", aldus de minister van Financiën. Hij vond dat de heren die de motie ondertekender. .zouden moeten aangeven waar de inveS- j leringen afgeremd moeten worden. ..Dat i is dwaasheid, dal is onze- taak niet". interrumpeerde de heer Lucas i'K.V.P.). Minister Van de Kieft zag dit anders. ..Als u de Zuiderzeewerken wilt stop zetten. krijgt u met de agrarische we reld te doen, en daar heb u geen zin in. Als u de tunnel bij Velsen wilt stop- Izetten, dan krijgt u het gehele verkeer?» Iwezen tegen u en daar leb; u ook geen zin in", voegde hij de heer Lucas jtoe. Minister Van de Kieft verklaarde dat drie ambtgenoten hem deze week jom meer geid vroegen omdat zij an- I derg hopeloos zouden vastlopen. „Dan i zie je maar. dat je weer los komt, i maar je krijgt geeri cent" had hot ant woord van de minister van Financiën geiuid. De heer Lucas (K.V.P.) merkte nog op, dat het om de algemene lijn gaat. De laatste jaren is een steeds stijgend bedrag van de investeringen te zien en daartegen waarschuwt deze motie. De heer Van Leeuwen tV.V.D.) zei dat de overheid een beetje tc laat heeft be grepen. dat de investeringen bij het be drijfsleven te omvangrijk werden en dat zij nu ook de hand in eigen boezem moet j steken t Daarna werd de motie ir: stemming 1 gebracht en aanvaard. (Van onze Haagse redacteur) Bij de Tweede Kamer is een wetsont werp ingediend tot verhoging van de pensioenen, die ten laste komen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en van het Spoorwegpensioenfonds. De ver boging houdt verband met de loonsver hoging van 1 October 1954. Een toeslag van 6 procent wordt gege ven op de pensioenen, die gebaseerd blij ven op de oude pensioengrondslagen, terwijl een kleinere toeslag wordt gege ven op pensioenen, die gebaseerd zijn op een berekening, waarin dc loonsverho ging slechts gedeeltelijk heeft doorge werkt. De kosten van de toeslag worden geraamd op 13.5 millioen voor "net Alg. Burgerlijk Pensioenfonds en op ƒ3.350.000 voor het Spoorwegpensioenfonds. Leden van de Daroe! Islam hebben bij een serie overvallen op Noord-Sumatra honderd mensen vermoord. Bij het ver overen van de stad Reunoni brachten de rebellen alle leden van de Mohamme daanse boerenpartij, die hen voor de voeten kwamen, om het leven. De lijken wierpen zij in do rivier. Dit hebben de Indonesische politie en het leger bekend gemaakt. De Mohammedaanse boerenpartij i Perilt staat onder communistisch beheer. DR. Schouten neeft m de Tweede Kamer gezegd, dat een politieke partij niet welbewust en opzettelijk over God mag zwijgen, gelijk de P.v.d-A. doet. Ds. Ruitenberg oestrijdt deze stel ling in „Tijd en Taak" Wat voor een r> ms wel geldt, nl. dat ni.i God moet lovei en naar Hem luisteren, geldt nog niet voor een parti] die immers een doelverband is. „Ziehier in één i orte zin onze ganse tegenstelling tt dr. J. Schouten dui- d.jijk zichtbaar" schrijft ds. Ruiten- oerg. Wi? ajn het met die conclusie eens. Het woord „doelverband" is echter met een verlossend woord. Want ook ds. R. zal niet kunnen en willen ont kennen, dat in dit doelverband de re ligie een rol van fundamentele bete kenis speelt. En dan moet er toch naar God geluisterd worden. (Van onze Haagse redacteur) Het is minister Beel niet ontgaan, dat in de provincies Drente en Gelderland het aantal Anti-Revolutionaire burge meesters in de laatste jaren enigszins is teruggelopen. De minister erkent, dat in deze provincies het aantal A.R.-burge- meesters" niet geheel in overeenstemming is met de numerieke sterkte van deze be volkingsgroep. Hoewel voorop moet blij ven staan, dat de te benoemen burge meesters zo goed mogelijk moeten pas- senn in het godsdienstige en politieke klimaat der gemeente, verklaart dc mi nister ach bereid hieraan aandacht te blijven schenken. Het ministerie van Buitenlandse Za ken heeft officieel bericht uit Brussel ontvangen, dat in België zijn gearres teerd mevr. G. M. L.v. M. en de moeder-overste V., waarvan de uitle vering onlangs door de Nederlandse re gering was gevraagd. Gelijk bekend zijn mevr. L. en de moeder-overste onlangs door ds recht bank te Amsterdam veroordeeld in de zaak-Anneke Beekman. De 52-jarige- mevr. L. is de ex-pleegmoeder var. het meisje en was de laatste tijd in Maas tricht woonachtig. De rechtbank ver oordeelde haar tot acht maanden ge vangenisstraf. De 66-jarige moeder-overste van het klooster te Valmeer in België, mej. A, V.. die Nederlandse is. werd tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld. De rechtbank gelastte haar onmid dellijke gevangenneming. (Van een onzer verslaggevers) De Sociaal-Economische Raad zal wederom een deei van de taak van de Stichting van de Arbeid overnemen. Er is besloten een commissie voor de vakopleiding in :e stellen, waarvan prof ór. F. de Roos voorzitter zal zijn. De commissie zat zich bezig houden met algemene vakopieidingsvraagstuk- ken van het bedrijfsleven en haar tak geleidelijk weer overdragen aan de bedrijfschappen, zodra deze in de di verse takken van bedrijf gevormd zul len zijn. iVan eer. onzer verslaggever?) Naar wij vernemen zijn de laatste tijtij besprekingen gaande tussen de Ned. j Huishoudraari en de drie grote vak-i centralen mei het doei te geraken tm een sterke representatieve organisatie van consumenten. Bij deze besprekingen zou ook de reeds bestaande Ned. Con sumenten Bond zijn ingeschakeld. De besprekingen zijn tot dusver be- 1 vredigond verlopen en het ziet er naar I uit dat overeenstemming zat worden i bereikt. Het Braziliaanse leger onder lei ding van de minister van oorlog. Ge neraal Henrique Teixeira Lott. heeft vandaag de regeringsmacht in han den genomen en door middel van een onbloedige staatsgreep de voorlopige president Da Luz afgezet. Naar ver luidt is president Da Luz opgevolgd door Ne re u Ramos, vice-voorzittcr van de senaat. Verscheidene ministers in Brazilië, on der wie de minister van Justitie. Prado Kelly, zijn gearresteerd. Gisteravond had Gencr.il! Henrique TeixeSru Lott na een geschil met pre sident Da Luz omslag genomen ais mi nister van oorlog. Hij werd opgevolgd door Generaal Aivaro Fuiza dc Castro, die reeds met pensioen was. Do vijanden van dc gekozen, maai nog niet in functie zijnde president Jtis- ceüno Kubitsche-k, beschouwen deze ais de politieke erfgenaam var. president Vargas, die in Augustus 1954 zelfmoord pleegde, nadat een deel van de strijd krachten een s'aatsgreep had gepleegd. Dc woordvoerder van liet Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken. &u- wito, heeft vandaag medegedeeld, dal mr. Utovo Ramlan morgen met naai Nederland zal vertrekken, zoals eerder was bekendgemaakt. Utoyo Rarnlan z- naar ons land komen om als .etder de Indonesische speciale nussse besp - kingen op ministrieel niveau tussen &- deriar.d en Indonesië voor te hereioen. (Van onze Haagse redacteur) Minister Beel heeft zich tot Ged. Sta- ten van Zuid-Holland gewend met dc j vraag of voor een oplossing van de j moeilijkheden van de gemeente 's-Gra-i venhase-een andere weg gevolgd kan worden dan die van grenswijziging. De' minister deelt dit aan de Tweede Kamer mee in antwoord op vragen owr het voorstel dat B. en Mg van Den Haag aan de gemeenteraad gedaan hebben in zake de annexatie van de randgemeen ten. Het college van Ged. Staten is ter zake diligent, schrijft de minister Hm unmlewrfotugniof, tlie getuige mis van het ongeluk, tbu gistermiddag de 5:1-jarige urchitect J. A. I.elieve/dt mer- komen i>, mankte deze foto's fan hel koude avontuur, '/.onIs gemeld wilde ile architect bij de Delftsetmirt te Hotter' dam zijn daar geparkeerd staande auto wegrijden"toen bleek dat deze in de tweede versnelling stond. Hel gevolg was dal de wagen het wafer inreed. l>e eerste foto loont de auto, die nog even bleef drijven, maar daar nu langzaam maar zeker in de diepte verdween. De architect* die de zwemkunst maar matig beheerste, werd gered door de ïM-jarige assistciit-uvcountant D. Huis uit Voor burg, die gekleed te water was gespron gen* De andvrc foto toont redder en drenkeling tijdens dc moeizame worste ling naar dc HHiI. j Minister Henrique Teixeii-o Lott is streng opgetreden tegen die lcgcronder- S cielcn, nie dc officiële installatie van j president Kubitschek wilden verhinde- ren. Hierin werd hij echter tegenge- j werkt door president Da Luz, die voor- ziiter was van hcï Huis van Afgevaar digden en Dinsdag tijdelijk Joao Cafe Filho ais president opvolgde, toen laatst genoemde voor onbepaalde tijd met ver lof ging om van een hartkwaal te her stellen. C i_ Hot Labour-lid van het Britse parle ment kolonel Marcus Lipton heeft in het Huis verklaard, dat hem na verder on derzoek was gebleken, dat zijn bewe ring. volgens welke Harold Philby de verdwenen diplomaten Burgess en Mac lean had gewaarschuwd, ongerechtvaar digd was geweest. Hij zeide ten diepste te" betreuren, dat hij deze beschuldiging had geuit en hij verzocht het Huis deze snijtsbetuiging in de handelingen te doen opnemen. (Van onze correspondent) Zeven en twintig uur van kou en ontbering hebben de vissers L. Landman en A. Vondeling uit Termunterzijl doorgebracht in de mast van hun kleine vissersboot ..Zeearend", vóór ze Woensdag middag werden opgepikt door do schipper van de TM 21. De Zeearend was in de nacht van Maandag op Dinsdag om vier uur de Eems uitgevaren en wendde Dinsdag morgen om elf uur de steven naar de thuishaven, omdat er een dichte mist kwam opzetten Kort daarna stootte het schip in de buurt van hei eiland Bcitum op e«n wrak. De beide mannen konden het schip op een zandplaat zetten en wis ten zich voorlopig in veiligheid tc stel len door in de mast te klimmen. Pas Woensdagmiddag werden de beide schipbreukelingen uit hun be narde positie bevrijd door de TM 21, eveneens afkomstig uit Termunterzijl. De Zeearend wordt sis verloren be- lohouwd. DE BILT, Vrijdag 10 uur. Ook de afgelopen 24 uur is de wind in de zuidhoek gebleven, zodat de tempe raturen nog steeds aan de hoge kant waren. Het was daarbij droog weer met zonnige perioden. Een nieuwe depressie die op de oceaan tot ontwikkeling was gekomen, trok van morgen met stormachtige winden over Ierland in de richting van Schotland. Het bijbehorende front bracht lang durige regen in een groot deel van En geland. maar het bewoog in sterk ver traagd tempo naar het oosten. Het ziet er niettemin naar uit dat dit front morgen tot ons land zal doordrin gen. zodat er morgen meer bewolking zal zijn en de kans op regen vrij groot is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1