Candidaten- lijst Nederland wil debat in V.N. en nieuw Indonesisch kabinet afwachten H Staatsgreep om staatsgreep te voorkomen Geneefse conferentie eindigt Woensdag President Eisenhower werd door Washington ingehaald Verlanglijst van 1000 kinderen RAMLAN'S VERTREK GING NIET DOOR Geen straaljagers voor Egypte V erhouding weinig verbeterd Brazilaanse president afgezet Soedanese kabinet afgetreden V.N.-patrouilles bij Israëlische grens Geen arrestaties verricht Molotow verwerpt gewijzigd plan President keerde terug W eeroverzicht Mevrouw Coty overleden Jk heb een schop' Duitse weermacht herboren ZATERDAG 12 NOVEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3229 - SINT RÉKENT OP U ALLEN! mfPS r ?ostgiro No/S <4 u mist. Anak Agoeng Prins Bernhard naar Tanganyika Stevenson bepleit: Zaak-Anneke Beekman WÊÊ. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier hebben gisteren besloten de conferentie van Genève Woensdag te beëin digen. De ministers hadden slechts vijf minuten nodig om het eèns te worden over de slotdatum. La ter hebben zij hun gewone zit ting hervat om de ontwapenings besprekingen voort te zetten. Zie verder pagina 5 Als pepernoten Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef liwnn ia ii Kiaci.tendienst abonnementen 18.30-19SO Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 %-Gravenbnge: Huygensplein 1 Postgiro 4248R7 Redactie: Tel. 111892 - Adm '?el. m«2 Klachtendienst 18.39-19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam. Lange Kerkstraat 24b Telefoon 6788Ï f 6°75neMrntStaal PST r eefc' f 'l2S per b.io per Kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Zondagavond. Overwegend droog weer. Vannacht en morgen ochtend weinig wind en op vele plaatsen mist- Mor genmiddag verspreide opklaringen, zwakke tot matige wind tussen Noord en Oost en lagere temperaturen. ZON EN MAAN 13 November: zon op 7.56. onder 16.55; maan op 6.59. onder 10.05. 14 November: zon op 7.58, onder 16.54: maan op 8.06. onder 16.35 N.NI. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H, <J. S. BRUINS SLOT WIJ leven weer in de periode dat de politieke partijen ziet. opmaken oir da candidatenlijst voer de Tweede Ka mer samen te stellen, m de meeste partijen is dat een nogal ingewikkeld samenstel van operaties, waar de or ganen ener partij van de meest centra le af tot de plaatselijke toe bij betrok ken zijn. Dat is vanzelfsprekend, want het gaat er bii een candidatenlijst om, dat men een behoorlijke vertegenwoordi ging van de partij in de Kamer krijgt. De overwegingen, die daarbij een rol spelen in de verschillende partij-orga nen zijn velerlei. En het feit dat het juist overwegingen van velerlei aard zijn, maakt het vraagstuk van de can- dldaatstelling altijd tot een ingewikkel de zaak. WIJ willen een aantal van die over wegingen noemen. Daar is aller eerst de gedachte dat op de candida tenlijst de verschillende maatschappe lijke geledingen tot haar recht komen. Bk moeten mensen uit de arbeiders- wereld in. Er moeten boeren in, er moeten middenstanders in. En niet al leen de maatschappelijke geleding speelt een rol. De verschillende maat schappelijke belangen soms niet min der. Als het over een boer gaat, maakt het bij sommigen b.v. nog een verschil of het eer landbouwer of een veehou der betreft. Niet alleen de maatschappelijke on derscheidingen spelen een rol, ook de kerkelijke onderscheidingen maken b.v. in een partij ais de A.R.. e«i be langrijk punt van overweging uit. Dt AR. Partij vindt haar leden en aan hangers zeker in vier vijf verschil lende kerkformaties. Daarnaast is een belangrijk punt dal men wenst dat de fractie toch ook Ir aardrijkskundig opzicht Nederland all geheel zal weerspiegelen, In het Noor den, het Oosten en het Zuiden des land! al speelt dit laatste gebied voor Pro testantse partijen minder een rol dan de beide eerstgenoemde heeft mei; er bezwaar tegen als er te veel Ka merleden uit „Holland" bomen, DAAR komt vervolgens bij de over weging dat men voor verschillen de takken van beleid in een fractie mensen moet hebben, die daar spe ciaal verstand van hebben. Om een paar voorbeelden te noemen. Het Is voor ons nodig dat er mensen zijn, die doorkneed zijn in de onderwijszaken en de onderwijswetgeving. Gezien de grote betekenis, die de militaire aange legenheden tegenwoordig hebben, is een bekwaam militair in een fractie eigenlijk onmisbaar. Vervolgens ken geea fractie missen een bekwaam pri- vaat-rechtsdeskundige. Men moet niet denken dat iedere jurist of advocaat daarvoor kan doorgaan. Neen, dat moet iemand zijn, die daarop is ge specialiseerd en bereid is er veel aan te doen. Vooral in een periode dat een Nieuw Burgerlijk Wetboek aan de orde is bemerkt men het grote belang van de aanwezigheid van zo iemand in een fractie. Maar ook overigens is dat van belang. Want het privaatrecht regelt verhoudingen van de mensen onder ling en het is van groot belang dat dit met kennis van zakenen met inzicht in de rechtsbeginselen die daaraan ten grondslag liggen kan worden beoor deeld. Voorts is het nodig dat een fractie wetenschappelijk geschoolde economen en financiële deskundigen bevat. En zo kan men doorgaan. Overleg met Indonesië voorlopig uitgesteld MAAR als wij nu zover gekomen zijn, dan zal het iedereen die me de verantwoordelijk is voor de samen stelling van een Kamerfractie gaan duizelen. Want als men met al die over wegingen rekening moet houden is het duidelijk dat een goede Kamerfractie een schaap met vijf poten is. En daar om is het duidelijk dat men al de ge noemde overwegingen moet laten mee tellen als overwegingen van betrekke lijk belang. Dat kost een zekere mate van zelfoverwinning. Maar waar gaat het om? Het gaat er om dat men een fractie krijgt, die van harte de beginselen der partij is toegedaan en die het daar over eens is. Voorts dat men een frac tie krijgt die het over de hoofdlijnen van het practische beleid eens is. Men kan in een fractie niet een. soort van permanente oppositie herbergen. Toen de heer Weiter tot de K.V.P. terugkeer de is dat ook uitdrukkelijk zo gesteld. DAAROM ook moei men het specia lisme niet overdrijven. De specia list, die niets anders dan specialist is heeft de neiging de zaken eenzijdig te bezien. Hij denkt alleen over de eigen zaak en interesseert zich daarvoor. Een verzameling van dergelijke spe cialisten brengt niet een totaal-beeld en een totaal-visie op, maBr een optel som van eenzijdigheden De fractie- politiek wordt er door verzwakt. Daarom moet men zoeken naar Ka merleden, die uit hoofde van hun al gemene kwaliteiten gekozen, zich toe leggen op bepaalde onderdelen van be leid en wetgeving. Maar dat leidt er toch toe dat men bij de Keuze van Ka merleden moet letten op wat zij in de Kamer zullen moeten doen. Men kan geen verzameling Kamerleden hebben dis alleen mas op de „algemene poli tiek" geconcentreerd zijn. Men moet zich bij het opstellen van een candi datenlijst realiseren wat er practisch in de Kamer moet worden verricht, zo dat de fractie zowel in de algemene Waagstukken van politiek beleid als Italië heeft bekendgemaakt dat het uitvoervergunningen zal weigeren voor 39 straaljagers die Egypte besteld heeft bij een particuliere Italiaanse fa brikant. Een woordvoerder van het Italiaan se ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft verklaard niets te weten van de order of van de 16 in Italië gebouwde Vampire-straaljagers, die eerder dit jaar aan Egypte geleverd werden. Prins Bomhard verlxekl morgen middag naar Tanganyika om het ter rein» dat hij onlangs tezamen met en kalen zijner vrienden in pacht heeft verkragen ia inspecteren, voorberei dende regelingen voor de exploitatie te treffen en er wellicht ie jagen. De reis wordt per vliegtuig gemaakt. In de eerste dagea van December hoopt de Prins in Nederland terug te zijn. Van onze Haagse redacteur Het vertrek van de speciale ambassadeur mr. Utoyo Ramlan, die naar Nederland zou komen in verband met de voorgenomen Nederlands-inuone- sische onderhandelingen is voorlopig uitgesteld, zo werd gisteren in Djakarta bekend gemaakt. Een reden voor dit uitstel werd niet gegeven. Men mag aannemen dat deze gang van zaken de Nederlandse regering niet onwelgevallig is. Gezien de politieke ontwikkeling van de laatste tijd ligt het zeifs voor de hand dat er van Nederlandse kant invloed is uitgeoefend om tot dit uitstel te komen. De positie van de Indonesische minister van Buitenlandse zaken Anak Agun is niet zo sterk meer als tijdens zijn bespre kingen met de Ned. minister zonder portefeuille mr. Luns in New York en men staat aan Nederlandse zijde kennelijk op het standpunt dat het weinig zin heeft met Indonesië te onderhandelen zolang daar geen nieuw kabinet gevormd is op basis van de verkiezingsuitslag. derland en Indonesië waarover nog niet lang geleden optimistische verwachtin gen bestonden. De processen tegen Ne derlanders gaan op de oude voet-voort, een Ned. raadsman voor de arrestanten is nog niet toegelaten en de Ned. agent Van Krieken die van Nieuw Guinea werd ontvoerd bevindt zich nog steeds in Indonesische handen. Ook de gang van zaken in de Verenig de Naties is ongetwijfeld een belang rijk element, dat de Ned. regering er toe gebracht heeft de besprekingen met Indonesië maar liever te willen opschor tte. Zoals bekend heeft de regering zich bereid verklaard met Indonesië over Nieuw-Guinea te spreken maar zij wenst de soirvereiniteit over dit gebied bui ten discussie te laten. Zou met deze besprekingen begonnen worden voordat de assemblée der V N. de resolutie over Nieuw Guinea behandeld heeft dan be staat de kans dat de assemblée het vraagstuk Nieuw Guinea aanhoudt en de beide landen uitnodigt de V.N. in te lich ten over het verloop van de bespre kingen, Daarin zou clan liggen opgeslo ten dat de V.N. er van uitgaan, dat ook de souvereiniteit vart Nieuw Guinea on derwerp van bespreking vormt en het zou betekenen dat het vraagstuk auto matisch het voïgend jaar weer op de agenda verschijnt. Hetgeen Nederland wil voorkomen. Dit gevaar is te groter nu er een gemeenschappelijk Australisch -Indonesische verklaring is waarin beide landen als hun mening uitspreken dat het geschil over Nieuw Guinea langs vreedzame weg moet worden opgelost. Deze verklaring zou voor de assemble een aanleiding te meer kunnen zijn om de resolutie in bovenbedoelde zin te aanvaarden. Het is duidelijk dat de Ne derlandse regering het verloop van za ken wil afwachten alvorens met Indo nesië te gaan praten. Daar komt nog bij dat er in de prak tijk weinig te bespeuren valt van de verbetering in de verhouding tussen Ne- In de loopbaan van een schip is de tewaterlating het grootste gebeuren en in de regel wordt deze plechtigheid bekrachtigd met hel breken van een /les champagne. Uniek «*-as Vrijdagavond, het teivaterlateti van het 4500 ton metende schip ,£o!on op de AD.M.-uierj te Amsterdam, waar grote schijnwerpers er roor zorgden, dut iedereen het gebeuren duidelijk kon zien. Een bloedeloze en bijna stilzwijgend verlopen staatsgreep heeft Carlos Luz, die als waarnemend president van Brazilië optrad, nadat zijn voorgan ger Joao Cafe Fiihe door een hartziekte had moeten aftreden, uit zijn ambt ontzet en het land doen verlaten. Luz werd beschouwd als vertegenwoordiger van die delen van de Braziliaanse weermacht, met name vloot en luchtmacht, die, zo nodig met geweld, een ambtsaanvaarding door de gekozen nieuwe president Kubitschek, een socialist, die als een volgeling van wijlen president Vargas wordt be schouwd,' wilden beletten. Hij werd verdreven door generaal Tei- zeira Lott, die in de nacht van Donder dag op Vrijdag als minister van oorlog was afgetreden, omdat Luz een kolonel, die in het openbaar had gepleit voor een staatsgreep om installatie van Kubitschek in 1956 als president te voor komen, de hand boven het hoofd hield. Het optreden van Lott wordt daarom „een staatsgreep om een staatsgreep te voorkomen" genoemd. Carlos Luz; de minister van Marine en Justitie, admiraal Amorim de Vaïle en Prado Kelly, en de oppenbevelhebber van de Braziliaanse vloot, admiraal Pena Potto, zijn Vrijdag, aan boord van de kruiser „Almirante Parroso", met onbekende bestemming uit de Baai van Rio vertrokken. Een kustbatterij te Co- pacabana loste nog een schot op de weg- Premier Ismail Ei Azhari van de Soedan heeft het ontslag van zijn kabinet ingediend, nadat hij 's morgens in de wetgevende vergadering een nederlaag had geleden met zijn be groting. Ismail El Azhari was de eerste -minister-president van de Soedan. Hij werd verleden jaar met deze post be last. nadat Groot-Britannië en Egypte de regering over de Soedan formeel hadden opgegeven krachtens een over eenkomst. welke het land binnen drie jaar naar zelfbestuur moet leiden. Ismail El Azhari is leider van de nationale unionistische partij, die zo wel in de Kamer als in de Senaat de meerderheid, wist te verwerven. bij de onderdelen op elk gebied, be hoorlijk kan meepraten. Dat zal dus ook betekenen dat men er een aantal vakmensen bijhaalt. Maar die behoren ook algemene poli tieke belangstelling te hebben. DIT is de problematiek var, de can- didaatstelling. Het is misschien goed die in deze tijd nog eens uiteen te zetten. Opdat zij die verantwoorde lijk zijn voor een candidatenlijst de verschillende uiteenlopende overwegin gen wel laten meetellen, maar dan zo dat er een harmonisohe fractie komt, die in de Kamer de politiek als geheel aankan, en die de gehele politiek aan kan. varende kruiser, die zijn reis echter voortzette. De revolutie schijnt geen slachtoffers te hebben gevergd. Slechts een half do zijn schoten werd gewisseld tussen een kruiser en een kustbatterij. Troepen hebben in het door regen en stormvlagen geteisterde Rio de Janeiro strategische punten bezet Chet garnizoen van Rio was reeds direct op de hand van generaal Lott). Op de hoeken van straten zijn machinegeweerposten inge richt. Burgers ontvluchtten, te voet en in auto's, in grote haast de Braziliaanse hoofdstad, opstoppingen op de uit Rio leidende wegen veroorzakend. De beide huizen van het congres die Vrijdag in Verenigde vergadering bijeen waren gekomen, hebben Luz uit zijn ambt vervallen verklaard. De kamer van afgevaardigden heeft vervolgens met 185 tegen 62 stemmen de vïce-voorzitter van de senaat, Nereu Ramos, als waarnemend president aan gewezen. Ramos is reeds in functie. Adlai Stevenson, die in 1952 democra tisch candidaat voor het Amerikaanse presidentschap was. heeft voorgesteld de omstreden gebieden aan de Israëlisch- Arabiscbe grenzen door patrouilles van de Verenigde Naties 'te doen bewaken. Ook Amerika zou daarvoor manschappen ter beschikking moeten stellen. Steven son deed zijn voorstel in een toespraak voor de universiteit van Virginia. Engeland heeft gisteren opnieuw zijn krachtige steun bevestigd aan de belofte van de Westelijke grote drie van 1950 om te voorkomen dat met geweld verande ring wordt gebracht in de Israëlisch-Ara bische bestand sgrens. Een woordvoerder van het Britse mi nisterie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard dat de Britse regering betreurt dat Israël zo 'n „onverzoenlijke houding" aanneemt ten aanzien van de plannen voor een regeling van de kwestie van het Midden-Oosten, zoals die deze week door minister Eden zijn uiteengezet. Dit sloeg op het feit dat Sjarett, de Israëli sche minister van Buitenlandse Zaken, in New-York heeft verklaard, dat Israël het denkbeeld van het doen van conces sies ten aanzien van grondgebied geheel van de hand wijst. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 's-Gravenhage deelt ons thans mede dat hedenochtend uit Brussel bericht is ontvangen dat in België geen arrestaties in de zaak van Anneke Beekman zijn verricht. De eerdere mededeling (van dit Ministerie Red.) dat deze arresta ties wei zouden zijn gedaan, welke van officiële elgische zijde was ont- vangen, blijkt op een misverstand te hebben berust. Andrè Dubois, prefect van de Parijse politie, is benoemd tot resident-gene raal van Marokko als opvolger van generaal Boyer de Latour. Dubois is de man, die indertijd in Parijs de strijd tegen het lawaai aanbond door een claxonverbod voor automobilisten uit te vaardigen. De Fransen noemen hem sindsdien „Monsieur Silence". Wanneer de besprekingen Woens dag worden besloten, betekent dit dat het overleg precies de drie weken heeft geduurd, d.w.z. de tijd waarover de ministers het in September in New York eens waren. Had de conferentie echter tekenen in de richting van overeenstemming vertoond, dan'zou den de ministers ongetwijfeld bun be sprekingen hebben voortgezet. Rusland heeft het plan-Eisenhower voor luchtverkenningen gisteren op nieuw van de hand gewezen, hoewel Amerika aangeboden heeft het tot 50 andere naties uit te strekken. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, John Foster Dulles, heeft vergeefs bij zijn Russische ambt genoot Molotow bepleit het plan op deze nieuwe grondslag te aanvaarden. Molotow antwoordde, dat Dulles zich ook niets van de bezwaren der Russische delegatie had aangetrokken. Woedend hebben de Westelijke ministers van Buitenlandse Zaken daarop de ontwapeningsprogramma's veroordeeld, die de Russen ter tafel gebracht hadden. Nadat Molotow het plan-Eisenhower weer verwonen had, verklaarde Dulles: „De Sowjet-voor- siellen vormen een wrede teleurstel ling, die de volkeren der wereld om propagandadoeleinden aangedaan wordt." Van zijn kant, zei Molotow over de voorstellen van de drie Westelijke ge allieerden, dat er geen enkele bepa ling in voorkwam die practische maat regelen ter beëindiging van de bewa peningswedloop en een verbod van ataamwapens bevatte. „De Westelijke voorstellen wettigen het gebruik van atoomwapens zelfs.hetgeen in tegenspraak is met de eer en het geweten van de mensheid," zei hij. President Eisenhower, die er gezond en opgeruimd uitzag, is Vrijdag uit Denver, waar hij in een ziekenhuis opgenomen is geweest, te Washington teruggekeerd. Hij werd door een grote menigte zeer geestdriftig verwelkomd. Hij zeide bij aankomst: „De dokters hebben mij tenslotte laten gaan. Ik verwacht mijn gewone werk weer te kunnen doen. Zij hebben wel gezegd dat ik het wat kalm aan moet doen. Ik ben zeer vereerd en getroffen door de gro' belangstelling voor mijn terugkeer". Vice-president Ni:-:on begroette Eisen hower. toen hij het vliegtuig verliet. Daarna namen de president en zijn echt genote plaats in een auto, waarmede zij, gevolgd door een groot aantal andere auto's, naar het Witte Huis reden. De president is voornemens het a.s. weekeinde op het Witte Huis door te brengen. Daarna zal hij voor minstens zes weken voor herstel op zijn boerderij te Gettysburg verblijven. Alhoewel de dokters Eisenhower hadden verzocht zich niet in te spannen door te gaan wuiven, werd hij zeer opgewonden, toen hij het Witte Huis naderde. Zich van de ene zijde van zijn auto naar de andere wendende, wuifde hij voortdurend naar de juichende belangstellenden, wier aantal langs de gehele weg op een kwart miliioen werd geschat. Op de toegangspoorten tot het vlieg veld was een geweldig spandoek met de woorden „welkom thuis" (welcome home) aangebracht. Op het veld zelf hadden zich acht duizend belangstellen den. onder wie vele diplomaten en ambte naren, verzameld. De weg, die de president volgde, was om de vijf passen afgezet door in de houding staande mariniers, matrozen, soldaten en vliegers. Muziekkorpsen speelden, kinderen zwaaiden met vlaggetjes en vele perso nen hadden spandoeken bij zich, waarop welkomstboodschappen voor Eisenhower waren aangebracht. Op sommige plaatsen stonden de mensen veertig rijen diep. Op het Witte Huis weerklonk een donderend applaus, toen Eisenhower via een gelijkvloerse achteringang, zijn ambtswoning betrad. Hij deed dit, om de twintig treden tellende trap aan de voorzijde te vermijden. Eenmaal op het Witte Huis aangeko men, werd de president door drie dokters onderzocht, die verklaarden dat hij, na zijn lange vliegreis van Denver naar Washington, „geen enkel teken van ver moeienis vertoonde". DE BILT. Zaterdag 10.00 uur. In een groot deel van Europa staat het weer onder invloed van een enorm hogedrukgebied. Een oceaandepressie, die Vrijdag over de Britse eilanden trok scheen tegen het einde van de week een bedreiging voor het weer in ons land in ie houden. Maar deze vult thans zeer snel op en het ziet er zelfs naar uit, dat het Europese hogedrukgebied nog meer terrein zal winnen dan het tijdelijk heeft prijsgegeven. De regenkansen zijn Zondag dar ook gering. Er komt minder wind en dat heeft tot gevolg dat de mistkansen toe nemen. Nu de aanvoer van warme lucht uit het Zuiden ophoudt, zal de temperatuur zich in dalende lijn gaan bewegen. In de nacht van Vrijdag op Zater dag is op het kasteel Rambouillet aan een hartaanval overleden mevrouw Coty, echtgenote van de Franse pre sident. Mevrouw Coty overleed om 5 uur. Zij werd Vrijdag onwel toen zij, ter gelegenheid van wapenstilstandsdag, een delegatie van Elzassers uit Parijs ontving. Zij was nog wel in staat om daarna met haar echtgenoot naar Ram bouillet, de presidentiële ambtswo ning, te gaan. De overledene is 68 jaar geworden, Zij is 48 jaar gehuwd geweest en laat twee getrouwde dochters en tien kleinkinderen achter. Ili het twee-maandelijks tijdschrift voor Zeeland, het „Zeeuws Tijd schrift". lazen wij, dat er op de We- deropbouwdag Stuverusse, toen dit nieuwe oude dorp vol deftige en keu rige dame en heren was, een meisje van een jaar of vier de aandacht van enkele bezoekers trok. Het kleine meisje droeg knielaarsjes, een lekker tje en een fel-rood rokje. En het klem de een nieuw schopje tegen zich aan. Zo stond het te kijken naar al die nooie dames en heren. En, hoe kon iet anders het meisje trok de aan lacht en werd door een dame aange sproken, En op de complimentjes van lie dame hac het kind een voortref- 'elijk antwoord: het maakte die dame leelgenote van haar grootste vreugde: .ik heb een schop". De redactie van het genoemde tijd schrift mediteert daar even op door en wij sluiten ons daar gaarne bij aan. Het antwoord van dat vierjarig meisje in het weer herstelde Stavenis- se is zulk een heerlijk antwoord. Zo lang we een schop hebben, zolang we kunnen en willen werken, heeft ons land een toekomst. Een schop en Godsvertrouwen. En dan besluit het artikel: „Laten we maar rustig aan het Deltaplan be ginnen". Wij zeggen het met overtuiging na. Onder het teken van het IJzeren Kruis is de nieuwe Duitse weermacht vandaag geboren. Staande onder een drie meter groot IJzeren Kruis hel oude symbool van de Duitse militaire macht heeft Theodor Blank, de minister van Defensie, de oproeppapieren overhan digd aan de eerste 101 vrijwilligers van de strijdmacht, welke tenslotte 500.000 man sterk zal worden Blank bezwoer, dat de nieuwe weermacht uitsluitend vreedzame doel einden nastreefde, nl. de vestiging van veiligheid in een vredelievend en Ver enigd Europa. Van de nieuwe Duitse soldaten wordt verwacht, dat zij zich gedragen naar de vrije en demacrati- sche geest van de Westduitse repu bliek. Tot de eerste vrijwilligers behoorden twee luitenant-generaals, 18 luitenant kolonels, 30 majoors, 40 kapiteins, vijf luitenants en zes sergeants. Slechts een tiental was in uniform. De offi cieren van het leger en de lucht macht waren in grijs-blauwe unifor men van keurige moderne snit. De enige marineofficier droeg het tra ditionele blauw en goud. Vooraan stonden de twee hoogste officieren, luit.-gen. Adolf Heusïnger en luit.-gen. Hans Speidei. Op hun lapellen zag men de rode generaals- uitmonstèring, zware gouden eikenbla deren versierden hun petten. /AP verzoek van Sint Nicoiaas publiceren wij een Y greep uit de verlanglijst van duizend kinderen, die de lezerskring van Trouw op verzoek van de grote kindervriend, heeft geadopteerd. Van deze dui zend vertoeven er 650, in de leeftijdsgroep van 2 tof- 12 jaar, in „Groot Schuylenburg". de Christelijke In richting voor Geesteszwakken, te Apeldoorn. Voor hen en óók voor de jeugd in het „Hendrik van Boeijen-oard" (Ned. Hervormde inrichting voor Gees telijk Hulpbehoevenden) te Assen, is sterk speelgoed gewenst. In Hoensbroek is nog niet zo lang geleden in gebruik genomen het „Prins Bernhard Jongenshuls", van de Stichting Limburgs Protestants Kinderhuis, Treebeek. Dit beteken de een krachtsinspanning van be tekenis. In dit verband stelt Trouw er een eer In de jaardag van de Sint hier zeer feestelijk te vieren Enkele jaren geleden heeft de le zerskring van Trouw het kinder- hufs in Treebeek verrast, nu gaat het om 20 grote jongens van dit nieuwe tehuis. Hun wensen herkent men gemakkelijk In de verlang lijst. Het Nationaal Geuzen-gesticht, „Wilhelmus van Nassauen" te Maarssen (opvoeding van weeskin deren en verlafenen) behoort ook tot de groep, die verlangend uitziet naar de komst van de Sint. De „Cor- nelia-stichting" te Beetsterzwa3g. genoemd naar frenle Cornelia van Lynden, die in de vorige eeuw veel heeft gedaan voor de verzorging van zieken, herbergt gebrekkige, zwakke of ziekelijke Friese kinderen die soms vele maanden door deze stichting verpleegd worden. Ook zij behoren tot de kindeven. die niet thuis ziin als het „heerlijk avondje" is gekomen. Ge weet het. vrienden. Sint re kent op u. Stelt hem, maar bovenal zijn vriendjes en vriendinnetjes, niet teleur! Laat het een vreugde zijn te ge ven voor hen. die tn de schaduw leven. Wij hebben in Amsterdam, op ons hoofdkantoor, een afdeling speciaal ontruimd voor uw zending. Die adresseert ge: TROUW. Nieuwe Zijds Voorburgwal 225. Amsterdam. Op het pakket schrijft ge: „Voor het andere kind" en daaronder de inhoudsopgave. Dit alles liefst links boven En afzender links onder. Zendt géén pakjes aan de inrich tingen. maar alles naar ons hoofd kantoor. Wilt ge liever medehelpen nel .Duizend-kinderen-fonds" een ste vige bodem te verschaffen, zend; dan een bedrag per giro. Voor de Sint accepteren wy uw bijdrage onder gemeente-giro Amsterdam T 500, of onder postgiro no. 412739. Wilt u vooral gireren onder de slag zin: „Voor het andere kind"? Het geld wordt aangewend voor collec tieve geschenken. C*N hier dan rollen de wensen als vroege pepernoten aan uav voe ten. Doet uw keus. Adopteer als ge zin, als individueel, als vereniging: „Allen te zamen voor duizend kin/ deren". Poppen (rubber ol plastic), speelgoed beesten, zoaJs Teddyberen en dieren van stot. rubber, of plastic, ook houten hees ten, houten blokken (liefst hol. maar fi Aouten bouwdozen, poppen. plas- b'okken, ballen, vliegende schotels „TT" blokken, allerlei soorten 5"'® hijskranen, treinen met toebe horen (liefst geen blik). De Comelia- haS? »wt' dolgraag (wil durven het haast niet te vragen, zegt directrice Van der Linden) een eiectrische trein boten mobaeeo-eonstructie-spcelgoed, mozaïek-I dozen, hamer-piano, springtouwen, stof fen prentenboeken, vlechtmatjes, karre tjes, ringetjes, naaidozen, spiegeltjes borstelkam. l s Jes' De leiding van de tehuizen heeft op dringend verzoek van sint een onbe scheiden opgave gedaan van haar wensen voor een coUecttef cadeau: Poppenhuis, poppenwagen, autopeds, driewielers, kinderschoolbord en ezel krulivagentjes. zandscheppen, wire-recor der. baksleden. waarin spastische kin deren geduwd of getrokken kunnen worden, hobbelwlppen. gramofoonplaten. Voor (oudere) Jongens en meisjes: por- temormaies, kammetjes. portefeuilles, shawls, wanten, handschoenen, tasjes, haarstrikken. stropdassen, pndvindersrie- men. materiaal voor smyrna-werk (stra mien en smyrna-wol), borduurdozen. sie raden (armbanden, kettingen, kralen), zakdoeken (jongens en meisjes), toilet zeep. eau de cologne, boeken zakbijbel tjes. psalmen- en gezangenboekjes, te kenbenodigdheden. verf, gutsen voor guiswerk (wens van Limburgse jongens), kamerbiljart, sjoetbak. postpaoier. kook boek. nylons, ball-points, öetsgereed- schap. handbeschermers. Engelse sleutel niet-electrisehe soldeerbout, gezelschass- spellen. Voor kinderen die niets aan speelgoed hebben: chocolade. vruehtenkoekies schuimpjes, biscuits, fruit.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1