IJzeren Gordijn nog niet opgehaald Ik plaatste dynamiet in vliegtuig Hoger strafmaximum voor rijden „onder invloed" Woningwetbouw Boven-nationaal Europees orgaan voor atoomenergie MOLOTOW ONVERZOENLIJK Amerika wenst geen conferentie in komende lente W eeroverzicht JONGE AMERIKAAN BEKENT: D Nederland en België gaan spoedig onderhandelen over waterwegen Israëlische post beschoten Ook op fietsers van toepassing Commissie-Spaak rapporteert Ni Sint rijdt Voor W00 kinderen! DINSDAG 15 NOVEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 323jl Weerbericht De baby-verwisseling te Leiden Moeder en nog 43 mensen gedood D Niet als tegenstanders, maar als partners Ir. Van Lissa Nessel acht zich gebonden aan uit spraak van Haagse kiezers Zevenjarig jongetje vermist 0: De üloeh in de aether WETSONTWERP AANGEKONDIGD Engeland voorstander van massa-toelating tot V.N. Mr. Ikman van Burck president rechtbank VOETGANGER ERKEN H6 gepast. 6EBRUW 5 A FE XX E 23-jarige Amerikaan John heeft bekend met opzet een vlieg tuigongeluk te hebben veroor zaakt, waardoor zijn moeder en 43 andere mensen om het leven zijn gekomen. Graham heeft schriftelijk toegegeven een „helse machine" in het toestel, een DC 6B, geplaatst te hebben. Het apparaat ktvam op ruim 3000 meter hoogte tot ontploffing, Advertentie Dodelijk verkeersongeval Den Haa« Churchill in Engeland terug zeven minuten nadat het toestel op 1 November in Denver was opgestegen. Programma V Blijmoedig telegram Botterdam: Witte de With straat 30 - Telef. 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiacntendienst abonnementen 13.30-19 30 u. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 •j.Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Hedactie: Tel. 11)892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—19.30 u Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 6788" Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand" 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks IhAïUM" Directie: O. A. KEUN1NG en Mr. K. VAN" HOUTEN' O VANNACHT LICHTE VORST Heldere nacht met weinig wind en op de meeste plaatsen lichte vorst. Morgen toenemende bewol king met later plaatselijk een enkele bui. Zwakke tot matige wind uit Noordelijke richtingen en de zelfde of iets lagere temperaturen. ZON EN MAAN 16 November: ron op 8 02 onder 16.51: maan op 10.04, onder 17.58. V Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. S. BRUINS SLOT (Van een medewerker) j; directeur-generaa' voor de We- [y deropbouw en de Volkshuisves ting ir. H. M. Buskens heeft in een rede voor het Coninklijk Instituut voor Ingenieurs de opvoering van de pro ductiviteit in -e woningbouw aan de orde gesteld. Wie alleen maar zijn tong uitsteekt naar het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting gldus ir. Buskens doet verkeerd, omdat niet de overheid de hinderpaal is in de woningbouw. Het overheids apparaat handelt voldoende snel. Men zie slechts naar de wederopbouw in de door de oorlog getroffen gebieden en naar het herstel van de watersnood- schade. De hinderpaal wordt volgens Ir. Buskens gevormd door het tekort san geschoolde bouwvakarbeiders en de'daaruit voortvloeiende spanning op de arbeidsmarkt. Dat de heer Buskens bovenstaand standpunt huldigt bevreemdt ons niet. Wij hebben van de directeur-generaal zelfs geen ander geluid verwacht Zulks betekent evenwel niet, dat wij zijn mening op dit punt volledig delen. Uiteraard hebben wij een open oog voor de moeilijkheden van het minis terie. De problemen zijn vele en inge wikkeld. De beste stuurlui staan vaak aan wal en het is heel wat gemak kelijker op een bepaald punt critiek te oefenen dan, indien men zelf tot het voeren van oeleid en het dra gen van verantwoordelijkheid geroe pen is, het beter te doen. niettemin stellen wij er prij; op enkele opmer kingen te maken naar aanleiding van de bovenbedoelde uitspraak van ir. Buskens, welke naar wij hopen tot een veroetering in de woningbouw zul len bijdragen. Wij gaan er hierbij van uit dat naar onze mening de spanning op de ar beidsmarkt niet alleen de schuld mag dragen. Er is de laatste tijd reeds veel over de woningbouw en de daarmede samenhangende vraagstukken ge schreven. Een typerende uitspraak deed de directeur van het Bouwcen trum een dezer dagen toen hij zei: Om huizen te kunnen bouwen, moeten „heilige huisjes" worden opgeruimd. Wij willen deze uitspraak met nadruk onderschrijven, omdat wij deze heili ge huisjes ,ook zien op het terrein van de overheidsbemoeiing in de sector woningbouw, In dit verband is het ge wenst eens aandaent te schenken aan de zgn. woningwetbouw. WANNEER mei spreekt met de genen, die bij de voorbereiding van de woningwetbouw zijn betrok ken, dan slaken zij allen de zucht; „Waren we maar verlost van de curve- prijs". l>eze laatste uitdrukking ver eist enige toelichting. De bouwkosten zijn als gevolg var. de spanning op de arbeidsmarkt in het iaatste jaar be langrijk gestegen. Aangezien de over heid voor de woningwetbouw een „vast" subsidie geeft, kan de bouw- kostenstijging dus alleen maar worden opgevangen in een hogere huur voor de woningwetwoningen. Om deze stij ging zoveel mogelijk tegen te gaan hanteert Wederopbouw de curve-prijs, waaronder moet worden verstaan een gefixeerde bouwprijs per m3 woning- inhoud. De kosten van de ingediende plannen worden getoetst aan de curve- prijs. Tndien zij boven de curve-prijs uitgaan maakt Wederopbouw bezwaar. Nu is het begrijpelijk, dat de minister van Wederopbouw, die in het bijzon der verantwoordelijk is voor het huurbeleid, alle pogingen in het werk stelt om te voorkomen, dat de hu ren van de nieuv.e woningwetwonin gen te ver boven die van de vóór-oor- logse woningwetwoningen gaan uit steken. Als wij nu echter denken aan een uitlating van een hoofdambtenaar van een grote gemeente, die op grond van 2ijn practische ervaring meende te mogen zeggen, dat de curveprijs in feite alleen maar gehanteerd wordt cm er van af te wijken, dan is enige verwondering onzerzijds toch niet mis plaatst. Wanneer maar lang genoeg bij Wederopbouw betoogd wordt al dus deze functionaris dat de inge diende bouwplannen, welke boven de curve-prijs liggen, niet goedkoper kun nen, dan worden de plannen toch wel goedgekeurd. En dit is ook begrijpe lijk, omdat anders alleen maar zoge naamde „uitgeklede" woningwetwo ningen zouden kunnen worden ge bouwd. Daar Wederopbouw wel reke ning houdt met het feit, dat de thans te bauwen woningen ook toekomst waarde moeten hebben, worden dus nog wel heel wat woningwetplannen goedgekeurd, maar dan toch plannen, welke in de meeste gevallen boven de curve-prijs uitgaan. YY7IJ willen niet voorbijzien aan de goede bedoeling welke men op bet ministerie van Wederopbouw bij dit alles heeft. Maar indien men kon- sekwent zou zijn, dan zou ook voor de bouw on de voet van de Premie- en Bijdrageregeling 1953 een curve-prijs moeten worden toegepast. Dit ge schiedt niet en wij vinden dat alleen maar gelukkig, maar hieruit blijkt toch. wel dat men bij Wederopbouw met twee msten meet, hetgeen wij met verantwoord achten. Of mogen voor de particuliere bouw de huren wel regelmatig oplopen? Het gevolg van het geknibbei op de bouwkosten van woningwetwoningen is slechts, dat de woningwetbouw ernstig wordt vertraagd, en wel ten eerste door het tijdverlies als gevolg van de moeizaam te verkrijgen goedkeuring er. ten tweede door het wegvloeien van arbeiders uit de woningwetbouw naar de particuliere bouw en andere bouw werken. omdat daar hogere lonen ver- MINISTER MOLOTOW heeft gisteren in Genève geweigerd het ijzeren gordijn op te halen voor de uitwisseling van ideeën met het Westen. Hij verklaarde dat de Westelijke aanvallen op de Russische eensuur, stoorzenders en wisselkoers van de roebel pogingen zijn om zich met Ruslands binnenlandse aangelegenheden te bemoeien. Alles wat Molotow had aan te bieden, waren voorstellen voor uitwisseling van wetenschappelijke en andere delegaties en opheffing van het verbod op de uitvoer van strategische goederen. De Amerikaanse minister Dulles antwoordde dat hij van zijn stuk was gebracht door Molotow's opmerking dat niets dat interne zaken van de Sowjet-Unie raakt besproken mag worden. In dat geval kan de conferentie alleen maar zwijgen. Dulles heeft Molotow gewaarschuwd tegen het op de wereldmarkt brengen van Russische „afgedankte wapens". Dulles ver' 'arde, dat dit andere lan den „me rroofsle bezorgdheid" zou vervulle- Dulles sprak niet over de verkoop van Sowjet-wapens aan Egypte, waar door nieuwe spanningen in 't Midden- Oosten zijn ontstaan, maar bij de be- (Van een onzer verslaggevers) Mr. dr. IV. Hugenholtz, advocaat te Leiden, heelt goede hoop dat hij op Dinsdag 29 November bij de arron dissementsrechtbank te Den Haag zijn conclusie van eis kan indienen in zake het geval van de verwisselde babies te Leiden. Zoals bekend rees dit voorjaar het vermoeden, dat vier en twintig jaar geleden in het Aca demisch Ziekenhuis twee pasgeboren kinderen verwisseld werden, waardoor de vrouw, die thans Aad Zeldenthuis- van Vegten heet eigenlijk de familie naam Van Buyn moest dragen, de vrouw, die thans Leny Pracht-Van Duyn heet, als meisjesnaam de naam Van Vegten moest dragen. Oorspronkelijk was het de bedoe ling, dat deze zaak vandaag voor de rechtbank zou worden voorgebracht. De voorbereiding vertraagde dit voor nemen evenwel. Het is nog niet hekend, wanneer de pleidooien gehouden zullen wor den. Met het proces voor de rechtbank zal getracht worden, aan de vrouwen de juiste namen te geven. DE BILT, 15 Nov., 10 uur. Boven Schotland bevindt zich nog steeds een hogedrukgebied, dat in de afgelopen 24 uur nog iets in betekenis is toegenomen. Een zwakke trogstoring, die Maan dag in ons land veel bewolking en enkele buitjes bracht, passeerde in de loop van de nacht. Dinsdag kwam het weer onder invloed van een uitloper van het hogedrukgebied bij Scnotland. Deze zal in de nacht van Dinsdag op Woensdag over ons land komen te liggen. De wind valt dan weg en bij heldere hemel zal het in het binnen land" licht gaan vriezen. Alleen aan de kust blijft de temperatuur iets hoger, De uitloper wordt op zijn beurt ge volgd door het warmtefront van een actiev-; depressie, die over Moord- Scandinavïé naar het Zuidoosten trekt. Onder invloed daarvan zal later de bewolking toenemen. spreking van de handel tussen Oost en West zei hij: „Rusland heelt klaar blijkelijk op het ogenblik een grote voorraad afgedankte vvapens, voort komend uit de productie van nieuwe modellen voor eigen gebruik. Het zou de andere landen van de wereld veel zorg baren als het Sowjet-blok zou proberen zijn grote behoefte aan invoer te dekken door deze overschot wapens over de hele wereld uit te voeren." De drie Westelijke ministers van Buitenlandse Zaken hebaen Maandag in Genève geen overeenstemming kun nen bereiken over de vraag of volgend jaar de ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier opnieuw bijeen moeten komen. Frankrijk wenst dat nu een. afspraak wordt gemaakt voor een nieuwe con ferentie van de Grote Vier in het voorjaar of het begin van de zomer van volgend jaar. De Verenigde Staten zijn tegen zo'n afspraak. Groot-Brit- tannië wenst wel een volgende confe rentie. maar wil voorlopig nog geen verplichtingen aangaan. De Sowjet- Unie is voorstandster van een nieuwe conferentie. De Amerikaanse minister Dulles zou zijn Russische ambtgenoot Molotow thans willen mededelen dat de tot dusverre te Genève gevoerde bespre kingen niets hebben opgeleverd, dat onder de huidige omstandigheden een hervatting van het overleg zou recht vaardigen. In Amerikaanse kringen is men bo vendien van mening, dat belangrijke Amerikaanse binnenlandse overwegin gen pleiten tegen het in 1956 wan neer de Ver. Staten zich midden in de campagne voor de presidentsverkiezing en het aanwijzen van nieuwe congres leden bevinden heropenen van de besprekingen met de Russen, Dat er rintomobilititen zijndie de voetgangers ren goed hart toedragen blijkt wel uit deze fotowelke wij namen op het Haagse Binnenhof. Alleen vrezen tvijf dat de tekst te lang is en de ai erstekende loetganger bij het lezen ervan te weinig aandacht slaat op het verdere verkeer en daardoor ongelukken maakt Generaal Pedro Arttmboeroe (midden) j opvolger van generaal Lonardi, die Zon- houdt zijn eerste toespraak ah voorlopig j dag tot aftreden werd gedwongen nadat president van Argentinië. Hij is de hij zeven weken geleden de plaats van Perön had ingenomen. ONBEPERKTE CABANTIE op DC vi*iwG "rFABRIEKEN T£ ZEVENBERGEN diend kunnen worden. Het is zeker niet onze bedoeling een pleidooi te voeren voor het systeem van de zwar te lonen, maar de situatie dat in de particuliere bouw gemakkelijker ar beiders zijn te verkrijgen dan in de woningwetbouw is niet te rechtvaar digen. E in het begin aangehaalde posi tieve uitspraak van ir. Buskens dat de vertraging niet wordt veroor zaakt door het overheidsapparaat t» blijkens het vorenstaande ten aanzien van c;e woningwetbouw niet juist. Onze wens is daarom dat het instru ment van de curve-prijs zeer spoedig in het archief van het ministerie wordt opgeborgen. Gelukkig heeft ir. Buskens m zijn rede niet met het negatieve volstaan. Als belangrijke bijdrage voor opvoe ring van de productiviteit stipuleerde hij de noodzaak tot intensiever samen werking tussen allen, die bij de voor bereiding en de uitvoering van de woningbouw zijn betrokken. In een volgend artikel willen wij aan dat punt meer aandacht schonken. (Van onze Haagse redacteur) De regeringen van Nederland en Belgié zullen binnenkort gaan onder handelen over de vraagstukken van de waterwegen, die behandeld zijn in het rapport van de commissie-Steenberghe- (Van een onzer verslaggevers) In de gisteren gehouden vergadering van de gemeenteraad van Den Haag heeft de wethouder van Wederopbouw, ir. R. C. A. F. J, van Lissa Nesse! een verklaring afgelegd over zijn poli tieke status. Ir. Van Lissa Nesse! kwam in 1953 in de gemeenteraad als lid van de Ka tholiek Nationale Partij. Het besluit van de partijraad van de K.N.P, om tot opheffing te geraken, zo verklaarde heer Van Lissa Nessel. brengt geen verandering in mijn poli tieke status, daar ik mij gebonden acht aan de uitspraak van mijn Haagse kie zers op de basis van het K.N.P.-pro gram voor de gemeenteraad van 1953 Deze binding, aldus de verklaring, geldt uiteraard tot het einde van de lopende zittingsduur van deze gemeenteraad. De heer Van Lissa Nessel verklaarde verder, dat hij geen binding meer heeft met de voormalige leiders van de K.N.P., daar de K.N.P. als organisa tie opgehouden heeft ie bestaan. ,.Ik distancieer mij derhalve van hetgeen de heren Welter en Lemaire of andere K.N.P.-instanties in deze hebben ver klaard of gedaan of verder zullen ver klaren of doe"" aldus ds Haagse wet houder. Van Cauwelaert. Dit heeft hei minis terie van Buitenlandse Zaken in Den Haag gisteren bekendgemaakt. De regeringen hebben besloten om niet als tegenstanders, maar als Bene lux-partners te onderhandelen, welbe wust van de noodzakelijkheid eikaars belangen te waarborgen, teneinde een grotere gemeenschappelijke welvaart te bevorderen. In dezelfde geest zullen de proble men, die verband houden met de uit voering van het Delta-plan. besproken worden. Het spreekt vanzelf, aldus het communiqué, dat Belgie het recht van Nederland erkent om zich tegen de herhalingen van overstromingen te verdedigen en daartoe de zeegaten af te dammen. Nederland erkent ander zijds, dat het bij de uitvoering van deze werken rekening behoort te hou den met de Belgische belangen, zowel voor zover deze de Schelde als de tussenwateren betreffen. In Medemblik wordt sinds Maandag avond hot zevenjarig jongetje Klaasje Hart vermist, dat niet uit school is thuis gekomen In samenweiking met de politie hebben familieleden en kennissen de gehele nacht en ook vanmorgen het zoeken naar het knaapje voortgezet: zonder succes. in Omstreeks kwart over zever gister avond is op de Van Alkemndelaan bil de Van Soufelandelaan te 's Graven! age de 73-jarige A. J. M. uit Den Haag bij het per Iiets oversteken gegrepen door een personenauto die werd bestuurd door de 46-jarige A. O., eveneens uit de Hofstad De wielrijder kreeg zware verwondin gen. Hij is naar het Ziekenhuis Bronovo vervoerd waar hu is overleden.. Een Israëlische militaire woordvoer der heeft te Jeruzalem verklaard, dat Egyptenaren Maandag in de strook van Gaza het vuur hebben geopend op een Israëlische post in het gebied van Kissoefim, ten Noordoosten van Chan Yoems. De Israëliërs beantwoordden het vuur niet en er vielen geen slacht offers, aldus de woordvoerder. Sir Winston Churchill is gisteren naar de Londense mist teruggekeerd na een verblijf van twee maanden aan de Mid dellandse Zee. Hij zag er uit, dat hd blij was weer thuis te zijn. Hij kwam als gewoon passagier aan boord van een toestel van de BEA van Nice. Een ogenblik stond hij stralend in de deuropening vari het vliegtuig, alvorens zeer langzaam de trap af te gaan waar bij hij met beide handen de leuning vig vasthield. Hij schuifelde daarna naar een auto, die op 5 meter afstand stond en reed weg. Zijn dochters Diana en Sarah wa ren bij hem. NL ANGS werd er door de V.P K O. voor de televisie een stuk opgevoerd, waarin gevloekt v-erd. Op klachten, dii daar op zijn ge volgd, is van de zijde van de V.P.R.O. geantwoord dat vloeken wanneer er van een dramatische functie gewaagd kan worden, toelaatbaar te achten Is. In de omroepgids keert de voorzit ter van de N.C.R.V. zich scherp tegen dit standpunt. En wij zijr dat geheel met hem eens. Ook -is het vloeken een bepaalde dramatisrhe functie vervult blijft het zonde. Sn da' moet men dat dus na laten. En als zonder te vloeken een bepaald stuk niet meer eerlijk ge speeld zou kunnen worden, moet men een dergelijk stuk maar niet uitzen den. Duidelijk blijkt hier dat de nonnen, die van liberale en socialistische zijde voor het televisiebestel werden voor gesteld, n.l. dat de uitzendingen be schaafd zouden moeten zijn en geen grofheid, banaliteit of wansmaak moe ten vertonen, fale... Graham, een bouwvakarbeider met twee kinderen, had op het vliegveld een vHegrisico verzekering op zijn mueder afgesloten, enkele minuten voordat zü in het vliegtuig stapte op weg naar Alaska. Een ironische bijzonderheid is dat Graham het verzekeringsgeld toch niet had kunnen krijgen, ook al had de re cherche hem niet te pakken gekregen. Het is namelijk gebleken dat zijn moe der de polis niet ondertekend had, waar door deze ongeldig was. Graham hoeft verklaard enige dyna- mietstaven in het vliegtuig gebracht te hebben, die met een tijdsapparatuur en een batterij tot ontploffing zijn gebracht. De man was door zijn werk goed op de hoogte gekomen met de behandeling van dynamiet. Het schijnt dat Graham een vierde deel gekregen zou hebben van de na latenschap van 150.000 dollar van zijn moeder in geval zij zou sterven De beschuldiging die door de staat tegen Graham ingebracht wordt, is die van sabotage aan faciliteiten van de na tionale defensie of aan materiaal van de nationale defensie. Hieronder vallen ook passagiersvliegtuigen. De maximum straf hiervoor is tien jaar gevangenisstraf en 10.000 dollar boete. Orders Frederic E. Supple uit San Francisco is gearresteerd omdat hij met een snelheid van 110 kilometer per uur in zijn auto over de beroemde Golden Gate brug reed. Hij kreeg een flinke boete ondanks zijn verweer: ..Mijn vrouw had me opgebeld en gezegd dat ik onmiddellijk thuis moest komen (Van onze Haagse redacteur) Voor gevallen, waarin iemand ver dacht wordt een verkeersongeval te hebben veroorzaakt, terwijl de hoe veelheid alcohol In zijn bloed een be paalde grens heeft overschreden, zal het strafmaximum verhoogd worden. Een wetsontwerp waarin dit nader wordt geregeld en waarin ook deze grens wordt bepaald, kan op korte ter mijn verwacht worden. De bepalingen zullen niet alleen gelden voor bestuur ders van motorrijtuigen, maar ook voor wielrijders en bestuurders van andere rij- en voertuigen. Er is echter bezwaar tegen de bepalingen ook tot voet gangers uit te breiden. Minister Donker deelt dit mede in de Memorie van Antwoord over de begroting van Justitie. De minister denkt ook aan een verhoging van het strafmaximum in gevallen waarin een verkeersongeval is veroorzaakt door de bestuurder van een motorrijtuig zon der geldig rijbewijs. Op korte termijn zal het verkeers toezicht, dat de verkeersgroepen van de rijkspolitie uitoefenen vooral op de grote wegen intensiever worden. Deze maand zat een nieuwe landelijke ver scherpte verkeerscontrole beginnen, die zich over een aantal maanden zal uitstrekken. Minister Donker heeft er berwaar tegen het rijden met een bepaald alco holgehalte van het bloed zonder meer tot een delict te bestempelen. De poli tie zou dan de bevoegdheid moeten hebben in beginsel iedere weggebrui ker aan een controleproef te doen onderwerpen. Ook het strafbaar stellen van het gebruik van alcoholhoudende dranken enige uren voor het rijden gaat hem te ver. De minister van Justitie heeft in overleg met de minister van Verkeer en Waterstaat een programma opge steld van maatregelen op wetgevend gebied om de verkeersonveiligheid te verminderen. In overbrenging van de verkeers delicten naar het Wetboek van Straf recht ziet de minister geen heil. Ook van een eenvoudige verhoging der strafmaxima moet men niet veel ver wachten. De wetgever moet zich hoe den voor een inflatie van de wettelijke strafposities. Herhaaldelijk heeft de minister bij het Openbaar Ministerie aangedrongen op het vorderen van gevoelige straf fen. Hij is er van overtuigd, dat het O.M. thans in voldoende mate door drongen is van het belang der ver keersveiligheid. Groot-Britannië heeft laten weien, dat het bereidt is In te stemmen met de toelating van alle achttien candidates voor het lidmaatschap van de Verenig de Naties, ook al zijn de motiveringen van enige der landen „twijfelachtig." Zoals gemeld verklaarde de leider der Amerikaanse delegatie, Cabot Lodge, Zondag dat de V.S. de dertien niet-com munistische candidaten zullen steunen en ten aanzien van vier der communis tische candidaten Albanië. Roemenië, Hongarije en Bulgarije zich van stem ming zullen onthouden. Lodge sloot Bui- ten-Mongolië uit, omdat dit, naar de mening der Amerikaanse regering» een communistische provincie is, waarover het gezag door Rusland en communis tisch China wordt gedeeld. (Van onze parlementaire redacteur) AAR wij vernemen heeft de Brusselse studiecommissie onder leiding van Paul Henri Spaak, die te Messina door de 6 ministers van Buitenlandse Zaken van de landen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal werd ingesteld ter bestudering van het \raagstuk van de gemeenschappelijke Europese markt en het probleem van de Europese samenwerking op het gebied van de atoomenergie, een rapport samengesteld, waarin ten aanzien van de atoomenergie aan de regeringen van de zes landen van de E.G.K.S. wordt voorgesteld een boven-nationaal Europees orgaan voor de atoomenergie, de „Euratoom'' op te richten. De gedachten gaan daarbij uit naar: le. De schepping van een gemeen schappelijke markt binnen het gebied van de zes landen voor de hanciel in materialen waarmee kernreactoren worden gebouwd. 2e. De ..pooling" van de invoer van grondstoffen (uranium 238). 3e. De oprichting van een gemeen schappelijke Europese fabriek voor de productie van „splitsbaar materiaal" (uranium 235», dat tot dusver uit En geland en Amerika werd ingevoerd, een snuatie waardoor het continent thans voor slagen afhankelijk is van de/e landen. Zo'n fabriek noemt men „breeder". 4e. De instelling van een Europese universiteit met laboratoria, waarin gegradueerden uit de zes landen kun nen studeren in de wetenschap van de kernenergie. De Vere-nigde Staten zullen de op richting van de „Euratoom" krachtig steunen: in de toekomst zullen de Amerikanen de samenwerking op kercnergiti-ch gebied, die tot dtis- vct op bdaterale basis, dus met elx van de landen afzonderink. plaats vond. uitsluitend via de Euratoom la ten lopen. De oprichting van de ..Euratoom" zal naar het zich laat aanzien, geen vertraging brengen in het wetensc'nap- peliik onderzoek, dat elk land zelf tot dusver verricht. Zo zal in Nederland liet werk van het reactor-centrum Nederland met alle kracht worden voortgezet. De kernreactor van prof. Went in Arnhem, de zogenaamde „Suspop", heeft de verwachtingen hoog gespannen sinds prof. Kruyt van de Utrechtse universiteit een van de bekende geleerden op het gebied van de colloide-chemie, erin geslaagd is het materiaal te vervaardigen, dat voor de zuigers en kleppen in de kernreactor van prof. Went gebruikt kan worden, zonder dat de vloeistof, waarin de uramumstaven zijn opge hangen, de werking van deze kleppen en zuigers onmogelijk maakt, zoals tot dusver het geval was. In de Verenigde Staten heeft men jarenlang naar zulk materiaal gezocht, doch het niet kun nen ontdekken, zodat men daar de proefnemingen volgens het procédé van prof. Went had opgegeven. De kernreactor van prof. Went heeft door de ontdekking van prof, Kruyt grote toekomstmogelijkheden gekregen. Vol gens het door prof. Went toegepaste systeem behoeft men de- ruwe ura nium 238 slechts aan te steken met een „lucifer" van „gesplitst materiaal" waarna een contmu-proces onts'aat dat de uranium 238 zelfstandig omzet in het splitsbare uranium 235 en alle kernenergie wordt vrugemaakt. die hot uranium 238 bevat. Deze kernreactor i- dus zijn eigen „breeder", hetgeen een enorme besparing betekent, wan neer men weet, dat in Engeland en Amerika hiervoor grote fabrieken zijn opgericht, die het splitsbare materiaal leveren, dat ''oor de bewerking van uranium 238 nodig is. Bij Koninklijk Besluit is benoemd tot president van de arrondissements rechtbank te 's-Gravenhage mr. A. Ikman van Burck. Thans vice-presi dent van deze arrondissements rechtbank. duizend feest van Telegram via „Scbevenlngen- Radlo" van s.s. „Marsepein", in Golf van Biscaye: «eet succes met actie stop voor 1000 kinderen stop heb 1000 pakjes nodig stop verwachtingen hóóg gespannen stop voor bezoek aan vijf kindertehuizen stop ben welgemoed stop weer in golf uitzonderlijk kalm Sint. WIJ geven U, vriendinnen en vrienden van Trouw dit tele gram graag door. Ge weet het, de Sint heeft ons verzocht een goe de traditie te be stendigen en kinderen, die het zyn verjaardag niet thuis vieren, te adopteren. De le zerskring van ons blad heeft daarmede al een begin gemaakt, getuige onderstaande eerste ver antwoording van giften. In eerste instantie gaat het om geschenken, om het pakje voor het éndere kind. Zend dit aan ons hoofdkan toor, Trouw, Nieuwe Zijds Voor burgwal 225, Amsterdam-C., met vermelden (naast de inhoud) „VOOR HET ANDERE KIND". Ook giften per giro zijn wel kom. Ontvangen per Postgiro op 10/11-*55: A. A. F. te O. 1 2.50; H. T. de J. te E. r 2 50. H. v. W Jr. te L. 1 1, P R te A, 5.—: Mej H. P. te H. 5.—- Jhr. dr. J, A. S. te H. I S. Ontsangen per Postgiro op t t/ll-'55: Wm. B Pzri. te V. 1,Dr. C. W S. te Z t 1.—. J, J. V. te H, 1.—: D den O. te G. 1,A. v. d. Z. te R. t 2,50: H. J. H. te V. 2.50: H. J. ter H. te A. I 2.50; P. v. d. P. te E. 1 2 50; H. K. te M, t 2,50; J. B.- M. te Z. f 2.50; D. E. te G. 2.50; A. J. K I. te N. 2,50, Dr. C. F. te G. 2.50: G. H. K. Jr. te tl. t 2.30- C. A. G. H. v. M. te B. t 2.30; Wed. U. to B f 2.50: Mej dr. C. 8. te H. I 3 Mevr C. T, I.-P, te Z. f 3, M A. M, te L. t 5.—; Zr. J. E. te K. f 5,—; W. F. Z. te A. 3.—; Dr. M. G M. te D. t 7.50: J J. van M. te S 10.Dames Van D. M. te t 10.G de H. te B. 10, Ontvangen per Gem, Giro oo 10/11*55: f- ,te A I 10,—: Mej. C. A. V. te A. I I.—. G. L. te A. t 5.--. Ontvangen per Ka* od 12/11: Fans. v. d L. te Rh. f 10.—.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1