Gods wet en de vrijheid Moskou en het Westen geen stap genaderd SLOTCOMMUNIQUÉ GEEFT MISLUKKING TOE Tijd volgende bijeenkomst niet bepaald Tjokvol Rabat haalde de sultan in Binnenkort wijzigingen in de Westduit se regering Politie won de Opschudding om wedstrijd in Veendam prijzen CONFERENTIE TE GENÈVE GEËINDIGD TOOTAL FRANKRIJK NAM AFSCHEID VAN MADAME COTY f 500.- Het verschil Weer over zicht Op weg naar DONDERDAG 17 NOVEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3233 Weerbericht Boelganin en Chroesjtsjef naar India en Birma Brits-Indisch schip aan de grond Zweeds schip aan de grond in Nieuwe Waterweg OVERWELDIGENDE GEESTDRIFT Arbeider omgekomen door verwondingen Jhr. Van Vredenburgh treedt af Nederlanders komen terug uit Rusland Komend onderhoud tussen Eisenhower en Eden? Ramlan Vrijdag naar Nederland „Joyita" op natuurlijke wijze verdwenen? Voor 1 000 kinderen .Advertentie DASSEN PI ISA Y 85g MOLOTOW MACMILLAN GROTE opschudding is in'Veen- dam en omgeving gewekt door de uitslag van een wedstrijd, die de gezamenlijke winkeliers ter gelegenheid van een winkel- week uitgeschreven hebben. De drie hoofdprijzen: een auto, een televisietoestel en een bromfiets en bovendien nog veertien van de 48 andere prijzen teerden nl. door het Veendammer gemeente politiekorps in de wacht gesleept. Insinuaties en beschuldigingen werden geuit en het actie-comité had de prijsverdeling, hoewel de gelukkige winnaars reeds op de hoogte gebracht waren, ge schorst, om zich nader over de toestand te beraden. OPLOSSING Kindje in box gestikt J Rotterdam: Wrttede^straat 30 Te!et 1I5700 (4 u FostDUs 1112 Postgiro No. 424519 ■^if5'len rP£t abonnetnenten 1830-19 30 u Zaterdags 17-18 uur; Telefoon 115700 'g.Gravenhage: Huygensplein 1 Postriro 424857 Sf eH Tel; 111892 - Ad™ 114402 t c'nd:enst 18,30—18.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2«b Telefoon files" Abonnementsprijs 52 cent per week f 2 26 ner #6 74 ner kwartaal LS| J "t> per maana, e.75 per kwartaal Losse nummers u C(,nt Verschijnt dagelijks Tiaxüm- Directie: C. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN" HOUTEN" O O Weersverwachting, meegedeeld door het K.N.M.I., geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond. AANHOUDEND RUSTIG WEER Overdrijvende wolkenvelden en plaatselijk mist. Weinig wind, vrij koud niet in de nacht en ochtend op vele plaatsen lichte vorst. IS November: zon op 8.05. onder 16.48: maan op 11.31, onder 19 51. w - Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT 0N1 ER het opschrift „Het vrij heidsbegrip van liberalen en an. deren," komt het weekblad van de V.V.D. „Vrijheid ei. democratie" te rug op het parlementair debat over het vrijheidsbegrip. De A.R. woordvoerder had gesteld; „Het kan de overheid niet onverschil lig laten of het volk Gods wet aan vaardt of vei .verpt". „Dat aldus mr. Oud kan ik mij voorstellen voor een overheidspersoon ir privé- maar dat geeft geen recht anderen te gaan dwingen. Want ik stel opnieuw de vraag: wat houdt Gods wet in? Waaraan ontleent de overheid hei recht haar opvatting van Gods wet voor het volk verbindend te verkla ren? Ik stel als liberaal beginsel voor op, dat ieder de vrijheid heeft volgens zijn eigen geestelijke overtuiging te leven en te wandelen. En dan kom ik op de vraag: op welke gronden mag die vrijheid worden beperkt? Dat kan alleen op grond var overwegingen van openbare orde, wat naar het wezen der zaak betekent: de algemene nor men der beschaving." NU wij deze passage nog eens rus tig overwegen willen wij aan prof. Oud een nadere uitleg vragen. In het begin van deze passage krij gen wij jxl. de indruk dat de heer Oud daarom bezwaar maakt tegen het aan vaarden van Gods wet als norm voor overheidshandelen, omdat men die wet verschillend kan uitleggen. De heer Oud zegt als het ware: Men kan Gods wet niet verbindend maken, maar men maakt altijd een opvatting van die wet verbindend Wij zouden hier de vraag aan willen verbinden: Geldt dat niet voor elke wet en voor elke regel die er in het maatschappelijk en staatkundig leven voorkomt? Doet een regering, die de Grondwet en de t.xderc wetten des lands handhaaft, ooit iets anders dan haar opvatting over die wet handha ven? Vandaar dat daar dan ook altijd in de Kamer meningsverschil over is. Maar dat betekent tocb niet dat wij dan zeggen: Laat de overheid die wetten toch niet handhaven, want ze kan alleen maar haar opvatting over die wet handhaven. Integendeel het enige wat wij zeg gen is dan: Handhaaf die wet, maar doe het consciëntieus. Tracht te ver staan wat de zin van die wet is in het leven van onze tijd en gebruik daarbij hart en verst, nd. Wij menen dat Ieder het daarover eens is. Maar waarom zou nu, wat bij menselijke wetten vanzelfsprekend juist is, in eens niet meer gelden bij de Goddelijke wet? Zodra de overheid Gods wet toepast ontkomt zij niet aan de noodzaak om die wet subjectief te verstaan. Ze krijgt dus een opvatting over die wet. En zij heeft zich die opvatting eigen te maken door consciëntieus en eerbie dig en gelovig en met verstand en hart naar die wet te luisteren. Dan zal daar ook wel meningsverschil over komen onder de mensen. Maar even min als men de menselijke wet ter zijde stelt omdat daar meningsverschil len over komen, mag men dit o.i, met de Goddelijke wet doen Onze vraag aan de heer Oud is oi in het licht van het bovenstaande zijn bezwaar houdbaar is om de objectivi teit van Gods wet voor de overheid ter zijde te schuiven uit vrees voor «en subjectieve toepassing daarvan, p ROF. OUD stelt vervolgens dal ieder de vrijheid heeft volgens zijn eigen geestelijke overtuiging t« leven en te handelen. De heer Oud verbindt daaraan ech ter de reserve dat die vrijheid beperk! wordt door de algemene normen dei beschaving. Ook wij aanvaarden de stelling dal ieder de vrijheid heeft volgens zijn eigen geestelijke overtuiging te lever en te handelen. En wij verbinden daaraan de reser ve dat die vrijheid beperkt wordt door wat de overheid op grond van Gods wet meent als beperking te moeten stellen. Dit laatste is de heer Oud te sub jectief en hij vraagt naar de rechts grond daarvan. Maar wij zouden dan de vraag wil len stellen: Zijn de „algemene normen der beschaving" soms niet subjectief? Ia het in deze wereld, is het in Euro pa, is het zelfs in het kleine bestek van Nederland werkeliik mogelijk om „algemene normen van beschaving" te formuleren, die niet omstreden wor den, die niet wisselvallig zijn, die niet subjectief zijn en slechts een opvatting inhouden? En als mei. ziet naar de ondergrond van een opvatting over Gods wet, dan is die ondergrond tenminste nog Gods wet. Maar wat is de ondergrond van een opvatting over beschaving? Is be schaving op zichzelf iets anders dan een subjectieve gesteldheid? Gaat zo het liberale vrijheidsbegrip niet onder in een jontinu relativisme dat geen enkel objectief steunpunl heeft? De Russische premier, maarschalk Boelganin. en de eerste secretaris van de Russische communistische partij. Ni- kita Chroesjtsjef, zijn Donderdagmor gen per vliegtuig uit Moskou vertrok- ■cen voor een oezoek aan India, Birma en Afghanistan. De beide Russische leiders, die Vrij dag in India worden verwacht, zullen waarschijnlijk een tussenlanding maken in Russisch Centraal Azië, vermoede lijk te Tasjkent. Zij zulten 15 dagen in India verblijven, ongeveer vijf dagen in Birma en enkele dagen in Afghanistan. Bij hun vertrek van het vliegveld van Moskou werden de beiden Sowjetleiders uitgeleide gedaan door de eerste plaats vervangende premier. Ar.astas Mikojan en een twintigtal diplomaten, onder wie de Indiase zaakgelastigde e,x de Birme se ambassadeur. In Nieuwe Waterweg: In een dichte mist is vanmorgen het on geveer 6000 ton metende Brits-Indische schip .Jalazad" even en oosten van Maas sluis aan de zuidkant van de Nieuwe Wa terweg aan de grond gelopen. De sleep boot „Maas", die kort daarvoor het zweed- se schip „Svarten" had vlotgetrokken, is ter assistentie aanwezig. Het Indische Schin fdus niet: Brits- Indische» is vanmiddag om kwart over twee door de sleepboot „Maas" vlotgetrokken. Het 5264 ton metende Zweedse vracht schip .Svarten" is in de nacht van Woensdag op Donderdag tijdens een zware mist ter hoogte van Poortershaven m de Nieuwe Waterweg aan de grond gelopen. Twee Nederlandse sleepboten, de ..Maas" en de „Waterweg" zijn ter assistentie uitgevaren. Vannacht zijn zij erin geslaagd het schip vlot te trekken, waarna het zijn reis heeft voortgezet. MEESTERLIJK van uitvoering Wasecht Kreukhersteilend Nieuwe prijzen f. 4,25 - f. 33 - f. 2,75 .TOOTAL, Marnixstraat 415 AMSTERDAM DE conferentie te Genève van de vier ministers van Buitenlandse Zaken der Grote Vier is als een mislukking geëindigd. De tekst van het slotcommuniqué laat hierover geen twijfel. Hij luidt als volgt: „In overeenstemming met de door de vier hoofden van de regeringen na hun bijeenkomst in Juli te Genève gegeven instructie zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van de Franse Republiek, het Verenigd Koninkrijk, de Unie van Soeiaiistische Sowjet-Repu- bliekcn en de Verenigde Staten van Amerika van 27 October tot 16 November in vergadering bijeen geweest. Zij hebben openhartig en uitvoerig gesproken over de drie punten, waarvan de behandeling hun in de instructie werd toevertromvd, te weten: L Europese veiligheid en Duitsland; 2. Ontwapening; 3. Ontwik keling van de contacten tussen Oost en West. De ministers van Buitenlandse Zaken zyn overeengekomen over het resultaat van de besprekingen verslag uit te brengen aan hun respectieve regeringschefs en aan te bevelen, dat de toekomstige loop van de besprekingen van de ministers van Buitenlandse Zaken langs diplomatieke weg zal worden geregeld". hun immense last dragen, bijeenkwa men en spraken en met elkaar schert sten zoals gewone stervelingen doen'.' „De donkere wolken trokken weg en de zon scheen", aldus MacMillan. „Hetgeen ik vrees dat wij als on middellijk resultaat van onze confe rentie van de afgelopen drie weken moeten denken is. dat in plaats een nieuwe stap voorwaarts te maken, wij op zijn gunstigst in een impasse ge raakt zijn en op zijn slechtst een pas achterwaarts gemaakt hebben." Over het mislukken van de pogin gen om de contacten tussen Oost en West uit te breiden, zei MacMillan neg steeds te denken, dat er bij de gewone Russen een werkelijk verlangen bestaat meer te weten en meer te zien van ons volk. De achterdocht zit geheel aan de top Alle vriendelijkheid is te vin den by het volk." Besluitend zei hij: „Er moet een nieuwe geest komen, om de vraagstuk ken te behandelen die deze conferentie behandeld heeft. De geest van Genève heeft slechts een lantaarnopsteker nodig om hem weer te doen branden." De principes opsommend.' waaróp Frankrijk zijn politiek baseerde op de conferentie van de Grote Vier," ver klaarde de Franse minister van Bui tenlandse Zaken Antoine Pinay: „Om de veiligheid reëel en blijvend te maken, hebben wij voorgesteld deze te grondvesten op de hereniging van Duitsland en op wederzijdse materiële en militaire -waarborgen. Voor zover het de ontwapening be treft geloven wij, dat deze ook reëel en blijvend kan zijn alleen als deze gewaarborgd is door doeltreffende con trole. Tenslotte kan de verbetering van de contacten tussen Oost en West alleen permanent zijn. indien hierin opgeno men is het wegnemen van hinderpalen voor de wederzijdse bekendheid van in dividuele personen en hinderpalen op de weg naar vrije uitwisseling ideeën. It'nrnstbignitind is aim boord ran hel nis. „Peperkust" t an de est-Afrika-Lijn, die lipt gemeerd nan de SunMlrakade bij de Mij. ,JVederland", brand uitgebroken. Dp hrnm'u-rrr is uitgerukt met de drijvende mnloripail ,Jason" en tivee autnrpiiiten. De /oio loont dp „Peperkust" in rookwolken. Rechts nog zichtbaar de motor- spuit fjason". Aan dit slotcommuniqué, dat de mis lukking der conferentie duidelijk de monstreert er wordt zelfs geen vol gende conferentie geopperd zijn re devoeringen van Dulles. MacMillan en Pinay voorafgegaan. Foster Dulles zei dat Sowjet-premier Boelganin blijkbaar minister Molotow met instructies naar Genève had ge stuurd om de hereniging van Duits land „niet ernstig" te bespreken. Dulles schreef het Russische verzet tegen een hereniging van Duitsland door middel van vrije verkiezingen toe aan de vrees, dat zulks de greep van Mos kou op de communistische satelliet- landen in Oost-Europa zou bedreigen. Dulles die vandaag Eisenhower ver slag zal uitbrengen verklaarde nog in zijn slotrede, dat de president de con ferentie van dag tot dag nauwlettend had gevolgd. In zijn slottoespraak zei Molotow dat de Sowj et-Unie grote waarde hechtte aan het resultaat van de top-conferentie, „die het wijdverbreide verlangen van de landen weerspiegelde, om de spanning in internationale aangelegenheden te verminderen". Na die conferentie, aldus Molotow, heeft de Sowjet-Unie een „aanlai maatregelen genomen, om de spanning te verminderen in overeen stemming met de geest van Genève" Molotow zei. dat de conferentie, die zo juist geëindigd is, aangetoond heeft, dat eike stap voorwaarts op weg naar vermindering van de spanning „met moeilijkheden gepaard gaat". Hij besloot met te zeggen: „wij zijn er van overtuigd, dat deze conferentie zal bijdragen tot de ontwikkeling van de internationale samenwerking en tot het verder verminderen van de inter nationale spanningen." De Britse minister van Buitenlandse Zaken MacMillan sprak er zijn diepe spijt over uit, dat de conferentie mis lukt was en geen oplossing heeft kun nen vinden voor een van de belang rijke vraagstukken, maar hij voegde er aan toe, dat hij zich bezorgder maakte over de Sowjet-houding dan over het niet bereiken van succès hier. MacMillan zei. dat de topconferentie de verbeelding van de wereld in wer king zette omdat „deze mannen, die SULTAN Sidi Mohammed Ben Joessef is gisieren na twee laar in balling schap le hebben geleefd, in de Marok kaanse hoofdstad Rabat teruggekeerd. De 46-jarige vorst kwam aan met een viermotorig vliegtuig op het vliegveld van Sale, de oude zeeroversstad. Het ge- In een polder nabij de gemeente Hei en Boeicop (Z.H.) is Dinsdag middag de arbeider H„ nadat hij zich naar vermoed wordt, aan door hein gebruikt gereedschap heeft gestoten, op weg naar zijn huis aan zijn ver wondingen overleden. De heer H. is eerst een wetering overgestoken en is aan de overzijde van het water blijven liggen en door bloedverlies om het leven gekomen. Fietsendieven De politie-auton- teiten in Christchurch (Nw.-Zeeland) hebben een rapport gepubliceerd over de diefstal van fietsen aldaar. Van de 85.000 fietsen worden er elke maand ongeveer 200 gestolen. Meer dan 95 pet. wordt echter teruggevonden. Het Westduitse kabinet onder voorzit terschap van vice-kanselier Bluecher heeft zich Woensdag bezig gehouden met het vraagstuk van een „herverde ling van de taken" onder de ministers. In Bonn wordt er de nadruk op gelegd, dat het feitelijk niet gaat om een „ka binetswijziging", maar dat vooral be oogd wordt bondskanselier Adenauer te ontlasten. Bovendien rouet een opvol ger worden gevonden voor dr. Tillmanns die voor de beirekkingen met Berlijn zorgde en die op twaalf dezer overleed. Op het politieke vlak zijn de libera len ongerust over een mogelijke verdere verschuiving van het evenwicht in het kabinet ten gunste van de Christen-De mocraten. In Juni j.l. nam de Christen- Democraat Von Brentano van dr. Aden auer de portefeuille van Buitenlandse Zaken over. terwijl zijn partijgenoot Blank minister van Defensie werd. Se dert 1953 is het aantal Christen-Demo craten in de regering dus met twee ver- rru» rderd. Bovendien werd in October minister Strauss, een der voormalige ministers zonder portefeuille, beiast met de zorg voor atoomvraagstukken. De UberaSen zouden nu een compensatie wensen in de vorm van b.v. een staats secretarisschap bij defensie. Jhr. H. van Vredenburgh. de plaats vervangend secretaris-generaal van de Nato in Parijs, zal over ongeveer zes weken aftreden, zo wordt van gezag hebbende zijde vernomen. Jhr. Van Vredenburgh heeft deze functie sinds 1951 onder lord Ismay ver vuld. Tevens moet een regeling worden ge vonden voor de positie van de minis ters Oberlaender (Vluchtelingenzaken) en Kraft (zonder portefeuille), die in dertijd als vertegenwoordigers van de vluchtelingenpartij in óe Regering kwa men, maar die geen partij meer ver tegenwoordigen sinds de vluchielingcn- oartij, waarmee zij hadden gebroken, haar steun aan de regering opzegde. Het ontslag dat zij toen indienden, werd evenwel door Adenauer niet aan vaard. De Russen hebben het Nederlandse consulaat in Berlijn medegedeeld, dat morgen in Berlijn vier Nederlandse krijgsgevangenen zullen worden vrijge laten. Dit werd vandaag door een woord voerder van het consulaat meegedeeld. De vier werden niet met name ge noemd. doch de woordvoerder nam aan dat het de vier Nederlanders zijn. die de vorige maand door Moskou zijn ge noom. Op dat tijdstio werd aan de Neder landse ambassadeur in Moskou meege deeld, dat de Nccrlar.dcrs A. G P. Beernink. H. Boose, jhr. W. A. G. van vah| Panhuys en M. A. van den Wijngaardt spoedig zouden worden vrijgelaten. ronk van de vliegtuigmotoren werd over stemd door het geestdriftig gejuich der vele tienduizenden Marokkanen. De weg naar Rabat was versierd met tientallen triomfbogen in de Marokkaan se kleuren rood eti groen en in de stad zelf waren grote gekleurde portretten van de sultan aangebracht en spandoe ken met leuzen als: „Aan de grote strij der. die zegevierend in zijn land terug keert." De bevolking van Rabat was aange groeid tot ongeveer driemaal het norma le aantal zielen van 200.000. Twintig duizend man Franse troepen en politie en 18.000 man speciale in heemse politie hadden de 12 kilometer lange route naar het sultanspaleis afge zet. Reeds Dinsdag stroomden talrijke bergbewoners naar Rabat. Met hun gei tenleren zakken op de schouder, de tam boerijnen In de hand, liepen zij zingend kilometer na kilometer over stoffige wegen naar de hoofdstad. Zij overnacht ten buiten de stad in de open lucht. An deren kwamen op muilezels, te paard, op de fiets, met bussen en auto's. PR1 SU JENT SOEKAJRNO heeft zichzelf, In eet; red,, te Bandoeng, on éen lijn eestelü me' Hitier. Wanneer wij d. nee. Soekarno een soort Hit'?: zoudei noemen, kregen we het aan dr siok me* de Neder landse Justitie: wan. c.a zou een be lediging zijn bet hoofd van een be vriende staat aangedaan, waarop een maximum straf staat van vier taar gevangenis. De Bilt, Donderdag 30 uur: Terwijl het gebied met hoge baro meterstanden boven de Britse Eilan den nagenoeg stationnair bleef, is de c'ruk boven Zuid-Scaadinavië de afge lopen 24 uur voldoende ver gestegen om de koude, daar aanwezige lucht over geheel Nederland uit te doen. stromen. Aan de kust en in het Zuiden van het land bleef de temperatuur over het algemeen boven nul, maar elders kwam 1 tot 3 graden vorst voor. Bij IJsland is intussen een actieve depressie aangekomen, die koers zet naar Noord-Noorwegen. Onder invloed hiervan neemt het hogedrukgebied bo ven de Britse eilanden iets in beteke nis af. De invloed van de depressie kan evenwel niet tot onze omgeving doordringen, zodet op aanhouden van het droge weer kan worden gerekend. De diplomatieke medewerker van het Londense blad „Evening News" meent, dat begin 1956 te Washington een bijeenkomst tussen president Eisenhower en premier Eden zal wor den gehouden voordat de Sowjet- russische minister-president, maar schalk Boelganin, in het komende voorjaar, Groot-Britannië bezoekt „ter bespreking van de politiek van Engeland en de Verenigde Staten, nu de Geneefse beraadslagingen mislukt zijn". Tijdens het afbikken van de scheeps wand van het stoomschip „Aalsdijk" van de Holland Amerika Lijn, dat in dok 3 van de Rotterdamse Droogdokmaat schappij ligt, heeft gistermiddag de 38- jarige classificeerder L. van der K. uit 's-Gravenhage het evenwicht verloren. Hij kwam op de negen meter lager ge legen bodem van het dok terecht en overleed. Tj1 RANKRIJK heeft gisteren de laat- J- ste eer bewezen aan mevrouw Coty, de echtgenote van de president die Zaterdag plotseling te Rambouil- let is overleden. In de beroemde kerk La Madeleine te Parijs droeg de pauselijke nuntius mgr. Paul Marella de rouwmis op. Twee in purper geklede kardinalen zaten aan weerszijden van het altaar In de kerk waren de president, zijn twee dochters, zijn tien kleinkinderen en de leidende figuren van regering en corps diplomatique. Buiten stonden duizenden Fransen, meest kleine luiden, die mevrouw Coty Sintrrklnas is al in hel land. Eptt tan zijn eerste bezoeken po ld Rotterdamuaar hij met zijn Pietent enthousiast werd bejiroet door duizenden grote en kleine kinderen. Men had in het centrum van de plaats een grote hoeveelheid aard appelen opstapeld. Er werden bonnen verstrekt, die recht gaven op deel neming, en de opgave luidde: het juiste aantal aardappelen vast te stel len. Dit was mogelijk daar men de aardappelen in een enkele laag had gelegd op een van te voren gecon strueerde pyramide, die bekroond werd met de hoofdprijs: een auto. Er ontstond al dadelijk wrevel, doordat tal van amateur- en vakfoto grafen de oplossing trachtten te vin den door foto's te maken: aan de hand van vergrotingen konden de aard appelen thuis worden geteld. Ook het Veendammer politiecorps bediende zich van deze methode. Men heeft daarbij echter gebruik gemaakt van een middel, dat het organisatie comité van tevoren niet heeft voor zien. De bepaling was n.l. gemaakt, dat aan één persoon slechts één keer een prüs zou worden toegekend. De Veendammer politic-ambtenaren nu leverden een groot aantal deelnemers kaarten in, waarvan er vele „raak" waren. Bij de telling bleek het juiste aan tal 6432 te bedragen. Dit cijfer kwam ook voor op kaarten, die door de po litiemannen ingeleverd waren. Zij hadden elk een tiental kaarten inge leverd met telkens weer een ander nummer (van bv. 6425 tot 6434) om de grootst mogelijke kans te hebben. Dit systeem had succes. Daarnaast waren er nog 29 andere goede oplossers. De Inspecteur van dc gemeente politie te Veendam, de heer R. M. Wierfnga, die zeif winnaar was ge worden van de elfde prijs, heeft gis termiddag met de and* re prijswin naars van de politie vergaderd en voor gesteld de prijzen te geven aan Instel lingen met een liefdadig doel. Na al het voorgevallene achtte men dit algemeen een goed besluit. Ieder een ging er mee accoord. De politiemensen zijn zeer ontstemd over de houding van een bepaald ge deelte van de burgerij, die zij onspor tief achten. Er bestond tegen collec tief speuren naar het juiste aantal aardappelen geen enkel bezwaar. Dat 18 politiemensen bij de loting een prijs kregen is toevallig volgens de politie. Medegedeeld werd, dat alleen al- stand van de prijzen is gedaan op grond van de overweging dat de po litie tot taak heeft de rust te handha ven en er geen andere mogelijkheid werd gezien om dit in deze onver kwikkelijke alfaire te doen. De speciale ambassadeur van Indone sië in Nederland, mr. Oetoyo Ramlan zal morgen naar Den Haag vertrekken. Gistermorgen heeft president Soekarno hem tn afscheidsaudientie ontvangen. Maandag heeft president Soekarno de geloofsbrieven van Oetoyo getekend. Ramlan zal trachten het met verte genwoordigers van de Nederlandse re gering eens te worden over datum en plaats van de onderhandelingen en over een agenda. vereerden, te huiveren Sn een kille na jaarswind. Alle vlaggen, in Parijs hin gen vanmorgen halfstok, op verzoek van de prefect van het departement van de Seine. Tussen de kransen en bloemstukken rondom de baar lagen verscheidene bos jes viooltjes, die Dinsdag door de defile rende Parijzenaars er trokken 25.800 mensen langs de baar waren neerge legd. Het was bekend dat viooltjes de lievelingsbloemen van mevrouw Coty wa ren. Op het rouwkleed dat de baar bedek te. lag het gouden kruis van ae pause lijke orde „Pro Ecclesia et Pontifice", dat Dinsdag door Paus Pius is toegezon den. Het Vaticaanse decreet, waarbij de ze onderscheiding aan mevrouw Coty werd toegekend, is op 1 November ge tekend, doch het Vaticaan wilde met de uitreiking wachten tot het jaarlijkse Kerstfeest, dat mevrouw Coty voor de arme kinderen placht aa,. te richten. De teraardebestelling vond Woensdag laat in de middag plaats in Le Havre. Ten huize van de 'amilie R. te Roo sendaal. is gistermiddag het zoontje van elf maanden, dat in de box zat te spe len, verward geraakt in een koord waaraan een stuk speelgoed was beves tigd, en gestikt. Een hooggeplaats ambtenaar heeft te Suva, de hoofdstad der Fidji-eilanden, verklaard dat de beschadigingen van het handelsvaartuig „Joyita" dat. ais gemeld begin October ji. met 25 opvarende op ge heimzinnige wijze verdwenen Is een reis van Suva naar de Toketau-eilanden. nor maal een vaart van veertig uur, het ge volg zijn van „natuurlijke oorzaken", waarmede bedoeld wordt „zware zee gang". Het bestuur der Fidji-eilanden, dat een voorlopig onderzoek heeft ingesteld, ge looft niet dat de „Joyita" is aangevaren ofdofor zeerovers gepluderd. Dit is het eerste officiële commentaar op het aantrefen, een week geleden, van het geheel verlaten wrak van" de „Joyita", dat ten noorden van Suva ronddreef. WE zijn op weg vrienden naar tic eerste ƒ500 en de eerste 50 pakjes voor duizend kind eren in Apeldoorn. Beetster- zwaag, Assen, Hoensbroek en Maarssen, ttiaar Sint Ntcoiaas straks een bezoek zal brengen. Het bedrag op de giro «an Trouw heelt inmiddels de 300.over schreden. De stroom van pakketten be gint langzaam te vloeien: speelgoed (liefst sterk!), gezelschaps spelen. nuttige zaken voor jon gens en meisjes (denk vooral ook aan de oudere kinderen), stevige prentenboeken en wat dies meer zij. Straks maakt U een pakje voor uw eigen kinderen. Maak nu reeds een pakje voor .Tiet an dere kind", in het kinderhuis, waar het soms at jaren vertoeft omdat het niet terug kan, naaf huis. Vermeld vooral de inhoud op uw zending, welkt ge adresseer! aan: Trouw, Nieuwe Zijds Voor burgwal 225. Amsterdam, ouder vermelding VOOR DUIZEND KINDEREN, met Inhoudsopgave. Giften per giro worden, onder hetzeirde motto, ingewacht onder nummer, gemeente-giro T 500, of postgiro 412739. Sint en duizend kinderen, die jn de schadnw leven, rekenen op P.S. Frankeer met kinderze gels.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1