V ertekend beeld? Wetsontwerp Deltaplan thans ingediend Sterkere waterkering langs de kust °P Vier Surinaamse meisjes spoorloos verdwenen Ben Joessef terug in Marokko Twee mannen verdronken gezonken zandzuiger Meteor hoven ons land hracht schepen in verwarring Klopsignalen hielden op Kosten geschat op 2400 mïllioen Weerover. Principieel onderscheid S.O.S.-bericht over neerstortend vliegtuig r Overstromingen in Oost-Ja va Onbescheiden wensen VRIJDAG 18 NOVEMBER 1955 v DERTIENDE JAARGANG No. 3234 Weerbericht ZOVER MOGELIJK NAAR ZEE LEEFTIJD TUSSEN 9 EN 12 JAAR Ramlan vertrokken Duitsland vraagt geen grenswijziging met Nederland Reeds 3196.40 voor comité Lozie Motorrijder reed op groep kinderen in Tien artikelen Eén dode, één gewonde Wie Iaat electrische trein naar Beetsterzwaag rijden cv-decB.'teeL/32;i0;MeJ' c-M-le 1 Rotterdam: Witte de Wathstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424518 Klachtendienst abonnementen 18.30-1Ö30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 "g-Gravenhage; Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel 114402 Klachtendienst 18.30—19 30 u.: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2ab Telefoon 67882 Abonnement-prijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUXfXG en Mr. K. VAX HOUTEN 7WUM- VEEL BEWOLKING Over het algemeen veel bewolking met hier en daar wat regen of motregen. Weinig wind. In het uiterste Noordwesten van het land weinig verandering in temperatuur, elders vooral in de nacht minder koud. ZON EN MAAN 19 November: zon op 8.07. onder 18.47: maan op 12.03. onder 20.54. O <0 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Het artike* „ULO-aiartn", in ons blad van 3 Nov. jl., heeft ons enige reacties bezorgd van de zijde van het Nijverheidsonderwijs. Zoals men zich zal herinneren we ren wil op net bij gelijke bevoegd heden verschil in salariëring. Bij het Nijverheidsonderwijs ligt dit be duidend hoger dan bij het ULO. Van daar de voor het ULO zo noodlottige exodus van leerktachtei naar deze en andere takken van voortgezet onder wijs. Onze opponenten betogen nu, dat onze voors.clling van zaken met juist is, Wij zouden niet in rekening ge bracht hebben het feit, dat men bij het Nijverheidsonderwijs per week r.ieer uren heeft te maken dan bij het ULO. En dat dus bij deze tak van on derwijs een hogere salariëring ge rechtvaardigd is. Wij erkennen gaarne, dat het aantal uren bij het N.O. hogei ligt dan bij het ULO. Al voegen wij er aanstonds aan toe: het verschil is toch niet zo groot ais men ons wil aoen geloven. Door de bank genomen werkt men bij het ULO toch zeker 27 klokuren per week. Bij het N.O. is dat 30. En dan laten we nog buiten beschouwing, dat het aantal lesuren bij het ULO door de leerkrachten, die de B-oplei ding moeten verzorgen, belangrijk hoger wordt, zonder dat dit in het sa laris tot uitdrukking wordt gebracht. Bij het ULO kent men geen salarië ring per lesuur, maar wordt men voor zijn gehele taak ln één bedrag geho noreerd, net als Dij het L.O. Het aan tal uren, dat men bier werkt, is dus in zekere zin ongelimiteerd. Geheel anders dan bij het N.O. en bij het MO. waar men per lesuur wordt ge salarieerd, en dus een gelimiteerd aantal uren heeft. Maar en dat is véél belangrijker het bovenstaande raakt met de kern van de zaak. HET was ons er om te doen in het licht te stellen, dat de regering door dit verschil in salariëring tc maken, de mogelijkheid van een exodus schiep. Afgedacht van het feit, dat men daar dan wettelijk voor ver plicht wordt een gering aantal uren meer te werken. Een aantal, dat een leerkracht, dL" bij het ULO zijn roe pingsbesef nog niet geheel verloren heeft, ook wel uit morele verplichtin gen bereikt. Men staan echter, zonder aan het verschil in lesuren te denken, op het ■wel zeer in het oog lopende verschil in salariëring tussen deze beide takken van onderwijs. En dat stimuleert de uittocht, en daardóór raakt het ULO in de knel. Niemand zal het N.O. een behoor lijke honorering willen ontzeggen. In tegendeel. Maar het gaat hier om het signaleren van een salarispoli- tiek, die voor het ULO funest moet heten. Als men er van uitgaat, en de mi nister doet dit zelf in zijn Tweede No ta, dat het ULO niet gelijkgesteld mag worden met het lager technisch onderwijs, maar met bet uitgebreid technisch onderwijs, dan za! niemand in het licht der cijfers kunnen ontken nen, dat tenslotte het ULO hier de du pe zal worden. Ter illustratie nog eén cijfer: Eer ULO-onderwijzer, met 20 dienstjaren, met b.v. wiskunde en En gels L.O. verdient bij het ULO ais men het precies weten wil 648,50 per maand. En als hij overstapt naar de U.T.S, brengt hij al moet hij dan wat langer werken, i 828 naar huis! Zó liggen de kaarten, en door déze discrepantie raakt het ULO zijn bloed kwijt. NOG onlangs heeft de actieve afde ling Groningen van de Ver. voor Chr. MULO een enquête in haar pro vincie gehouden, die aantoonde de wel zeer erbarmelijke staat, waarin het ULO, speciaal ten plattelande. verkeert: Het onderzoek liep over 20 scholen, waarvan bij 7 scholen geen verande ring plaats vond. Aan deze scholen waren op 1 September 1954 85 onder wijzers veroonden, die in het bezit waren van 180 ULO-akten en 19 M.O.- akten. In de loop van het jaar ontston den 24 vacatures, veroorzaakt door vertrek naar de stad, naar het M.O. of naar de Kweekschoo" Op 1 Sep tember 1955 Aas het aantal onderwij zers, dank zij de vervulling van de va catures (een enkele, die ontstaan was door uitbreiding, bleef tot nu toe on vervuld) eveneens 85. De vervulling ging met grote moeite gepaard: bij twee vacatures aan de zelfde school meldde zich geen enkele sollicitant met ULO-akten, bij een an dere vacature geen enkele sollicitant na oproeping in twee bladen, bij een derde kon de vacature niet vervuid worden, zelfs niet na drie oproepin gen. Ook het aktenverlies was groot: bij de 24 vacatures verdwenen 57 ULO- aK-ten en 10 M.O.-akten, terwijl de nieuwbenoemden slecht 31 ULO-ak- ten en geen enkele M.O.-akte mee brachten. In procenten uitgedrukt: wat de eerstgenoemde akten betreft een verslechtering van 45.6 pet., wat de tweede aangaat zelfs van 100 pet. Anders gezegd: het gemiddeld altten- bpzit bij de vertrekkende collega s be droeg 3,2, bij de nieuwe 1,3 akte, m AFSLUITING DRIE Z.EE-ARlt EN Marokko heeft tultim Ben Joessef, Jie ff oensdag na een ballingschap van itvee jaar naar xijn land terug* k*erdct met gejuich ingehaaldDe foto geeft een beeld van de aan- generaal ran Marokko komst op het vliegveld bij Rabat. Onder hendie daar Ben Joessef (met uitgestrekte hand) opwachtten, bevond zich ook Andrê Duboisde pas benoemde Franse resident- (Van een onzer verslaggevers) De Deltawet is thans bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsontwerp machtigt de kroon plannen vast te stellen tot: 1 Afsluiting van de zee-armen tussen de Westerschelde en de Rotterdamsche Waterweg. 2 .Afsluiting voor zover nodig van de wateren, die in open verbinding staan met deze zee-armen. 3 Versterking van de hoogwaterkering langs de hele Nederlandse kust teneinde deze aan te passen aan hoge stormvloedstanden. De duur van de uitvoering van het Deltaplan wordt geschat op 20 a 25 jaar. De kosten (met inbegrip van noodzakelijke werken langs de Rotterdamsche Waterweg, maar uitgezonderd de werken langs de Westerschelde en het Noordelijk deel van de kust) worden globaal begroot op 1800 milliocn gulden. De kosten voor dijkverhoging langs de Westerschelde bedragen 400 millioen en die voor de rest van de kust 200 millioen, zodat het gek Ie plan een uitgaaf van 2400 millioen zal vergen. De definitieve plaats van de dammen wordt nog bestudeerd. ring van het Deltaplan is dat bedrag 1690 millioen. „Men zou kunnen stellen, dat dit nadelige saldo het of fer is, dat ons volk moet brengen voor het verkrijgen van de ideële en materiële waarden, die niet geheel in geld kunnen worden uitgedrukt. On der deze waarden is de veiligheid, die door de uitvoering der plannen wordt verkregen, wel de allerbelangrijkste", aldus zeggen de ministers in de toe lichting. jj| Zie verder pagina 9 Gistermorgen is het 146 ton metende IR, de Vries en J. H. Venneman, beiden sendschip ..Stad Zwolle" van de rederij «1* Leenman to Zwolle ter hoogte van do scheepswerf Kampen door lot nog too onbekende oorzaak plotseling in de IJs&el gekapseisd. Het schip kwam met de bodem omhoog te liggen. Vermoedelijk lijn twee opvarenden verdronken. De 23-jange-Tjako Keizer uit Blauw- verlaat in Friesland, die voor plezier de reis meemaakte, kon nog m een roei boot springen. De kapitein. Douwe van der Kooi uit Zwolle kon op het nipper tje in het water springen. Hier kreeg hij een slag van de nog draaiende schroef en werd bewusteloos uit het water gehaald. Met een zware hoofd wonde werd hij naar een ziekenhuis overgebracht. In het schip bevonden rich nog twee personen. Direct word getracht een gat in de bodem te hakken, waarbij ge bruik werd gemaakt van snijbranders. Geregeld hoorde men klopsignalen. Tij dens de reddingswerkzaamheden deed zich onder water een ontploffing voor. terwijl hei schip nog ongunstiger kwam te liggen. Omstreeks elf uur vernam men nog tekenen van leven in het schip. Hierna werd echter alles stil. zodat «evreesd moet worden dat de beide mannen omgekomen waren. De red dingspogingen werden evenwel voort gezet. De beide opvarenden, die naar men aanneemt zijn omgekomen, zijn DE BILT, Vrijdag 10 uur. Boven Midden-Europa handhaafde Zl^ het afgelopen etmaal een krachtig ge bied van hoge druk. Het strekt zich nu uit van Engeland tot diep in Rusland. Binnen dit gebied kwam zowel in Duits, land als in Midden- en Noord-Frankrijk. Bcl2ic cn het Zuiden van on-s land liente vorst voor. Over onze kustprovincies begon daarentegen langzaam vochtige lucht van de Noordzee uit binnen te stromen. Dit ging gepaard met veel bewolking en plaatselijk eveneens met wat lichte ragen en motregen. Vorst kwam in die streken niet voor. Samenhangend met een diepe depres sie die over Noord-Scandinavie naar het Oosten "trekt, begint in Midden- Europa de druk iets te dalen. Dit Kan tot gevolg hebben, dat de vochtige lucht dieper Nederland binnendringt, waar door de vonstkansen afnemen. procenten: een achteruitgang van 59,4 pet. Bovendien waren de 24 benoemde collega's (op een totaal van 85 dus 28 pet.) practiseh allen zonder enige ervaring bij het ULO. V'ai dit met zich meebracht voor scholen, die te worstelen hadden met 2 of 3 of 4 va catures, valt moeilijk tot uitdrukking te brengen. Gezien het bovenstaande, menen wij dat men het niet kwalijk mag nemen, wanneer men nu met scanning wacht op het tot stand komen van een inte rim-regeling voor het ULO, een rege ling door de minister zelf in zijn be antwoording van de vragen van de heer Algra, in het vooruitzicht ge steld. afkomstig uit Zwolle. De jeugdige Kampenaar Huystee dook tijdens de reddingspogingen ver schillende malen, maar kon niets be reiken door de ongunstige ligging van het schip. Tijdens de reddingspogingen met snijbranders liep een personeelslid van de N.V. Schokbeton brandwonden aan het hoofd op, en ook hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. Verdere reddingspogingen hadden geen succes. De rederij Goedkoop te Amsterdam heeft toen van de assuradeuren op dracht gekregen de zanöcuiger zo spoe dig mogelijk te lichten. Vandaag in de loop van de dag zou een bergingsvaar tuig uit Amsterdam naar Kampen ver trekken. Voor de afsluiting van het Haring vliet wordt gedacht aan een dam, die op Voorne aansluit ten Westen van Hellevoetsluis en op Goeree ten Oos ten van Stellendam. Dit zal de eerste grote afsluiting moeten worden, kos ten globaal 270 millioen. De afsluit- dam in de Oosterschelde, ontworpen tussen Schouwen en Noord-Beveland, zal ca. S 400 milioen kosten, die in het Brouwershavense gat ca. 180 millioen. Veiligheid en waterhuishouding eisen, dat deze beide afsluitdammen zover mogelijk naar zee worden opge schoven, maar de uitvoering stelt, an dere eisen. Over de definitieve plaats van deze dammen kan niets naders worden medegedeeld. Het Drie-Eilan denplan (afsluiting van Veeregat aan de zeezijde en van Zandkreek bij de Oostelijke mond) moet zo spoedig mo gelijk worden uitgevoerd. Het zal omstreeks 1961 gereed kun nen zijn. Voor het overige is de volg orde van de uit te voeren werken nog niet vastgesteld. Het is uitgesloten de afsluiting van alle zeegaten gezamen lijk in cén groot werk te omvatten. Het wetsontwerp telt slechts tien artikelen, maar is voorzien van een zeer uitvoerige toelichting, waaronder de ministers Algera (Verkeer en Wa terstaat), v. d. Kieft (Financiën) en Mansholt (Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening) hun handtekening hebben gezet. Met de indiening van het ontwerp heeft de regering gekozen tussen afsluiting van de zeegaten en verhoging van de dijken. Tal van ar gumenten, die ook in de interim adviezen van de Delta-commissie zijn opgesomd, worden daarvoor aange voerd. Een „economische balans" wijst uitt dat bij verhoging van de bestaan de dijken de lasten ca. 1585 millioen hoger zijn dan de baten. Bij uitvoe- (Van een onzer verslaggevers) Vier 'Surinaamse meisjes, tussen 9 en 12 jaar oud, z(jn hi de afgelopen nacht spoorloos verdwenen, uit het pand aan de Alexander Gogehveg in Den Haag, ivaar de bureaux van de gevolmachtig de minister van Suriname gevestigd zjjn. Deze meisjes, die gedurende enke le jaren hoofdzakelijk in het buitenland optraden met balletdemonstraties, zou den morgen per vliegtuig naar Surina me reizen. Op 12 November waren zij door de Duitse politie over de grens ge zet. en in afwachting van hun vertrek naar het rijksdeel in de IVest verbleven zü in Den Haag. De politie heeft het onderzoek naar de huidige verblijfplaats in handen. In het voorjaar van 1953 kwamen de meisjes, de nu negenjarige R. J. en haar nu twaalfjarige ztisje M J., de nu tienjarige W. M. en de nu elfjarige R. G. in ons land. in gezelschap van de 47- jarige M. W. M., een Surinamer. Deze persoon zou voor de opvoeding van de meisjes zorgdragen. Af en toe werden, om in het onderhoud te voorzien, ballet demonstraties gegeven. Daar voor deze minderjarige kinderen geen vergunning voor een dergelijk optreden verstrekt kon worden, en het groepje Sunnamers m financiële moeilijkheden geraakte, reisde men naar het buitenland. In Rome en Wenen kon wel opgetre den worden en gedurende de laatste tijd behoorden de meisjes tot het gezelschap van het circus William, dat in Duits land rondtrok. Om een bepaalde reden, welke bij de politie niet bekend is, moesten de meisjes Duitsland verlaten en op 12 November werden zij bij Roer mond over de grens gezet. De begelei der uit 1953 was toen niet bij de kinde ren. In Nederland bracht de politie de meisjes naar Den Haag. waar zü, in afwachting van hun vertrek naar Suriname, onderdak kregen door bemid deling van de gevolmachtigde minister voor Suriname. Zij verbleven daartoe aan de Alexan der Gogelweg. Gisteravond werden zij nier nog gezien, maar in de algelopeu nacht, om kwart over vijf, deelde de poilier van het pand de polxue mede, uat de vier kinderen spoorloos verdwe nen zijn. Onmiddellijk werd een onderzoek in gesteld, maar de wijze van hun vertrek en de plaats, waarheen de Surinaamse meisjes vertrokken zouden zijn, zijn niet bekend. De meisjes zouden, zo werd vernomen, nog een contract hebben, dat zij moeten nakomen. Van Surinaamse zijde in Den Haag toonde men zich zeer onder de indruk van het verdwijnen van de vier meisjes. Alle hoop is gevestigd op het opsporingswerk. Of dit spoedig resultaat zal hebben, hangt uiter aard in belangrijke mate at van de omstan digheid of de meisjes nog met de grens over zijn. De ouders van de vier meisjes wonen m Suriname. De laatste verzorgers van de ontsnapte kinderen zijn in Den haag woonachtig. Mr. Utoyo Ramlan, de Indonesische ambassadeur in bijzondere missie, die in ons land inleidende besprekingen zal voeren voor een Nederlands-Indo nesische conferentie ter verbetering van de betrekkingen tussen beide lan den, is Vrijdag per vliegtuig uit Dja karta naar Nederland vertrokken. Hij verklaarde bij zijn vertrek de hoop te koesteren, dat het vooroverleg op Maandag 21 November zal kunnen beginnen. Ook zeide hij goede hoop te hebben dat de besprekingen op regeringsniveau tussen beide landen nog dit jaar zullen kunnen aanvan gen. „Indien deze besprekingen wor den gehouden, dan zullen zij toch ze ker dit jaar dienen te beginnen", ver klaarde hij. Bij zijn vertrek waren aanwezig de secretaris-generaal van het Indonesi sche ministerie van Buitenlandse Za ken, Roeslan Abdulgani, en de Ne derlandse Hoge Commissaris in Dja karta, mr. W. F. L. Graaf van By- landt. De Westdulls* regering is niet van plan Nederland in de naaste toekomst om grenswijzigingen ie vragen heeft een Duitse regeringswoordvoerder in Bonn verklaard. Hij zeide dat speculaties dat Bonn zulk een verzoek aan Den Haag zou doen als tegenhanger voor een soortgelijke Belgische eis aan West-Duitslsnd „vol komen ongefundeerd" zijn. De annexatie door Nederland krach tens de geallieerde toestemming van 1946 is echter nooit door Bonn erkend. Walter Hallstein, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, heeft onlangs in antwoord op een vraag in de Bondsdag verteld dat het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn pogingen blijft voortzetten een duurzame en aanvaard bare oplossing voor dit probleem te be reiken. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken voegde hier gisteren aan toe, dat deze definitieve oplossing misschien zou komen in het vredesverdrag of in een vroegere Duits-Nederlandse overeen komst, maar dat geen plannen bestaan Nederland in de naaste toekomst om be sprekingen over dat onderwerp te vra gen. De stand van de inzameling door het comité Lozie te Dordrecht is thans op gelopen tot 3.196,40. Het gironummer van de penningmeester van het comité, notaris G. van Aardenne, is 42.35.47. N het hoofdartikel van Woensdag I 16 November staat een zinsnede, die aanleiding kan geven tot misver stand. Daarin wordt gezegd, dat woning- wetbouw moet worden gezien al* „overheidsbouw" en kan leiden tot so cialisatie van de woningbouw. Een dergelijke beschouwing en con clusie heeft echter niet betrekking op de bouw door woningbouwverenigin gen, die door ons hoog gewaardeerd wordt, maar alleen op de bouw direct door gemeenten. Met moet het principiële onderscheid tussen gewone particuliere bouw, bouw door woningbouwverenigingen en overheidsbouw goed in het oog blijven houden. Het Engelse schip „Copsewood" heeft gisteravond om tien minuien voor zes, geseind, dat het om een mi nuut over half zes ioen het vijftien mijl ten Oosten van Beachy Head (aan de Z.O. kust van Engeland) voer, „naar hel scheen een vliegtuig in vlammen neer zag storten". De ..Copsewood" maakte daarom van haar melding een SOS-bericht. Om half zeven seinde het schip „Veronica" dat hei omstreeks vijf voor half zes iets dat op een val lende ster leek over de horizon zag schieten. De „Veronica" bevond zich toen 7Vz mijl ten Oosten van Beachy Head. De kustwacht te Needless (Eng.) deelde om kwart over zeven mede van de verkeersleider var. de negentiende groep jachtvliegtuigen te hebben ver nomen dat geen vliegtuig werd ver mist. „maar dat hetgeen men had ge zien een meteoor was geweest die over Frankfort was gegaan en in de „Zuiderzee" was terechtgekomen" In formaties in ons land hebben het vol gende opgeleverd: De afdeling meteoren van de sterre- wacht te Utrecht heeft niets gezien van het hemelverschijnsel. Zij zal ge gevens over het verschijnsel bijzonder op prijs stellen. Zij zou gaarne van waarnemers schriftelijk ontvangen: de hoogte in graden boven de horizon van beginpunt zowel als eindpunt; de rich ting van het beginpunt evenals het eindpunt; zoals Noord-Oost of Noord- West: het tijdstip in seconden. Verder gegevens over de kleur en de grootte van het object in vergelijking met de maan. Daarnaast de tijd van waarne ming. De afdeling meteoren van de ster- rewacht te Leiden was niet bereik baar. Drie ambtenaren van de luchtver- keersbeveiligingsdienst op het vlieg veld Eeide (Gr.), nl. de heren D. Heij- aenrijk, G. Visser en G. Boden heb ben om half zes toen zij zich op de verkeerstoren bevonden, een meteoor gezien, die zich Zuid zuid westelijk van hun standplaats in de richting van het Noordwesten naar het Zuidoosten bewoog. De meteoor had een lange lichtende staart, waarin greenachtige kleuren voorkwamen, Toen de meteoor verdwenen was bleef een duidelijke /ris 4 Op de kruising van du u'atcrtvrgcn AinMcrdam-Hijnkannal cn Lek zijn i oor proef verkeerslichten geplaatst, die het scheepiaartrerkerr zullen regelen waar door de veiligheid i prhoogd wordt. Ilel verkeerslicht op de Noordoostelijke slrootnpijler tcaarmee vier signalen gegeten kunnen worden. streep achter, die geleek op een con- densstreep van een vliegtuig en die geruime tijd nog werd beschenen door de reeds ondergegane zon. De heer C. Weststeijn uit Ooltgens- plaat heeft ons medegedeeld, dat hij omstreeks tien over half zes in de richting WestOost de meteoor heeft waargenomen gedurende enkele se conden. Het verschijnsel maakte een dalende beweging naar het hem voor kwam. De heer Wigboldus uit Nieuwendijk (N.B.) deelde ons mede, omstreeks half zes in Zuidelijke richting, naar het hem leek, een grote vurige bol te heb ben waargenomen, die zich van Wes telijke in Oostelijke richting bewoog. Achter de bol was een duidelijke staart waar te nemen, die nog lange tijd werd gevolgd door een „rookslreep". De bol vlamde in allerlei kleuren op. Het was een buitengewoon fraai schouwspel volgens de heer Wigboldus. Hij zeide reeds meermalen dergelijke bollen te hebben gezien, maar nog nooit zo groot en duidelijk. Op Lelystad vernamen we dat daar niets was waargenomen. Het Franse persbureau A.F.P. be richt dat omstreeks half zes boven Parijs door velen een meteoor is ge zien. De meteoor bewoog zich van het Westen naar het Oosten op grote hoogte. Volgens de autoriteiten in Soera- baja is de bevolking van Oost-Java getroffen door de ergste overstromin gen sinds mensenheugenis. De rivier de Brantas is voor de tweede maal dit jaar buiten haar oevers getreden. Vijf steden staan onder water. Er zijn tot dusver vijf doden geteld. Het totale aantal slacht offers kan echter niet onmiddellijk worden overzien. In Kediri stond liet water op veie piaatsen bijna 2 meter boog. Elders zijn dijken en bruggen ver nield. In Toeloengagoeng sleepte een modderstroom honderden bamboe hutten mee. Er speelden zich ver schrikkelijke tonelen af. Uitgestrekte rijst- en tabaksvelden staan onder water. Er wordt met grote spoed hulp ge boden. Het leger is koortsachtig be zig te proberen de djjken te dichten. Gisteravond is in de gemeente Hoog- karspel nabij de grens van het dorp Westwoud de motorrijder A. H. uit Hoogkarspel. komende uit de richting Westwoud. op een groepje kinderen dat aan de rechterzijde van de Dorpsstraat aan het spelen was, ingereden, Het ne genjarig dochtertje van de familie A. Swart werd hierbij gedood en een tweede kind, het dochtertje van de fa milie Haring liep een hersenschudding en enige verwondingen op. De motorrij der. die vermoedelijk door het licht van een tegenligger werd verblind, is er na genoeg zonder letsel afgekomen. Welkom In India is het„de ge woonte om hoge gasten te verwel komen door grots hoeveelheden bloe men op hen te laten neerdalen. Premier Nehroe heeft nu echter een verzoek tot zijn volk gericht om bij het aanstaande bezoek van de Russische leiders Boel- ganin en Chroestsjew wat voorzichtiger te werk te gaan. Boeketten en slingers, die met grote kracht geworpen worden, kunnen wel eens pijn doen, aldus Nehroe. "HOEWEL Beetsterzwaag de Cornelia-stichting niet aan een spoorlijn ligt, hoopt de. directrice, zuster Van der Lin den vurig, dat er vóór 5 Decem ber een electrische trein naar Beetsterzwaag zal rijden. Sint heeft haar telegrafisch verzocht haar wensen ten aanzien van de gebrekki ge jongens en ■meisjes, die zij en haar staf van Friese meisjes met liefde en geduld verplegen, onbe scheiden kenbaar te maken. Na enige aandrang is dit gelukt. Het gaat hier dus om een deel van de 1000 kinderen, die Trouw dus gij, vrienden in den lande heeft geadopteerd. Bovenaan de lijst van Beetster zwaag staat: Een electrische trein, liefst Mdrklin. En dan: Twee dozen meeano fa voor twee jongens: Twee jongens- en twee meisjesboeken, leeftijd 12 jaar: Drie poppen voor drie kleme meisjes; Een postzegelalbum voor een grote jongen: Vijf dinky-toy-auto's voor evenveel jochies: Een poppenkamer en een wieg voor twee meiskes; Vier handwerkjes, niet te moeilijk; Een naaidoos; Timmergereedschap; Be nodigdheden voor v li oj: t mg construc tie; Bouwplaten, dit laatste voor ver scheidene jongens; Voor de kleintjes graag emmertjes en kruiwagens en schepjes, bijv. drie stuks; Een paar mobaco bouwdozen; Dozen met klei. modaltne: Gramofoonplaten, de se rie van Peter en de Wolf, Geschenkzendingen gelieve men te richten aan ons hoofdkantoor- Trouw. Nieuwe Zijds Voorburgwal 225, Amsterdam, onder vermelding „Voor het andere kind" en s.v.p. met inhoudsopgave. Tenslotte is hier onze tweede ver antwoording van giften. Ontvangen per Postgiro op 14 Nov. J. J. F.—D. te C. 1.G, K. te S. i,Mej. L, K, te A. 1,—: Mevr. A. te E t,t M. M. v. d. H. te V. 1,50; C. F M. te U. t 2,50: J. F. te O 2.50; G. R van A. te A. I 2.50: Ds L. K. te A. I 2,50; W. C. L. te den B. I 2.50; J. B. te E. I 3.J. v. D. te A. 5.Mej. L. A. S. te A. f 5. Ontvangen per Postgiro op 15 Nov* W. A. S. te L I 1.—; J. H, L. te H. f 1,G. A. van A. te H. t X.E. B. te W. 1.Jhr. ir. A. N. J. v. d. p, te D. 1.J. H, te E, t 1, Mevr. de W. te B. 1 1,S. 1*. G. te E. 1.—: Mej. J. H. S. te s'-Gr. f 1.50; G. W. V. te H. I 1.50: Mej. J. G. v. d. W. te N. 2.Mej. O. W. te Z 1 2.— G. v. W. te H. I 2.50; J A. M. te A. 2.50; L. de G. te U. 2.50: A. J. K. te K. 2.50: P. J. N. te H. I 2,50; A. H. te Nw. L. 2 50; A. K. te G I 2,50; S. D. H. M. te A. 2.50; J. D. te E. 3.J. C. A. v. A. V. W. te D. I 3.50; Mevr A. O. P. tc P. I 5,L. M. R. te P. 5. p v. N. te O. 5,Ir. J. C. B. te S. 5.— Dr. G. 3. D. A. te B. A. M. te G. 5.—; C, J. S D. te B. f 5.Mej. G. A. te A. 5,-—; D. te S. 5,J. H. te A f 10.—; H. van E. te A. i 10.Ir .1 B U. te G. I 25,—. Ontvangen per Gem Giro op 14 November: J. S. te A. t 1 Ontvangen per Gem. Giro «m 15 November: J. W O. te A. t 1.50

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1