Einde protectoraat van Frankrijk aangekondigd I Vrachtwagen botste tegen R.E.T. - tram Wederopbouw in ons land goeddeels voltooid Defensiedebat 0f Grote ravage in bijwagèn Surinaamse meisjes verstopt in een werkplaats te Den Haag Sint komt op inspectie... IS TROONREDE SULTAN VAN MAROKKO KONINGIN ENTHOUSIAST IN DRENTE ONTVANGEN Werkbezoek in talrijke plaatsen EERSTE DOEL: GRONDWET EN VRIJE VERKIEZINGEN Spanning sterk verminderd President Coty wil aftreden W eeroverzicht Negen gewonden naar ziekenhuis Delta-plan Rouwarbeiderstekort met bekwame spoed helpen elimineren Oei... Oei...! ZATERDAG 19 NOVEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3235 Verklaring Duitsgezinde partijen in het Saargebied Arrestatie ontaarde ouders in Utreclit Voorlopig Verslag Tweede Kamer mmm (Van onze correspondent) y RIJDAG bracht H. M. koningin Juliana een werkbezoek aan Drente. Een dunne laag mist lag over het vliegveld Eelde, toen om halftien de regeringsdakota landde. H. M. de Koningin, die vergezeld werd door haar particuliere secretaresse mevr. N. Smitt Avis en haar adjudant, majoor W. F. K. Bischoff van Heemskerck, werd verwelkomd door de commissaris der Koningin in Drente, mr. J. Cramer. Hierna bood de 12-jarige Liesje Ammerla H. M. rose anjers aan. DE pas uit een ballingschap van twee jaar teruggekeerde sultan van Marokko, Mohammed Ben Joessef, heelt gisteren in een troonrede het einde van het 33-jarige protectoraat van Frankrijk over zijn land aangekondigd. Na 9 maanden van onderhandelen zou Frankrijk clan toegestemd hebben in zelfbestuur ook voor Marokko, Tunis had al een zelfstandig bestuur toen de besprekingen met Marokko nog moesten beginnen. Ben Joessef hield zijn troonrede vanaf een speciaal op het reusachtige voorerf van zijn paleis ingerichte tribune voor een menigte van naar schatting vijftig tot zeventig duizend man. De menigte juichte de sultan enthousiast toe. Ten aanhoren van de reusachtige mensenmassa die zich voor zijn paleis verzameld had, verklaarde Ben Joessef: „Ons eerste doel is een grondwet voor een verantwoordelijke en representatieve Marok kaanse regering, een authentieke uitdrukking van de wil van het volk". BES" PETROLEUMGASKACHEL ZUINIG -REUKLOOS-ONGEVAARLIJK LET GP OE NAAM «BES REE SINK. Advertentie De wind waait. uit de worsthoete ViM ON HUiNI.YK Aanzienlijke schade Semi-overheidsbedrijven Vj Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtendienst ab '.'.nementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygonspie'm 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adm. Tel. 114402 Klaehtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEU'NING en Mr. It, VAX HOUTEN" TiAyUM" <0 Weersverwachting (geldig van Zaterdagavond tot Zondagavond) Aanvankeijjk opklaringen, maar plaatselijk mist. Later weer meer bewolking. Op de meeste plaatsen droog weer. Over het algemeen iets kouder, vooral In de nacht. Zwakke tot matige wind, in hoofdzaak tussen West en Noord. ZON EN MAAN 20 November: zon op 8.09, onder 16.46; maan op 12.29. onder 22.01. 21 November: ion op 8.10. onder 16.44: maan op 12.51, onder 23.09. v Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S» BRUINS SLOT HET debat ovc de begroting van Oorlog en Marine, dat deze week in dé Tweede Kamer gehouden is, doet zien dat wij met ons defensie- probleem voor grot moeilijkheden staan, Het debat heelt die moeilijkheden doen zien het heeft de oplossing der moeilijkheden nie. gebracht. Men kan de moeilijkheden aldus om schrijven. dat wij geen voorstelling hebben omlre.it de omvang en de compositie die onze bijdrage -tot het Atlantische verdedigingsstelsel moet hebben -n dat wij dus evenmin een vooratelling hebben van het bedrag dal voor onze defensie moe worden uit getrokken. Wij zijn er wel van overtuigd ge worden, dat het apparaat dat wij op het ogenblik bezig zijn op te bouwen op den duur nie. kan worden gefinan cierd met de bedragen, die daarvoor tot dusverre op de bee.oting werden uitgetrokken. En die bedragen zijn op het ogen blik maximum-bedrager.. zij vormen het z.g. defensie-plafond dat in het kabinetseompronns is opgenomen. EEN oplossing der moeilijkheden, nu terstond, stuit op een groot bezwaar. Wij wetet niet, tot welk een omving en in welk een samenstelling straks van ons ecu bijdrage zal wor den gevra igd, w-nnee de nieuwe richtlijnen van de Atlantische verde diging in verband met dr ontwikkeling der techniek (met betrekking tot de atoomoorlog) bekend zullen zijn. Wij weten dus ool nie' wat dat zal gaan kosten. En wij kunnen ons daarop thans dan ook niet richten. Wij moeten op het ogenblik we. doorgaan met wat wij zijn bezig te doe. in de verwachting dat veel van wat wij nu organiseren en voorbereiden straks bruikbaar zal blij ken, Die verwachting is niet onrede lijk, omdat men aanneemt dat ook bij do atoomoorlog, op „out erwetse" wij ze bewapende divisies nodig zullen zijn. Maar aan de ander-* kent is het dui delijk dat deze bezigheid veel te duur moet zijn. Het is zo goed als zeker dat wij op net ogenblik geld besteden aan een defensieplan, dat straks voor een belangrijk deel weer verdwijnt. Men kon echter een bestaand plan niet l:':n schieten vooi het nieuwe er is. Want ronder bestek kon ons defensie- apparaat niet werken. En het is noodzakelijk dat ons de fensie-apparaat werkt Daarin moet ook de rechtvaardiging van de defen- sie-pol'tiek van de afgelopen jaren worden gezocht. Men kor er een jaar of vijf geleden niet mee r-kenen dat straks de atoom oorlog andere eisen zou stellen, ook al wist men toen al wel dat er andere eisen zouden komen. Want men moest nu eenma.op zo kort mogelijke ter mijn een begin maken met de organi satie van de verdediging van het Wes ten en van ons land. De bewapening van Rusland en de ontwapening van West-Europa betekende een kloof die politiek niet te aanvaarden was en waar hoe dan ook, iets aan moest gebeu ren. nlT heef' er ook toe geleid dat wij een defensieplan kregen, waarvan men kan zeggen dat het financieel op een veel te zwakke basis staat Maai men stond op het standpunt: er moet wat -ebeuren en het geld dat beschik baar gesteld wordt is te weinig. Maai laten we in ieder géval maar een le- gerplan opzetten en effectueren waar door we de eerste jarer doorkomen ook al realiseren we ons dat we het op deze basis nooit zullen kunnen volhou den en in stand houden. Men kan terecht de vraag stellen, of men daarbij ook te ver is gegaan. Te ver in d i zin dat men ook met Inachtneming van de bovenge noemde noodzaak te weinig bij het maken van plannen naar het beschik bare geld heeft gekeken. Men tcan die vraag stellen, maar het is moeilijk om hier de verantwoorde lijkheden vast te stellen. Hier komen allerhandi overwegin gen in het geding. Wij noemen: de eisen 'e van de zijde van het NAVO- opperbevel werden gesteld, de voor waar ten voor het vertrijgen van Amerikaanse hulp, ue defensieplafond dat in een politiek con promis vastlag. En tenslotte speelt hier een rol het militair inzicht aangaande de meest doeltreffende defensie-opbouw met de beschikbare middelen in deze tijd. zo als zich dat in het gevoerde politiek beleid heeft doorgezet. MAAR het is wel duidelijk dat het zo niet door kan gaan. We moe ten tot een meer en beter geconsoli deerde verdediging komen. Dat bete kent een defensie, die past in het At lantisch schema, die voor haar taak berekend is en die we ook werkelijk op ons nemen met haar consequenties van onderhoud en vernieuwing. We zullen haar dus moeten en kunnen en willen betalen. Het is te hopen dat over dit com plex van vraagstukken ten spoedigste licht komt, opdat wij als we met de kabinetsformatie in 1956 te maken krij gen, weten waar het op staat. Men kan het vraagstuk niet verschuiven naar de kabinetsformatie-1956. De op lossing moet in de periode daaraan voorafgaand worden voorbereid en in Principe gevonden. Vrij onverwacht is gistermorgen, na het ondergaan van een operatie, opaz- jarige leeftijd overleden de heer bujy Barcelo, labour-attaché aan de Argen tijnse ambassade. Koningin Juliana bracht Vrijdag vv.n werkbezoek aan de provincie Drente, uaarby divers** Drentse steden en stadjes teerden aangedaan. De foto laat zien hoe de. rifr-jarig*? Marjoreen Rotdcema het vondtoen zij in Zuid- laren aan de hoge gaste een ruiker bloemen mocht aanbieden. De bloemen werden afgeleverd,, maar helemaal van harte ging het toch niet Advertentie Om ongeveer tien uur arriveerde het gezelschap bij de Berkenhof te Zuid- Laren, een centrum voor rustbehoeven- de vrouwen. Marjoreen Roukema, het vierjarig dochtertje varv de burgemees ter verraste hier de Koningin met bloe men. De wnri. directrice van de Ber kenhof, zuster C. W. Creutzberg vertel de H.M, het een en ander over het te huis. rest door brede gekleurde banden om de arm, handhaafde de orde en was goed geluimd. Ditmaar was er geen Franse politie noch Franse soldaten waren te zien. Hoewel, sedert de aankomst van de sultan hier en daar nog daden van terrorisme plaats vonden, verlopen de zaken thans veel rustiger dan voorheen. De spanning in het land is zo sterk afgenomen, dat de voorzichtige Ameri kaanse luchtvaartautoriteiten de meeste van hun beperkende bepalingen voor het personeel van de Amerikaanse lucht vaartbases hebben opgeheven. Ben Joessef heeft destijds verklaard, dat de bases aangelegd werden zonder hem dit te vragen en verklaard, dat zijn regering een onderzoek zal instel len naar de zaak. Sedert zijn terugkeer heeft Ben Joes sef in het openbaar niet over de zaak gesproken, maar gisteren nog zou hij confereren met de Amerikaanse gezant in Marokko, Julius Homes. De sultan heeft meegedeeld, dat zijn nieuwe regering drie taken heeft: De zaken gaande houden, nieuwe democra tische instellingen stichten en onderhan delen over een nieuw pact met Frank rijk. Hij voegde er aan toé, d?t dé nieuw* Instituten tot stand zulle» komen door vrije verkiezingen én gebaseerd Zullen zijn op de Idee van een scheiding van de bevoegdheden. Dit zou een grote nieuwigheid in Marokko zijn,' waar nooit echte verkiezingen hebben plaats gevonden en de wetgevende, juridische en uitvoerende macht ten minste theo retisch altijd iu de handen van een man, de sultan, gelegen hebben. Ben Joessef heeft nu verklaard, dat hij een monarchie met beperkte be voegdheden wenst, met gelijke rechten voor allen. Dit zijn de ideeën, aldus de sultan, waarop de besprekingen met de Fran sen gegrondvest zullen worden. „De ideeën van vrijheid hebben zich sedert de oorlog zo verbreid, dat zij niet lan ger toebehoren aan enkele landen. Maar de moeilijkheden in de wereld van nu vereisen een nog nauwere internatio nale samenwerking en „dat is waar om de Marokkaanse regering in haar besprekingen het schema zal moeten vaststellen en de omvang van de onaf hankelijkheid van ons land en de nieu we betrekkingen in interdependentie Gekleed in een lichtgrijze Marokkaan se mantel met witte kap. zag de sultan er bleek en vermoeid uit. Hij sprak in het Arabisch met heftige nadruk, maar maakte weinig gebaren. De menigte binnen de muren van het paleis, gekleed in lichte kledij die vrolijk aandeed on der de Afrikaanse zon klapte in de han den en riep hartelijke woorden maar het kwam niet tot uitbartstingen van hys terie. De menigte werd geschat op 50.000 tot 70.000 personen. Een politiemacht van vrijwilligers, on gewapend en zich onderscheidend van de ZUTPH EN-AMSTERDAM-ROTTERDAM (Van onze correspondent te Parijs) T N hooggeplaatste kringen te Parijs verluidt, dat president Coty van de Franse republiek het voornemen koestert na de ver kiezing van een nieuwe Nationale Vergadering af te treden. Men neemt aan. dat dit op zijn vroegst Januari of wellicht Februari zal worden. Het plotselinge overlijden van mevrouw Coty was voor de 73-jange president een zware slag. In politieke kringen zal men dan ook zonder twijfel begrip tonen voor de wens van de president zijn verdere levensavond rustig temidden van zijn kmderert en kleinkinderen te kunnen doorbrengen. Niettemin zou zijn heengaan ^e^r! tvorden betreurd en het ts aan ook te verwachten, dat zal worden gettachtj de heer Coty tot andere gedachten te brengen. De Biit, Zaterdag 10 uur: Het hoge- drukgebied, dat zich ongeveer een week geleden boven de Britse Eilan den vormde, handhaaft zich nog steeds en neemt zelfs nog iets in betekenis; toe. Zwakke frontensystemen behoren-; de bij depressies, welke van het zee-; gebied bij IJsland naar Noord:Scandi- navië trokken, drongen daarbij over het Noordzeegebied tot over onze om-, geving door en veroorzaakten perioden, met veel bewolking en plaatselijk wal lichte neerslag, afgewisseld door op klaringen. Een dergelijk gebied met opklarin gen breidde zich Zaterdagmorgen over ons land uit, maar onder invloed van een nieuwe depressie, die zich in de richting van Scandinavië beweegt, mag verwacht worden dat er Zondag weer 1 meer bewolking zal zijn. Rijen dik stonden de toeschouwers aan weerszijden van de weg toen H.M. Assen binnenreed. Het was een glori euze intocht in de Drentse hoofdstad, in het hartje van de stad volgde een in' drukwekkende plechtigheid toen de Ko ningin een krans legde bij liet monu ment voor de gevallenen. Twee kinderen van wie de vader in de oorlog is omgekomen, Adri van Enk uit Zuid-Laren en Henk Rolfing uit Dwingeio overhandigden de Koningin deze krans. Het Asser Mannenkoor zong het zesde couplet van het Wilhelmus. Te Borger volgde H.M. met grote be langstelling een uiteenzetting van dr. W. Glasbergen over de hunnebedden. Ook de vormingscursus voor meisjes werk zaam in de N.V, Nieuwbuiner Glasfa' brieken werd met een bezoek vereerd Het regende toen de Koningin in snel tempo Emmen binnenreed. Hier gebruik te H.M. de lunch en bezichtigde zij het Ned. Herv. Wijkcentrum en Ichlhus, het geref. culturele centrum. Na een rondrit door Zweeloo waar practisch de gehele bevolking was uitgelopen volgde een be zoek aan de volkshogeschool Overcinge te Havelte. Nadien vertrok de Koningin per auto naar Socstdijk. Ti' Assen heeft H.M. Koningin Juliana ter gelegenheid tan haar iccr/./iüïorJf nan Drente een krans gelegd mor het Gevallenen- Monument. Het Saargebied moet de twaalfde staat van de Westduitse bondrepubliek wor den, zo hebben de drie leiders der Duits gezinde partijen van de Saar gisteren voor de Bondsdagcommissie voor Duit se eenheid verklaard, Zij verlangden voorts, dat de economische unie tussen Frankrijk en het Saargebied zal worden opgeheven. De belangen, die Frankrijk in het Saargebied heeft, konden volgens de partijleiders even goed worden ont zien, wanneer aan het gebied binnen het verband der Westduitse federatie een economische uitzonderingspositie werd gegeven. In elk geval dient Frankrijk er vol gens deze politici bij komende onder handelingen van uit te gaan, dat Duits land en het Saargebied bijeenhoren. Zij eisten tevens, dat het Saarland met ge lijke rechten zal kunnen deelnemen aan nieuwe besprekingen tussen Frankrijk en "West-Duitsland over het gebied. Dit weerbericht doet u goed. Nu smaakt zo'a echte Gelder se worst van Anton Huoink. Kwaliteit gegarandeerdKijk altijd naar het loodje aan de worst. Hoe verser hoe lekkerder HOFLEVERANCIER DEVENTEJ? tussen Marokko en Frankrijk op een „„heils en bracht de ge- basis van gelijkheid en wederzijds res- P3aats des °nhfnLs peet voor hun souvereiniteiten." Op het kruispunt Wolphaertsbocht Pleinweg te Rotterdam Is vanmorgen omstreeks half zeven een vrachtauto met aanhangwagen tegen een tram wagen van lijn 2 gebotst. De gevolgen hiervan waren vrij ernstig. Van de passagiers die zich in de tram be vonden, liepen negen personen dus danige verwondingen op, dat zij dadelijk naar het ziekenhuis moesten worden overgebracht. Later op de morgen kon gelukkig worden geconstateerd, dat niemand van hen een ernstig letsel had be komen en de mogelijkheid was niet uitgesloten, dat de patiënten spoedig huiswaarts gezonden zouden worden. De vrachtauto en de aanhangwagen waren zwaar beladen met bieten. Ko mende, uit de richting van dè tunnel, bemerkte de chauffeur, de--21-jarige W. T, Zuiderhand, uit Waddinxveen, de naderende tram uit de richting van de Wolphaertsbocht. Hij trachtte de wagen tot stilstand te brengen en ook de bestuurder van de tram stelde alles in het werk om een botsing te voorkomen. Vanwege de gladheid van de weg, slipte echter de vrachtauto. De aanhangwagen - kwam met vrij grote kracht tegen de bijwagen van de tram. Een grote hoeveelheid bieten rolde uit de wagen en kwam in de tram terecht. Vele inzittenden werden hieronder bedolven en in de tram ontstond een grote paniek. Negen passagiers werden gewond door de wegspringende scherven van een aantal ruiten, die braken. An deren raakten overstuur. De G.G. en G.D. was spoedig op de r.aats des onheils en bracht de ge wonden naar het Zuider-ziekenhuis. Het verkeer ondervond een ernstige stagnatie en het duurde circa ander half uur voordat de trams weer over de Wolphaertsbocht konden rijden. De bijwagen' van de tram werd aan de rechterachterzijde ernstig ver nield. Ook sneuvelde een verkeers bord. De Reinigingsdienst heeft later de honderden bieten, die op straat lagen, opgeruimd. ET zal voor minister Aigera en zijn H deskundige medewerkers aan het departement van Waterstaat een gro te voldoening zijn, dat het wetsont werp, behelzende het Delta-plan, bij de Kamer is Ingediend. Een zeer groot werk staat op stapel gezet te worden. Een werk dat, naar wjj hopen, de verwoestende kracht van de zee tegenover een groot deel van ons polderland aan banden zal leggen. Een werk ook, dat een zeer grote bijdrage zal leveren tot de op lossing van het zoetwater-vraagstuk in Nederland. Een werk tenslotte, dat het isolement van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden zal breken en belangrijke verbeteringen op het ge bied van de binnenscheepvaart, de verbinding Antwerpen-Rotterdam in begrepen, inhoudt. Wjj spreken gaarne de wens uit dat het minister Aigera gegeven mag wor den dit wetsontwerp in de Staten-Ge- neraal te verdedigen en het tot wet te zien worden verheven. Ttvee weken geleden zijn, zoals ge meld, bij een echtpaar uit de B, F. Suer- manstraat in -Utrecht de vier kinderen uit het gezin weggehaald, omdat zij in hoge mate bleken te zijn verwaarloosd. Een jongetje van twee en half jaar, dat slechts negen pond woog. overleed kort daarna in het Wilhelmina Kinderzieken huis aldaar. Gisteravond zijn de ouders op last van de officier van Justitie gearresteerd en te zijner beschikking gesteld. De bijwagen van het iramstel werd. geheel opengereten. Tl.igroot de ravage was laat deze foto duidelijk zien. Vele passagiers hebben zich maar ternauwernood kunnen redden. „Gelukkig valt tien jaar na da Be vrijding te constateren, dat de weder opbouw van ons land goeddeels vol tooid is", zo oordelen, volgens het zo juist verschenen Voorlopig Verslag van de Commissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer over de begroting van het departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting, sommige leden van de Kamer. Deze leden zijn van oor dcel. dat het zwaartepunt van het de partement sinds geruime tijd niet meer ligt bjj de wederopbouw, maar hij de volkshuisvesting. Waardering klinkt in dit Voorlopig Verslag door van zeer vele leden der Kamer voor de activiteit, door de mi- nister in het afgelopen jaar ontwikkeld. In verband met de snelle verwezen lijking van het denkbeeld om een raad voor de woningbouw in te stellen, merk ten verscheidene leden op. dat voor-; komen dient te worden, dat deze raad een kapstok wordt, waaraan men de moeilijke problemen ophangt. Instemming werd door zeer vele Kamerleden betuigd rr.-ït het voorne men van de minister een verdere op voering van de woningbouw te bevor deren. Ook betuigde men zijn harte lijke instemming m-ït het besluit een bedrag van f 109.000 beschikbaar te stellen voor het treffen van experimen tele voorzieningen bij de bouw van een complex woningwetwoningen te Rijs wijk. Vrijwel algemeen was men ver langend te vernemen, wat door de mi nister in het afgelopen jaar werd ge daan ter bevordering van aanvaardbare systeembouw. Opgemerkt werd. dat verstrekking van opdrachten tot sys teembouw niet van jaar tot jaar, maar over langere perioden, er toe kan sti muleren. dat de desbetreffende onder nemers hun bedrijven er geheel op richten. De oprichting van enkele grote bouw bedrijven, bijv. als semi-overheidsbe drijven. achtten veie Kamerleden op zichzelf niet ongewenst om -aldus de Overheid beter inzicht te geven in dit bedrijf en ter stimulering en controle der particuliere bedrijvigheid. Zeer vele leden echter verwachtten van de stich ting van semi-overheidsbouwbedrijven weinig heil. Met betrekking tot de opvoering van het arbeiderspotentieel waren vele leden de mening toegedaan, dat door fiscale maatregelen het verzet tegen- het ver richten van overwerk te overwinnen zou zijn. Algemeen was de Kamer van gevoelen, dat de regering al het moge lijke zal dienen te verrichten om het tekort aan geschoolde bouwarbeiders ---. - t-y? tr v; I T' i' (Van een onzer verslaggevers) In een werkplaats onder een pension aan de Gerard Keynstraat in Den Haag hebben rechercheurs van de Haagse po litie gistermiddag de vier minderjarige Surinaamse meisbes aangetroffen, die In de nacht van Donderdag op Vrijdag ontvluchtten uit het pand aan de Alex ander Gogelweg. De meisjes zaten ver stopt tussen een bureau en een kleren kast. Na de ontdekking is het viertal onder politiebewaking gesteld in het hoofdbu reau van politie, zodat zij voor het ver trek van het vliegtuig naar Surinam'e niet meer kunnen ontsnappen. Tevens zijn in de loop van gistermid dag aangehouden de 47-jarige Surina mer M. TV. R. en het echtpaar Van II. Dit drietal is in verzekerde bewaring gesteld. Na de ontsnapping kwam de politie, via verschillende aanwijzingen, op het spoor van de Surinamer, die tijdens de reis van de Surinaamse meisjes als im presario optrad, en van het echtpaar dat de meisjes op reis verzorgde. Dit echtpaar woonde in een caravan, welke geplaatst was voor het pension aan de Gerard Reynstraat, tenvij-1 de impre sario zelf in dit pension verbleef. Het onderzoek van de politie leidde ook naar de werkplaats op de beneden verdieping. waar de meisjes aangetrof fen werden. Bij het eerste verhoor ga ven de drie volwassenen noch de vier kinderen een bevredigende verklaring van de "wijze, waarop de ontsnapping plaats vond. Alexander Anikin, de Russische zaak gelastigde te Parijs, heeft bij de Franse minister van Buitenlandse Zaken ge protesteerd tegen beweerde pogingen van de Franse politie om Alexander ViasDf, een voorraadstaand Russisch architect, over te halen niet naar de Sowjet-Unie terug te keren. met bekwame spoed te helpen elimi neren. Van verschillende zijden bleek men ver ontrust over de uitvoer van bouwmateri alen naar het buitenland, tengevolge waarvan onze eigen woningbouw in de verdrukking zou dreigen te komen. Ge vraagd werd, of deze export niet moet worden tegengegaan. Het huidige woningpeil der nieuwe volkswoningen baarde vele leden der Ka mer nog steeds zorg. Nu de financiële mogelijkheden geen belemmering meer behoeven te vormen zouden zij het al leszins verantwoord achten, het wonfitig- peil op te voeren. Verscheidene leden vroegen zich af, of de besteding van een bedrag van vijf mil- lioen gulden voor te houden woning- en gezinstelling wel verantwoord is. De ver. hoging van de raming onder het hoofd „ministerie" werd hierdoor voornamelijk veroorzaakt. JVAUXVEL1JKS goed en wel in Nederland of de Sint bericht ons, dat hij de komende week in (ie speciale voor- raad-kamer van ons hoofdkan toor te Amster. dam de ge- schenk-zendin- gen: „Voor d tl i- *7 rond kinde- e nd kinde ren", in ogen schouw kom t nemen. Op onze boekhouding zal hij ook een ogenblik verwijlen, om op de afdeling „kas" zijn bril op te zetten teneinde de voorlopige balans van de giro rekening te bestuderen. Gij vriendinnen en vrienden van Trouw, kunt daar allemaal niet bij zijn, maar wij..., wij moeten de grijze heer recht in de ogen kunnen zien. Dat kunnen vve, als hij zeggen kan: Wél, wél, dat ziet er allemaal veelbelovend uit! Laten we met z'n allen er voor zorgen, dat Sint Nicoiaas dubbel en dwars tevreden kan zijn als hij zijn schatkamer voor de dui zend kinderen in Beetsterzwaag (Cornelia-stichting), Apeldoorn („Groot Schuylenburg"), Tree beek (Prins Bernhard-jongens- huis), Maarssen („Wilhelmus v. Nassauen") en Assen (Hendrik van Boeyenoord) in ogenschouw neemt. Daarom: nog even aanpakken: "Pakketten voor kinderen van 2 tot 18 jaar (denkt U vooral ook aan de oudere kinde ren?) onder het motto: „Voor 1000 kinderen", te zenden aan: Trouw, Nieuwe Zijds Voorburg wal 225, s.v.p. met Inhoudsopga ve. Geldbedragen zijn welkom, via gemeentegiro Amsterdam: T 500, postgiro 412739. Frankeer met kinderzegels!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1