Randan vandaag bij Beven en Luns Ned. kustvaarder „brak record Nieuwe Waterweg Aanhangers Sultan doodden Kalief I ijjdagen zonder eten en drinken op geteisterd zeiljacht Trein ontspoord in Engeland Uitweg uit impasse gevonden Sow jet-leiders m besj jrekingen Ned.-Indonesische s r> NOG GEEN REST IN MAROKKO W eeroverzicht Lenteboden" m November Eisenhower weer de aan slag Duizend gulden Door duizend kinderen? A.R.- cn CJi.-fr actie vergaderden gezamenlijk Souvereiniteit ook in geding MAANDAG 21 NOVEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3236 Weerbericht Steun de vluchtelingen zeventig gewonden Dit jaar meer schepen dan ooit tevoren! Ben Joessef zal het land doorreizen Tito bemiddelaar in het Midden-Oosten r K-aan-nek' race niet Zweeds schip Relletjes in Bombay HONORERING HUISARTSEN HACHELIJK AVONTUUR VAN 2 AMSTERDAMMERS ÏAUER HERVAT WERKZAAMHEDEN Vliegtuig neergestort: tien doden In Eerste Kamer: Mo tor duorij dster dodelij k verongelukt Minister Beven naar Oostenrijk Drie minuten ,,AHe vraagstukken" In Den Haag Het Nederlandse kustvaartuig ,.Tine", 200 ton bruto, van de North- Sea-Line heeft Zondagmiddag hei record gebroken van her aantal schepen, dat ooit de Waterweg is binnengekomen. Het record was 20.262 en de ..Tine" is nu het'"20.263ste binnengelopen schip. De ,.Tine" kwam van Londen met stukgoed bestemd voor de Rijnhaven in Rotterdam. Het schip is eigendom van Vinke en Co. in Amsterdam. In hei jaar 1926 kwamen in de Nieuwe Waterweg 20262 schepen binnen. Dit hoge aantal werd bereikt omdat er in dat jaar in i Engeland een kolenstaking heerste. Dat aantal schepen in nu voor de eerste maal door het binnenlopen van de ..Tine" gebroken, na een nek-aan-nekrace met het 4913 bruto register ton metende Zweedse schip „Kookaburra" dat van Hamptonroads kwam. De Tinepasseerde slechts even eerder de Berghoven van Hoek van Holland. MAROKKO staat 'op zijn weg naar de onafhankelijkheid, ondanks de terugkeer van sultan Mohammed Ben Joessef, nog voort durend bloot aan woedeuitbarstingen, die door geweldpleging wor den gevolgd. Zaterdag hebben in woede ontstoken aanhangers van sultan Mo hammed Ben Joessef de kalief Taieb Bagdadi. plaatsvervanger van de Pasja van Fez, doodgestoken op de binnenplaats van het paleis van de sultan. De kalief was n.b. naar het paleis gekomen om de sul tan geluk te wensen met dier.s terugkeer op de troon. Jongetje verdronken te Oud-Beijerland -\ De. Sowjetrumscht! premier Boelganin en de secretaris- generaal der communist)- xche partij Chroestsjew heb ben hun eerste ontmoet in;, met. hun officiële yasthea president Rtrjindra Prasim van India. Op de achter grond leden van de lijfwacht des presidenten. J a.stpabonden op dek C 1 ndonesische m inister: RottaKkm*: Witte de Withatnut 30 Tel el. 133700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 42451S KlachtendieQst abonnementen 18.30-1930 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 11571» •a-tSravanivagc. Huy^ensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adm. Te). 114402 Klaohtendienst 18 80—19.30 ti.: Tel. 30256$ Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Tuxum- Geldig tot Dinsdagavond, opgemaakt te 11.13 uur. MEER BEWOLKING. Over liet; algemeen vee! bewolking maar geen neer slag van betekenis. In het Zuiden van bet land plaat selijk mist. Overwegend matige wind tussen Noord en West. Ongeveer dérelfde temperaturen. 22 November: son op 3.12, onder 16.43; maan op 13.11 onder E.K. Directie: C. A. KEENING en Mr. K. VAN HOETEN O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT ..Ik hoop aan het einde van de vol- conferentie ter sprake zal worden le gende week al aan mijn regering te t bracht. kunnen mededelen, dat de onderbande- f Nadat hem was gevraagd of dit bc- lingeit op ministerieel niveau tussen Ne- j tekent, dat ook de Nederlandse sonve- deriand en Indonesië kunnen beginnen." reiniteit over Nicuw-Guinea onderwerp Ril heeft Zaterdagavond mr. Oetoyo j van bespreking zal zijn, antwoordde hij: Ramliui, buitengewoon en gevolmacb- „wij moeten uitgaan van de tlgd ambassadeur Van Indonesië, mei i speciale missie ter voorbereiding van j deze conferentie na aankomst uit Dja- j karta op Schiphol verklaard. j „Indonesië streef; er ernstig naar goede betrekkingen me; Nederland te onderhouden." aldus geide mr. Oéïoyo Ramlnn, „en er is voldoende goede wil i zien. aanwezig om dc bestaande problemen, j die de goede verhoudingen in de weg i staan, gezamenlijk onder ogen te zien." j In antwoord op vrager, deelde mr. Oetoyo Ramlnn mede. dat zal worden j -getracht dc besprekingen zo kort moge- j Mr. lijk te doen duren. „Het Indonesische standpunt dat de conferentie zal '.vor der. gehouden voordat de kwestie Nicttw- Guir.ca in de Verenigde Naties weer aan dc- orde komt." Mr. Oetoyo Ramlan zeide te verwach ten. dat nog aan het einde van deze maand of begin volgende maand mot de officiële Nederlands-Indonesische be sprekingen za! kunnen worden begonnen en dat twee weken voldoende zullen zijn voor de conferentie. Hij voegde hieraan toe de hoop te koesteren, vandaag al niet het informele overleg te kunnen beginnen met een bezoek aan de mi nisters Beven en Luns. belangen van de bevolking van Nieuw-Gulnea." Mr. Oetoyo Ramlan zeide, dat de In donesische regering geen definitie! standpunt heeft ten aanzien van de plaats, waar de conferentie zal worden gehouden. We! zijn er voorstellen en zou men van Indonesische zijde gaarne zien. dat de besprekingen in een derde land zullen worden gehouden. Oetoyo Ramlsn zeide er van overtuigd te zijn, dat de resultaten van de komende besprekingen ooit de in stemming zullen hebben van de rege ring, die begin volgend jaar na het op treden van het nieuwe parlement zal worden gevormd, daar de twee grote partijen, die thans de regering steunen, daarin ook zullen zijn vertegenwoordigd. „Alle bestaande vraagstukken zullen worden besproken." aldus antwoordde mr. <>c' iyo Ramlan op een vraag, of ook de kwestie Nicuw-Guinea op deze IN Duitsland Ieren nog hon derdduizenden l-luchtelingen in kampen. Mensen, die geen caste troon plntiis. geen eigen huis en geen bezit hebben. Hebt n ai eens tets voor deze onge lukkige» gedaan'.' Neen. bezoek dan de wedstrijd van het Bandselftal van de Kon. Ned. Voetbal Bond (hei sterk- te, dut momenteel ap te stellen is) tegen de Duitse kampioens club Roilt Weisz op Woensdag 14 December a.s. U hebt wellicht onze beste voetballers nog nooit aan het werk gezien. Nu krijgt u de ge legenheid. Maar niet dat moet hei voornaamste zijn. V verleent tegelijk steun aan de actie van dc Rotterdamse Lions Club om 100.000 bijeen te brengen voor de rlurhtelrnpen. De prijzen zijn ais volgt: zit plaatsen eretribune 3.5Ö, zit plaatsen Maastriburie 2.SO. zit plaatsen zijvakken 2.staan plaatsen lange en korte zijde j I.— U kunt vanaf Woensdag aan ons kantoor irt Rotterdam (Witte dc W'thstraat 30) kaarten be- ztelle n. Wij willen ze u ook toe zen den. doCh dart moet u per be stelling 0.50 e.rtra betalen (porto). Mocht u ons giften trillen sturen, dan stellen wij ook daar voor gaarne ons gironummer beschikbaar (424519). Wacht niet te lang niet het bestellen van ttto kaarten. Er zal voor deze wedstrijd onge twijfeld grote belangstelling be staan.' Hij deelde mede te verwachten, dal van Indonesische zijde de ministère van Buitenlandse Zaken, van Financiën en van Economische Zaken aan het over leg zullen deelnemen. „Ik ben vol goede hoop. dat de besprekingen toi goede re sultaten zullen leiden." aldus besloot mr. Oetoyo Ramlan. Het Indonesische kabinet heeft zich in een zitting van vier uur met de ver houding tot Nederland beziggehouden. Oelova Hatulan u^ordt begroet door H. Daniels an Buitenlandse Zaken. Mr. Ramlan. heeft vanochtend inder daad op het ministerie van Buitenland se Zaken een onderhoud gehad met de minister van Buitenlandse Zaken. mr. Beyen, en met minister Luns. Het on- demoud met minister Beyen duurde on geveer tien minuten, dat met minister Luns waarbij ook de regeringscom missaris voor Indonesische aangelegen heden. mr. Blom. aanwezig was ruim een kwartier. Mr. Ramlan was verge- Te Milton Bridge in Berkshire, m Engeland, Is gisteren een extra-trein gederailleerd. Er zaten ongeveer 290 passagiers bi de trein, waarmee een Zondagsexcursie van Londen naar Tre- hampton werd gemaakt. Twee rijtuigen werden in elkaar ge drukt, vier ontspoorden er. Van de pas sagiers kwamen er volgens nog niet of ficiële berichten tien om het leven en De locomotief en de vier volgende rij tuigen kwamen onder aan de spoordijk terecht in laag kreupelhout. Het voorste rijtuig was gekanteld. Daar bovenop lag overdwars het twee de rijtuig. Het derde was vrijwel door midden gebroken. De ene helft was over de twee voorste rijtuigen heen gerold en de ander was er bovenop blijven liggen. "D^Tocomlïicriiep^p de wisse! uit! Uit de omtrek kwam spoedig hulp op- de-aibT Sommige ooggetuigen zeiden j dagen- Domoren arriveerden op de erf "zelfs" sp^ zoS worden geleid, 'geen vaart Manschappen van een luchtbasis had geminderd. Zij schatten de snel- omg.8ving zeld van de Indonesische zaakgelastigde heid van de trein op het ogenohk j {,0^akerS van Het. atoom centrum te Har de vier w®ib °P km van-de plaats van de T'cntslleu ramp. bleven op hun post. omdat hun consignes dat eisten. waren ook snel ter te verlenen. Maar de In Den Hang. de heer Kwee Djie Hoo. |öe ontsporing op ongeveer i uur. De locomotief sleurde Morgen. Dinsdagochtend za! H."M. de j volgende rijtuigen mee. Koningin m net paleis aan hei Lange dwarsliggers werden geheel versplinterd Voorhout te '.«-Gravenhage mr. Ramlan en vele meiers rails verbogen als ve- ontvangen. 1 terdrop. r.n »an boord werd -gezet, wisten noch de j loods, noch de opvarenden van de i „Tine", dat dit een zeer bijzondere biu- j nenkonist zou worden. Op de vooruit- i geschoven rapporteerpost van Dirkzwa- l'oen (le zeeloods X. Kleijwegl Zondag-: ger stond men echter onder hoogspan- middag om 15.20 vóór Hoek van Hollandmng. De directeur, de beer Maas. was - aanwezig- om getuige te zyn van het binnenkomen van de recordbreekster. Toen er nog tien moesten komen vóór Ihet aantal 20.263 bereikt zon zijn, begon men af te tellen. De opvarenden van de twee schepen, j die op het kritieke moment voor de Waterweg lagen, hebben zonder het te weten strijd geleverd om de 20,263ste plaats. Het ging tussen de ..Tine" en een snelle Zweed, die even later werd Er ontstond gelukkig geen paniek on der de reizigers in de van de dijk ge storte rijtuigen. Vélen werden pas be vrijd toen een kraanwagen de gekantel de rijtuigen had opgehesen. Duizenden nieuwsgierigen stonden op eengepakt in het Londense station Had dington. toen de overlevenden, die hun plezierreisje hadden vervolgd, daar aan kwamen. De aanhangers van de sultan vielen de kalief aan met messen na een woordenwisseling in het verloop waar van zij hem het verwijt naar het hoofd slingerden dat hij tra de verbanning van Mohammed Ben Joessef de zijde had gekozen van sultan Mohammed Ben Arafa. De kalief werd doodgestoken voor de roodgebroekte leden van de paleis wacht hem te hulp konden komen. De leden van de lijfwacht van de kalief lieten ook het leven. De paleis wacht'slaagde er nog in het leven van twee Kaids en sommige andere digni tarissen te redden. Het bloedige treffen deed zich voor, terwijl de sultan audiëntie verleende in het paleis. Toen de sultan had ver nomen wat zich had afgespeeld op de binnenplaats van zijn paleis verscheen hij in eigen persoon en gebood zijn woedende aanhangers de rust te laten weerkeren en naar huis te gaan. Later vond men op enige afstand van het paleis de lijken van een Kaid en diens zoon. In totaal liepen tijdens de botsing vijf personen verwondin gen op. Ooggetuigen deelden mede, dat de kalief van Fez toen zijn tegenstanders met getrokken messen naar hem toe renden nog zijn pistool had getrokken, maar geen kans meer had gekregen ook maar een schot te lossen. Er werd geen poging gedaan de da ders te arresteren. Toen het nieuws over de moord op de kalief elders in het land bekend was geworden braken op verscheidene plaatsen ongeregeldheden uit. zo bij voorbeeld ih Marrakesj en Meknes. Volgens onofficiële gegevens kostten al die troebelen in geheel Marokko in totaal 11 personen het leven en liepen 36 personen kwetsuren op. Gisteren werd bekendgemaakt dat de sultan binnenkort een reis door Marokko zal maken om de bevolking aan te sporen zich voortaan te ont houden van gewelddaden en botsin gen. Volgens de Egyptische pers zou Fos ter Dulles aan president Tito gevraagd hebben zijn bemiddeling te verlenen in het geschil tussen Israël en de Ara bische landen, wanneer hij binnenkort een officieel bezoek aan Egypte brengt. In gezaghebbende Amerikaanse krin gen verklaart men. dat Dulles onlangs bij zijn bezoek aan Tito wel heeft ge sproken over de toestand in het Mid den-Oosten. maar dat het voorbarig is daaruit te concluderen, dat Dulles om bemiddeling zou hebben verzocht. DE BILT. Maandag 10 uur. Het grote hogedrukgebied bij de Britse eilanden, dat nu reeds meer dan een week het weer in West-Europa be heerst. neemt nog steeds niet in be tekenis af. maar verplaatst zich lang zaam naar het W-est-Noordwesten. Verschillende storingen bewegen er omheen. Eén ervan trok Zondag over de Oostzee naar Rusland. Het bijbeho rende front bracht in ons land op de meeste plaatsen wat regen of motregen. Een volgende lag Maandagmorgen boven Noord-Noorwegen, eveneens op weg naar Rusland, de daaropvolgende bevond zich tussen IJsland en Groen land en zal zich in de richting van Scandinavië verplaatsen. Onder in vloed van de nieuwe storingen zal opnieuw vochtiger lucht, waarin veel bewolking voorkomt, van de Noord zee het land binnendrijven. Dc 7-jarige L. den Boer te Oud-Beijer land is Vrijdag in üc haven geraakt en verdronken. De Rijkspolitie heeft Zater dagmorgen vroeg het stoffelijk overschot opgehaald. Bij relletjes in Bombay zijn gisteren! ongeveer 100 personen gewond, van wie j 50 ernstig. De regering had voorgesteld van Bombay een afzonderlijke staat le ma ken. Ongeveer 45 pet. van de bevolking der stad zijn Marathi-sprekende men sen, die opgenomen wensen te worden in de voorgestelde, naburige Marathi- staat. Communisten en socialisten, die de Marathi-eisen ondersteunen, trachtten een openlucht-bijeenkomst, belegd ter ondersteunig van het voorstel van pre mier Nehroe's congrespartij, uiteen te jagen. Marathi's verschenen op de bij eenkomst met zakken stenen, flessen petroleum en oude schoenen. Ze begon nen met dit alles te gooien, stoelen te vernielen en te mió-den van 200,000 men sen een groot vuur aan te leggen. De eerste minister van de Staat, Mo- rajri Desai, werd door een schoen in het gezicht getroffen. Electrische lam pen werden vernield en luidsprekers om vergehaald en verbrand. De politie ar resteerde 200 mensen. De vergadering ging intussen door. President Eisenhower heeft de leden jvan de Nationale Veiligheidsraad en de j leden van het kabinet bijeengroepen. I die resp. vandaag en morgen onder zijn voorzitterschap te Camp David (Mary land' vergaderen. Het zullen de eerste j bijeenkomsten zijn. die de president bc- I legt sinds zijn hartaanval. Hoewel de bijeenkomsten kort volgen op dc conferentie van Genève moet aan deze omstandigheid volgens de perschef! jvan het Witte Huis, Hagerty, geen bij-I zondere betekenis worden gehecht. DE kassier van Trouw sluipt iedere morgenals een olijke zwarte Piet, Stnts schatkamer in ons hoofdkantoor binnen en fluistert ons de laatste stand van de girorekening voor 1000 kinderen" in het oor. „Nog een rukje en we hebben de DUIZEND gulden", luidt zijn laatste mededeling. Dat is héél goed nieuws, vrien den. En wat de pak ketten betreft: we doen even een greep: Den Haag: jon gens- en meisjes-, portemonn aie, 'dj Hoogeveen: pak je met verrassin gen, Rhenen- vlechtmatjes, kleurpotloden, broche, Nijverdal. 7 springtouwen, schortje, hoofd doek, Ommen: kinderspelen, Vlaardingen: zeepplakboeken, wagentje met blokken, "Amster dam: meisjeszakdoeken., voorts nog steeds een willekeurige greep zendingen uit: Utrecht, Sebaldeburen. Veenandaal. Twel- lo. Zaandam, Arnhem. Middel burg, Neerlengbroek, Arnhem. Velp, Naarder,. En we geloven mét Sint, da» dit alles nog maar de voorhoede is can een lawine aan geschen ken voor duizenden kinderen, die straks het vrolijk 'avondje niet thuis kunnen vieren. Velen zullen het nimmer thuis vieren...' Vermeld vooral een inhouds opgave op uio pakie. alsmede de aanduidingVOOR DUIZEND KINDEREN. Hetzelfde motto •'iehit voor uw bijdrage per giro. T 500 (gemeentegiro Amster dam) pi 412739 (postgiro) Nog twee verzoeken: Denk aan oudere kinderen (14IR jaar! en frankeer met kinderzegels! verbaasd, toen bij de Berghaven eenj functionaris van het loodswezen aanj boord slapte, om hem te vertellen, dat- hij het schip was. Hel schip was 19 November uil Londen vertrokken. Men beloodst. Tot op het laatste moment, j had een voorspoedige reis en aan boord Jdwars van de Berghaven Hoek van Hoi- was men blij niet ,.de Zondagavond j land. kon men nog niel zeggen, wie dethuis", vooral de kapitein, die vandaag recordbreekster zou zijn. De Zweed had zijn 29ste verjaardag viert, bijna de Hollander nog ingehaald. De! 'Vanmorgen zou hel heuglijke feil niet s.Tine" ivon echter en de kapitein. An-1 een korte plechtigheid aan boord worden dries de Niel uil IJmuiden. was hoogst gevierd. Het mooie Movent herweer brei t in rle dierenwereld nok do nodige sensatie. De veehouder run Priel te U aardenhtirg kon Za tenia g zijn ogen niet geloven* toen êêu zijner schapen hem verniste met tivee lammetjes. Tn*ttivens, veehouder l'an Uriel kreeg nog meer Verrassingen, want een kloek die men reeds en kele dagen miste, ktrant trots mei l tv a a If kuikens onder een haag uit aandelen. wm D* Russische premier, maarschalk Boelganin, en de secretaris-generaal van de communistische partij van de Sowjet-TJnte, Chroestsjew hebben Zon dag een bezoek gebracht aan de Indi sche stad Agra. De beide Russische leiders namen plaats in de loggia van het paleis van de Mongoolse keizers om de vvelkomst- rede aan te horen die door Chroestsjew werd beantwoord in bet Russisch, Boelganin zag er vermoeid uit. Sij het bestijgen van de treden van de Taj Mahal werd hjj soms geholpen door een lid van de veiligheidsdienst. De Sowjet-leiders kregen verschei dene geschenken. Boelganin stond slechts korte tijd op om het publiek voor zijn toejuichingen te bedanken. Tijdens de reeepüe bleef hij zitten. Het houden van een toespraak liet hij aan Chroestsjew over. Deze ried de Indiërs aan ter versterking van hun vrijheid en onafhankelijkheid vooral de zware industrie te ontwikketen. De Taj Mahal, geheel van wit mar mer opgetrokken, is in de zeventiende eeuw gebouwd door Sjah Djehan als mausoleum voor zijn echtgenote. De Amsteruams antiquair A. C. N van der Sloot en zijn zoon R B F. van der Sloot, hebben moeilijke dagen ge had op hun zeiljacht ..Balder V" tijdens een -storm in de Goll van Lyun 7,Ij had den vijf dagen vrijwel niets gegeten en zonder drinkwater gezeten vóór hun SOS-seine» werden opgevangen door het Britse kolenschip „T.vne- montli" De reddingboot van de „Balder" was weggespoeld en de zee was zo ruw dal ook de „Tynemoutn" geen boot kon uit zetten De kapitein liet toen een lijn over het jaehl werpen, dat door de Van der Sloots werd vastgemaakt Zondag liep de Engelsman met de gedeeltelijk vol water staande en zwaar gehavende „Balder" de haven van Nice binnen. De beide Amsterdammers maakten met de .Balder V". een scheepje van 19 meter lengte dat 2 ton meet van Amsterdam uit een zeiltocht oves de Middellandse Zee. De reis verliep uit stekend tot Rosas een haven aan de Spaanse Oostkust. Maandag zetten zij koers naar de Rivièra. Zij zetten koers naar de Riviera. „Al gauw werd liet weer slecht in de Golf van Lyon". zei Van der Sloot jr. „We kregen zoveel water binnen dat wij niet durfden gaan slapen. We besloten aan dek te blijven en bonden ons daar vast. Toen ons drinkwater op was vingen we wat regenwater op en dronken dat. Af en toe werd de ..Balder" zo heen en weer gesmakt dat wij dachten dat het met ons gedaan was. Tot ons'geluk kwam Vrijdag de ..Tynemouth" te hulp De Van der Sloots gaan vandaag per trein terug naar Amsterdam. Hun zeil jacht za! in Nice worden gerepareerd. De Wi'stduitse regering heeft bekend gemaakt. dat kanselier Adenauer waar schijnlijk tegen het einde van deze week zijn ambtsbezigheden volledig zal her vatten. De doktoren achten hem daartoe van zijn ziekte longontsteking her steld. In Japan is een globemaster C-124 van het Amerikaanse leger kort na de start verongelukt. Tien van de elf inzit tenden kwamen om. (Van een onzer verslaggevers) A.s. Donderdag kom; de Ziekenfonds raad opnieuw bijeen ter bespreking var. de moeilijkheden, die gerezen zijn door het niet aannemen van de overeen komst. welke de ziekenfondsen en de huisartsen niet elkaar zijn aangegaan met betrekking tot de honorering van de huisartsen. Zoals men weet hadden de vertegen woordigers van het bedrijfsleven in de ziekenfondsraad nog al wat bedenkingen tegen de nieuwe honorcringsovereen- komst. hetgeen ertoe heeft geleid, dat deze de vereiste tweederde meerderheid niet kon halen. Na het gebeurde in de Ziekenfonds raad zijn binnenskamers ernstige po gingen aangewend >m de gerezen moei lijkheden alsnog te ondervangen en het laat zich aanzien, dat er een modus is gevonden, waarop partijen elkander .lebben gevonden, tn dat geval is dus te verwachten, dat dc Ziekenfondsraad a.s. Donderdag aan de ontwerp-over- eenkomst geen verdere belemmeringen meer in de weg zal leggen. Naar wij vernemen hebben de Eerste Kamerfracties van de Anti-Revolutio naire Partij en de Christelijk Historische Unie. onlangs twee maai gezamenlijk vergaderd ter_ bespreking van actuele vraagstukken in verband met de komen de begrotingsdebatten. Deze besprekingen waarbij de wederzijdse vrijheid van handelen uiter aard niet iit het geding is geweest hebben een bevredigend verloop gehad. Men stelt zich voor. hiermee in de nabije toekomst voort te gaan. Zaterdagavond half acht kreeg de veertigjarige veehouder A. K. uit Vleu ten. toen hij per motor op de rijksweg no. 2 bij het verkeersplein aan de Ouderijn bij Utrecht reed. een lekke achterband, ofschoon hij direct vaart minderde, verloor hij de macht over het stuur. Zijn vrouw sioeg van de duo tegen de grond. Zij werd ernstig aan het hoofd gewond en overleed op weg naar het nabijgelegen militair hospitaal. De Indonesische minister van Voor lichting Sjamsoeddin Soetan Makmoer heeft verklaard, dat Indonesië en Ne- t.erlar.d in komer.de onderhandelingen zullen trachten een oplossing te vinden voor de vraag, wie van beide landen Westelijk Nieuw-Guinca zou moeten be heren. Hij deed deze mededeling na af loop van een kabinetsvergadering. Deze verklaring :s verrassend, omdat dc Nederlandse regering steeds op het standpunt heeft gestaan dat wet in het algemeen over Nicuw-Guinea kar, wor- den gesproken, doeb niet over dc Indo- nesisehc soevereiniteitsaanspraken. I wee Nederlandse arrestanten in Indonesië vrijgelaten De Nederlanders J. H. Rath en H. A. Puyzings zijn uit 'voorlopige hechtenis ontslagen, aangezien naai de procureur-generaal verklaarde, er geen reden tot langere aanhouding aanwezig was. De heren Rath en Duvzingi werden begin 1954 in Bogor gearresteerd in verband met de zaak- Sehmidt. W. Beyen en mevrouw van 23 tot 26 November bezoek aan Oostenrijk Minister J. Beyen zullen een officieel brengen. De minister zai een bezoek brengen aan de Oostenrijkse bondspresident dr, Theodor Koerner en later aan de kans** lier Julius Raap.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1