Kapitein en loods van de „Tine kresen een aandenken op de Sinterklaas-Prijsvraag Ingrijpende verbeteringen voor Ziekenhuis noodzakelijk \v aterweg-recora gebroken Une jaar wegens doodslag Jvr. Wttewaall van Stoetwegen sprak over Verenigde Naties Agent mishandeld door dronkeman Moeilijkheden op coaster „Contact" over de geslagen Maandag 21 November 195, Maasland Wandeltocht van de „Trekvogels^ SCHIEDAM Zalen sullen hleiner worden Bemamiinü;env IK vind het een prettige om standigheid, dat een klein schip van een kleine maatschappij het trotse record van de Waterweg heeft gebroken'', zo sprak vanmor gen vice-admiraal b.d. J. J L. Wil- linge. Rijkshavenmeester, op de kade van de Rijnhaven, waar en kele tientallen belangstellenden zich hadden verzameld om de kapitein van de kustvaarder „Tine" .die gisteren als 20.263sfe schip de Nieuwe Waterweg op voer, te huldigen. Dsv. d. Haagen uil Ede nam beroep aan Ev. Lutherse gemeente heelt weer voorganger VLAARDINGEN Chr. Historische Jongeren vergaderden Inbraken en insluipingen in winkels en woningen Gedenksteen onthuld voor Jacob Obrecht Mr. dr. J. W. Ver hu ret De vier Surinaamse kinderen vertrokken Cantine Gemeentewerken in gebruik gesteld V isserijberichten N.C.Z.V, jubileerde in Rotterdam Vervolg Beursoverzidht Burgerlijke Stand van Rotterdam Geen persoonlijke ongelukken MAASSLUIS Advertenti* Zaterdag organiseerde de Schicdamse. Wandelsport Ver. „De Trekvogels" af- standmarsen, waaraan door ruim 2000 wandelaars werd deelgenomen. Sint Nicolaas was ook present. Hij reikte tijdens de mars speculaas en na afloop de prijzen nit. De prijswinnaars waren: 10 km jeugd: le prijs W.S.V. „Nooit- gedacht". Oud Alblas en W.S.V. „De Waal I". R'dam: 2e prijs W.S.V. „O.S.O.". Overschie en W.S.V. „R.E.O. Z". R'dam; 3e prijs W.S.V „Longa", Slikkerveer en W.S.V. „De Waal" II. R'dam: 4e prijs W.S.V. „Ons Genoegen", Cap. a.d. IJssel; 5e prijs W.S.V. „Vrij en Blij". Zwijn- drecht. Scholen: le pr. Ger. School Strevels- weg R'dam en Nijverh.sehool R'dam; 2e pr. „T.O.P.". Warande Schiedam en Jan Lichthartsch. Den Haag; 3e pr. „Prins Willem School, R'dam: 4e pr. „Park Rozenburg School". R'dam. Speeltuinver.: le pr. „Vreewijk de Vaan". R'dam Z.: 2e pr. Oud Overschie, R'dam; 3e pr. Nieuw Leven. R'dam. 20 km Mil. Act. pontonniers Raamsdonk- veer. Burgergr.i le pr. „Trekvogels". Kral. Veer; 2e pr. „W.LK.". Charlois; 3e pr. „Nooit Gedacht", Oud Alblas; 4e pr. „Marijke" B.B.: le pr. B.B. R'dam West; 3e pr. B.B. Delft. epubliceerd wordt in ons blad van DONDERDAG .4.3. Sport van Zaterdag. De Maaslandse voetballers hebben Zaterdag, voor zover zij in een wedstrijd uitkwamen, hun bes te beentje voorgezet en met succes! In Vlaaröingen bevocht MVT '27/3 een 31 zege op Vlaardingen 3. De MW-junioren ■wonnen in een thuiswedstrijd met l10 van Rozenburg b2. Bij de korfballers was de toestand van de eigen velden zodanig, dat slechts één wedstrijd doorgang kon vinden; het was de ontmoeting ODO 2-ZKV, die door de gasten verdiend met 40 werd gewon nen. Wel hadden de Maaslanders een te- genpunt verdiend, maar ondanks hun herhaalde aanvallen kwam het hiertoe niet. De wedstrijd van ODO I tegen Or. Nassau 2 werd uitgesteld bij gebrek aan een terrein te Vlaardingen. Spelregelavond. Daar de heer P. Mos- tert, voorzitter van de C.K.C. ..O.D.O." plotseling verhinderd was, leidde oud voorzitter M. Vreugdenhil de bijeen komst die door deze club was belegd met het doe! de spelregelkennis van de leden wat op te frissen. De heer L. Keij- zer vertoonde mooie lichtbeelden en gaf hierbij een uitvoerige toelichting; veel vragen en opmerkingen werden bespro ken. Aan het eind van de vergadering werden de woorden van dank jegens de heer Keijzer met applaus onderstreept. Benjn. Ackerley Son Ltd LONDON Hartelijke gelukwensen aan de Kapitein van het Netl. m.s. „TINE", zijnde Het ruimte voor dertig bedden verloren gaat zal verpleegruimte elders moeten worden gecreëerd om deze ruimte terug te win nen. Tenslotte zullen er moeten komen een centrale genees- en verbandmiddelen- berging. een apotheek en een wachthal voor net publiek. De huidige administra tieruimten zullen moeten worden ver plaatst en vergroot, terwijl tevens het internaat zal moeten worden uitgebreid. De architect Westerhout heeft over het een en ander reeds een uitvoerig rap port uitgebracht. De wijzigingen en aanvullingen die tot nu toe in het ziekenhuis zijn aan gebracht hebben op verschillende plaatsen inderdaad verbeteringen ge bracht in de bestaande toestand, doch deze hadden de bestaande structuur van het ziekenhuis steeds tot uitgangs punt Dat gaf vaak aanleiding tot zeer noodzakelijke aanpassingen, waarbij het terrein, en de ligging op dat terrein van het ziekenhuis, de moeilijke punten waren. Het eigenlijke beddenhuis kwam aan die verbeteringen bovendien niet toe. De noodoplossing van de bijgeplaatste Zweed se barakken, aanvankelijk uitsluitend be doeld voor T.B.C. patiënten, doch reeds v'anaf de aanvang gedeeltelijk gebruikt voor kraamafdeling en polikliniek, heeft ter. aanzien van de verplegingsmoeiJijk- heden wel in een onmiddellijke behoefte voorzien maar is oneconomisch. Do uitbreiding en wijziging van het be staande ziekenhuis zal naar ruwe schat ting 4 tol 5 millioen gulden kosten. De bouw van een geheel nieuw ziekenhuis zou echter zeker we! 12 miilioen vragen. Daarom vragen B. en W. nu aan de Gemeenteraad, met het oog op de urgentie van de uitbreiding en wijziging van het Gemeente Ziekenhuis, ten spoedigste een saneringsplan te laten maken en daar voor een bedrag van 20.000 beschikbaar te stellen. binnengekomen In de Nieuwe Waterweg. Tevens de gelukwensen aan het Neder landse volk bij het slaan van dit record. Het Is ons een genoegen met deze Lijn dienst tussen Londen en Rotterdam by te dragen tol de groeiende welvaart van Uw land. GRAHAM ACKERLEY. President Directeur van Benjn. Ackerley Son Ltd. NORTH SEA LINE Schtlderstraat 63 a, tel. 112935. ROTTERDAM. Hoewel reeds belangrijk» wijzïging»n en verbeteringen tot stand kwamtn van de verploegruimte van het Gemeente Ziekenhuis te Schiedam, wordt teneinde hei ziekenhuis aan de eisen des lijds aan te passen, hel ontwerpen van een harmo nisch plan, tot hel verbeteren van de situatie, noodzakelijk. Dit plan zal moeten omvatten het ont werp van een nieuwe kraamafdeling, een nieuwe polikliniek waar tenminste drie specialisten gelijktijdig kunnen werken en die behalve enkele vertrekken voor medische behandeling ook ruimten zal bevatten voor administratie en zusters en wachigelegenheid voor het publiek. Voorts zullen de zalen in het ziekenhuis moeten worden omgebouwd tot kleinere verpleegruimten en aangezien daardoor Aar. boord van de kus Waard er was voor de plechtigheid geer, plaats ge weest. want terwijl de kapitein en en kele van zi]n bemanningsleden het rnid- De rechtbank te Maastricht heeft vanochtend de 38-jarige W. C. uit Heerlen, wegens doodslag van zijn echtgenote L. M. H. conform de eis tot drie jaar gevangenisstraf veroor deeld. Het echtpaar was op de avond van 10 November van het vorig jaar naar een danspartij geweest. Na afloop vielen thuis woorden tussen man en vrouw over het wangedrag van de laatste. De man had toen, woedend om de treiterende houding van de vrouw, eerst met een zakmes, daarna met een broodmes, dat hij van de tafel had gegrist, naar de vrouw ge stoken. Een dezer steken, die een okselslagader had geraakt, werd de vrouw noodlottig. Zij stierf aan ver bloeding tijdens het overbrengen naar een ziekenhuis. C. heeft tegen het vonnis appèl aangetekend. Na eon vacature lijd van bijna twee jaar. heeft de Evangelisch Lutherse Ge meente le Schiedam thans weer een voor ganger. Ds. S. G. van der Haagen uit Ede heeft het beroep naar Schiedam namelijk aangenomen en zal vermoedelijk begin Maart 1956 zijn werk in Schiedam aan vangen. Ds v. d. Haagen is eert bijzondere weg gegaan tot het predikambt, omdat hij een bijzondere roeping beeft meegemaakt. Na dat hij de H.B.S.. Middelbare Koloniale Landbouwschool en „Suikercursus" door lopen had en dus eigenlijk een gehele stu die voltooid, ontwaakte in hem het ver langen predikant te worden. Hij studeerde theologie, eerst aan de Theoiog. school van de Vrij- Evangelische kerk en daarna aan de Theologische Hogeschool te Cri- schona in Zwitserland, waar hij o.a. on derwijs genoot van Karl Barth en de bekende Lutheraan Prof. Adolf Koe- berie. Daarna werd hij op 19 Juni pre dikant van de Vrij- Evangelische ge meente te Winschoten. Na enkele jaren trok de Lutherse Kerk. waar hij het eerst met Gods Woord in aanraking was gekomen, hem terug. Hij werd in Leeuwarden op 28 Juli 1946 beroepen waar hij met veel zegen ar beidde en studeerde onderwijl aan het Seminari der Evang. Lutherse Kerk. verbonden aan de universiteit te Amster dam. Nadat hij zijn studie voltooide, werd hij algemeen beroepbaar in de Lutherse Kerk. Daarna werd hij beroepen in de Gemeente Ede en deed z'n intrede 1ste Pinksterdag 1952. bijna 4 jaren heeft hij gearbeid in deze gemeente en had te vens een belangrijk aandeel in de lei ding van het Luthers Conferentieoord kasteel „Hoekelum". C 44)0 Gevangenen hebben Zaterdag gepoogd uit de gevangenis te Maseroe, de hoofdstad van Basoetoland, te bre ken. Toen de orde enige uren later kon worden hersteld, bleken een be waker en een gevangene om het leven te ziin gekomen. (Van onze correspondent De 35-jange Vcendammer J. A die Zaterdagavond werd gearresteerd 'om dat hij in ^tijn woonplaats beschonken op de fiets over hel Stationsplein slin gerde, gaf op het politiebureau de agent F. zo'n ha.de vuistslag, dat deze met een gebroken kaakbeen naar het Academisch ziekenhuis le Groningen moest worden gebracht. De politie was telefonisch om assis tentie gevraagd voor een ruzie in een café. waar men met A. ;n moeilijk- heden was gekomen. Toen t'.vec agen ten daar kwamen, was A. leeds ver trokken. De directeur i Mn Dirk Slinger, de heer J'. If/ia», at erhundigt hier een tuinden- hen nan de lootls ton de „line", de heer V. Kievit eft. Geheel links kapitein Andrie.i de Mi el. Op de Nederlandse kustvaarder „Con tact", een schip van 279 ton afkomstig uit Delf/ijt. gjjn moeilijkheden gerezen tussen de kapitein en de bemanning. Het zou daarbij aan boord van het schip, dat ligplaats bad gekozen te Brunsburt- telkoog op zijn reis van de Finse haven Kotka Daar Meruiebutje tot handgemeen zi)u gekomen. Toen de Nederlandse consul te Brtms- buettelkoog was aangekomen om in het geschil te bemiddelen, bleek de ..Con tact" reeds te zijn vertrokken. Van de zijde van de eigenaar bevestigde men dat er moeilijkheden waren geweest, maar over de aard en het verloop daar van kon men geen nadere inlichtingen verstrekken. In de hal onder de stadstoren, de toren van de voormalige St. Gertrudis- kerk van Bergen op Zoom. is Zaterdag middag een korte, maar stijlvolle plechtigheid gehouden. Bij de herden king van de 450ste sterfdag van Jacob Obrecht is hier door de stichting „Ja cob Obrecht" een gedenksteen, ter na gedachtenis van deze grote musicus, onthuld. De v'jer Surinaamse meisjes, die Vrij dag spoorloos verdwenen, maar des mid dags gevonden werden, zijn Zaterdag vanaf Schiphol naar Suriname vertrok ken. Het onderzoek van de politie naar de wijze van verdwijning is nog niet ver gevorderd. Alleen de aangehouden vrouw heeft bekend, de kinderen verborgen te hebben. Haar man en de aangehouden Surinamer hebben nog niets bekend. HOTTERIIAMSE TERMIJN MARKT RUWE LIJNOLIE IN TRANSITO Slotnotering (in gld. per 100 lrgi medege deeld door de N.V. Commissiehandel v.h Julius van Roosendaal. Rotterdam. 21 Nov. 1955: Nov. 101.tü. Jan. 101.10. Maart 101.30. Mei 101.25. Omzet: voorlopig aantal contracten van daag 10: definitief aantal Vrijdag 18 Nov. 1 contracten. Hedenmorgen heeft ir. J. A. C. Tille- raa, hoofddirecteur van Gemeentewerken te Rotterdam de nieuwe cantine van de dienst aan de Vlaskade officieel in ge bruik gesteld. Hij deelde in zijn speech mede. dat de wethouder van Openbare Werken, de heer J. Meertens, tot diens spijt verhinderd was aanwezig te zijn „Ik ben blij, dat het gemeentebestuur ons in de gelegenheid heeft gesteld deze cantine te bouwen." zo zei de heer Tillema. De cantine aan de Viaskade is de achtste welke gemoderniseerd is; twee zijn er nog onderhanden. Het bestuur van de Nederlandse Chris ten Zeelieden Vereniging N.C.Z.V. heeft Zaterdag in het Tehuis voor Zee lieden aan de VeerkaJe vele hartelijke gelukwensen in ontvangst mogen nemen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan dezer vereniging. Onder de talrijke be langstellenden bevonden zicli ook enkele reders cn andere prominente figuren, zoals de Rijkshavencommissaris-Zuid. vicc-admiraai 'o.d. J. J. L. Willinge, de hoofövlootpredikant ds. J. Sillevis Smitt en de voorzitter van de Centrale van Koopvaardij-officieren, de heer P. de Vries. Verder waren telegrafische ge lukwensen binnengekomen uit alle we relddelen cn wereldzeeën. „Het zijn Gods weer en winden", zo luidde het onderwerp van de jubileum rede, die de Hervormde koopvaardijpre- dikant in algemene dienst, dr. L. D. Ter- laak Poot, uitsprak. „De N.C.Z.V. is een varende gemeente", aldus deze voorma lige predikant voor de Varende Gemeen te te Amsterdam, die de goede verstand houding tussen de zeevarenden van alle rangen in de N.C.Z.V. op treffende wijze naar voren bracht. De penningmeester der N.C.Z.V., de heer J. C. v. Wezel, 't Marklvelt 13, Ab coude (postrekening 184978) deelde o.m. mede, dat er een begrotingstekort is van 2,000,--. Volgende week Zaterdag wordt een leestbijeenkomst door de N.C.V.V. be legd in Groningen. Ter gelegenheid van hel 25-jarig bestaan t an de Christelijke Zeelieden Vereniging is Zaterdagmiddag een receptie gehou den. Het bestuur mocht t ele gelukwen sen in ontvangst nemen. Op de foto: de heren K. Draisma, J. IIHatenhner, E. run Popta en P. de Vries. Aandelen Kon. Petroleum sloten op het hoogste punt van ds dag, n.l. 628 of If. punten boven het vorige slot, Philips verliet de markt op 359hi 8), Unilever op 460% (+6%) en AKU op 344% 5%). Ook de locale markt is zeer vast ge weest. De koersreacties waren vene in de minderheid. Daarentegen zijn hiel en daar belangrijke koerswinsten voor gekomen. Aandelen Blikman en Sario- rius noteerden 157 (-1-12) in verband met de dividendverhoging. Enott waren 10uj punt beter op 235. Verder waren hoger Heemal 310 (+7), Drakaa 380 (+9), Fokker 300 (+8). Excelsior 289 (+6%). Kaiser razer 150% (+5%) Wyers 280 (+411), Van Geldei» 329%" (+4%). Ook Ver. rans Hypotheek was hoger op 68 (64y.i) Claims Ruhaak werden vandaag voor het eerst verhandelde. Er bestond gro te belangstelling. De koers stelde zich op f 25. Heden stond inschrijving open op 4% aandelen Auto Financier en obligaties dito. Ook voor deze fondsen was de vraag omvangrijk. le omsireeks half elf gisteravond is de 20-jarige machinc-bankwcrker J. H. met een gehuurde personenauto op de splitsing Rijksweg no. 3 en Hoofdweg over de kop geslagen. Zowel de be stuurder als de drie mede-inzittenden, allen jongelui uit Zevenhuizen, liepen hierbij geen noemenswaardig letsel op. De auto werd zwaar beschadigd en moest door een takelwagen worden weg gesleept. De jongelui reden in de rich ting van de stad. toen de bestuurder verblind werd door het licht van een tegenligger. Hij remde onmiddellijk af cn hierdoor begon de wagen te slippen, De auto draaide een slag om, kwam met de rechterzijde tegen de metalen beschoeiing langs de weg, sloeg om en kwam onderste boven in het gras gazon te liggen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 2