Een ,ontmoetings- lyceum TIPJE VAN SLUIER OPGELICHT: Agent Van Krieken zit in Djakarta Minister Donker laat onderzoek instellen Onthulling in Tweede Kamer over schending van geheimen Nieuwe bespreking Luns-Ramlan Sfeer der onderhandelingen is thans vertroebeld I I 'fl ;s!l DERTIENDE JAARGANG No. 3239 Dringend verzoek D PYRAMID Kuyper had gelijk Weeroverzicht Olietrein greep personenauto OPNIEUW DODELIJK ONGEVAL OP ONBEWAAKTE OVERWEG Eden naar de Ver. Staten iVog deel pakjes nodig Door 1000 kinderen l! 11 m (i 1 J 1:1 DONDERDAG 24 NOVEMBER 1955 «I Rechter Maengkom tegen toelating Tweede herstemming op j\!idden-Java Ook zonder arendsoog herkent U ZAKDOEKEN Anak Agung sprak met Graaf van Bylandt §f; Gemeenten werken samen bij woningbouw Automobilist verdronken Australische ambassadeur terug naar Den Haag V. Beren en poppen! S }|l 1 I *>1 A ?i tti fl -I jhi Aii '.?p 'f? SI. lh\ i- fH li li m «r lil Al A r V ROW™ vi t, Postgiro No 424519 ziuïria^ l75t,?b°nne??C',ntcn '8 30-19 30 u roapj 17 18 uur Telefoon 115700 j-Grsienhage Huvgensplem i post»,,.,! 424RR7 »1«* - Adm TeL n«0?2 c Klaohtondienjt m 30-1930 u. Tel 3625S9 Schiedam Lange Kerkstraat 2*b Telefoon B78S' Abonnementsprijs 52 cent ner week t T f 8 75 Der kwartsil P "'eek, 2 26 per maand n/3 per kwartaal Losse nummers n cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KF.L'NTNG en Mr. K. VAX HOUTEX Tuxum- Weersverwachting; geldig tot Vrijdagavond. OPKLARINGEN. Opklaringen maar ook enkele verspreide regen-, hagel- of sneeuwbuien. Overwegend matige, maar langs de kust aanvankelijk nog krachtige wind uit Noordelijke richtingen. Iets lagere temperaturen met in het binnenland plaatselijk lichte vorst. 70S EN MAAN 25 November ran op S 17, onder 16 40: maan op 14 07, onder 2 45 j?y Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. 3. S. BRUINS SLOT V l ZOALS men weet stelt de PvdA zich. blijkens haar beginselpro gramma, op de basis van de picifioa- tie gelijke berechtiging van openbaar en bijzonder onderwijs Er is geen reden dit beginsel ronder meer te bestrijden Toch komt de zaak wel enigszins anders te liggen, wanneer men let op de uitwerking van dit principe dooi deze partij. In het Rapport van haar Pacifica tie-Commissie 1952 wo'dt, op meer dan een plaats de gedachte aan de syntheseschool geponeerd Zo in de passages, die handelen over het Nij verheids-, Buitengewoon Lager en V G L O-onderwijs Bij de VGLG- paragraaf heet het b v „Voor zover niet door streekscholen in de behoefte aan differenliering kan worden vol daan, moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid van een federa listisch schooltype of een symbiose En bij het N O. luidt het nog duide lijker: „Onre commissie erkent, dat er plaatsruimte moet zijn voor confes sionele N O.-scholen maar zij is toch van oordeel dat in een gemeente mpt gemengde bevolking slechts dan tot stichting van b v. een confessionele ambachtsschool moet worden overge gaan, wanneer er naast de ambachts school, die voor alle gezindten toegan kelijk is, voldoende aanleiding bestaat, in verband met de behoefte van het bedrijfsleven en/of het aanbod van leerlingen, om een tweede ambachts school op te rienten, waarbij ook aan de economische zijde van het vraag stuk aandacht dient te worden be steed". -jVfAAR van bevoegde Indonesische zijde wordt vernomen, bevindt"! l\ de politieman Van Krieken zich in Djakarta. Verdere inlich- h ocnidagai ond 1 op >1*' Stctiui'ueg te Looithunen een hnUduagen ut het Hater gereden. De bexttturder, die alleen m de wagen zat rt hierbij 1 erdronken. De tlazen uardt op het dinge gebracht. HIER blijkt duidelijk als het er op aankomt - een voorkeur voor de zg. „algemene" school Te verwonderen is dit niet De struc tuur van de P.v.d-A als doorbraak partij vraagt eigenlijk om de realise ring van de gedachte der algemeen heid, méér dan om de concretisering van de idee der verbijzondering. Het ligt dan ook zonder meer In tie hjn van deze partij de synthese-school te propageren. Een propaganda die op den duur een achterstelling van het bijzonder onderwijs met zich mee zal brengen, ja, waarmee men zslfs in strijd zal komen met eigen beginsel program. Het raadsverslag van de gemeente Amstelveen (17 Oct. 31.), waarin ge sproken werd over de oprichting van een lyceum, levert van bovenstaand pousseren van de gedachte der alge meenheid door de P.v dA. een tref fende Illustratie. Volgens het „Amstel- veensch Dagblad" van 21 October jl. is daar van P.v.d A.-zijde betoogd: „De P.v.d A. is zeer geporteerd om te komen tot een doorbraak- of syn these-school. Doch elke poging in deze richting stuitte af op de verzuiling van het Nederlandse voik". Toch zag de ze spreker een mogelijkheid om in deze gemeente, alweer volgens het door ons geciteerde verslag, een syn these-school te realiseren, door bena dering vanuit het openbaar onderwijs „dus door de gemeente en op een ba sis voor allen aanvaardbaar". Hamerde deze PvdA.-er op het aanbeeld van de synthese-school van uit het openbaar onderwijs, een van zijn partijgenoten lanceerde de syn thesegedachte vanuit het bijzonder onderwijs. Deze spreker „toonde zich bezorgd over de toenemende verwijdering tus sen de verschillende bevolkingsgroe pen en elke poging om deze verwijde ring te overbruggen, zou spr. van har te toejuichen". Vandaar zijn steun aan de voorgestelde synthese-school, het „Amstelland-lyceum". „De basis voor samenwerking in he „ontmoetingsly- ceum" achtte spr. ruim genoeg om er zich achter te plaatsen". Beide partijgenoten komen hier, zij het ook van verschillende zijden, uit bij de synthese-gedachte. WAARIN de basis van dit synthese lyceum zal bestaan9 „Woord en Dienst" van 5 Nov. il onthult art 3 der statuten* „De Vereniging aan vaardt voor het aan haa' inrichtingen te geven onderwijs de Bijbel als richt snoer voor alle vorming, met erken ning van andere bronnen, weike voor die vorming dienstig zijn". En wie nu nog in het onzekere mocht verkeren, waaraan hier bij dit „ont- moetingslyceum" te denken valt. ziet het volle licht opgaan in de vooraf gaande preambule* „De Vereniging heeft zich bij de samenstelling der sta tuten laten leiden o a "door deze ge dachte: de In ons volk gegroeide te genstelling tussen de openbare en de bijzondere school te verkleinen Zi] is hoewel historisch verklaarbaar, te zeer als een vanzelfsprei endheid aan vaardHoewel de Vereniging zich zeer goed bewust ts van onoverbrug bare tegensteilsngen in levensbeschou wingen e- geloofsovertuigingen, ver werpt ze voor de opriehtins van een school als deze de antithese" TEGEN deze relativerende tenden- zen zal de Christelijke school in verzet moeten blijven. Want de door werking van deze gedachte zal op den duur wegwissen het onderscheid tus sen kerk en wereld tuisen algemeen en bijzonder, ten voordele van de „we reld" en ten gunste van het algemene Dat betekent hier, dat wij de school van de doorbraak, zoals zij in het z g „ontmoeUngslyceum" ons geprojec teerd wordt, van de hand moeten wij zen Willen wij althans de bijzondere christelijke school voor ondergang be- h0eden" T M GILHUIS HET bureau van de Internatio nale Commissie tegen het Concentratiekampensysteern te Parijs heeft president Soekarno In een telegram dringend ver zocht tussenbeide te komen bij de processen tegen de Nederlan ders in Djakarta, opdat de rech- teD van de verdediging afdoend worden verzekerd en opdat de rechtspleging op rechtvaardige wijze' geschiedt. Het telegram is verzonden naar aanleiding van het witboek van de Nederlandse regering. J tingen over deze kwestie wenste men niet te geven. Zoals bekend is de heer Van Krieken destijds, na een infiltratiepoging in Nieuw- Guinea, meegevoerd naar Indonesië. Gisteren werd bekendgemaakt dat de Indonesische regering geen bezwaar heeft tegen toelating van Nederlandse advocaten in Inn. nesië 'voor de verdediging van de Nederlanders, die in Djakarta terecht staan. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Kaag is echter nog geen bericht over deze toelating ontvangen. De Indonesische autoriteiten verklaarden dat er geen bezwaar bestaat dat advocaten uit Nederland toegelaten worden omdat „Ne derlandse noch Indonesische advocaten in Indonesië bereid waren de verdediging op zich te nemen". Rechter Maengkom heeft echter ?ijn besluit herhaald, dat hij geen buiten landse advocaten (onder wie Neder landse advocaten uit Nederland) zal toe staan de verdediging van Jungschlae- ger op zich te nemen Rechter Maeng kom heeft deze beslissing gebaseerd op het feit, dat buitenlandse advocaten met de loyaiiteitseed tegenover de Indone sische regering afleggen, dat zij niet op de hoogte zijn van de Indonesische rechtsprocedure en dat zij niet de taal van het land begrijpen De rechtp*- voegde er aan toe we! ,,in principe n te stemmen met het ver zoek van mevr Bouman voor getuigen De autoriteiten in twee kiesdistricten bij Magelang, op M.dden-Java hadden er geen zin m „alles nog eens te doen" Inplaats van de stembiljetten die bij de herstemming welke voor hun distne ten bevolen was ïe contrasigneren, ge> bruikten ze rubber stempels De regering heeft thans uitgemaakt, dat dit in strijd is met de kieswetten en heeft bevolen, dat in de beide betrok ken districten nogmaals een herstem ming moet plaatsvinden. -v (Van onze parlementaire redacteur) E MINISTER VAN JUSTITIE, MR. DONKER, verklaarde gister- middag bij de verdediging van zijn begroting in de Tweede Kamer, dat de politie herhaaldelijk de grenzen overschrijdt, die ten aanzien van de geheimhouding van gegevens tegenover derden, o.a. de pers. bij de wet zijn gesteld. De minister heeft van bepaalde zijde mede delingen ontvangen, waaruit blijkt dat het voorkomt, dat politie mensen tegen betaling medelingen aan de pers verstrekken. In bepaalde plaatsen bestaat hiervoor zelfs een vast tarief. De bewindsman deelde mede, dat hij opdracht had gegeven een onder zoek naar deze ontoelaatbare practijken in te stellen. Onlangs werd proces-verbaal opgemaakt wegens het schenden van de geheimhou dingsplicht tegen een beambte van de Soe. Econ. Raad en tegen een ambtenaar van het departement van Verkeer en Waterstaat. Daarvan is mededeling gedaan krachtens een besluit van de ministerraad in verband met dc vereiste preventieve werking, die van deze maatregel moet uitgaan. Jkvr. Wttewaal! van Stoetwegen had in eerste termijn gevraagd of het wel juist is, dat de politie gede tailleerde mededelingen van bepaalde strafbare feiten aan de pers doet. De betrokkenen kunnen hiervan nadeel ondervinden. De openbaarheid wordt immers verzekerd dooi de openbaar heid ter terechtzitting. Daarvoor be hoeft de politie dus niet te zorgen. Minister Donker verzekerde de Ka mer, dat hij het geheel met freule Wttewaall eens is. Hij herinneide eiaan dat er een cn- culaire is van 6 October 1953, waaim Advertentie wordt toegestaan aan de corpschefs van de politie om mededelingen te doen aan de pers, mits dit met inachtneming van de vooizichtigheid en de redelijk heid geschiedt en mits de belangen van de betrokkenen cn het belang van het politiële en justitiële onderzoek met z orden geschaad Worden door de poli tie deze gienzen overschreden dan han delt zij in strijd met Artikel 272 van het Wetboek van Stiafrecht, dat aan de ambtenaren geheimhouding oplegt Wat de verkeeisveiligheid aangaat merkte de bewindsman op, dat een van de belangnjkste maatregelen, die hu ge nomen heeft is, dat de preventieve con trole op de grote v.egen zal worden ver schei ot De verkeeisgroepen van de mkspohtie zullen met en zonder poli- tie-auto's deze taak moeten volbrengen Zie vei der pagina 3 Zn onderscheiden zich door hun, kwaliteit cn smaakvolle dessins» Nieuwe prijzen* Dames f 1,35 Heren f 2,10 rTiXMio Fabrikaat TOOTAL t ^Marnixstraat 415, AMSTERDAM* De Indonesische minister van Buiten landse Zaken, Anak Agung gdc Agung heefl hedenochtend met de Nederlandse Hoge Commissaris m Djakarta, mr. W. P. L. Graaf van Bylandt een bespre king gevoerd, die een uur duurde. De woordvoerder van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken, Su- wito, deelde mede, dat deze bespreking no:male diplomatieke activiteiten m verband met de voorbereidingen van de komende besprekingen" betekende. Voorts zei Suwito, dat Utoyo Ramlan oagehjks contact onderhoudt met het ministerie van Buitenlandse Zaken in Djakarta over zijn besprekingen m Den Haag. Op de vraag, of Indonesië een bepaalde nchtdatum heeft voor de be sprekingen met Nederland, zei Suwito, dat zij zo spoedig mogelijk gehouden dienen te worden, bij voorkeur nog vóór de kwestie-Nieuw-Gumea in de Alge mene Vergadering van de Verenigde Naties komt. uit Nederland, maar hij zou het aantal willen beperken tot „de belangrijkste onder hen" Gistermiddag is het overleg ter voor bereiding van een Nederlands-Indonesi sche conferentie voortgezet m een ge sprek tussen dc Indonesische ambassa deur met bijzondere rmssie. mr Oetoyo Ramlan en de regeringscommissaris voor Indonesische aangelegenheden, mr N S Blom Het gesprek duurde ruim twee uur en werd van Indonesische zij de voorts bijgewoond door de zaakge lastigde m Den Haag, de heer Kwee Djie Woo In dit gesprek zijn wederom de alge mene aspecten var, de diverse vraag stukken behandeld, zonder dat men daarbij tot enige conclusies is gekomen Het kon trouwens ook met worden ver wacht - aldus gaf men te verstaan dat beslissingen zouden worden geno men op een bijeenkomst, waa*-op mi nister Luns die verantwoordelijk is voo** het Nederlandse beleid riet aan wezig was Vandaag worden vederom besprekingen gehouden, waarbij minis ter Luns wel aanwezig zal zijn In politieke kringen m Den Haag heeft men kunnen vernemen dat het voor Ne derland bijzonder moeilyk moet zijn om tot onderhandelingen op ministerieel ni veau ter verbetering van de betrekkin gen met Indonesië ie komen, wanneer bepaalde in de openbare menïne ern stig opgenomen vraagstukken, zoals de verdwijning van de politieman Van Krieken en de voortdurende onbevredi gende gang van zaken met de proces sen togen Schmidt en Jungschlaeger, niet tot klaarheid zjn, gebracht t In elk geval, zo meende men in deze kringen zal er een voor het Nederland-1 se rechtsgevoel bevredigende oplossing moeten worden gevonden, voordat men m Nederland bereid zal zijn eventueel te bereiken concrete resultaten te aan vaarden. Wat dit betreft, zo zeidc men s het wellicht een -unstig teken, dat van Indonesische zijde Is medegedeeld, dat Van Krieken zich in Djakarta be vindt. Tot nu toe was omtrent z|jn ver blijfplaats niets bekend. DIT had Kuyper eens moeten be leven! Dat dachten wij toen de socialisti sche minister Donker gisteren zijn be leid met betrekking tot de Amster damse tramstakers verdedigde, niet slechts met een beroep op Kuyper"», door de socialisten eertijds als „worg- wetten" betitelde, antt-stakingswetten, maar ook met een beroep op wat da minister van Justitie Loeff uit Kuy- per's kabinet bij de behandeling vaa die wetten m de Kamer heeft gezegd. Wat is Kuyper naar aanieiding van deze wetten niet jarenlang van socia listische zijde verguisd! Nog in 1913 eiste Troelstra de afschaffing er van. En nu werd hij door socialisten glansrijk gerechtvaardigd. Want de beste rechtvaardiging van Kuyper is toch wel dat de socialisten zichzelf met een beroep op Kuyper rechtvaardigen. Tijdens de opening ion het Diaconessen/mix te Arnhem Izie elders m ons blad) bezocht H If, de Koningin ook de kinderafdeling. Syltia Eters, een patientje, bood de torstin een pop in verpleegsterscostuum aan. DE BILT, Donderdag 10 uur. Een depressie bij Helsinki verplaatste zich langzaam naar Estland. Het krach tige windveld boven de Noordzee bracht een stormachtige Noordweste lijke wind langs onze kust teweeg, waarbij o a m Den Helder windsto ten van 28 m per sec. werden gemeten. Het omvangrijke hogedrukgebied bo ven de Oceaan veranderde weinig van plaats, maar een frontale storing trok vergezeld van buien over IJsland naar midden Engeland. De lucht die wordt aangevoerd, is tot op vnj grote hoogte onstabxel, zodat morgen op nieuw re gen- en hagelbuien verwacht kunnen worden Een nieuwe storing bij Groen land beweegt naar de Noordzee. De wind zal tijdelijk afnemen, maar zal morgen m de loop van de dag onder invloed van deze storing weer toene men. Men achtte het mogelijk, dat nu zijn aanwezigheid in Djakarta van In- doneSiSche zijde kan worden gemeld kan worden aangenomen, dat althans in deze zaak enig licht komt Van Nederlandse zijde heeft men in middels medegedeeld, dat mets kan v,orden gezegd over de verblijfplaats van dc heer Van Krieken. Een aan .al gemeenten in het in dustriegebied tussen Dordrecht en Maas sluis heeft in principe besloten tot sa menwerking op het gebied van de wo ningbouw Zij gaan hierbij uit van een sti eekcontingent Uit het midden van de gemeenten is een dagelijks bestuur gevormd, dat voor nemens is over genoemde punten met de minister van Wederopbouw en Volks huisvesting besprekingen te voeren (Van onze parlementaire redacteur) Hedenmorgen om half twaalf hebben de Indonesische ambassadeur in bijzondere missie, de heer Oetoyo Ramlan, en de Nederlandse minister zonder portefeuille, mr Luns, op het departement van Buitenlandse Zaken, een tweede bespreking gevoerd over de voorbereiding van de te houden Nederlands-Indonesische ministersconferentie, welke conferentie bedoeld is om de betrekkingen tussen beide landen te verbeteren. De sfeer, waar in deze voorbereidende besprekingen vandaag worden voortgezet, is vertroebeld door de verwarrende berichten, die uit Djakarta ons iand bereiken. Met name over het al of niet toelaten van Nederlandse advocaten als vrdedigers in de rechtszaak Jungschlager en Schmidt. Blijkbaar heeft de heer Oetoyo Ramlan m Den Haag met Zipl verkla ring, dat de Indonesische justitie deze Nederlandse advocaten binnenkort wil toelaten, willen trachten de sfeer m Nederland te verbeteren. doch de botte weigering, die prompt van de zijde van piesident van ae Indonesi sche rechtoank m Dja«wita op deze verklauns volgde, heeft daaraan weer het vertrouwen ontnomen De bekend making van Indonesische kant in Den Haag. dat de uit Nneuw-Guinea ont roerde pohtie-agent. Van Krieken zich "in Djakarta bevindt, moet eveneens worden uitgelegd als een poging van de heer Oetoyo Ramlan om de stem ming te veibeteren Tot dusver neb ben de Indonesische autoriteiten im mers geweigeiri Nederland in tc lich ten over ae verbluf plaats van Van Krieken De sfeer \an zakendoen is er helaas niet. zolang er geen basis un wederzijds vei tl ouwen bestaat Dat ge brek aan verhouwen vindt zim uit drukking eveneens in het besluit van minister Luns om de volgende week ondanks het feit dat de heer Ooetoyo Ramlan zich m Nederland bevindt, zich naar New York te begeven, om daar aanwezig te zim bij de behande ling van de kwestie Nieuw-Gumea in Terwijl een schemerduister nog over Rotterdam lag is vanmorgen legen half acht bij de onbewaakte spoorweg overgang op de Schulpweg eert per sonenauto gegrepen door een olietrein uit Pernis. Een van de inzittenden, de 53-jarige P. de Lijster is, nadat hij met ernstige hoofd- en beenwonden naar het Cool- singelziekenhuis in Rotterdam was overgebracht, in het ziekenhuis over leden. De bestuurder, de 20-jarige A. de L. liep enkele schaafwonden op terwijl de derde inzittende L. K„ die bij de botsing uit de wagen werd ge- slingerd in bewusteloze toestand naar het Westerziekenhuis in Rotterdam moest worden vervoerd. De besfuurder van de personenauto, die uit de richting Stnjen de onbe waakte overgang naderde, heeft waar- schijnhik de van rechts komende trein Gistel avond om 21 15 is de 39-jange Rotterdammer F. R met zijn bestel auto 111 het water langs de nieuwe weg te 's-Gravenhaae (bij Loosduinen) ge raakt en verdronken Een bewoonster van de nieuwe weg ontdekte dat er een auto ïrs de vaart lag, doordat zy de lichten onder water z.ag schijnen Zij waarschuwde hart man, de heer De Wilde, die zich direct te waler begaf Samen met een even later toegeschoten politieagent slaagde hij er in het portier van de wagen, die op de zijkant lag, te openen en de bestuurder aan de wal te brengen. De inmiddels verschenen GGD. paste kunstmatige ademhaling toe. echter zonder resultaat Een takelwagen van de politie heeft de auto uit het water gehaald. De oorzaak van het ongeluk is nog met bekend. niet opgemerkt Volgens ooggetuigen zou de trein nog voor de overgang een waarschuwmgssignaal hebben la ten horen De auto werd aan de lin kerzijde door de trein gegrepen en veertig meter meegesleurd De pas sagier L Kdie op de achterbank zat werd uit de wagen geslingerd De twee overige inzittenden, de bestuur der en zijn vader, beiden uit Strijen afkomstig, moesten uit de geheel ge ruïneerde wagen worden gezaagd Militairen uit het nabij gelegen ba rakkenkamp verleenden assistentie De trem werd licht beschadigd en had door het ongeval anderhalf uur ver traging Een diplomatieke woordvoerder in Den Haag heeft bekend gemaakt, dat de Australische ambassadeur in Neder land Hugh Macclure Smit a.s. Zater dag uit New York in Den Haag wordt verwacht. Smit maakt in New York deel uit van de Australische delegatie bij de Ver. Naties. Een van de redenen voor zijn terug keer, aldus de woordvoerder, is dat Smith de Nederlands-Indonesische on derhandelingen van dichtbij wenst te volgen. Van een andere gezaghebbende woord voerder werd vernomen, dat de uitwer king, welke de verklaring over Nieuvv- Guinea, die de vorige maand door de Australische minister van Buitenlandse Zaken Richard Casey m Djakarta werd afgelegd, op de Nederlandse legering heeft gehad, de Australiërs m verlegen heid heeft gebracht. de Algemene Vergadering van de Ver enigde Naties Van Indonesische zijde is nagelaten de indruk weg te nemen, dat ln het Nedeüands-Indonesische gesprek, dat «1 Den Haag wordt voorbereid, ook de kwestie van de souvereiruteit over Nieuw-gumea aan de orde komt, hoe wel min'ster Luns duidelijk aan de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken de heer Anak Agoeng tijdens aicns verblijf ia New York het we ten dat Nederland met bereid is de status van Nieuw-Gumea tot onder wei p van gesprek te maken op de Nederlands-Indonesische minist-ersconfe- "ênhe Van Indonesische zijde is sindsdien aangestuurd op het uitlokken van een resoluüe van de Assemblee der Ver enigde Naties, waarin Nederland en Indonesië worden uitgenodigd de sta- Us-kwcstie inzake Nieuw-Gumea op de ministersconferentie door vreedzame onderhandelingen op te lossen Deze houding maakt uiteraard de haast waarmee de heer Oetoyo Ramlan de voorbesprekingen wil doen verlopen verdacht Blijkbaar meent men van Indonesische kant de aandacht van de Nederlanders van de gang van zaken in de Assemblee van de Verenigde Naties, te kunnen afleiden D.t jaar woidt op 10 December de zitting van de Algemene Vergadering der Verenigde Naties gesloten. Nog vele agendapunten moeten worden af gewerkt. Een aaarvan is dee kwestie Nieuw-Gumea Wanneer van Neder landse kant geen waakzaamheid wordt betract. kan verwacht worden, dat de Assemblée een resolutie aanvaardt, waaim besloten wordt de behandeling \an dit agendapunt aan te houden tol tolgend jaai en Nedeiland en Indone- «1e te 1 er/oeken de kwestie van de status van Nieuw-Gumea 00 de ko menae mmisteis-ccnferentie op vreed zame wn ze te regelen Dan zouden de Indinesieis ei dus in geslaagd zijn Nederland onder internationale druk te zetten In Den Haag heeft men deze opzet dooi. Vandaar dat minister Luns de lolgende week naai New Yoik ver- tiekt, om de Assemblee er van te overtuigen, dat Indonesië ten om echte de indruk »vekt als zou op de Neder- Volgens ingelichte kringen zal de Brit se premier Sir Atithonv Eden misschien een bezoek aan de Verenigde Staten biengen vier bespiekingen met presi dent Eisenhower Volgens deze kringen zijn op het ogenblik besptekmsen aan dc gang ovei de mogelijkheid van zulk een reis v an Eden Doel van de ontmoe ting zou znn besnrekmg van de politiek van de vrue wereld nu de conferentie van Genève mislukt is Volgens de zegslieden ligt het voor de hand dat het tijdstip van de reis o a zou afhangen van het volledig herstel van Eisenhower Aan overweging van de mogelijke data is men dan ook nog niet toegekomen Maar hoewel de plannen nog altijd voorlopig zijn. wordt door in gelichte kringen bevestigd dat ze over wogen worden Het h bekend da. Fden zulk een ont moeting graag wil Als Eden inderdaad aar de Ame rikaanse hoofdstad vliegt, zal hij vrij wel zekei vergezeld worden van tie Britse minister van Buitenlandse Za ken Harold Macmillan, die direct ver antwoordelijk is voor de uitvoering van 's lands mtematiot ale politiek. lands-Incfonesïsche ministersconferentie de status van Nieuw-Gumea an het geding znn en haar er van te weer houden een. resolutie te aanvaarden waaraan Nederland geen uitvoering kan geven. Middelerwijl blijft er voor de heer Oetoyo Ramlan mets anders over dan op de terugkeer van minis ter Luns te wachten. Het hjkt ons waarschijnlijk, dat na de uitspraak van de Assemblée de ammo aan In donesische kant voor het houden van een ministersconferentie plotseling zal verflauwen. Neemt de Assemblee immers een resolutie aan in het voordeel van In donesië, dan volgt daarop een weige ring van Nederland en staat de zaak in Djakarta zo gespannen, dat de te rugroeping van de heer Oeetoyo Ram lan waarschijnlijk wordt. Valt de be slissing in hel voordeel van Nederland uit, dan is het eveneens mis. De In donesische regering heeft namelijk tot dusver te sterk de indruk gewekt, dat zij de voorbereidende besprekingen voor de te houden ministersconferentie heeft aangewend om in de Assemblee der Verenigde Naties een winstpunt te boeken. Indien Indonesische oprecht van sins was de betrekkingen mat Nederland te verbeteren, dan had hei anders moeten handelen, zowel in da kwestie Nieuw-Guinea als in de zaken betrekking hebbende op de gearresteer de Nederlanders en de ontvoerde po- litie-agent Van Krieken. pEDDY„BEREN stappen par mantig rand in de schatka mer van de Sint, gevestigd in ons hoofdkantoor te Amsterdam. 7-vj lachen wat tegen de poppen, stoten eens tegen een blokken doos, bladeren eigenwijs in een prentenboek en proberen thee te drinken uit een der kopjes van een kinderservies. De beren vervelen zich met, want iedere dag komt er een nieuwe zending speelgoed voor de grootscheep se actie VOOR DUIZEND KIN DEREN". Was de uwe daar 66k bij? Er komen pakjes alt Alkmaar, VVeesp Naaldwijk, Morra-Lioes- sens. in Fries land, Zaitbom- mel. Den Hel der, Eindho ven, Vlissin- gen en Aar denburg. Er is veel nodig voor duizend kinderen, nog niet! Het gaat om jongens en meis jes van Z tot 18 jaar. die in v |j f Prot. Chr centra vertoeven. Zendingen kunt U richten onder vermelding van Inhoud aan: Trouw. Nieuwe Zijds Voor- burgwal 225. Amsterdam-C. Zü, die het bezwaarlijk vin den een pakje te zenden, kun nen een bedrag per giro, onder vermelding „Voor duizend kin deren", overmaken, Voor deze helpers van de Sint geldt de lenze „Op naar de f 2.Ö00-- (het bedrag van f 1000.- is reeds belangrijk overschre den) Help Sint-Nlcolaas bij zijn plan vreugde ie bereiden aan het andere kind! Doe dat utt! We zun er f.3 Al 3f i ril ill ^1 tl til w j Mi j 1 ui 11 ti rfl,_ i t'l ^Jj *"wl if H A Tl hl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1