V erkeers- misdrijven Bouw kernreactoren is noodzakelijk I Twaalf getuigen uit Nederland voor Jungsclilaeger Ernstige onlusten in Russisch Armenië Neemt U plaatsmijne heren Ministers Zijlstra en Grote achterstand door land in te halen ons Maengkom stemt toe: Bood Australië excuses aan? GOLF VAN ARRESTATIES Y oetbalwedstrijd aanleiding? Werktijdverkorting W eeroverzicht TWEE TREINEN BIJ HEERLEN MET ELKAAR IN BOTSING Vergeet oudere kinderen niet! VRIJDAG 25 NOVEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3240 Radio-actieve regen Echtpaar Lozie naar Canada vertrokken Militairen met verlof tij dens feestdagen Faure stelt vertrouwens kwestie Britse militairen op Cyprus vermoord Kolen- en Staalparlement in Den Haag bijeen Achttien lichte en zware gewonden O O Voortstuiving ECHTER Maengkom heelt Donderdag tijdens de zitting in de zaak-Jungschlaeger te Djakarta er in toegestemd, 12 van de 15 getuigen a décharge, die mevrouw Bouman had voorge steld uit Nederland te laten ko men, te horen. Verklaring over Nw.-Guinea Mogelijkheden HEFTIGE onlusten hebben zich voorgedaan in de Sowjet-stad Jerevan, de hoofdstad van Armenië, ten Zuiden van de Kauka- sus. Dit blijkt uit het gisteren in Moskou ontvangen nummer van het tijdschrift Kommunist. Het in Jerevan gedrukte blad meldde dat de ongeregeldheden ge leid hebben tot arrestaties op grote schaal en dat veel arrestanten veroordeeld zijn tot gevangenisstraffen van ten hoogste 25 jaar. Deze verhalen over ongeregeldheden in de Kaukasus waren reeds een maand aan de Westelijke correspondenten in Moskou bekend, maar het was voor hen onmogelijk ze eerder door te geven. 5? f Sint houdt Dinsdag "N inspectie S> Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Tel et 115700 14 LI Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klacntendienst abonnementen 18.30-19.30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 1157(70 's-Gravenhage: Huygensplcin 1 Postgiro 424807 Redactie: Tel. 111892 Adm, TeL 114402 Klantendienst 18.30—10.30 tl.: TeU 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 6788" Abonnemen^rijs 52 cent per week. 2,28 per maand" 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 eent Verschijnt dagelijks TuïUAjJ° Directie: C. A. KEL'N'LN'G en .Mr. K. VAN HOUTEN" Weersverwachting-, geldig tot Zaterdagavond. MEEK BEWOLKING. Overdrijvende wolkenvelden en op de meeste plaat sen droog weer. Aanvankelijk weinig wind, later over wegend matige Zuidwestelijke wind. Iets hogere tem peraturen maar vannacht plaatselijk lichte vorst en hier en daar mist. ZON EN MAAN 26 November: zon op 8.19. onder 16.39; maan op 14.30, onder 4.03. Hoofdredacteur! Dr. 3. A. H. 3. S. BRUINS SLOT DE debatten over de begrotingen van de verschillende departemen ten zijn vaak wei.Jg boeiend. De gro te problemen worden immers behan deld bij de Algemene Beschouwingen over de Rijksbegroting, die in het be gin van de zitting plaats hebben. Wat daarna komt bij de afzonderlijke be grotingen is vaak kruimelwerk. De behandeling van de bevroting van Justitie, deze week. maakte op deze algemene regel eer. uitzondering. Daar waren een aantal vraagstuk ken van zeer algemene strekking aan de orde. Wij denken aan de „Haar lemse huwelijkskwestie" en het „ge val Anneke Beekman", waarbij de verhouding van het kerkelijk en bur gerlijk gezag aan de orde was. Wij denken ook aan het vraagstuk van de verkeersveiligheid dat hoe lan ger hoe meer in het brandpunt van de belangstelling komt tc staan, van wege de nog steeds schrikbarende om vang en wat erger is toeneming van de verkeersongevallen. DE verkeersveiligheid is allereerst een zaak van meer zelftucht door de weggebruiker. Beslissend zijn het fatsoen, de beschaving en de moraal van de weggebruiker. Daarom is het verkeersprobleem in belangrijke mate een vraagstuk van volksopvoeding. Het moet zo worden dat een deelne mer aan het verkeer bepaalde dingen, die kunnen worden samengevat als het zondigen tegen geschreven en onge schreven verkeersregels eenvoudig niet doet omdat zij van een behoorlijk mens niet verwacht mogen worden. Er 2ijn mensen genoeg die op dat gebied ons volk hebben afgeschreven. Daar komt, zo menen zij, toch nooil iets van terecht. De gemiddelde Ne derlander zou te onverschillig en te in dividualistisch zijn om zich aan een algemene code in dezen te onderwer pen. Wij geloven dat niet. Wij geloven dat de organisaties, die op dit gebied werkzaam zijn, als zij maar voldoen de en volhardend gesteund worden, vcoral ook door de organen der publie ke «pinie op den duur zeker succes zul len hebben. Het is duidelijk waarneembaar, dat de verkeersonveiligheid ons volk on rustig maakt. Het dringt hoe lange! hoe meer tot de overgrote meerder heid van ons volk door dat we hier te maken hebben met iets in ons volk zelf, dat niet in de haak is. Dat be wustzijn moet gestimuleerd worden en van daaruit zal de beterschap moeten komen en naar onze verwachting als we maar volhouden ook komen. HET debat bij de begroting van Jus titie was de weerslag van de on rust onder ons volk. En daar is het nu eenmaal de begroting van Justitie voor daarbij ging het vooral over de vraag wat de Overheid in dezen kan doen ten aanzien van de verkeers controle en de verkeersdelicten. De minister heeft op dit gebied een aantal dingen in het vooruitzicht ge steld, die wij alle toejuichen. Allereerst komt er een verscher ping van de verkeerscontrole door de rijkspolitie op de grote wegen. Dat zal geschieden zowel met als zon der politic-auto's. Ook met dat laat ste 'zijn we het eens. Als men weg- piraten goed wil bestrijden moet de politie niet al te vroeg door de over treders kunnen worden herkend. In de tweede plaats zullen er stren gere bepalingen komen tegen het rij den onder de invloed van alcohol en andere verdovende middelen en te gen het rijden zonder rijbewijs. Als gevolg van di" laatste zijn er de laatste tijd verscheidene ontstel lende ongevallen geweest, waartegen krasse maatregelen alleszins gebo den zijn. En ook de alcohol bij het wegver keer is een zeer ernstig euvel. De statistiek wijst uit dat van de 5771 onherroepelijke veroordelingen we gens verkeersdelicten in 1953 er niet minder dan 4492 waren wegens het rijden onder Invloed van alcoholhou dende drank. Verder gaat de minister de berech ting van verkeersdelicten versnellen. Wij hopen dat deze maatregelen de zelftucht van het publiek zullen be vorderen en daardoor de verkeersvei ligheid vergroten. Een paar detailpunten, die bij de verkeerscontrole van veel betekenis zijn, willen we hier nog eens noemen Uit eigen ervaring weten we hoe ontstellend weinig auto's voldoen aan de wettelijk gestelde eisen be tref!en- de de dimlampen. Zeer vele z.g. dimlampen zijn nagenoeg even ver blindend als de grote lichten. Hier is een groot en vol jachtveld voor de politie. En niet minder ergerlijk zijn de vele verblindende lichten van fiets lantaarns. Ook deze leveren, door d« stand van de lamp, alleen maar ge vaar op terwijl zij aan de fietsers zelf geen enkele baat brengen. Wij hopen dat de politie hier ook inten sief aandacht aan zal geven. In de afgelopen dagen is in verschillen de delen van Japan regen gevallen, die in hoge mate radio-actief is. Japanse deskundige onderzoeken of net ver schijnsel een gevolg is van cIp kern explosie in de Sowjet-Unie. (Van een or.zer verslaggevers) De heer W, F. Lozie, boekhouder te Dordrecht, is gisteravond met zijn echt genote per vliegtuig naar Canada ver trokken. Via Montreal reizen zjj naar Edmonton, waar hun 27-jarige zoon Ger hard in het Royal Alexander Hospital verpleegd wordt. In antwoord op het voorlopig verslag van de Tweede Kamer over de nota tot het doen van onderzoek naar kernreactoren en hun toepassing in Nederland delen de minister van Economische Zaken en Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de heren Zijlstra en Cals, mede, dat in de huidige fase in Nederland inderdaad een grote achterstand bestaat vergeleken met een aantal andere landen. Het zal voor Nederland zaak zijn alle krachten in te spannen om deze achterstand in te halen. Daar ook in dit opzicht de practijk de beste leermeesteres zal zijn is de noodzaak om in Nederland, uiteraard met Inachtneming van de nood zakelijke veiligheidsmaatregelen, zo spoedig mogelijk reactoren te bouwen en in bedrijf te nemen, dan ook zeer groot. rovN"-'-' Deze jongeman, die in April naar Canada emigreerde, verongelukte op de avond van 29 September met een toestel van de Associated Airways waarbij hij als tweede vlieger in dienst was. Tien dagen heeft hij op het drijvende wrak doorgebracht en hij verkeerde in een toestand van volkomen uitputting, toen een helicopter hem bemerkte. In het ziekenhuis bleek, dat enge lede maten bevroren waren. Zijn beide voeten heeft men moeten amputeren. Vader Lozie vertelde ons gisteravond op Schiphol, dat zijn zoon vol goede moed was en op het ogenblik zijn toestand bevredigend was. Het echtpaar Lozie zal tien dagen in Canada blijven en zal tijdens het verblijf ginds logeren bij de dochter. Deze kost bare reis naar Canada werd mogelijk gemaakt door giften van burgers uit Dordrecht en omstreken, die zeer begaan waren met het lot van de jeugdige Dor- drechtenaar Gerhard Lozie. Voor wat betreft de rol, welke de over heid zal spelen indien over kortere of langere tijd het stadium van de commer ciële toepassingen van de kernenergie zal zijn bereikt, zij het volgende opgemerkt. Van deze toepassingen zij in de eerste plaats vermeld die voor de opwekking van electriciteit. Daar simpel gezegd de wijziging in de opwekking van electrici teit met behulp van kernenergie slechts daarin, zal bestaan, dat als brandstof m plaats van kolen splijtbaar materiaal zal worden gebruikt, zal deze toepassing op het gebied van de eïectriciteitsvoorzie ning in haar algemeenheid waarschijn lijk geen bijzondere wijzigingen mede brengen. In de thans bestaande situatie is de openbare electrioiteitsvoorzienmg in handen van de lagere overheid. Ge zien het hierboven vermelde bestaat naar de mening van de ministers geen reden om te veronderstellen, dat de toepassing van kemelectriciteit ten deze tot wijzi gingen aanleiding zal geven. Naast de reactoren tot opwekking van electriciteit kunnen worden g-e- (Van onze Haagse redacteur) Bij legerorder is vastgesteld, dat militairen voor het Kerst- en Nieuw- jaa rsverlnf op 24 resp. 31 December na 5 uur 's morgens mogen vertrekken en op 27 December resp. 2. Januari per eerste reisgelegenheid van 6.59 uur 's morgens af. moeten terugkeren. Van de parate troepen gaat 50 pet- van de sterkte op 23 en 30 December na 6 uur 's middags met verlof. De terugkeer is vastgesteld op 27 December en 3 Januari per eerste reisgelegenheid van 6.59 uur 's morgens af. In het algemeen zal geen vrij vervoer gegeven worden aan militairen, die tijdens het verlof moeten terugkeren voor net -verrichten van bepaalde diensten. De commandanten mogen hiervan in zeer bijzondere gevallen afwijken, De drie andere getuigen, zo meende de rechter, behoeven niet gehoord te worden, aangezien zij weinig te ma ken hebben met de getuigenverklarin gen, waarin hun namen voorkomen. Zij zijn Tubistra, Megens en Scheltinga. Mevrouw Bouman merkte op, dat er eigenlijk nóg drie getuigen in Neder land zijn, die gehoord zouden dienen te worden. De openbare aanklager Soenarjo merk- le op, dat de getuigen, die naar Indonesië komen, bereid zullen dienen te zijn. alle consequenties van hun komst te aanvaarden, ook voor het ge val de politie maatregelen tegen hen zou wensen tc nemen. Hij meende, dat verscheidene hunner betrokken kun nen zijn geweest in de activiteit van illegale organisaties in Indonesië. Ver der dicnenzij ook bereid te zijn de con sequenties te aanvaarden voor het ge val zij meineed mochten plegen, zei hij. Mevrouw Bouman antwoordde, dat dit dan eerst bewezen zal dienen te worden. Soenarjo achtte hel niet mogelijk het Nederland heeft in een nota aan de Australische regering uitdrukking ge geven aan zijn verontrusting over de gemeenschappelijke Australisch-Indone- sische verklaring, die de vorige maand in Djakarta is uitgegeven over de kwestie Nieuw-Gulnea, aldus meldt A.P. Australië zou daarop zijn verontschul digingen aan Nederland hebben aange boden. verhoor der 12 getuigen uit Nederland binnen een of twee dagen te voltooien, teneinde hun gelegeheid te geven Kerstmis en Nieuwjaar thuis te vieren. Er zou een onderzoek nodig zijn naar de onderlinge overeenstemming der getuigenverklaringen en omdat ook confrontaties noodzakelijk zijn, zou zeker een maand voor de verhoren nodig zijn, meende hij. noemd die tot voortstuwing van vaar tuigen en in een latere fase eventueel die van voer- en vliegtuigen. Ten deze zij -vermeld, dat deze toepassingen de gegevens daarover worden door de desbetreffende landen thans nog als „classified" behandeld ongetwij feld een andere ontwikkeling te zien zullen geven dan die op het gebied van de electriciteitsopwekking. Deze toepassingen zullen immers in principe ter hand worden genomen door hen die bedoelde vervoermiddelen exploi teren. waaronder de overheid dus slechts ressorteert bv. voor wat be treft vervoermiddelen van de marine en de land- en luchtmacht. Over de universitaire vorming van experts zeggen de ministers dat het reactorcentrum Nederland ook ten dienste zal staan van de hoger onder wijsopleiding en het universitair weten schappelijke onderzoek waardoor voor de eerste tijd wellicht voldaan zal kun nen worden aan de behoefte van de post-doctorale opleiding. Het is echter de vraag of voor de doctorale opleiding en de ingenieursopleiding geen verder gaande maatregelen getroffen moeten worden. De ministers menen, dat dit inderdaad het geval is en dat de univer sitaire instellingen voor hun taak op het •gebied van de vreedzame toepassing \tan de atoomenergie meer dan tot nu toe een speciale toerusting nodig zullen hepben, terwijl het ook nodig zal zijn de opleidingscapaciteit in de natuurweten schappen te vergroten. Zouden deze plannen lukken de re- sultaten van: de voorbereidende proef- nemingen wettigen alleszins de hoop daarop dan bestaat de mogelijkheid, dat Nederland op dit deel van het kern energetische terrein ondanks zijn huidige achterstand een positie zal innemen, welke ook internationaal als belangrijk moet worden gekwalificeerd. Naar de mening van de ministers be hoeft geen vrees te worden gekoesterd, dat de doelstelling van het R.C.N. zich verder zal uitstrekkendan tot het ver werven van kennis en ervaring ten be hoeve van vredesdoeleinden op het ge bied van kernreactoren en hun toepas singen. De ministers zouden het zeer betreu ren indien het feit dat z(j niet verder kunnen gaan dan te overwegen of zij een nadere nota zullen indienen betref fende de stand van zaken op het gebied van kernreactoren en hun toepassingen, aanleiding zou zijn om een beslissing over de juistheid van de gekozen orga nisatievorm tot een latere datum uit te stellen. Zij zün van mening, dat deze beslissing reeds thans genomen kan en moet worden. Ten aanzien van de vraag of er geen aanleiding is een breed opgezette staats commissie te vormen, menen de minis ters, dat hiertoe niet dient tc worden overgegaan. Afgezien van het praktische bezwaar, dat de leden voor een zodanige staatscommissie voor een belangrijk deel zouden moeten worden gezocht in die kringen, welke reeds rechtstreeks met het werk op het gebied van de kern energie betrokken zijn, en dat op hun tijd reeds in belangrijke mate beslag wordt gelegd voor allerlei commissoriale werkzaamheden, hetgeen niet anders dan ten koste van het werk zelf kan gaan, achten de ministers het huidige beeld zodanig, dat een staatscommissie wel niet tot verdieping van het inzicht zal kunnen bijdragen. Met betrekking tot de Europese sa menwerking op het gebied van de kern energie moge worden opgemerkt, dat het naar de mening van de ministers in bet huidige stadium van het internationale overleg over deze kwestie prematuur zou zijn hierover thans reeds een stand punt uit te spreken. Deskundigen op het gelded ivin de hand schriftkunde, verhonden nan de rechtbank te l'urijs, hebben uitgemaakt, dat de brie ven en gedichten, die men algemeen toe schreef aan het achtjarige Franse „wnnder- kind" Minna Dratiet, en die ah zodanig zijn gepubliceerd door de Franse uitgever Jttlliard, in feite zijn geschreven door de stiefmoeder van het meisje, liet waren twee Franse journalisten, die de. zaak aan het rollen brachten daar twee regels hand schrift van het meisje te. bemachtigen en deze te laten vergelijken met hel schrift van de gedichten en dat van de moeder. Do foto loont Mi nou Drouet met haar stiefmoeder. Fremier Faure zou vanmiddag in de kamer de vertrouwenskwestie weer stellen, nu de fracties de bespreking van de kieswet geen voorrang willen verlenen. De agendacommissie, waarin alle frac tieleiders var. de Assemblee zitting heb ben, heeft met 375 tegen 224 stemmen besloten niet van de agenda af te wijken ten behoeve van de kieswet. De agenda voorziet in een debat over de algemene regeringspolitiek, dat Dins dag moet beginnen. De regering had •verzocht het kieswetdebat voorrang te geven. Faure heeft nu aangekondigd, dat hij de Assemblée vanmiddag zal verzoeken over deze kwestie te stemmen en dat hij daaraan de vertrouwenskwestie ver bindt. Bij de stemming in de agendacommis sie viel het op, dat de communisten met de oppositie mee stemden, terwijl zij bij twee vorige stemmingen in de Assemblee over de kieswet de regering redden. In de wandelgangen acht men nu over het algemeen de kans van de regering om er de volgende week het leven af te brengen, gering. Rebellen hebben gisteren op Cyprus twee Britse militairen doodgeschoten en twee anderen ernstige verwondingen toe gebracht. Armenië, dat In Voor-Azlë ligt. is een Sowjet-republiek, die sinds 1922 federa tief verbonden is met de Sowjet-Unie. Onder de kop ,,In het opperste ge rechtshof van de Armeense republiek" publiceerde Kommunist het volgende bericht: ,,In het college van het opperste ge rechtshof van de Armeense republiek is de behandeling geëindigd van de strafzaak tegen een groep, die opgeruid heeft tot ongeregeldheden, welke op 12 October van dit jaar plaats hadden in het republikeinse stadion. Twaalf mensen stonden terecht. Tal rijke vertegenwoordigers van werkers, werkgevers en studenten waren in de rechtszaal tegenwoordig. Zü zeiden dat cp de dag. dat een voetbalwedstrijd plaats had om het kampioenschap van de klasse B van de Sowjet-Unie, groe pen schurken en misdadigers, die ge bruik maakten van de ontevredenheid van een dêel van de menigte over de uitslag van de wedstrijd, de ongere geldheden uitlokten". Intussen heeft het in Tiflis verschij nende blad „Dageraad van het Oosten", dat gisteren in Moskou ontvangen werd. volledige bijzonderheden gege ven over de terechtstelling wegens •hoogverraad van zes aanhangers van de vroegere chef van de" geheime "-po litie. Beria. I. t Armenië is volkenkundig - nauw verbonden met gebieden buiten, de Sowjet-Unie en telt ook veel inwoners, die na de oorlog uit de V, S. en andere Westelijke landen teruggekeerd zijn. De laatste tijd zijn er veel moeilijkheden geweest, hoofdzakelijk ten gevolge van buitenlandse connecties. Ongeregeldheden na sportgebeurte nissen zijn in Armenië evenmin onge bruikelijk als in Westelijke landen, maar zulke zware straffen, zo'n publiciteit en een behandeling door het opperste ge rechtshof zijn buitengewoon ongebruike lijk. Ervaren waarnemers in Moskou betwijfelen of de vonnissen opgelegd VAN de zijde der regering is aan de Sociaal Economische Raad het verzoek gedaan het vraagstuk van da werktijdverkorting in studie te ne men. In de landen om ons heen en met name ln België is het vraagstuk van de werktijdverkorting reeds enige tijd actueel. Het is dus begrijpelijk dat het top orgaan van het Nederlandse bedrijfs leven zich ook met deze materie gaat bezig houden. Daarbij dient evenwel goed beseft te worden dat de realisering van de vijfdaagse werkweek geen zaak ls die op korte termijn kan worden opgelost. Er staan nog verscheidene andere, urgentere wensen op het socialo ver langlijstje, dat in de komende jaren om verwezenlijking vraagt. We herinneren aan de invoering van de nieuwe wet op de ouderdomsvoor ziening, een nieuwe weduwen- en we zenverzekering, inperking van de ge meenteclassificatie, een nieuwe invali diteitsverzekering, enz. Het is duidelijk dat dit alles niet in één keer kan worden bereikt. Het Centraal Planbureau heeft onlangs berekend, dat alle tot dusver naar vo ren gebrachte verlangens bij verwer kelijking in 1960 jaarlijks 5 milliard gaan kosten. Terecht heeft dan ook de staatsse cretaris van Sociale Zaken aan de SER gevraagd in het onderzoek me de te betrekken de vraag waar op het sociale verlanglijstje de verkorting van de werkweek moet worden ge plaatst. DE BILT. Vrijdag 10 uur. Door krachtige luchtdrukstijgingen boven Europa zijn de luchtdrukverschil- len bij ons kleiner geworden en is de wind vooral langsde kust sterk afge nomen. Intussen vloeide koude en droge arctische lucht over Scandinavië naar onze omgeving uit, waarin de minimum temperaturen vannacht' in het binnen land varieerden tussen 0 en min 4 gra den. Bij Noorwegen is een depressie verschenen, die over de Noorse bergen zal trekken. Bij IJsland komt een andere concessie tot ontwikkeling, die nog be langrijk in betekenis toeneemt. Het hogedrttkgebied boven de oceaan heeft de tendens zich naar Zuid-Europa te verplaatsen. Een cn ander heeft tot ge volg, dat de koude lucht weer wordt verdreven en dat er morgén vrij veel bewolking binnendrijft, waaruit wat neerslag kan vallen. De wind draait naar westelijke richtingen, en neemtin kracht toe. -N:'M:. zouden zijn indien de onrust in hét stadion niet het gevolg was van politieke beroering. Deze mening wordt versterkt door het feit dat kort tevoren zes personen wegens contra-revoiutionnaire werk zaamheden terechtgesteld zijn ln de aangrenzende republiek Georgië, waar bovendien 3.000 mensen door de com munistische partij als leden uitgestoten zijn. De eerste vergadering buiten Straats burg van het Gemeenschappelijke Par lement der Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal zal naar alle waarschijn lijkheid niet in Brussel, maar in Den Haag worden gehouden, aldus ver neemt de speciale correspondent van het A.N.P. in kringen van de Gemeen schap. Voor het eerst na zijn ernstige ziekte, heeft president Eisenhower in Camp Da vid, op zijn buitenverblijf, een vergadering gepresideerd van de Nationale Veilig heidsraad. De foto loont Eisenhower, ter wijl hij met een vriendelijk gebaar dn aanwezigen verzoekt plaats te nemen. Links staat de minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles. Een uit de richting Maastricht bin nenkomende trein is vanmorgen om negen uur te Heerlen met een van Heerlen naar Maastricht vertrekkende trein in botsing gekomen. Van beide treinen werd het voorste gedeelte in gedrukt. Achttien personen zijn min of meer zwaar gewond naar het St. Jozef-ziekenhuis te Heerlen overge bracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. Brandweer en EHBO van de Spoor wegen snelden direct na het ongeval toe om eerste hulp te verlenen. Het is nog niet komen vast te staan, wat de oorzaak is geweest van het feit, dat de beide treinen op hetzelfde spoor re den. Het treinverkeer tussen Sittard en Heerlen kan normaal doorgang vin den. Tussen Heerlen en Voerendaal is het treinverkeer gestremd. Autobussen nemen de dienst waar. Aangaande de oorzaak van het spoor wegongeluk werd naderhand het volgen de bekend gemaakt: In de loop van de afgelopen nacht meende men in het seinhuis van het Heeriense station te constateren, dat de seininrichting van een seinpaal bij het viaduct over de Breukerweg niet goed functioneerde. Met het oog daarop is vanmorgen een werkman naar die sein paal gezonden, die de schakelkettingen losmaakte, waar de seinen mee worden bediend. Op een gegeven ogenblik meende deze werkman in de kettingen een. trekking te eolnstateren, waarna hij veronderstelde, dat men van het sein huis uit de seinpaal op „veilig" wilde stellen. Dit is echter, naar later is ge bleken, «liet het geval geweest. De werkman heeft, afgaande op zijn fou tieve veronderstelling, het sein met de hand op veilig gesteld. Kort daarop arriveerde de uit Maastricht komende trein, die door dit veilig sein heen reed met het gevolg, dat hij tegen de kort daarvoor uit Heerlen vertrokken trein botste. De uit Heerlen komende trein schoof door de botsing uit de rails. De beide bestuurders konden tijdig uit hun cabines vluchten, doch die van de trein uit Maastricht raakte daarbij licht gewond. Om één uur vanmiddag was de toestand zo, dat van drie gewon den vaststond, dat zij in het Heeriense ziekenhuis moeten blijven. Bovendien werd een gewonde naar het Maas trichtse ziekenhuis St. Annadal over gebracht. In de beide treinen bevon den zich totaal 64 personen. De meeste gewonden hadden slechts kneuzingen of schaafwonden. Enkelen hadden een hersenschudding en het ergst, doch niet levensgevaarlijk, was een Maastrichte naar er aan toe, die een schedelbasis- fractuur opliep. Nader vernemen wij nog, dat het juiste aantal gewonden 26 bedraagt. Twee van hen hebben na behandeling het ziekenhuis kunnen verlaten. De an deren zijn opgenomen. De meesten van hen hebben hoofdwonden en ook bevindt zich onder deze gewonden een twaalf tal shockpatiënten. Ze zijn allen afkom stig uit Maastricht, Heerlen, Valken burg en omgeving. Venvacht werd, dat de stremming spoedig zou zijn opgeheven. ZINDER de duizenden kin- deren, die straks vanwege Sint Nicolaas verrast worrlen, bevinden zich honderd jon gens en meisjes bóven de li jr.ar. Over hun geloof in Sint Nico- laas valt te twistenmaar over hun hooggespannen verwachtin gen NIET! Vriendelijk verzoek namens de Sint: denk ook aan oudere kinderen als u vandaag nog een pakje zendt voor een van die duizend, die in een kindertehuis vertoeven. Sint wenst voorts stérk speelgoed, want het zün niet al lemaal ge wone kinde ren, die Iets krijgen uit de zak van de gulle ge ver. Tientallen lezers en lezeres sen gaven reeds het goede voor beeld, zoals Urk: tasjes, zakkam, snoep, Zwolle: blokkendoos, Zeist: houten beesten, zakdoek jes, eau de cologne. Broek op Langendijk: sieraden en speel goed. Amersfoort (één pakket): bromtol, ballen, knikkers, do minospel, schooletuis, armband, zakdoek. Wij deden slechts een greep. Dinsdagmorgen komt Sint op inspectie In de schatkamer, die wü hem op ons hoofdkantoor ter beschikking hebben ge steld. Zorgt er voor vrienden van Trouw in den lande dat de oude heer tevreden kan zUn! Voor de giro geldt nog steeds I het motto: Op naar de f2000.-!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1