Rusland's atoomproef een nieuwe methode Grootste explosie met minste middelen Dr. J. Schouten motiveert zijn. heengaan als Kamerlid Duitse Chr. Vakbeweging in Bochum gestart CHROESTSJEW IN INDIA Bespreking rapporten inzake herziening beginselprogram Opstandige voetbalsupporters belegerden Rangoons politie Tegenspraak door Ned. regering MAANDAG 28 NOVEMBER 1955 sssffiïïïaïj»' T" n,m - Aa™i>SS Minister Suurhoff keurt honoraria huisartsen goed Wijziging vacanties rijkspersoneel Radio-activiteit in West-Duitsland DEFINITIEVE STAP IN MAART '56 Al 35 plaatselijke Poujade in grote moeilijkheden Weeroverzicht Jordanië treedt toe tot Bagdad-pact Bus met voetballers van dijk gestor A.R.-Partij Convent te Utrecht bijeen afdeling! :en P.B.O. bezien bij' de kabinetsformatie Gerhard Lozie zag zijn ouders Auto tegen boom, vijf gewonden Staat van beleg voor Cyprus Nederlands grootste droogdok in gebruik In 1956 op agenda van Deputatenvergadering DERTIENDE JAARGANG No. 3242 ZON EN MAAN 28 November zon op 8 23 onder 16 36 maan op 16.21 onder 807 VRI "g-Gravenhage Huvgensplem 1 Postmro 4?48R? Klacbtend enst 18 30—1930 u Tel 382569 Schiedam Lange Kerkstraat 2«b Telefoon 8788 ?S7sTrnkw?A2 rem w r«k- t per „,.5" 0 75 per Kwartaal - Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie C A KEUVIN G en Mr K. VAN HOLTEN Op een te Utrecht gehouden vergade ring van de landelijke huisartsen veren) ging la medegedeeld dat ook de minister van Soclate Zaken en Volksgezondheid de tossen de organisaties van algemene ziekenfondsen en de landelijke huis arteenvereniging overeengekomen hono reringsregeling heeft goedgekeurd Donderdag heert de Ziekenfondsraad deze regeling reeds goedgekeurd Zoals bekend h»ef de minister het recht zijn veto uit te spreken over door de Zie kenfondsraad genomen beslissingen De vacantie voor rijksambtenaren en ^rbeidscontrac tan ten is verlengd met twee dagen behalve voor degenen die reeds 24 dagen of meer vacantle genieten Voor jeugdigen beneden de 21 Jaar geldt een afzonderlijke regeling Dit Is bepaald In e«n K B., dat in het Staatsblad Is ver schenen. Bij het K B wordt verder twee dagen vacantie extra toegekend aan degenen die 30 Jaar diensttijd hebben of de 50 Jarige leeftijd bereikt hebben Voorts wordt de vacantie verlengd voor hen die afwisselende diensten vervullen bv op feestdagen Het besluit bevat voor het eerst de bepaling dat de vacantietoeslag een vaste toelage Is en dus ook in de pensioengrondslag wordt berekend Met onderscheiding van de vacantie regeling is de verlofregeling (aanspraken op vrije dagen om persoonltjkeoo familie redenen) aanmerkelijk uitgebreid Pk E jongste atoomontploffing m de Sowjet Unie was er een van I-/ ongekende hevigheid Dit heeft Chroestsjew, de leider van de Russische communistische partij Zaterdag verklaard in de stad Bangalore in India Voor een gehoor van ongeveer 100 000 personen gaf Chroestsjew te kennen dat de manier van tot ontploffing brengen nieuw was Er was een minimum aan atoomkracht" gebruikt „om een maximale ontploffing teweeg te brengen „Wij zullen nooit de eersten zijn om zulk een wapen te gebruiken vervolgde Chroestsjew Wij zullen zeer verheugd zijn als nooit bommen zullen vallen op steden of dorpen Laat ze blijven liggen en invloed hebben op de zenuwen van hen die een nieuwe oorlog zouden willen beginnen Want als zij een oorlog beginnen zullen zij een passend antwoord krijgen Chroestsjew iel dat de Jonaste atoom explosie ia kracht gelijk stond met een milüoen ton TNT Volgens de andere versie heeft Chroestsjew gezegd dat de kracht van de ontploffing overeenkwam met mil Uoenen tonnen conventionele springstof De kracht van een Amerikaanse waterstofbom die in Maart 1954 op Bikini tot ontploffing ia gebracht is officieel geschat als overeenkomend met 14 k 16 mlllioen TNT De Sowjet Unie zei Chroestsjew had de Westelijke mogendheden voorgesteld het gebruik van atoomwapens te verbie den Omdat de Westelijke mogendheden met voor een dergelijke afspraak voel den zei hy kon de Sowjet Unie de pro ductie van atoomwapens niet stopzetten Ohroestsjew verklaarde dat de Sowjet Unie zal blijven ijveren voor verminde ring van de spanningen beeindaging van de koude oorlog uitbreiding van de han del met andere landen en het welzijn van de mensheid Chroestsjew wees het plan van Eisen hower tot wederzijdse inspectie uit de lucht af Dit zou de bewapeningswedloop nog maar doen toenemen zei hy Het officiële Russische persbureau Tass heeft verklaard dat by de proeven nieuwe tjpes atoom en waterstof wapens we den gebruikt terwyt hierbij tevens aangetoond werd dat de Russische we tenschapsmensen en technici op dit ter rem belangrijke nieuwe vorderingen heb ben gemaakt Om radio actieve gevolgen te voorkomen had de explosie op grote hoogte plaats aldus deze. verklaring Het instituut voor natuurkunde in Hei deiberg in West Duitsland heeft radio activiteit geregistreerd veroorzaakt door de waterstofontploffing m de Sowjet Unie Een rechter in Limoges heeft Zater dagavond Flerre Poujade In staat van beschuldiging gesteld wegens belaste ring van premier Edgar Faure in het blad van zijn beweging voor belasting hervorming Hy is onder borgstelling op vrije voeten gelaten In zijn blad Fraternlte Frangaise had Poujade de premier ervan beschuldigd dat deze ge heime besprekingen had gevoerd met Sultan Ben Yoessef van Marokko Poujade heeft Zondag op zijn beur 'een aanklacht ingediend tegen een aan tal van zijn voormal ge volgel ngen die hem ervan beschuld gden een. deel van de fendsen der beweging voor egeo ge bru k te hebben aangewend Dinsdag jl werd Poujade door een atdel ng van be weging voor belastinghervonm ng ver worpen a!s le der en ervan beschuldigd dat hij de organisatie voor eigen poli t eke doelen misbruikt De 3o ja ige Pierre Poujade was win kelier m schrijfbehoeften in de provin cieplaats Santi Cère voor hij zijn orga msatie die nu circa 800 000 leden telt oprichtte ter verdedig ng van Jdeine win kekers en handwerkslieden De bewe ging drong aan op weigering om belas ting te betalen zolang het belastingstel sel niet herzien was Poujades woning en kantoor zijn de vorige week door de politie onderzocht Op het ihegield 1 penburg tierden Zaterdagmiddag pen aantal cadetten tan de Jeugd Luchtiaari Brigade tan de groepen Den Haag en Amsterdam ge installeerd Dit gebeurde door de voor -ittcr ian de Raad Jeugd Luchtvaart Brigade de heer C Kolfl dte men hier met generaal A BareUa de cadetten ~tct DE BILT 28 No 10 uur Gedu rende het weekeinde handhaafde zich boven Frankrijk en de Alpen een hoge- drukgebied waarin s nachts lichte tot matige vorst voorkwam Een depressie trok van het zeegebied by Jan Mayen via Midden Scandinavië naar Rusland Tussen het hogedrukgebied en de ce- pmssie stond een Westelijke luchtstro mmg waarmee zachte lucht naar ons land stroomde Aan de kust waren de max mum temperaturen byna 10 graden In Zuid Limburg bleven de temperatu ren lager omdat de lucht daar uit Belgie kwam Uit de Poolstreken stroom de achter de Noordelijke depressie kou de lucht naar het Zuiden Deze lucht kon echter ons land juist niet bereiken, en zal de komende 24 uur weer worden teruggedrongen onder invloed van een depr ssie die van de oceaan Schotland nadert Vanwege het naderby komen, var het frontensysteem van deze depressie nemen de regenkansen morgen toe Volgens het Arabische blad Addiyar heeft de Britse minister van Buitenland se Zaken MacMiilan de regering van de Libanon meegedeeld dat Jordanië te zyner tyd tot het pact van Bagdad zal toetreden Een dode Zondagmorgen omstreeks kwart voor tien is nabij Olst een autobus met spe lers en supporters van bet tweede voet balei/lal van ZAC uit Zwolle die op weg waren naar Deventer van de dijk gegleden en vijf meter omlaag geval len Een inzittende de 31 jarige P J Backers uit Zwoile werd gedood Vier personen zijn overgebracht naar het Geertrui den Ziekenhuis te Deventer en velen zijn licht gewond Waarschijnlijk raakte de bus die naar links moest uitwijken omdat het rechter weggedeelte ter plaatse was opgebroken met een wiel in een zand hoop Bij een poging de bus weer op het wegdek te krijgen is het voertuig doorgeschoven De bus kantelde enige malen De heer Backers die achterin zat sprong uit de nooddeur doch hij kreeg de bus boven op zich Het slacht offer was gehuwd en vader van een kind Drie persoren die in het zieken huis m Deventer waren opgenomen zyn hl de loop van de dag weer naar hun woningen vervoerd J P die een her senschuddmg bekivam moest in het zie kenhuis blijven ^De andere inzittenden zijn s morgens met een bus naar Zwol [ebracht De chauffeur H. W werd licht gewond le teruggel uit Zwolle ONDER groot enthousiasme is Zaterdag te Bochum op een afstand van 16 km van Es sen de Duitse Chr Vakbewe ging min of meer officieel haar opmars begonnen De definitieve oprichting van de Chnsthche Gewerksdiaft Deutschland zal pas in Maart '56 tijdens een meerdaags congres kunnen plaats hebben. De voor 1 lopige stichting op jl Zaterdag hield echter meer in dan vlag vertoon of dreigement Niet minder dan ruim 800 Duitse Chr arbeiders van heinde en ver *e- wmen hebben in de grote Nord Sud- Halle van Bochum geestdriftig hun untentmlng betuigd met het initiatief d*t op 30 October te Essen werd ge nomen, toen de heroprichting van dr Chr Gewerksdiaft Deutschland werd aangekondigd De honderden afgevaardigden had- jden gelegenheid kennis te maken met let eerste nummer van Die Neue Front" het strljdorgaan van de nieu we beweging De heer Helnrich Vosz deelde mee dat reeds meer dan 35 plaatselijke groepen zijn geformeerd waarvan er sommige een ledental van 1000 reeds overschrijden terwijl bin nenkort nog vele anderen zullen volgen Uit de door het initiatief comité ver strekte inlichtingen bleek waarom het >niet mogelyk Is reeds direct tot de oprichting van de C G D over te gaan Op koite termyn was nergens een zaal te krygen die meer dan éen dag be schikbaar was Het leek gewenst een kort buitengewoon congres te houden om daarna met kracht door te stoten Zonder veel discussie werden de voorlopige statuten aanvaard Het pro gram van actie werd vastgesteld Be aioten werd zich aan te slatten bU het ilnternationaal Chr Vakverbond Minister De Bruijn (Van onze Haagse redacteur) De vraag op welke wyze de belangen van PBO behartigd moeten worden dient naar het oordeel van minister De Brujjn by de komende Jtabinetsformatie van alle kanten onder het oog te worden fezien. De verantwoordelijkheid zal hier U uiteraard allereerst komen te rusten op de kabinetsformateur De minister verklaart zich m de Me raorie van Antwoord aan de Tweede Ka toer bereid op korte termyn een wyzigmg van de Wet op de Bedryfsorgamsatie te bevorderen waardoor het mogelijk wordt plaatsvervangende leden van dagelykse besturen van bedryfslichamen te benoe men Het laat zich aanzien dat de regering zich zal kunnen verenigen met de ad viezen van de SER tot instelling van een Hoofdbedrijfschap Detailhandel en een Hoofdbedryfschap Ambachten De minister zal bevorderen dat deze beha men spoedig tot stand komen In het program van actie wordt ge zegd dat de CGD een door mede- verantwoording gedragen medezeggen schap van de arbeiders in de bedrijven voorstaat en wil ijveren voor eigen- domsvorr mg voor de arbeiders Zil verklaarde zich bereid met andere \akbonden tarnen te werken en met behoud van zelfstandigheid gemeen schappelijke acties te voeren Ook de veertiguren-week werd In het pro gramma geschreven Stakingen wor den in het programma als .aatste middel aangeduid dat slechts ge- oruikt zal worden wanneer een zin volle ontwikkeling van de productie en van het economische leven er niet door wordt verstoord en het bestaan van de democratische staat er niCv door wordt bedreigd Het congres werd oa toegesproken door Johannes Evers en Helnrich Vosz die er hun vreugde over uitspraken dat er eindelyk (voor het eerst sinds 19331 weer een Duitse Chr Vakbewe ging Is gesticht Financien Wat de financien betreft open en eerlijk kwamen beide sprekers er voor uit dat de C G D door de vrien den in het buitenland wordt geholpen Maar dat is geen schande Chriatelijk- Sociale arbeid houdt met op by na tionale grenzen maar is internationaal Uit verschillende landen van Europa deden tal van afgevaardigden van Chr Vakcentralen van hun belangstelling blijken Vooral de afgevaardigde uit het Saargebied verwekte groot en thousiasme In gesprekken met verschillende afgevaardigden bleek ons, dat men vooral de propaganda ter hand wil nemen onder de 14 millioen niet ge organiseerde Duitse arbeiders Van de leden die zich tot dusver aanmeldden is 40 pet Evangelisch en 60 pet Rooms Katholiek De gemiddelde leef tijd is 39 a 40 jaar hetgeen als een gunstig teken wordt beschouwd omdat hieruit blykt dat de stichting van de CGD vooral onder de jongere gene ratie heeft aangeslagen De heer en mevrouw F Lozie uit Dordrecht hebben Zaterdag direct oa hun aankomst per vliegmachine m Ed monton zich naar het ziekenhuis be gev en waar hun zoon de 27 jarige piloot Gerhard Lozie wordt verpleegd Na dit bezoek gingen de ouders n^ar het huis van een ardere zoon die m Edmonton woont In Montreal verklaarde vader Lozie voordat hy in het vliegtuig naar Ed monton stapte er zeker \an te zyn dat zyn zoon weer zou gaan vliegen Wij kennen hem hy geeft het met by Een geestelijk vrjje beslissing om heen te gaan als Kamerlid op een tijdstip dat er nog tele vrienden zUn die zeggen jammer dat hjj weggaat acht ik het beste Te velen blipen terwijl hun tijd om te gaan reeds lang voorbfj Is Ik wil op tyd vertrekken Denk echter niet dat bet rajj gemakkelijk salt of dat het buiten mijn hart omgaat Gelet op mijn leeft yd en op de wjjze waarop het werk als Kamerlid en fractie voorzitter moet worden gedaan ben ik tot het Inzicht gekomen dat ik geen nieuwe candidataur meer moest aanvaarden Dat kan misschien moeilijkheden met zich meebrengen maar daar moet men dan maar door heen rennen en niet kruipen Over twee of vier jaar zonden die moeilijkheden er dan toch ook z^Jn Zo sprak dr J Schouten Zaterdagmiddag op de vergadering van het Party convent te Utrecht in het Gebouw %oor Kunsten en Wetenschappen naar aan leiding van een door de voorzitter mr A. B Roosjen gemaakte opmerking dat er zo velen in den lande zijn die de vraag stellen of het Centraal Comité wel alles gedaan heeft om dr Schouten als Kamerlid te behouden Europese federatie de heer M H L Weststrate CVloardingene miste een be paling betreffende het misbruik van Gods Naam wilde liever spreken van een Christelijke rechtsorde van de at beid en maakte enkele opmerkingen over conjunctuurpolitiek De heer R Zuidema (Goes) ten slotte bepleitte een wijzgirg van de pré ambule Antwoord dr, J, Schouten Dr J Schouten merkte "In zijn be antwoording van de sprekers op dat splitsing van het program tot over wegende of zelfs onoverkomenlijke (Van onze correspondent) Zaterdagavond omstreeks elf uur is op de Rijksstraatweg van Groningen naar Leeuwarden tussen Visvliet en Buiten post een personenauto met vijf jonge mannen nu Dokkum verongelukt Alle inzittenden ztfn met ernstige venvondin gen naar het Acad Ziekenhuis te Gro nlngen overgebracht De jongelui J B (chauffeur) E H PT J S en B W waren onderweg van Groningen naar Dokkum toen de auto vermoedelijk door te grote snelheid by de zo weg naar Burum uit een bocht vloog en tegen een lmks van de weg staande boom botste De auto eigendom van de Veder van de bestuurder werd vermeld Volgens de politie was er geen alcohol m het spel De toestand der inzittenden het zich aanvankelijk zeer ernstig aan zien Vyf artsen waren na het ongeval spoedig ter plaatse Later bleek dat me mand m direct levensgevaar verkeerde De verwondingen zyn echter van ernstige aard op KX.M.-vliegtuig keerde na opstijging terug Gezagvoerder Bleeker van de KLM Convair die Zaterdagavond om 21 uur van Londen Airport naar Amsterdam was vetrokken besloot toen het toe stel motorstoring kreeg aan een der twee motoren naar Londen terug te: vliegen Het toestel maakte daar een gewone landing en de 21 passagiers hebben later op de a vend met een an dere Convair van de KLM de reis naar Amsterdam gemaakt Aanslag op gouverneur De Britse autoriteiten op Cyprus heb ben voor het hele eiland de slaat van beleg afgekondigd Dit gebeurde nadat terroristen die aansluiting van Cyprns by Griekenland wensen in een week ftjd vyf Br* militairen hadden gedood Zaterdag v een aanslag op het leven van de gc arneur van het eiland Sir John Havuing gepleegd Terroristen wierpen een bom in een hotel waar 300 —•■sonen aanwezig waren voor een dans- De bom ontplofte op de plaats die voor de gouverneur bestemd was maar Sir John had enkele uren te voren het plan om het bal b(j te wonen laten varen Vier personen werden by - explosie gewond De staat van beleg betekent oa dat het dragen van vuurwapens zonder vorm van proces met de dood kan wor den gestraft Bijeenkomsten zyn verbo den behalve xn kerken schouwburgen en bioscopen {Van een onzer verslaggevers) Nederlands grootste droogdok Dok IV van de Nederlandse Dok en Scheeps bouw Maatschappij is Zaterdagmiddag om 12 uur officieel m gebruik genomen. De echtgenote van de burgemeester van Amsterdam mevrouw mr A W Ch d AiliyFntz verrichtte de ope ntng door de 250 ton wegende ruim 3f meter brede klapdeuren te laten zak ken welke toegang geven tot het bas Een uur te voren had zij door een simpele handbeweging de inlaadkleppen geopend waardoor 100 millioen liter schuimend water binnenstroomde Nadat de toegangsdeuren tot het met tientallen vlaggen omzoomde dok tot de bodem waren gezakt voer het eerste schip de 245 meter lange kolk binnen Het was de 31 000 ton metende turbine tanker Vasim van de Shell die destijds door Prinses Beatrix te water werd ge laten In het dok zullen overigens nog veel grotere schepen kunnen worden gere pareerd dan de Vasim zelfs reuzen der koopvaardij als de Tina Onassis (45 000 ton) en het ertsschip Chief Ore (59 200 ton) kunnen er in worden ge dokt Het dok heeft 12 millioen gulden ge kost Het Partij Convent was bijeengeroe pen teneinde de beide rapporten inzake herziening van het Program van B€ gins el en te bespreken en om de vraag onder ogen te zien of de herziening van het Program op de agenda van de komende Deputatenvergadering moet worden geplaatst. De voorzitter mr A B Roosjen sprak een kort welkomstwoord n het bijzonder tot de ministers Algera en Zijlstra tot de heer L F Duymaer van Twist en dr J Schouten Van mr J A de Wilde wa^ telegrafisch bericht van verhindering ingekomen In een korte toelichting heeft dr Schouten gewezen op de wenselijkheid om de rapporten op de eersvolgende Deputatenvergadering aan de orde te stellen zodat de herziening van het Program nog voor de verkiezingen haar beslag krijgt Bespreking Een twaalftal sprekers voerde het woord over de rapporten De heer E van Ruller (Gromngen) bleek voorstan der van splitsing van het program De heer C J v d Heuvel (Moer kapelle) wilde het appèl op de grond toon van ons volkkarakter in de pre ambule en me in artikel 1 Hij stelde de vraag of het wel juist was in een politiek program de Naam van één der personen van het Goddelijk Wezen te noemen Na nog een aantal bedenkin gen tegen verschillende voorgestelde artikelen te hebben genoemd wees hy o m nog op de moeilijkheid om de ver houding van kerk en staat juist weer te geven Ook de heer J van Keulen (Rijs wijk) was voor splitsing van het program en informeerde naar het cultuurbeleid De heer Van Ruller (Geldermalsen) meende dat in het program, geen za ken moesten worden opgenomen (zoals b v de doodstraf) waardoor andere Christenen zich niet by ons zouden vee gen De heer De Konmg (Enschede) achtte behandeling op de eerstvolgende Depu tatenvergadermg niet mogelijk en m formeerde om waarom de stemdwang met werd genoemd De heer A Warnaar (Waddmxveen wilde meer horen o\er het ingrijpen van de overheid ïr W F Schut (Rot terdam) was van men ng dat we \aate te theoretisch zijn en aan anderer over laten om practische plannen te maken De heer Hoek (Middelburg) wilde na drukkelyker gesproken zien Over de school aan de ouders de heer Bark meyer (Hoogkerk) vond dat het oude program de drankzonde positiever ver oordeelde De heer Van Lummel (Den Haag) wilde een duidelijker geluid over de Vijfduizend opstandige supporters heb ben Zaterdag bijna zes uur lang 150 politiemannen belegerd In het voetbal stadion van Rangoon en een deel van het stadion in brand gestoken De moeibjKheden begonnen toen po lietie agenten te paard trachtten een deel van de 20 000 toeschouwers te verdry veD die ovr het voetbalveld naar de eretribune renden om getuige te zyn van de prijsuitreiking door president Oe Opgewonden supporters gooiden met stoeltjes en stenen naar de politie en toen de president eenmaal het stad on verlaten had geraakten de gemoederen ren steeds meer verhit De pontie ar resteerde zeven suoporters waarop de menigte het stadion belegerde zodat de politiemannen er met uit konden Op het laatst het was inmiddels bijna middernacht geworden arriveerde gene raai Ne Win de opperbevelhebber van de Birmaanse strijdkrachten Hij wist de politie over te halen de zeven arrestan ten los te laten waarna de memgte in triomf aftrok naar het vermaakscen centrum van Rangoon onderweg recla meborden verkeerszuilen en bushaltes vermeiend Een aantal soldaten die -zich bele died voelden door het gejoel van de menigte losten verscheidene waarschu wxngsschoten waarna eindelijk de rust erugkeerde moeilijkheden zou leiden We slagen er nooit in beginselen tijdloos te for muleren Anders zou men tot abstracte redeneringen komen die dan in alle tijden en in alle landen zonden kunnen worden toegepast Dat ligi boven het vermogen van de mens *De splitsing kan er met één zijn van het aangeven van het onderscheid lus sen theorie en practijk Beginselen zyn met uitsluitend statisch te zien, Zij zijn tevens te 2ien als ons bewegende krach ten Dan hebben we te doen met dyna mische elementen in het leven Beginselen zijn ordeningen voor schepselen gegeven zij zijn richtlijnen voor ons denken en handelen en staat kundig streven Zy zijn voor ons een bewegende en bezielende kracht Aan dit laatste heeft het in onze kring wel eens gemankeerd Programcommissie II zou zeker geen nieuw opdracht aan vaarden om alsnog splitsing te bewer ken Volgens spr zou hetgeen in het Algemeen Staatkundig Program zou ko men gedeclasseerd worden By het GPV zrt men reeds met de moeilijkheid uat er velen zijn die oor delen dat alles in die kring te abstract gesteld wordt zodat men bulten het le ven komt te staan Er doen zich in verschillende kringen veranderingen voor en wij hebben na te gaan hoe we kunnen bereiken dat de Gerefor meerde gezindte (in de Groeniaanse zin) tot een eenheid wordt gebracht Samen spreking met andere Prot. Chr partyen over net beginselprogram heeft met plaats gehad omdat de herziening ervan dan nog jaren zou hebben ge vorderd Zie verder pagina 3 Voortvaarde conferentie met Indonesië Een woordvoerder van het Neder landse ministerie van Buitenlandse Za ken heeft vierkant tegengesproken dat minister Lans de voorwaarde zou heö ben gesteld dat Indonesië in de Ver Naties het initiatier moet nemen tot het afvoeren van de kwestie Nieuw Guinea van de agenda voordat Nederlands Indonesische besprekingen op ministe neel niveau zullen kunnen beginnen De Indonesische regering zwijgt in alle talen ovei de besprekingen Een zegsman van de regering verklaarde dat dit geschiedde om elk ongewenst vooruitlopen en tussenbeide komen zo wel hier als in Nederland m het huidi ge zeer delicate stadium te vermy den Hy weidde met verder uit maar andere zegslieden zeiden dat Otoyo Ramlan een zeer moeilijke taak heeft daar hy moet trachten de Nederlanders te doen terugkomen op hun hardnekki ge houding ten aanzien van West Nieuw Guinea Zy voegden hieraan toe dat de rege ring in verlegenheid is gebracht door de aanvallen van pr sident Soekarno op het imperialisme en kolonialisme Zy verklaarden dat dit moeilijk te verenigen was met de gematigde diplo matieke politiek van de regering ten aanzien van de Nederlanders welke ui de afgelopen heifst veelbelovend scheen In politieke kringen te Djakarta vraagt men zich volgens PIA intassen af of de besprekingen met Nederland doofgezet zullen worden indien de kwestie West- Irian niet zou voorkomen op de agenda van het ministerieel overleg tussen Neder land en Indonesië Een verleden week uit Nederland gemelde verklaring van een woordvoerder van het Nederlandse minis terie \an Buitenlandse Zaaen trok In Djakarta sterk de aandacht. In deze kringen trekt men alt deze berichten de conclusie dat a) Nederland geen bemoeienis van de Verenigde Naties in het Nederlands Indo nesische geschil inzake "West Inan wenst b) Nederland m het geheel geen be sprekmgen wenst te voeren over de souvereimteit van West Irian In deze politieke kringen drukte men verbazing uit over dergelijke verklann gen Nederland heeft zo merkte men op cnerzjds te kennen gegeven pogingen te willen doen de betrekkingen met Indo nesie te verbeteren doch anderzijds ver werpt het de oplossing van het geschil over West Irian door onderhandelen Men wees in deze kringen op de R.TC over eenkomst waarin vastgelegd was dat de kwestie West Inan binnen een jaar opge lost diende te worden door onderhande lingen 7Houw- Weersverwachting geldig tot Dinsdagavond ZUIDWESTEN WIND Zwaar bewolkt met m de Zuidelijke helft van het land enkele opklaringen en in de Noordelijke helft plaatselijk enige regen Overwegend matige wind tussen West en Zuid Dezelfde of iets lagere tempe raturen Hoofdredacteur Dr J A II J S BRUINS SLOT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1