Ontvoerde agent wordt in vrijheid gesteld Nederland handhaaft zijn standpunt onverkort 1 Bekentenis Uitbreiding der Kamers Kapitein van „Lea" bevoegdheid voor negen maanden ontnomen Goede resultaten bij opsporing gesmokkelde Duitse auto's Immigranten in conflict met Zuidafrikaanders INDONESISCHE CONCESSIE Niet gesteld als voorwaarde Hoog gehalte aan radio-actieve stoffen in de atmosfeer waargenomen Critiek van Tito op zijn eigen land Levenslang wegens moord Nasser wijst alle bemiddeling af Boelganin. valt Portugal aan Beschermster kreeg dreigbrieven W eeroverzicht DINSDAG 29 NOVEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3242 Weerbericht Revisie-uitspraak Raad voor de Scheepvaart Straf gehalveerd van 18 tot 9 maanden Scandinavië werkt op atoomgebied samen r v_ KAT BEET 250 KUIKENS DOOD Afkomstig van diefstal Verklaring vari uitgeweken Oostduitse afgevaardigde Onderscheidingsvlag voor Prinses Beatrix Geen Marokko-debat in Ver. Naties Koude oorlog wordt nog gevaarlijker" Gevecht in Djakarta Geen opset Publieke opinie Vooricaarden KOLONIËN EN INDIA Lonardi naar Amerika Botterdam: Witte de Withstraat 30 - 115700 1 Postbus 1112 - Postgiro No 424™ XJachtendienst abonnementen 18 30-19 30 u Zaterdags 17-18 uur: Telefoon 115709 «s-Gravenhagc Huvgensplein 1 Postwro 4?jam Redactie: Tel. 111892 - Adm Tel. nm2 Klaehtendienst 18 39—18 30 u.: Te! 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67 PB" Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per ma-W f 8,75 per kwartaal - Losse nummers «"ent Verschijnt dagelijks 'VurUM' Geldig- tot Woensdagavond. KOUDER Droog weer met opklaringen, hier en daar mist. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak tussen Zuid en Oost. Kouder met plaatselijk lichte vorst. ZON* EN* MAAN 30 November: zon op 8.23. onder 16 35; maan op 17.23, onder 9 39. Directie: C. A. KEUNtNG en Sir. K. VAN HOUTEN j jEDEN rijn in de Tweede Kamer H aan de orde de eerste van een aantal ontwerpen tot wijziging van de Grondwet. Vandaag gaat het om de uitbreiding van het aantal Kamerle den. Een gelijk voorstel is vier jaar ge leden ook aan de orde geweest en het is toen in eerste lezing door de Sta- ien-Generaal aanvaard. In tweede le zing is het echter verworpen in de Eerste Kamer. Er -was toen in de Eerste Kamer van sommige kanten bezwaar tegen de uitbreiding op zich zelf. Maar er was ook een veel alge mener bezwaar tegen een in de Twee de Kamer aangenomen amendement- Andriessen dat stemoverdracht moge lijk maakte. De regering heeft nu het ontwerp weer ingediend en de Tweede Kamer zal zich nu zeker hoeden voor amen dementen die het ontwerp in gevaar brengen. Hoe het uiteindelijk met het ontwerp zal aflopen valt echter ook bij het in- achtnemen van deze reserve niet te voorspellen. Er is tenslotte in tweede lezing een twee-derde meerderheid no- dïg. WAT de zaak zelf betreft, wij zijn voorstanders van deze wijziging. Het is misschien goed daar nog eens in het kort de argumenten voor aan te voeren, want het blijkt ons. dat er nog wel eens mensen zijn, die die uit breiding onzin vinden. Wij geloven nl. dat de vermeerde ring van het aantal Kamerleden no- i dig is omdat het werk der Kamerle den is toegenomen. Het werk neemt toe niet alleen in deze zin dat het wet gevend werk veel omvangrijker is ge worden dan vroeger, het is ook In die zin toegenomen dot er veei meer ge varieerde onderwerpen aan de orde zijn dan vroeger. Dat hangt samen met de ontwikkeling van onze maatschap pij. En dat betekent dus dat er veel meer onderwerpen en veel meer ter-' reinen van wetgevende taak zijn dan vroeger. Terwijl er dus per onder werp in de openbare behandeling min der tijd beschikbaar is dan vroeger, te er bij de voorbereiding van de be handeling veel en veel meer tijd no dig dan voorheen. Men kan dus veilig aannemen dat de meeste Kamerleden door deze ont wikkeling overstelpt zijn met werk. En zeker in de middelgrote en kleine fracties is het zo, dat sommige onder werpen dientengevolge met de huidige bezetting onvoldoende goed moeten worden voorbereid. Men heeft wel al» argument daartegen aangevoerd dat de meeste Kamerleden ook nog andere bezigheden hebben en dus aan het Ka merwerk geen volledige dagtaak heb ben, Maar daar moet tegenover op gemerkt worden, dat die andere bezig heden in de meeste gevallen mede be trekking hebben op de publieke zaak. hetgeen betekent dat zij door die be zigheden hun kennis en inzicht ver rijken juist op het gebied dat zij als Kamerlid ook moeten beheersen. Dat werk komt dus aan de goede uitoefe ning van het Kamerlidmaatschap ten goede. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze parlementaire redacteur) NAAR wij vernemen heeft de Indonesische regering besloten binnenkort de in October van het vorige jaar door Indonesische infiltranten op Nieuw-Guinea ontvoerde politie-agent Van Krieken aan de Nederlandse autoriteiten uit te leveren. Het ligt de bedoeling dat Van Krieken naar Nieuw-Guinea terugkeert. Minister Luns heeft gistermiddag opnieuw een gesprek gehad met de bijzondere Indonesische ambassadeur, de heer Oetoyo Ramlan over de agenda van de Ned.-Indonesische ministers-conferentie, waarom Djakarta heeft gevraagd. Vanmorgen wordt dit gesprek voortgezet. In de Indonesische hoofdstad komt vandaag ook het Indonesische kabinet bijeen om het rapport van de heer Oetoyo Ramlan over de tot dusver in Den Haag gevoerde voorbesprekingen te behandelen. Het Indonesische kabinet zal dan ook nieuwe instructies voor de heer Oetoyo opstellen. Op wmmige plantages in Amerika moet men de hcr\tbomcn met de wapens in de t»i*l beschermen. Sommige „kerst' boom-koperszien er n.l. geen been zrr, om de bonten uagens tol bij de plantages af te halen zonder te betalen Men ziet hier eon wachtpost op een tan de plantages gedurende syn nachtelijke rondeBehaU e zijn geweer en zijn hond heeft hij nog de beschikking over een mobilofoon. Men neemt in Den Haag aan dat deze bijzondere Indonesisch® ambassa deur ia Nederland arriveerde met de opdracht de voorbesprekingen niet langer dan een week te doen duren. Zaterdag was deze termijn verstreken. De heer Oetoyo Ramlan wacht nu op nieuwe instructies. Het is merkwaardig dat de Indone sische regering na Zaterdag de beslis sing heeft genomen om de mensenroof, waaraan Indonesische soldaten zich vo rig jaar October op Nieuw-Guinea heb ben schuldig gemaakt door de ontvoe ring van Van Krieken, ongedaan te maken. De vraag rijst of het Indone sische kabinet met deze beslissing de in druk wil vestigen aan Nederland een „concessie" te doen de schijn is hiei wel erg in het nadeel van Djakarta, Het zou verbijsterend zijn wanneer D OVENDIEN moet hier worden op- gemerkt dat afgezien daarvan het nuttig en goed is dat Kamerleden hun neus ook buiten de Kamer ste-j ken. Een Kamerlid dat uitsluitend be-, roepspoliticus is,* staat te veel bulten het gewone leven. En daarom is het mede gewenst om meer Kamerleden te hebben. Want dan blijft dit werk, buiten de Kamer voor hen moge!ijk.( Men heeft voorts de hogere kos ten ais bezwaar aangevoerd. Wij kun nen dit bezwaar niet hoog aanslaan. Het gaat hier om een vergelijkender wijs gering bedrag. En als wij door dit bedrag te besteden een betere wer king van de Kamers kunnen verkrij-j gen, dan is dat geld goed besteed. De cost gaat ook hier voor de baet uit. Iemand schreef ons: Dat geld kan beter voor woningbouw worden be steed. Maar men weet toch wel daU het woningprobleem in Nederland in die zin geen kwestie van geld is. Dat is een zaak van het vinden van een goede woningpohtiek en van een goed systeem van bouwen. Men moet naar onze mening een zaak ais de uitbrei ding van de Kamer niet op een derge lijke weinig ter zake zijnde wijze be strijden. De Raad voor de Scheepvaart te Am sterdam, die onlangs de kapitein van het motorschip „Lea", de 37-jarige L. va n der V. uit Groningen, wegens zun schuld aan de stranding van zijn schip en wegens ernstige vermoedens van op zet. had gestraft tot het ontnemen van zijn bevoegdheid om als kapitein te va ren voor de tijd van 18 maanden, is thans hij een revisie-vonnis gestraft met ontnemen van 'i ij n bevoegdheid voor de o Denemarken Finland. Noorwegen en Zweden hebben een eerste stap onder nomen tot nauwere onderlinge samen werking op het gebied van de theo retische atoom-onderzoekingen. Atoomdeskundigen uit dg vier landen hebben in Stockholm besloten tot de vorming van een commissie, waarin hun landen vertegenwoordigd zullen zijn. Deze commissie zal de mogelijkheden bestuderen en aanbevelingen voor de practische organisatie doen. Voorzitter is de beroemde Deense atoomdeskundige prof. Niels Bohr. (Van onze correspondent) OP het pluimveebedrijf van de heer Mulderij te Steenderen heeft een kat 250 kuikens uon uier dagen doodgebeten. Voor dc boer betekent dit een grote schadepost, daar de kuikens een waarde hadden van één gulden per stuk. Bij de geregelde controle van de radio-activiteit van de atmosfeer, die in samenwerking wor It uitgevoerd door het KNMI te De Bilt en het medisch-biologisch laboratorium der Kijksverdedigingsorganisatie-XNOp is in de laatste dagen een opmerkelijk hoog gehalte aan radio-actieve stof fen in de atmosfeer waargenomen. Het wordt niet uitgesloten geacht, dat deze verhoogde radioactiviteit van de atmosfeer samenhangt met de experi mentele atoombom-explosie, welke on langs in de Sovjet-unie is geschied. De waarnemingen worden voortgezet en de verkregen uitkomsten zullen na der worden bestudeerd. Zij zullen ter beschikking worden gesteld van ae com missie, die door de Koninklijke Neder landse Akademie van. Wetenschappen werd ingesteld onder voorzitterschap van prof. dr. A. J. Kluyver en die tot taak heeft de mogelijke gevolgen van de eventuele verontreiniging van aé at mosfeer door radio-actieve stoffen, me- de met het oog op eventueel daaruit voortvloeiende gevaren voor de volksge zondheid. te bestuderen. Uit de meeste landen van Noord-Euro pa. uit Japan en tut Amerika komen berichten over een plotselinge verboging van de radio-activiteit in de atmosfeer. In sommige landen wensten de des kundigen geen commentaar te geven of men was niet in staat melingen te verrichten. Uit Praag wordt gemeld, dat de be kende „Kruis-bron" zeer onregelmatig gevloeid heeft in de laatste tijd. Men neemt aan, dat deze bron zeer gevoelig "s -voor seismische bewegingen. PIN A Y NAAR SAIGON De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Pinay, gaat naar Saigon voor be sprekingen met de oremier van. Zuid- Vietnam, Ngo Dinh Liem, zo is te Parijs van officiële zijde meegedeeld. Een da tum voor het bezoek is nog niet vast gesteld. tijd van 9 maanden. Dc Raad voor de scheepvaart laat het verder aan het be leid van de officier van Justitie te Gro ningen over of deze al dan niet gevolg wil geven aan de tegen de gezagvoerder destijds ingediende klacht. De Raad voor de Scheepvaart had de ze zaak in te visie genomen, omdat het kladjournaal, dat op de eerste zitting evenais het gewone journaal niet kon worden overlegd en dat noodzakelijk was om te bepalen welke koers de ka pitein heeft gevaren, inmiddels was ge vonden. Het feit. dat de kapitein noch het scheepsdagboek noch het kladjournaal heeft overgelegd, terwijl na de stran ding mogelijk is gebleken, dat de opva renden bijna ai hun bezittingen hebben «innen rédden, deed bij de Raad de vraag rijzen of deze stranding alleen aan verregaande zorgeloze navigatie moet worden toegeschreven, dat wel of opzet hierbi) aanwezig is geweest. Ten emde dit na te gaan, heeft de Raad dit geval voorgelegd aan de officier van Justitie te Groningen. In eerste instantie was de Raad van oordeel dat de gezagvoerder alles heeft nagelaten om zijn navigatie te controleren. Conform het voorstel van de mspecteur-generaal werd de kapitein zijn bevoegdheid voor de tijd van 18 maanden ontnomen. De raad zegt nu van oordeel te zijn, dat het overgelegde zg. kladjournaal geen enkel nieuw feit naar voren heeft ge bracht en dat de daarin aangegeven koersen dezelfde zijn als de kapitein bij het onderzoek in eerste instantie had opgegeven. De raad blijft bij zijn oor deel dat de oorzaak van deze stranding ojt de Engelse kust nabij Whitby, is ge legen in de totaal onvoldoende naviga tie van de kapitein. ..Deze heeft alles nagelaten, wat een gezagvoerder ver plicht is bij de navigatie na te komen". Hu wordt dan ook opnieuw schuldig ge acht. Na de behandeling in eerste aanleg had de raad het stellige vermoeden, dat de kapitein zjjn schip had weggebracht. Hiervoor had de raad een groot aantal omstandigheden in aanmerking geno men. In tweede instantie is volgens de raad aan sommige van deze omstandig heden «en uitleg gegeven, waardoor in derdaad twijfel zou kunnen rijzen aan de gegrondheid van de vermoedens van de raad. „Het is te betreuren, dat de betrokkene, die ten tijde van de eerste zitting over ai die gegevens reeds be schikte. heeft nagelaten deze ter kennis te brengen. Daardoor heeft de raad de officier van Justitie te Groningen van deze zaak op dc hoogte gesteld. Dit zou de raad niet hebben gedaan, zo hij bij de eeiste zitting in deze zaak had beschikt over de iater geproduceerde gegevens" De raadsman had in tweede instantie betoogd, dat het door de raad geuite vermoeden van opzet, de kapitem vee! morele schade heeft berokkend. „Als het waar is dat hij het schip heeft weg gebracht. zou hij wel de grootste cynicus van de Nederlandse scheepvaart zijn. Immers zijn vrouw en kinderen waren op hei moment van de stranding aan boord en de plaats waar het schip aan de grond liep. is zeer gevaarliik". Voorts betekende stranding voor de kapitein nog een groot financieel nadeel." aldus de verdediger. Het schip was juist gere pareerd en dat had de kapitein 11.000 gekost. De waarde van de boot was ge taxeerd op 178.000. De verzekering dekte echter maar voor 177.000, voor deel van de stranding kon de kapitein volgens de raadsman dus nooit hebben gehad. Daarom had de verdediger de verdenking van het ..wegbrengen" van het schip van de hand gewezen. aan Nederlandse kant de uitlevering van Van Krieken als een concessie werd beschouwd, die het houden van een ministersconferentie met Indonesië mo gelijk maakt. Dit is echter niet het geval. Van offi ciële zijde werd ons verzekerd dat de vrijlating van Van Krieken nimmer als voorwaarde voor het houden van deze conferentie is gesteld. Minister Luns heeft de heer Oetoyo Ramlan we! laten weten dat de vrij lating van Van Krieken en de toelating van Nederlandse advocaten voor de ver dediging van de Nederlanders Jung- schlaeger en Schmidt, evenals het on gedaan maken van het schandelijk on recht dat de overige 19 gearresteerde Nederlanders nu reeds jarenlang om dervinden, loodzwaar zullen drukken op de sfeer waarin de ministersconferentie wordt gehouden. Minister Luns is er zich uiteraard van bewust dat parlement en publieke opinie in Nederland dit onrecht zo zwaar opnemen dat het zeer de vraag is. of de overeenkomsten die het resul taat van de ministersconferentie kun nen zijn in Nederland wel zullen wor den goedgekeurd. Wanneer de Indonesische regering aan hot onrecht een einde maakt wei gert Nederland dit ecbler te aanvaar den als een concessie. Dit moet wor den beantwoord met een Nederlandse concessie bv. ten aanzien van de da tum waarop en het tempo waarin de voorbesprekingen van de heer Oetoyo Ramlan, of de ministersconferentie zelf zou dienen te worden gehouden. Evenmin kunnen maatregelen van In donesische kant, die aan de afschuwe lijke onregelmatigheden in de rechts gang tegenover gearresteerde Neder landers in Indonesië een eind maken van invloed zijn op de meer of min- deze bereidheid van Nederland om de kwestie Nieuw-Guinea voor de Ver. Na ties of op de ministersconferentie op een bepaalde manier te bespreken. Wanneer deze gedachte aan de Indo nesische kant leeft, dan wordt blijkbaar verondersteld, dat Nederland moreel zo ver gezonken is, dat het voor chantage wijkt. Helaas is de vorige week door de officiële vertegenwoordiger van Indone sië in Den Haag de voorstelling van zaken gewekt dat Nederland praeala- bele voorwaarden heeft gesteld waar aan voldaan moest worden, voordat het houden van een Nederlands-Indonesische ministersconferentie kan worden geac cepteerd. Deze voorwaarden zouden betrekking hebben op het vrijlaten van Van Krie ken, op de verdediging van de Neder landse arrestanten in Indonesië en op de behandeling van de kwestie Nieuw- Guinea voor de Ver. Naties. Wat Nieuw- Guinea betreft zou Nederland de eis ge steld hebben dat Indonesië aan de al gemene vergadering van de Ver. Na ties zou verzoeken de kwestie Nieuw- Guinea van de agenda af te voeren, waarop zij sinds enkeie maanden op verzoek van Indonesië prijkt. Maar Nederland heeft op geen van deze terreinen praealabele voorwaar den gesteld. Alleen is van Nederlandse kant uitvoerig en herhaaldelijk uiteen gezet dat het onrecht dat de gearres teerde Nederlanders en de politieagent Van Krieken is aangedaan het rechts gevoel van het Nederlandse volk diep kwetst en daarom de ministersconfe rentie in bijzonder nadelige zin zal beïnvloeden en dat behandeling van de zaak Nieuw-Guinea door de As semblee der Verenigde Naties, die waarschijnlijk op 5. 6 en 7 December plaats vindt, geheel los staat van de mi nistersconferentie. die tussen Nederland en Indonesië zal worden gehouden. O Zie verder pagina 3 President Eisenhouer kreeg dezer da gen op zijn landgoed in Pennsylvania bezoek tort zijn zoonschoondochter en drie kleinkinderen. Eisenhower maakte van deze dag een feest voor onderwierp grooti ader Eisenhower het zijn kleinkinderen. Hoogtepunt was een ritje met de ponytvagen, Voordat de kinderen David, Barbara en Su plus een grote pop uitreden geheel nog even aan een korte inspectie. Ambtenaren van de Douanerecher che in Nijmegen hebben in de laatste weken belangrijke resultaten geboekt by de opsporing van naar Nederland gesmokkelde Duitse Volkswagens, zo vernemen wij van, justitiële zyde. Uit dit onderzoek is duidelijk komen vast te staan, dat alle tot nu toe opgespoor de Volkswagens zijn gestolen in Duits land. Prof. Johannes Herdegen, de afgevaar digde in de Oostduitse Volkskamer die dezer dagen naar West-Berlijn uitweek, heeft Maandag feile critiek geleverd op het werk van de Oostduitse volksverte genwoordiging. Herdegen, die zelf van de commissie voor financiën en economie van de Oost- berlijnse Volkskamer en van h'et bestuur van de liberaal-democratische partij deel uit maakte, verklaarde dat de fi nanciële commissie van de Oostduitse Volkskamer dit jaar slechts éér. maal was bijeengeroepen, ten einde in eén dag de begroting, die een eindbedrag van 35 milliard mark aanwees, te be handelen. De commissie-leden hadden hierbij niet eens de gelegenheid gehad, cijfers van deze begroting te noteren. Prof. Herdegen schatte hei bedrag, dat voor de defensie ''*as uitgetrokken, op tien milliard mark. In de jongste wijzigingen in de Oost duitse regering gag Herdegen een ver scherping van de politieke koers. Hij zeide reeds lang te hebben wil len uitwijken, doch hij had eerst nog zekere verwachtingen van de Geneefse conferences van dit jaar gehad. Prof Herdegen doceerde natuurkunde aan de universiteit van Halle. Bij K.B. is een onderscheidingsvlag voor H. K. H. prinses Baetrix vastgesteld. Deze vlag is langwerpig van Oranje kleur. waarvan de hoogte 5/6 van de lengte bedraagt, driehoekig uitgesneden over een derde van de lengte van de vlag. De vlag is m vier vakken verdeeld door een. staand vierarmig kruis van Nassaus Blauw, ter breedte van een vijfde van de hoogte der vlag, terwijl het midden van het kruis op 5/12 van de lengte van de vlag ligt. In het midden van het kruis bevindt zich een medaillon van Oranje kleur, waarop het koninklijk wapen is geplaatst. Het schild wordt gedekt met de konink lijke kroon. In het bovenste vlak rechts bevindt zich een jachthoorn van azuur, beslagen met zilver (Oranje), in het onderste vlak links is een roos van keel geplaatst, die geknopt err gepunt van goud is (Lippe), President Tito heeft zijn land venveten dat het zich in economische moeilijk heden heeft laten komen en hij brak een lans voor een totale inspanning om Joe goslavië er uit te halen. Tito's critiek was onpartijdig gericht tegen alle sectoren van de Joegoslavische economie industrie, landbouw, buiten landse handel en kleinhandel en was het strengst wat betreft de „socialistische sector", welke volgens Tito niet het voor beeld heeft gesteld welke hij had moeten stellen aan de niet-socialistische elemen ten. In zijn redevoering van een uur tot het bestuur van de socialistische alliantie, waarin de invloedrijkste leiders van het land zitting hebben, noemde Tito voor beeld na voorbeeld van slechte planning, buitensporige uitgaven en vermorsing. welke geleid hebben tot een voortdu rende stijging van de kosten van levens- onderhoudt in de afgelopen twee jaar. Voor de tweede maal in enige weken tijds is in Drachten een geval van kinder verlamming geconstateerd. Ditmaal bij het vierjarig zoontje van de Heer M. S. van der S. te Drachten, dat was opgenomen in het ziekenhuis, Het kind is nu ter verpleging opgenomen in het Academisch Ziekenhuis te Groningen. De rechtbank te Arnhem heeft van ochtend conform de eis de 37-jarige archivaris B. B. uit 's-Gravenhage wegens moord tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. B. stond terecht omdat hem ten laste was gelegd dat hij zijn oom, de 73-jartge G. B. en diens huishoudster, de 63-jarige mej. H. A, R. te Doetinchem in de morgen na de 20e Januari jl. van het leven heeft beroofd. De rechtbank was van oordeel, dat ver dachte voor zijn afschuwelijke misdrijven gestraft moest worden tot dc door de wet gestolde hoogste straf, omdat hij door het plegen van zulke gruwelijke misdaden onder omstandigheden, die wijzen op handelen, in koel overleg, blijk heeft ge geven een groot gevaar op te leveren voor de samenleving, op grond waarvan verdachte niet in de samenleving is te dulden. De verdachte heeft inmiddels reeds appèl aangetekend. Daar de volkswagens, na te zijn ge smokkeld, werden verkocht in verschil lende plaatsen van ons land, werd nauw samengewerkt met de recherchediensten van de gemeenten Amsterdam, Rotter dam en Eindhoven. Voorts is uit dit onderzoek gebieken, dat het hier een internationale handel in gesmokkelde en gestolen Volkswagens betreft. Daarom werd contact opgenomen met de gerechtelijke politie in Turnhout (België), die thans ook een onderzoek instelt naar deze wijd vertakte handel. Tot nu toe werd in Nederland een viertal wagens in beslag genomen, in verschillende plaatsen. Eén van die wa gens werd aangetroffen in een afgeslo ten schuur. Er zaten Duitse nummerpla ten op. Het gehele onderzoek wijst uit, dgt alle sporen leiden naar een zekere S, die thans in Duitsland voortvluchtig is. Reeds bracht het gerucht van dit on derzoek een bona .fide bezitter van een Volkswagen tot het opnemen van con tact met de politie. Het bleek, dat ook hij een dergelijke Volkswagen te goeder trouw in zijn bezit had gekregen. In Eindhoven werd gearresteerd een zekere K., die een groot aandeel bleek te hebben bij de organisatie van dit smokkelcomplot. Tot nu toe werden reeds elf Volkswagens opgespoord. De politieke commissie van de Ver, Naties heeft met 49 tegen nul stemmen, bij vijf onthoudingen, besloten geen debat over de kwcstie-Marokko te houden. Hierdoor is het laatste beletsel voor Frankrijk om zijn plaats in de volkeren organisatie weer in te nemen, weggenO' men. De resolutie om de Marokkaanse kwestie van de agenda af te voeren, was door 31 landen ingediend. I NDONESIe levert Van 'Krieken I uit, zo wordt gemeld. Dit is na tuurlijk een reden tot voldoening. Voor Van Krieken zelf ën voor Ne derland dat dit steeds beeft geëist. Wij vragen ons wel af, hoe die Indonesiërs zelf dat nu vinden. Want dit is een bekentenis van de mensenroof, een bekentenis van de inval in Nieuw- Guinea, waarvan men steeds zeida niets te weten. Radio-Cairo heeft Maandagavond zijn programma onderbreken voor het uit zenden van een verklaring van premier Nasser, waarin deze meedeelde dat de Arabische landen de bemiddeling van Groot-Brittannië of een ander land in het Arabisch-Israëlische conflict niet zul len aanvaarden. ..De buitenlandse pers heeft de laatste tijd melding gemaakt van z.g. nieuwe Britse voorstellen Voor vrede tussen Arabieren en Joden, waar bij werd verklaard dat Egypte en de andere Arabische landen deze voorstellen gunstig hebben ontvangen. Dit is niet overeenkomstig de werkelijkheid", aldus kolonel Nasser. „Eden heeft slechts het plan voor deling van Palestina herhaald, dat in 1947 door de algemene vergadering der V.N. is aanvaard en dat door de Ara bische landen onophoudelijk is bepleit als enige oplossing voor het Israëlisch- Arabisehe conflict". „He gevaarlijkste fase van-de koude oorlog ligt nog voor ons". Deze waar schuwing wordt geuit in een verklaring van de „National Planning Association een nfet-commerciëïe organisatie van toonaangevende Amerikaanse zakenlie den. De verklaring, die is opgesteld door de commissie voor buitenlandse politiek uit de N.P.A., waarvan Frank Altsehul voor- zittter is, merkt op dat Rusland de laatste maanden Amerika enige ernstige neder lagen m de buitenlandse politiek beeft toegebracht. Als „uiterst kritieke gebie den" worden genoemd Duitsland, Frank rijk en het Midden-Oosten. De verklaring klaagt over „een verontrustende tendenz" in de NAVO en spreekt over „een op merkelijke verslapping in de inspannin gen van onze Europese bondgenoten" bij de levering van troepen voor de NAVO. Op economisch gebied verdedigt de KP.A. een „vrijgeviger houding" tegen over hulpprogramma's. Premier Boelganln van de Sow jet-Unie heeft gisteren een openlijke aanval op Portugal gedaan. In een rede voor 200.000 Indiërs te Madras zei Boelganin dat het voortbestaan van de Portugese koloniën (waaronder Goa) in India „een schande voor een beschaafd volk" is. Deze ver klaring werd met oorverdovend gejuich ontvangen. Boelganin zei dat de volken van de Scwjet-Unie aan ae kant van de Aziati sche volkeren staan in de strijd tegen de koloniale mogendheden. Volgens de Rus sische premier betekenen de Westelijke militaire verdragen een belemmering van de vooruitgang naar de vrede, maar zul len de vredelievende landen zoals Rus land en India gezamenlijk tegenover deze bedreiging pai staan. De Sowjet-Unie heeft in beginsel be sloten India te helpen bij de oprichting van een technische hogeschool in Bom bay, wordt in New Delhi vernomen, Rusland zal materiaal leveren en vijftien specialisten afstaan. Men verwacht, dat de nieuwe school, die valt onder het uit gebreide plan. van de "Unesco, voor tech nische bijstand, in 1957 wordt geopend. Door bedreigingen, die'haar via ano nieme brieven en de telefoon bereikten, is mevrouw S. B, Shaw, weldoenster van honderden Nederlandse, Duitse en Ita liaanse immigranten in Westelijk Witwa- tersrand (Zuid-Afrika) in een zenuwin richting beland, om daar wat op haar verhaal te komen. Mevrouw Shaw is de echtgenote van de gemeentesecretaris van Krugersdorp, midden in Westelijk Witwatersrand, waar ongeveer 800 immigranten onder wie 250 Nederlanders bijeenwonen en in de mijnbouw werken of de mijnbouw- school bezoeken. Zij organiseerde de laat ste tijd het uitnodigen van deze immi granten door Zuidafrikaanse families. Het doei van deze actie was een einde te maken aan de spanning tussen de bui tenlandse werkkrachten en de Zuidafri kaanse jongelui. Die spanning was reeds enige malen op handgemeen uitgelopen. Nauwelijks was mevrouw Shaw echter De politie en militairen zijn van daag op zoek naar enkele terroristen, die gisterenavond in Djakarta op straat schoten losten. De rebellen doodden een lid van de militaire politie terwijl twee burgers werden gewond. De rebellen lieten een dode achter. Waarschijnlijk heb ben zij echter meer slachtoffers te betreuren. De schietpartij vond plaats op de Matraman weg, de belangrijkste ver keersader van de stad, op een paar honderd meter van een groot militair terrein. Tot dusver is geen spoor van de rebellen gevonden. met haar actie begonnen, of de dreigbrie ven en anonieme telefoontjes begonnen. De wrijving tussen de plaatselijke jeugd en de vreemdelingen vindt haar oorzaak in twee omstandigheden. Ten eerste nemen de immigranten het niet zo nauw met de rassenwetten in Zuid- Afrika, omdat zij de „apartheid" moei lijk kunnen aanvaarden. Zij gaan soms met kleurlingen om. Ten tweede hebben de plaatselijke Zuidafrikaanders het niet begrepen op de concurrentie der immi granten ten aanzien van de blanke meis jes, Het komt vaak voor, dat een Zuid afrikaans meisje aan een immigrant de voorkeur geeft boven een jongeman uit de eigen streek, omdat de immigrant tneer van de wereld heeft gezien. (United Press). DE BILT. Dinsdag 10 uur. In de af gelopen 24 uur heeft zich boven Scandi navië een gebied van hoge luchtdruk ont wikkeld, hetgeen gepaard ging met een felle kou-uitval over het Oostzee-eebied en Rusland. De voorste begrenzing van de koude lucht liep vanmorgen ongeveer van Ham burg via Berlijn naar de Karpathen. In F in.and vroor het meer dan 20 graden, in vrijwel geheel Scandinavië méér dan 10 graden. Een kleine depressie trok van Ierland in de richting van Zuid- Franknjk, waardoor het oude hogedruk- gebied in de omgeving van de Alpen in betekenis afnam. De wind draaide hier door in ons land naar het Zuidoosten, waardoor koudere continentale lucht ons land binnenstroomde. Daarbij breidden zich ook opklaringen uit het Zuiden over het land uit Het weer blijft de komende 24 gebied, zodat de neerslagkansen klein zijn. In de nacht kan plaatselijk lichte vorst voorkomen. Generaal Eduardo Lonardi, leider van de_ Argentijnse Septemberrevolutie, die zelf als voorlopig president werd afge zet, zal zich vandaag met zijn vrouw voor een particulier bezoek naar da Verenigde Staten begeven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1