Te onrustig Zowel waardige herdenking als algemene viering Nog moeilijkheden bij het voor-overleg Het Franse parlement brengt premier Faure ten val Koningin liet Lekwater in Haagse duinen stromen Motie-Koersen aangenomen met 51 tegen 30 stemmen Binnenbrand in het Kurhaus en Geen vroege verkiezingen Nasser wil geen bemiddeling aanvaarden van Engeland TWEEDE KAMER OVER VIJFDE MEI: N.-Guinea laatste punt V.N.-agenda Motie-Seheps verworpen (51-30) Nederland-ïndonesië te £YfÜ£MID n met meer onder vier landen Uitbreiding aantal Kamerleden KABINET IN BERAAD OVER ONTBINDING VAN ASSEMBLEE Druk op de knop in Bergambacht Weer overzicht WOENSDAG 30 NOVEMBER 1953 DERTIENDE JAARGANG No. 3244 Ramlan zal besprekingen voortzetten i' SCHADE BLEEF BEPERKT Steun voor Amerikaans- Braziliaanse resolutie Frankrijk terug in V.N.-Assemblee Russen menen Churchill wordt vandaan. 81 jaar - - - Suriname en de Antillen Advertentie Ook''zonder arendsoog herkentU ZAKDOEKEN M oei.lijkhed.en Bond van huurders opgericht Ovenvinning van Mendès-France Ministersfunctie voor Begum Liaquat Ali Khan? Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 11 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 fc.Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Kiachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, medegedeeld door het geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond, opgemaakt te 11.15 uur; DEZFXFDE TEMPERATUREN Iets meer bewolking maar droog weer met in de ochtenduren hier en daar mist. Zwakke tot matige wind tussen Zuidwest en Zuidoost. Weinig verandering in temperatuur. zon en maan 1 December: zon op 8.26. onder 16 35; maan op 18.37, onder 10.18. Directie: C. A. KEUN1NG en Mr. K. VAN HOUTEN" O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT p. aanhangige voorstellen tot her- U ziening van de Grondwet, waar van we er gisteren en voor enkele we ken een paar besproken hebben, nopen ons tot de vraag o£ wij met ons sys teem van grondwetsherzieningen aan de lopende band wel op de goede weg zijn. Een Grondwet toch vormt een grondslag. Een grondslag waarop de andere wetgeving en het politiek beleid rusten. De Grondwet geeft de struc tuur van ons politiek bestel. Men kan in een huis veel verande ren en verbouwen. Maar het is niet gewenst al te veel aan de fundamen ten en aan de dragende muren te ra ken. Want dan kan het geheel licht uit het verband raken. Een Grondwet is een grondslag. Het staatsbestel rust er op. Dat woord .rusten" moet men letterlijk nemen. Een grondslag moet dus zijn een rust gevend ding. En dan moet het zelf niet te veel in beweging zijn. ,«7 IJ hebben nu de laatste tijd elke W parlementaire periode besloten met een grondwetsherziening. Dan weer hiervoor en dan weer daarvoor. Sommige daarvan, bijv. die welke de overgang naar de nieuwe rechtsorde mogelijk maakte in verband met de Indonesische crisis en met de tot standkoming van een statuut voor het Koninkrijk waren nodig. Andere wa ren in hoge mate wenselijk. Onze le zers weten, dat A'e van de thans aan hangige ook verscheidene wenselijk en sommige zelfs noodzakelijk vinden. 9 9 9 rp OCH wekt de methode die gevolgd I wordt bedenking. Wij denken daarbij niet aan de klacht dat een grondwetsherziening alleen dan mag plaatsvinden als zij een werkelijke weerklank vindt In het volk, zodat dit daardoor wordt beroerd. Zo was het in 3848 toen onze staatsorde over de ge hele lijn in haar grondslagen werd herzien. Zo was het in 1887 en ook In 1917 toen de kiesrechtkwestie en de schoolkwes tie, beide vragen die het hart des volks raakten, de zaak beheersten. Maar zo ls het nu niet Wel zijn er een aantal dingen, die men moge lijk verbeteringen acht en die men wel aan de orde zou willen stellen. Er zijn zaken bij van principieel karakter, die omstreden worden, ais bijv. de pro cessievrijheid en er zijn ook nogal wrat technische verbeteringen. Maar deze zaken worden niet als één complex aan de orde gesteld. Er is een staatscommissie voor grondwetsherziening geweest, die het hele complex heeft behandeld. Maar de regering heeft er maar een paar urgent geachte zaken uitgelicht en die nu ingediend. In 1952 is het een soortgelijke gang van zaken geweest. Op deze wijze zul len wij er noodzakelijkerwijs aan het einde van de volgendrf parlementaire periode weer mee te maken krijgen. Dit komt ons niet een toe te juichen methode voor. Naar ons gevoelen moet men het complex, dat men voor herziening in aanmerking wil brengen, nu langzamerhand gaan vaststellen. En dan moet men de Grondwet verder maar eens met rust laten. Mr. Uloyo Ramlan zal zijn besprekin gen met de Nederlandse regering voort zetten en de Indonesische regering ver wacht, dat deze besprekingen tegen het einde van deze week zullen zijn beëin digd. I)lt Is In Djakarta meegedeeld In een communiqué, dat werd verstrekt na de Dinsdagavond begonnen zitting van het Indonesische kabinet, die vijf uur duurde. De minister van Voorlichting. Mak- mur. legde cr de nadruk op dat de be sprekingen van mr. Utoyo Ramlan goed vorderen, ..anders zou hem niet de tijd gegeven zijn tot het einde van de weck." De rapporten, die van Utoyo Ramlan ontvangen zijn. wijzen er op. dat zijn besprekingen voortgezet kunnen worden. De Indonesische regering heeft tot nu toe geen beslissing genomen over de plaats waar de ministeriële conferen tie gehouden zal worden, maar zij geeft de voorkeur aan een plaats buiten In donesië cn builen Nederland, aldus Makmur. Gevraagd naar een verklaring over het feit. dat de kwestie-Nieuw-Guinea op de agenda van de Verenigde Naties staat, zei Makmur: Wij doen pogingen in twee richtingen, nl. door direct contact met Nederland cn door de Verenigde Naties. Wij zien daar geen bezwaren in. Be langrijk voor ons is, dat de kwestie Nieuw-Guir.ea op de agenda is ge plaatst. In de hedenmiddag gehouden vergadering van de Tweede Kamer, is de motie-Schcps (Arb.), waarin de Kamer als haar oordeel te kennen zou geven, dat de Vijfde Mei ieder jaar als nationale dag gevierd dient te worden cn dat de waardige herdenking en de algemene viering van deze dag moeten inhouden, dat de arbeid zoveel mogelijk moet stilstaan, verworpen met 51 tegen 30 stemmen. Voor P.v.d.A. en C.P.N. Tegen V.V.D., K.V.P., C.H. en A.R. Afwezig waren K.NJP. en S.G.P. De motie van dc heer Koersen (K.V.P.). waarin uitgesproken wordt, dat dc viering van de Vijfde Mei als nationale feestdag dient te tv.orden bevorderd cn dat daartoe zoveel mogelijk het stilstaan van de arbeid van personeel in overheidsdienst zal worden vereist, waarom de regering werd uitgenodigd dienovereenkomstig zodanige maatregelen te nemen, dat zowel waardige herdenking als algemene viering mogelijk zuilen zijn, werd aangenomen met 51 tegen 30 stemmen. Voor P.v.d.A., K.V.P., met enige uitzon deringen, V.V.D. en C.P.N. Tegen A.R., C.H. en van de K.V.P. de heren Van der Zanden, Hooy, Groen, De Graal, Ruys de Beerenbrouck, Peters, Droesen, Maenen, Eucas en Visch. Het debat over deze moties had gistermiddag plaats. De Algemene Vergadering der V.N. j heeft Maandag besloten de kwestie Nïeuw-Guïnea ie bewaren voor hel laat-l ste debat in haar zitting 1955. De eerstel politieke commissie van de Assemblee I besloot eerst het jaarlijkse ontwapenings-| debat te houden. De bespreking van dc ontwapening zal I vermoedelijk ongeveer twee weken duren. I Bepaald is. dat de zitting van de Assem-j blée tegen 10 December zal eindigen,! maar in de praktijk kan er ccn week! bijkomen. I Een aantal Aziatische en Afrikaansej landen zijn bezig aan het definitieve ont-l werp van een resolutie over Westelijk! Nieuw-Guinen. Waarschijnlijk komt hetj deze week gereed. De heer Becrnir.k (C.H.) verklaarde zich tegen beide moties en dr. Schou ten (A.R.) deed een beroep op de in dieners hun moties in te trekken om dat daardoor een grotere mate van TJe Indonesische ambassadeur met b(j- zondere missie, mr. Oetoyo Ramlan, heeft gistermiddag een onderhoud van nilm anderhalf uur gehad met de rege ringscommissaris voor Indonesische aan gelegenheden, mr. JBlom. Er werd verder vaji gedachten gewisseld oVer de agenda punten van een eventuele ministeriële conferentie tussen Nederland én Indone sië, waarbjj van belde zijden aanvullende suggesties werden gedaan. Het hangt thans van de Indonesische regering af of de voorbereidingen" voor dc ministersconferentie nog zullen wor den voortgezet of dat het voorgesprek reeds beëindigd zal kunnen worden en tot het ministeriële overleg kan worden overgegaan. Gisteren zou in hei Indonesische kabi net het rapport, dat mr. Oetoyo Ramlan over het verloop der besprekingen op gesteld heeft, besproken worden. Bij het ter perse gaan van deze editie was hier over nog niets naders bekend. Inmiddels wordt van Indonesische zijde in Den Haag niet verheeld, dat er nog verschillende moeilijkheden uit de weg dienen te worden geruimd, voordat de eigenlijke conferentie zal kunnen be ginnen. Het wordt practlsch vrijwel niet mogelijk geacht, dat een Indonesische (Van onze Haagse redacteur) In het Kurhaus te Scheventngen la vannacht omstreeks 1.30 uur een binnen wand uitgebroken, die ernstige schade heeft toegebracht aan het woongedeelte van de gedelegeerde commissaris van Exploitatie Mij. „Scheveningen", mr. A. Adama Zjjistra. Een keuken, een hal en slaapkamer, gelegen op de 2e etage van het Kurhaus ®an de landzijde, brandden geheel uit. •"Naar alle waarschijnlijkheid Is kort sluiting in een ijskast de oorzaak van de brand. Reeds Maandagavond was een storing in de electriciteit opgetreden, doch deze was inmiddels weer verhol- :tZ- In do behoerschapscomtnissio van d_e ver. Naties heeft de Amerikaans-Brazi liaanse resolutie om Nederland te ont daan van de plicht rapporten over Suriname en de Antillen uit te breii- Sen, steun gekregen van Israël, Colombia, 8e Philippijnen, Thailand. België en Eenemarken. Andere landen echter betoogden, dat rij er nog geen kijk op hadden hoe ven- de onafhankelijkheid van de betrokken gebieden ging. Om die reden verklaarden lij zich Van stemming over de resolutie te onthouden. Deze landen was Egypte. Irak en de Libanon. Polen gaf het standpunt van het Rus sische blok weer mot de mededeling, dat Suriname en de Antillen nog niet vol doende onafhankelijkheid hadden gekre gen om Nederland te ontslaan van zijn plicht over deze gebieden rapport uit te brengen. Polen zal tegen de resolutie stemmen. O Frankrijk is gisteren teruggekeerd in de Algemene Vergadering van de Ver enigde Naties, die het 30 September verliet als protest tegen het besluit de kwestie-Algerië op de agenda te plaat sen. A.Vorige week Vrijdag heeft men beslo- ygj^ggjg^ijik^^oorlogi^nie^gs^ pen. Om 11.30 uur gisteravond had de heer Adama Zölstra nog geconstateerd, dat de ijskast normaal werkte. Het vuur'werd ontdekt door de stokar van het Kurhaus, de heer Taal, die in de nabijheid zijn slaapvertrek heeft. De heer Adama Zijlstra kon toen alleen nog via het raam van zijn slaapkamer aan de vlammen en de rook ontkomen. De brandweer rukte, in verband met het brandgevaar voor het overige ge deelte van het Kurhaus, met groot ma terieel uit. Drie motorspuiten en trwee ladderwagens arriveerden kort na het alarm bij het Kurhaus, maar twee stra len bleken voldoende te zijn om het vuur te bedwingen. Een hevige lekkage ontstond door het springen van de centrale verwarming on de waterleiding. Met behulp van dekzeilen beeft de brandweer de schade op de lager gelegen verdieping zo veel mogelijk beperkt. De omvang van de schade, ene üe brand heeft aangericht, was vannacht nog niet nauwkeurig vast te stellen. Zij onderscheiden zich door hun, kwaliteit cn smaakvolle dessins. Nieuwe priizerf» VjV-f Dames L 1,35 jggjgjK Heren C 2,10 M^rïSfio Fabrikaat TOOTALV ministeriële delegatie reeds binnen enkele dagen uit Djakarta zal kunnen vertrek ken. - Inmiddels blijft het Indonesische stand punt, dat deze conferentie dient te be ginnen voordat de kwestie-Nieuw-Guinea ■ophieuw in. dé Ver. Naties ter sprake komt. Van Nederlandse zijde zou men vooral op praetische overwegingen be zwaren blijven koesteren tegen de Indo nesische wens in een plaats buiten Ne derland en Indonesië, samen te komen. De conferentie in Nederland te houden is aldus zeide men van Indonesische zijde moeilijk te aanvaarden. r eenheid bereikt zal worden dan nu het geval is. „Wij zouden het onjuist vinden 5 Mei ongemerkt voorbij te laten gaan". ,,Er is stof genoeg om te herdenken cn te gedenken, maar dat is niet het zelfde als een viering," zei de heer Beernink. „We moeten er rekening mee houden dat 30 April en 5 Mei vlak bij eikaar liggen. Twee feestdagen vlak na elkaar is wel in de lustrumjaren mo gelijk, maar het kan niet elk jaar. De viering van Koninginnedag mag niet in de verdrukking komen". De C.H.-spreker zag de oplossing in de viering van Koninginnedag op 30 April, waarbij dan bijzondere aandacht aan de bevrijding kan worden gegeven, de dodenherdenking op 4 Mei en het herdenken van de bevrijding op 5 Mei op de scholen en via de radio. „Ons volk is wel sterk gehecht aan. de vrij heid maar niet aan uiterlijk feestver- toon", meende hij. Dr. Schouten verklaarde dat een algemene en waardige herdenking van de bevrijding niet noodzakelijk behoeft in te houden dat een bepaalde dag bestemd wordt tot nationale feestdag. Ook hij gaf nadrukkelijk te kennen dat de viering van Koninginnedag niet in hel gedrang mag komen. Dat slechtsenkele dagpa liggen tussen de beide .feestdagen ""zalSolden tot moei. lijkhedcn en bezwaren van econo mische, financiële en culturele aard. A Zie verder pagina 3 In Amersfoort is officieel opgericht de „Bond van huurders". De initiatiefnemer en oprichter is de heer N. A. Labrie. belasting-consulent te Amersfoort. Hij hoopt, dat zijn bond zal uitgroeien tot een landelijke organisatie, die de belan gen van alle Nederlandse huurders zal behartigen. In Amersfoort zijn reeds enige honderden leden. De Russen beschouwen Oost-Berlijn nu als een dec! van het communistische Oost-Duitsland. Zij menen dat de bijzon dere positie van Berlijn als gebied dat door de vier grote mogendheden be stuurd wordt, heeft opgehouden te be staan. Dit blijkt uit een verklaring die de Russische stadscommandant van Ber lijn generaal-majoor P. A. Dibrowa, heeft afgelegd tegenover zijn Ameri kaanse collega generaal-majoor Charles L. Dasher Jr. Dibrowa verklaarde dat het viermo- gendheden-statuut voor Berlijn niet meer van kracht is sinds Oost-Duitsland sou- verein is. Aanleiding tot deze opzienbarende ver klaring was een bezoek, dat de Ameri kaanse stadscommandant generaal-ma joor Charles L. Dasher Junior Dibrowa bracht om te protesteren tegen het feit, dat vier Amerikanen 2kmdag j.l. enige uren door de Oost-Duitse politie zijn vastgehouden. Gezaghebbende «reallieerde funcilonna- rlssen zijn van mening, dat de Russi sche verklaring, dat Oost-Berlijn niet langer bezet gebied is. zo'n ernstige zaak is, dat zij op regeringsniveau moet worden besproken. Dit komt namelijk neer op terzijde stelling van het in de oorlog genomen besluit om de stad in vier te bezetten sectoren te verdelen, terwijl de Weste lijken het recht hebben de Oostelijke sector vrijelijk te betreden. De Russen zouden nu in theorie het bezit van een Oostduitse visum ver plicht kunnen stellen voor een bezoek aan Oost-Berlijn. In geallieerde kringen gelooft men echter niet, dat zulks in de bedoeling ligt. Van onze Haagse redacteur De Tweede Kamer heeft vanmiddag met 756 stemmen het voorstel tot grondwetsherziening inzake de uitbrei ding van het aantal leden van de Tweede en de Eerste Kamer aanvaard. Het voorstel houdt 'in dat de tweede Kamer wordt uitgebreid tot 1500 leden en de Eerste Kamer tot 75 leden. Alleen de V.V.D.-fractie stemde tegen. De heer Tilanus (C.H.) trok zijn amendementen om de uitbreiding te beperken tot 125 en 63 ieden in. Het amendement-Romme om de uitbreiding van de candidaten- lijsten voor de verkiezing van de Twee de Kamer te regelen bij de wijziging van de kieswet, werd door minister Beel overgenomen. Zonder hoofdelijke stemming heeft de Kamer na een korte discussie haar goed keuring gehecht aan de overeenkomst tussen Nederland en de Verenigde Staten tot samenwerking op het gebied van het niet-militair gebruik van atoomenergie. Sir Winston Churchill viert vandaag! zijn Siste verjaardag. Uit vele iattdenl stromen geschenken binnen, bij vracht-1 auto's vol. De jarige is van plan del dag rustig in familiekring door tel brengen. Het speciale fonds, dat terI gelegenheid van zijn 80ste Derjfiardagl is geslicht, telt al 259.175 pond sterling.' Meer dan 300.000 personen en vereni- S gingen hebben bijgedragen. Het geldj zal worden gebruikt om van het Iand-J goed Chartwell een museum te maken De Franse Nationale Vergadering heeft Dinsdagavond met 318 tegen 218 stemmen geweigerd haar vertrouwen te bevestigen in het 21ste kabinet sinds het einde van de tweede wereldoorlog, dat werd geleid door premier Edgar Faure. Premier Faure, die 218 dagen aan het bewind is, had het lot van zijn regering verbonden aan zijn plan voor het- houden van algemene ver kiezingen jn Februari 1956. in plaats van in de zomer van dat jaar. Bij Ae stemming werd de constitutionele meerderheid van 3l2 tegen de regering gepasseerd. Het resultaat van de stemming over de vertrouwenskwestie in de nat. vergadering was als volgt: tegen de regering: 97 socialisten, 88 commu nisten, één volksrepublikein, 34 radicalen, 51 Gaullisten, 28 gematigd conser vatieven, acht radicaal-gezinden en 11 anderen. Vóór de regering: 75 volksrepublikeinen, 31 radicalen, drie gaullisten, 90 gematigden, zes radicaal-gezinden en 13 anderen. De premier is niet onmiddellijk afgetreden. In plaats daarvan over weegt het kabinet, dat vergaderde in het presidentieel paleis, thans over te gaan tot ontbinding van de Nationale Vergadering, hetgeen mo gelijk is op grond van een grond wettelijke bepaling, die nog nooit is toegepast. - Politïeke leiders betwijfelden Dins dagavond echter ernstig of de rege ring van dit recht gebruik zou durven maken, vooral in verband met de dui delijk tot uitdrukking gebrachte wen sen van de grote meerderheid van de afgevaardigden. Het is bekend dat president Coty gekant is tegen zulk een gang van zaken. Roger Duehet, minister voor de Woningbouw, verklaarde rta afloop van de kabinetsbijeenkomst van Dins dagavond: „De meerderheid der mi nisters is voorstander van ontbinding van het parlement en het houden van verkiezingen nu". Hedenochtend zou een definitieve beslissing worden genomen. Naar verluidt waren negentien mi nisters voor ontbinding en vier tegen. De minderheid bestond uit de premier en drie andere radicale ministers. Op het laatste nippertje had Faure nog bij de Kamer aangedrongen op een offer, maar die poging baatte hem niet. De communisten, die twee we ken geleden Faure redden, bezegel den nu zijn nederlaag. De nederlaag van Faure komt neer op een overwinning voor oud-premier Mendès-France, die, evenals Faure, tot dc radicalen behoort, maar zich de laatste tijd ontpopte als een van Faure's felste tegenstanders. Mendès-France stelde zijn voorge nomen vertrek naar de Verenigde Premier Faure Staten uit om in de Nationale Verga dering tegen Faure te stemmen. Toen hij de zaal inkwam, passeerde hij Faure zonder hem te groeten, Faure negeerde Mendès-France op zijn beurt ook. Tresiöcnt Coty moet nu een nieuwe premier zoeken. Oud-premier- Henri Queuille, wiens naam zo moeilijk is uit te spreken dat sommige Amerika nen hem Kelly noemen, komt vermoe delijk het eerst in aanmerking. Faure had de Nationale Vergadering eerst verzocht in December verkiezin gen te mogen houden. Toen dat on mogelijk bleek, omdat het parlement niet tot overeenstemming kon komen over de kieswet, verschoof de premier de datum naar Januari of Februari. Nu zal het wellicht Juni worden. De Kamer bezorgde Faure de neder laag door te stemmen voor een alge meen debat over de politiek van zijn regering in plaats van over de kieswet. Voor de tweede maal in minder dan achttien maanden heeft de Nationale Vergadering een kabinet ten val ge bracht met meer dan de vereiste twee derde meerderheid. De president zou de Kamer nu mogen ontbinden en binnen een maand nieuwe algemene verkiezingen kunnen uitschrijven, maar het schijnt dat hij daar niet veel voor voelt. Faure heeft in de afgelopen zeven weken zesmaal de vertrouwenskwestie gesteld. De zesde maal is hij de dans niet ontsprongen. Radio-Cairo heeft een verklaring van bemiddeling van Grooi-Briitannië of premier Nasser uitgezonden, waarin deze zei dal de Arabische landen de een ander land in hei Arabisch-Israë- lische conflict niet zullen aanvaarden, „De buitenlandse pers heeft de laat ste tijd melding gemaakt van 7.g. nieu we Britse voorstellen voor vrede tus sen Arabieren en Joden, waarbij werd verklaard, cfat Egypte cn de andere Arabische landen deze voorsteilen gunstig hebben ontvangen. Dit is niet H. M. koningin Jüliarui stelt, door een druk op da knop, hel bedrijf in teer Icing. de burgemeester tan Den Haag, mr. Schokking, en rechts ir. Gurck, directeur van dc Haagse Ditin- waterleiding, fzic ook pap. 5). DE BILT, 30 Nov. Een hogedruk- gebied. dat Dinsdag boven Scandinavië lag, heeft zich in Zuidoostelijke richting verplaatst cn bevond zich "Woensdag boven Polen. Hot trekt verder in de richting van de Zwarte Zee. Intussen is een diepe depressie van de omgeving van Jan Mayen in de Noorde lijke IJszee naar de Noordkaap getrokken. Deze trekt nu verder in Zuidoostelijke richting Rusland in. Bij IJsland tenslotte lag Woensdag morgen een oceaanstoring, die in diepte toenemend naar het Oosten liep. Ons land blijft aan de rand liggen van het Oost-Europese hogedrukgebied, waar door de aanvoer van continentale, droge en betrekkelijk koude lucht aanhoudt. Ln verband daarmee zal de temperatuur nog iets verder dalen. Het blijft droog. overeenkomstig de werkelijkheid," aldus kolonel Nasser. „Eden heeft slechts het plan voor deling van Pales tina herhaald, dat in 1947 door de Algemene Vergadering der V.N. is aanvaard en dat door de Arabische landen onophoudelijk is bepleit als enige oplossing voor het Israëlisch- Arabische conflict". Volgens de Egypiische premier is Srool-Briiiannië dal „sterk verant woordelijk is voor de Palestijnse tra gedie", niet bepaald het land om „nieuwe voorstellen" ie doen. Dc Britse minister van Buitenlandse Zaken. Harold Macmillan, heeft Dins dagavond geweigerd een verzoek van de Labouroppositie in overweging te nemen om aan te sturen op een Engels- Israclisch verdrag. De Begum Liaquat Ali Khan, de Pa kistaanse ambassadeur in Nederland, die de enige vrouwelijke ambassadeur van Pakistan is. zal waarschijnlijk wor den «benoemd tot minister van een nieuw ministerie van Sociale Zaken, dat bin nenkort zal worden ingesteld, aldus is Dinsdag uit officiële bron in Karatsji vernomen. Zij zou dan de eerste vrou welijke - minister van-: Pakistan zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1