Grote bezorgdheid over verkeersonveiligheid Er is geen tijd voor langdurige studies Verkiezingen blijven op Woensdag Berlijn bedreigd door blokkade-te-water Sfeer van 1001 Nacht voor Sowjetleiders Trawler Nelly nog op de rotsen Samenwerking met Canada op gebied van geleide projectielen KAMERLEDEN VRAGEN SNEL INGRIJPEN V erkeersonderwijs belangrijk Stembureaus open tot 7 uur Fransen terug in Ver. Naties ■lm ROOD REGIEM EIST ERKENNING Stok achter de deur van Oostduitsers Beenroeiers trokken gouden zivaan Zal Chroestsjew macht grijpen? Roofoverval op winkelier W eeroverzicht Besprekingen van minister Staf Zaakgelastigde in Djakarta MAANDAG 5 DECEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. Voorlopig weerbericht Brand in katoen op de „Lckkerkerk" geblust MINISTER ZWICHT VOOR BEZWAREN Bedrijf geen afgod IR. F. J. PHILIPS GEHULDIGD VORSTELIJK WELKOM IN BIRMA Lossing van Nederlands schip verhinderd Jongen raakte bekneld en werd. gedood Fiat op de agenda van de Indonesische regering Ernstig auto-ongeluk bij Wassenaar Student gedood Duitse haringvloot in Ylis- singen gaat uitbreiden Op korte termijn Maatregelen Voetgangers 33V De binnenscheepvaart tussen het vrye West-Berlijn en het Westen dreigt met ingang van 1 Januari a.s. te worden stopgezet. De Rus sische autoriteiten in Oost-Duitslahd hebben geweigerd de jaarlijkse vergunningen voor de scheepvaart op de waterwegen naar Berlijn te hernieuwen. Zij zeggen dat de communistische Oostduitse rege ring nu zelf bevoegd is hierover te beslissen. De communisten eisen dat de West- en Oostduitse ministeries van Verkeer en geen andere instanties over de vergunningen gaan onderhandelen. In het Westen beschouwt men dit als een poging om de regering-Adenauer te dwingen de Oostduitse regering te erkennen. Dertien bemanningsleden verlieten hun schip Franse reddingsboten hebben Za terdag dertien bemanningsleden van de Vlaaardingse trawler Nelly", die vo rige week voor de kust van Boulogne Als vorsten in een sprookje uit „Duizend en één nacht" zijn de Russische leiders Boelganin en Chroestsjew Zaterdag verwel komd bij het meer Inle, in mid- den-Birma. Aan de oever van het 35 kilo meter lange meer werden de Russische gasten opgewacht met een verguld schip in de vorm van de Gouden Zwaan uit de Birmaan- se mythologie, de „Hintha". „NIET PESSUrSTISCH Van Krieken in Hollandia v Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30-191(1 n Zaterdags 1718 uur: Teletoon 115701) 's-Gravenbage: Huygcnsplem I Postgiro 424857 Redactie: Tel. 11)892 Adm. Tel. ii« Klachten dienst 18 30—19 30 u: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon" 6788" Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 Per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEENEST, en Mr. K. VAN HOUTEN Ttotu^ 4^ Veel bewolking- met motregen of lichte regen. Matige tvina uit Zuidwestelijke richting. (Voor het volledige overzicht, zie elders op deze pagina) ZON EN MAAN 6 December: zon op 8.33, onder 16 32: maan op 0 00, onder t2 46. l.k. Hoofdredacteur: Dr. J. A. 11. J. S. BRUINS SLOT [)c „Winchester". dip Pen dienst onder- houdt tussen Southampton rit tip Kanaal- ilandenheeft een ontcrgetelijke her- nnering meegekregen 'ion dp dikke mist on dp. laatste dogen, lipt schip i prlirt ie haten tan Southampton, torn rrn •tuier atirtuig, de JInrlemerede ha- »n kwam binnen vatten, waarna de twee •hepen in onzachte aanraking met el- aar kwamen. Er deden zich geen per- tonlijkc ongelukken voor. Oe foto toont >1 gaf ton bijna t icr meter, dat in de zarsteien tan de „Winchester" werd geslagen. Van de kapitein van het sa. „Lek- ierkerk", dat met brand in een partü katoen, geladen in ruim 5, naar Dubai was gestoomd, is bericht ontvangen, dat ie brand geheel is geblust. De bescha digde lading is, voor zover nodig, ge tost Er waren ter plaatse geen zuurstof apparaten te verkrijgen, doch deze wer den welwillend door de marine der V. S. «n door één der oliemaatschappijen ter beschikking gesteld. (Van onze Haagse redacteur) Algemeen achtlen de Tweede Kamerleden het zeer teleurstellend, dat in de Memorie van Toelichting op de begroting voor Verkeer en Waterstaat vrijwel niet gesproken werd over de, zoais de Koningin het terecht heeft uitgedrukt, ontstellende verkeersonveiligheid. !n het Voorlopig Verslag richtten de Kamerleden een woord van erkentelijkheid tot Prinses Wilhelmina voor haar daadwerkelijke mede werking in de 7.0 noodzakelijke bestrijding van dit grote maatschappelijke euvel. Het moet een ieder, zo meenden de Kamerleden, die nog verantwoordelijkheidsbesef en eerbied voor het leven heeft, met de grootste zorg vervullen dat in de tegenwoordige tijd in ons land gemiddeld vier mensen per dag het leven verliezen door verkeersongevallen, terwijl tevens gemiddeld nog tachtig gewond raken. Men vroeg zich af, waartoe dit moet leiden, wanneer men daarbij bedenkt, dat het verkeer langs de weg nog hand over hand toeneemt. stuk te willen geven en zijn plannen dienaangaande voor de naaste toekomst te willen ontvouwen. In de eerste plaats achtte men een werkelijk algemeen en intensief ver- kcersonderwijs noodzakelijk. Vele le den stelden de vraag, of bij het uitge ven van rijvaardigheidsbewijzen de rij bewijzen ook eventueel voorwaardelijk verleend kunnen worden. Gaarne zouden de Kamerleden ook nadere inlichtingen ontvangen over de gemaakte vorderin gen inzake maatregelen tot het uitoefe nen van toezioht op auto-rijscholen. Enige leden wezen in het Voorlopig Verslag op een onjuist punt in de publi caties in dagbladen over het aantal do delijke ongevallen per dag. Het blijkt herhaaldelijk, aldus deze leden, dat de zelfde ongevallen twee- of driemaal ver- meld_ worden. Daar bovendien de om standigheden. waaronder de ongevallen zich voordeden, practisch niet worden meegedeeld, hebben, naar de mening van dezA ieden, deze pu-bhcaties zo goed als geen waarde. Van verschillende zijden sprak men zijn waardering uit voor de activiteiten van de Verenigingen voor Veilig Ver keer. Algemeen waren de Kamerleden van oordeel, dat ter beteugeling van de verkeersonveiligheid op zeer korte ter mijn doeltreffende en weloverwogen maatregelen dienen te worden genomen. Er is geen tijd voor langdurige studies, zo meende men, want elke dag wachten eist nieuwe slachtoffers. Men verzocht de minister zijn visie op dit voor ons land zo uitermate belangrijke vraag- op ruime schaal toegepast zou worden is het geenszins uitgesloten dat dit tot een onduidelijk beeld van de verkiezings uitslag zou leiden. Van onze Haagse redacteur Minister Beel is bereiu de Woens dag ais verkiezingsdag te handhaven. De stembureau's zulien dan tot 7 uur 's avonds geopend blijven. Die oplos sing is door de commissie van rap porteurs uit de Tweede Kamer voor- gesteld in het mondeling overleg met de minister over het voorstel tot wij ziging van de Kieswet. Minister Beel verklaarde hiertegen geen afwijzen de houding te zullen innemen, indien Mijbt dat deze oplossing in de Twee de Kamer voldoende weerklank vindt Bezwaar tegen het regeringsvoorstel om de verkiezingen voortaan op Vrijdag ie houden is er o.a. bij de wetsgetrou- we Israëlieten voor wie de Sabbath reeds op Vrijdag begint. Ook voor het on derwijs is-de Vrijdag bezwaarlijk omdat 'ele leslokalen dan een gehele dag af- festaan moeten worden om ais verkie zingsbureau te fungeren. De commissie heeft ook de aandacht van de minister gevestigd op de ernsti ge bezwaren die tegen de Vrijdag zijn terezen uit het oogpunt van voorlichting van de bevolking door dag- en weekbla den. De Federatie van Nederlandse Journalisten heeft hierop in een adres gewezen. Een der leden van de commissie sprak de vrees uit dat de stembureau's na a uur overbelast zullen zijn omdat de wetgever na de wijziging van de Kies wet slechts vrijaf behoeft te geven vpor het vervullen van de stemplicht, indien de werknemer niet na werktijd kan stern- Wen. Het gevolg hiervan zal zijn dat vooral in de arbeidersbuurten de stem- bureau's tussen 5 en 7 uur 's avonds overstroomd zullen worden. De minister stelde hiertegenover dat hat werkverzuim als gevolg van de hui dige situatie niet onderschat moet wor den. Het aantal verloren arbeidsuren h op 2 millioen geraamd. Gebaseerd op cijfers van 1947 is het productiever lies op 10 a 14 millioen gulden geschat, waarbij nog verwaarloosd zijn de loon bedragen uitbetaald over de uren die door het vervullen van de stemplicht van de werknemers verloren gaan. De minister zeide er weinig voor te voelen het stemmen bij volmacht te sti muleren. Dit moet beschouwd worden als een noodoplossing in concrete geval len. Indien het stemmen bij volmacht en het stemmen in een andere gemeente Terwijl de Franse afgevaardigden bui ten stonden te wachten, heeft de alge mene vergadering van de Ver. Naties Zaterdag zonder debat besloten net Marokkaanse vraagstuk van de agenda «f te voeren. Het besluit werd g.enphJSJ1 met 51 tegen 0 stemmen. Onmiddellijk daarna kwamen de Fransen binnen en hun zetels in. Een geheel gevulde Philips schouw burg was Zaterdag getuige van de hul diging van ir. F. J. Philips, ter gelegen heid van diens zilveren jubileum in dienst van de KV. Philips Gloeilam penfabrieken. Toen de jubilaris, verge zeld door zü» vrouw en kinderen en zijn moeder, mevr. Philips—de Jongh, de zaal binnenkwam brachten de eirca duizend aanwezigen hem staande een ovatie. De heer Philips werd toegesproken door o.a. de heren ir. P. K. F. Otten, voorzitter van de raad van bestuur, en mr. H. P. L. Woltersom, namens de commissarissen. In een dankwoord zei ir. Philips o.m.: „Het is een geluk, dat het concern zijn basis in Nederland heeft, doch er schuilt ook een gevaar in. namelijk, dat Philips ons zo te pakken krijgt, dat het bedrijf een soort afgod wordt. Dat mag echter niet de bedoeling zijn. We moe ten elkaar heipen Gods plan met ieder tot uitvoering te helpen brengen. Economisch gezien ziet het er naar uit, dat in de toekomst genoeg werk aan de winkel zai zijn. De vraag is ech ter: blijven we leven en werken in een vrije wereld? Er is een strijd gaande op leven en dood tussen geloof en on geloof. Wanneer het ongeloof wint, is het met ons bedrijf gedaan. In deze strijd kunnen wü ons niet neutraal, houden. We moeten eerlijkheid en naastenliefde in practijk brengen", al dus ir. Philips. Algemeen achtte men onmiddellijk maatregelen noodzakelijk ier regeling van het gebruik van bromfietsen. Enke le voorbeelden werden gegeven van deze maatregelen: snelheidsbeperking, geluiddemping, rijpaden voor bromfiet sen, het afnemen van een rijexamen. De veiligheid op de wegen kan onge twijfeld ook nog worden vergroot door verbetering van de wegen. In het bij zonder werd van verschillende zijden aangedrongen op verhoging van het tempo, waarin spoorwegoverwegen ver vangen worden door vrije kruisingen. Daarbij zal het echter niet kunnen blij ven: meer en meer zullen ook kruisin gen tussen twee wegen op verschillend niveau gebracht moeten worden. Verscheidene leden meenden voorts, dat het systeem van voorrangswegen binnen de bebouwde kom aan de ver keersveiligheid afbreuk heeft gedaan. Andere leden meenden, dat dit systeem in de steden moeilijk gemist kan wor den. Algemeen was men van oordeel, dat er zo spoedig mogelijk een betere re-- geling moet komen ter bescherming van de voetgangers, een te veel aan waarschuwingsborden langs de wegen, zo merkten verscheidene leden op, ver groot de veiligheid niet. Van veie zij den drong men er op aan, dat de ver plichting om richtingaanwijzers op de trams aan te brengen zo spoedig mo gelijk zal worden ingevoerd. In het algemeen, zo merkten verschei dene ieden op. zal men bij het nemen van maatregelen meer moeten streven naar preventie dan naar repressie. Een van de beste middelen om ongelukken te voorkomen achtten zij het invoeren van een eenvoudige wegcode. Intussen was men algemeen van oordeel, dat „p, --yk j' a-fïvï? Deze foto geeft een beeld tan de raiage np het terrein tan openbare uier- sonen het ken te Breda, naar, zoals gemeld. Vrijdag een explosie plaats vond, die vier per- let en kostte. -| -| Ia West-Berlijn komt ongeveer 24% De weigering Is een direct voortvloei sel van de soevereiniteitsoverdracht door Rusland aan Oost-Duitsland en van de overdracht van de contröie over het verkeer. De Westduitse regering heeft herhaal delijk verklaard, dat zU de communis tische regering In Oost-Bultsland niet zal erkennen en er niet mee zal onder handelen. ook repressieve maatregelen niet achter wege mogen blijven, integendeel, men meende, dat de, contr61e door de politie nog belangrijk zal moeten worden ver scherpt. Met instemming had men van verschillende zijden kennis genomen van de voornemens van de minister van Justitie om verhoging van bepaalde strafmaxima voor te stellen. Regelmatige keuring van voertuigen kan tal van euveien tegengaan. Wordt die keuring, zo vroegen vele leden, ht- derdaag voldoende regelmatig worden toegepast? Zouden de klachten over onvoldoende controle van de politie op de rijkswegen, zo vroegen verscheidene leden, niet kunnen worden verminderd door het instellen van een vrijwillige verkeersbrigade? Van zeer veel belang achtte men al gemeen de vraag, of niet weer moet worden overgegaan tot invoering van maximumsneliheden, althans in bebouw de kommen. Het lossen van het 3003 brt. metende m.s. „Charis" van de K.N.S.M. is in New Orleans verhinderd, doordat in opdracht van de secretaris van de In ternationale Unie van Zeevarenden bij het schip gepost werd. Naar een woord voerder van de Unie meedeelde heeft de secretaris van de Unie deze maat regel genomen ter ondersteuning van de stakende arbeiders in de fosfaat industrie van de mijnmaatschappij Curaïao. De „Charis" was geladen met fosfaat. tv Ir. P. F. S. Oiten, voorzitter van de Raad van Bestuur der Phitipsfabrieken, tvenst ir. F. Philips, links, geluk. op de rotsen liep, van boord gehaald. De kapitein en. vier bemanningsleden bleven echter aan boord van hun schip, waarvan de Franse deskundigen betwijfelen of het ooit van de rotsen los te krijgen zal zijn. Bij vloed sloegen de golven gisteren over de trawler heen, waardoor de positie van de zeelieden, die zich nog aan boord bevonden, hachelijk scheen. Bij eb komt de trawler, die slechts 100 meter uit de kust ligt. vrijwel droog te liggen. Ook Zondagmorgen zijn Franse sleep boten door de harde wind en de holle zee er niet in gestaagd de „Nelly" vlot te trekken. Vier leden van de Franse reddingsmaatschappij zijn aan boord ge bleven, nadat de kapitein Franse hulp geaccepteerd had. De pogingen om het schip vlot te trekken, werden volgens U.P, bemoeilijkt doordat de kapitein wei gerde de grote hoeveelheid vis aan boord van het vaartuig weer in zee te werpen. Vrijdagmiddag is op het terrein van een bouwwerk aan de Hoge Klei de 10-jarige G. K. uit de Kasstraat in Was senaar bekneld geraakt onder een zware aanhangwagen, waarmee een aantal kin deren aan het spelen waren. De jongen liep ernstige inwendige kneuzingen op cn is kort na aankomst in de Sint Ursula-kliniek overleden. van de goederen, die uit West-Duitsland worden ingevoerd, binnen via de binnen scheepvaart. Jaarlijks brengen rivieraken ongeveer anderhalf millioen ton voorraden naar West-Berlijn, waaronder 140.000 ton graan en ongeveer 180.000 ton steen kool. West-Berlijn is voor de hele winter van kolen voorzien. Andere goederen, die tot nu toe te water werden aange voerd, kunnen eventueel per auto of trein worden getransporteerd. Stopzet' ting van het uitreiken van vergunnin gen voor het waterverkeer zou ten na dele zijn van Oost-Duitsland zelf. Want ongeveer een kwart van de lading van Westduitse vaartuigen naar Berlijn en elders is bestemd voor Oost-Duitsland. De communisten hebben gisteren elke schijn van respect voor de positie der geallieerden in West-Berlijn laten val len. Het communistische partijblad in Oost-Berlrjn noemde de Westetijke sec toren var. Berlijn „een Navo-bolwerk". dat opgeruimd moet worden. Het orgaan van de Nationale Democratische partij, die met de communisten samenwerkt, deed een felle aanval vol beledigingen op de Amerikaanse ambassadeur James B, Conant. Voor het eerst begonnen de Oostduitse rommunisten te spreken van Berlijn als de hoofdstad van hun staat. Tot nu toe spraken ze steeds van Oost- Berlrjn ah het politieke centrum. Acht honderd roeiers in kleine boot jes sleepten het schip langs drijvende tuinen en paaldorpen naar een kunst matig eiland. De roeiers bewogen de bootjes met hun benen. Hel kunstma tige eiland was samengesteld uit hon derden boten. De Russische gasten gebruikten de maaltijd in een drijvende bungalow. De maaltijd werd opgeluisterd door dan seressen, die Birmaanse volksdansen uitvoerden. Na de lunch was het gezelschap ge- 'uige van een roeiwedstrijd van acht boten met elk 46 roeiers, om de zilve ren Boelganin-beker, en een hardloop wedstrijd voor dames, over vier sche pen, om de zilveren Chroestsjew-bo- kaal. In een rede voor leiders van de Bir mese staal Shan heeft Chroestsjew de scherpste aanval op het „kolonialisme" gedaan, die hij zich op zijn Aziatische -eis tot nu toe heeft veroorloofd. 2ijn doelwit was speciaal Engeland, dat hij er van beschuldigde, „op de nek van de Birmazen te zitten" en „het Birmese volk te beroven". In vroeger' dagen werden de boeren groot gebracht om onder druk te staan. Maar dat is alles thans veranderd. In ons land kan iedere man of vrouw, als bil of zij een zekere opvoeding heeft genoten, deelnemen aan het bestuur van de staat," ze Chroestsjew. Hij bood Russische technische hulp aan voor de ontwikkeling van Birma. Het bekende Britse Zondagsblad „Ob server"' (onafhankelijk) is van mening dat het na de aanvallen die Chroest sjew en Boeiganin in Azië op het Wes ten hebben gedaan. aanbeveling_ ver dient het bezoek, dat deze staatslieden in het komende voorjaar aan Groot- Britannië zullen brengen, niet te laten doorgaan. Volgens de diplomatieke medewerker van de Britse „Sunday Dispatch" zal de leider van de Russische communis tische partij, Nikita Chroestsjew, binnen kort een poging doen de hoogste macht in de Sowjet-Unie aan zich te trekken. Radio-Moskou heeft „grote politieke activiteit" in Moskou gemeld. Chroes- tsjew's intiemste medewerkers doen de ronde op partijconferenties in de distric ten, naar men aanneemt om de toe komstige „lijn" te bepalen Twee belangrijke bijeenkom.ster, zijn aangekondigd. De Opperste Sotvjet is tegen 23 December in buitengewone zit ting bijeengeroepen. Het congres van de communistische partij van de heie Sowjet-Unie komt in Februari bijeen voor het eerst sinds de dood van Stalin, Sinds de laatste drie weken is oud premier Malenkow door radio-Moskan niet genoemd. Men meent te weten, dat Chroestsjew in alle ministeries van hoog tot laag vertegenwoordigers van het regiem-Malenkow heeft vervangen. Twee jongemannen hebben Vrijdag avond omstreeks haifnegen éen overval gepleegd op de slgaremvinkelier P.J.K. te Utrecht fn een sigarenwinkeltje aan het Stationsplein. Voorbijgangers hoor den hulpgeroep en zagen fn de winkel de 23-jarige C. C. H. en de 22-jarlge E. G. R. E„ belden uit Utrecht, die met een geladen revolver de sigaren winkelier bedreigden. H. kon worden gegrepen en aan een juist passerende agent worden overge leverd. Op hem werden later een re volver met patronen, een dolkmes en een bedrag van 352.50 aangetroffen. E. Is nog voortvluchtig. Het is gebieken. dat de knapen kans hadden gezien ruim 300 van de sigarenwinkelier te roven. De Indonesische regering heeft van daag na een bijeenkomst van vier uur de voorbereidende maatregelen goed gekeurd, die door de speciale Indone sische afgevaardigde Oetojo Ramlan voor de komende Nederlands-Indone sische conferentie getroffen zijn. Op de bijeenkomst werd verder een persoonlijk rapport over Ramlan's in leidende besprekingen, uitgebracht door zaakgelastigde Kwee Djie Hoo, behandeld. Kwee Djie Hoo keert mor gen naar Nederland terug. De Indonesische minister van voor lichting, Sjamsoeddin Soetan Mak- moet, heeft meegedeeld, dat de Indo nesische aanspraken op Westelijk Nieuw-Guinea op de agenda van de conferentie zulien worden geplaatst. Op de agenda komen verder de voor stellen voor de ontbinding van de Nederlands-Indonesische Unie en een herziening van de Nederlands-Indone sische financiële én economische over eenkomsten. Van onze correspondent) In de nacht van Vrijdag op Zaterdag is op de rijksstraatweg nabij Wassenaar een personenauto, bestuurd door De K. in volle vaart tegen de achterkant van een zware vrachtwagen gereden. De auto schoof onder de vrachtwagen en werd totaal vernield. Een van de inzit tenden, de medische student K. uit Lei- d emverd zo ernstig gewond dat hij tijdens het transport naar het ziekenhuis is overleden. De drie overige inzitenden werden gewond. Naar de corzaak wordt een onderzoek ingesteld. De Bilt. Maandag 10 uur: Gedurende het weekeinde werd het weer bij ons be paald door een hogedrukgebied ten Zui den van ons land. Doordat de wind in de nacht afnam ontstond tijdens opkla ringen Maandagochtend in de Zuidelijke provincies een uitgebreid mistveld. Bo vendien begon bewolking binnen te drij ven met een front dat de voorste be grenzing vormt van warme tropische lucht Dit vvarmtefront behoort bij een oceaanstoring die met grote snelheid van net zeegebied ten Noordwesten van de Azoren naar een punt ten Zuiden van IJsland trok. De storing trekt met een snelheid van ongeveer 100 km per uur naar Scandinavië. Ons land komt morgen in de zachtere oceaanlucht waarin tame lijk veel bewolking voorkomt en waaruit wat motregen of lichte regen kan vallen. De wind zal uit Zuidwestelijke richting aanwakkeren tot matig of krachtig en tijdelijk vooral in het Waddengebied tot hard of stormachtig. I R. C. Staf. minister van Oorlog en 1 Marine, die gistermorgen van een veertiendaagse reis door de Verenig de Staten en Canada is teruggekeerd, heeft na zyn aankomst op Schiphol verklaard met de Canadezen over eengekomen te zijn, dat Canada op het gebied van de geleide projectielen zeer nauw zal gaan samenwerken met Nederlandse deskundigen. De minister verwacht, dat binnen kort schriftelijk overleg hierover er toe zal leiden, dat enkele Nederlandse deskundigen naar Canada zullen gaan om zich tezamen met de Canadezen aan dit werk te wijden. Minister Staf heeft in Canada ook gesproken over de toekomstige mili taire hulpverlening aan ons land. On ze strijdkrachten hebben- b.v. kleine lanvuilingen nodig, die bijzonder rostbaar kunnen worden, indien deze niet met welwillende medewerking van de Canadese regering, uit Canade se legervoorraden kunnen worden overgenomen. Het gaat o.m, om vuur- 'eidingsapparaten, die thans door Ca- ïada zijn toegezegd. Na besprekingen te Washington heeft minister Staf een bezoek ge bracht aan het commando 'van de stra tegische luchtmacht in Omaha in Ne braska en aan de centrale luchtverde digingsorganisatie in Colorado Springs. De luchtverdediging vond hij een ongelooflijk goede organisatie. De Amerikanen hebben er bijvoorbeeld een telefooninstallatie, waarmee zij als over een huistelefoon direct kunnen spreken met Alaska, Noord- Afrika enz. Minister Staf had met de Ameri kaanse functionarissen van gedachten gewisseld over de mogelijkheid dit systeem nog efficiënter te maken door daarbij de oude en de nieuwe wereld by elkaar in te schakelen. De strategische luchtmacht in Oma ha noemde minister Staf een organi satie met een geest en een materiaal, „dat eenvoudig verbijsterend Is". Met zulk een bondgenoot kan welk land dan ook in zee gaan, meende hy. Wat zü aan personeel en paraatheid bezit ten is fantastisch. Ir. Staf zei met enige voldoening, dat de vliegtuigen voor de „Karei Doorman" te zijner tijd zullen worden gestuurd, „Ze zullen er zyn als de verbouwing van de Doorman gereed Is, waarschijnlijk worden het Engelse machines." (Van onze correspondent) Het ziet er naar alt, dai het bittere ernst wordt met de plannen der Duit sers om Vlissingen te bestemmen tot transitohaven van door hen gevangen haring. Vorige week liep het eerste span Duitse haringkotters d» SG 16 en SG 17 binnen met slechte 10 ton haring. Nadat zij hun lading hadden gelost, vertrokken zij opnieuw ter vis vangst en begin deze week kwam men opnieuw binnen, nu echter met een belangrijk grotere vangst Men was hierover zo tevreden, dat contact werd opgenomen met de rede rij in Duitsland om méér kotters te zenden naar de visgronden in het Ka naal, en Vlissingen te kiezen als tran- sitóbaven, vooral nu de vangsten dit wettigen. Zoals bekend gaat het hier om 40 soan Duitse haringjrotters. Verwacht mag worden, dat reeds volgende week 5 span Duitse haring- kotters zich bij de SG 16 en SG 17 hebben gevoegd. De heer Kwee Djie Hoo, de Indone sische zaakgelastigde in Den Haag, heeft by zijn aankomst te Djakarta verklaard, niet pessimistisch te zijn gestemd met betrekking tot het overleg tussen Neder land en Indonesië. Op een vraag of ook de kwestie West- Nieüiv-Guinea bij het ministerieel over leg ter sprake zou komen, antwoordde hij met een wedervraag, nl.: hoe de Indonesische regering met een ministe rieel overleg zou instemmen, indien West-Nieuvv-Guinea niet op de agenda zou voorkomen. De heer Kwee Djie Hoo zei naar Dja karta gekomen te zijn om de regering zo nodig mondelinge toelichting te ge ven. Ook zijn er verschillende, lopende zaken die hij met de regering zal moeten bespreken, o.a. de bezetting van de Indo nesische vertegenwoordiging in Den Haag en de repatriëring der Ambonezen uit Nederland. De heer Kwee zeide dat de sfeer in Nederland goed is en hij legde de na druk op de aangename wijze, waarop mr. Oetoyo Ramlan in Nederland is ont vangen. Volgens goed ingelichte kringen zal de delegatie bestaan uit Anak Agung Gde Agung, de minister van buitenlandse za ken, Sumitro Dyoyohadikusomo, de minis ter van financiën, Ignatius Kasimo, de minister van economische zaken, drie andere gedelegeerden en zeven adviseurs. Na Zondag via Bangkok in Biak te zijn aangekomen, ïs hedenmorgen per Dakota de heer Van Krieken in Hol landia gearriveerd. Op het vliegveld Sentani was een deputatie van de algemene politie aanwezig om Van Krieken, die er goed uitzag, te ver welkomen. Ter opstelling van een rap port zal Van Krieken ontvangen wor den door de procureur-generaal te Hollandia, voor wie hij zijn eerste verklaringen in Nieuw-Guinea zal af leggen. De Nederlandse gezant te Thailand verklaarde tegenover U.P., dat Van Krieken hem verteld had, dat hij na zijn gevangenneming in October van het vorige jaar goed behandeld was. Hij had slechts korte tijd in een cel, de meeste tijd in gevangenissen geze ten. In Biak zal hij aan zijn chefs rapport uitbrengen. In de Indonesische pers is fel gerea geerd op de vrijlating van Van Krie ken. De regeringsbladen betreurden het niet openlijk optreden van de re gering en vroegen toelichting, maar de nationalistische en communistische pers beschuldigde de regering van „het op offeren van de nationale belangen van de republiek" om Nederland gunstig te stemmen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1