Ministerieel overleg zal 10 December beginnen Anak Agoeng Agoeng komt morgen naar Nederland Grote verrassingen zijn mogelijk op atoomgebied Flatgebouw in Frankfort ingestort Bloedhond Hitier op Moskou afgestuurd De toelichting van 1878 Gemeenschappelijk communiqué Brug moest wijken voor schip Nieuw gevecht hij Gaza Generaal Norstad in Nederland MINISTER ZIJLSTRA: Bemoedigend èn beangstigend Churchill getroefd Attlee afgetreden als partijleider Onjuiste bewering Weeroverzicht Scherpe aanval op de Engelsen Prof. dr. F. L Polak directeur Centraal Planbureau WOENSDAG 7 DECEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3250 Weerbericht I Mysterie om Malenkow Geen communisten in Indon. regering Motie kleuteronderwijs Belgische politie vond Anneke Beekman niet CHROESTSJEW HOUDT VOL: KOFFIE EN THEE WEER GOEDKOPER O (Van onze parlementaire redacteur) - DE minister van Economische Zaken, prof. Zijlstra, heeft gister avond in de Tweede Kamer bij de beraadslagingen over de atoomenergie in de nota inzake het Reactor—Centrum—Nederland meegedeeld, dat het kabinet op het ogenblik maatregelen overweegt inzake de wetenschappelijke vorming van het hoger en lager personeel van het R.C.N. en het vraagstuk bestudeert van cfe radio-actieve isotopen. Minister Zijlstra verzekerde de Tweede Kamer, dat de onzekerheden op het terrein van de kernenergie en haar toepassing nog zo groot zijn, dat het moeilijk is te zeggen welk land in de wereld op dit terrein een voorsprong of een achterstand heeft. Men kan nog wel eens voor de allergrootste verrassingen komen te staan, aldus minister Zijlstra. J Zie verder pagina 3 r De geredden - 'Y'' V' c TVTIKITA Chroestsjew, de leider van de Russische communis tische partij, heeft gisteren in cTe Birmese hoofdstad Rangoon op nieuw gezegd, dat Amerika, En geland en Frankrijk indertijd Hitier als bloedhond op de Sow- jet-Unie hebben afgestuurd. Chroestsjew zinspeelde ei op dat deze landen thans hetzelfde zou den willen doen met het nieuwe Westduitse leger. Chroestsjew zei verder, dat Rusland V Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 n Postbus 1132 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 1830-19 7(1 Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'j-Gravenhage: Huygensplein 1 - Postgiro 424867 Redactie. Tel. 111892 A dm Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 6788-' Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand" 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond. OPKLARINGEN. Opklaringen maar ook enkele buien. Matige tot krachtige wind tussen West en Noord. Iets kouder. zon EN MAAN 8 December: zon op 8 36. onder 16 31: maan oo 2 28. onder 13 24. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Wat betekent de uitdrukkini „grondtoon van ons volkskarak ter" in art. 1 van het A.R. program? [n de toelichting die dr. A. Kuyper in zijn „Ons Program" (1878) daar op heeft gegeven, spreekt hij van het bestaan van drie grondtonen. Aldus: Drieërlei nationale tint worstelt ir den schoot van ons volksbestaan om den voorrang. De Roomsche wier beeld en utopie in den alotiden tijd onzer grafelijke re gering ligt- De Revolutionaire, wier ideaal en type de modelstaat van onze Fransche of Duitsche doctrinairen vormt. En tusschen die beide in. de Christe- luk-Purieinsche, die onze richting ver tegenwoordigt en wier bloeitijd samen valt met bet glorietijdperk onzer Re publiek. In elk dier drie vertoonde zich al door hetzelfde Nederlandsche volkska rakter. maar telkenmale spelend in een anderen qrondtoon, naar gelang van het beginsel waardoor het in gis ting geraakte en het doelwit dat het zich koos." Kuyper ziet elk dier grondtonen fn chronologische volgorde, in drie pe rioden, in het Nederlandse volkskarak ter naar voren komen. DE vraag die zich voordoet Is n\ of die drie grondtonen er ook te gelijkertijd zijn. Kuyper zegt verder op in zijn toe lichting: „Dit positieve volkstype heeft men in het laatst der vorige (18e) eeuw uit ons wapenschild weg genomen". „Maar men had te vroeg victorie geblazen". Réveil en Afschel ding en de reactie tegen het Moder nisme bewezen dat de oude grondtoon er nog was. Niet slechts als „kerke lijke fractie", maar als politieke par tij, welker leden „zich de erfgenamen wisten van een politiek streven." „We weigeren met de Revolutionai ren mee af te dolen naar hun ongod delijke machtsstaat: we weigeren even eens met Rome terug te gaan naar de Middeleeuwen en zullen.... met hand en tand dit ernstige volkstype aller ernstigst blijven verdedigen." „Maar niet door repristinatie. Niets wensehen we uit den boedel van het verleden terug, dat op de .proef onbruikbaar bleek; waar we zijn uit gegroeid, of dat niet meer past op on ze toestanden". Dus niet „de oude onbeholpen ver roeste Staatsmachine van vroeger, waar geen rad meer goed van liep uit het Museum van Oudheden weer te rug naar onze Ministeriële bureaux." Zonder „geestelijke terughoud inge" aanvaarden dat „Noord-Brabant en Limburg, thans delen van ons land ge worden, mee constitutieve elementen van de nationaliteit der toekomst zul len zijn." i En ten slotte: „We reageren zeiven sterker dan iemand tegen het denk beeld om weer een Gereformeerde Staatskerk op te richten". Positief: De hoofdzaak waarop we slaan is deze: j 1. Nederland worde als staat niet vijandig tegenover den levenden God gesteld; 2. Nederland ruile de puritein- sche regeringsbeginselen niet weer uit voor de Roomsche; 3. Nederland geve zijn vaderlandsche instellingen niet voor het namaaksel van den vreemde Prijs. Dat was het drieledig doel onzer va deren. Dat jagen we na. „Edoch onder de bijvoeging, die ter voorkoming van misverstand onver wijld dient te volgen: dat de wijze, waarop onze vaderen dat doel tracht ten te verwezenlijken, de onze niet neer ganschelijk kan zijn". „De eisch, dien wjj onszelven dienen te stellen, is, dat we aan zodanige re- geringsdenkbeelden ingang zoeken te verschaffen, die en Roomsch, en Puri tein, en Revolutionair als burgers, met gelijke plichten en gelijke rechten, elk op zijn wijze en voor zijn deel en in zijn mate doen bijdragen tot de vor ming van een hoger volkstype, waar door de eenheid van het nationaal be wustzijn weer kan worden hersteld." N dit verband is van belang een - Heraut-artikel uit 1871 (opgeno men onder de bijlagen van Ons Pro gram), waarin Kuyper in een pole miek met „De Tijd" ook die drie richtingen beschreef „die, om den voorrang dingend, elk haar eigen na tionaliteit bij de natie aannemelijk willen maken". En dan zegt hij: „Het feitelijk be staan dier elementen heeft een toe stand in het leven geroepen, dien we aanvaarden gelijk hij Is. Met al die richtingen moet gere kend, maar geen harer mag zich het monopolie aanmatigen, wanneer er sprake is van de nieuwe nationaliteit, die zich sedert de revolutie ln ons land tracht te vormen". T NTUSSEN is met het weergeven van Kuyper's mening uit 1871 en 1878 over de desbetreffende zinsnede bit het program niet alles gezegd over Kuyper's opvattingen in dezen. Want in het tweede deel van zijn .Antirevolutionaire Staatkunde", ver schenen in 1917, waarin hij dit pro gram-artikel opnieuw behandelt laat hij duidelijk een ander geluid horen. Wij zullen dat morgen beschrijven. De hertogin van Windsor is een levens- Verhaal aan het schrijven dat tot titel krygt. «f&et hart heeft zijn redenen". Het mysterie rondom de vraag of en zo ja vannecr Georgi Malenkow terug gekeerd is naar de top van de hiërar chie in het Kremlin heeft gisteren een nieuwe wending genomen, doordat amb tenaren van het Sowjet-ministerie van Buitenlandse Zaken ontkend hebben iets af te weten van zijn bevordering tot eerste vice-premier. De ex-premier, die in Februari tot gewoon vice-premier werd gedegra deerd. werd Maandagmorgen in een bin nenlandse uitzending van radio-Moskou eerste vice-premier genoemd Westelijke correspondenten te Moskou, die dit nieuws bij het ministerie van Buitenlandse Zaken trachtten te ven- fleren, zijn er vandaag van in kennis gesteld, dat de ambtenaren met anders weten dan dat Malenkow nog gewoon vice-premier en met eerste vice-pie- mier is. Generaal L. Norstad, plaatsvervan ger voor luchtmachtzaken van de op perbevelhebber der geallieerde strijd krachten in Europa, is gistermorgen omstreeks halftwaalf op het vliegveld Valkenburg bij Den Haag aangekomen, waar hij werd begroet door de chei van de luchtmachtstaf, it.-gen. A. Baretta. Het gezelschap begaf zich naar het ministerie van Marine, waar de minis ter van Oorlog en van Marine, ir. C. Staf. een lunch aanbood. Tijdens deze bijeenkomst werden problemen op het gebied der luchtverdediging bespro ken, aldus vernamen wij van officiële zijde. Men mag aannemen, zo vernamen wij van andere zijde, dat deze be sprekingen voor een deel aansloten op de reis, die minister Staf onlangs naar Canada en de Ver. Staten heeft gemaakt en waar o,m. de problemen van de geleide projectielen onder het oog zijn gezien. Aan de lunch zaten voorts aan o.a. de ministers Drees, Beyen en Beel, de drie chefs van staven, de vertegen woordiger van Nederland in het per manente orgaan van de NAVO jhr. mr. A. W. L. Tjarda van Starkenborgh Sta- chouwer en de Amerikaanse ambassa deur. de heer H. Freeman Matthews. De Indonesische en de Nederlandse regering hebben besloten om een conferentie te beleggen, tvelke op 10 December a.s. zal aanvangen. Kortgeleden heeft, zoals bekend, de Indonesische regering de ambassadeur in bijzondere missie, mr. Utoyo Ramlan, naar Nederland uitgezonden, teneinde voorbereidende besprekingen te houden over het beleggen van deze conferentie. Dez besprekingen hebben tot gunstig resultaat geleld. De volgende agendapunten voor de conferentie zijn overeengekomen: 1 Bepreking van het Indonesische voorstel tot vervanging van het op 10 Augustus 1954 tussen Indonesië en Nederland gesloten protocol en daarbij behorende briefwisseling door een nieuw protocol en andere overeenkomsten; 2 Bespreking van het Indonesische voorstel tot vervanging van de be staande financieel-economische over eenkomst door een of meer nieuwe overeenkomsten en de methoden die daartoe zouden kunnen leiden; 3 Bespreking van bepaalde vraag stukken betreffende Nieuw-Gumea met dien verstande dat ten aanzien van de souvereiniteit iedere partij haar eigen standpunt handhaaft; 4 Andere aangelegenheden dan in de voorgaande agendapunten ge noemd, welke door een der partijen van belang worden geacht voor de betrekkingen tussen beide landen. De Nederlandse delegatie zal wor- Nog steeds telt men de stemmen, die tijdens de eerste algemene verkiezingen in Indonesië zijn uitgebracht. Het staat echter reeds vast, dat de communisten niet in de nieuwe regering vertegen woordigd zullen zijn. Het kan nog een of twee maanden duren, voordat de sa menstelling van het n.euw gekozen par lement bekend zal zijn. Zoals de cijfers nu zijn. is het waar schijnlijk, dat de Mohammedaanse Masjoemi-partij meer zetels krijgt dan enige andere partij. Het kan echter blijken, dat de F. N. I. meer stemmen kreeg. Minister Zijlstra onderschreef wat de heer Janssen (K.V.P.) had gezegd nl., dat het verschijnsel van de kernenergie zowel bemoedigend als beangstigend is. Bemoedigend omdat de schepping dn als een bijzondere gave van de schep per heeft ontvangen. Het vrijkomen van de kernenergie komt op het goede ogen- blik want de andere energievoorraden rE Woodford is iets zeldzaams gebeurd: mevrouw Churchill de echtgenote van Sir Winston, heeft enkele woorden in het openbaar gesproken. De oud-premier, die altijd on- verwachte dingen doet, had een rede gehouden in een politieke vergadering van jongeren. Na zijn laatste woorden, wendde hp zich met een jongensachtige glimlach tot zijn vrouw en ver zocht haar wat te zeggen. „Monster", zei mevrouw Churchill, zo hard fluisterend, dat iedereen het kon horen. Ze stond echter met een glimlach op en zei: „Ik moet mijn verontschuldi ging maken voor het ongewone gedrag van mijn man, hij heeft niet de leiding van deze verga dering en ik ben niet uitgeno digd om te spreken". Ze had de menigte helemaal op haar hand. ln de wereld raken uitgeput of vermin deren. De ontdekking van de kernener gie is beangstigend vanwege de vraag of de mensheid er een goed of een zeer ernstig misbruik van zal maken. Overigens verkeren wij ten aanzien van de kernenergie nog in een wereld vol onzekerheden. Het lijkt er op, dat het stukje kernsplitsing; dat wij tot dus ver hebben bereikt, niet de eindfase, doch de beginfase vormt voor allerlei ontwikkelingen, waaraan wij nauwelijks kunnen denken. Sinds Einstein in 1905 zijn beroemde formule ontwierp, waar bij massa en energie tot elkaar herleid baar werden verklaard, is gebleken, dat deze formule in de practijk bruikbaar was. De eerste groep onzekerheden zag minister Zijlstra ,in de vragen, die be trekking hebben op de mogelijkheid, dal ook andere energie omzetbaar zal blij ken en dat de mensheid er in zal sla gen energie ook om te zetten in mater rie. Dit zijn allemaal vragen, die wij thans nog tastend kunnen benaderen. Zal de mensheid ook de waterstofbom kunnen gaan temmen door fusie van atoomkernen, dan is de huidige atoom splitsing een verouderde zaak. Clement Attlee is vandaag afgetre den als leider van de Britse Labour Partij. De vroegere premier, die 72 is, heeft de functie 20 jaar bekleed. Hij maakte zijn besluit bekend op een besloten bijeenkomst van de Labourleden van het parlement. den voorgezeten door de minister zon der portefeuille, mr. J. M. A. H. Luns en verder bestaan uit de ministers van Financiën, van Economische Zaken en van Justitie, alsmede de regerings commissaris voorc Indonesische aan gelegenheid. De Indonesische delegatie zal wor den geleid door de minister van Bui tenlandse Zaken Anak Agoeng Gde Agoeng, en voorts bestaan uit de mi nister van financiën, prof. dr. Su- mitro, de minister van Economische Zaken, mr. Kasimo, de minister van Gezondheid, dr. Leimena, mr. Moha- med Roem en de heer Arudji Karta- winata. Deze beide laatstgenoemden zullen voor de deur van ee confe rentie de persoonlijke rang krijgen van minister van staat. Voorts zuilen aan de delegatie worden toegevoegd enkele politieke en technische adviseurs. Dit comminqué werd tegelijkertijd gepublimeerd in Djakarta en Den Haag. In Djakarta is medegedeeld, dat minister Anak Agoeng reeds morgen naar Den Haag vertrekt. Minister Sumitro volgt Woensdag en* zijn collega Kasimo Vrijdag 16 Dec. De besprekin gen beginnen in Den Haag en zullen vermoedelijk in Brussel worden voort gezet. Een woordvoerder van het Ne derlandse ministerie van Buitenlandse Zaken deeide mede, dat over de plaats der conferentie in het buitenland nog geen definitieve beslissing is genomen. Tot hedenmorgen schijnt het niet vast te hebben gestaan of.éte Neder lands-Indonesische besprekingen nog deze week zouden kunnen beginnen. Er scheen n.l. bezwaar te zijn bij de Indonesiërs om het vraagstuk van de Nederlandse gevangenen te behande len. Toen echter bleek, dat Den Haag geen concessie oo dit punt wilde doen, heeft men in Djakarta de knoop door gehakt en genoegen genomen met een formulering van punt vier van de agenda, die een bespreking van het vraagstuk der arrestanten niet uitsluit. Inmiddels heeft het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken medegedeeld, dat minister Anak Agoeng niet kan spreken over de kwestie der gevangenen, omdat de kwesties betref fende de staatsveiligheid, behoren on der de procureur-generaal. Bij de replieken werd door de heer De Loor (P.v.d.A.) een motie inge diend, waarin de regering werd uitge nodigd de onbillijkheid ten opzichte van de gemeenten die uit eigen midde len het kleuteronderwijs hebben bekos tigd uit de financiële regeling van het wetsontwerp weg te nemen. Deze motie werd gesteund door A.R,, V.V.D. en de K.V.P. De heer Algra (A.R.) zeide dat het artikel, waarin de financiële regeling is opgenomen, een krenking van het rechtsbesef is. Er zijn gemeen ten, die vrijwillig de gelijkstelling van het openbaar en bijzonder kleuter onderwijs hebben toegepast, terwijl andere dit niet gedaan hebben. Deze laatste genieten nu een financieel voordeel. Dat is onbillijk. (Zie verder pag. 3 en 5) 'tU--:. -v; Wit*; -5*4 Volgens het blad ..La Meuse" hebben talrijke leden van de Luikse gerechte hjke politie Maandag te Banneux (pro vincie Luik) en in de omtrek van deze plaats opsporingen verricht met het doel het Joodse meisje Anneke Beek man terug te vinden. Deze operatie le verde echter niets op. Door een ontploffing in de gasve*- verwarmiagsinstallaties vanmorgen om 5.46 uur Ned. tijd een flatgebouw van vier verdiepingen te Frankfort, dat nog maar kortgeleden voltooid was en twee weken geleden door de huurders was betrokken, ingestort. Aangenomen wordt, dat 25 van de 32 personen, die zich op het ogenblik van de ramp in het ge bouw bevonden, gedood zijn. Het gebouw werd bewoond door twaalf gezinnen van int otaal veertig perso nen, onder wie 15 kinderen. Tengevolge van de explosie gingen de ruiten in de omliggende gebouwen aan splinters. In een aangrenzend gebouw scheurde een muur, hetgeen gevaar opleverde voor d& reddingsploegen. De muur moest gestut worden om te voorkomen, dat hij even eens zou instorten. Volgens een ooggetuige leek het. of het gebouw door een grote bom getrof fen was. Alle beschikbare personeel van brandweer en politie werd met spoed naar de plaats van de ramp gezonden Ook neemt een afdeling genie van het Amerikaanse leger met bulldozers en kranen deel aan het reddingserk. De ramp in Frankfort is de ergste in zijn soort, die Duitsland na deo orlog heeft getroffen. Op 10 Mei 1954 vond een explosie plaats in een gebouw van vier verdiepingen te Keulen. Daarbij werden toen vier personen gedood en acht ge wond. Van de zeven geredden uit het inge storte flatgebouw te Frankfort hebben twee hun leven te danken aan bijzonder gelukkige omstandigheden. Een man lag onder een badkuip, die omgekeerd op hem terechtgekomen was en die door een Amerikaanse kraan werd opgeta keld Een 28-jarige vrouw werd aange troffen tussen twee betonblokken, waar door ze gered werd. Een van de eersten, die gere dwer- den was een kiein meisje, dat op de arm van een Duitse brandweerman werd weggedragen. „Het huilde niet eens", vertelde een agent van de Amerikaan se militiare politie, de 21-jarige Walter Mulewski, die als een van dee erster. op de plaats van de ramp aanwezig was. Binnen vijf mmuetn na de ont ploffing waren de Amerikanen present met ambulances, kranen, bulldozers en een peloton militaire politie en genie. Telkens wanneer een Amerikaanse kraan een groot betonblok had opgehe sen, begonnen 150 man Duitse politie en Amerikaanse soldaten het daaronder lig gende puin met de handen weg te gra- Hel treinverkeer tussen Sliedrecht en Dordrecht is gistermorgen enkele uren gestremd geweest, omdat eert overspan ning uit de Baanhoeksbrug verwijderd moest worden om de doorvaart van het 2300 ton metende motorschip ,Targas- port" mogelijk te maken. Hoewel cr een straffe wind stond konden de werkzaam heden vlot worden uitgevoerd. De over spanning, die 120 ton weegt, en plus minus 27 meter lang is, uerd om elf uur gelicht door de drijvende bok Heracles". De „l'argasport" is gebouwd bij dc N.V. scheepswerf en machinefabriek „De Merwedc" te Hardinxveld en is bestemd voor een Finse rederij. Het schip, ge trokken door [wee sleepboten, gleed vlot tussen de pijlers door en zette koers naar Rotterdam. Om halfeen reed de eerste trein weer oi er de brug. ven. Ook werd gebruik gemaakt van pneumatische boren. Een kleine brand, die kort na de ont ploffing was ontstaan, kon spoedig wor den geblust. De ingezakte vloeren van het flatgebouw lagen na de ontploffing boven op elkaar en de puinmassa had een hoogte van zes meter. Tegen de middag had men de lijken van vier mannen, drie vrouwen tn een kind geborgen. Volgens de laatste ge- geves waren--zeven, mensen .gered, .1 drie mannen," twee vrouwen en kwee kmdren. Een van de geredde kidm, een 12-jarige jongen, heeft zes uur lang ondr het puin gezeten. Bij de doden bevindt zich ook de architect-eigenaar van het gebouw. Nader wordt gemeld, dat tot dus verre zeven lijken zijn geborgen, waaronder twee van vrouwen en een van een vijfjarig kind. Ook zijn zes gewonden uitgegraven, van wie één later in het ziekenhuis aan zijn ver wondingen is bezweken. De politie vermoedt dat de ontplof fing is veroorzaakt door oliegassen. die ontsnapten uit de stookketel van de centrale verwarming. goed ais de gehele Duitse pers neeft de lijst van de namen der 39 Duitse oorlogsmisdadigers, welke vorjge week door het ministerie van Justitie werd gepubliceerd, doodge zwegen. Alleen de (Chr.-Democratiscbe) „Kolmsehe Rundschau" vormde hier op een uitzondering. In zijn commentaar blijft het blad echter aandringen op revisie. Daarvoor beroept het er zich o.a. op, dat ook voor de N .C.R.V.-micro- foon in deze geest zou zijn gesproken. De Leidse hoogleraar, prof. dr. L. W. G. SchoJten, zou namelijk beweerd hebben „dat deze revisie noodzakelijk is te achten, aangezien de bijzondere gerechtshoven van destijds zeer wille keurig te werk zouden zijn gegaan". Uit de beste bron kunnen wij dit be richt tegenspreken. In zijn wekelijkse radiocauserie heeft de hoogleraar slechte vragenderwijs gesteld „of publicatie op ruime schaal in Duitsland van de werkelijke misda den, waarvoor de gevangenen veroor deeld zijn, niet verhelderend zou kun nen werken". Dat is dus heel wat anders dan de „Kólmscke Rundschau" er van maakt. Goed luisteren en juist citeren is blijkbaar ook voor dit Duitse blad niet mogelijk meer, nu het sentiment in deze affaire zo'n sterke rol is gaan spelen. In het grensgebied van Gaza is het Dinsdagmorgen wederom gekomen tot een ernstige schieteparty, tussen Israëli sche en Egyptische strijdkrachten, aldus heeft een Israëlische woordvoerder in Jeruzalem bekendgemaakt. De vuunvlsseliitg, met automatische wapens en mortieren, duurde de gehele morgen voort. De Israëlische woordvoerder zei dat de Egyptische troepen het vuur openden op een Israëlische verkenningspatrouille, die het vuur vervolgens beantwoordde. Later brachten de Egyptische troepen mortieren in stelling. Een woordvoerder van het Egyptische leger heeft daarentegen bekendge maakt, dat Egyptische en Israëlische troepen Dinsdag een artillerieduel van twee uur over de bestandslijn bij Gaza hebben geleverd. De Israëliërs openden het vuur met mortieren en automatische wapens. De Egyptenaren beantwoordden het vuur. DE BILT, Woensdag 18 uur. Hoewel het tsogedrukgebied boven Frankrijk en het Alpengebied wat in betekenis afnam bleef het toch nog het veer in geheel West-Europa beheersen. Een storing trok daarbij, in diepte "toenemend, over de Noordzee naar het Oosten. Op het Noordelijk deel van "de oceaan wordt de luchtdruk echter regelmatig hoger tengevolge van de uitbreiding van een krachtig hogedruk- gebieü boven Groenland. Noordelijke winden blazen thans grote hoeveelheden koude Poollueht langs IJsland naar het Zuiden. Het koufront, dat deze lucht •begrenst, zal in de nacht van Woensdag op Donderdag ons land passeren, waar door aan het bijzonder zachte en geheel bewolkte weer een einde komt. Als opvolger van prof. dr. J. Tinber gen, die onlangs zijn functie als direc teur van het Centraal Planbureau heeft neergelegd, heeft minister Zijlstra be noemd prof. dr. Fred. L. Polak. Prof. Polak was tot dusverre adjunct-direc teur. De directie van het Centraal Planbu reau is thans ais volgt samengesteld: prof. dr. F. L. Polak: directeur; dr. W Drees jr. en prof. dr. P. J. Verdoom: adjunct-directeuren. Prof. Polak is buitengewoon hoogle raar in de sociologie aan de Ned, Eco nomische Hogeschool te Rotterdam. Hij is teruggekeerd van een verblijf van een jaar in de Ver. Staten, waar hij tot follow was gekozen voor het zo juist door de Ford Foundation gestichte ..Center for Advanced Study in the Be havioral Sciences" in Cahfornië. Zijn laatste omvangrijke publicatie op cultuursociologisch gebied, getiteld „De toekomst is verleden tijd", verwierf vorig jaar de prijs van de Raad voor Europa en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. nimmer een oorlog tegen Engeland is begonnen, maar dat Engeland in 1833 de Krimoorlog heeft uitgelokt en zich ook in de binnenlandse aangelegen heden van Rusland heeft gemengd door in 1918 Archangel te bezetten. Ook zinspeelde hij op het bevel dat Churchill gegeven zou hebben om de krijgsgevangen Duitse troepen in re serve te houden voor eventuele inzet tegen de Sowjet-Unie. In Londen vernam United Press de veronderstelling dat de twee Russische staatslieden Engeland steeds meer wil len prikkelen tot zij de Britse regering zo ver krijgen het Russische bezoek aan Londen, vastgesteld voor het ■voorjaar 1956, af te zeggen. In een gezamenlijke verklaring hebben maarschalk Boelganin en de Birmese premier Oe Noe opnieuw aangedrongen op een onvoorwaarde lijk verbod van kernwapens. De lei ders van beide landen zijn overeen gekomen dat hun vertegenwoordigers voort zullen gaan met hun onderhan delingen over overeenkomsten op economisch-wetenschappelijk, tech nisch en cultureel gebied. Ook hebben zij aangedrongen op het teruggeven van Formosa aan communistisch China en toelating „van alle staten, die bevoegd zijn"* tot de V.N. Naar uit vakkringen wordt vernomen zijn met ingang van 7 December de prijzen voor de consument zowel voor koffie als voor thee verlaagd. De prijsvermindering bedraagt *7—16 cents voor een pakje koffie van 250 gram en 26 cents voor een pakje thee van 100 gram. De vorige prijsverlaging geschiedde met ingang van 17 Mei ji., toen de ver- mindering zowel voor een pakje koffifc van 250 gram als voor een pakje the« van 100 gram 810 cents bedroeg, Voor rekening van de Panama Transpor* Zaterdag te Duinkerken de 36,009 ton metende tankboot Esse Columbia van stapel gelopen. Het schip heeft een laad. vermogen van 46.760 kubieke meter.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1