Detoelichting van 1917 Voer loonbeleid snel uit en royaal [P.v.cLA. verwerpt vrijere loonvorming niet Eis Ned.-Indische ambtenaren niet ontvankelijk verklaard MINISTERSCONFERENTIE BEGINT ZATERDAG 19.000ste schip te Rotterdam Attlee (afgetreden) is benoemd tot „graaf" Mendès-France komt met een „Republikeins Front" A. STAPELKAMP VRAAGT HET KABINET NedAndonesisch communiqué Aantal doden in Frankfort 26 Weer over zicht Neutraliteit onmogelijk Stop van Temaaien wordt opgeruimd Staking van Britse journalisten DONDERDAG 8 DECEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3251 Mr. Utoyo bezoekt minister Donker Huidige loonpolitiek kind van de nood Gerechtshof bekrachtigt vonnis rechtbank Gruwelijke aanslag in Cleveland Kwee Djie Hoo teruggekeerd West-Duitsland vraagt grotere vloot J. van Tilburg Herhalingsoefeningen Landmacht 1956 De Franse verkiezingen (Van onze parlementaire redacteur) DE TWEEDE KAMER is gistermiddag begonnen met de behan deling van de begroting van Sociale Zaken, waarbij in het bijzonder het vraagstuk van de loonpolitiek aan de orde kwam. In discussie was tevens de twee jaar geleden ingediende motie Rorome over de vrijere loonvorming. De eerste spreker was de heer Roemers (Arb.), die namens zijn fractie verklaarde, dat hij nog steeds de voorkeur gaf aan een algemene loonronde, nu er zonder twijfel ruimte is om de arbeiders in de gestegen, welvaart te doen delen. Hij drong aan op bespoediging van het ruimte onderzoek door de S.E.R. en vroeg de minister van Sociale Zaken aan de S.E.R. een interimrapporr te vragen over de vraag of er voor 1955 ruimte is, opdat alsnog een algemene loonronde kan worden gegeven. De heer Roemers wees het principiële besluit van de regering om tot vrijere loonvorming over te gaan niet af, mits de weg naar een herziening van de richtlijnen voor de loonhoogte niet wordt geblokkeerd en mits aan de differentiatie in de loon vorming vaste regeis worden gesteld, zodat niet teruggekeerd wordt tot de vooroorlogse verhoudingen. De laatste en tweede spreker van gistermiddag over dit onder werp, de heer Stapelkamp (AR.) hedenmiddag wordt het debat over Sociale Zaken voortgezet juichte de beslissing van de regering om tot de vrijere loonvorming over te gaan van harte toe, doch betreurde het, dat het kabinet niet met bekwame spoed en royaal haar genomen principiële beslissing uitvoert. Jongen aan boom gebonden en in brand gestoken Ondergraven Zie verder pagina 3 Het eerste schip, dat vanmor gen de Nieuwe Waterweg op- stoomde met bestemming Rotter dam, maakte voor dit jaar wat die haven betreft de 19.008 vol. Een cijfer dat, zoals men weet, nog nooit ïs bereikt. Het was het 6086 brt metende Duitse m.s. „Schütting", eigendom van Fisser und Van Doornüm te Hamburg. De lading graan uit Mobile gaat het lossen in de Maashaven. Clement Attlee is, zoals wij gisteren reeds in een deel onzer edities meldden, gisteren afgetre den als leider van de .Britse Labour-partij. Hij maakte zijn besluit bekend in een besloten bijeenkomst van socialistische Lagerhuisleden. Attlee, die 3 Januari a.s, 73 jaar hoopt te worden, heeft gedurende twintig jaar de leiding van de La bour-partij gehad. Van 1945 tot 1951 was hij premier. Clement Attlee. De candidaten, die het meest in aanmerking komen hem op te volgen, zijn Hugh Gaitskell, oud- minister van Financiën en Her- bert Morrison, oud-minister van Buitenlandse Zaken. De nieuw benoemde gouverneur van Suriname, de heer J. van Tilburg, tot voor kort wethouder van Rotterdam, is heden door de Koningin ten paleize Soestdyk beëdigd. Keuken ingestort Sl°=3H Ch||s S Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 ti 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'S-Gravenhago: Huvgenspïein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Kiachtendienst 18 30—19 30 u Tel. 362S69 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 6788" Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks V Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond. KOUDE NACHT. Aanvankelijk flinke opklaringen, later weer meer bewolking. Op dc meeste plaatsen droog weer. Van nacht plaatselijk lichte vorst en lUer en daar mist. Morgen overdag dezelfde temperaturen als vandaag of iets lagere. Matige tot zwakke tvlnd, krimpend naar Zuidelijke richtingen. ZON EN MAAN 9 December: zon op 8 37, onder 36 31: maan op 3 39, onder 13 44. Directie: C. A. KEUNING en Mr, K. VAN HOUTEN 7 N zijn „Antirevolutionaire Staat- 1 kunde" schreef Kuyper naar aanleiding van art. 1 van het a.r. program opnieuw over de drie groe pen in ons volk, de Roomse, de Cal vinistische en de liberale, die elkaar ia drie historische perioden waren op gevolgd. Kuyper vond daarbij gele genheid op te merken, dat hij met deze historische typen, die hij nog altijd in onze grote volksgroepen vertegen woordigd zag, niet bedoelde te zeg gen, dat onze R.K. landgenoten nog half-middeleeuwse nabloeiers waren, evenmin als de Calvinisten van de 20ste eeuw poogden de Geuzen te co- pieren, terwijl men evenmin het vrij zinnige element met de Jacobijnen mocht gelijk stellen. „Eén voor één heelt elk van deze groepen zich ont wikkeld naar eis van den tijd, en om geschikt te zijn tot saamleving met de beide andere groepen". Kuyper betoogde voorts dat de drie groepen niet even „tekenend" waren voor Nederland. Tijdens de Republiek hadden de Generaliteitslanden, Noord- Brabant, Limburg en het Oostelijk deel van Staats-Vlaanderen het histo risch leven van ons volk slechte ten dele meegeleefd. „Ze zijn door de Ze ven Provinciën gedrukt en ten onder gehouden. Geweld is aan de vrije geest aangedaan. Iets dat zeer zeker te be treuren valt, ook al mag het niet an-, ders dan bij het toenmalig licht der his-, torie bezien. Waar de Roomse gees-j teliikheid aan de macht was, viel ons| nog veel harder lot ten deel...." Vervolgens merkt Kuyper op, dat van de Roomse Middeleeuwen gezegd moet worden, dat „de volksenergie zich destijds veel sterker In wat nu België heet, dan in de Noordelijke provinciën ontwikkeld had." „De rijk dom van het Middeleeuwse leven had meer in *t Zuiden, dan in 't Noorden zijn stempel op het nationale karakter gedrukt. De verwijzing naar het rijke Middeleeuwse type heeft daarom voor het huidige Koninkrijk der Nederlan den veel minder beduidenis. dan _voor het Westelijk deel van België, Verder wijst hij op het veel minder geconso lideerd zijn van de nationale eenheid destijds. Daartegenover stelt Kuyper dan het tijdperk der Reformatie als het glans punt van onze vaderlandse historie. Ook al mag men de schaduwzijden niet miskennen, de wereldbetekenis van ons kleine land kwam het rijkst uit in de bloeitijd van het Calvinisme. „Al speelt men over en weer open kaart, en al brengt men in rekening al hetgeen de tijdelijk overheersende groep aan leed en overlast en beper king van rechten aan de beide andere groepen heeft aangedaan, historisch staat toch vast, dat we voor 1572 nooit geweest zijn, en na 1789 nooit meer geworden zijn, wat ons nationale le ven tussen die beide jaartallen is ge weest". O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT •SJs In de „Galerij oor oude en moderne kunst in Keulenu-nar de Duitse beeld- houteer Rudolf Wulfertange op het ogenblik crposeprt, is in de collectie van die kunstenaar deze bronzen kop tan dr. Konrad Adenauer te t'iWen. En het moet gezegd, dat de beeldhouwer nder Btindeskanslerbijzonder raak heeft getroffen. Naar wij vernemen heeft de Indone sische ambassadeur in bijzondere mis sie, mr Utoyo Ramlan gisteren een be leefdheidsbezoek gebracht aan de Ne derlandse minister van Justitie, mr. Donker. Ook heeft mr. Utoyo nog een onderhoud gehad met mr. Blom, de re geringscommissaris voor Indonesische aangelegenheden. - J <5 V r Na een gedwongen scheiding tan veer tien jaar, zagen de heer en mevrouw Turecky, beiden Rolen, elkaar een dezer dagen, terug op het vliegveld van /Vete York. Mevrouw Turecky werd in 1941 door de Russen gevangen genomen en eerst kort geleden vrijgelaten, Haar man heeft vroeger gewerkt voor de Poolse regering in ballingschap in Londen en ver-Engelste toen zijn naam tot T. Recky. Thans verblijft hij in de Per. Staten met zijn zoon Alexander (links op de foto). Een ttveede zoon van hel echtpaar iuoant in Australië. De heer Roemers (Arb.) wees er op dat de voorstanders van de gelelde loon politiek de gebreken in het huidge stel- stel van loonvorming zien, doch dat zij in de voorstellen tot wijziging van de loonpolitiek geen verbeteringen kunnen constateren. De voordelen van het huidige loonsys teem zijn in de eerste plaats, dat de regering daardoor een belangrijk mid del in handen heeft tot ondersteuning van de werkgeiegenheidspolitiek en dien tengevolge vah da export. In de tweede f) IT Is intussen geen afwijking van -A hetgeen Kuyper ook reeds in „Ons Program" in andere woorden had gezegd. Maar dan volgt daarna in een hoofdstukje dat tot titel draagt: „Psychologisch nationaal mysterie", een betoog waarin Kuyper de vraag stelt, welke van de elkaar in macht opvolgende typen het nationale karak ter het meest hebben bepaald. Hij er kent dat het „gemeenschappelijke ka rakterbeeld" lang niet altijd even hel der is, dat men niet van zekerheden, maar van waarschijnlijkheden moet spreken, maar dan meent hij toch dat wel niet betwist zal worden „dat de meest vaste plooi aan het,natio nale karakter gegeven wordt.... in een heel het volksleven beheersende krachtsontwikkeling". „Niet de eerste en niet de derde pe riode van ons volksbestaan, maar de tweede periode was het, die ons volk in de beste spanning bracht, het meest het heroïsme in ons volk opwekte, het tot 't brengen van de hoogste offers bezielde en mikken deed op 't hoogste wit" ,,V"an deze middelste variatie moet de overheersende kracht voor de vor ming van ons volkskarakter zijn uit gegaan." „Gaat ge terug op de diepste insnij ding van de trekken in het karakter beeld van ons volk, dan voelt toch wie Thorbecke, Groen van Prinsterer en Schaepman naast elkander plaatst, dat het historische karakter van het Ne derlandse volk slechts zijdelings uit kwam in Thorbecke, die zich schier in alles door buitenlands model voelde aangetrokken; dat Schaepman wel de bezielende incarnatie was van wat een achteruitgezet zeer talrijk deel van ons volk zich als doelwit koos; maar dal alleen van Groen van Prinsterer kan betuigd worden, dat de historische Ne derlandse gedachte uit het glorietijd perk van onze vorming tot een eigen volk, uit hem sprak en in hem nawerk te. DAT nu is, zegt Kuyper dan, wat art. 1 van het program bedoelt met de grondtoon. Daarmee wordt bietnand onrecht aangedaan. Onze richting vertegenwoordigt niet de eni ge toon. Er is velerlei toon. Maar er b „één toon, die als grondtoon gelden mag." Wat dat nu betekent? Onze richting kan niet bogen op de talrijkste aan hang, „Meer dan op een tiende is de Principiële aanhang van onze richting noch in de zestiende eeuw noch thans te schatten." „Rechten ontlenen we er ook niet aan." Waar we voor streden „was nooit anders dan gelijkstelling :n rechten. De Indonesische en de Nederlandse regering hebben besloten om een conferentie te beleggen, welke op 10 December a.s. zal aanvangen. Kortgeleden heeft, zoals bekend, de Indonesische regering de ambassadeur in bijzondere missie, mr. Utoyo Kamlan, naar Nederland uitgezonden, teneinde voorbereidende besprekingen te houden over het beleggen van deze conferentie Dez besprekingen hebben tot gunstig resultaat geleid. De volgende agendapunten voor del den voorgezeten door de minister zon- conferentie zijn overeengekomen: der portefeuille, mr. J. M, A. H. Luns - - - en verder bestaan uit de ministers van Financiën, van Economische Zaken en 1 Bepreking van het Indonesische voorstel tot vervanging van het op 10 Augustus 1954 tussen Indonesië en Nederland gesloten protocol en daarbij behorende briefwisseling door een nieuw protocol en andere overeenkomsten: <2 Bespreking van het Indonesische voorstel tot vervanging van de be staande fmancieel-economische over eenkomst door een of meer nieuwe overeenkomsten en de methoden die daartoe zouden kunnen leiden; 3 Bespreking van bepaalde vraag stukken betreffende Nieuw-Guinea met dien verstande dat ten aanzien van de souveremïteit iedere partij haar eigen standpunt handhaaft; 4 Andere aangelegenheden dan in de voorgaande agendapunten ge noemd, welke door een der partijen van belang worden geacht voor de betrekkingen tussen beide landen. De Nederlandse delegatie zal wor- Volgens de politie hebben drie jonge lui gisteravond de 17-jarige Earl R. Fryman in het stadspark van Cleveland aan een boom gevonden, met terpentijn overgoten en in brand gestoken. De iongen wist zich los te rukken w.i is met brandwonden overdekt naar het Fairview ziekenhuis gelopen. Zijn toestand is ernstig. Fryman was door een keukendeur het ziekenhuis bmnengewankeld. Zijn kleren waren verbrand en hij sleepte een boom tak aan een ketting mee. Hij vertelde dat hij 's morgens door de drie jongelui in een auto was meegenomen, toen hu stond te liften om naar school te gaan. Zij waren van zijn eigen ieeftijd. Ze hadden de hele dag met hem rond ge reden en hem, toen het donker werd met kettingen aan een boom in het park gebonden en in brand, gestoken. Toen de jongens er vandoor gingen, had hij zich weten los te rukken en was op de grond gaan rollen om de vlammen te doven. Fryman zei, niet te weten wat het motief van de drie is geweest. ichten." Het betekent slechts ..dat eerst toen I inboeten. deze grondtoon krachtig geluid begon te geven, ons Nederlandse volk, in af scheiding van het Zuiden en in onder scheiding van het Duitse element, tot volstrekt zelfstandige formatie is ge komen, en de volkseenheid in hangen, harden strijd tot stand heelt doen komen." „Sleet die grondtrek weer uit, heel ons volksleven zoü er de levensenergie door van Justitie, alsmede de regerings commissaris voorc Indonesische aan gelegenheid. De Indonesische delegatie zal wor den geleid door de minister van Bui tenlandse Zaken Anak Agoeng Gde Agoeng, en voorts bestaan uit de mi nister van financien, prof. dr. Su- mitro, de minister van. Economische Zaken, mr. Kasimo, de minister van Gezondheid, dr. Leimena, mr. Moha- med Roem en de heer Arudjï Karta- winata. Deze beide laatstgenoemden zullen voor de deur van ee confe rentie de persoonlijke rang krijgen van minister van staat. Voorts zullen aan de delegatie worden toegevoegd enkele politieke en technische adviseurs. Dit comminqué werd tegelijkertijd gepublimeerd in Djakarta en Den Haag. In Djakarta is medegedeeld, dat minister Anak Agoeng reeds morgen naar Den Haag vertrekt. Minister Sumitro volgt Woensdag en zijn collega Kasimo Vrijdag 16 Dec. De besprekin gen beginnen m Den Haag en zullen vermoedelijk in Brussel worden voort gezet. Een woordvoerder van het Ne derlandse ministerie van Buitenlandse Zaken deelde mede. dat over de plaats der conferentie in het buitenland nog geen definitieve beslissing is genomen. Tot hedenmorgen schijnt het niet vast te hebben gestaan of de Neder lands-Indonesische besprekingen nog deze week zouden kunnen beginnen. Er scheen n.l. bezwaar te zijn bij dei Indonesiërs om het vraagstuk van de' Nederlandse gevangenen te behande len. Toen echter bleek, dat Den Haag geen concessie op dit punt wilde doen, heeft men in Djakarta de knoop door gehakt en genoegen genomen met een formulering van punt vier van de agenda, die een bespreking van het vraagstuk der arrestanten niet uitsluit. Inmiddels heeft het Indonesische ministerie ran Buitenlandse Zaken medegedeeld, dat minister Anak Agoeng niet kan spreken over de kwestie der gevangenen, omdat de kwesties betref fende de staatsveiligheid, behoren on der de procureur-generaal. „Het zou voor mij een verrassing zijn geweest, als de kieine moeiltjK- hfrden voor de Nederlands-Indonesische conferentie niet in orde zouden zijn ge komen", Dit heeft de Indonesische zaak gelastigde in Den Haag, de heer Kwee Djie Hoo, die gisteravond uit Djakarta m ons land is teruggekeerd, na aan komst op Schiphol verklaard. De heer Kwee Djie Hoo heeft in Djakarta, zoals hij zeide „twee belangrijke punten toe gelicht" bij rijn regering betreffende het vooroverleg tussen mr. Utoyo en minister Luns in Den Haag. plaats werden hierdoor de loonverschil- len tussen de verschillende groepen ar beiders kleiner, waarbij de heer Roe mers dacht aan de land- en textielar beiders, In de derde plaats heeft het huidige loonsysteem bijgedragen aan een veel ruimere mate van gemeente lijke tarief- en werkclassificaties, waar door de productiviteit werd verhoogd. In de vierde plaats is hierdoor ruimte ont staan in het nationale inkomen voor de verbetering van de sociale voorzienin gen: kinderbijslag, 12 dagen vacantie en een week vacantie-toeslag. In de vijf de plaats is hierdoor het prijspeil veel minder gestegen dan in andere landen, waardoor de vergeten groepen in ons land in een veel betere positie verke ren. i Dat algemene looiïroriden met nood zakelijk tot pnjVsüjffing leiden, hebben minister Zijlstra en dp heer Hazenbosch vorige week bewezen/toen zij verklaar den dat na de weivaartsloonronde van 1954 da prijzen niet zijn gestegen. De heer Roemers gaf toe, dat de ba sis van het geldende loonsysteem onder graven is, zodat er plaats kan zijn voor een principiële wijziging. Het stelsel van vaste richtlijnen eist dat èn de over heid èn het bedrijfsleven zich daaraan houden. De critiek van de confessionele vakbonden en van de confessionele par tijen in de kamer heeft deze basis on dergraven, zodat men thans met het verschijnsel dtr zwarte lonen te maken heeft. Als de winsten niet worden afge remd, is het verschijnsel van zwarte lo nen onvermijdelijk. De heer Roemers had er begrip voor dat het kabinet naar een nieuw systeem moest overgaan om de voordelen van de geleide loonpoli tiek ie kunnen handhaven. Het nieuwe systeem zal moeten vol doen aan de eis, dat de werkgeiegen heidspolitiek wordt gehandhaafd en de inflatie wordt vermeden. Voorts mogen de onderlinge toonverschillen tussen de arbeiders der verschillende bedrijfstak ken met op het vooroorlogse peil terug zakken. Het Haagse Gerechtshof heeft vanoch tend in de zaak van de voormalige-Ne- derlands-Indische ambtenaren, die van dc Staat der Nederlanden betaling eisen van de salarissen over de periode van de Japanse bezetting, het vonnis van de Haagse rechtbank bekrachtigd. In dit vonnis werd deze eis niet ontvankelijk verklaard. Het aantal slachtoffers van de ontploffingsramp te Frankfort gestegen tot 26. De autoriteiten vrezen, dat er nog een lijk onder het puin bedol ven ligt De toestand van de zeven gewonden is ernstig, maar de artsen hopen, dat het zevental in leven zal blijven. Vannacht om twee uur werd het stof felijk overschot van een klein kind. ge vonden: De gehele nacht hebben de Duitse politie en brandweer en Amerikaanse soldaten bij het licht van grote schijn werpers puin geruimd. Het opruimings- werk gaat nog steeds door. In totaal zijn gisteren zeven mensen levend uit het ingestorte gebouw ge haald. Een van de geredden was een 12-jarige jongen, die zes uur onder het puin had gelegen. De oorzaak van de ramp is nog steeds een mysterie. Tien mannen, 13 vrouwen en drie kinderen zün bij het ongeluk om het leven gekomen. West-Duitsland heeft de Westeuropese Unie gevraagd of het een grotere vloot maig hebben dan op grond van de Pa- rijse overeenkomsten is toegestaan, al dus heeft een woordvoerder van de W. E, U. Woensdag medegedeeld. Het Franse ministerie van Defensie heeft later gezegd, dat Frankrijk over schrijding van de overeengekomen gren zen van de Westduitse bewapening niet zal goedkeuren. De raad van de W. E. U. zal Don derdag de kwestie bespreken. Als proefproces in deze zaak dient de eis van de heer J. P.. een mulo-onder wijzer in het voormalige Nederlands-In- dië, die de Staat der Nederlanden, op zeven October 1952 heeft aangemaand alsnog zijn salaris uit te betalen over de periode van 1 Mei 1942 tot 1 Augus tus 1945, welke tijd hij door de Japan se bezetters was geïnterneerd. In tegenstelling echter tot hetgeen de rechtbank heeft beslist en. eveneens in tegenstelling tot hetgeen een andere kamer van het Hof de vorige week heeft beslist in de gelijksoortige zaak van de oud K.N.I.L.-militairen tegen de Staat, heeft het Hof thans in uitvoerige principiële overwegingen het recht van de voormalige Nederlands-Indische amb tenaren op salaris ten laste van de vroegere rechtspersoon Nederlands-In- dië erkend. Het Hof is echter van oor deel, dat ook deze onrechtmatige niet- betaling van salarissen door de vroege re Nederlands-Indische bestuursorganen niet kan worden toegerekend aan de staat der Nederlanden, dit op grond van de in artikel 4 der R.T.C. van 1946 aan vaarde overgangsovereenkomst, krach tens welke bepalingen alle rechten en verplichtingen, zowel van privaat- als vaa publiekrechtelijke aard, tyerde-i er kend en aanvaard door de 'nieuwe In donesische staat. t Koningin Elizabeth heeft Attlee de titel „earl" (graaf! en een zetel in het Hogerhuis aangeboden, zoals traditie is in Engeland met oud-premiers na hun politieke carrière. Attlee heeft dit aanvaard. Zijn 33-jarig lidmaatschap van het Lagerhuis is daardoor vanzelf geëindigd. Churchill en Gladstone heb ben indertijd een soortgelijk aanbod afgeslagen. Men verwacht dat Attlee in het Hogerhuis dc leiding van de socialis tische oppositie op zich zal nemen. Tot Vrijdagmorgen kunnen candi daten voor het leiderschap van de par tij worden voorgedragen. Vrijdagmor gen zal dan worden gestemd en het resultaat van de stemming zal volgen de week Woensdag worden bekendge maakt, tenzij een tweede stemming noodzakelijk zal zijn. DE BILT, Donderdag 10 uur. Nadat een m diepte toenemende sto ring snel over het Oostzeegebied naar Rusland was getrokken stroomde kou dere uit de Poolstreken afkomstige lucht over het Noordzeegebied het vaste land van West-Europa binnen, waar door het weertype een belangrijke wij ziging onderging. Komende nacht zal een rug van hoge luchtdruk, welke zich van de oceaan over de Britse eilanden naar het Oosten uitbreidt, de wind in ons land verder doen afne men, waardoor in de polaire lucht tij dens opklaringen een flinke tempe ratuurdaling zal optreden. De rug van hoge luchtdruk wordt op de oceaan gevolgd door een depressiegebied, dat zich langzaam in Oostelijke richting uitbreidt. Ten minste twee vrouwen werden, ge dood en 18 gewond, toen gisteravond het dak van een keuken in een conser- venfabtïek in Brunswijk-Duiteland in stortte. IN Zwitserland is voor de recht bank te Zurich onlangs een merk waardig proces gevoerd, zoals nog nergens ter wereld is voorgekomen. Het ging over de vraag of de mo derne (lees: socialistische) vakbewe ging in dit land confessioneel neutraal is. Van de zijde der Chr. vakbeweging was dit in een artikel in de „Neue Ziircher Nachrichten" ontkend. Vandaar de procedure. De rechtbank, bestaande uit een college van 3 rechters, van wie er niet een R.K. of Evangelisch was, kwam tot de conclusie, dat in de fun damentele vragen van de maatschap pij-orde socialisme en Christendom ook heden ten dage nog diametraal tegenover elkaar staan. De op de grondslag van het socia lisme staande Schweizerische Gewerk- schaftsbund en de bij hem aangeslo ten bonden kunnen in het geheel, niet neutraal zijn in confessioneel opzicht, aldus dit college, ook al heeft in het nieuwere (reformistische) socialisme de religie een zekere waardering en erkenning gekregen, i Deze uitspraak van onverdachte 'zijde is stellig ook voor de verhoudin gen in ons land van betekenis. Bij Koninklijk Besluit is bepaald, dat te 1956 voor herhalingsoefeningen in werkelijke dienst komen ot blijven de gewone dienst plichtigen, behorende tot de Landmacht- onderdelen, In de volgende staat vermeld, en ten hoogste voor de duur, mede in die staat aangegeven. De minister van Oorlog is gemachtigd de bovenbedoelde duur te bekorten, dan wel de opkomst voor enkele onderdelen geheel achterwege te laten, Max. duur verblijf in werkelijks dienst ÖiS «- Onderdelen zS£%a> 5e§"! !-8ggo o Ja Ct c O 07 O 03 5 Ses Onderd. van de 3e divisie 35 dagen. 30 dagen Aant. legerkorps onderd. 35 dagen 30 dagen Aant. territoriale onderd. 3B dagen 30 dagen Aantal basis onderdelen 50 dagen 45 dagen Aantal afdelingen zware luchtdoelartillerie 43 dagen 31 dagen. Aantal afdelingen lichte luchtdoelartiUerie 24 dagen 24 dagen Aantal compagnieën na tionale reserve 17-dagen Aantal aan vb Tings deta- t cheroenten voor interge- - - allieerde staven 35 dagen 30 dagen Aantal onderdelen ten behoeve van de scheids- rechterlijke dienst 35 dagen 30 dagen w e aS p <s 83 P>£ De Belgische minister van Openbare Werken, Vanaudenhoven, heeft in de Kamercommissie van Financiën beves tigd, dat de Stop van Temaaien vol gend jaar zal worden opgeruimd. Wat betreft het kanaal Gent—Temeuzen stelt de minister voor, het uitgetrok ken crediet van fr. 100 millïoen op fr. 150 millïoen te brengen. Minister Vanaudenhoven zei, dat de afschaffing van de Stop van Temaaien de verbinding van Luik met het Roerge bied zal vergemakkelijken. Het Juliana- kanaai was thans te zwaar belast. De Stop van Temaaien is een kumst- matige hindernis in de Maas nabij Luik, die slechts schepen met éen bepaalde tonnenmaat doorlaat en de grotere sche pen dwingt over Antwerpen te varen. De Britse journalisten dreigen met staking als hun salariseisen met inge willigd worden. Het bestuur van het Nationale Joumalistenverbond heeft het aanbod van de werkgevers als onvol doende verworpen. De werkgevers had den salarisverhogingen van 75 tot 122 pond per jaar aangeboden. Er zullen twee stemmingen onder de leden van de nationale bond gehouden worden, een over bet aanbod van de werkgevers en een over een mogelijk te houden staking. De Franse radicale partij heeft Woensdag de belangrijkste punten he kend gemaakt van het program, dat de basis vormt voor de verkiezings campagne van Mendès-France. Deze punten zijn: (1) Het bijeenroepen van een natio naal Congres, dat zich beraden moet over het verbeteren van de arbeidsver houdingen. het voorkomen van stakin gen en het nemen van maatregelen ter verzekering van volledige werkgelegen heid. (2i Een vijftien-jarenplan voor de wo ningbouw, dat voorziet in de bouw van 350.000 huizen per jaar (3) Een agrarisch handvest betreffen de export, investeringen en sociale om standigheden. (4) Het hervormen van het kiesstel sel (afschaffing van de mogelijkheid van Iijstverbdnding) en het recht van de regering om het parlement te ont binden, wanneer de afgevaardigden voor de tweede maal in hun zittings periode een regering ten val brengen. (5) Hulpverlening aan de middenstand in de vorm van credieten aan kleine en middelgrote ondernemers. (6) Verbetering van het onderwijs en in het bijzonder het aanmoedigen van wetenschappelijk werk. (7) Hervormingen in Algerije op het gebied van de landbouw en het kiesstel sel en het zo spoedig mogelijk uitschrij ven van verkiezingen aldaar. Mendès-France verklaarde „optimisti scher" te worden, nu de socialisten zich bereid hebben verklaard, samen te gaan met de radicalen en andere ge lijkgestemde groepen. Hij ontkende be trokken te zijn in een persoonlijk ge- vechit met de aftredende premier, Ed gar Faure. „Het is een strijd voor of tegen een nieuwe koers in onze politiek en economie", aldus Mendès-France. Later op i de da.g kwam het bericht, dat een „kiesverbond" gestoten is tus sen de aanhangers van Mendès-France. de knkse radicalen, de ra dieaal-gezin den, de links gezinde gaullisten en de socialisten. Dit verbond heet „Republi keins Front" teneinde verwarring met het „Volksfront" van 1936, waarin ook de communisten waren opgenomen, te voorkomen. Het ziet er naar uit, dat de ^communisten alleen zuilen moeten strijden, nu de socialisten besloten heb- ben pm ieder samengaan met hen te vermijden. Mocht echter de socialist!- sche partijdiscipline ineenstorten, dan zijn er achttien kiesdistricten, waar het zeer verleidelijk is, om tot lijstverbin- dmg over te gaan. Als in een district vijftig procent der stemmen naar een verbonden lijst gaan, krijgt deze eroe- permg alle zetels. De verkiezingscampagne beweegt zich in de richting van een strijd tussen de gematigde rechtsen en de gematigde linksen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1