Woningproductie kan de 70.000 passeren France van overwinning Prémier Eden niet bereid Russen af te zeggen Dirigent Paul van Kempen overleden Samenvatting J Hillary gaat weer op expeditie Nederl. regering; handhaaft haar standpunt over N.-Guinea JL MITS ALLE ZEILEN BIJGEZET WORDEN Jodenster Ongehoord aantal partijen Yerkeersonderwijs verplicht op lagere scholen Weeroverzicht Conferentie morgen om 12 uur geopend „Berlijns positie verandert niet" VRIJDAG 9 DECEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3252 Weerbericht Goedkeuring van kleinere werken tot 10.000door gem,.besturen CHROES J T S JE F DE ANTI-ROKER Verclclingssysleem wordl gewijzigd Begroting Overzeese rijksdelen W1 INT. GERECHTSHOF VOOR SAARLAND Atoombommenwerpers naar Cyprus Zo mogelijk wel voorzorgsmaatregelen O O Sticu.m Jaarlijkse verdeling Mevr. Gandhi vergezelt Boelganin en Chroetsjtsjef naar Kasjmir PIERRE MENDÈS-FR AN CE, leider van de radicaal-socialis tische partij, en Guy Mollet, leider van de socialisten, hebben op een persconferentie in Parijs-hun ge zamenlijke „republikeinse front" ten doop gehouden en verzekerd, dat zij zeker zijn van de over winning bij de verkiezingen van 2 Januari. De Britse regering heeft de suggesties om het komende be zoek van Boelganin en Chroest- sjew aan Engeland af te gelasten, gewogen en te licht bevonden. Dulles Dinsdag naar Parijs K.S.G.-MINISTERS NAAR BRUSSEL Anak Agoeng vandaag venvacJit Ooslduitse herroeping Tntlouesisclie adviseurs naar Nederland ■Rotterdam! Witte de Withstraat 30 Telef. 113700 (4 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Klachtendienst abonnementen 18 30-19 30 Zaterdags 17—18 uur: Tel croon 115700 ■mGrrfVenhage: Huygenspioin 1 Postgiro 424857 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 11440** KlschtcndieriSt 18 30-19 30 u.: Tel, 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2ib Telefoon 57882 Abonnementsprns 52 cant per week. f 2,26 per maand 6.75 per kwarts al Losse nummers 13 cent Vcrcchijnt dagelijks Directie: C. A. KEUXtNG en Mr. K. VAN HOUTEN O Weersverwachting*, geldig tot Zaterdagavond. ENIGE REGEN. Overwegend zwaar bewolkt met* nu en dan enige regen. Mali ge tot krachtige wind tussen Zuid en West. Over het algemeen hogere temperaturen, vooral in de nacht. 10 December zon op 8 38. onder 14 31: maan op 4.49, onder 14 08. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT WJE de beschouwingen van Kuyper, die we in de drie voorgaande ar tikelen verkort, maar zoveel mogelijk in zijn eigen woorden hebben weerge ven, heeft gevolgd zal allicht een weinig beduusd zun geworden door de sloemrijkheid van de taal, door de uit. bundige beeldspraak en door de iet wat verwarrende vermenging van his- lorisch-juridische o£ zo men wil, his- iorfsch-polltiekc en historisch-psycho- logische elementen. Voor een men: uit het midden van de twintigste eeuw ik graag een nuchter-exacte termino- Ipgie bezigt is dat met zo lient ver teerbaar. Bovendien zal licht clc gedachte bo re. komen, dat de Kuyper van 1917 die'van 1878 tegenspreekt. Bij een nadere beschouwing is deze gedachte echter niet houdbaar. Het gebruiken van de uitdrukking ,de grondtoon van ons volkskarakter" dient nl. drieërlei doel. Het eerste doei is de historische af komst van de a.r. of c.h. richting vast je stellen. Het tweede doel is het essentieel-Ne- derlands-nationale van de a.r. of c.h. politiek tot uitdrukking te brengen. Het derde doel is die politiek his torisch en nationaal bepaald af te grenzen in haar tegenstelling tot de Rooms-Katholieke en de vrijzinnige politiek, Wanneer Kuyper cr zo over spreekt hoeft bij het over de grondtoon. MAAR Kuyper was geen idealist, die zich buiten de realiteit en de historische ontwikkeling stelde. Kuyper zag de Nederlandse nationa. liteit als iets dat in beweging was. Een beweging, die hem door de richting daarvan in hoge mate verontrustte. Na 1795 ziet hij het vrijzinnige en het Rooms-Katholieke element in toene mend# mate als medebeheersende of rolfs soms overheersende factoren in dat nationale karakter. En onder dat rationale karakter of welke andere woorden hij daar ook voor gebruiken raag, moeten wij, dunkt ons, verstaan het historische, in geestelijke bewe ging zijnde YOlk dat de Nederlandse staat dtaagt. En dan is het kenmerkende voor Kuypers politieke opvatting dat hij dit procel accepteert. Niet in die zin dat hij niet tegen een bepaalde ontwikke ling strijdt. Maar wel in die zin dat hij het goed recht van zijn tegenstanders om .voor hun ideaal te strijden, er kent Dat verklaart dus ook ziin uit drukkelijke verloochening cic wij le waarop „onze vaderen' un doel trachtten te verwezenlijken. En hij er kent ook de historische Nederlandse achtergrond van het streven van de tegenstanders. EN dan is het derde belangrijke punt dat Kuyper wel de geeste lijke strijd predikt tegen Rooms-Ka- tholiek enerzijds en vrijzinnig ander zijds, maar dat hij tegelijkertijd er kent dat deze strijd in de Nederland se samenleving zich niet voltrekt in doctrinaire afgetrokkenheid, maar dat die zich voltrekt in een historische sa menleving, waarin naa'st de principiële tegenstelling een elkaar menselijk vin den aanwezig is, dat zich. uitdrukt in een psychische gemeenschap. Als iets bewijst dat Kuyper niet een rancuneuze isolationist en een ab- itract-theoretische antithese-leraar is geweest dan bewijzen dit wel zijn toe lichtingen op dit programartikel. Niet omdat hij het geïsoleerde van de historische Calvinistische positie in de ontwikkeling van de Nederlandse staat en het Nederlandse volk zou ont kennen, Integendeel, hij verheerlijkt die en stelt die boven de positie der anderen. En ook niet omdat hij de an tithese tegenover de vrijzinnigen en de diepe kloof die Dordt van Rome scheidt ook maar een ogenblik zou miskennen. Integendeel, hij wijst die voortdurend aan. Maar deze tegenstellingen ziet hij tegen een verzachtende historische achtergrond, waar hij allerlei woor- den voor gebruikt en die wij nu maar zullen aanduiden als het gemeenschap- pelijk nationale. Tot die nationale gemeenschap heb- ifêa ze alle drie hun inbreng geleverd. Maar voor Kuyper is de leefbaarheid van het leven in die gemeenschap voor alle drie mogelijk geworden door het ingtasel ener door normen begrensde vrijheid van het door Oranje genuan- twrde Calvinisme, Maar belaif he, blijkens <ht hij bij h« "1. het inwev •telijk eigene Nederlands vj zaamheid, een ten" niet uit De grens vo «en gegeven i <fe „deugd" stelt. Wij moeten ken dat het l <le overheid ii leid van bepÉ gen zal uitgaf gers worden Wat moet c het handelen 'i sne geeft daa verdraagzaam| gent der vprj gen gekomen teanistische gj °e weermacht fan dit argul Nikita Chroesjtsjef heeft tij dens een diner te Smdri, dat hem en premier Boelganin 'werd aangeboden, tussen zijn anti westerse redevoeringen door een bedgeheimpje van het Kremlin verklapt: de leiders van de Sowjet Unie hebben een enorme hekel aan het roken van sigaretten, sigaren en pij pen en aan het pruimen van tabak. Chroesjtsjef zei, dat alle tabaksartikelen vrijwel taboe zijn voor de leden van het centrale comité van de commu nistische partij en dat in de gehele Sowjet Unie -het roken op medische gronden wordt af geraden. Van onze Haagse redacteur Opvoering van de woningproductie bo ven het thans bereikbaar geachte ni veau van 70.000 per jaar is voor de komende jaren zeker niet bij voorbaat uitgesloten. De productiviteit in het bouwvak zal dan echter zo hoog mo gelijk opgevoerd rnoeten worden. Dit schrijft de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting in zijn Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer. Minister Witte verklaart niet minder dan dé Kamer onder de indruk te zijn van de zedelijke nood, waarin met name talloze jonge mensen door het te kort aan woningen geraken, maar waar schuwt ernstig tegen een verlaging van de eisen, die aan nieuwbouw worden ge steld en tegen het toelaten van semi- permanente bouw. Met ingang van 1957 zal een verande ring worden aangebracht in de verdeling van de aantallen te bouwen woningen over gemeenten en provincies, waar door de woningcontingenten meer aan- Sir Edmund Hil lary de beklim men van de Mount. Everest bereidt zich voor op een verkenningstocht naar de Zuidpool, naar welk gebied volgend jaar een grote Nieuw-Zee- landse expeditii zal vertrekken. Hillary's U-maan den oitie 'zoontje Peter heeft veel plezier in de enor me schoenen van zijn vadert die mee. gaan op de verken ningstocht. Ze wer den door Hillary aan een laatste in spectie onderwor pen in zijn huil in Auckland in Nw.- Zeeland. (Van onze parlementaire redacteur) De Tweede Kamer heeft gisteravond de begroting van Overzeese Rijksdelen en de begroting van Nieuw Guinea voor 1955 zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Bij zijn antwoord ver klaarde minister Kernkamp, dat de regering blijft vasthouden aan het standpunt, dat zij in feite en rechtens de souvereiniteit over Nieuw Guinea blijft uitoefenen totdat de bevolking in staat is zelf over haar lot te be schikken en dat zij mitsdien noch met Indonesië, noch met anderen over deze souvereiniteit in discussie kan treden. De minister kon niet zeggen welke de bepaalde vraagstukken betreffende Nieuw Guinea zijn. die als punt drie op de agenda voorkomen van de Ned. Indonesische ministersconferentie. Dit punt is volgens minister Kern kamp op verzoek van Indonesië op de agenda geplaatst, doch hij wist met orecies wat daaronder moest worden verstaan. Bij de repliek verwonderde de heer Hazenbosch (A.R.) er zich over, J hebber» beid, ala dat er een punt op de agenda is ge plaatst, waarvan de regering niet pre cies weet wat het inhoudt. De heer Hazenbosch verwachtte, dat de regering in ieder geval de Nederlandse souverei niteit over Nieuw-Guinea niet ter dis cussie zal stellen en dat zij onveranderd van dit standpunt zal uitgaan. Tegenover de heer De Graaf (K.V.P.) hield de minister zijn standpunt staande, dat Niemv Guinea niet in snel tempo, doch geleidelijk tot ont wikkeling moet - worden gebracht. Eerst moeten de basis-faciliteiten zjjn aangebracht voordat de noodzakelijke medewerking van het particulier initiatief kan worden verkregen. De regering kan onmogelijk de gehele ontwikkeling op zich nemen. De bewindsman antwoordde de heer Hazenbosch, dat hij niet kon zeggen in verband niet de grote moeilijk heden, die in Nieuw Guinea worden ondervonden, wanneer de achterstand zou zijn ingehaald. Ten aanzien van de kwestie van de scheiding van kerk en staat, waarover de heer Stokman (K.V.P.) had gespro ten, zegde de minister toe. dat hij de gouverneur zou verzoeken contact op je nemen met de R.K. kerk en na ie paan of het mogelijk is de voorgestelde «fkoopsommen te herzien. Overigens kvees de minister er op, dat zich hier In juridische zin het vraagstuk van -de [scheiding tussen kerk en staat niet voordoet, omdat er nimmer sprake is Igeweest van de afhankelijkheid van de ikerken van de staat. De heer Hazenbosch hud gevraagd of de commissie van advies, die een on derzoek instelde naar de Sticusa, op dracht had na te gaan of er mogelijk heden tot versobering waren. Minister Kernkamp antwoordde, dat de taak van deze commissie ruimer was gesteld en alle culturele activiteiten diende ha te gaan van deze stichting in het buiten land. Bij de replieken sprak de heer Hazen bosch (A.R.) er nog zijn verwondering over uit, dat de heer v. d. Wetering [(C.H.) in eerste termijn zich geraakt ad getoond doordat hij er aan her- nerd had, dat de heer v. d. Wetering et vorig jaar bij de minister gebrek an profetische visie had verweten. De eer v. d. Wetering had opgemerkt, lat de heer Hazenbosch uit een krant ad geciteerd, doch de heer Hazenbosch jas uit de handelingen van het vorig |aar een gedeelte van de heer v, d. étering voor, waaruit bleek, dat de eer Hazenbosch hem in eerste termijn tterlijk had geciteerd. gepast zullen worden aan de bouwcaoa- citeit per provincie of per streek. Het huidige systeem heeft consequenties die niet aan de rechtvaardigheid beant woorden. Het nieuwe systeem zal een voudiger zijn, zodat geen nodeloze zorg vuldige berekeningen worden verricht waaraan door volgende toewijzingen de zin en de waarde worden ontnomen. Het rijksgoedkeuritiigsbeleid zal sterker gedecentraliseerd moeten worden. Het verlenen van goedkeuringen en financie- ringsbeschikkingen zal dan wat aantal, omvang en tijdstip van aanvang van de bouw* betreft meer afgestemd kunnen worden op de actuele situatie. Voor 1956 zullen de reeds toegewezen contingenten gehandhaafd worden, maar de reserve, die centraal aanwezig is, zal beschik baar worden gesteld om de aanpassing aan de bouwcapaciteit te bewerken. Minister Witte overweegt bovendien om de rijksgoedkeur in gsbevoegdheid voor kleine werken beneden de 10.000 weer in te voeren en deze te delegeren, zonder limiet, aan de gemeentebestu ren. Deze kunnen dan onnodige bouw en verspilling van arbeidsuren en ma terialen zelf tegengaan. Zij zullen de samenhang van de gehele bouwnijver heid dan ook meer volgen en zich meer van hun verantwoordelijkheid bewust zijn. Verder ligt het in de bedoeling de zgn. migratieregeling per 1 Januari a.s. te laten vervallen. De aanspraken op mi gratieverrekening over 1955 zullen uiter aard in het komende jaar worden ge honoreerd. De verdeling van *de contingenten per drie jaar zal met ingang van 1957 wor den omgezet in een jaarlijkse verdeling. Minister Witte deelde verder mede dat hij de nieuwe woningwet en een wet op de ruimtelijke ordening nog dit jaar of begin volgend jaar bij de Tweede Ka mer hoopt in te dienen. In de nieuwe woningwet zal de mogelijkheid geopend worden, om een bijdrage regeling te scheppen voor particuliere bouw- en ex ploitatieondernemingen. In voorbereiding is een algemene maatregel van bestuur om meer uniformiteit te brengen in de gemeentelijke bouwverordeningen. Dat de nieuwe raad voor de woning bouw een kapstok zou worden waaraan de problemen worden opgehangen lijkt de minister uitgesloten. Alleen reeds omdat het vraagstuk van de woning- nood "niet iets is waarvan men zich als van een jas kan ontdoen De raad zal alleen stimulerende ïnvlo-.i mogen heb ben, geen stagnerende. Met de sugges tie om de naam van bet departement te wijzigen omdat het hoofdaccent niet meer op de wederopbouw ligt. kan de minister instemmen. De naamsverande ring zal bij de komende kabinetsforma tie aan de orde moeten komen. De bouw van houtrijke" woonhuizen vindt minister Witte aantrekkelijk omdat daar bij een groot aantal onderdelen in de fa briek geproduceerd kan worden. Er zul len stellig afzetmogelijkheden voor zijn maar een bevordering van de bouw op grote schaal zou op bezwaren stuiten, in verband met de hoge kosten en omdat deze bouw een zeer eigen stedebouwkun- dige situatie vergt. Do regering heeft plannen in over weging, die kunnen bijdragen tot een sterkere verbreiding van het eigen wo- ningbezit. Minister Witte is van oordeel dat de woning met een huiskamer veel nadelen heeft en dat ruimere toepas sing van een tweede woonkamer aanbe veling verdient. Daarbij kan gedacht worden aan de combinatie van een twee de woonvertrek dat tevens slaapkamer is. De tweede Fokker S-14, het traïningstoestel van Fokker voor straaljagerpiloten, dat nmtr Amerika wordt gezonden ter vervanging van de machine, waarmee Gerben Somlrrman, de eerste invlieger tan Fokker, tijdens een proefvlucht boven de VS. dodelijk verongelukte, is de tocht naar de nieuws wereld begonnen. Bij de Fokker- jabrick r.p Schiphol werd de gedeeltelijk gedemonteerde machine op een kleine dekschuit geladen, daarna toer dit laartuig nnar de Amsterdamse Mincrvahafen, waar de S-l l op een groter schip werd geplaatst voor de tocht naar Rotterdam, usaar, na nog een overlading de tocht per zeeschip begint. Deze foto toont het transport midden in Amsterdam in de Houtmankade. Het Saarlandse parlement heeft Don derdag in een eerste lezing zijn goed keuring gehecht aan een wetsvoorstel, dat voorziet in de oprichting van een Internationaal Gerechtshof dat er voor moet zorgen dat Saarlanders niet het slachtoffer worden van hun politieke opvatting. Het Hof zal bestaan uit vijf leden, een Brit, een Italiaan, eer. Nederlan der, een Belg en een Luxemburger. Mevrouw Indira Gandhi, dochter van premier Nehroe, zal zich naar Srmagar begeven om Boelganm en Chroesjtjef tijdens hun bezoek aan Kasjmir op 9 en 10 December te vergezellen, aldus is Woensdag van officiële zijde te Nieuw Delhi medegedeeld. Mvndès-Franee - en Mollet vielen de bestaande kieswet heftig aan als „be drog". De kieswet maakt het mogelijk, lljstverbindïngen aan te gaan, waar door men met 50 pet, van de stemmen alle zetels in een bepaald departement kan veroveren. Zij verklaarden, op een onmiddel lijke behandeling van een nieuwe, duideljjkc en eerlijke kieswet" te willen aansturen, zodra op 19 Januari de nieuwe Kamer bijeenkomt. Intussen bouwt de RGR van premier Faure met de rechtse leden van het demissionnaire kabinet een hecht stelsel van lijstverbindingen door heel Frankrijk op. Ook in hun kringen heerst vertrou wen in de uitslag, maar men hoort in sommige politieke leringen de vraag uiten of een wederopstanding van uiterst rechts voor het eerst sedert de tweede wereldoorlog deze groep toch geen zetels zal kosten. Men verwacht een ongehoord aantal partijen en candidaten in de komende verkiezingen, dat zeer wel geschikt kan zijn, de Franse kiezers te verwarren. Som mige rechtse groepen hebben twee „par tijen in het veld gebracht om wankele kiezers te „vangen". Acht en twintig landelijke partijen zijn geregistreerd. Men verwacht in de 90 departementen 1.300 lijsten en 5.000 indi viduele candidaten (1951: 722 lijsten en 3.960 candidaten). Ook de beweging van Foujade, de unie voor de verdediging van winkeliers en handwerkslieden, heeft besloten om in de meeste departementen candidaten te stellen voor de komende verkiezingen. Poujade zelf is geen candidaat. DAT de geest van Hitier niet dood is bewijzen de gedragingen van sommige A. A. staten. A. A. staten zijn de Aziatische en Afrikaanse sta ten die indertijd op de conferentie te Bandoeng vergaderd waren. Onlangs memoreerden we reeds hoe president Soekar o zijn waardering voor Hitler onbevangen heeft geuit. En dezer dagen werd het Nederland se bedrijfsleven verrast met een en quête vanwege de Arabische liga, die een onverholen anti-semietisch karak ter droeg. itet alle erkenning dat de verhou ding Israël-Arabië een andere is dan de verhouding Israël-Duitsland eer tijds, gaat het toch wel alle perken te buiten om aan Nederlandse bedrijven te vragen of .e wel afdoende „geari- seerd" zijn. Het is dan ook juist dat het Neder landse bedrijfsleven een dergelijks vragenlijst onbeantwoord laat. De Jodenster moeten we niet terug. (Van onze Haagse redacteur) Op korte termijn zal een wetsontwerp worden ingediend om het verkeersonder- wijs op de lagere scholen verplicht te stellen. Het zal geen afzonderlijk vak worden, maar ondergebracht worden bij hei vak aardrijkskunde. Op vele scholen geschiedt dit reeds vrijwillig. Groot-Brittannië is voornemens atoom bommenwerpers van de strategische luchtmacht op Cyprus te stationneren. Lord de ITsle and Dudley, minister van Luchtvaart, verklaarde dit toen hij terugkeerde van een toumée langs RAF-bases in het Midden- en Verre Oosten. Britse veiligheidstroepen hebben Vrij dag in het Britse garnizoensplaatsje Berengaria bij Limassol bij verschillen de huizen eigengemaakte bommen bestaande uit jampotten gevuld met benzine gevonden, die niet ontploft waren. Donderdag werd door twee ont ploffingen in Berengaria veel-schade aangericht. Tevens hebben troepen Griekse kloos ters op Cyprus doorzocht. Er zijn acht personen aangehouden en hoeveelheden wapens en springstof in beslag genomen. TAE dirigent Paul van Kempen is A' gistermiddag op ruim 62-jarige leeftijd in de Ziekenverpleging te Am sterdam, waar hij sinds enige lijd ver pleegd werd, overleden. Met hem is een der grootste dirigenten van de tegenwoordige tijd heengegaan. Paul van Kempen werd te Zoeter- woude geboren m 1893 en studeerde viool aan het Amsterdamse conserva torium. Voor de eerste keer trad hij op 13-jarige leeftijd als solist op en toen hij zeventien was, kreeg hij reeds een aanstelling als eerste vio list bij het Concertgebouworkest. Zes jaar daarna aanvaardde lui het eer- ste-concertmeesterschap in Posen en later in Dortmund. Allengs ging Van Kempen zich steeds meer toeleggen op het dirigeervak, In 1932 werd hij eerste dirigent van de Dresdener Philharmonic, welk orkest onder zijn sublieme leiding wereld vermaardheid kreeg. Sedertdien heeft hij de leiding gehad van enige van Europa's grootste opera-instellingen (Berlijn, Aken, Bremen) en orkesten. De laatste jaren leidde hij een groot aantal concerten van het Radio Phil- harmonisch Orkest in Hilversum en langdurige tournees ondernam hij vooral in Italië, Frankrijk en Duits land. waarnaast hij in verschillende landen in internationale muziekfesti vals optrad. Ieder jaar leidde Van Kempen te Siena (Italië) de interna tionale dirigenten-cursus en ook de di- rigentencursus van de Ned. Radio Unie stond in 1955 onder zijn leiding. Voor de AVRO-microfoon heeft de heer J. M. van Overvest, hoofd van de qfd. ernstige muziek van de AVRO, Donderdagavond de overleden dirigent herdacht. Ten gehore werd gebracht een fragment uit de eerste symphonie van Mahler, welke opname enige maanden geleden gemaakt werd van een uitvoering door het Radio-Phil- harmonisch Orkest onder Paul van Kempen's directie. John Foster Dulles, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, zal Dinsdag uit Washington naar Parijs vertrekken. In Parijs zal hij de bijeen komst van de Navoraad bijwonen. Hij wil de Zondag daarop weer in Wash ington terug zijn, aldus heeft een woord voerder van het ..State Department" Donderdag bekendgemaakt. De ministers van Buitenlandse Zaken van de zes landen der Europese Kolen- en Staalgemeenschap zullen op 15 Jan. in Brussel samenkomen om nieuwe stappen te doen voor de oprichting van een Europese atoomgemeenschap. Prins Albert van België is na een tocht van enige weken in de U.S. in Brussel teruggekeerd, waar hij in het Gare du Midi hartelijk werd icru clkomd door da leden van de Belgische koninklijke familie. V.i.n.r. op deze foto koning Leopold, prins Albert, prinses Filiatie en koning Boudetcijn bij er laten tan hel station. DE BILT. Vrijdag 9 December 1955 De rug van hoge luchtdruk welke Donderdagmorgen over de Britse eilanden na-ar het Oosten trok en tijdelijk een verbinding .vormde tussen een gebied met hoge barometerstanden boven de Golf van Biscaye en boven Groenland, nam in betekenis af onder invloed van het opdringen van een nieuw depressiegebied op de oceaan Dit veroorzaakte in Engeland veel neerslag, %velke plaatselijk in de vorm van sneeuw viel. Verwacht mag worden, dat het de- pressiesysteem over het Noordzeeaebied naar het Oosten zal trekken, zodat het weer in ons land onbestendig zal blijven. in Noord-Rusland en Noord-Scan- dmavie is de vorst thans zeer sirene geworden. In Finland kwamen minimumtempe raturen van 37 graden onder nul voor. Volgens, een bevoegde woordvoerder moeten Eclen en zijn politieke advi seurs tot de conclusie gekomen zijn, dat het een politieke blunder zou zijn om het bezoek af te zeggen. De woord voerder gaf als zijn mening te kennen, dat de landen in het midden Oosten en Zuid-Azië, waar beide Russen alles doen om de volkeren, op hun hand te krijgen, de betekenis van een annule ring van het bezoek misschien ver keerd zouden begrijpen. Het zou hun kunnen toeschijnen, dat de Britse auto riteiten niet bereid zijn hun volk bloot te stellen aan de attenties van de Russen. Niettemin, aldus de woordvoerder, wordt bij de voorbereidingen voor het bezoek, dat einde April gebracht zal worden, rekening gehouden met het optreden der Russische regeringslei ders in Aïie. Een interdepartementale commissie van Britse ambtenaren streeft er zo goed mogelijk naar te voorkomen, dat de Russen gelegenheid krijgen aanvallen op de politiek van de Britse bondgenoten te doen. De Nederlands-Indonesische conferen tie zal morgen om 12 uur worden geo pend met een zitting in de grafelijke zalen op hei Binnenhof in Den Haag. De voorzitters van beide delegaties zul len een openingsrede uitspreken. De Indonesische minister van Buiten landse Zaken en voorzitter van de Indon. delegatie, mr. Anak Agoeng Gde Agoeng die vandaag uit Djakarta op bchiphol wordt verwacht zal morgenoch tend voor de aanvang van de conferen tie een beleefdheidsbezoek brengen aan minister-president dr. Drees. Naar aanleiding van berichten uit Djakarta, dat m het daar uitgegeven communiqué wordt gesproken van Ge neve als plaats van de conferentie, is in Den Haag medegedeeld, dat deze plaatsaanduiding geen onderdeel vormt van do gezamenlijke Nederlands-Indo nesische verklaring over de komende conferentie. De plaats van de confe rentie zal in gezamenlijk overleg door de mmisteis worden bepaald. „De Russische autoriteiten in Berlijn lijn met van plan veranderingen aan le brengen in de positie van Berlijn of het vrije verkeer door de Russische sector van deze stad slop ie setter»," ,s ln bevoegde Ooslduitse kringen ver- nomen. Vandaag zijn drie adviseurs van de Indonesische delegatie naar de Neder lands-Indonesische besprekingen op mi nisterieel niveau naar Nederland ver trokken. Het zijn de heren Sadono van de Pa- rmdra, J, D. Massie en Noeriman. De beide laatstgenoemden zijn technische adviseurs.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1