Minister 7j i irhoff iioe zeer gereserveerd m-- A Vrijere loonvorming in Tiveede Kamer STANDPUNT t.o.v. S.E.R.-ADV1ES NOG NIET BEPAALD L „Hoop op goede resultaten conferentie" van de VIJFTIG CERAMSE GEZINNEN WILLEN NAAR INDONESIË Verdraagzaamheid Ontploffingsramp in Frankfort Anak Agung aangekomen Niet bevredigend Openingszitting om half vijf VI. 200 loste deel van de lading Indon. resolutie in Verenigde Naties? Weer overzicht Mendès France in het offensief ZATERDAG 10 DECEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3253 Mr. Luns in Nederland teruggekeerd Minister Blank bij t van zich af „Differentiatie geen tovermiddel" Eerste moskee in Nederland ingewijd Von Brentano volgend jaar naar Nederland? IW Nieuwe Turkse regering Kussische duikbootvloot vormt gevaar II Duits legerconjlict (Van onze parlementaire redacteur) MINISTER SUURHOFF verklaarde gistermiddag in de Tweede Kamer bij de verdediging van de begroting van Sociale Zaken, dat voor een socialist in het huidige loonsysteem een zeer aan trekkelijk element schuilde, n.l. gelijke beloning van de arbeiders voor gelijke technische arbeidsprestaties, en rechtvaardige verdeling van het totaal beschikbare loonbedrag. Daarbij werd via bijzonder ingewikkelde berekeningen, die de minister zelf ook niet volgen kon, gemikt op een gemiddeld draagbaar loonniveau. Dit had echter tot gevolg, dat in de rendabele en zeer rendabele bedrijfs takken in de tijd van hoogconjunctuur het loon van de arbeiders lager was dan in die bedrijfstakken mogelijk is. Het verschijnsel van de zwarte Ionen deed zich voor. Dit alles was ook voor socialisten niet zo'n verschrikkelijk aantrekkelijk element in het huidige loonsysteem. De tot dusver gevolgde stringente loonpolitiek kon alleen gehandhaafd worden met de instemming van het georganiseerde bedrijfsleven. De Soc. Ec. Raad heeft eenstemmig geadviseerd tot wijziging van het loon systeem over ie gaan .en daarom heeft de regering besloten differentiatie in de loonvorming mogelijk te maken. „Zij die wilde triomfkreten hebben aangeheven, dienen te bedenken, dat de victorie pas zal zijn aangebroken, wanneer regering en bedrijfs leven voor deze bedrijfstaksgewijze loonvorming een vorm hebben gevonden met behoud van de sociale vrede en met waarborgen voor de toekomstige werkgelegenheid en productie Dan pas zal ik juichen", aldus besloo! minister Suurhoff. Nieuiv loonsysteem Hl Zie verder pagina 4 Ministersconferentie Kivestie ISiv.-Guinea Jhr. mr. G. R. G. van Swinderen gezant te Havana Naar het A.N.P. verneemt kan de be noeming tegemoet worden gezien van jhr. mr. G. R. G. van Swinderen, ge» zant te Monrovia, tot Nederlands ga» zant te Havana. ët Hl tl tin! Rotterdam: Witte de Withstraat 30 - Telef. 115700 (4 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klactitendienst abonnementen 18,30-19 30 u Zaterdags 17-18 uur: Telefoon 115700 '«.Gravenhage: Huygensplein 1 Postviro 4*486? Redactie; Tel. 111892 - Adm Tel. H4402 Klachtendienst 18 30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 6788" Abonnemen^n)s 52 cent per week, 2.26 per maand" per Kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks THKrtiM' Weersverwachting, geldig tot Zondagavond. ONBESTENDIG. Aanvankelijk plaatselijk enkele buien maar ook opklaringen, later weer zwaar bewolkt met van het Westen uit regen. Matige tot krachtige en langs de klist tijdelijk harde naar Zuidwest tot Zuid krimpende wind. Weinig verandering in temperatuur. 11 December: zon op 8 39. onder 16 31: maan op 5 57. onder 14 37 12 December: zon op 8 40. onder 16 30: maan op 7 01. onder 15.12. Directie: C. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (ttIJ komen nu terug op de rede van W prof. Romme. Prof. Romme zeide: ,In het verband van een betoog voor versteviging van de katholieke grond toon in ons volkskarakter: de tijd dat de grondtoon van ons gemeenschaps leven louter protestants-christelijk was, is bepaald voorbij". Als zakelijke aanduiding van 'n his torische ontwikkeling is tegen deze op merking geen bezwaar in te brengen, zoals de lezers, die onze voorgaande artikelen hebben gevolgd, hebben kun nen opmerken. ELANGRIJK is echter dat, hoewel R wij over en weer erkennen dat m ons gemeenschapsleven beide to nen en nog veel meer andere worden gehoord, in het betoog van de heer Romme terecht deze beide tonen als een tegenstelling worden gezien. En daar zouden we iets over willen zeggen. Laat ons vooraf zeggen en voor wie de voorgaande artikelen gevolgd heeft is dat alweer vanzelfsprekend dat deze tegenstelling in en door de Ne derlandse verhoudingen een verzachte tegenstelling is. Daar is zelfs nog meer van te zeggen. Als prof. Romme opkomt voor de eigen „katholieke grondtoon In ons ge meenschapsleven" dan gaat het hem er om de rooms-katholieke zedelijke beginselen in te weven in het stra mien van ons Nederlandse volksleven. Wanneer wij zien wat dat in de practijk betekent, dan moet gezegd )e:ëg worden dat daarbij veel is dat ook ons ™5lkan aanspreken. De opvattingen van de rooms-katholieken over „goede zeden" ïlenlrijn in vele opzichten aan de onze nauw verwant. Als het gaat over economisch-socia- le vraagstukken, zien wij in de prak tijk des levens dikwijls een verblijden de gelijkgerichtheid. Ten aanzien van het onderwijsstelsel eveneens. Ook in de buitenlandse politiek nemen wij dit waar. En zo zou wel meer te noemen zijn. En dat zijn allemaal dingen, die hun oorsprong vinden in het feit dat zowel de chr. protestantse partijen als de KVP in het bepalen van haar stand punt in deze zaken willen teruggrijpen baar en zich stellen op de grondslag van haar christelijke beginselen. Daar komt nog bij dat de prot. chr. "partijen evenais de KVP in sociaal op zicht een dwarsdoorsnede van het Ne derlandse volk zijn. Zij zijn uitgespro ken geen, klasse-partijen. Alle rangen en standen, alle culture le lagen van ons volk zijn in die par tijen aanwezig. Dat werkt uiteraard gelijke benade ringsmethoden in de hand. De klasse- 'tenzijdigheid ontbreekt bij alle. Zo is 'er dus principieel en psychologisch een tekere verwantschap. de itie- S3S- ier,- See- oud k. „Ik heb enige hoop, dat de kwesiie- Nteuw-Guinea geruisloos van de agen da van de huidige algemene vergade ring van de V.N. zal verdwijnen door middel van een resolutie, die de Nederlandse principes ten aanzien van deze kwestie niet aantast en die beide Partijen bij de komende Nederlands- Indonesische conferentie geen opdracht geeft, het vraagstuk niet op de agenda houdt en daardoor dus voor Nederland aanvaardbaar zal zijn." Dit heeft minister Luns vanochtend na zijn terugkeer uit New York op Schciphol verklaard. Op een vraag, of deze resolutie ook voor Indonesië aanyaardbaar zal zijn, antwoordde minister Luns, dat het een realiteit iï door voor Nederland de kwestie-Nieuw- Guinea er in de V.N. beter voor staat dan vorig jaar, nu ook in de agenda commissie Indonesië geen tweederde meerderheid heeft kunnen krijgen. „Ik kan me voorstellen, dat het geen Indonesisch belang is in deze kwestie een tweede nederlaag te riskeren", al dus voegde mr, Luns hieraan toe. In het groeiende conflict over de keuze van het opperbevel voor de nieuwe Duitse Wehrmacht is de WestduU-^ mi. nister van Defensie. Theodor Blank, een tegenoffensief begonnen. Blank heeft de personeelscommissie van burgers verzocht le mogen welen waarom vier kolonels, die jarenlang nauw mei hem hebben samengewerkt bij het ontwerpen de plannen voor de nieuwe Wehrmacht niet als officieren kunnen worden aanvaard. MAAR er is, juist in verband mei die „grondtoon"-kwestie, toch ten hemelsbreed verschil. Laten we stellen dat we beide, R.K. en protestants-christelijken. proberen .onze zedelijke beginselen in de Neder landse politiek tot uitdrukking te bren gen. Laten we ook stellen dat er dan, ma terieel, nog al wat dingen zijn waar we min of meer gelijk over denken. Dan moeten we echter constateren dat er bij de vraag wat de overheid op dit gebied mag en niet mag opleg- gen en waar en in hoeverre zij de vrij heid heeft te respecteren, tussen beide groepen een zeer belangrijk princi pieel verschil ligt. Naar onze overtuiging men zie het' slot van ons artikel van gisteren woeien wij aanvaarden „een door nor-j wen begrensde vrijheid". Wat dat betekent daarover hebben wij vroeger in dit blad en elders o.a. In ons referaat van het A.R. Partijcon vent in September uitvoerig gehan deld. In ieder geval betekent het dat het objectieve criterium van het onder leid tussen goed en kwaad daarbij in het geding is. Bij de rooms-katholieken wordt het principieel anders gesteld. Zij aanvaar den ook oen geestelijke vrijheid, die haar voedingsbodem vindt in de chris telijke levenswetten. Maar daarbij lijn de uitspraken van het kerkelijk leergezag beslissend. Dat is dus een ijetaal andere kenbron dan die wij aanvaarden. En dat kan dus leiden tot •verschillende inzichten over de inhoud fier wetten en de normen der vrijheid. Maar belangrijker is dat prof. Rom- Ke, blijkens het krantenverslag zeide fat hij bij het najagen van zijn doel, "1. het inweven van het katholiek ze delijk eigene in het stramien van ons Nederlands volksleven, „de verdraag- aamheid, een der eerste christenplich ten" niet uit het oog zou verliezen. De grens voor de vrijheid ligt dan op een gegeven ogenblik in de eisen, die fe „deugd" der verdraagzaamheid stelt. Wij moeten ons daarbij goed inden- hen dat het hier gaat om de vraag of fe overheid in haar wetgeving en be leid van bepaalde zedelijke opvattin- Ben zal uitgaan, die niet door alle bur- ïers worden gedeeld. Wat moet dan de maatstaf zijn van ®et handelen der overheid? Prof. Rom- We geeft daarvoor de maatstaf der verdraagzaamheid. Wij zijn dit argu- -teein der verdraagzaamheid ook al te- ;gea gekomen bij het debat over de hu manistische geestelijke verzorging in Weermacht. Toen heeft pater Stok man dit argument gebruikt. De minister heeft verder om een drin gend gesprek met kanselier Konrad Adenauer over de steeds slechter -wor dende besprekingen tussen hem en de commissie gevraagd. De Deutsche Partei, een van de par tijen van de regeringscoalitie, heeft ont binding van de commissie geëist. De so cialisten hebben zich hiertegen verzet. Zii verklaarden: „Dit is een krachtproef tussen het par lement en de militairen. De burgercom missie werd in het leven geroepen door het parlement. Zij moet met -^""schaft worden eenvoudig omdat zij oeslis- sing genomen heeft, die niet aanstaat." Op het verwijt, dat de heer Roemers (Arb.) had geuit, n.l. dat de regering bij de inluiding van de stabilisatiepoli tiek ten aanzien van de lonen en de prij zen geen perspectief had geopend, ant woord de de bewindsman, dat de regeriiif niet tegelijkertijd de stabilisatiepolitiek kon afkondigen en een stijging van de Ionen in het vooruitzicht kon stellen. De regering heeft echter nimmer ge zegd, dat zij stabilisatie van Ionen en prijzen voor altijd voorstond. Het was volgens minister Suurhoff een prestatie het peil van de kosten van levensonder houd zo lange tijd stabiel te houden in deze tijd van hoogconjunctuur. De aanzienlijke stijging van de no minale lonen 15 procent vanaf Decc. ber 1954 tot September van dit jaar heeft haar reële waarde behouden dank zij de stabilisatiepolitiek van de rege ring. Ook de vergeten groepen hebben daarvan hun nut gehad. Dat ook de pe ering] gering niet op het standpunt staat, dat de stabilisatiepolitiek niet voor lange Wij hebben tegen de verdraagzaam heid, als grensbepalende factor Vrijdagmiddag is aan de Ooslduinlaan te Den Haag de eerste moskee in Neder land ingewijd, 'tijdens de gebeden, waarbij hel hoofd naar Mekka is gericht. voor de vrijheid overwegende bezwa ren. Ons hoofdbezwaar is dat het een volmaakt subjectieve maatstaf is. Want van wat men meent te moeten en te kunnen verdragen heeft men geen enkele objectieve maatstaf, m.a.w. ook het objectieve onderscheid tussen goed en kwaad speelt daarin geen rol. Wat men meent te moeten en te kunnen verdragen hangt geheel af van iemands karakter. Het is iets dat typisch persoonlijk-menselijk is. In de eeuw toen men in leidende kringen het woord verdraagzaamheid voor in de mond had, werden de af gescheidenen vervolgd en werd de geestelijke vrijheid der christenouders in verband met 't onderwijs, onder drukt. Wij zouden willen zeggen: ver draagzaamheid is minstens een deugd voor het particuliere leven, maar zij is geen politiek begrip met inhoud. Het is een woord met behulp waar van men dingen over zijn kant kan laten gaan, zonder dat nader te argu menteren. Omgekeerd betekent het echter ook dat, als men het woord niet gebruikt voor een bepaald geval, tyrannie geen enkele rechtvaardiging meer behoeft. Wij- hebben in onze discussie over de geestelijke vrijheid tegen de liberale opvattingen het bezwaar ingebracht dat daarin de maatstaven van alge meen beschaafd enz. zo vaag waren dat het geen maatstaven waren. Tegen de maatstaf der „verdraag zaamheid" moeten wij inbrengen dat zij geen inhoud heeft en daarom geen waarborg biedt, noch tegen tyrannie, noch voor vrijheid. tVan een onzer verslaggevers) Aan c!e Ooslduinlaan te Den Haag is gistermiddag een moskee, de eerste m Nederland, geopend. De inwijding van de moskee, welke gebruikt zal worden door de Ahmadiyya Moslim-missie in Ne derland. werd verricht door sir Moham med Zafrullah Khan, rechter bij het In ternationaal Gerechtshof. De inwijdings plechtigheid had geen bijzonder karak ter. want, zo werd tijdens de begroeting van de honderden gasten gezegd, „de gehele wereld behoort tot het gebied van Mohammed en dus ook deze mos kee." De begroeting van de aanwezigen vond plaats in een tent, welke voor de mos kee neergezet was. Hier spraken o.a. cie leider van de missie m Nederland en sir Zafrullah Khan. Zij wezen op de taak van de moskee, nl. het gelegenheid bieden tot aanbidding en verering van God door hen, die m hem geloven. Men sprak de hoop uit dat de moskee een middelpunt zou worden m velerlei op zichten. ook in cultureel opzicht voor geheel Europa. Nadat het eenvoudige gebouw bezich tigd was ..een moskee", aldus een der uitspraken, „heeft geen bijzondere vorm, zoals zo vaak gedacht wordt: de eerste moskee was een ruimte, waarin het voortdurend lekte" werden om vijf uur de eerste gebeden opgezegd. De instorting van het nieuwe flatge bouw van vier verdiepingen in Frank fort, die Woensdag geschiedde en aan 27 mensen het leven gekost heeft, is te wijten aan het ontploffen van een mengsel van gas' en lucht. Dit is de conclusie van deskundigen, die een on derzoek naar de ramp hebben ingesteld. tijd te voeren is. beeft zij bewezen: 1. doordat zij maatregelen heeft genomen, waarbij een verruiming van 3 procent mogelijk is geworden voor de verbete ring van de secundaire arbeidsvoorwaar den. 2. De regering heeft aan de S.E.R. ge vraagd of hij een onderzoek wil in stellen naar de ruimte, die er bestaat voor eventuele loonsverhogingen. 3. De regering nam het principiële besluit over te gaan tot de bedrijfstak- gewijze loonvorming, waarbij different!, •atie in de lonen mogelijk wordt. De mi nisters van Sociale Zaken wees het ver wijt van de heer Roemers, dat de re gering aan de S.E.R. ook gevraagd heeft de invoering van .de oudedagsvoorzie ning en van een nieuwe huul-ronde in 1956 bij dit ruimteonderzoek te betrek ken. af. Het vragen van dit advies aan de S.E.R. is geschied in overeenstem ming met een aanzienlijk deel van de Stichting van de Arbeid. Of de beschul diging van de heer Roemers juist is, dat de stabilisatiepolitiek de verdeling van hef nationale inkomen heeft scheef ge trokken, zal blijken, aldus de heer Suur hoff. wanneer de S.E.R. zijn ruimtead- vies heeft uitgebracht. Dat' de S.E.R, enige tijd nodig heeft om advies uit te brengen past volgens de bewindsman geheel bij de ernst van de vraagstuk ken. Het overgaan naar een nieuw loon systeem betekent niet, aldus vervolgde minister Suurhoff, het loslaten van de geleide loonpolitiek. De wijzigingen heb ben alleen betrekking op dc organisa tie van het apparaat en op de feitelijke inhoud van de loonpolitiek. Niemand heeft gepleit voor een terugkeer naar de situatie van voor 1940. De loonpo litiek zal in de toekomst in ons kwets bare land een vaa de instrumenten blij ven van de sociaal-economische politiek. De Westduitse ambassadeur in Neder land, dr. H. Muehlenfeld, heeft Vrijdag tijdens een bezoek aan Bonn gewaagd van de mogelijkheid van een reis van de Westduitse minister van Buitenlandse Zaken, Von Brentano, naar Nederland, in het begin van het volgende jaar. De heer Muehlenfeld, die in Bonn aan een conferentie deelneemt van leiders van Westduitse vertegenwoordigingen in Europa en andere landen, verklaarde, dat het bezoek van Von Brentano de nog tussen Nederland en West-Duitsland be staande kwesties uit de weg zou ruimen. Naar het A.N.P, in Den Haag ver neemt. is nog niets bekend omtrent een bezoek van de heer Von Brentano. Men noemde het echter zeer wel mogelijk. Dit zou dan een tegenbezoek zijn van het beleefdheidsbezoek dat minister Beyen ongeveer een jaar geleden aan West- Duitsiand heeft gebracht. Na aankomst op Schiphol hedenmorgen om hal) drie beantwoordde de Indonesische delegatie vragen tan de pers. Tijdens hel iraaggesprek ian links tiaar rechts de heren Rustamadji, Mohammed Roem, Anak Agung en Subardja. „De leden van de Indonesische dele gatie en ik hopen, dat de komende con ferentie met Nederland de grondslag zal leggen voor normale betrekkingen tus sen Indonesië en Nederland". Dit heeft mr. Anak Agung gde Agung, minister van Buitenlandse Zaken en voorzitter van de Indonesische delegatie voor de komende besprekingen, Vrijdagnacht na aankomst op Schiphol verklaard. In een verklaring voor de camera's van tele visie en film zei mr. Anak Agung ver heugd te zjjn in ons land te zijn aan gekomen voor de conferentie op mi nisterieel niveau tussen beide landen. Hij zei niet vooruit te willen lopen op de resultaten van deze besprekingen „om de goede sfeer niet te bederven". Op vragen van verslaggevers zei mr. Anak Agung niet te kunnen zeggen, hoe lang de conferentie zal duren. „Wij zullen m Europa besprekingen voeren zolang wij verwachten, dat er resul taten van zullen komen. Er is ons geen tijdslimiet gesteld". Op vragen over de plaats van de conferentie zei de Indo nesische delegatievoorzitter: „Ik heb begrepen, dat dit in een derde land zal zijn". Op een vraag, of Indonesië in grijpende wijzigingen zal voorstellen op de financieel-economische overeen komst herhaalde bij niet op het gesprek te willen vooruitlopen. Gevraagd of de politieke ontwikkelingen in Indonesië zullen waarborgen, dat eventuele resul taten van de conferentie in Indonesië zullen worden aanvaard zei mr. Anak Agung: ..De Indonesische regering zou geen delegatie hebben gezonden, als niet het vertrouwen zou bestaan, dat resultanten daarvan ook zullen worden gehonoreerd". Op de vraag, of een nieuwe overeenkomst zal worden voor gelegd aan het huidige parlement of aan de nieuwe volksvertegenwoordiging, die als resultaat van de algemene ver kiezingen begin volgend jaar zal worden gevormd zei mr. Anak Agung: „Eerst moeten wij een overeenkomst zien te krijgen". Antwoordend op vragen over de kwestie Nieuw-Guinea zei hij: „De kwestie staat nog steeds op de agenda van de Verenigde Naties. Wij zullen zien wat er dezer dagen gaat gebeuren, voorspellingen kan ik niet doen". Mr. Anak Agung voegde hieraan toe, dat de V. N. de kwestie in ieder geval zullen moeten bespreken en dat „de Indone sische delegatie "bij de V. N. zal han delen volgens de aan haar verstrekte instructies". Minister Anak Agung deelde tenslotte mee. dat nog moet worden besproken of de agenda zal worden behandeld in de volgorde, zoals in de gemeenschapnelijke verklaring is aangegeven. Hij achtte dit overigens wel mogelijk. Met hetzelfde vliegtuig, dat door een motorstoring met bijna zeven uur ver traging op Schiphol arriveerde, zijn ook het lid van de Indonesische delegatie mr Moh. Roem en de adviseurs mr. Soebardjo. het parlementslid Teng Tjin Leng. dr. Rustamadji en de woord voerder van de Indonesische delegatie, W. Latumeten naar Nederland gekomen, alsmede twee Indonesische journalisten. De Indonesische delegatieleden werden op Schiphol van Nederlandse zijde ver welkomd door minister Van de Kieft. die zitting zal hebben in de Nederlandse delegatie, de regeringscommissaris voor Indonesische aangelegenheden, mr. Blom,, en het pl.v. hoofd protocol van het ministerie van Buitenlandse Zaken, mr. H. Daniels. Van Indonesische zijde waren aanwezig mr. Utoyo Ramlan, de Indonesische ambassadeur in bijzondere missie, de heer Kwee Djie Hoo, de Indonesische zaakgelastigde in Den Haag en vrijwel de voltallige staf van het Indonesische Hoge Commissariaat in Den Haag. INISTER Suurhoft heeft aan de Sociaal Economische Raad ad vies gevraagd over het treffen var. een noodvoorziening vooi weduwen en we zen. Dat is rijkelijk iaat want reeds maanden lang is deze zaak in discus sie. Terecht heeft deze week in de Twee de Kamer de (AR) afgevaardigde de heer A. Stapelkamp hierover een cri- tisch woord laten horen. Hij herinnerde er aan reeds het vo rig jaar bij het vorig begrotingsdebat op een definitieve regeling te hebben aangedrongen. Waarom nu toch en pas na een jaar op een noodvoorzie ning aangestuurd? Met noodregelingen hebben we na de oorlog al genoeg na righeid beleefd. Een ander punt is dat de minister blijkbaar de invoering van een defini tieve kinderbiisiagregelirig voor zelf standigen urgen.er acht dan een wet telijke voorziening voor invaliden, we duwen en wezen. Ook daarmee was de heer Stapel kamp weinig ingenomen. Er is immers al een kinderbijslagregeling voor zelf standigen, waardoor de grootste nood wordt opgevangen. Maar voor tal van weduwen, wezen en invaliden is er op dit moment nog geen enkele voorziening. Daarom kan deze zaak zo moeilijk uitstel Hjden. Met de heer Stapelkamp zijn wij het eens dat deze materie op zo kort moge lijke termijn tot een bevredigende op lossing moet worden gebracht. Vanmiddag om halfvijf wordt in de Lairessezsial op het Binnenhof in Den Haag de openingszitting van de Ned.- Indonesische ministersconferentie ge houden. Het Belgische ministerie van Buiten landse Zaken heeft verklaard niets af te weten van plannen om de conferentie verder in Brussel te doen houden. Adnan Menderes. de Turkse premier, heeft Vrijdag, na een regeringscrisis van II dagen, in de nationale vergadering zijn nieuwe kabinet bekend gemaakt. Acht leden van vorige regeringen maken hiervan deel uit. Het nieuwe kabinet is het vierde sinds de verkiezingen van 1950. Menderes zal Dinsdag de parle- mentsfractie van zijn democratische partij om een vertrouwensvotum vra gen. De premier zal tevens de portefeuille van Defensie beheren. Minister van Bui tenlandse Zaken is Koprulu, Op dc eerste tactische vliegbasis van de Nederlandse Koninktijke Luchtmacht „Volkei", heeft dc ambassadeur van de VJ>., II. Freeman Matthews, Vrijdagochtend namens zijn regering vier straaljagers tan het type F-Si-F „Thunderstreak" over gedragen aan de Nederlandse regeringdie hier werd vertegenwoordigd door ir C. Staf, minister van oorlog en marine. De foto toont de vier uiterst snelle machines op het platform van de luchthaven. (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen, hebben circa vijf tig Ceramse gezinnen, verspreid over diverse woonoorden in ons land waar aanhangers van de B.P.R..M.S. verblij ven, de wens te kennen gegeven om van de mogelijkheid om naar Indonesië te rug te keren, gebruik te maken. Onder de in Nederland toevende Am bonezen bevinden zich omstreeks 450 ge zinnen van Gerammers. Daarvan zijn er 300 aangesloten bij de Crams, de organisatie die terugkeer naar Indonesië voorstaat. Deze gezinnen wonen in Crams-woonoorden. De overige Ceram se gezinnen zijn aangesloten bij de B.P. R.M.S., de organisatie die de Ambo nezen in ons land slechts naar een vrije republiek der Zuid-Molukken wil laten gaan. Ook onder deze groep Ceramse gezinnen begint thans de wens om naar Indonesië terug te heren, te leven. In de B.P.R.M.S. zelf is een streven merkbaar om zich te onttrekken aan de sterke invloed van de politieke ver tegenwoordigers der republiek Zuid-Mo lukken. Hieraan is waarschijnlijk niet vreemd de onlangs door ons vermelde oprichting van de Pembina Tanahair („Voor de opbouw van het vaderland"), waarin een grote groep gewezen B.P. R.M.S.-leden zich heeft verenigd om- De militaire commissie (stafchefs) van de 15 NAVO-landen is gisteren tot de conclusie gekomen, dat de aanwe zigheid van een grote en machtige Russische duikbootvloot, welke in staat is de scheepvaartroutes over de Noor delijke Atlantische oceaan te bestoken, een ernstige bedreiging voor de verbin dingen vormt. De stafchefs hebben dit probleem tij dens een bijeenkomst met de permanen te commissie (hoge officieren van de Amerikaanse, Britse en Franse strijd krachten) van alle kanten bekeken. De VI. 200, die nog altijd bij Audres- selles op de rotse zit, heeft een deel van de lading gelost. Het schip had 600 kantjes haring aan boord, waarvan er thans 200 aan de vaste wal zijn ge bracht, om daar te worden verkocht. Het vistuig van het onfortuinlijke schip is overgenomen door de VI. 83. die hier mee inmiddels in Vlaardingen is aange komen. Het vlotkomen van de VI. 200 is ge heel afhankelijk van de weersomstandig heden. De leden der bemanning die zich nog aan boord bevinden, maken het re delijk wel. dat men niet langer aan de leiband van deze vertegenwoordigers wilde lopen. In een verleden week gehouden ver gadering van de B.F.R.M.S., waar een bestuursverkiezing op de agenda, stond, hebben verscheidene bestuursleden hun functie slechts willen aanvaarden op de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de B.P. R.M.S. een organisatie zal zijn, die zelf standig beslissingen kan nemen, zonder daarbij beïnvloed te worden door de poli tieke vertegenwoordigers van de repu bliek. In het vlak van de sociale en maatschappelijke belangen der Ambone zen wordt thans gestreefd naar samen werking tussen Crams, B.P.R.M.S. en Pembina Tanahair. Daartoe zal een de zer dagen een eerste bespreking worden gehouden. Het Aziatiseh-Arabisch blok heeft steun toegezegd aan elke actie, die Indonesië eventueel in de Ver. Naties zal onderne men met betrekking tot zijn aanspraken op Westelijk Nieuw-Guinea. Het uit 17 landen bestaande blok heeft dit standpunt Donderdag in New York bekend gemaakt na een besloten bijeen komst. Volgens woordvoerders doet Indonesië een voorlopige resolutie rondgaan, waar in de hoop wordt uitgesproken dat de N ederlands-Indonesische onderhandelin gen tot een bevredigende oplossing zullen leiden. In de resolutie wordt geadviseerd dat de Ver. Naties voorlopig afzien van verdere bestudering van de zaak. Naar Ü.P. bericht is tussen Nederland en Indonesië in principe overeenstemming bereikt over de vorm van een resolutie, waardoor de kwestie Nieuw-Guinea op rustige wtfzc in de Alg. Vergadering be- hanueld zou kunnen worden. De bespre kingen worden nog voortgezet. Minister Luns heeft deze week een on derhoud gehad met de gedelegeerde van India, Krisha Menon, die als woordvoer der van de Aziatisch-Arabische groep op i en- Hoewel er geen commentaar weid gegeven, neemt men aan dat zij hoop hadden een botsing in de politieke commissie te voorkomen DE BILT. 10 Dec. 1955, 10 uur. Zachtere oceaanlucht drong via Mid den- en Zuid-Engeland het vasteland van Europa binnen, hetgeen o.a. in ons land aanleiding gaf tot een stijging van de temperatuur en overvloedige regen. In Terschelling werd in 24 uur tijds 21 en in Leeuwarden 23 mm regen afgetapt. Na het passeren van de re genzones kwamen in onze omgeving vanmorgen enkele opklaringen voor, maar een lagedrukgebied dat van Schotland in de richting van de Duit se Bocht trekt zal aanvankelijk nog enkele plaatselijke buien veroorzaken. Op de oceaan is een zeer actieve de pressie tot ontwikkeling gekomen, die in Oostnoordoostelijke richting koerst. Onder invloed van deze depressie zal het waarschijnlijk morgen later op de dag in ons land opnieuw gaan regenen. Acht vooraanstaande radicalen die geen gehoor hebben gegeven aan het ultimatum van Mendès-France en de zijnen zijn uit de radicale partij gesto- 0nder hen .bevinden zich Renê Mayer, de voorzitter van het geza»s- vnnr3£- 7" dccElI1"0Rese Gemeenschap voor Kolen en Staal (E.G.K.S.), de ouri- mimster van Binnenlandse Zaken Léon i larimaud-Deolat. die vice-voorzitter van de R G.R. is. en de secretaris generaal van deze groep. Jean-Paul Davio. Martmaud-Deplat was bestu- rend voorzitter van de radicale partij, totdat Mendes-France hem uit deze functie verdrong. Ook Bernard Lafay, die in het kabi net van Faure minister van Volksge zondheid is. werd uit de radicale partij gestoten, omdat hij niet overeenkomstig de wens van het partij-bestuur uit het kabinet was getreden. 'ii ?5| v-l ;il *l| ;-j| Gl J V':

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1