Ministersconferentie te Den Haag begonnen Twee kostbare stukken uit het Haarlems museum verdwenen WORDT DE CONFERENTIE VERLEGD NAAR GENÈVE Nobelprijs voor vrede te Oslo plechtig uitgereikt Geen opheldering omtrent ongeval Willem Bontekoe AANVAARDBAAR VOOR BEIDE PARTIJEN en informele bijeenkomst Morg Ernstig incident Israël Nederlander in de Ver. Staten neergeschoten Verlaat China de Ver. Naties? Eisenhower moet kalmer aan doen Auto's gesmokkeld uit België Avonturiers overvielen antiquair Kasjmis is deel van India" Weeroverzicht MAANDAG 12 DECEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3254 in Koning Haakon wegens ziekte afwezig Op slag gedood bij spoorwegongeval LABOUR VERLIEST IN AUSTRALIË Vraag over politieke vragen Vluchtend voor politie Souvereiniteit NieliW'Guinea Communiqué (Van onze parlementaire redacteur) t DE OPENING VAN de Nederlands-Indonesische ministersconfe rentie in de Rolzaal te Den Haag, die Zaterdagmiddag om even over 5 uur plaats vond, bleef beperkt tot het uitspreken van twee redevoeringen. Eén door de minisl er zonder portefeuille mr. Luns en één door de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken de heer Anak Agoeng Gde Agoeng. Voorts werd afgesproken Dinsdagmorgen om 11 uur een informele bespreking te houden. Aangenomen wordt dat op deze bijeenkomst zal worden afgesproken waar de conferentie zal worden gehouden. Aan Nederlandse kant schijnt voorkeur te worden gegeven aan Den Haag als plaats van vergadering met als sluitstuk een bijeenkomst in het buitenland om eventuele overeen komsten te formaliseren. Van Indonesische zijde wordt er gedacht aan het houden van de eigenlijke conferentie in het buitenland en het formaliseren ervan in Den Haag. Wanneer de conferentie buiten Nederland wordt gehouden, wordt gedacht aan Brussel of Genève. Men acht het het meest waarschijnlijk dat de conferentie in Genève zal worden gehouden. Brussel schijnt om technische redenen niet aanvaardbaar te zijn. Zie verder pagina 3 Artsen die president Eisenhower behandelen, hebben hun patiënt Zaterdagavond aangeraden wat minder hard te werken. Verder zijn zij van oordeel dat Eisenhower niet voor midden Februari moet beslissen of hij zich opnieuw cifndidaat zal stellen voor het presidentschap. nnsn VIER ARRESTATIES Mr. G. J. van Heuven Goedhart (links) neemt uit handen van de voorzitter van hel Nobelprijs-comité de Nobel-Vredesprijs in ontvangst. CHROESTSJEIF: Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef 115700 n i i Postbus 1112 - Portgiro Na ffi) SffriS™ i?51 i!bo™e™enten 18.30-1930 u. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 M-Gravenhage: Huygensplein X Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adm.Tel fwll u. T «athtendienst 18.30-19.30 u.: Tel. 362569 Ah^™enW £erkslraat 24b Telefoon 67882 675 Sr kSStaal 06111 P°r Veek" f 2 26 per "«and, B./5 per Kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting:, geldig tot Dinsdagavond LICHTE TOT MATIGE VORST Overwegend droog weer met enkele overdrijvende wolkenvelden en plaatselijk mist. Vannacht lichte tot matige vorst, morgen overdag lichte vorst tot temperatuur om het vriespunt. Matige of krach tige wind uit oostelijke richtingen. ZON EN MAAN 13 December* 70n op 8 41, onder 16 30; maan op 7.59, onder 15 54. Directie: C. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Resolutie overN-Guinea bij de V.N. ingedient B|j het secretariaat \an de \*N, Is Zaterdagavond officieel een resolutie over Nederlands Nieuw Guinea ingediend, welke naar men venvacht algemene In stemming zal verkrijgen In de politieke commissie en de algemene vergadering Hierin wordt gezegd: „De algemene vergadering, na behandeling van het punt getiteld „de ka ostie U est Irian'hopend dat het probleem op vreedzame wijze zal worden opgelost, kennis nemend van de gemeen schappelijke verklaring die op 7 December 1955 door de regeringen van Indonesië en Nederland is afgelegd geeft uiting aan de hoop, dat de onderhandelingen, waarop in de genoemde gemeenschappelijke verklaring wordt gedoeld, vruchtbaar zullen zijn". De resolutie, ingediend door Ecuador, India, Noorwegen, Nicnw-Zeeland en Syrië, heeft de steun van de afgevaardigden van aile belangrijke groeperingen in de V.N. Zy zou waarschijnlijk heden door de politieke commissie in behan deling worden genomen. Met het oog op de huidige besprekingen tussen Nederland en Indonesië bestaat algemeen de hoop, dat een debat door de Algemene Vergadering wordt vermeden De resolutie is het product van wekenlang intensief overleg op het hoofd kwartier der V.N. tussen Nederland, Indonesië en Australië. Het vraagstuk Nieuw-Guinea werd met name ook aangeroerd door de leider van de Indonesische delegatie, minis ter Anak Agoeng Gde Agoeng, hij de opening van de ministersconferentie in Den Haag. In deze openingsvergade- Een Israëlische militaire woordvoer der heeft Maandag meegedeeld dat bij de Israëlische aanval op Syrische posi ties op de Noordoostelijke oever van het meer van Galllea Zondagavond meer dan .vijftig Syriër» zijn gedood. De Israëlische troepen namen ongeveer dertig Syriërs gevangen. De woordvoerder zeide dat bij de ge vechten vier Israëlische soldaten werden gedood en 12 gewond. Hij verklaarde dat de Israëlische strijdkrachten de Sy rische stellingen bezetten en wapens en andere buit in beslag namen alvorens naar hun basis* terug ig keren. Later o- penden Syrische kanonnen het vuur op de Israëlische nederzetting Ein Gev op de Oostelijke oever. Volgens de woord voerder werd het vuur door Israëlische artillerie beantwoord. De Israëlische aanval was een repre saille voor een ongeprovoceerde aan val van de Syriërs op Israëlisch gebied. Volgens een Israëlische militaire woordvoerder zijn Zondag twee Ara bieren uit Jordanië gedood en een ge wond bij een hotsing met een Israë lische patrouille m de buurt van Elath. de Israëlische haven aan de Rode Zee. De gewonde werd gevangen ge nomen. E«n Jonge Nederlandse immigrant is Zaterdag door de politie van Paterson in New Jersey (V.S.i neergeschoten, nadat hij gevlucht was toen hij met een auto een polilie-auto de pas had afge sneden. Hei is de 23-jarige Hendrikus Johannes Schools, afkomstig uit Amers foort. De politie heeft het volgende relaas van de gebeurtenissen gegeven: Schoots kwam Zaterdagmorgen vroeg neet een auto bijrip in botsing met een patrouillewagen van de politie, waarin de agenten William Toomey en Walter Robinson zaten. Schoots stopte niet en de politie zette de achtervolging in. Schoots reed tegen een lantaarnpaal op, eprong uit de wagen en liep hard weg. De agenten volgden hem en losten in totaal zeven schoten. ring, die ruim een uur later begon dan was aangekondigd, werd ook een toe spraak gehouden door de leider van de Nederlandse delegatie, minister Luns. Aan Nederlandse zijde hadden voorts aan de conferentietafet plaatsgenomen de ministers Van de Kieft en Zijlstra en de regeringscommissaris voor Indone sische aangelegenheden, mr. Blom. Te genover hen zaten, naast mr. Anak Agoeng, mr. Moh. Roem en mr. Oetoyo Ramlan. Achter de delegatieleden zaten de adviseurs: acht aan Nederlandse zijde en negen aan Indonesische zijde. Minister Luns begon zijn openings rede met er op te wijzen, dat de taak van de conferentie is, een zichtbaar begin te maken aan een blijvende ver betering in de verhouding tussen de beide landen. „Er zijn vele wederzijdse bcl&ngeh, die alleen dan tot hun recht komen, indien er tussen onze twee landen een sfeer van vertrouwen bestaat, waarin met volledige eerbiediging van elkan ders souvereiniteit een zakelijke behan deling van problemen mogelijk is". „Onzerzijds denk ik daarbij aan de vele Nederlanders* die in. Indonesië leven en werken en aan'de belangrijke economische betrekkingen tussen onze beide landen", aldus minister Luns. Hij vervolgde:., De Nederlandse dele gatie" spreekt het vertrouwen uit, dat de Indonesische regering binnen de grenzen van hetgeen van haar ver wacht kan worden, alles zal doen om tot een oplossing te komen van een aangelegenheid, welke naar u bekend is, sterk spreekt tot het -echtsgevoel van het Nederlandse volk en waarover ik bü deze gelegenheid niet verder zal" uitweiden". Minister Anak Agoeng zei met blijd schap te hebben geconstateerd, dat er tekenen aanwezig zijn, die r op wijzen dat de kwestie van de Ned.Indonesi sche Unie zonder veel moeilijkheden kan worden opgelost, evenals wellicht de financiële en economische waag stukken. Vooral echter het probleem Nieuw- Guinea zal het uiterste van goede wil van beide partijen vragen, wil men verbetering en bevordering van de on derlinge betrekkingen en het op vreed zame wijze bespreken en tot oplossing brengen van bestaande, onderlinge ge schillen bereiken, zo zeide de heer Anak Agoeng. „Bc moge hierbij memoreren, dat naar onze mening het streven om een oplossing te vinden in dit geschil, tot uiting is gekomen in de Bandoengcon- ferentie van Aziatisch-Afrikaanse lan den". aldus mr. Anak Agoeng. Na afloop van de openingsvergade ring, die tot ongeveer halfzeven duur de, is een gemeenschappelijk commu niqué verstrekt, waarin wordt gezegd, dat de vergadering beslissingen geno men heeft omtrent enige formaliteiten, zoals een wisselend voorzitterschap voor de volgende bijeenkomsten, de instelling van een gemeenschappelijk secretariaat en hei uitgeven van ge meenschappelijke communiqué's, wan neer hiertoe aanleiding bestaat. Een informele bijeenkomst op ministerieel niveau zal worden gehouden op Dins dag 13 December om ell uur in Den Haag, aldus het communiqué. De aYerlet Inndse delegatie: v.l.n.r. de ministers Ztflstra, r. d, Kiejt cn Luns en mrBlom. De Indonesische delegaties v.lji.r. de heren Moh. Roem* Anak Agoeng en Oetojo Ramelan. Uit de openingsrede van minister Anak Agoeng krfjgt men de indruk dat de Indonesische regering er behoefte aan heeft de internationale betekenis van de Ned.-Indonesische conferentie te onder strepen. De Nederlandse Hoge Commissaris voor de vluchtelingen der Verenigde Naties, mr. G. J. Van Heuven Goed- Ihart, heeft Zaterdag bij een eenvoudi ge doch plechtige ceremonie In de igrote zaal van de universiteit van Oslo 'de Nobelprijs voor de vrede 1951 na- Smcns atfjn bureau in ontvangst je- 'n°Koni'ng Haakon volgde later in zijn ritf holron nn ppn hnnCte Vflr Het is een commissie uit de Raad voor de Luchtvaart, die zich heeft beziggehou den met het onderzoek naar de oorzaken van het ongeval met het K.L.M.-vhegtuig „Willem Bontekoe" op 23 Augustus 1954 by Bergen aan Zee, niet mogelijk geble ken te komen tot enige concrete aanwij zing met betrekking tot de oorzaken van het ongeval, waarbij alle Inzittenden om het leven kwamen. Niets wijst er op, dat zich op het ogenblik van het laatste radio-contact (omstreeks 12.31 uur Ned. tijd) of gedurende de vlucht daarvoor enige afwijking van de normale gang van zaken zou hebben voorgedaan. De c0™" missie acht het uitgesloten, dat de oorzaak in een botsing met een 3nder vliegtuig zou zijn gelegen. De „Willem Bontekoe" was op 23 Augus tus 1954, komende van New York, op weg naar Schiphol en stortte ter hoogte van Bergen aan Zee in zee. Ongeveer de nem van de wrakstukken kon aan land worden gebracht. Om 11.22 G.M.T. meldde het vliegtuig, dat het de grens van het Neder landse luchtverkeersgebied passeerde, ter wijl om 11.25 G.M.T. werd gemeld, dat het de kruishoogte van 11.500 voet verliet en een daling naar het baken Spijkerboor inzette. Om 11.31 G.M.T. kreeg het vlieg tuig van de verkeersleiding, te Schiphol toestemming dit baken op een hoogte van 3500 voet of hoger te naderen. De ont vangst van deze aanwijzing werd door de bemanning bevestigd. Nadien is geen radio-contact met het vliegtuig meer ver kregen. Wel is vastgesteld, dat het daarna nog gedurende ongeveer een half uur boven de kuststreek van Noord-Holland heeft gevlogen, alvorens in de richting van de zee te verdwijnen. De commissie acht het niet aannemelijk, dat een onderzoek door de Raad voor de Luchtvaart in openbare zitting meer licht in het verloop van dit ongeval zou kun nen brengen en heeft derhalve besloten, dat niet tot een dergelijk onderzoek zal worden overgegaan. Op het spoorwegemplacement tc Amersfoort geraakte Zaterdagmorgen de 27-jarige wegwerker bij de Ned. Spoor wegen Van der Schuur van Nijkerk, die met enkele wagons bezig was tussen de bumpers, bekneld toen een andere wa gon juist werd opgeduwd. De man werd op slag gedood. Hij was vader van 2 kinderen. ziekenhuiskamer de plechtigheid door middel van opnamen op de band. Het was voor het eerst sedert 1905 dat hij niet aanwezig was bij de uitreiking van de vredesprijs. Ten gevolge van een gebroken dijbeen, enige *weken geleden opgelopen, moest hij verstek laten gaan. In zijn plaats was kroon prins Olav aanwezig. Gunnar Jahn, voorzitter van het Noorse Nobel comité, overhandigde net diploma en de gouden medaille, die toegevoegd wordt aan de prijs, een cheque voor een bedrag van 181.646.53 132. 607) Zweedse kronen. Jahn, die bij dergelijke gelegenhe den doorgaans Frans spreekt, bedien de zich nu van de Noorse taal omdat mr. Goedhart, wiens echtgenote een Noorse is, deze taal vloeiend spreekt. De heer Van Heuven Goedhart hield zijn rede eveneens In het Noors. „Er mag mischien iemand zijn die van mening Is dat het werk voor de vluchtelingen geen werken voor de vrede is. Maar het Is werken voor de vrede, omdat het helen van oorlogs wonden werken voor de vrede is en omdat het bevorderen van broeder lijke gevoelens tussen de mensen wer ken voor de vrede is, dit werk doet ons begrijpen dat solidariteit met andere menselijke wezens over de grenzen heen reikt, dit is de grondslag van een duurzame vrfede". In zijn antwoord herdacht mr. Van Heuven Goedhart de stichter van de Nobelprijzen, Alfred Nobel, die zestig jaar geleden overleed. Koningin Juliana heeft mr. Van Heuven Goedhart telegrafisch geluk gewenst. In Stockholm zijn Zaterdag de twee Nobelprijzen voor natuurkunde aan de Amerikaanse hoogierarern Lamb en Kusch uitgereikt. Be prijs voor schei kunde werd uitgereikt aan de Ameri kaanse hoogleraar Vincent de Vig- neaud, die voor medicijnen aan de Zweedse hoogleraar Hogo Theorell en de prijs voor literituur aan de IJsland se schrijver Halldor Kilian Laxness. De uitreiking gebeurde door koning Gustaaf Adolf. Meer dan twee duizend personen woonden de plechtigheid In de versierde cotcertzaal van Stock holm by. Het houden van een conferentie in Genève, de stad van de conferentie der Grote Vier trekt volgens hem meer de- aandacht dan een conferentie in Den Haag. De herinnering door minister Anak Agoeng aan de Bandocng-confe- rentie van de Afrikaans-Aziatische landen in verband met de kwestie Nieuw- Guinea toont aan, dat Indonesië deze kwestie vooral in de belangstelling van de wereldopinie wenst te plaatsen, ook wanneer Nederland niet bereid is de souvereiniteit over Nieuw-Guinea op deze conferentie in discussie te bren gen, hetgeen het onveranderde standpunt van de Nederlandse regering is en op dit punt dus geen enkel resultaat voor de Indonesiërs is te verwachten. Wordt de psychologische werking van een con ferentie te Genève voor Indonesië zo groot geacht dat een mislukking van het overleg met Nederland over Nieuw-Gui nea gemakkelijker zal zijn te venver ken. wanneer de conferentie in Genève en niet in Den Haag wordt gehouden? Per slot van rekening werd er door de Grote Vier in- Genève onlangs evenmin resultaat bereikt. In Voronej (Sowjet-Unie) zal een standbeeld van czaar Peter de Grote worden opgericht. Het is het eerste monument voor een czaar sinds de re volutie. Peter de Grote heeft in 1695 in Voronej een scheepswerf en een fort gebouwd. Van een onzer verslaggevers) Zondagmorgen kwam de directeur van het Frans Hals Museum ie Haar lem de heer H. P. Baard, tijdens een toevallig bezoek aan zijn museum tot de ontstellende ontdekking dat twee kostbare stukken uit het museumbezit verdwenen waren. Een klein paneel uit 1526, voorstellende Katrijn Cornelisz, dochter van een onbekende schilder en een uniek werkstuk uit 1649 van de Haarlemse zilversmid Ebhekin (een zgn plooischotel) bleken spoorloos te zijn verdwenen. De stukken waren Zondag avond taal nóg verdwenen, want een om vangrijk politie-onderzoek dat gisteren direct werd ingesteld, had toen nog niets opgeleverd. De heer Baard deed ons gisteravond het volgende verhaal: ,,Ik kwam Zondag om kwart over elf in het museum omdat ik even iets uit mijn Kamer wilde halen. In de gang kreeg ik plotseling het rare gevoel dat er iets niet in orde was. Tegelijkertijd viel mijn oog op een op een vreemde manier loshangende schroef. Dit gaf mij het vermoeden dat er zich in het museum ongewone dingen hadden afge speeld sinds de vorige dag, toen ik het om vijf uur verliet. Toen ik even goed rondkeek ontdekte ik tot mijn schrik dat ons trotse bezit, de prachtige zilveren schotel, cüe meer nog door zijn zeldzaamheid en zijn 'kunstwaarde dan door zijn kostbaar heid een ereplaats "in het museum in nam, uit de vitrine was. Bij de voort gezette inspectietocht zag ik dat ook het paneel van zijn plaats was en dat bij de zgn. kapel een raam open stond. Daaruit concludeerden wij later dat men zich Zaterdagavond heeft laten inslui ten om, toen de nachtwaker zijn ronde deed, zijn slag te slaan. Het gekste is echter dat noch de waker die de nacht wacht had, noch degene die hem aflos te, iets van de diefstal heeft gemerkt. Daardoor weten wij ook niet bij benade ring hoe iaat het feit gepleegd werd." Toen de politie gewaarschuwd was. hebben de bewakers van het museum een onderzoek ingesteld in de kelders om te zien of men daar wellicht de vermiste stukken had weggeborgen. Zo iets is nl. enige jaren geleden al eens voorgekomen. Wij vernamen voorts van de heer Baard, dat de die'.tal van deze kost baarheden een zwaar verlies betekent voor het Haarlemse museum. ,,Ik be grijp echter niet goed wat de dief er mee voor heeft. De stukken zijn nl. on verkoopbaar omdat niemand zich er aan waagt ze te kopen. Bovendien zijn ze direct overal in het land gesignaleerd". ..Gelooft u dat ze nog terecht komen?", vroegen wij. „Misschien", was het ant woord, „want met museumdiefstallen gaat het nog wel eens vreemd toe. om dat men meermalen met maniakken te maken heeft die het gestolene zorgvul dig opbergen en niet te gelde maken. Het gebeurt dan wel eens dat het ver miste stuk lange tijd later plotseling er gens gevonden wordt." Men hoopt nu dat men het Haarlemse raadsel zo spoedig mogelijk kan oplossen en als dat niet mogelijk blijkt, dat de stukken op de lange duur nog eens terecht zullen ko men. Intussen is de Haarlemse politie met een intensieve speurtocht bezig. Indien het communistische Buïaen- Mongolië tot de Ver. Naties wordt toe gelaten, zal nationalistisch China wei- licht de V.N. verlaten, meende men in nationalistische kringen in Taipei, de hoofdstad van Formosa. Reeds eerder heeft nationalistisch China te kennen gegeven, dat het tegen toelating van Buiten-Mongolië zijn veto zal uitbrengen. De Sovjet-Unie daaren tegen eist, dat alle achttien landen, die het lidmaatschap hebben aangevraagd, tegelijk worden toegelaten. Tijdens een debat van meer dan vijf uur is de Veiligheidsraad er Zaterdag nog niet in geslaagd overeenstemming over de toelating van nieuwe leden tot de Ver. Naties te bereiken. De raad ging tenslotte tot morgen uiteen. Generaal-majoor Howard M. Snyder, lijfarts van de president, heeft tijdens een persconferentie verklaard dat het herstel van de „acute" hartaanval in het normale tempo verloopt. Na langdurige conferenties of andere grote inspanningen is de president echter veelal vermoeid. Snyder zei, dat het naar zijn mening niet verstandig zou zijn als Eisen hower in Januari op een verenigde zitting van het Congres persoonlijk zijn „State of the "Union"-boodschap zou uitbrengen. vx-u:. «Sm (Van een onzer verslaggevers) De douane-recherche te Amsterdam heeft vier mannen gearresteerd, die ver dacht worden betrokken te zi|n in een smokkelhandel van uit België afkomsti ge auto's. In de meeste gevallen werden automobielen van de hand gedaan, die gestolen waren. De arrestanten zijn woonachtig in Winterswijk. Breda. Apeldoorn en Wees- perkarspel. De douane-recherche, die in samenwerking met de hoofdstedeliike politie het complot kon ontmaskeren heeft reeds een aantal van de smokkel auto's in beslag kunnen nemen. Het on derzoek in deze zaak, die zeer gecom pliceerd is. wordt voortgezet. /Tr:! overzicht van de parade, die Za terdag ter gelegenheid van de 290ste verjaardag van de Mariniers te Rotter dam gehoudenwerd afgenomen door de minister van Oorlog en Marine, ir C. Staf, in tegenwoordigheid van de Commandant Zecstrijdkrachten vice- admiraal Burghart, de burgemeester van Rotterdam, mr. G. E. tan Halsum en vele hoge burgerlijke en militaire autoriteiten, I e-e Rotierdammers heb* hen van dit prachtige schouwspel ge noten. Op wel zeer brutale wijze hebben twee jeugdige boefjes uit Amsterdam, sedert enige tijd aan het zwerven nadat zij van huis waren weggelopen. Zater dagmiddag omstreeks sluitingstijd een antiquair in zijn winkel aan de Nieuwe Spiegelstraat, in de hoofdstad, over- Hel Sowjet-persbureau Tass meldt, dat de Deense premier Harisen, een uitnodiqing van de Sowj et-regering om een bezoek aan de Sowjet-Unie te brengen, heeft aanvaard. Het ligt in de bedoeling dat Hansen het bezoek in Maart brengt, aldus het persbureau. Hoewel de volledige uitslag van de federale verkiezingen in Australië nog r.iet bekend is. blijkt nu al dat de libe rale partij van premier Menzies haar meerderheid nog aanzienlijk heeft ver sterkt. Volgens de tot nu toe bekende niet- officiele resultaten was de stand: coa litie van liberalen en boerenpartij 75 zetels, een nettowinst van elf: Labour- partij van Evatt 4 zetels, een netto-ver- lies van negen zetels; onafhankeluken één zetel. De onafhankeluken waren bij vorige verkiezingen niet vertegenwoor digd. Het Huis telt 124 leden. 99 Nikila Chroesisjew heeft Zaterdag vierkant verklaard, dat Kasjmir een deel van India is. De kwestie Kasjmir „is reeds opgelost door het volk en zijn woord is in deze zaak 'i Jaalsie woord", zei de Russische partijleider tijdens een rede in Srinagar, in Kasjmir. (Het geschil tussen Pakistan en India over Kasjmir hangt al acht jaar. Als tijdeüike maatregel is het in tweeën verdoek!, mafwachting van een volks stemming.) Premier Mohammed Ali van Pakistan heeft in een officiële verklaring tegen de beweringen van Cbroestsiew gepro testeerd. De depressie, die Zaterdag boven Schotland was gelegen, trok via de Noordzee en Noord-Duitsland naar West- Rusland. De depressie werd gevolgd door een in betekenis toenemende rug van hoge luchtdruk. Als gevolg daarvan draaiden de winden in onze omgeving via Noord naar Oostelijke richtingen, waar door koude lucht uit Noordoost-Europa ons land binnenst: oomde. Het regen- en sneeuwgebied langs de grenslijn tussen de zachtere oceaanlueht en de koude lucht verplaatste zich naar het Zuiden, waardoor de bewolking verder afnam. Tijdens de heldere nacht kwam in de Noordelijke provincies 5 graden vorst voor. Ook in de komende nacht zal het licht tot matig vriezen. vallen en met een ploertendoder bloe dend verwond. De zich hevig verwerende antiquair kreeg tenslotte hulp van een overbuur man, waarop de beide jongens, resp. 15 cn 17 jaar oud. de vlucht namen. Twee burgers, die de achtervolging inzetten, wisten de oudste te pakken. Zijn 15- jarige kornuit wist te ontkomen en was Zondagmiddag nog voortvluchtig. De Kinderpolitie heeft het ernstige vermoeden, dat de beide jongens, sinds zij van huis wegliepen, meer misdrijven hebben begaan. Voorafgaande aan de overval hadden de jongens een andere antiquair en wel aan de Nieuwe Spie gelgracht bestolen. Zij betraden deze winkel om kwart voor vijf. De antiquair hoorde de bel gaan en kwam uit zijn huiskamer de winkel binnen. Daar zag hij echter nie mand. Hij keerde terug naar de huis kamer en hoorde enkele ogenblikken later de bel weer gaan. Ook nu zag hij niemand, maar toen hij de vitrine inspecteerde, miste hij verscheidene antiquiteiten, waarvan hij onmiddellijk bij de recherche aangifte deed. Thans is het wel duidelijk, dai de jongens zich in de winkel schuil heb ben gehouden, ioen de antiquair voor de eerste maal binnenkwam, daarna een greep uit de vitrine hebben gedaan en vervolgens met de gestolen buit de benen hebben genomen. Vechtpartij Een uurtje later traden zij de zaak binnen van de antiquair aan de Nieuwe Spiegelstraat, waar zij de gestolen voorwerpen ten verkoop aanboden. Deze antiquair vertrouwde dit niet en vroeg de jongens zich te legitimeren, hetgeen zij met konden. Zij vertrokken, doch kwamen korte tijd later opnieuw terug en eisten op hoge toon geld voor dè antieke voorwerpen. De antiquair liet zich niet intimideren, waarop de vecht partij ontstond. In de vergadering van de Tweede Kamer zal de heer Vermeer aan de mi nister van Oorlog vragen stellen over intelligentietests bij dienstplichtigen en over politieke vragen, die hierbij gesteld zouden ziin. De heer Vermeer informeert of het de gewoonte is dat „zoals onlangs bij het afnemen van een test van de Kon. Luchtmacht te Nijmegen is gebeurd vra gen worden gesteld als: Welke krant !?zeS u}-'- ouders? Zijn uw ouders lid van de Partij v. d. Arbeid? Op wie zoudt a stemmen? Zijn uw ouders anti-militai- t f1 \oeren PrnPa2anda voor dil

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1