Buitenlandse betrekkingen Plechtigheid op Tjililitan verstoord Nieuwe militaire rel in Indonesië Harahap moest ingrijpen na een ordeverstoring IJzel op de weg „Wij gaan voort met productie H-bom Ministersconferentie wordt Vrijdag in Genève voortgezet HERV. SYNODE WIJZIGDE DE KERKORDE NIET Geen enkel land in de V.N.toegelaten Saarland komt terug Duitsland bij N hom wiktemoiifttxisueoo? r~ M Gril Russen bij afscheid van India Menigte drong door de afzetting „GoïiatTi" op weg naar Nederland Syrië wil zitting V eiligheidsraad Vlaardingse logger „Nelly" is vlot Weer overzicht Toelating vrouw in het ambt VEERTIEN VETO'S Frankrijk stemt in beginsel toe alge dm duimud fteifeet* WOENSDAG 14 DECEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3256 Weerbericht Scheepsbotsing bij Ameland AUTO VAN DE WEG Oude dame gedood Matroos van „Ryndam" doodgevallen Prins Bernhard bezocht koning Boudewijn Nieuwe commissie zal rapport uitbrengen Perón kan het weten O O' ET geweren in de aanslag heeft een groep soldaten van de luchtmacht Woensdagochtend de officiële installatie belet van de plaatsvervangend chef-staf van de Luchtmacht op het vliegveld Tjililitan. De chef-staf van de Luchtmacht, air-commodore Suryadarma is afgetreden. Premier Harahap en een aantal ministers, die de plechtigheid bijwoonden, kwamen onmiddellijk in het kabinetsgebouw bijeen. Auto's reden 15 km UITGELEIDE gedaan door een duizendkoppige menigte hebben Chroetstsjew en Boelganin vanmorgen India verlaten. Yoor hun vertrek legden zij een verklaring af, waarin gezegd werd, dat Rus land gedwongen wordt voort te gaan met de productie van atoom- en waterstofbommen. „Zolang geen overeenkomst is bereikt tussen de grote mogendheden is Rusland gedwongen zijn defensie te ver sterken", aldus de verklaring, die werd voorgelezen op een persconferentie. ONDER een regen van veto's zün alle landen die lid van de Ver. Naties wilden worden gisteren in de Veiligheidsraad afgewezen. Nadat nationalistisch China het veto had uitgesproken over toelating van het communistische Buiten-Mongolië volgden dertien Russische veto's elkaar snel op. Die dertien werden uitgesproken over de door het "Westelijke blok gesteunde caudidaten. Vier communistische landen die aanvankelijk een meerderheid kregen in de raad - Albanië, Bulgarije, Hongarije en Roemenië - werden ten slotte in een eindstemming ook nog afgewezen met 1 stem voor (van de Sowjet-Unie), 4 stemmen tegen en 6 onthoudingen. De woordvoerder zei dat de regeringen verder besloten hebben „gedurende een overgangsperiode" de Franse economische belangen in het rijke kolen- en staalgebied, dat sinds het einde van de tweede wereldoorlog economisch met Frankrijk verbonden is geweest, te handhaven. De onderhandelingen tussen Parijs, Bonn en Saarbruecken over de politieke terugkeer van de 900.000 Saarlanders tot Duits land zullen in Januari beginnen U het kwik in de thermometers tot onder het nulpunt is gezakt, kunnen wij onze abonnê's de mededeling doen welke wij in petto hadden. Zaterdag a.s. maken wij een begin met de grote die naar wij hopen de Trouw-abonné's enkele weken lang aangenaam zal bezig houden. Dubbel aangenaam zelfs, want er zijn beschikbaar. Kijkt uit mar de speciale prijs vraagpagina in ons blad van Zaterdag. tUcStiit Rotterdam; Witte de Witbstraat 30 Telef. 315700 f4 IA Postba; 1112 Postgiro No. 424518 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 "B-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—1930 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 f 06:14 per Yeek' f 2.26 per maand. 5.7j per kwartaal Losse nummers 33 cent Verschijnt dagelijks IhtrUM* Geldig tot Donderdagavond- ZACHTER Veel bewolking met tijdelijk enige regen. Matige tot krachtige aan de kust nu een dan karde Zuide lijke wind. Verdere stijging van temperatuur. ZON EN MAAN 15 December: zon op 3.43, onder 16.30; maan op 9.31, onder 17.42. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRtJEVS SLOT BEHALVE de ontwerpen tot grond wetsherziening, waarover we kortgeleden te dezer plaatse hebben gehandeld, zijn er nog een tweetal ont werpen ingediend. Een daarvan handelt over de bui tenlandse betrekkingen. Vier jaar ge leden is dat hoofdstuk tamelijk ingrij pend gewijzigd. Maar toen is er bij de tweede lezing waarbij het onmoge lijk is alsnog wijzigingen aan te bren gen een aantal opmerkingen ge maakt, die het overwegen waard wa ren, gelijk de Regering nu in de Me morie van Toelichting zegt. Bovendien geeft vier jaar practijk aanleiding tot de vraag of er nog niet bepaalde ver beteringen moeten worden aange bracht. We staan hier wel weer voor de vraag of deze methode gewenst is. De Grondwet is niet volmaakt. En aan elke wijziging kleven opnieuw onvol maaktheden en zo zal het altijd wel blijven. Maar wij willen die vraag hier nu niet weer oprakelen en het ontwerp ten aanzien van enkele hoofdpunten op zijn eigen verdiensten beoordelen. j-i N dan Is er al aanstonds de opmer- Jtl. king te maken dat de grondwets wijziging van vier jaar geleden aan leiding heeft gegeven tot een ernstig meningsverschil. Bij die wijziging werd namelijk be paald dat er, anders dan voorheen, stilzwijgende goedkeuring van een verdrag door de Staten-Generaal mo gelijk zou zijn. Een verdrag moet nl. door de Staten-Generaal worden goed gekeurd. Tot voor vier jaren bete kende dat, dat elk verdrag in de Sta ten-Generaal moest worden behan deld. Toen werd het zo. dat het ook mogelijk zou zijn dat een verdrag niet uitdrukkelijk zou worden behandeld, maar dat de Regering zou volstaan met van het verdrag mededeling te doen aan de Staten-Generaal. De be langrijke verdragen zouden vanzelf sprekend wel een normale behandeling krijgen maar de minder belangrijke niet. Indien echter een vijfde deel van het grondwettelijk aantal leden van een der Kamers de behandeling zou eisen, zou die behandeling moeten plaats vinden. Die eis zou dan binnen dertig dagen moeten worden gedaan. Tot zover was alles duidelijk. Maar daarnaast schiep men de mogelijkheid dat de Kamers ten aanzien van een „medegedeeld" verdrag zouden kun nen verklaren, dat behandeling overbo dig was. Dat zou betekenen dat een verdrag eventueel terstond en in elk geval binnen dertig dagen na de me dedeling in werking zou kunnen tre den. De vraag is nu: Is een dergelijke verklaring van een der Kamers van kracht, ook als een vijfde deel der le den daartegen is? Zo ja, dan zou de bepaling, dat een vijfde deel der Ka mers behandeling kan eisen voor ver schillende gevallen, van haar kracht beroofd zijn. Hierover was verschil van mening De een zei ja, de ander neen. Men aanvaardde, onder protest van hen die een tegenovergestelde mening waren toegedaan, dat een vijfde deel der leden de verklaring kan tegenhou den. Naar onze mening terecht. De Regering wil nu de hele twist vraag uit de wereldhelpen door de bepaling dat de Kamer kan verklaren geen behandeling te verlangen, te schrappen. De practijk leerde dat aan deze bepaling geen behoefte bestond. En aangezien wij van mening zijn dat overbodige twistvragen beter kunnen worden te niet gedaan, zijn wij voor de schrapping. Maar dit geval bewijst wel, dat men vier jaar geleden toch te kwistig is ge weest met de wijzigingen. EEN ander belangrijk punt raakt de verdragen, die, in uitzonderings gevallen, om allerlei redenen, zonder voorafgaande goedkeuring door de Staten-Generaal, in werking treden. Daarbij zijn er het zijn die welke ln buitengewone gevallen van dringen de aard, indien het belang van het Koninkrijk zulks vordert, zonder ver wijl in werking moeten treden die achteraf toch nog moeten worden goedgekeurd door de Staten-Generaal. De Regering staat nu op het stand punt dat deze verdragen ook stilzwij gend moeten kunnen worden goedge keurd. De meerderheid van de Com missie, die de Regering ter zake van advies gediend heeft, is de mening toegedaan dat deze verdragen steeds een normale behandeling moeten on dergaan. O.i. terecht. Omdat het hier belangrijke verdragen kan betreffen, die zonder voorkennis van de Staten- Generaal in werking zijn getreden f» het juist de Staten-Generaal er met de neus boven op te drukken en Re gering en Staten-Generaal te ver plichten zich uitdrukkelijk in het open baar rekenschap te doen geven van hei feit dat het zo moet en niet anders EEN derde belangrijk punt is het feit, dat bij de verdragen, die bij wijze van uitzondering, om allerlei oorzaak, zonder uitdrukkelijk of stil zwijgende goedkeuring van de Staten- Generaal van kracht werden er kun nen zijn, waar „wettelijke rechten" Een minderheid van de Commissie van Advies, bestaande uit de heren Oud, Donner, Diepenhorst en Duyn- stee bepleit dat dergelijke verdragen in ieder geval achteraf een behande ling in de Staten-Generaal zullen krij gen. Dat betreft, dus niet slechts de verdragen, die wij onmiddellijk hier voor noemden, maar alle verdragen, De plaatsvervangend chef-staf van de Luchtmacht, acting commodore Sujono, die heden geïnstalleerd zou worden, is kort na de 17 October in 1952 geschorst om een disciplinaire kwestie. Op 5 December van dit jaar werd hij benoemd tot vice-chefstaf van de Luchtmacht en tevens bevorderd tot acting air-commodore. Het benoe mingsbesluit was ondertekend door vice-president Hatta wegens uitstedig- heid van president Soekarno. In en kele bladen is hierop critiek uitge' oefend. Twee oppositie-bladen „Mer- deka" en Suluh Indonesia" bericht- De regen, die gisteravond is geval len heeft, daar de temperatuur van de bodem nog onder nul was, op vele wegen ijzel gevormd. Op de weg HaarlemDen Haag be vond zich op een gegeven ogenblik een file van honderden auto's, die door de gladheid niet sneller kon den rijden dan ongeveer vijftien kilo meter. De weg Den HaagUtrecht was om streeks tien uur praktisch onberijd baar. Langs de weg stonden op ettelij ke plaatsen bij botsingen beschadigde wagens. In het Zuiden van het lank Is later op de avond pas regen gevallen. Ook hier kwamen gladde weger, voor. In Oost- en Noord-Nederland was het toen nog droog. De wegen waren wel op vele plaatsen berijpt door de mist, maar niet uitzonderlijk glad. Vooral het busvervoer in stad en pro vincie Utrecht ondervond grote hinder van de soms spiegelgladde wegen. De bussen van de Ned. Buurtspoorwegmaat schappij moesten zelfs hun diensten eni ge tijd onderbreken op de lijnen Utrecht Bilthoven en Utrecht-Amsterdam. De bussen van ..De Twee Provinciën" ondervonden reeds vroeg in de avond overlast op de lijn UtrechtGorinchem. Ook de lijnen van deze maatschappij door de kleine dorpen ondervonden ver traging omdat niet overal tijdig zand gestrooid was. ten, dat 50 officieren verzocht hadden de benoeming van Sujono te herzien, daarbij dreigend met ontslag. Kort voor de installatie riep de waarnemend chef-staf van de Luchtmacht, acting commodore Sutojo Adiputro per dag order op tot discipline. Toen echter Woensdagochtend Sujono na het voor lezen van het benoemingsbesluit op het vaandel de eed zou afleggen, be letten 50 in camouflagekleding, met ge weren bewapende militairen van de Luchtmacht, het verdere verloop van de plechtigheid Zij omringden de aan wezigen met stengun3. Onder de aanwezigen waren o.a. Ha rahap ln zijn functie van minister van Defensie, de minister van Voorlichting, Sutan Mamur, de minister van Justi tie, Wiriadinata, de minister van Land bouwzaken Gunawan, en de minister van Sociale Zaken, Sudibjo. De andere opgestelde militairen bleven rustig, al" leen het vaandelpeloton trok zich terug, met medeneming van het vaandel. Hierop trad de waarnemend chef-staf, Sutojo, naar voren en gelastte de ge- wapenden terug te treden, hetgeen zij deden. Sutojo las de bekendmaking voor. dat de chef-staf van de Lucht macht. Aircommodore Suryadarma. Dinsdag zijn ontslag indiende, hetwelk door Soekarno als opperbevelhebber van de strijdkrachten, was aanvaard. Met ingang van diezelfde dag was Sutojo aangewezen als voorlopig ver vangend chef-staf van de Luchtmacht. Toen Sutojo de beëdiging wilde doen voortzetten. zonder vaandel, maakte Harahap hiertegen bezwaar en verliet het veld. waarna hij met de ministers begon te beraadslagen. Even tevoren had Harahap iti een rede gezegd, dat er geen criminele gronden aanwezig waren om de schor sing van Sutojo te handhaven en dat zijn nieuwe benoeming als eerherstel beschouwd diende te worden. (Van een onzer verslaggevers) Hedenmorgen Is het Italiaanse s.s. Va- lentina Bonlni, ongeveer 10 mjjl ten Noorden van Ameland in aanvaring ge komen met het Engelse schip Victoria City. De Brit Is gezonken, de bemanning is gered door een Poolse vrachtvaarder. De sleepboot „Holland" van rederij Doek- sen op Terschelling en de reddingboot van Aeraeland waren ter assistentie uilgevaren. De Russische leiders wezen de ver antwoordelijkheid voor het falen van de conferentie van Genève van de hand. Zij deelden mede voorstanders te zijn van een nieuwe conferentie, „Goliath" op weg naar Nederland. Dit is „Goliath", ccn 37,5 meter lange vacuum- toren van 230 ton, die bestemd is voor de raffinaderijen van de B.P.M. te Pernis. Het gevaarte is hier afgebeeld tydlns de tocht van Miilheim naar Pernis, in het Ruhrkanaal. waaraan ook India en China zouden moeten deelnemen. Bij het afscheid op het vliegveld zei premier Nehroe, dat het bezoek de be trekkingen tussen de beide landen in een nieuwe ontwikkelingsfaze had ge bracht, „Onze samenwerking is echter tegen niemand gericht," aldus de In diase premier, „en -het betekent ook niet, dat wij ons van onze Westerse vrienden distantiëren." Men heeft van het vertrek der Rus sen een grote propaganda-stunt ge maakt. De Indiërs kregen vrij vervoer naar het vliegveld en met luidsprekers werden zij aangemoedigd Chroesjlsjew en Boelganin joe-te juichen. De secre taris van de Russische communistische partij kreeg een ovatie toen hij zijn af. scheidsredevoering besloot met de In diase groet: „Namaste". Het enthousiasme op het vliegveld bereikte een hoogtepunt toen de me nigte het politiecordon verbrak en zich rond de beide Russen verzamelde. Neh roe was de laatste, die afscheid nam. Op de Kamperwe>g, die leidt van Zwol le naar Kampen, is gisteren een perso nenauto, doordat de bestuurder, de heer T. te Hengelo, de macht over het stuur verloor, van de weg afgeraakt en op haar kant in een droge sloot terecht gekomen. Hierbij kwam de moeder van ae heer T., mevrouw T.-S. te Enschede, om het leven. Zij was 81 jaar. De vrouw bleek reeds te zijn overleden toen men haar uit de zwaar beschadigde wagen bevrijdde. De heer T. bleef ongedeerd. Op de Nederlands-Indonesische minis tersconferentie, die Dinsdagmorgen in een informele zitting bijeenkwam in de Rolzaal te Den Haag, is zoals we gisteren in een deel van onze edities reeds vermeldden, besloten de ministers conferentie Vrijdag aanstaande in Genè ve voort te zetten. Op Zond: g 18 December zullen de Ne derlandse ministers wegens andere ambtsbezigheden naar Nederland moe ten terugkeren. Over de verdere gang van zaken zal voor hun vertrek naar Nederland in Genève moeten worden beslist, ook over de vraag, welke Ne derlandse ministers in de loop van die week naar Genève zullen terugkeren. Syrië heeft verzocht om een bijeen komst v»u de Veiligheidsraad ter te- handeling van de Israëlische aanval op Syrische legerposten aan de oever van het meer van Galilea. Het Franse ministerie van Buiten landse Zaken heeft de Israëlische am bassadeur in Parijs een nota overhan digd, waarin Frankrijk zijn „bezorgd heid" uitspreekt over de aanval. Een woordvoerder voor het Britse mi nisterie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard, dat volgens inlichtingen, die Zondagavond beschikbaar waren, de aanval van de Israëlische strijdkrach ten plaats gehad heeft zonder dat zij „uitgelokt" werd. De woordvoerder zei, dat de aanval, waarbij meer dan 50 Syriers gedood zouden zijn, „buiten alle verhouding was, zelfs met betrekking tot de uitda ging, die volgens Israël tot de aanval geleid heeft." De 39 jaar oude A. Romeyn uit Rot terdam. is Maandag ln Hoboken van het dek van de „Ryndam" gevallen en tien meter lager terechtgekomen in een ladingnet, dat tussen het schip van de Holland-Amerika Lijn en een pier was gespannen. Hij was op slag dood. Inmiddels zullen in de komende da gen nog enkele informele vergaderingen in Den Haag worden gehouden. Zo ko men vanmiddag de beide delegaties om drie uur weer bijeen. De Indonesische ministers Soemitro en Kasimo zullen Vrijdag uit Indonesië in Genève arriveren. De Indonesische mi nister Lei Meni komt daar morgen reeds aan. Zoals wij reeds meldden was te ver wachten dat de Indonesische delegatie aan Genève ais plaats voor de confe rentie zou vasthouden en dat de Neder landse ministers aan Den Haag de voor keur zouden geven. De leider van de Nederlandse delegatie, de minister zon der portefeuille, mr Luns, moet de volgende week met het oog op de ver dediging van de begroting van Buiten landse Zaken in Den Haag zijn er, de an dere Nederlandse ministers moeten o.a. de kabinetszitting van Maandag bijwo nen. De Indonesische ministers wezen er echter op dat zij voor gelijke moeilijk heden staan crj dat zij desondanks toch. Indonesië hebben verlaten voor de mi nistersconferentie. Dinsdagmorgen heb ben de beide delegaties hierover uitvoe rig geconfereerd en tenslotte besloten naar Genève te gaan. DE Nederlands-Indonesische confe rentie is tot stand gekomen als gevolg van een initiatief van de Indo nesiërs. De Indonesiërs wilden spreken, over de financieel-economische over eenkomsten met Nederland en over nog een heleboel meer. Nederland heeft er niet om gevraagd, maar Indonesië. Er zijn nog altijd rede nen te over waarom Nederland niet zo overdreven enthousiast behoeft te zijn om met Indonesië te spreken. Daarom vinden wij het al heel kras, dat het eerste wat de Indonesiërs vroe gen toen zij hier kwamen praten, om nu verder te spreken in Genève. prestige-redenen noemt men dat. Ons schijnt het een weinig hoffelijke gril. Vanmorgen om half iwaalf is de stoomlogger „Nelly", VL 200, van da rederij C. van Toom Hzn, ie Vaardin- gen, die op 2 December jl. bij Audres- alles op de Franse kust was gelopen, dol gekomen. Hel schip wordt thans naar Boulogne -gesleept. Z.K.H. prins Bernhard is gistermid dag op het paieis te Brussel door Z.M. Koning Boudewijn van België ontvan gen. De prins bracht de vorst een be leefdheidsbezoek ter gelegenheid van zijn verblijf in de Belgische hoofdstad, waar hij het congres van de internatio nale paardensportorganisatie leidt, waarvan hij voorzitter is. DE BILT, Woensdag 10 uur. Voorafgegaan door uitgebreide wolkenschermen begon gisteravond zachtere lucht uit Frankrijk ons land binnen te dringen. Daarbij viel regen bij temperaturen om het vriespunt, hetgeen tot gladheid van de wegen ieidde. De dooi bereikte vanmorgen vroeg het Noordoosten van het land. In de zachte lucht ontstond bij de Golf van Biscaje een nieuwe storing, die, in diepte toenemend en voorafge gaan door een flinke regenzone, van morgen Engeland binnendrong. Deze depressie, die een ran da tor mg: is van een uitgestrekt lagedrukgebied op de Oceaan, zal de wind in ons land uit het Zuiden doen aanwakkeren en de regenkansen weer doen toenemen. De temperaturen zullen verder stijgen. Uit gezaghebbende t>_ron te Parijs is vernomen, dat de militaire commissie ven de Navo te Parijs Maandag heeft voorgesteld om ir: Europa een radar- wnarschuwmgssysteem in te richten met hot oog op eventuele luchtaanvallen met kern- of andere wapens. IV E voorzitter van de Generale Syno- l J de der Nederlands Hervormde Kerk heeft gistermiddag de stemmingen over het voorstel tot toelating van de vrouw in het ambt aan de orde gesteld. Eerst vroeg hij het oordeel van de FRANKRIJK en Duitsland zijn „in beginsel" overeengekomen het omstreden Saargebied tot Duits die zonder voorafgaande goedkeuring in werking getreden zijn. Dit standpunt verdient toejuiching. Wanneer wettelijke rechten der bur gers in het geding zijn, kan men niet voorzichtig genoeg zijn en het is dan altijd aanbevelenswaardig dat de Sta ten-Generaal die voor de rechten der burgers te waken hebben, op de ket- 'ting springen. land te laten terugkeren". Dit heeft een Duitse woordvoerder in Parijs meegedeeld. classicale adviseurs. Van de aanwezige adviseurs stemden 23 tegen en 21 voor. Tien leden waren afwezig. De synode besloot met 20 tegen 32 stemmen de voorgestelde wijzigingen niet vast te stellen. Twee leden waren afwezig. Het voorstel, alleen het ouderling schap en het diakenambt voor de vrouw open te stellen kreeg weinig steun, even als dat voor dispensatie openstelling van alle ambten mogelijk te maken. Het voorstel van het moderamen der synode om de huidige voorstellen niet vast te stellen, maar een nieuwe com missie in te stellen, die voor 1 Januari 1957 rapport aan de synode zal uitbren gen, werd met 40 tegen 12 stemmen aanvaard. De synode nam tenslotte met 36 stem men voor de volgende motie aan: ,,De Generale Synode spreekt uit, dat zij in meerderheid van oordeel is, dat de amb ten ook voor de vrouwelijke leden toe gankehjk behoren te zijn. De Generale Synode heeft echter de daartoe voorge stelde wijzigingen in de kerkorde met vastgesteld, aangezien een belangrijk deel der classicale vergaderingen dit in zicht thans niet deelt. Om de toenemen de verdieping van het overleg in de kerkelijke vergaderingen en daarbuiten op dit punt te bevorderen, heeft de Generale Synode besloten een com missie te benoemen met de opdracht binnen een jaar rapport uit te brengen over de met deze zaak gemoeide exege se, dogmatische en kerkordelijke be slissingen, opdat de weg tot ïpenstelimg van de ambten voor de vrouw met tè groter bereidheid kan worden ontsloten. De Generale Synode roept de gehele kerk en de leden van al haar vergade ringen op om in gezamenlijk overleg bezig te blijven met het zoeken van de in de Heilige Schrift ten deze geopen baarde wil van God". (zie ook pag. 5). De dertien door het Westen steunde, maar gevetode landen Oostenrijk, Jordanië, Cambodja, Cey lon, Finland, Ierland, Japan, Spanje, Nepal, Llbye, Laos Portugal, Italië. De Sovjet-Unie heeft nu in totaal 75 maal een veto uitgesproken ln de Veiligheidsraad, waarvan 43 tegen can- didaatledcn van de Ver. Naties, Het totale aantal veto's dat werd uitge sproken is 77. De twee andere waren van nationalistisch China en Frank rijk. Nationalistisch China maakte gis teren voor het eerst gebruik van het vetorecht. De vraag op welke manier gestemd moest worden, was tevoren opgelost doordat de Sowjet-Unie een Westelijk plan had goedgekeurd. Dit plan hield in dat de elf leden van. de Veilig heidsraad afzonderlijk over elk van de IS iidmaatsebapsaanvragen zouden stemmen en dat daarna nog tegelijk over de toelating van alle 18 candi- daten gestemd zou worden. Hierdoor zou het mogelijk zijn de toelating van alle adspiranten tegen te houden, in dien de voorlopige stemming niet naar genoegen was van de vijf permanente leden van de raad, die alle het recht van veto hebben. De Amerikaanse afgevaardigde Ca bot Lodge stelde de Sowjet-Unie voor het gebeurde verantwoordelijk. „Wij hadden 17 nieuwe leden kunnen heb ben", zei hij, „maar de Sowjet-Unie wilde alles of niets met als resultaat dat wij niets hebben". De Russische vertegenwoordiger So- bolef noemde het tragisch, dat iemand die niemand vertegenwoordigt (hij be doelde de afgevaardigde van nationa listisch China) een plan schipbreuk heeft doen lijden, dat met het geduld en de goede wil van allen was opge bouwd en dat de steun van de over grote meerderheid der Verenigde Na ties had. Nationalistisch China had bij wijze van amendement om de resolutie voor gesteld Zuid-Korea en Vietnam als lid toe te laten. De Sowjet-Unie sprak ia beide gevallen een veto uit. De secretaris van de voormalige Ar gentijnse president. Juan Peron, heeft in Montevideo gezegd, dat Peron een mil- lioen dollar zal ontvangen voor zijn boek „Macht is het recht van het beest", aan de voltooiing waarvan hij nu in Pana ma werkt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1