Man van aan midden komt het roer Maatregelen voor veiliger verkeer Zestien landen tot V.N. toegelaten ty&vaiUw kennis wt&c eens Aanpassing aan de Nieuwe Rechtsorde LABOUR KOOS NIEUWE LEIDER Koningin ontvangt delegatie Snelle politieke carrière SOEK ARNO WIL COMMUNISTEN IN DE REGERING Wee rover zicht Minister Al ger a belooft MAXIMUM SNELHEID VOOR DE BROMFIETSERS Woningnormen Verhoging premie ziekenfonds Harahap„Trian betwist gebied" I%ClCtè£ (L idflt tfs 6 I. DONDERDAG 15 DECEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3257 Weerbericht Indonesië vandaag weer naar stembus maanden L068 In 9 doden Per 1 Januari van 4 lot 4,2% Slaking in Oost-Sumatra De raad ging accooré met ïoelaiingonwel Japan ais candiduut te hand- c van Albanië 18 voor, 0 tegen, 3 onlhou- boven. Af Af 3 A-vtf ttvif tSfV "A H.M. Koningin Juliana heeft hedenmorgen op het Paleis Soest- dijk enkele leden van de Indone sische delegatie voor een iniormeel gesprek ontvangen. Hel waren minister Anak Agoeng, de spe ciale ambassadeur Utoyo Ram elan en minister van Slaat, Mohammed Ruhni. Dit is medegedeeld door een zegsman van het Hoge Com missariaat van Indonesië. HUGH GAITSKELL is gekozen als voorzitter van de Britse Labour- partij. Hij is opvolger van Clement Attlee, die vorige week is afgetreden en in de adelstand is verheven. Gaitskeli kreeg 157 van de 267 stemmen, die de Britse socialistische parlementsleden schriftelijk hebben uitgebiacht. De-leider van de linkervleugel, Aneurin Bevan. veroverde zeventig stemmen. De aan voerder van de oude garde, vice-voorzit ter Herbert Morrison, heeft slechts veertig stemmen verworven. De 67-jarige Morrison heeft na het bekend worden van de uitslag als vice-voorzitter bedankt. Als een gebroken rnan verliet hij de bijeenkomst. Over zijn opvolger zal pas na het Kerstreces worden gestemd. Bevan heeft ongeveer twintig stemmen meer gekregen dan men had verwacht. De Labourpartv heeft dus haar keuze gedaan. De man van de bijzondet snelle carrière in de politiek. Hugh (Todd Nay lor) Gaitskeli. is met voorbijgaan van de plaatsvervangende leider Her- bert Morrison en de voormalige mijnwerker toch wel een aan beveling voor de partij van Keir HardieBevan, ieider van Labour geworden. Of het de beste keuze geweest is, zal de tijd moe ten leren. Een gevaarlijke keuze is het zeker. I NET ALS ATTLEE BEKWAAM Zes maatregelen I Op grond van de terzake ontvangen adviezen van de Ziekenfondsraad en de Sociaal- Economische Raad heeft de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid besloten, dat de premie voor dc verplichte zieken fondsverzekering zal worden ver hoogd van vier procent tot 4.2 procent. Deze verhoging zal gelden voor het jaar 1956 en der halve per 1 Januari a.s. ingaan. Gisteren geen bijeenkomst der delegaties 'A. ook als U niet zou behoren tot de ge lukkigen die als winnaars van de grote TROUW WINTERAVOND PRIJS VRAAG met een der meer dan duizend prijzen gaan strijken, dan nog zult U er geen spijt, van hebben als O meedoet. De Directie van Trouw biedt haar nbonrté's een prijs vraag aan waaraan het gehele gezin gedurende enkele weken prettige en gezellige ogenblikken kan beleven. Trouw doet ren beroep op Uw kennis en Uw geheugen, op Uw scherpzinnigheid en C>c herkenningsvermogen. In wis blad nut Zaterdag trrfl alle bjzonderhedrn aan en kunt U levens zien 'hoe rijkelijk Uw deelname kmi worden hcioottrl Dl Dicidii fff mis tol SI Uevember Rotterdam: Witte de With.-tiaat 30 Telef. 115790 (.4 l.i PoMbui 1112 Postgiro No. 424519 Ktachiendiemt abonnementen 13 30-19 30 ti. Zaterdags 17—10 uur: Telefoon 113700 "f,Gravpi1 ha ge: H'ivccn=nlein I Po-trnr,» 4->4867 Redactie: Tel 111892 Ac.ni. Tel. 1H402 Klachtri.ct.en-t 18 30-19 30 n Tel. 362569 Scnt"dani. I.angf Kerkstraat 2-s'o Telefoon 07882 Abonnement"!prii« 52 cent per v.eek, 2,26 per maand" 6 75 per kuaifiai Los-e nummers 13 wit Verschijnt dadelijks Directie: G. A, KKl .VI.VG en 31 r. K. VAN HOLTEN" O AANHOUDEND ZACHT Vanavond en vannacht regen, morgen opklaringen en plaatselijk enkele buien. Matige tot krachtige en aan de kust tijdelijk harde wind ruimend van Zuid oost naar Zuidwest. Aanhoudend zacht. ZON' TIN* MAAN* 16 December: /cm op 8.44. onder 16.51: imiar. op 10.05. onder 18 45 Hoofdredacteur: Dr. «f. A. 11. *L S. BRUINS SLOT ER r? ook een ontwerp tot grond wetsherziening ingediend niet be trekking lot de aanpassing aan dc Nieuwe Rechtsorde. Door de totstandkoming wn het sta tuut voor het Kontnknik, waardoor Su riname eti de Nederlandse Antillen, m een rneuwe verhouding tot Nederland, deel uitmaken van het Kont uk "tik en mede omdat de verhouding tot Indo nesië door de souverciiittfitsov er- dracht fundamenteel is gewiizigd, moeten een aantal artikels van de grondwet vcxvalien en moeten ook niet het oog op Nieuw-Gumea wi|- ztgmgen worden aangebracht. ,-,;j willen twee punten die hierbi. W zeer van belang zijn, aan de or de stellen De vraag f- ut. opgewoipen oa door prof. Duynstee in de Maasbode pf de positie van Nieuw-Gumea dooi -de voorgestelde wij/tgingc wel be- jhoorliik is geregeld, i Prof. Duynstee meent van niet IPij meent dat de oude bepaling, die ui het regeringsvoorstel vervalt, nl. ds\t de koning net opperbestuur over lneionesie. Suriname en de Nederland se 1 Antillen heeft, de positie van Nievjw-Guinea op losse schroeven stelt. Hij vindt dat de nieuwe bepaling, nl. ^lai de staatsinrichting van Nieuw- Guinea bij de wet geregeld wordt, een onvoldoende compensatie vormt. Naar onze opvatting is de angst van plrof. Duynstee in dezen niet ge mot! vtjerd. Zowel de bepaling om trent 's komngs opperbestuur van de bestaande grondwet als die omtrent de staatsregeling bn de wet van het nieuwe ontwerp, regelen niet de ex treme positie van overzeese gebieds delen. Zij regelen de interne verhou ding van het moederland tot die ge biedsdelen En dan is de nieuwe be paling eerder sterker dan zwakker te noemen dan de oude. Prof. Duynstee wil op de een of andere manier in de grondwet een ex tra-verzekering scheppen voor de bin ding van Nieuw-Guinea aan het Rijk. Naar onze mening is" dat niet in over eenstemming met het Nederlandse recht. Van oudsher is de omvang van het grondgebied en is de afstand van grondgebied in Nederland een zaak geweest van de wetgever en niet van de grondwetgever. Een normatieve aanduiding van de rijksdelen in de grondwet zou hier dan ook weinig veranderen. Toen in 1839 de afscheiding van België een feit werd, was dat een zaak van de wetgever, hoewel destijds in de grondwet uit drukkelijk de zich afscheidende pro vincies waren opgesomd als mede- vormende het Koninkrijk. De nieuwe redactie laat geen twij fel over het feit dat Nieuw-Guinea tot het Konitjkrijk behoort. Meer kan men niet verlangen. Het; blijft precies zo als het altijd geweest is. De procedu re van afstand van grondgebied is hierbij niet in geding. Die blijft ook, zoals zij altijd geweest is. EEN tweede belangrijk punt is het voorstel van de regering om het veertiende hoofdstuk van de grondwet te schrappen. De regering stelt dat voor omdat dit hoofdstuk zijn taak vervuld heeft en dus uitgewerkt en overbodig ge worden is. Het veertiende hoofdstuk bevat de bepalingen voor de overgang naar de Nieuwe Rechtsorde. Het heeft het mogelijk gemaakt dat de regering in afwijking van de oude koloniale arti kelen der grondwet voor Suriname en de Antillen een nieuwe status kan tol stand brengen en ook het conflict met Indonesië tot een oplossing brengen. Hat hoofdstuk bevatte echter geen blanco-volmacht. Er stond een positie ve opdracht in. Die opdracht behelsde t.o.v. Indonesië het totstandkomen van een Unie en wat daarmee samenhangt en ten aanzien van Suriname en de Antillen een regeling in de geest al! thans in het statuut is verwerkelijkt. Maar hel hoofdstuk had blijkens de bewoordingen van art. 211! en 217 uit sluitend betrekking op de voorberei ding en de vestiging van en de over gang naar de Nieuwe Rechtsorde. Toen die eenmaal historie en feit ge worden waren had het hoofdstuk zijn taak volbracht. Het heeft geen zin meer het te handhaven. Wam na de overgang naar de Nieuwe Rechtsorde beheersen het statuut voor de verhou ding tot Suriname en de Antillen er de akte van sou vercmiteilso ver dracht voor de verhouding tot Indonesië de ze zaken. De grondwet heeft in dezen afgedaan. Ei zelfs, al zou men menen, dat dit hoofdstuk voor zover Nederland be treft nog geldende beleidsnormen stelt, hetgeen o t. met het geval is. dan zou bet toch zinvol urn het at te schaffen. immers het gaat met aart om voos elke wijziging in de structuurverhou dingen tot [ndonc-ie het gehele appa raat van grondwetsherziening in wer king te stellen Dan zou de situatie zo zitn dat een opheffing van de „vederlichte" Unie de grond wetswijziging zou vereisen, terwijl een afstand van b.v. de pro vincie Friesland of de provincie Lim burg door een daad van de gewone wetgever tot stand zot' kunnen worden gebracht. Anders dan prof. Gcrbrandv meent zie zijn artikel in „Nederlandse Ge dachten" vim 31 December !9o4 menen wij dat uit dit alles tolgt de schrapping van dit veertiende hoofdstuk een redelijke en aanneme lijke zaak is- Attlee opgevolgd door Hoffh Gaitskeli i rjptf.v»»* AA .-*-" ,-A-kV Hujili Gititd;ril De Indonesiërs, die nog steeds wach ten op de uitslag vrat de pat iements- verkiezingen in September, gingen van daag opnieuw naar de stembus, dit keer om een grondwetgevende vergadering te kiezen. Er wordt een opkomst van 43 millioen kiezers verwacht in dit land. dat 82 millioen inwoners telt. Het volledige re sultaat wordt met voor volgend jaar zomer verwacht. Zodra de- uitslag bekend zal zijn. zul len 520 afgevaardigden m een constitu erende vergadering bneenkomen om een nieuwe grondwet op te stellet. Het gezin MnlHrit in Hadhovt rdorp, hestunnde nit Ituier, moeder en hiep hinderen, is. zoid\ gemeld, '/.uterdng in Imngertttuking gegaan. De I mgdijraad heeft n.l. een driejarig meisje, dat tijdelijk Wits ondergebracht in dut geztrt. teruggenomen. Deze instantie achtte het heler litntr in een inrichting onder te brengen. Wat ia.1 Bevan doen en wat Mor rison? Het kan ook de beste keus geweest zijn, Eindelijk -.voer tsaar het zien laat aanzien «ran aantal -"fa ren zeker heid te hebben wal betreft Je leiding van de partij, die mogelijk een volgen de periode weer het bestuur over En geland moet voeren, is een beginpe riode van moeilijkheden wel waard. Met Gaitskeli krijgt de jonge gene ratie de leiding der partij. Gaitskeli is zelf 49 jaar en kwam pas na de twee de wereldoorlog in het parlement. In tien jaar kreeg hij wat Churchill pas na veertig jaar parlementslid te ziin geweest kreeg: De leiding van zijn partij. Wanneer in de volgende jaren alies verloopt zoals het in Engeland gewoonlijk gaat. lijkt het waarschijn lijk dat de conservatieve partij al re gerende zoveel van haar populariteit zal verliezen, dat het Engelse volk bij een volgende verkiezing wel eens in de meerderheid zou kunnen besluiten het voor de volgende periode met Labour te doen. Gaitskeli heelt dus een rede lijke kans op het premierschap, na veer- I I'rsedient Soekarno, die Dinsdagmid dag te Djakarta is teruggekeerd van jzijn rondreis riour Indonesië, heeft voor I de beëindiging daarvan te Surabaja een redevoering gehouden, trintrin hij o.a, i /eide. dat de strijd om West Irian niet jui Den llaag. doch in Indonesië wordt i gevoerd. De president, die ontkende dat i hij voor enige partij spreekt, zei de dat. i als de Indonesiërs werkelijk liet impe- I riaüsine en het kapitalisme omver wil len. Dit klemde, aldus Soekarno, nog Se „ïeer in het belang van de strijd om West Irian, tién jaar aan de practische politiek te hebben deelgenomen.' EVENALS Attlee behoort Gaitskeli niet van huis uit tot de Labour- partij. Zijn grootvader en ztjn va der waren beiden hoge ajnbtenaren Zijn afkomst maakte, dat hij op een van Engelands selecte kostscholen te rechtkwam. En daarna werd het Ox ford. Precies als met Attlee du-. In Oxford koos hij toen oor Labour, maar een politieke loopbaan werd het nog niet. Een aanta! jaren was hij werkzaam ais leraar in de economie. We! stelde hij zich reeds in 1931 can- didaat voor Labour, maar zowel in dit 'taar als bij de volgende verkiezingen in 1935 verloor hij. In het begin van de tweede wereldoorlog werd hij parti culier secretaris van een van Labours leidende figuren: Hugh Dalton. Een aanbod midden in de oorlog om bij de UNNRA in dienst te treden wees hij af, om zich geheel aan de politiek le gaan wijden. In 1945 werd hij eindelijk lid van het Lagerhuis. Het waren de verkiezingen die La bour won en hiermee begon ook de smel'e carrière van-Geï'skell. Reeds na twee jaar werdhij bij een kabinets- reconstructie door Attlee voor het mi nisterschap uitverkoren. Hij kreeg het departement van Brandstoffenvoorzie- ning te leiden. In die jaren niet be paald een sinecure In hel kabinet-Attlee waar Stafford Cnpps sinds 1947 als kanseiier van dc schatkist met zijn austerity-poiitiek een zeer dominerende praats innam, deed Gaitskeli het zo goed, dat Attlee hem op 44-jarige leeftijd, toen Cripps om gezondheidsredenen ontslag nam, de portefeuille van Financiën toever trouwde. ALS minister van Financiën heeft Gaitskeli nauwelijks tijd gehad te tonen wat hij kon. maar zijn ge zag in de partij nam intussen toe. En ook in het Lagerhuis geldt hij al jaren als een man van de oppositie met wiens critiek rekening gehouden moet wor den. Bij een groot financieel debat toonde hij zich de bekwame tegen stander van de door Butler gevoerde financiële politiek. Gaitskeli is een heel andere figuur dan zijn rivaal Bevan. Hij geniet het vertrouwen van de vakbonden, met wier stemmen hij het won van Bevan in de strijd om het penningmeester schap van de partii. Dat hij het nu van Bevan heeft gewonnen, behoeft geens zins te verbazen. Labour is bang voor deze partijgenoot, die er tot voor kort een eer in leek te stellen, tie leiding i oer partii en vooral Attlee het leven I zo lastig mogelijk te maken, j Gaitskeli is rustiger en etemviehti- ger van aard en aanleg. Een Bevan i zouden de vakbondsmensen pa> ver dragen in zware crisistijd voor land en volk. Ongeveer zoals men Churchib ook nas in de 'hoogste nood aanvaard de. Gaitskeli is een scherpzinnig rede naar. Hij zoekt het eerder in scherpe, ook wel onaangename. opmerkingen dan in dramatische welsprekendheid. Zijn afkomst heeft hem niet verhin derd om met mijnwerkers en andere arbeiders op goede voet te staan en hij heeft hun sympathie kunnen win nen. Hij mist de bruuskheid die Bevan aan populariteit deed verliezen. In zijn partii staat hij eercier recht- dan link en ook dat i.- in deze uid een aanbeve ling. Een man van het midden, die geen extremisme .n zien heeft en daarom gemakkelijk door allen zal worden aanvaard. Voegt men daarbij znn gro- i te intelligentie en zijn gevoel voor I men-en en menselijke verhoudingen, i dan is er reden te verwachten dat La- j bom- met deze nieuwe leider een goede keu- heeft gedaan. Ken Hmetf dumedmitpor, die i tin Hoek tan Holland naar Den llaag trilde. Int am op hel idee de .snelste teeg tia het strand te nemen. Hij kwam. eeli heel eind. maar Ier hoogte tan Kijkduin aangekomen bleef zijn wagen echter in het zttnd steken. Hij kus echter terslandiger dnn zijn lotgenoot rnn rerledvn Keek, die. zijn ufigrit of» hel struint Hel staan waardoor de 'SoordzrrgoUcn vrij spel kregen. Hij gooide het i Itig op een acctmrdje met een schrlpent isscr, die er met zijn 1 t'.hgemakkelijk in slaagde de auto naar t eiliger oorden te slepen. De kapper zal er wel van hebben geleerd, dat het strand geert autoiveg is. i,De verkeersveiligheid dient krachtig te worden bestreden," zegt minister Algera in zijn Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer. De ze bestrijding valt volgens hem in drie onderdelen uiteen: de voorlich ting en propaganda, de overheids maatregelen en het preventief en repressief optreden door politie en justitie.' De minister acht het verheugend, dat de pers meer dan In het verleden aan de verkeersveiligheid regelmatig aandacht schenkt, doch meent, dat in het algemeen dient te worden ver meden. dat het verkeersvraagstuk in het emotionele vlak wordt getrokken door de verschillende categorieën weggebruikers tegen elkaar uit te spelen. Hoezeer de verkeersonveilig heid ook reden tot grote zorg geeft, aldus de minister, er is toch geen aanleiding voor een ai te alarmeren de voorstelling van zaken, ai komt men uiteraard diep onder de indruk van het op zichzelf grote aantal slachtoffers. Hoe groot het aantal verkeersslacht offers is. wordt m de Memorie van Ant- woord naar voren gebracht in een over zicht van het aantal verkeersongevallen en het aantal slachtoffers in de jaren 1953, 1954 en de eerste negen maanden van 1955. Gedurende de maanden Januari tot en met September van dit jaar 'bedroes het aantal verkeersongevallen in ons land 83.176, Meer dan duizend personen C1Q68I kwamen bij dez,e ongevallen om het leven, 14.258 personen werden zwaar ge wond en 11.015 licht gewond. In 1953 vonden er in de eerste negen maanden 65.000 verkeersongevallen plaats. 998 personen kwamen daarbij om het leven, 10.940 werden zwaar en 9505 licht gewond. Deze cijfers bedroegen in de eerste 9 maanden van 1954: 73.703 verkeersonge vallen, 1077 overleden. 12.420 zwaar ge wond. 10.241 licht gewond. Gedurende 1954 vonden in totaal 101.200 verkeers ongevallen plaats, waarvan 1524 met dodelijke afloop, 17.121 z.wani' gewonden en 13.315 licht gewonden. l'it dit overzicht bljjkt. dat het reele aantal ongevallen en slachtoffers nog voortdurend stijgt, zij het ook, dat bet aantal overleden slachtoffers in de eerste negen maanden van 1955 iets kleiner was dan dat in de overeenkomstige periode in 1954 (in 1955: 1068 en ill 1954: 1077». Naast activiteiten van diverse vereni- gingen ter bestrijding van verkeers- j onveiligheid kunnen, ook volgens het oordeel van de minister, doeltreffende overheidsmaatregelen niet woiden gemist. I Minister Algera kondigt in dit vei- j band de volgende maatregelen aan: i Invoering van een maximum- snelheid van 40 kilometer per uur oor j bromfietsen. j 2. Een regeling voor de bescherming j van voctgangeis. i i 3. Vervroeging var. hel tiidstip, waar- I op tramwagens richtingaanwijzers zul len moeten hebben. 4. Een periodiek herhaald onderzoek naar de ,.rij-waardigheid" van voer tuigen. 5. Verscherpte controle door de ver keerspolitie. 6. Dc uitgave van een beknopt leer boekje. waarin de eisen van rijwaarilig- heid worden uiteengezet. Tegen het opnieuw invoeren van de maximum-snelheid binnen de bebouwde kom zijn volgens de minister vele be zwaren. Men kan ook te snel rijden en het veykeer in gevaar brengen als men zich aan een bepaalde maximum-snelheid houdt, aldus de minister. Wel echter is minister Algera van oor. deel dat maatregelen getroffen moeten worden voor bromfietsen. In overleg met dc RAI overweegt de minister een wettelijke regeling in het leven te roe pen, die bepaalt, dat in de toekomst door het bedrijfsleven geen bromfietsen meer kunnen worden afgeleverd, die een hogere snelheid hebben dan vter- t i g kilometer per uur. t Voor een verkeersexamen voor brom fietsers voelt de minister voorlopig nog weinig. Als 1; snelheidsbeperking niet het verwachte tesuUaat zou opleveren, kan -si.-rog in over .vering warden geno men een dergelijk examen verplicht te stellen. Er ziill thans ongeveer 800 000 bromfietsers in ons land. DE woningnood eist een zo suel en zo goedkoop mogelijk bouwen. Bij het streven daarnaar is dc verleiding groot om de normen, die men aan een redelijke woning moet stellen, te gaan verlagen. Dte verleiding is groot, want hoevelen wachten al niet jaren lang op een eigen woning. En dan is men al spoedig tevreden en neemt veel onge rief op de koop toe. Maar degenen die verantwoordelijk zijn voor de volkswoningbouw moeten zich hier het hart wel enigszins pant seren. Want de begeerte nu, om, hoe dan ook, zo spoedig mogelijk uit de brand te komen mag ons niet in de situatie brengen, dat wij straks met woningen zitten, die voor de bewoners als de eerste vreugde is weggeëbd wegens hun kleinheid en ongerief, een bron van ellende zijn en die dan ook na enige tijd niet meer te exploi teren zijn. Wij moeten er bij de bestrijding van de woningnood naar streven om onze woningnormen niet al te erg te deva lueren. De verplichting voor de trammaat schappijen om op de wagens richting aanwijzers aan te hrengen zal wanneer dc invoeringsdatum wordt vervroegd rij is nu gesteld op 1 Jan, 1958 grote kosten met zich brengen. Toch wil de minister proberen om deze invoering op een vroeger tijdstip te laten plaats vinden. Schoenen Drie jonge Indonesiërs, die een voetreis om de wereld maken, zijn in Parijs aangekomen. Zij hebben 19 duizend kilometer afgelegd en koch ten in de Franse hoofdstad hun 48ste paar schoenen. De Indonesische minister-president, de heer Harahap heeft, in zijn functie van minister van Buitenlandse Zaken ad interim. Woensdagochtend »an dc pers te Djakarta medegedeeld, dat de for mele besprekingen In het overleg tus sen Indonesië en Nederland, op 17 De cember te Genève zullen beginnen. De besprekingen die tot dusver zijn gevoerd, droegen een informeel karakter. Harahap zeide. het Indonesische volk niet te kunnen beloven, dat de Indone sische delegatie bij dit overleg met Ne derland straks met West-irian in haar zak naar Indonesië zal terugkeren, deed hij zulks wel, dan zou hij het volk be driegen. Waar voor ts gevochten, dat bij de komende onderhandelingen de sou- vereiniteit over West Irian wordt be sproken. Eehier is uit het gezamenlijk Nederlands-Indonesische communiqué duidelijk gebleken dat Nederland heeft erkend, dat West Irian betwist gebied is. De voor gistermiddag aangekondigde bijeenkomst van de delegaties naar de Nederlands-Indonesische conferentie is niet doorgegaan. Naar wij vernemen is enerzijds dc oorzaak hiervan, dat nog niet voldoende voorbereidend werk op la ger niveau is verricht voor het houden van deze vergaderincgen anderzijds, dat beide delegaties voorbereidingen treffen voor het vertrek naar Genève, De voorzitter van dc Indonesische de legatie. minister Anak Agung Gde Agung zal Donderdagavond op „Wisma Duta" een receptie aanbieden voor de leden, van de Nederlandse en Indonesische de legaties. J DE BILT, Donderdag 10 uur Verge zeld van flinke tegenval is gisteravond zeer zachte lucht ons land binnenge stroomd met het gevolg dat de tempera- len werpen, zij een macht moeien v«r- mren vannacht op de meeste plaatsen men en niet moeten bedelen. Vooral Iimger waten clan gisteren oveidag. Hier ten opzichte van Nederland, aldus de daar wees de thermometer vannacht president, moeten wij een politiek van graden aan. De zachte luchtstroming j zelfvertrouwen volgen. «trekt zich uit van het zeegebied bij de Sock-ir.o betoogde, dat het Nederland- A/oien via de Goll van Biscaye en i'npe: .ali-me et m de kolnn.ule lijd Frankrijk tot aan de kust van Dene- Go gu.cn; w-s. het levenspeil van hg! jmarken, boven Scandinavië handhaafde i t Income- .-the volk te di ukken, zodat toen izich de vorst. In de zachte lucht ontwik- de Indoiiesieis moesten leven van twee j teelde zich vanmui gen hoven de Goif van 'en een halve cent per dag. Imperia- j Biscaye een nieuwe actieve storing.t-\E Veiligheidsraad heeft gisteren de.ii.ul nitge-pi oken intrekken. Ai.- \iiOV- lisnu' en kapitalisme kunnen er slechts 1 waarvan het ïegengebied zich snel in dcl_z toelating van zestien landen tol de i waaide -telde het echter dat zowel de 'dom cHwng toe gebracht woicleii /.,ch 1 richting van ons land uitbreidde. Het|Ver. Naties goedgekeurd. De aanvaar-jeu ntliclatutii atv Japan als de omstreden jovei ie gever. De diplomatie heeft haai veer blijft dus onbestendig t*n zacht. iding van Japan als lid werd echter doorirand.datuur tan l'.iuten-Mongoiie moe.-t Goede zitde. doch z.ii niets bereiken als j een Russisch Veto verijdeld. Over Bui-I t en allen. er geen macht acuter staat Daarom .ten-Mongolie werd niet meer gestemd.! De /Vmet ik.i.uise delegatie wenste moeten alle revolutionnaire klachten van - [het tndone-i-che volk worden samenge- bundelt!, aldus Soekarno. die zeide in j Ongeveer 65 000 aibeideis van onder- dingen), Italië, Jordanië, Ierland, Portu :e stemmen met de eenheid cicr naltt*- nemingen van de AVROS Algemene gal, Oostenrijk, Finland, Ceylon, Nepal..Li"! \omge-ieki tic besii— mg over de nalc. religieuze en communistische groe-Veren,ging van Rubberplanters ter Oost- Libye, Cambodja. Laos (alle mei alge- jtnelattnst van Bttitcn-MongoLe en Japan oermgen, waartoe op een :n de massa- kust van Sumatra), die georganiseerd vergadering, waarvoor de pt esident sprak, j z;jn m de vakbond de OBPI, zijn Maalt- meegevoerd spandoek werd opgeroepen. fjas el1 Dinsdag in slaking gegaan, Het De Fartai Kotnmunis Indonesia, al-1 betreft alleen weiknemers op onder- dingen). Italië, Jordanië, Ierland, Portu-j De iitt—i.-rlte ntgeviijreiigde Sobolew luid \onige-lelcl de toelating v.m Buiten-Mongolte en mene stemmen), Hongarije, Roemenie en ut' te -tellen tol het volgend jaar. Dat' Bulgarije (9-—02), Spanje (100l>.,hVUl niet ut. zei hu, dat de Sovjet-Unie' Hel aantal V.N.-leden zal nu, als ookjlhan- met vont toelating van Japan zou, rubber-,'de algemene vergadering er mee ac-XUH, Het moe-t vtiör 'n teder ciuideU|k( aanhangen, van de regering uit te slul-'king zullen worden getroffen lltt waarom de Sow jet-Unie Japan al-1 andidaut wilde laten valicil. zei hij. werd van de zijde van de vakbond mc-1 De Veiligheidsraad \va» op verzoek. Van de catitltfUituren v.m Zuid „Kot ca degedeeia. Men voegde hieraan ioe. dal van d. Sovjet-Ume in spoedzitting bij- en Zuid-Vietnam repte Sobolew niet.' mogelijk 173 ondernemingen door de sta- eengekomen. Rusland wilde, nu twaalf [Ook oter die twee had hit Dinsdag eenl dus Soekarno, bereikte bij de verfcie-thee- en palmolie-ondernemingen, met coord gaat, tot 76 stijgen zingen ongeveer 20 proeent der uitge- die op dc tabaks-ondernemingen aidm- brachte stemmen. Het zou derhalve niet J J~ J~ 1 logisch zijn, deze 16 millioen mensen, die de ideologie en de idealen der P.K.I, Ivan de vijftien veto's dte het Dinsdag!veto uitgesproken. Naam Straat vvoonpiaats wenst het dagblad Trouw tot 31 December 1955 gratis te ontvangen en zich te abonneren. Betaling kan geschieden per tvcek (52 cent)/per kwartaal 6.75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan: Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1