Coördinatie üuropese luchtverdediging A Egyptische leger staat klaar om terug te slaan Minister v. Thiel doet Twee Nederlandse J 'iit l ft* Donkere dagen voor Kerstmis Navo-,ministers bereikten accoord „NIEUW FRONT VAN KOUDE OORLOG m Mi*. J. A. Klaasesz benoemd tot opvolger van mr. L. A. Kesper ssïï; Kttvi'uiiS r,: rs «rs hei Bromfielsrisico Telegram van Nasser over Israël beroep op ons Nieuwe commissaris der Koningin vissersschepen aangehouden W eeroverzicht M' Meer dan duizend prijzen onafhankelijk VRIJDAG 16 DECEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3258 Weerbericht <0 Middaclucrallee gaat verdwijnen DE Europese verdediging in de lucht zal samengebundeld worden onder leiding van generaal Gruenther, de geallieerde opper-1 bevelhebber in Europa. Bovendien zullen de eerste stappen worden gedaan naar één radar-waarschuwingsstelsel, reikend van Oostelijk I Turkije tot het Noorden van Noorwegen, dat Europa moet beschermen tegen verrassingsaanvallen uit bet Oosten. Deze twee belangrijke besluiten zijn gisteren in Parijs genomen door de ministers van de vijftien Navo-landen tijdens een zitting van de Noordatlantische Raad ^r-n id ikb ïiiiF- .jjJ'fffbaskc WONINGNOOD BRAiSDEJSD PROBLEEM Beurtvaarttarieven omhoog «j. y v rry 'O- Indonesië komt met plan voor Nieuw-Guinea De H.A.L. krijgt eert ..Kerkedvk* Thans nog gouverneur van Suriname 1 2000 vorderingen In territoriale wateren van België Verzekeren per automaat op Schiphol BIJ Koninklijk Besluit is met ingang van 16 Januari 1936 benoemd lot Commissaris der Koningin in de provincie Zuid- Holland mr. J. Klaasesz, thans gouverneur van Suriname. minister DGNGII ,tei m Parus nam h'j op 1 Maait 1947 begint de Trouw Winteravond Prijsvraag: r ORG VS start in. dit blad de grote prijsvraag rour alle Troiiw-abonné's. Een echte gezins- prijsvraag die gedurende enkele tveken avond aan avond vervolgd zal v;orden. Om de vraag „Wie ben ik'" te kunnen oplossen, hebt v geen atlassen o! w oorden boeken nodig, n behoeft er geen speciale pvzzle-knobbrlvoor te hebbennoch moet v standaardwerken raadplegen. Aan deze prijsvraag- in-v err algen van Trouw kan iedereen meedoen met ge Hike kans een der prijzen te winnen. Eén van de die v morgenavond m Trouw zult zien vermeld. Elke Trouw-abonnr heeft kans een cassette tafel zilver. ren televisietoestelerv electrische naai machine, ent bromfiets, een gasfornuis of een stof zuiger te winnen of erv der WOO verdere prijzen. Zorgt er voor dat U Trouw niet mist! de ditectie „Xetlrrlandrie (Icit'ücilie naar Genêve gratis tot 31 Meeembssr Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef 115700 n i i Postbus 1U2 Postgiro No. 424519 KJacntendienct abonnementen 18 30-19 30 u Zaterdags 17IS uur: Telefoon 115700 •f-Gravenhagc: Huygensplem 1 Postgiro 474367 Redactie: Te!. 111892 Adm. Tel. 114402 KJaentendienst 18 30—19 30 u Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon «7882 TOnt per 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 pent Verschijnt dagelijks IHxruu^ Geldig tot Zaterdagavond. WEINIG VERANDERING Veranderlijke bewolking met hier crt daar mist. Op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige Zuidwestelijke wind. Dezelfde temparaturen ais van daag of iets lagere. 17 December: zon op 53 15. onder 16 31; maan op 10 33, onder 19.51. Directie: C. A. KECKING en Mr. K. VAX HOLTEN Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT HET laargetijde dat wiï beleven, nu de zon zeer laag staat en regen en mist herhaaldelijk het daglicht temperen, pleegt men wel aan te dui den ais „de donkere dagen voor Kerst mis". Zowel deze omstandigheid als het feit dat in de politieke discussie van dit najaar de tegenstelling tussen progressief en conservatief nog ai eens aan de orde is, bracht ons te binnen, dat de vermaarde liberale hoogleraar Buys in Januari 1865 een artikel in ,.De Gids" heeft geschreven, dat tot titel droeg: „De donkere dagen voor kersmis" In dat artikel behandelde Buys het algemeen begrotingsdebat zoals dat in 3864 vlak voor de Kerstdagen had plaatsgevonden en waarin de verhou ding tussen de liberalen (de vooruit strevende partij van destijds) en de conservatieven een belangrijke rol speelde. De politieke toestand was destijds zo, dat er een liberaal ministerie was en dat de conservatieven in de oppositie waren. Maar deze oppositie, zo is de klacht van Buys, was een oppositie niet van principiële, zelfs niet van zakelij ke aard, maar het was een oppositie van persoonlijke aard. Het verzet te gen de persoon van Thorbecke, de libe rale leider, overheerste de oppositie. BUYS zelf liberaal betreurde dit. Want hij was van mening dat een conservatieve partij, maar dan met zakelijke beginselen en een eigen beleid, voor Nederland nodig was en mogelijk was. Buys vertolkte als het ware destijds reeds het gevoelen, dat nu de socialis ten beheerst, als zij zeggen dat het hun zeer welkom zou zijn indien zich te genover de Partij van de Arbeid als de progressieve partij in Nederland zou manifesteren 'een grote conservatieve partij als haar tegenspeelster. Maar zulk een conservatieve partij was er ook toen reeds niet. Van de conservatieve oppositie die er was. schreef Buys het volgende: „Ik houd mij overtuigd dat zij om trent de meeste grote afdelingen van liet staatsbestuur: koloniën, belasting wezen, handelswetgeving, enz. eigen denkbeelden heeft, al staan die denk beelden haar zeive dan ook niet helder voor ogen. Eerst moeten die denkbeel den worden opgedolven en in een prac- tisch regeringsstelsel samengevoegd, eer de strijd met kans op goede uit slag kan worden voortgezet". DIE denkbeelden zün er echter, ook na Buys' oproep niet helderder op geworden. Van het opdelven er van was geen sprake. Van een samenvoe ging daarvan tot een practiseh rege ringsstelsel dus al evenmin. Wat was daarvan de oorzaak? De oorzaak was, dat ten tijde dat Buys zijn kreet om een echte en ware conservatieve oppositie deed horen, het conservatisme als 'politiek stelsel reeds morsdood was. Het zou nog maar enkele jaren du ren of Groen van Prinsterer zou het tafellaken tussen hem en de conserva tieven radicaal doorsnijden. En de con servatieve partij zou geheel verdwij nen. Een andere tegenstelling zou in de Nederlandse politiek de verhoudin gen gaan beheersen. Het zou de tegen stelling zijn tussen de vrijzinnigen (progressief en conservatief) ter eenre en de Christelijke partijen ter andere zijde. En die tegenstelling, door Buys wel herkend, maar nog niet op haar waar de geschat, deed zich toen reeds ge voelen. En daarom was de roepstem van Buys destijds, een roep tot de do den. Er was wel een stem, maar geen antwoord. BUYS citeert in dat artikel een anti revolutionair Kamerlid van des tijds, die het voor de conservatieven opnam. Maar dan zegt Buys van dat optre den, dat dit eigenlijk heel vreemd is. Want, zo reide hij, dit Kamerlid be hoort tot „een partij welke een even duidelijk omschreven en gemakkelijk te begrijpen programma heeft als dat van de conservatieven onbestemd en nevelachtig is; een partij van vaste be ginselen zeker, maar beginselen welke oneindig verder van de conservatieve verwijderd liggen, dan deze van de li berale gescheiden zijn. Tussen de bei de laatste komt het tenslotte neer op een kwestie van meer of minder, maar tussen de conservatieven en de anti revolutionairen ligt een kloof, door on verzettelijke beginselen gegraven, wel ke slechts 7,eer tijdelijk in het belang ener gemeenschappelijke verdediging kan worden uit het oog verloren' EN zo is het uitgekomen ook. In 1871 is de anti-revolutionaire of chris telijk historische partij volkomen los geworden van de conservatieven en staat zij gelijkelijk tegenover liberalen en conservatieven, En zo is het nu nog. De socialisten die, voor hun doelmatig gebruik graag een conservatieve partij tegenover zich zouden willen zien. zoals Buys dat destijds graag wilde voor de liberale partij, mogen indachtig zijn dat dit voor de anti-revoiutionairen niet kan. Deze slaan gelijkelijk tegenover libe ralen en socialisten. En zij staan daar zo tegenover op grond van de bovengenoemde mening van Buys over hen. Als zij het van ons niet wil.cn ge loven, laten zir hel dan van hun xene geestverwant ad her. Ruy den. N. i/ hr zijn int**' ttmitjes in omUtnp. (Jtu mt in!\ t ntt er hi to kunnen omlem Iwitiori tint Khftt tt ij hnwhm »'ii do hoi do zijthut t tin hot uoetle fbnicnj on hot nuge- inttnkU' ftindorhi/jot ui. Hol HVw/tif /v o.m. duidelijk te zien, en nol uttn do uchtergnnnl nut hot portret ion ktnimj illcm d:o hij het iuf\o biljet tooi groter is don hij het echte. Ook tuin do mulere ziple treden duidelijke ivrschil~ Itiji rntrhotdd in (Ie imht links tun de ni'dt n Op hot ot Itto tsontfo looit do lucht uittoruijl zij tip do trnnhin: .scherp getekend m. en opt T X de eerste helft van 1955 zijn 85 i bromfietsberijders bij verkeers ongelukken gedood. Dat is meer dan tweemaal zoveel alt, in dezelfde periode van het vo rige jaar. Ir. heel 1954 werden 143 bromfiet sers gedood, waarvan 25 tussen de 40- cn 50-jarige leeftijd en 79 ouder dan *30 Bij de meer dan 2000 ernstig ge wonden in deze periode ziet men een overeenkomstige tendens. Deze cijfers wijzen uit welk een verhoogd risico oudere bromfietsbe rijders lopen. Grotere snelheid is een verleidelijk ding, maar bij het ouder worden loopt men meer de kans op critieke ogen blikken minder snel te kunnen rea- geren. J. Minister Algera heeft aangekondigd een maximum-snelheid voor bromfiet sers van 40 km per uur in te willen voeren. Dit lijkt ons een goede maatregel, want niets mag worden nagelaten om de verkeersonveiligheid zoveel moge lijk in te perken. Er norden thans plannen gemaakt om de prachtige \f iddach tera II pp in hel i oor jaar te doen i erdu ijnen. Mijlen gaan hun i ernietigend tcerk doen. omdat de bomen uegetts hun ouderdom bij storm een gei aar u orden i oor het verkeer Minister Algera heeft hei voornemen per 1 Januari hei maximum-tarief voor de beurivaari met 12U% ie verhogen. De minister heeft dit besluit genomen in overleg met minister Zijistra. De maatregel voorkomt "dat een tak van vervoer, die een reële functie in 'net economisch leren vervult, met ernstige verliezenzoujyei'keru Gr»eniher zelf deelde op e«r. pers conferentie mee, dat hei nieuwe plan voorziet in een „coordinering^ van de vier Europese luchicommando's als eer ste stap naar hun latere voledig© „integratie". Deze commando's zijn het geallieer de Noordelijke commando met hoofd- kwartier in Oslo, het centrale com mando in Fontainebleau, het Zuide lijke commando in Napels, en Grooi- Briiannie als het vierde commando. Nederland had aanvankelijk integra tie in plaats van coördinatie onder één enkele operbevelhebber voorge steld. Minister Staf verklaarde op de vergadering, dat volled-ge integratie het uiteindelijke doel dient te blijven. De beslissing viel nadat de Ameri kaanse minister van Buitenlandse Za ken. John Foster Dulles, de waarschu wing had laten horen, dat Rusland een „nieuw front van de koude oor log heeft geopend" met de bedoeling in het Midden-Oosten en in Zuid- Oost-Azie binnen te drmgen. Het .snelle loslaten van de toenade ringspolitiek. die de Russen op de con ferentie van de Grote Vier in Genêve schenen te willen volgen, verklaarde Dulles ten eerste uit een mengsel van een gevoel van kracht en een gevoel van vree.-, en ten tweede uit een mo gelijke wederopleving van de Stalinis tische filosofie. De Franse minister van Buitenland- seVZaken, Pinay, drong er op aan, dat i de N.A.V.O. zich jtot een werkelijke ge- rirreenschap zou Ontwikkelen, niet alleen, WWr; De besprekingen tc Genêve zullen vanmiddag te 14.00 uur beginnen. Zij worden gehouden m het „Verkiezings- gebouw", dat tijdens de conferenties der Grote Vier en die van de vier ministers van Buitenlandse Zaken, eerder in dit; jaar. was ingericht als perscentrum. I.edrn uw hel Ami'rikuitn\f corps Itimihrtl Aimh-rrtt uil mi ir/im's t jir r-cI,... l/fimiiT.s, torbondon aan de (mori- ktuuxse ambassade in Den Hang, hebben II nensdag een feest georganiseerd i oor II us.senanr. Foto: Sergeant Jtnimte Marion heeft af dikke trieiulschap ge. .sloten met Kntrientjp en Sjankie. op militair, maar uok op economisch en politiek gebied. Dit was ook de wens van Pmay's Italiaanse ambtge noot Marteino èn van zijn Westduitee collega ven Brentano. Dulles. Fmay en hun Brrtse collega MacMillan kwamen na de N.A.V.O.- zttting nog bueen op het Franse mi nisterie van Buitenlandse Zaken. Naar UP verneemt zou de Indone sische delegatie in de ministersconfe rentie met Nederland, die vandaag in Genêve wordt voortgezet, «en plan mol betrekking lot Nieuw-Guinea ter tafel brengen. Dit plan zou de volgende drie punten omvatten: 1. Indonesië zal Nederland om ver gunning vragen zijn luchtvaart- en scheepvaartlijnen tot Nederlands Nw- Guinea uit te strekken. 2. Tndonesié zal voorstellen zijn mede- wei king te gaan verlenen op onderwijs gebied en om vergunning vragen groe pen onderwiizers naar Nieuw-Gutnea te renden voor de bestrijding van het an- .alfabetisme.. JndonKStp.i.zou, bereid zijn 2000 lagere scholen fen 75 kweekscholen te bouwen. 3. Indonesië wil ook beproeven zijn handelsbetrekkingen met Westelijk Nieuw-Guinea uit te breiden. Daarbij zal wordèn aangevoerd, dat tal van voedselproducten, die thans voor hoge priizen door Guinea vvor bronnen, goedkoper in Indonesië betrok ken kunnen worden. (Van onze correspondent) De minister van Maatschappelijk IVerk, mr. F. J. F. M. van Thiel. heeft een beroep gedaan op ons volk om de bereidheid te tonen een stukje van de woningnood mede te helpen verlichten door woonruimte, die men maar even kan missen, vrijwillig ter beschikking te stellen. In een rede voor de Gelderse pro vinciale contactcommissie, waarin allerlei instanties, die zich met de ver deling van de woonruimte bezighou den zijn vertegenwoordigd, zei de mi nister Donderdagmorgen in Arnhem, zich bewust te zijn van de gevaren van samenwoning. Het wegnemen van de oorzaken van deze gevaren kan mede op de weg van de overheid liggen. Hij herinnerde daarom aan een re geling, waarbij de overheid bijdraagt in de kosten, die voortvloeien uit het vrijwillig ter beschikking stellen van woonruimte door deze voor samen woning geschikt te maken. Hierbij kan worden gedacht aan het maken van een noodkeuken, het De directie van de HolUncl-Amenka Nederland voor Nieuw-Lim heelt besloten het ca. 7200 ton den ingevoerd uit andere metende vrachtschip met passagier— ji.„„t_j !!s accommodatie, dat onlangs bij de Lu- becker Flenderwerke to Lübeck werd besteld, de naam „Kerkedyk" te geven. Zoals bekend, wordt dit een enkel- schroef molorvrachtschio van het open- shelterdek type met een lengte van ca. 140 meter en een breedte van cs 19 meter. De vaar-neiheid zal ongeveer 16 mijl bedragen en het zal accom modatie bieden aan 12 passagiers. f aanbrengen van een toilet voor elk gezin, misschien ook eèn eigen ingang. Ieder, die woonruimte" vrijmaakt voor een ander, kan ook een bijdrage krij gen in de verhuiskosten. Deze rege ling maakt het met name oudere be woners of alleenstaande personen en kleine gezinnen mogelijk een voor hen te grote woning te ruilen voor een kleinere en zo mede te werken aan een doelmatige woonruimteverdeling, aldus minister Van Thiel. De bewindsman zei voorts, dat de woonrLlmlewet 1947 niet strookt met de mentaliteit van het Nederlandse volk, omdat zU het mogelijk maakt In breuk te maken op de eigendom en soms zelfs op de intimiteit van het gezin. Sinds 1952 zijn jaarlijks min stens 2008 gevallen van woonruimte vordering voorgekomen. De minister zei niet graag de burgemeesters te wil len adviseren deze vorderingen op ruimer schaal toe te passen. De oplossing van het, vraagstuk, waarvoor wij ons' geplaatst zien, aldus de minister, ligt vooral in de mentale bereidheid van het Nederlandse volk, om Ter wiiie van de medeburgers, „wiêr gezinsleven wegkwijnt in krotter of op zolderkamers of die jaren moe ten wachten om te kunnen trouwen, offers in de persoonlijke sfeer te brengen. Het algemeen volkswelzijn is hier mee gediend. Het gaat om een moei lijk, doch brandend probleem en ik ben ook slechts in staat, aldus de mi nister, de richting aan te geven, waar in naar mijn gevoel in de huidige si tuatie enig soulaas van de nood kan worden gezocht. Minister Van Thiel sprak tenslotte zijn vertrouwen uit in het Neder landse volk, wanneer het te gelegener tijd zal worden gevraagd te reageren op een appèl als door hem bedoeld. De Belgische mijnenveger M 913 heeft gisteren in dc Belgische territoriale wa teren de Nederlandse vissersschepen Br 24 en Br 35 aangehouden, zo meldt de Gazet van Antwerpen. Beide schepen zijn wegens illegale visvangst naar Oostende opgebracht. De vangst is er in beslag genomen en nadat de schip pers een boete hadden betaald, konden dc schepen zee kiezen. Ook Schiphol heeft thans, in navol ging van vele vliegvelden in het bui tenland, een verzekeringsautomaat. Deze machine maakt het vliegtuig passagiers mogelijk, ztch op het laat ste moment nog tc verzekeren tegen eventuele ongevallen tijdens de komen de vlucht. De passagiers kunnen uit de automaat de nodige formulieren trekken, deze in vullen, één er van met de vereiste pre mie weer in de aufomaat duwen en een andere laten versturen naar een door hen gewenst adres. DE BILT, Vrijdag 30 uur. Terwijl het in ons land de afgelopen 24 uur bijzonder zacht weer was. handhaafde zich de vorst in Scandinavië en Rus land. De vorst grens lag boven Dene marken op ongeveer.500 km ten Nooid- onsten van ons land. In Zuid-Scandina- vië viel op uitgebreide schaal en lang durig sneeuw. Een depressiegebied op de Atlantische Oceaan breidde zich nog tijdelijk verder over West-Europa uit. In de Zuidwestelijke luchtstroming trok de afgelopen nacht een storing over ons land. hetgeen met vrij langdurige regen gepaard ging. Vanmorgen, breidden de opklaringen zich over ons land uit. Het zachte weer zal morgen aanhouden. JVj or gen. Minisier-piosidenl Gamal Abdel Nas ser var, Egypte heeft de Verenigde Naties Donderdag gewaarschuwd, dat Egypte gereed staat maatregelen te nemen als Israël de Arabieren opnieuw aanvalt. In een verklaring, die hij voor jour nalisten ie Kaïio aflegde, verklaarde Nasser, dei hij Egypte's standpunt dui delijk uiteengezet had in een speciaal telegram aan Dag Hammarskjóld. se cretaris-generaal van de Verenigde Na- jjes en de Veiligheidsraad. De woor delijke tekst van dit telegram is nog niet gepubliceerd. Toen hi] gisteren het pie»iclentele paleis verliet, verklaarde Nasser echtei voor de vuist weg tegen enkele journa listen. dat Egypte's leger in actie zou komen als Israel opnieuw aanviel. ..Egvptc heeit tot dusver ondanks de herhaalde Israëlische aanvallen een vre delievende politiek gevoerd", zei Nasser „Nu de gehele wereld echter weet, dat Israel steeds de aanvaller is, is het duidelijk, dat onze vredespolitiek geen nut heeft, omdat net onmogelijk is een eenzijdige vrede te bezitten". „Aangezien dc andere partij blijft invallen, heeft Egypte de Verenigde gesteld van 's lands houding in geval van herhaalde agressie". De V.S. hebben het nemen van een beslissing op het Israëlische verzoek om len op Syosche sl.lhngen op d. oe„r. ,2 00 rnngen. Nadat hij m 1930 zijn dwrto'aal examen rechtsgelceidheid had afgelegd studeeide hij drie jaren internationaal :echt te Paujv Van 19331945 w»\ hi' vveikzaam te: j semeentesecietane van Groningen, laat- steLjk ais hoofd commies, plaatsvervan gend chef van dc afdeling algemene en sociale zaken en chef van het kabinet Mr. Klaasesz. die 5 Februari 1907 tL. van de buigemeevler Op 1 Januari 1944 IJlst seboien is. bezocht het qymnasi-Cr" JlD ^^siresiocect en r»l> gijzclaa: sium te Leeuwarden en studeerde daarna i nTl1 r overseoi acht rechten aan de Rijksuniversiteit te Gro~i bevnjdms van de piovmcr iGtomnsen weid hij öcia>t mot dc waai- nemmï van het ambt van buisemces- m - ter der uemeento Haren, weke betrek-' i o Vütt cy^y^OIt" 1 km*; ho lot 22 f ebiuars 1946 \orvuidc, O IclXvvLL O IJl ctlv UIL/ L torn hu uetd benoemd bij de Unesco J 1 tot hoofd van de intezne administratie. «iLiotüi' N'a «en wc.k/.aamheid m Londen en la-, zijn ontslag. Met ingang van 1 Mei 1947 Mosje Sjarett,, dc Israëlische minis-1 .verd m:. K aasev. daarop benoemd to* van Buitenlandse Zaken, heeft vandaag bui gemeestcr vsn Wagerungcr.. welke' geconfereerd met de Nederlandse mi-'functie h,i heeft veivu'.d to*, hij op 1 nister van Buitenlandse Zaken JohnOctober 1949 ra zijn huidige ambt vat Beyen. Dit was de eerste ontmoeting gouvei ficur van Sm manie werd be- van een serie, die de Israëlische dipio- noemd Mr. Klaase-z doopsgezind en maat van plan is te hebben met auto- hij behooi t tot de P.v d.A riteiten, die hier aanwezig zijn voor de1 Mr Klaasesz. volgt n z.,jn nieuw r zitting van de raad der NAVO. functie rm, L A. Kespeij op wie 13 Van goed ingelichte zijde Hordt mee- October j ee:vol ontslag weid ve>-, gedeeld dat Sjarett en Beyen gesprn-leend. ken hebben over de nieuwe Israëlische Mi Ki.i.i-e>z wo;d*. ai- gouvemeu ambassadeur m Den Haag. De vonge.van Suur.amc opgevolgd door de Ro'-1 is kort geleden gestorven. jtcidamse wethouder van Financiën en. Zij bespiaken eveneens uitbi eithlic Havenoen: ,jf, de heer J. van T,lbu;g. van de haven van Haifa on tei.schil- lende economische aangelegenheden Een Nederlandse maatschappij heef".' van het meer van Galilea Van Israëlische zijde wordt vernomen, dat Dcindeidagochtenci door Egyptische gi disposten geschoten i- op een Israeli- -rhe patiouille. Het vUUi weid beant woord, aldus een Israëlische woo:dvoer der. Het incident deed zich oor aan de gtens van het gebied van Gaza. Aan Israelt-ehe zijde vielen geen slachtolfers De minister., tan Buitenlandse Zaken van Engeland, Frankrijk en de V.S. zijn oveteengekomen aan te dtingen op gro tere samenbundeling van hun beleid in het Midaen-Oosten. Tijdens een verga dering van anderhalf uur kwamen Dul les, MacMillan en Pmay m Parijs ver der overeen hun bemoeiingen met de bouw m Egypte van de geweldige As- soeandam te coördineren. Een Franse woordvoerder zei dat Pmav gevraagd heeft om steun voor het Fian=e beleid m Marokko en deze tic dc Veiligheids:aad m kennislook gekregen heeft. geen definitieve afspraken zijn gemaak' met Dulles cn MacMillan een bezoek te brenaen aan de Franse minister van Buitenlandse Zaken An tot- ne Psnay. Voorts is h:j van plar, ver schillende andeie Westelijke leiders te be/.oeken, mogelijk ook Dulles cn Mac- MEen w,oidvoeder van de Israëlische besprekingen v, h'èt vhegtcld Valkenhui? naar Geneve, vei trokken. De delegatie bestaat uit' -j jde ministers Luns. Van de Kieft, Don- /'i/A f j Q nnPTll f r/ir*slAer en Zijistra, mr. Blom. regering.— iJUGUCHl lluDIHL ZjAl^JJLfcommissaris voor Indonesische aangele- I eenheden, benevens de adviseurs, mr 1 'Teppema. directeur-generaal voor de - i ouitenlands-c economi-che betrekkm- gen. mr. De Block, plaatsvervangend De premier van Soedan, Ismail Azhary,thesaurier-generaal, mr. Cijssen, raad- heeft verklaard dat Maandag in het pai 1 adviseur bi) het ministerie van justi- 1 lement de onafhankelijkheid van Soedan tie, jhr. Van Panhuy-, plaatsv. jur.- uitgeroepen zal worden. Hij sprak de [adviseur voor Indonesische aange'.e- hoop uit dat vóór die tijd alle partijen igenheden en drs. ,1. Aberson van het overeenstemming bereikt zullen hebben j ministerie van buitenlandse r tk-r als over deze kwestie. I secretan- va** ce delesMtle I Naam Straat Woonplaats wenst het dagblad Trouw tot 31 December 1D55 gwtis te ontvangen en zieh te abonneren. Betaling kan geschieden per week (52 eent)/per kwartaal 6 75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aant Administratie „Trouw" Witte de Withstraat 30, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1