Bespiegelingen oi)er de lonen Minister Zijlstra lieden naar Genève Den Haag teleurgesteld door afwezigheid van minister Soemitro Relletjes in Jeruzalem tegen pact-Bagdad Soedan verklaart zich onafhankelijk ilen dode en negen gewonden jij busongeluk te Hoensbroek Dik pak sneeuw legt Zweeds verkeer lam In de goede richting MU ben iU?*~\ Breuk met Egypte en Engeland Zes doden bij een autowedstrijd India erkent Buiten-Mon golië Pro-Franse premier in Saarland? Weeroverzicht Twee personen gewond bij explosie in porceleinfabriek te Maastricht Britse zeelieden uit ijs gered V aarschuwing aan Soekarno DINSDAG 20 DECEMBER 1955 ENDE JAARGANG No. 3262 DERTIENuei ÏAaRGANG No. 3261 Weerbericht Onder invloed een auto bestuurd KONING ONTBINDT PARLEMENT. TIEN DODEN IN NOORD-EUROPA Schade aanzienlijk WEER VIER DODEN BIJ GAZA Sporen in V.S. willen hogere tarieven wmm T elefoongesprek -j-ERUZALEM is gisteren het J toneel van relletjes geweest. Betogende Arabieren hebben het Turkse consulaat in het oude, Jordaanse gedeelte van de stad in -brand gestoken. Het gebouw is Ernslig autobusongeluk geheel in vlammen opgegaan. De Turkse consul generaal Hakki Kentli werd hierbij gewond. "De AArabiererf- betoogden tegen de aansluiting van Jordanië bij het verdrag van Bagdad. In het Israëlische gedeelte van Jeruzalem kon men ook geweer- en mitrailleurvuur in de oude stad horen. Eén van de wit geschilderde jeeps van de wapenstilstandscom missie werd in het Jordaanse stadsdeel met stenen bekogeld. Er zouden drie demonstranten zijn gedood als gevolg van het vuren van het Arabische Legioen. XNEW YORK TIMES: f gratis tot 31 December Botterdam: Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 1718 uur; Telefoon 115700 ■a-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie; Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon' 3788" Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 Der maand" 6.75 per kwartaal - Losse nummers' M lent Verschijnt dagelijks TlAïUAAï Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond. KWAKKELWEE R Vrij VRel bewolking met plaatselijk wat sneeuw, regen of jjzel. Matige tot vrij krachtige Zuidoostelijke wind met lichte vorst, later ruimend naar Zuidwest met lichte dooi. 21 December: zon op 8.43. onder 3632; maan op 11.52, onder Directie! O. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN p het looncongres van het N.V.V. 0 zijn een paar merkwaardige din gen gezegd. De heer Roemers heeft daar de ge wijzigde politiek met betrekking tot ge loonvorming voor de N.V.V.-ers aannemelijk moeten maken. Voor de nieuwe politiek is het hui dige Kabinet en daarbij niet in de laat ste plaats de minister van Sociale Za ken verantwoordelijk. De minister heeft dat in de Kamer ook zo laten uitkomen. Maar de heer Roemers stelt het nu zo voor dat weliswaar de geleide politiek i in de practijk, zoals uit de feiten ge-1 bleken is, niet te handhaven is". Maar", zo gaat hij dan verder, „de verantwoordelijkheid voor bet misluk ken van deze geleide politiek moet op dit moment duidelijk worden vastge steld, omdat ook de verantwoordelijk heid van de toekomstige ontwikkeling daar gelegd zal worden, waar zij be hoort". DE heer Roemers zegt hier twee dingen, die elkaar uitsluiten. Hij zegt enerzijds dat de geleide loonpoli tiek niet meer te handhaven is. En hij heeft daarbij zelf uitvoerig aan het probleem der zwarte lonen geïllu streerd, dat dit uit de tijd geraken van de volledig geleide L' olitiek een conjunctuurkwestie war n zijn er dus geen verantwoorde® noden voor het „mislukken" van de volledig ge leide loonpolitiek vast te stellen. Niettemin doet de heer Roemers dat in de boven geciteerde bewoordingen toch. Hij stelt weliswaar zonder een duidelijk adres de schuldkwestie voor het mislukken. Blijkbaar meent hij dat zijn goede verstaanders op hel N.V.V.-congres aan dat halve woorc genoeg hadden. En hij verbindt daar aan de opmerking over de verant woordelijkheid voor de toekomstige ontwikkeling. Die verantwoordelijkheid is van te voren niet vast te stellen, gelijk de heer Roemers natuurlijk ook wel weet. Zeker niet, waar de verantwoordelijk heid voor het nieuwe beleid niet sa menhangt met een opzettelijk laten mislukken van het oude beleid. Dat oude beleid is trouwens niet mislukt Het heeft in bet verleden goe de diensten bewezen, maar is door de veranderde omstandigheden uit de tijd geraakt. Maar de heer Roemers wenst zich kennelijk door deze niet houdbare be weringen over verantwoordelijkheden de handen vrij te houden ten aanzien van het nieuwe beleid, ondanks hei feit dat hij dat nieuwe beleid met zo veel woorden in de Kamer heeft aan vaard. Wij vinden dat geen sterk standpunt DE heer Roemers heeft voorts in de loop van zijn rede het A.-R. Kamerlid de heer Hazenbosch aange vallen. Het was als het ware een ver- lengstukje van het Kamerdebat. De heer Hazenbosch had nl. in de Kamer gesteld, dat de loonpolitiek zoals de socialisten die wilden voeren, nl. hei veroorzaken van een getemperde stij ging van lonen en prijzen, ten nadele werkte van de „vergeten groepen". Dit Is zo kennelijk juist dat het hier geen nader bewijs behoeft. -Maar de heer Roemers zeide: Ik durf t« stellen dat het net omgekeerd is. Dat betekent dus dat volgens de heer Roemers de vrijere loonvorming nadelig voor de vergeten groepen zal zijn en dat de voortzetting der geleide politiek met de door de heer Roe men hier gemakshalve vergeten an notatie dat hierbij algemene loon- en prijsstijgingen zich zullen voordoen voordelig zal zijn voor de vergeten groepen. W'j hebben tevergeefs in de rede van de heer Roemers uitgezien naar enig bewijs voor deze stelling. En dat had toch wel gemogen, dunki ons. O <0 Hoofdredacteur: Dr. «J. A. H. J. S. BRUINS SLOT LJ (Van onze speciale verslaggever) O* ET vertrek van de minister van Economische Zaken, prof. Zijlstra, naar Genève voor de voortzetting van de onderhandelingen met Indonesië, heeft gisteren aan een zijden draad gehangen. Gistermiddag werd vernomen, dat de minister vandaag niet zou vertrekken, later op de dag zou wel tot zijn vertrek zijn besloten en inderdaad is de bewindsman hedenmorgen half twaalf per vliegtuig naar Genève gegaan. Tijdens een bijeenkomst van de financieel-economische deskundigen van d'e NederlandsIndonesische conferentie te Genève kwam gistermiddag het telegram van de Nederlandse regering binnen dat bestemd was voor de leider van de Neder landse experts mr. Teppema. In dit telegram over welks zending kennelijk in de kabinetszitting van Maandagmiddag in Den Haag het besluit is gevallen, werd de heer Teppema verzocht aan de Indo nesische delegatie te vragen of het wel zin heeft dat de Neder landse minister van Economische Zaken, prof. Zijlstra, Dinsdag naar Genève komt, zolang niet alle Indonesische ministers aanwezig zijn. De ministers van Economische Zaken en van Volksgezondheid, de heren Kasimo en Leimena arriveerden Zondag in Genève, doch de minister van Financiën, de heer Soemitro, de belangrijkste figuur op deze conferentie, is nog steeds niet aangekomen. Daarover heerst blijkbaar in Nederlandse kringen enige teleurstelling. rnENSLOTTE verraste het N.V.V.- I looncongres ons, met de eis te ïtcllea van een nieuwe algemene loon- ronde. Dat was dus nog eens even een extra-schep uit de ketel van de pas af gezworen loonpolitiek. Een vreemde methode als men de vrijere loonvorming zal gaan inluiden. Dat dient zeker om de vergeten roepen uit het slop te helpen! A0, Roemers! Vo Mr. Teppema stelde aanstonds de Indonesische minister van Economi sche Zaken mr. Kasimo van dit tele gram op de hoogte. De Indonesische minister deelde mede dat hij met vol ledige volmachten van het Indonesische kabinet naar Genève is gekomen-, zo dat hij ook vandaag met minister Zijl stra de financiële vraagstukken, die minister Soemitro rechtstreeks aangaan zal kunnen bespreken. De heer Kasimo en de andere Indonesische deskundigen zegden, de heer Teppema echter toe deze zaak alsnog met het hoofd van de Indonesische delegatie, de minister van Buitenlandse Zaken de heer Anak Agoeng te zullen bespreken. Gisteravond vond deze bespreking plaats en werd van Indonesische zijde officieel mede gedeeld dat de Indonesische delegatie de. komst van minister Zijlstra op prijs zou stellen. De overkomst van minister Soemitro blijkt enige tijd te moeten worden uitgesteld vanwege het feit dat hij zich de begroting van Financiën voor het Indonesische parlement heeft te ver dedigen. Da Nederlandse en Indonesische des kundigen hebben gistermiddag getracht de volgorde vast te stellen van de pun ten die vandaag tussen minister Zijl stra en de Indonesische ministers die nen te worden besproken. Deze punten hebben betrekking op de vervanging van het protocol van 10 Augustus 1954, waarin de opheffing van de Nederlands- Indonesische Unie en de herziening van de financieel-economische over eenkomsten zijn .geregeld, doch welk protocol niet de goedkeuring kon weg dragen van het Indonesisch parlement. ««is Van Indonesische ziide vernemen wü. dat tussen Kerstmis en Nieuwjaar enige Indonesische ministers naar Ne derland zullen komen ter voorbereiding van de besprekingen die op 3 Januari in Genève zullen beginnen. Hierbij za' o.a. tegenwoordig zijn de Indonesische minister van Economische Zaken, I. J. Kasimo. Premier Harahap heeft Maandag avond met de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Anak Agung gde Agung, die thans in Genève ver toeft, een telefonisch onderhoud ge had, waaruit bleek, dat de Neder lands-Indonesische besprekingen vlot verlopen, aldus heeft de minister van Voorlichting, Sutan Makmur, Dinsdag meegedeeld. Hij zeide, dat de kwestie van de souvereiniteit over West-Irian op de agenda is opgenomen, waarbij elke partij deze vanuit haar eigen standpunt bekijkt. Ten aanzien van enkele agendapunten is reeds over eenstemming bereikt. Het werkcomité is druk bezig. De opheffing van de Uuie nadert haar voltooiing. De op heffing van de Unie staat los van de financieel-economische overeenkomst. Aldus heeft Harahap aan de pers verklaard. Harahap sprak verder be richten tegen, als zou Anak Agung gezegd hebben, dat de vertegenwoor digers van de Nahdatul Ulama,, Dja- maluddin Malil en Datuk Djamin zou den opgenomen worden in de Indo nesische delegatie in Genève. Anak Agung gde Agung deelde Harahap mede. dat dergelijke berichten onjuist zijn. De Verkeerskamer der Rotterdamse Rechtbank veroordeelde hedenmorgen ir. S. A. P. uit Rotterdam tot 7 dagen gevangenisstraf met ontzegging van het recht een motorvoertuig te be sturen voor de tijd van zes maanden. Ir. P. stond veertien dagen geleden terecht, verdacht van het besturen van een auto terwijl hij onder in vloed van sterke drank verkeerde. De eis was een gevangenisstraf van drie weken en ontzegging van de rij bevoegdheid gedurende zes uweken.v De rechtbank wat»vzjA ooydeel, dat de overtreding van het eerste lid van artikel 26 van de Wegenverkeerswet een dermate ernstig feit is. dat, mede met het oog op de generale preventie, termen voor een principale vrijheids straf aanwezig zijn. Bij het bepalen van de strafmaat heeft de rechtbank overwogen, dat de gevolgen van het vonnis ernstig zullen zijn voor ver dachte. In opdracht van dc Shell Tankers N.V. heeft de Haagse kunstschilder LTh. J. van Eek el en een schilderij vervaardigd van H.KJL prinses Beatrix, die 15 Jan. jlde tanker Vasumheeft gedoopt en te water gelatenHet origineel zal ge plaatst worden in de directiekamer van Shell Tankers N.V. te Rotterdam. Een replica komt aan boord van het S.TJ5. „Vasum" te hangen. Aartsbisschop Boris van de Russisch- j rechtsi heeft na een rriendsclmpshezoek Orthodoxe Kerk in de Sowjet-Unie aan Canada de terugreis naar Moskou aanvaard via Schiphol. Hel Soedanese parlement heeft mei algemene stemmen een resolutie goed gekeurd, waarin wordt verklaard, dat de Soedan ..een volledig souvereine re publiek" moet worden. De gouverneur-generaal. Sir Knox nu hr' m Een persoon is gedood en negen wer- len gewond, toen gistermorgen te loensbroek een autobus met fabrieks- .rbeldsters tegen een met een paard «spannen wagen reed. Het ongeluk gebeurde omstreeks kwart over zeven. Een autobus van een busonderneming in N'ieuwenhagen, die met ongeveer twintig meisjes op weg was naar een fabriek n Maastricnt, mtste door nog onopgehelderde oorzaak egen een met een paard bespannen 'agen die uit de tegenovergestelde rhting kwam. Een van de ijzeren ais- Ibornen, die op dc wagen lagen, ang in de bus. De bestuurder werd 'rdoor ernstig gewond. Hij raakte de -,cht over het stuur kwijt, waardoor autobus naar de overzijde van de schooi, twee bomen ramde, weer weg over zwaaide, een tuin binnen- ■d en tegen een boom tot stustana am. Toen enkele omwonenden tejhuip aotea bleek de bestuurder, de 37-ja- <e J.M. Houben uit Waubach, gfmeen- Ubach over Wornts, reeds te zun Negen meisjes zijn door het ongeval gewond. Zij werden naar het ziekenhuis overgebracht. Zes meisjes konden later naar huis terugkeren. De voerman van de wagen kon nog tijdig opzij springen. De autobus werd ernstig beschadigd. Zes mensen zijn bij de jaarlijkse weg wedstrijd van Barranquilla naar Carta gena in Columbia om het leven gekomen, doordat een coureur de macht over zijn racc-auto verloor. Hij kwam in botsing met een andere wagen en reed in een grote groep toeschouwers, van wie er vier werden gedood. De bestuurders van de race-auto's kwamen eveneens om. Helm, zou Engeland en Egypte, die het gebied sinds 1899 gezamenlijk bestuurd hebben, moeien verzoeken, het besluit onmiddellijk le aanvaarden. Engeland heeft het besluit van de Soedanese Kamer van Afgevaardigden aanvaard. Ook de Egyptische regering heeft Maandag officieel het besluit van de Soedanese Kamer goedgekeurd. De bevolking van de Soedan zou bin nenkort in een volksstemming onder toezicht van een neutrale commissie hebben moeten kiezen tussen onafhan kelijkheid of aansluiting bij Egypte. Premier Ismail El Azbary maakte ech ter Donderdag reecis bekend, dat zijn regering onmiddellijke onafhankelijk heid voorstond. De Kamer van afgevaardigden heeft eenparig een motie aangenomen waar bij een commissie van vijf wordt inge steld. die de bevoegdheden van staats hoofd krijgt, ter vervanging van de gouverneur-generaal tot dat een presi dent is gekozen. De Kamer beeft voorts in een reso lutie de grondwetgevende vergadering aanbevolen, volledige aandacht te wij den aan bet verlangen van Zuid-Soe- cian naar een federale status (De bevol king van het Noorden bestaat hoofd zakelijk uit Arabieren en Mohammeda nen. die van het Zuiden uit Negers). Premier Nehroe van India heefl ver klaard dal zowsl Japan als Buiien- Mongolie lol de Ver, Naties diende le worden toegelaten. Hij voegde hieraan loe dal India Builcn-Mongolië zal er kennen. ..Wij hebben besloten", aldus de premier, „in de komende paar dagen de diplomatieke betrekkingen met Builen- Mongolië aen ie knopen." TIEN mensen zijn gisteren om het leven gekomen bij de eerste felle koude, mist, gladheid en sneeuwstormen van deze winter in Noord-Europa. In de Oostzee kwamen schepen in het ijs vast te zitten en de Britse eilanden waren in een dichte mist gehuld. Te Karsjok in Noorwegen daalde de temperatuur tot veertig graden onder nul en op de Lofoten vroor een zieke man dood. In Zweden is de verkeerssituatie sinds een eeuw niet zo ernstig geweest. Het rijschema van de spoorwegen is totaal in de war. Treinen komen minstens vier uur te laat of komen in het geheel niet opdagen. Wat de toestand erger maakt is het feit dat ook geen bussen kunnen rijden op de dikbesneeuwde wegen. Ergens op een station bij Oerebro stonden enige mensen op een trein te wachten. Door de hoge sneeuw konden zij niet zien dat zij op een rails stonden in plaats van op een perron. Toen de trein het station binnenreed, werd een vrouw gegrepen. De anderen konden zich nog in veiligheid stellen. De Duitse nationalisten in de Saar zullen misschien een pro-Franse premier moeten aanvaarden, ondanks bun over winning in dc verkiezingen, verklaren waarnemers. Zij zeggen dat er een grote kans is dat Heinrich Welsch, een per soonlijk vriend van de Fransman Robert Schuman, leider Van de nieuwe regering wordt. Weisch, een 67-jarige, buiten de par tijen staande jurist, is premier sedert Johannes Hoffman is afgetreden nadat de nationalisten de volksstemming in Oc tober hadden gewonnen. Bij East London in Zuid-Afrika is Maandagmiddag een autobus over de kop geslagen en in brand gevlogen. Een en twintig inzittenden zijn levend ver brand en vijf gewond. DE BILT, Dinsdag 10 uur. De arcti sche koude heeft Noord-Europa vast in haar greep. Stockholm had vannacht een temperatuur van minus 20. In Noord-Zweden werd zelfs ergens 36 gra den vorst gemeten, Denemarken en Schotland hadden plaatselijk min. 9. in ons land had Zuid-Limburg met min. 5 dc laagste temperatuur. In de komende 36 uur zal het weer onder invloed ko men van een gecompliceerde storing boven de Britse eilanden, die. in onge veer Noordoostelijke richting trekt. Deze zal enige sneeuw en een tijdelijke dooi brengen. Dc wind draait tijdelijk naar het Zuidwesten. De vrouw overleed later in een hos pitaal. Ook het Noordamerikaanse conti nent is stevig in de greep van de winter. In de Canadese provincie Saskatchewan daalde het kwik tot 45 C. In Winnepeg vroor het giste ren 41 graden, in de omgeving van de Hudsonbaai 41 graden. In Wenen daarentegen zaten de mensen in de parken van de zon te genieters. De Jordaanse regering beeft „tol nadere aankondiging" voor Bethlehem de avondklok ingesteld. Het uitgaans verbod geldt van vier uur 's middags tot de volgende ochtend zes uur plaat selijke tijd. Er werd niet gemeld of er een uit zondering zal worden gemaakt voor Kerstdag, wanneer duizenden buiten landse pelgrims diensten in de Kerk van de Geboorte plegen bij te wonen en de plaats bezoeken, waar de kribbe zou hebben gestaan waarin Jezus ge boren werd. Intussen stromen honderden en hon derden pelgrims naar Jeruzalem. Haja El Majali, de nieuwe premier van Jordanië, is afgetreden wegens de ernstige betogingen in het gehele land tegen het pact van Bagdad. Koning Hoessein heeft hei parlement ontbonden. De koning gaf tevens op dracht lot het houden van nieuwe verkiezingen. De koning heeft er voor radio-Jeru- zalem bij de bevolking op aangedron gen het normale leven te hervatten. Hij wees op de noodzaak van eenheid van alle bevolkingsklassen met het oog op de gemeenschappelijke vijand van de Arabieren. Hij verzekerde zijn onderdanen dat Jordanië de demarcatielijn .met Israël blijft beschouwen als een Arabische verdedigingsstelüng en dat schending van een deel van de lijn zal worden beschouwd als schending van de ge hele lijn. In de fabrieksschouwen van de N.V. porcelein- en Tegelfabriek „Mosa" in Maastricht heeft zich gisteravond om streeks kwart voor negen een ontplof fing voorgedaan. Dc 26-jarige monteur G. Kraan uit Heerlen werd ernstig gewond. Een an dere arbeider werd minder ernstig ge wond. Ze werden heiden naar bet zie kenhuis St. Annadal te Maastricht over gebracht. Vermoedelijk door het uitvallen van de electrische stroom raakte dc hoofd- regulaieur defect. Hierdoor ontstond een te hoge druk op dc fabrieksgaslei- ding, tengevolge waarvan de meters op deze leiding zijn ontploft. Het is nog met bekend, of de eigen fabrieksveilig- heid. of de veiligheid op de ieiding van de staatsmijnen, die bij een elec trische storing automatisch in sverking Een Egyptenaar en vier Israëliërs, allen militairen, zijn gisteren gesneuveld lijdens een vuurgevecht in het dal van Gaza. De Egyptische woordvoerder die dit mee deelde, zei dat het treffen een uur duurde. moet treden, niet heeft gefunctionneerd. Er is aanzienlijke materiele schade in de sorteerafdeling. Van deze afde ling werden o.a. alle ruiten weggesla gen. De direct na de ontploffing uitge rukte brandweer behoefde geen dienst te doen, omdat geen brand op de ex plosie volgde. Nl OG altijd is er een grote achter- stand in de mogelijkheid voor de ouders om hun kinderen Christelijk lager technisch onderwijs te laten volgen. De Bond van Verenigingen voor Chr. Nijverheidsonderwijs onder lei ding van het Eerste-Kamerlid J. Schipper is op dit punt de laatste ja ren uiterst actief. Dit streven blijft niet zonder resul taat. Uit de Memorie van Antwoord op de begroting van onderwijs bleek de zer dagen dat van Overheidswege re kening wordt gehouden met de subsi diëring van een zestal nieuwe Chr. lagere technische scholen. Rotterdam en Den Haag krijgen een derde school en Amsterdam een tweede. Voorts staan Drachten, Emmel- oord, Emmen en Maassluis op de Lijst. Er zal verder een vierde Chr. Huis houdschool in Amsterdam kunnen ko men en Chr. Landbouwhuishoudscho- len in Bruinisse, Donkerbroek, Emmel- oord en Wymbritseradeel. Al blijft er sprake van achterstand, de ontwikkeling gaat toch wat meer in de goede richting. De veertien opvarenden van een 363 ton metend Brits motorschip, de «Judith Mary" hebben van Vrijdag tot Maandag een verbeten strijd tegen hei ijs moeten voeren cm te verhinderen dat hun schip door ijsafzetting zou kapseizen en in de Finse Golf vergaan. Vrijdag was het vaartuig bij Lovisa aan do grond ge lopen. De ijsgordel aan de Finse kust heeft zich uitgebreid en het was dit ijs, dat het schip Maandag nog rechtop hield, al stond de machinekamer reeds onder water. Pogingen om de veertien mannen met reddingboten of hefschroefvliegtuigen te redden, moesten worden opgegeven wegens hoge zeegang en sneeuwval. Maandagavond echter is de Finse ijsbreker „Sampo" er in geslaagd de Judith Mary" te bereiken. Een loods boot, die de ijsbreker was gevolgd, nam de bemanning van het in een vormloze ijsmassa veranderde schip aan boord, De New York Times heeft een waar schuwend woord gericht tot de Indo nesische president. Soekarno. de huidigs gematigde regering van zijn land niet te verzwakken. „Wat een poging lijkt kracht en stabiliteit van de huidigs xegering-Harahap te ondermijnen, komt op een slechte tijd, om het voorzichtig uit ie drukken", aldus het blad. De New York Times wijst er op, dat er nu een constituerende vergadering in Indonesië gekozen wordt en. wat meer is: De Indonesiërs en de Neder landers hebben zich eindelijk voor vriendschappelijke onderhandelingen om de tafel gezet. Kennelijk is dit niet het ogenblik om een politiek spel te be ginnen met de toekomst der Nederlands- Indonesische betrekkingen of te flirten met de kansen van communistische ondersteuning. „Hulp van buiten, en in het bijzonder hulp van de Nederlanders, heeft men in Indonesië bitter nodig. Het zat de menselijke zaak schaden, indien de vooruitgang wordt belemmerd door een tijdelijke impasse in zake Nieuw-Guinea", aldus het blad. De Amerikaanse spoorwegmaatschap pijen zullen bij de regering een verzoek indienen om bun vrachttarieven met 7 Cr. te mogen verhogen. E.e.a. houdt verband met de gestegen lonen. HET antwoord op bovenstaande vraag kunt u zelf i geven als u even naar de drie teke ningen kijkt, welke wjj op pag. 3 van deze editie plaatsen onder het opschrift: „Tromv's Winter avondprijsvraag". Een goede oplossing brengt u bovendien nader bij de meer dart duizend prijzen, welke voor deze prijsvraag beschik baar zijn. Waarom zoudt u het nuttige niet met het aange name verenigen? Naam Straat Woonplaats wenst het dagblad Trouw tot 31 December 1955 gratis te ontvangen en zich te abonneren. Betaling kan geschieden per week (52 centj/per kwartaal 6.75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan: Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1