Scherpe tegenstellingen op voornaamste punten A w* De vreemde eis Morgen voortzetting overleg in Den Haag Dr. Drees over de loonpolitiek „PLOTSELINGE MAATREGELEN KUNNEN NODIG ZIJN Tweede Kamerleden willen spoed Suggestie: moeders tijdens spitsuren inschakelen Trein ontspoord in 13en Haag Oude (Britse) tanks via de Belgische handel naar het Midden-Oosten Gebouw van V.S. bestormd Weeroverzicht Weer aandrang op max. snelheid WOENSDAG 21 DECEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3262 r~ Weerbericht Prettig Vooruitzicht President Eisenhower naar Washington Radio-Kerstrede Koningin g"»™1112 - Pon^TS U Hoofdredacteur: Dr. J. A- H. J. S. BRUINS SLOT Vertraging in vervoer (Van onze speciale verslaggever) De besprekingen die de Nederlandse minister van Economische Zaken, prof. Zijlstra. en zijn Indonesische ambtsgenoot mr. Kasimo, vergezeld van hun deskundigen, gistermiddag in het Verkiezings gebouw te Genève van vier tot half zes hebben gehouden, vonden in zeer goede sfeer plaats. Men slaagde erin de meeste onderwerpen die by de opheffing van de NederlandsIndonesische Unie en de herziening van de financieel economische overeenkomsten ter sprake komen te catalogiseren, doch beide partijen konden over de behan deling van enige belangrijke politieke geschilpunten nog geen over eenstemming bereiken. Hierover zullen de ministers tot oplossing moeten komen wanneer zy op 4 Januari in Gencvc in formele zitting opnieuw bijeen komen. Mr. Kasimo zal Donderdag in Den Haag verder met de ministers Zijlstra en Van der Kieft overleg plegen. De ministers zullen vergezeld zyn van hun deskundigen. Verwacht wordt dat ook de Indonesische minister van Staat Mohammed Roem voor 4 Januari naar Den Haag zal komen om met de leden van het Nederlandse Kabinet over de hangende politieke en andere problemen te spreken. - r sfö&iV»- 'Ir V "Guatemala stemde toot partij van Armas _y ONRUST IN JERUZALEM (Van onze Haagse redacteur) IN DE TWEEDE KAMER, waai gistermiddag begonnen werd aan de begroting van Verkeer en Waterstaat werd er van vele kanten bij minister Algera op aangedrongen spoed te betrachten met maatregelen, die de verkeersveiligheid kunnen bevorderen. „Ik begrijp dat het probleem van de voetgangers niet in een handomdraai opgelost kan worden, maar ik ben toch teleurgesteld over het uit blijven van maatregelen. Deze vogelvrij-verklaarden moeten, wettelijk beschermd worden", zei de heer Maenen (K.V P.), „Zij kunnen geen dag en geen nacht wachtten". Ook de heer Krol (C.H.) vond dat het lang duurt voor er iets positiefs tot stand komt. „Er moet meer dynamiek komen in de verkeerswetgeving. Zij moet sneller aange past kunnen worden aan de werkelijkheid", meende deze afgevaar digde. De heer Bommer (P.v d.A.) die veei waardering had voor het werk van de verkeersbrigadiertjes, deed de suggestie om naar Amerikaans voorbeeld in de buitenwijken van de steden de moeders op de spitsuren voor de schoolki-deren het verkeer te laten regelen. De Amerikaanse moeders die dat doen, dragen uniforme kleding en hebben de bevoegdheid proces-verbaal op te maken. Het verkeer heeft veel respect voor deze vrouwen. DIPLOMATIEKE BAND BONN-WEiNEN Zie verder pagina 4 r?9 H.M. dc Koningin zal op Eerste Kerstdag 's middags te uur een kerstrede houden over beide radio zenders. Ui Zie varder pagina 4 gvatls tot 31 liccciiifeer Naam Straat Woonplaats wenst het dagblad Trouw tot 31 December 1955 gratis te ontvangen en zich te abonneren. Betaling kaa geschieden per week (52 cent)/per kwartaal 6.75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan: Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30, Rotterdam. Botterdam: Witte de Withstraat 10 Telef. Ii«s7ïm i Klachtendienst sbonmja-ienten is^ruio^ft Zaterdag 17-18 iiiir^Telefooa n^ 0 'a-Gravenhage: Huygenepiein 1 Posten, tce^sn Redactie: Tel. 111892 AdmTM nSS Klaehtendienst 18.39-19.30 u.:' T<-l 3S2M8 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon «7RS-> Abonnementsprijs 52 cent oer week f 25» M T 1 «"s npr kwartaal V 3 8 P®r maand, f b.o per Kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A, KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond. KOUDER. Opklaringen, maar ook enkele regen- of sneeuw buien. voornamelijk in de kustprovincies. Aanvanke lijk krachtige, later matige tot zwakke wind, ruimend naar Noordelijke richtingen. Kouder. 22 December: zon op 8 48. or,der 16.32; maan op 12.11, onder 0.27 e k. DE eis op het looncongres van het N.V.V. voor een spoedige algeme ne ioonronde is om twee redenen vreemd. In de eerste plaats omdat deze eit komt op een ogenblik dat regering er Tweede Kamer het eens zijn geworden dat er een systeem van vrijere be- drijfstaksgewijze loonvorming zal worden ingevoerd. De regering heeft aangekondigd daartoe een wetsont werp te zullen voorbereiden, voor dt overdracht van bevoegdheden van hei College van Riiksbemiddelaars naai een Loonraad uit de S E.R. En de re gering heelt tevens aangekondigd da' zij in afwachting daarvan aan het Col lege van Riiksbemiddelaars aanwij zingen zal verstrekken ten einde alvasl met het nieuwe systeem te beginnen Die aanwijzingen zijn er nog niet. De heer Stapelkamp heelt in de Twee de Kamer aangedrongen om de geno men beslissing zo snel mogelijk door te voeren. Maar de minister ging niet erg op deze suggestie in. Ook de beer Rom- me trouwens bepleitte niet de grootste snelheid. Nu ziet men het gevaar dat dreigt In afwachting van het in werking tre den van het nieuwe systeem, probeert het N.V.V. er nog gauw even een alge mene Ioonronde uit te halen. Deze actie moet men de pees afsnij den door het nieuwe systeem zo snel mogelijk in werking te laten treden. Laat de minister dus met zijn aan wijzingen aan net College van Rijks- bemiddelaars komen. O O- Somber perspeci ef na eerste ronde in Genève DE actie voor een algemene ioon ronde is ook daarom zo ongeluk kig, omdat wij bil het tot stand komen van de wet op de ouderdomsverzeke- nng noodzakelijkerwijze toch al een al gemene loonsverhoging moeten heb ben. Men wil nl. algemene loonrondeo voortaan alleen toepassen indien daar toe aanleiding bestaat ais gevolg van bepaaide wetten. De wet op de ouder- domsverzekering is zulk een wet. Een wet, die de huren zeer belangrijk zou opvoeren, zou eveneens zulk een wet kunnen zijn. DE eis tot een algemene Ioonronde gelijk die door het N.V.V. is ge lanceerd heeft nog iets merkwaardigs. Men wil deze algemene Ioonronde zonder dat men zich rekenschap geeft Van de vraag of die mogelijk is. zon der een algemene prijsstijging. De resolutie van het N.V.V. stelt dat de permanente stabüisatiepolitiek der regering zonder prijsdalingen in een periode van gestegen productiviteit tot gevolg heeft dat de welvaartsstijging uitsluitend aan de ondernemers ten deel valt en dat er derhalve een ach terstand van het werknemersaandeel in het nationale inkomen is. Dit betekent dat het N.V.V. van me ning is dat een algemene ioonronde uit de winst bekostigd kan worden, zonder dat er prijsstijging behoeft te komen. Wij geloven daar niets van. Een al gemene ioonronde betekent ook loons verhoging in de marginale bedrijven. Daar kan het loon niet worden ver hoogd zonder dat dit in de prijzen tot uitdrukking komt. Dacht men in N.V.Y.-kringen dat er zulke bedrijven niet zijn? De hele idee van de vrijere loonvorming komt voort uit het bestaan van meer en minder winstgevende be drijven. Wij vinden deze suggestie van het N.V.V. een geval van sterk overtrok ken propaganda. Neen, dan stelden de P.v.d.A.^Ka- merleden het in de Tweede Kamer an ders. In het debat met minister Ziilstra stelden zij uitdrukkelijk dat er óp voorzichtige wijze naar gestreefd moest worden dat lonen en prijzen zou den stijgen. Daar deed men niet aan de mystificaties waaraan het N.V.V. zich hier overgeeft. Daar was men openhartig. Maar deze openhartigheid komt nu niet te pas in de kraam van het N.V.V. •Want dan gaat het vraagstuk van de vergeten groepen weer zo knagen. Een leeg treinstel is gistermiddag om kwart over drie tijdens bet rangeren op het station H.S. lo Gravenhage ontspoord. De trein botste tegen een mast. De electrïsche bovenleiding, die aan de stationsoverkapping vastzit, werd hier door ontzet. Hel treinverkeer tussen Leiden (Am sterdam) en Rotterdam moest op fcel station Den Haag tengevolge van dit ongeluk een tijd lang over één spoor worden geleid. De storing heeft daardoor enige ver traging met zich meegebracht ia het spoorwegverkeer, vooral tijdens de fo rensenuren. De oorzaak van de ontsponng schijnt nog met helemaal duidelijk te zijn. Het lege electrische treinstel werd aan de zijde van de Para'uelweg van hut sta tion H.S. naar het perron voor de' rich ting Rotterdam-Hofplein gereden. Het middenstuk van het achterste gedeelte ontspoorde op een wissel, die vlak voor de stationsoverkapping ligt. Het belangrijkste politieke geschilpunt dat gistermiddag aan de orde kwam is de door Indonisië gewenste opheffing van de gehele financieel-economische over eenkomst, waarvan de juridische basis bij de Sottvcreinlteltsoverdraeht in 1949 in het TJntestatttttt Is vastgelegd. De Indonesische delegatie wenst af schaffing van deze overeenkomsten en de regeling van de materie via de na tionale Indonesische wetgeving te doen plaats vinden. Met name stelt zü cut ten aanzien van afdeling a van deze overeenkomst, waarin de rechten, con cessies en vergunningen dye aan het Ne derlandse bedrijfsleven 2ijn verleend en die voor èa Souvere in itertsove rdr acht tot stand kwamen worden beschermd. Het spreekt vanzelf dat Nederland geen bezwaar kan maken tegen het feit dat Indonesië zfijri eigen wetgeving van toe passing vèi'klaart' op de rechten, con cessies en vergunningen_die na de Sou- ve-reimileitscverdir-aehl zijn of worden veileend, maar Nederland kan zulks niet gedogen ien aanzien van de oude rechten, concessies en vergunningen, De Indonesische regering blijkt dus ook de eventuele nalaonaXs-aties van Nederland se bedrijven in Indonesië onder de natio- fff li K' "fffN tsxrr.-*. Ghletmt werden dr prijzen uitgereikt urn de tilden* de E .55 Ie /{otterdam gehouden anialetirjiilapralpltn edflrijden. De or-iini'lilnr Kin (Ie nuCiomde energie- manifestatie, de heer Jac. Kleiboer, r, nar*rhiiirt hier de prijsivinnaar, de heer J. F. hu! eer ink uit Zwolle en zijn t er- loofde orn sm'nig mei het geld (f 5001) om te springen. I>e Egyptische vrachtboot El Kahire zal heden uit Antwerpen naar Cairo vertrekken mcl 15 Britse Valentine tanks aan boord voor het Egyptisch! ieffcr. Volgens woordvoerders in de haven heeft de Britse redering de tanks ais schroot aan een Belgische firma in. Zeilick verkocht, naar vernomen wordt roor 2300 gulden per stuk. De driemans tanks werden echter in Antwerpen met Amerikaanse motoren epnicuw uitgerust. Zij werden verkocht voor ongeveer 160.000 gulden per stuk aan de Egyptische regering. Een woordvoerder voor het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard, de ,7de operatie volko men legaal is". Het Foreign Office heeft echter mee gedeeld, dat de tanks dooi Belgische particuliere handelaren naar Egypte zijn verscheept niettegenstaande dc 0'- f-ciele pogingen ac uitvoer ervan te veihindeicn. Een woo; dvoerder voor het Foreign Office deelde mee, dat de tanks enige hjd geleden als schroot verkocht wer den. Hij /.ei verder, dat de Britse re gering de uitvoerproeedure verscherpt heeft, om verdere met geautoriseerde verzendingen van oorlogsmateriaal naar het gespannen IMidden-Oosten te voor komen ..Wij hopen, dat de/e zending de laat ste zal /ijn. dtp het land zal verlaten /onder dat deugdelijk bewijs van haar uiteindelijke bestemming ons verschaft is", aldus de woordvoerder. -w mi r 1 Ur.4 mi>f Bij de verkiezingen voor een nieuwe volksvertegemvoordiging in Guatemala heeft de imiionaal-democratisehe bewe ging van president Carlos Castillo Armas gisteren een grote overwinning behaald. Er uas bijna geen oppositie. VINDT U het met prettig in ge dachten te vertoeven in de sprookjeswe reld van uw kinder jaren, bjj de helden uit de boeken van uw jeugd of bij de grote figuren uit de historie die, wat ook van de geschiedenis lessen vergeten mag zijn, u toch zijn bij gebleven? Doet u dan mee aan onze grote Win- teravondprijsvraag. U bent dan niet alleen een uurtje aange naam bezig maar u kunt dan tevens een van de ruim duizend prijzen winnen. Kijkt 12 even naar de drie opgaven op pagina 3? Veel succes! Ongeveer tweeduizend betogers heb ben gisteren in de Arabische wijk van Jeruzalem het Amerikaanse consulaal bestormd, de Amerikaanse vlag neer gehaald en de ruiten van het gebouw vernield. Zij demonstreerden legen de voorgenomen toetreding van Jordanië tot het verdrag van Bagdad, waarbij reeds Turkije, Irak. Pakistan, Perzie en j oVcrwcgcn. Met~de vrijereloonvorming PrinplnnH «m aanapülntcn. :j- .1 - ring na.le wetgeving te willen brengen. Voor Nedea-land is het echter onaanvaardbaar dat de regelingen die hiervoor ui de fi nancieel - economische overeenkom sten van de Ronde Tafel Conferentie zijn neergelegd, komen te vervallen. Het vaststellen van de sohadeloossteilnriEen en het overmaken daarvan naar Neder land komt, wanneer deze zaken onder de Indonesische wetgeving komen ïc* vallen in de lucht te hangen. Zolang het ITniestatuut. een internationaal verdrag, bestaat, worden deze rechten, conces sies. vergunningen enz. op bijzondere wijze volkenrechtelijk beschermd. Minister Zijlstra heeft gistermiddag dan ook in Genève duidelijk laten we ten, dat er van een toestemming van Ne derland in de opheffing van de Neder landsIndonesische Unie geen sprake kan zijn, indien Indonesië deze speciale volkenrechtelijke garanties wil afschaf fen. Nederland Es bereid nieuwe finan- cleel-economlsche overeenkomsten^ te sluiten, doch de garanties die het Unie- statnnt hiervoor biedt wenst het té zien gehandhaafd. Een van de punter, waarin Indonesië bij nationale wetgeving verandering in de huïö'sge situatie wil brengen, is dat geëist wordt dat de Nederlandse bedrij ven in Indonesië hun hoofdzetel verplaat, sen van Nederland naar Indonesië. Van Indonesische zijde wordt tegen het vast houden aan deze garanties ingebracht, dat uit de houding van Nederland wan trouwen spreekt en dat de bestaande financieel-economische overeenkomsten de souvereiniteit van Indonesië beper ken. Alleen afschaffing van deze over komsten kan de volgens Indonesiërs knellende band wegnemen. Ook ten aanzien van de schuldenregeling uit de financieel-economische over eenkomsten van da RTC (Ned-Indone- sische leningen, schuld aan derde lan den enz) waartegen Indonesië tot dus ver nimmer bezwaar heeft gemaakt en die vorig jaar nog onverkort gehand h®afd werd, staat Indonesië thans wij zigingen voor. De Indonesische delegatie meent dat Indonesië op de RTC van 1949 daarmee een te zware last op zich heeft genomen. Het is nog met bekend welke wijzigingen de Indonesiërs ten aanzien van de schuldenregeling wensen aan te brengen. De leider van de Ne derlandse deskundigen mr. Teppema, had ir. de bijeenkomst met de Neder lands-Indonesische financieel - economi- ff inter in Stockholm! Tttee arbeiders aan de ondergrondse in Stockholm slaan eren hij te komen. De ijzige achtergrond 'ijkt wel een bevroren watertak Chroestjew en Boelganin hebben hun reis door India, Birma en Af ghanistan beëindigd. Een spectaculai re reis. waarin de geëerde gasten hun hoon over kolonialisten, in het bij zonder de Britten, hebben uitgestort. De beide Russische staatslieden heb ben ook een officieel bezoek aan En geland op het programma. Op plech tige uitnodiging van de Britse regering toen deze nog deed of ze in de geest van Genève geloofde. Er gaan nu stemmen op in Enge land om de uitnodiging maar in te trekken. Een dergelijk bezoek toch betekent dat de verhoudingen tussen het uitnodigende en het uitgenodigde land iets inniger zijn dan uit norma le diplomatieke betrekkingen blijkt. En na het failliet gaan van de geest van Genève en de taal van Chroestjew in India en Birma tegen Engeland is er zelfs geen mogelijk heid om ook maar de schijn van zulk een innigheid op te houden. Maar een uitnodiging intrekken betekent ook nogal wat. Zo hebben de Engelsen een bezoek in het vooruitzicht dat, na al deze beledigingen, niet veel anders is dan een klap in het gezicht van de Brit se Leeuw. President Eisenhower is gisteren naar Washington vertrokken, omdat hij meer tijd wenst voor zijn Kerstvoorbereidin- gen, zo heeft zijn perssecretaris mede gedeeld. Oorspronkelijk zou hij pas Woensdag vertrekken. Zijn artsen heb ben voorgesteld, dat hij naar een war mere plaats vertrekt, omdat hij daar meer van de buitenlucht kan genieten dan het klimaat in Gettysburg toelaat. ,-Laat voeteansers eeen ger vo Oostenrijk en West-Duitsland staan vandar- voor het eerst sedert 1938 weer in noimaie diplomatieke betrekkingen tot elkaar. Beide landen hebben de diplomatieke vertegenwoordigingen in eikaars hoofd steden tot ambassades verheven. De bezettende mogendheden hadden na de oorlog normale diplomatieke be trekkingen tussen beide landen verboden sche experts van Maandagmiddag hier tegen reeds ernstige bazws-en gemaakt. Hij waarschuwde dat Nederland, wan neer Indonesië aan de schuldenregeling gaat tornen, gedwongen zal zijn terug te komen op de kwijtscheldüng van twee milliard gulden waartoe het op de RTC in 1949 besloot Ook minister Zijlstra drong er gister middag bij de Indonesische delegatie op aan de bestaande schuldenregeling niet in het gedmg te brengen. Van een onzer verslaggevers) De minister-president, dr. W. Drees, heeft hedenmorgen namens de regering geantwoord op de algemene poiitii-ke beschouwingen in dc Eerste Kamer. Daarbjj stond hij uitvoerig stil bij de onderwerpen loon- en prijspolitiek en efficiency van het ambtenarenapparaat. Bij de beslissing inzake de te volgen loonpolitiek vrijere loonvorming is rekening gehouden, aldus dr. Drccs met dc achterliggende jaren. De poli tiek in die jaren heeft bijgedragen tot een ongestoorde productie, welke ge handhaafd kon blijven door medewer king van de gezamenlijke werkgevers- en werknemersorganisaties. Nu hebben deze organisaties om wijziging ge vraagd cn er bestond aanleiding dit te Engelend zijn aangesloten. De betogers werden onmiddellijk te ruggeslagen door leden van hel Arabi sche Legioen en politie. Van slachtoffers is geen melding gemaakt. Het Franse consulaat werd met stenen bekogeld. De Bilt, Woensdag 10 uur. Een de pressie. die van Engeland uit de Noordzee optrok, heeft in de nacht van Dinsdag op Woensdag de vorst uit ons land verdreven. Het centrum passeci- de juist ten Noorden van onze Wadden eilanden. op weg naar Denemarken. De passage ging gepaard met wet neerslag, waarvan de hoeveelheid noga! meeviel. Achter de depressie ontwikkelt zich nu boven de Britse eilanden een nieuw hogedrukgebied, dat zich in de komen de 24 uur over Nederland gaat uit breiden. De wind draait weer naar het Noor den en zal opnieuw koude lucht aan voeren, waarin enkele buien voorkomen, die voornamelijk in de kustprovincies zullen vallen. Maar daarnaast zullen opklaringen voorkomen, zodat het zonnetje ons op de komende kortste dag van het jaar niet geheel in de steek zal laten. zo zeide de minister-president, blijft er leiding en de differentiatie, welke er al was. uordt Wat sterker. Bovendien za! er vastgehouden «orden aan een zwakken. Dr. Drees sloot de mogelijk heid van een algemene ioonronde niet geheel en ai uit. Er kunnen, zo zriile hjj, plotselinge maatregelen nodig tiin. b.v. hjj huurverhoging cn ouderdoms voorziening. De minister van Sociale Zaken zal met de Stichting van de Arbeid c!c ucntiij- ncn betreffende de differentiatie bespie- ken. De meeste bedrijfstakken zullen in de eerste plaats «el de beioofde vacantietoeslag geven. Daarnaast is er de algemene vrijheid tot veihogmg te geraken en verder is er >'<m nog :1e diffeientiatie. Di. Droes zeide dat m het belang van de arbeiders vnoizicntig- heid geboden blijft. Het instellen van een commissie duo: het controleren van de efficiency van het ambtenarenapparaat wees dr. Drees van de hand. Met een dergelijk nieuw appn- raad, zo zeide hij. wordt niets bereikt. Ook een parlementaire enquêtecommis sie zal niet veel kunnen uitrichten. Im mers de ieden van beide co Jimsvics zouden zich geheel moeten inwerken in het werk van de ambtenaar cn dat is ondoenlijk, aldus dr. Drees. Hij gaf de verzekertng, dat het kabinet aandacht blijft schenken aan bezuiniging, maar, zo zeide hij. er moet niet in ongunstige zm gegeneraliseerd woiden. In het begin van zijn antwoord stond dr. Drees stil bij een reeks van onder werpen. Met betrekking tot het wezen van het kabinet dacht hij, dat een coalitiekabinet, dat steunt op een meer derheid, wei wat meer tot stand zou kun nen brengen dan het huidige kabinet, omdat hierin toch wel verschillen merk baar zijn. In dit verband merkte hij op. dat ons volk geestelijk sterker uit elkaar gegroeid is dan tien jaar geleden ge dacht werd. Bij het buitenlands beleid werd een uiteenzetting gegeven van de samenwerking met andere landen. De houding t.o.v. Belgie met betrekking tot het Deltaplan, tot Indonesië in verband met Nieuw-Guinea, in welk standpunt geen verandering gekomen is en van de Zuid-Moiukken. waaraan gedaan ts wat gedaan kon worden. Met betrekking tot het monetair beleid zeide dr. Droes dat in een tijd van hoogconjunctuur de be lastingen niet verlaagd en de uitgaven met verhoogd mogen worden. Daarom laat de regering nu vele kapitaalsuitga ven achterwege. Ook aan de huren besteedde dr. Diees aandacht. Een verdere verhoging der hu'en zal, zo zeide hij. door dit kabinet met voorbereid worden, maar men mag er bn besprekingen over deze kwestie we! aan denken, dat de vergeten groe nen doo: de hogere Innen in de kne! i komen. Aan het slot van zijn rede. wel-1 ke bijna twee uur in beslag nam. gaf cic minister-president een kort overzicht van het beieid tn de afgelopen tien jaier.. Dit deed hij, omdat waarschijnlijk bij de t voigende begrotingsbehandeling in de Eetate Kamer een ander kabinet acuter de tcgenna-tafpl zal zitten. V'anmidda tou gerepliceerd worden. De heer Maenen (KVP) bracht hulde aan de pers. die de ogen van vele weg gebruikers geopend en het geweten van vele wegpiraten wakker geschud heeft. Hij dvon.g er op aan de beperking van de maximumsnelheid voor bromfiet sen met uit te stellen. De heren Bom- rner (P. v. d. A.) en Krol (CH> ver- klaatden dat deze beperking met vol doende ts om het aantel bromfietxonge vallen te verminderen. Er moet ook een rij-oxamen voor bromfietsers ko men. De heer Van Dis 'SGP' drong aan op invoering van een maximum snelheid in de bebouwde kom. waarb-.] andere sprekers zich aansloten De S G.P.-woordvoerder zeide. dat de ver- keersveil.gheid aüeid'-oew'.gst i<= en vei- klaardc zich voorstander ran def n,tie Parachuiisten. Bii oefeningen in de de Zwitserse Alpen zijn honden, die zpn afgericht voor het opsporen van slacht- offeis na lawines, met speciale, automa tisch opengaande parachutes uit vliegtui gen geworpen. De dieren kwamen goed beneden en waren terstond gereed om een speurtocht te beginnen. ve intrekking van het rijbewijs, wan neer geconstateerd wordt, dat de be stuurder onder invloed van alcohol is. De heer Bommer vroeg de minister de wettelijke cgehng voor de voetgangers zo eenvoudig mogelijk te houden. Het voorstel dat het verkeer ma,g doorrijden wanneer er twaalf voertuigên voor de oversteekplaats staan, vond hij veel te m gewikkeld. Ook drong iuj a-an op een strengere keuring van het wagenpark. De heer De Ruiter fCH) zeide ver heugd te zijn dat de afschaffing van de scheepvaartrechten in Groningen en Friesland m zicht is Hij vroeg de mi nister de uiterste behoedzaamheid te betrachten ten opzichte van de Rijnvaart bij het verwezelijken van de integra tie Neder landse Rijnvam t ligt in haar concur rentiepositie. die door de integratie te niet gedaan zou kunnen -.vo;den. Hij had dc indruk dat de regering de internatio nale overeenkomst, die de particuliere Rijnvaart gesloten heeft, c 'name ziet en vroeg daaiover de memug van da minister Vrijwillige samenwerking cn ordening is voor het voortbestaan van de Neder landse vloot van groot belang en de heer De Ruiter was enigszins teleurge steld dat dc regering daar de formele handhaving van de Acte van Mannheim tegenover steil.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1