Uitgangspunten van de regering verzwakt v. Instelling interparlementaire Benelux-raad Nieuwe spanning in Algerije „li/ie- fan ik?" N DERTIENDE JAARGANG No. 3263 Bodempensioen Waar schuiving in Tweede Kamer P.S.I.I. wil overleg opschorten Brand in pension te Amersfoort Documentendicfstal te Bonn Terreur eiste weer 90 mensenlevens Het licht is er al Russische leiders terug in Moskou Eisenhower gaat zijn persconferenties hervatten Weer over zicht i Edelsteen van 63 k^. DONDERDAG 22 DECEMBER 1955 Westen ontgoocheld in Genève WETSONTWERP INGEDIEND OVERLEG I PARUS Nationalisten leiden bij Indon. verkiezingen Herhalingsoefeningen moeten langer duren Mislukte aanslag met vergiftigd Kerstgebak -k-d Een bewoonster kwam om (Van onze Haagse redacteur) „Ik kan niet veel enthousiasme opbrengen voor de conferentie die tussen de Nederlandse en Indonesische ministers gehouden wordt en ik begrijp niet waarom de Nederlandse regering zich zoveel moeite heeft gegeven om deze besprekingen te houden. Het lijkt me een ietwat griezelig geval", zo verklaarde dr. Bruins Slot (a.r.) gister middag aan het slot van zijn rede over de begroting van Buiten landse Zaken, die gistermiddag in de Tweede Kamer in behandeling kwam. Dr. Bruins Slot begon zijn rede met een overzicht van de algemene politieke ontwikkeling van de laatste tijd, die hij „de geschiedenis ener illusie" noemde. De bijeenkomst van de grote vier in Genève en alles wat daarmee samenhangt is een illusie geweest. Dat is jammer, maar het is gelukkig dat het nu geschiedenis geworden is. „Wij zijn in het Westen teveel geneigd ons te laten bedotten", merkte de A.R.-spreker op. Hij had er geen bezwaar tegen dat na de dood van Stalin getest werd wat de verhandelingen in de Russische politiek waard waren, maar wees er op dat de intentie van die poliitek dezelfde blijft, namelijk de verovering van de wereldmacht. <am Britse afkeer Man gedood door ijskegel Waakzaumheid. Maatregelen !lrut is tot 31 December Botterdam: Witte de Withstraat 30 Teief. 115700 <4 11 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 JO u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115701) ■s.Gravenhage: Huvgensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm, Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2<<b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 oent Verschijnt dagelijks Weersverwachting', geldig tot Vrijdagavond ENIGE REGEN. Vee! bewolking met nu en dan wat regen of mo gelijk vannacht ook nog wat natte sneeuw. Matige tot krachtige, aan de kust tijdelijk wellicht harde Hind tussen Zuid en Zuidwest. Vrij zacht voor de tjjd van het jaar. 23 December: ?on op 8.49, onder 16.33; maan op 12.31, onder 1.40. Directie: C. A. KEUNING en Sir. K. VAN HOUTEN O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT p NKELE dagen geleden is het Voor- t< iopig Verslag van de Tweede Ka per verschenen op het wetsontwerp, dat de definitieve ouderdomsverzeke- ring zal regelen. Gelet op de omstandigheid, dat dit ontwerp reeds in September ,il. in de afdelingen van de Tweede Kamer werd onderzocht, is het Voorlopig Versla; dus vrij lang weggebleven. Als verontschuldiging daarvoor kaï gelden dat het een zeer lijvig stuk i: «eworden en dat in het najaar d< Tweede Kamer overbelast is me werk. Maar het is duidelijk, dat thans bi. de verdere parlementaire behandelint de nodige spoed zal moeten worden be tracht. De opzet is immers steeds geweesl de nieuwe wet in te voeren per 1 Ja nuari 1957. Sommigen hebben aanvankelijk zelfs aangedrongen op invoering per 1 Juli 1956. doch daar hoort men niet meer over" reppen, omdat dit reeds een vol slagen onmogelijkheid is geworden. Immers ook na aanneming van het ontwerp door de Staten-Generaal zul len nog een groot aantal uitvoerings bepalingen noodzakelijk zijn. De voorbereidingen, nodig om een goede uitvoering van de wet te ver zekeren, zullen nog zeer omvangrijk z'ïn- j Het is daarom gewenst elke verdere vertraging te vermijden. ae ZOALS te verwachten viel heeft het ■wetsontwerp over vrijwel heel de linie een gunstig onthaal gevonden bij de leden der Tweede Kamer. In grote lijnen kan men zich met de opzet van deze definitieve oudedags- verzekering verenigen. Dit geldt dan met name met betrek king tot de financiering via een om slagstelsel. de hoogte der uitkeringen en de aanpassing daarvan aan de koop kracht van de gulden, alsmede het be houd van de relatie tussen verrichte arbeid en het ouderdomspensioen. Verscheidene Kamerleden men behoeft niet te vragen wie consta teren met vreugde dat in het wetsont werp laatstbedoelde relatie is gehand haafd en zij herinneren aan het baan brekend werk van Kuyper en Talms op dit gebied. Naast waardering is er op verschil lende detailpunten ook critiek. Zelfs is er sprake van verzet daar waar ont heffing van premiebetaling wordt voor gesteld veor kleine zelfstandigen e.d. Op dit punt wordt de verzekerings gedachte in het wetsontwerp niet con séquent doorgetrokken' aldus nog steeds de bedoelde Kamerleden en verdient het de voorkeur dat ook voor deze groepen de mogelijkheid wordl geopend een gedifferentieerde premie te betalen. Het beginsel van de per soonlijke verantwoordelijkheid zou hierdoor worden versterkt. Op dit stukje „staatspensioen" in deze volksverzekering het zou wel eens veel meer kunnen gaan kosten dan de geraamde 50 millioen heeft reeds eerder het CNV critiek geoefend. En de Chr. Middenstandsbond is het. naar wij menen te weten, daarritee eens. ik WEINIG instemming heeft ook kun nen vinden het bekende artikel 60, waarin sprake is van de aanpassing van particuliere pensioenrechten. Het meest onbehaaglijke wordt daar in wel gevonden dat gekort zal worden op het pensioen waarvoor werkgever en werknemer jarenlang premie heb ben betaald, zodat hier grotendeels van uitgesteld loon sprake is. Ook bestaat er ernstig bezwaar te gen dat in het artikel aan de werkge ver éénzijdig het recht wordt toege kend pensioenen te veriagen. En tenslotte is er de aandacht op gevestigd dat toch de Pensioen- en Spaarfondsenwet juist heeft willen be vorderen dat gedane pensioentoezeg gingen onverkort dienen te worden ge honoreerd. Integrale nakoming var deze wet mag dus worden gevraagd. Van deze zijde is dan ook aange drongen op schrapping van artikel 60 een soortgelijke suggestie deed het CNV omdat de regeling van deze materie veel beter aan het georgani seerd overleg kan worden overgelaten. Gezien de critiek die van vele zijden op artikel 60 is uitgeoefend mag met bijzondere belangstelling het ant woord van de minister worden tege moet gezien. v Tenslotte is kennelijk van kvp- zijde aangedrongen op gelijktij dige invoering van de Algemene Ouderdomsverzekering en de defini tieve kinderbijslagverzekering voor zelfstandigen. Tijdens het Kamerdebat over de be groting van Sociale Zaken heeft de mi nister reeds een toezegging m deze geest gedaan. In het Voorlopig Verslag wordt voorts aangedrongen op een spoedige verzekeringsregeling voor weduwen en wezen en een herziening tan de invali diteitsverzekering Hoewel dit feitelijk los staat van de invoering van het bodempensioen is het wellicht nuttig nog eens te her-_ inneren aan wat de Chr. Vakbeweging in haar sociaal-politiek program hier uiteindelijk voor ogen staat, nl. de in- voering van een wet op de geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Dat is dus een verplichte verzeke ring tegen geldelijke gevolgen van ziekte, ongeval, invaliditeit en overlij den. Waar dat met in één keer is te be reiken zou de uitwerking in phasen moeten geschieden, nl. aUereerat volledige herziening van de invalid - teitsverzekering, daarna samenvoeging van ziekte- en invaliditeitsverzekering Voet bij stuk houden in kwestie Nieuw-Guinea De Indonesische Islamietische partij, de PS1I, heeft Dinsdag op een vergadering besloten de regering voor te stellen de besprekingen tussen Nederland en Indo nesië in Genève op te schorten. De voor zitter van de PSII. Anwar Tjokroaminoto, deelde aan PIA mede, dat de luchtmacht crisis de internationale positie van Indo nesië heeft verzwakt. Ook heeft de PSII besloten haar afgevaardigde naar de con ferentie. Aroedji Kartwinata, niet naar Genève te sturen. De minister van Voorlichting, Soetan Makmoer. verklaarde dat de regering het besluit van de PSII nog niet heeft ont vangen. Hij meende, dat de besprekingen in Genève vlot verlopen. Over het vertrek van minister Soemitro verklaarde Makmoer. dat deze eerst de begroting van 1956 moet voltooien, die mogelijk in Januari a.s. in het parlement zal worden ingediend. Gistermorgen tussen tien en elf uur is brand uitgebroken in een pension, gelegen naast de oud-katholieke kerk aan 't Zand te Amersfoort. De brand weer, met groot materieel uitgerukt, kon niet verhinderen, dat het meer dan 200 jaar oude pand van binnen geheel uitbrandde. Van de inboedel kon bijna niets worden gered. In de verwarring slaagde men er niet in precies vast te stellen, of alle bewoonsters van het pension in vei ligheid waren gebracht. Naderhand bleek, dat de 76-jarige mevrouw J. met het hoofd op een vensterbank lag. Zij werd via enkele ladders door brand weerlieden naar buiten gedragen. Over dekt met brandwonder, is zij bijna een uur later in de naastgelegen pastorie overleden. De brand was na ongeveer 35 minuten bedwongen. Ruim anderhalf uur is men met nablussingswerkzaam- heden bezig geweest. Het vuur is ontstaan door het omval len van een petroleumkacheltje. De pensionnoudstec was even uitgegaan voor een boodschap en werd bij haar terugkomst door de werkster gewaar schuwd. „Rusland is nu in het stadium waar in de Verenigde Staten waren, toen zij Europa het Marshallplan aanboden. Daarom is de glimlach van Chroesjtsjew wel begrijpelijk en ik denk dat zij ook wel zal blijven", aldus de heer Bruins Slot. Hij merkte op dat het Westen in Genève ontgoocheld werd, de Russen niet. Dat betekent dat het Westen de klap kreeg. Dit was niet nodig geweest, als men wat meer principieel en reëel gedacht had. Het is het grote euvel van het Westen dat men dat te weinig doet. ..Als men enig gevoel heeft voor wat het communisme in werkelijkheid is dan hadden zaken als ontwapening, uitwisseling van personen en informatie en dergelijke, in Genève niet aan de orde kunnen komen", zo meende dr. Bruins Slot. Bij de Tweede Kamer is een wetsont werp ingediend tot goedkeuring van de op 5 November te Brussel gesloten over eenkomst met betrekking tot de instel ling van een Raadgevende Interparlemen taire Beneluxraad. In de Memorie van Toelichting wordt meegedeeld, dat de Raad zal bestaan uit 49 leden, die geko zen worden door en uit de parlementen der Beneluxianden, De Raad zat tenminste eenmaal per jaar bijeenkomen. Op gezamenlijk verzoek van de drie regeringen zal de voorzitter de Raad tevens bijeen kunnen roepen, terwijl dit eveneens zal kunnen gebeuren indien de meerderheid der Jeden het nodig acht. Een verhouding van het aantal verte genwoordigers uit de drie landen, die met overeenkomt met de onderlinge verhou- din" van de bevolkingsaantallen, acht de regering aanvaardbaar voor een lichaam, dat een adviserend karakter heeft en een bijzondere wijze van besluitvorming kent De Raad, die de parlementaire tegen hanger zal vormen van de reeds bereikte samenwerking tussen de regeringen, zal de drie regeringen adviseren bij proble men, die zich bij deze samenwerking voor doen. Het arbeidsveld van de Raad zal niet beperkt dienen te blijven tot het eco nomisch terrein, doch de Raad zal met zonder meer bevoegd zijn om eigener be weging andere vraagstukken te behande len. Dit zal wei het geval zijn met pro- biemen met betrekking tot verwerkelijking der economische unie, de bevordering der culturele betrekkingen, bevordering van de samenwerking op het terrein der bui tenlandse politiek en de eenmaking van het recht. De bevoegdheidsgrenzen zullen gewijzigd kunnen worden. met de Russen en de Britse afkeer van Europese Integratie. De Britse geest is niet zo geneigd tot principieel staatkun dig denken. Op het continent van Euro pa aanvaax-dt men de integratie uit re aliteitsbesef en uit de overtuiging dat zij historisch noodzakelijk is. Wie er zo over denkt is van mening dat Engeland er bij hoort en eigenlijk de eerste vi ool moet spelen. Maar het tragische is dat Engeland dat zelf niet vindt. „Deze politiek van Engeland irriteert ons. Omdat een volk met zoveel deug den en geestkracht, waaraan de vrije wereld zoveel verplichtingen heeft in deze episode te kort schiet. Het wach ten is op de eerste grote Britse staats man, die in Europese geest zeggen zal: Nu is er geen kanaal meer", aldus dr. Bruins Slot. De A.R.-woordvoerder drong er bij de regering op aan te zoeken naar midde len om de rehabilitatie van Indische oorlogsslachtoffers sneller af te hande len. Het mere ideel van deze gevallen zou einde 195> gereed zijn, maar van de ruim 61.000 "zaken zijn er nog slechts 24.000 aïgewërkt.'Tlij betreurde ook de trage gang van zaken ten aanzien van de sanering van de Indische pensioenen. Met betrekking tot bet beleid ten aanzien van Indonesië behandelde dr. Bruins Slot twee zaken, n.l. de kwestie Nieuw-Guinea in de Verenigde Naties en de Indonesisch-Nederlandse conferen tie. De heer Bruins Slot constateerde dat het kabinet Harahap een welwillen de toon t.o.v. Nederland Iaat horen en van communistische smetten vrij is, maar dat het de Indonesische pretentie t.a.v. Nieuw-Guinea handhaaft en geen vertrouwen wekt ïn de zaak van de pro cessen tegen Nederlanders. Bovendien is de positie van het kabinet zeer_ ver zwakt door de uitslag van de verkiezin gen. ..Het ziet er nog niet zo vrolijk uit voor de verhouding tussen Neder land en Indonesië", zo meende dr. Bruins Slot. Hij was van oordeel dat er een ver zwakking van de uitgangspunten van de Nederlandse regering aan het licht is getreden. Die uitgangspunten waren, dat de zaak Nieuw-Guinea niet op de agenda van de "Ver. Naties thuishoort en dat cr geen behoefte bestaat een materie die een jaar geleden is vast gelegd opnieuw in bespreking te ne men. Dr Bruins Slot schetste de_ gang van zaken t.a.v. Nieuw-Guinea in de Ver. Naties en herinnerde aan de uit spraak van minister Luns, dat de^ una nieme aanvaarding van de resolutie tot voldoening strekt, omdat zij een verheu gend symptoon is van het baanbrekend inzicht in de Ver. Naties dat de kwestie Nieuw-Guinea zich niet leent voor be handeling in die organisatie. Dr. Bruins Slot vond de gang van zaken toch niet gehee! bevredigend. Dat kan pas het ge val zijn als uitgesproken was, dat deze kwestie niet op de agenda thuishoort. De vraag rijst, of de -Algemene Verga dering toch niet materieel op de kwes tie van de souvereiniteit is ingegaan. Hij hoopte dat de minister deze vraag ontkennend zai kunnen beantwoorden, want anders zou Nederland door toor de resolutie te stemmen het eigen stand punt een zware slag hebben toegebracht waarvan een volgend kabinet de terug- Hij zag een samenhang tussen 't typisch Britse zoeken naar een modus vivendi De regeringen zullen zich steeds ge zamenlijk tot de Raad van Advies wen den. Besluiten tot het geven van advies aan de regeringen zullen met tweederde meerderheid van «temmen door de Raad genomen moeten worden. In andere ge vallen geldt de gewone meerderheid. De regeringen zuilen vrij moeten zijn om andere ministers dan die welke zit ting hebben in een der ministeriële co- mité's. aan de werkzaamheden van de Raad te doen deelnemen. De politie te Bonn heeft gisteren mee gedeeld, dat vertrouwelijke mappen met inlichtingen over Oost-Duitsland gestolen ztfn uit het bureau van dc Vrye Demo cratische Party. De politie beschouwt de diefstal als belangrijk. Bazuingeschal liet zich gisteravond op de Coolsiitgel te Rotterdam horentoen de burgemeester tan Oda de verlichtinz mn de Noorse Kerstboom inschakelde, In de top tum de boom prijkt een Noor te glazen ster, die door de leden van de \oorse vereniging wm Rotterdam is aangeboden. If oenstlaztu ontl is de eerste ontiangst niet rond gun u door het Hnattse stadhuis gehouden voor jonge kiezers, die het 23ste levensjaar hebben bereiktlijden* de rondgang door het stadhuis teerden zij ingefuht 01 er de werkwijze tan het overheidsapparaat. In dn muquettekarner hield d" directeur i an ff ederopbouw, ir. Bakker Schut flinksren loordracht oi er de stadsuitbreiding. Het slechter worden van de toestand in Algerije is voor premier Faure en verscheidene van zijn ministers aanlei ding geweest hun verkiezingscampagne af te breken. Zij zijn naar Parijs ge komen, waar zij Woensdag overleg heb ben gepleegd over de maatregelen die genomen moeten worden. Hun bijeen komst werd o.m. bijgewoond door de minister van defensie, gene,raai Pierre Biilotte, dc stafchef rail de strijdkrach ten, generaal Angustin Guillatime, en de stafchef van het leger, generaal Henri Zeiler. In de afgelopen 24 uur zijn in Alge rije. volgens de jongste berichten, 90 mensen om het leven gekomen ais ge volg van aanvallen van opstandelingen. Volgens sommige berichten is het ver voer tussen de steden vrijwel alleen on der bescherming van militaire convooi- en mogelijk. Voorts wordt gemeld, dat de Moham medaanse leden van de Algerijnse As semblee en de gemeenteraden allen wel licht binnen tien dagen zullen aftreden als teken dat zij niet meer willen sa menwerken onder de huidige grondwet, volgens welke Algerije een onijerdgei van het Franse moederland is. Het onafhankelijke blad ..Le Monde" meldt, dat de Mohammedaanse afge vaardigden door extremistische opstan delingen gedreigd zijn met „aftreden of sterven". In de afgelopen paar da gen heeft redes een aantal Mohamme daanse gemeenteraadsleden ontslag ge nomen. Gouverneur-generaal Jacques Sous- telle heeft Dinsdag tegenover een de legatie van Franse burgemeesters in Algerije verklaard, dat de middelen waarover hij beschikt, op het ogen blik ontoereikend zijn, doch dat zij l N het orgaan van de Vereniging t van Leraren bij het Chr. Voorbe reidend Hoger en Middelbaar Onder wijs is de vraag gesteld waarom aan het Prot. Chr. Lyceum afd. HBS B te Nijmegen subsidie zai worden verleend, terwijl deze school aangesloten is bij de Algemene (lees neutrale) Bond van Scholen voor VHMO. Zij hoopt, dat het licht hierover nog eens zal opgaan. Hoe dit te rijmen is met de in de rijksbegroting van Onderwijs gegeven naam, is de redactie niet duidelijk. We herinneren er aan dat de karak teristiek van genoemde school door de voorzitter bij de opening werd aange duid als christelijk èn neutraal. Dezerzijds werd aan de oprichting van dit lyceum een artikel gewijd on der de titel „Gevaarlijke weg". Wie zich dit te binnen brengt, be hoeft niet meer in het duister te ver keren. Het licht in deze affaire is ontstoken door de voorzitter op de openingsdag zelf. Premier Nikolai Boelganin en Nikita Chroesjtsjef, secretaris der Communisti sche Partij, zijn Woensdag van htm Azia tische reis in Moskou teruggekeerd. Zij werden op het vliegveld van Mos kou ontvangen door alle thans in de hoofdstad aanwezige leiders, onder wie Molotow. Mikoyan, Kaganowitsj, Woro- sjiiow en Saboerow, en door de leiders der diplomatieke missies. Een grote menigte juichte de beide leiders geestdriftig toe op de weg van het vliegveld naar het Kremlin. Boelganin en Chroesjtsjef waren 17 No vember uit Moskou vertrokken. Zij brach ten twee weken door in India, een week in Birma en vijf dagen in Afghanistan. Vele door hen in deze landen gehouden, redevoeringen bevatten critiek op het eind Ta^^rr^angévuld"Au'ïlen" wor- Westen. Zij prezen neut, Hteit en legden - ric nnWviiL» An nnrfinffzwv rvm rin Sigvard Ottesen, 56 jaar. werd giste ren te Aalborg gedood door een ijskegel toen hij op straat liep te wandelen. De kegel viel van een dakrand 12 me ter boven de straat en trof de man op het hoofd. Hij was onmiddellijk dood. slag zou ondervinden. Het is reeds ge bleken dat er omtrent dit punt twijfel bestaat. Er zal veel tegenover moeten staan dat de regering haar beleid van vorig jaar niet onverkort heeft voortge zet. Wat de conterentie m Geneve be treft verklaarde dr. Bruins Slot dat onder de huidige omstandigheden de uiterste waakzaamheid geboden is in het doen van concessies. Er is geen enkele garantie dat een vol gend Indonesisch kabinet zich aan een overeenkomst zal houden. In dit opzicht hebben wij leergeld be taald. Dr. Bruins Slot hoopte dat de regering ook de zaak Ambon aan de orde zal stellen. Hij was er van overtuigd dat Neder land elke poging om te spreken over de souvereiniteit over Nieuw-Guinea met beslistheid zal afkappen maar toonde zich bezorgd over andeic punten die Indonesië naar voren wil brengen, zoals het vestigen van consuls, onder wijzers en arbeidskrachten o p Nieuw- Guinea en het ondernouden van scheep- vaartvei bindingen. „Wij hebben al met illegale infiltra ties te maken gehad en we moeten uns hoeden voor legale infiltraties. Op zich zelf aanvaardbare zaken krijgen een ge vaarlijk karakter, wanneer zij gewenst den. Op het ogenblik zijn reeds 350.000 man Franse troepen in Noord- Afrika, doch de meeste eenheden zijn nodig voor bewaking van wooncentra en het openhouden van de wegen bui ten de steden, die door gewapende opstandelingen vanuit de bergen on veilig gemaakt worden. De nationale defensiecommissie van de Franse Senaat heeft Woensdag over Algerije gesproken en een resolutie aan genomen. waarin de aandacht geves tigd. wordt „op het gevaar, van een nieuwe oorlog in Algerije". De senatoren vroegen volledige be voegdheden voor de militaire autoritei ten in Algerije. Commissieleden ver klaarden tegenover verslasgevers, dat zij de huidige militaire methoden in Al gerije ontoereikend achten. Zij hadden critiek op het gebrek aan hefschroef- vliegtuigen eri vrachtauto's. De kleine afgelegen boerderijen moeten een vol doende bezetting van troepen krijgen, zo zeiden zij. Nu vormen zij goede op slagplaatsen voor wapens die door vlieg tuigen worden uitgeworpen ten behoeve van het opstandige „bevrijdingsleger". De Panijse beurs reageerde Woensdag ook pessimistisch op het nieuws uit Al gerije. De goudprijzen stegen opnieuw, evenals de koers voor de dollar en het pond sterling. President. Eisenhower, die nog niet al zijn officiële plichten heeft hervat, zal naar verwacht wordt de volgende maand weer geregeld persconferenties geven. De laatste persconferentie van Eisen hower vond plaats op 4 Augustus j-L De perschef van het Witte Huis heeft in antwoord op een vraag ge zegd, dat de verslaggevers veilig kun nen aannemen, dat de persconferenties in Januari worden hervat. de nadruk op pogingen om de internatio nale spanning te verminderen. Chroesjtsjef heeft in een toespraak tot duizenden op het vliegveld van Moskou gezegd: „De Indiërs. Birmanen en Afgha- nen zijn nu de bondgenoten van de Sow- jet-Unie in onze strijd voor de vrede." Premier Boeiganin merkte op, dat Chroesjtsjefs toespraken in Azië niet in de smaak zijn gevallen bij een aantal Westelijke bladen en „zelfs niet bij enkele ernstige politici, in het bijzonder in Groot- Brittannië". Blijkens de voorlopige, niet-officiële, tellingen van de verkiezingen voor de contituante in Indonesië is de stand thans: PNI 4,5 millioen stemmen: Masjoemi 2.6 millioen; Nahdatoel Oelama 3,2 millioen; PKI 3.4 millioen. Voor het parlement zijn de landelijke totalen thans: PNI 8 millioen stemmen; Masjoemi 7,3 millioen: Nahdatoel Oelama 6.4 millioen; PKI 6 millioen. DE BILT. Donderdag 10 uur. Wel iswaar is Donderdag de winter officieel begonnen, maar dat betekent niet, dat het nu ook direct kouder wordt. Integendeel, het ziet er naar uit dat aan het kwakkelweer van de laatste dagen resoluut een einde wordt gemaakt, door een sterk toenemende depressie- activiteit op de Atlantische Oceaan. Een diepe depressie, die naar de Far- Oer trekt, bracht op de Britse eilanden neerslag. Deze regenzone zal in de nacht van Donderdag op Vrijdag ons land bereiken. Intussen is een tweede oceaanstoring ten Noorden van de Azoren aangekomen, die recht op West-Europa aankoerst. Verder op de oceaan is nog een derde in ontwikkeling De grote depressie-activiteit waarborgt voor de eerstvolgende vier dagen een temperatuur, welke gemiddeld flink bo ven het vriespunt zal liggen. Het door de minister van Ooriog en Marine bij de Tweede Kamer inge diende wetsvoorstel „Tijdelijke afwij king van de dienstplichtwet" het - doen vervullen van meer dan 85 dagen worden door een staat die pohtieke be- herhalingsoefeningen door een beperkt nimlinp-en hpeft aldus dr. Bruins Slot. u doelin^en heeft", aldus dr. Bruins Slot, Zie vpnier pagina 3 Onbekenden hebben aan Sir Richard Fim het hoofd van de politie van Noord—Ierland, een aanta! vruchtcngc- bakjes in kerstverpakking gezonden, die, naar later gebleken is, zwaar vergif bevatten. Sir Richard was niet thuis, toen het r,c o a k bezorgd werd. Zijn vrouw kreeg argwaan, omdat even later iemand op- beide en op geheimzinnige wijze infor meerde of het pakje ontvanger, was Sir Richard heeft later het gebak laten onderzoeken, waardoor aan het licht kwam. dat het dodelijk cyanide bevat- t c. ~Ei is nu een officiële waarschuwing aan aiie functionarissen in Noord-Ier- lar.d gezonden om voorzichtig te zijn met Kerstgeschenken van onbekenden. cn tenslotte een volledige coördinatie door middel van een wet op de finan-1 ciele gevolgen van arbeidsongeschikt heid. 1 Uiteraard kan in zulk een wet ook een reeds eerder ingevoerde wedu wen- en wezenverzekering worden opgenomen. Het aanhouden van een urgentie- program ook op het gebied der sociale verzekering is stellig aanbe velenswaard. geta] dienstplichtigen houdt in, dat een bepaalde divisie in dit gevai j (ie Je nivisie volledig geschikt ge maakt kan worden voor de taak, wel- 1 ke aan deze divisie gedurende 3 of 4 jaar zaworden toegewezen. In zijn Memorie van Antwoord over het genoemde wetsvoorstel deelt de mini-'ter verder mede, dat m 1958 be gonnen zal worden mei het verjongen (cier 3e divisie. De mobilisabele divisies, I weike thans in het Icgero'.an zijn op- genomen, zullen tot omstreeks 1960 j bun waarde behouden. I Kj t Uil de 'Vi)-v.,d Govcinador Valiad i I res in de Braziliaanse staal .Mm.in Gerais I is bericht ontva .gen dat daar een aquama rijn van ongeveer 63 kg is gevonden Dit j moet de grootste aquamarijn van de wereld zijn. De geschatte u aarde van de edelsteen j J bedraagt ongeveer anderhalf millioen gulden [ATUURL1JK doet u mee aan onze grote Winter avondprijsvraag. Waarom zou u dat ook niet doen? Het vinden van de oplos sing is op zichzelf ai een bekroning van het werk en als u daarenboven nog een van de meer dan duizend prijzen kunt verdienen, dan slaat u twee vliegen in één klap. Kijkt u van daag nog even op pag. 3? U vindt daar dan drie nieuwe op gaven. Weet u ze niet alle drte? Scha kel dan uw gezin of uw kennissen In. Wie met sterk is, moet slim zijn. Veel succesl Naam Straat Woonplaats wenst het dagblad Trouw tot 31 December 1955 gratis te ontvangen en zich te abonneren. Betaling kan geschieden per week (52 cent)/per kwartaal U 6.751 Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan: Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1