Wensen: van Indonesië getoetst" Koningin reikt vaandel uit aan Commandotroepen Moeder en zoontje uit een rijdende trein gevallen Minister Luns antwoordt Tweede Kamer: Rechtvaardige afdoening zaak Ned. arrestanten vereist „Itlit Ut?" Drie doden bij verkeersongeval op Rijksweg I onder Naarden CORRECTIES GEVRAAGD 99- Roofdieren doodden honderd kinderen OOK WEDERUITVOER ENGELSE TANKS VIA ROTTERDAM? V W eeroverzicht Vreselijk drama onder Zwijndrecht Slachtoffers om het leven gekomen Nog geen beslissing over tijdstip van voortzetting Vorstverlet John gearresteerd VRIJDAG 23 DECEMBER 1955 f S6™ Sf" - DERTIENDE JAARGANG No. 3264 Weerbericht ROOSENDAAL IN FEESTSTEMMING DJAKARTA ZOEKT OPLOSSING Mededeling van de Directie Nieuwbenoemde gouverneur van Suriname bij dr. Drees Minister Van de Kieft naar Suriname Lt.-generaal A. T. Opsomer bevorderd tot Commandeur V. Nuchter en zakelijk T'.S. stelden teleur j Zie verder pagina 5 Luchtmachtcrisis Ned.-Indonesische conferenlie Kind in dekens gestikt gratis tot 31 December Botterdam: W us Wtthstraat 30 Telet 115700 u t PortLus «12 Postgiro No. 4M518 VGrsrenhage: Huygenepiein 1 Posteiro 454sm B«d«ti« Tel. 111892 - Advmentm-nfd Tel UMOZ Dordrecht Sclieöerspiein 3 Postalro Kn Gouda: Fhrwelensingel 104. Red. Tel 2867. Adv TeL 4735 Afconneinentsprijs 52 cent per week, 2.28 per maand. t P*r kwartaal LoSse nummersp n cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUNTNG en Mr. E. VAN HOUTEN Tutum Weersverwachting1, geldig *ot Zaterdagavond VRIJ ZACHT. Wisselende bewolking met enkele verspreid op tredende buien. Matige tot krachtige en aan de kust wellicht tijdelijk harde Zuidwestelijke wind. Weinig verandering In temperatuur. 24 December: zon op 3.49, onder 35.34; maan op 12 55, onder 2 57. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SCOT EEN onzer lezers vraagt ons eens de aandacht te vestigen op een si tuatie, die hem al jaren bezorgd maakt, nl. de toenemende verschra ling van het karakter onzer christelijke middelbare scholen. De schrijver houdt zijn hart vast als hij hoort welke sfeer daar soms heerst. Hem is een chr. middelbare school bekend, waar na de lessen 's mid dags niet meer gedankt wordt: de bui tenleerlingen hebben haast om de trein of bus te naien en zijn daardoor onrustig; bovendien zou dan soms een leraar op één middag tweemaal moeten dankcnals zijn „vorige" klas het laatste uu#*vnj heeft en hij daar loeven ook al gedankt heeft. Voorts wijst onze briefschrijver op de opgeschroefdheid waarmee fuifjes en schoolavonden, ook op onze christe lijke middelbare scholen gepaard gaan. Wichten van amper veertien jaar worden daar reeds in avondja- poanetjes gehuld, waarmee ze elkaar de ogen uitsteken. Kortom; hij signaleert een geest van vervlakking. Zelfs komt de vraag bij hem op: Kan men zijn kind als men In de situatie verkeert op een der gelijke christelijke school te zijn aan gewezen dan niet beter naar een neutrale school sturen? Daar weet men tenminste waar men aan toe is. Men kan daar, aldus onze briefschrij ver, zijn kind gemakkelijker afhou den van een schoolfuif dan wanneer het kind een christelijke school voor M. O. bezoekt. Op een schoolavond werd onlangs onze aandacht op een zelfde verschijn sel gevestigd. Op een chr. technische school zou een leraar meer dan een maal Gods naam Ijdel gebruiken. Wat daaraan te doen, zo vroeg men. Voorts weet ieder van de uitspattin gen, die onlangs op de Haagse middel bare scholen gesignaleerd zijn en waartegen door rectoren en directeur In een brief aan de ouders ernstig is gewaarschuwd. Ook vanuit de scholen zelf komen kUchten. Al liggen ze dan ook wel op ander terrein. Zo vroeg een der rectoren van een onzer Christelijke lycea onlangs in het orgaan van het „Christelijk Gymna siaal en Middelbaar Onderwijs": „Kan men werkelijk zeggen, dat aan de godsdienstige opvoeding op onze scholen voldoende aandacht Is be steed? Het vak godsdienstonderwijs Is niet betrokken bij het eindexamen en wordt bijna overal slechts één uur per week gegeven." Voorts vraagt deze classicus: „Op hoeveel christelijke scholen worden naast de klassieke auteurs ook de christelijke schrijvers uit de oudheid gelezen? Waarom ge bruikt men Augustinus zo weinig als „eindexamenschrijver"? En staat bet bij de behandeling van de Nederlandse literatuur zoveel beter?" En tenslotte om niet meer te noe men: Op het onlangs gehouden Achtste Nat Chr. Scboolcongres is gewezen op de waarde van het huisbezoek ook bij de ouders van de leerling van het M.O. Men gaf toe, dat het verwerven van de kennis van het milieu van deze leerling, van zijn huiselijke achter grond vaak niet mogelijk is door de aard van het werk het vakleraren- systeem b.v. maar men meende toch, dat hier dan naar een verande ring van het huidige systeem behoor de te worden gestreefd. VPilJ kunnen niet al deze symptomen beoordelen. Men hoede zich ook hier voor generalisering. Maar wij zouden wel ernstig willen waarschuwen tegen de o.i. defaitisti sche houding, uitkomend in de ver zuchting: „We halen ze er maar af en dan gaan ze naar het neutrale M.O, Daar weten we tenminste dat we voor compensatie moeten zorgen". Men verlaat dan, naar onze mening, wel wat ai te vlot het schip dat men zinkende waant. Men dient, en men heeft daar recht op, integendeel, de school op haar christelijk karakter aan te spreken. Daarin, in dat hebben van een appèl- Plaats, heeft steeds de kracht van de Christelijke school gelegen. Zij heeft zich naar Christus genoemd welnu dan mag en moet ik haar op haar christen-zijn aanspreken. En ik mag dan terecht verwachten gehoord te worden. Daarom behoren o.i. deze malcon tente ouders met de school te gaan spreken. Ze dienen lid van de school vereniging te worden, mede, om in hun geest invloed op de gang van zaken te kunnen uitoefenen. Ze dienen de ouderavonden en de contactavon den te bezoeken en daar ronduit hun bezwaren kenbaar te maken. En wij weigeren vooralsnog te geloven, dat het gevolg van het uiten van deze critiek zou zijn wat men ons wil doen geloven een minder welwillen de houding van de leraar jegens het kind van de critische ouder. Dat ook voor de besturen onzei christelijke middelbare scholen hiei een taak ligt, is zonneklaar. Juist nu wegens het gebrek aan bevoegde leraren is de verleiding groot, krachten aan te trekken, die men in normale tijden zeker niet aan zijn school zou hebben benoemd. En niet in de laatste plaats; Men schuive niet alles op de ruggen dezer scholen. Gaat het christelijk gezin vrij uit? Heerst daar wet de concentra tie op „het ene nodige", die men van de school verlangt? Geven de huise lijke partijtjes en would-be christelij ke leegheden bij festiviteiten in het gezin niet mee aanleiding tot het ont staan van de gewraakte situaties? Op lipt Kurhaus te Schevenittgen, boren tie galerij bij de ingangen tan Kurzaal en hotel heeft men een aantal giganti- sc he Kaarsen tan art get eer tier meter hoogte geplante. 7ij zullen de kerst stemming rondom het plein helpen ver- hogen. Tussen April 1954 en April 1955 is in India een honderdtal kinderen door hyena's en wolven gedood. Er zijn pre mies op het onsehadehjk maken van deze roofdieren gezet. (Van onze Haagse redacteur) „Een rechtvaardige afdoening van de zaak der Nederlandse arrestanten in Indonesië is noodzakelijk om tot een wezenlijke ver betering der verhoudingen te komen. Niets is en zal worden nagelaten om de Indonesische regering de ernst van deze zaak onder het oog te brengen. De tijd dringt. Zeer diepgaand en duidelijk heb ik reeds de gevoelens van de Nederlandse regering, de volksvertegenwoor diging en het Nederlandse volk onder de aandacht van mijn Indone sische ambtgenoot gebracht. Deze verklaring legde minister Luns gistermiddag in de Tweede Kamer af in een beschouwing over de betrekkingen tussen Nederland en Indonesië tijdens het debat over Buitenlandse Zaken. De minister zonder portefeuille besloot deze beschouwing met de verklaring, dat de regering, zij het niet zonder zorg en met onder schrijving van de reserves, die in het debat naar voren waren gebracht, blijft hopen dat de onderhandelingen succes zullen hebben, dat de resultaten te zijner tijd door beide parlementen aanvaard zullen worden en dat er een periode van betere en hartelijker betrek kingen tussen beide staten zal worden ingeluid. Uitdrukkelijk gaf minister Luns te kennen, dat er geen gevaar bestaat voor afglijden van het Nederlandse standpunt. „Met de grootste nadruk wit ik verzekeren, dat de Nederlandse delegatie geen duimbreed zal wijken van de formulering van punt 3 van de agenda. Het standpunt, dat Nieuw- Guinea de jure en de facto onder Nederlandse souvereimteit staat, is ge handhaafd en zal gehandhaafd worden. Dit feit kan op generlei wijze nu of later discutabel gesteld worden", verklaarde minister Luns. Valerian A. 7.orin, de eerste Russische ambassadeur in ïï'esl-üuitsland, met zijn i route na hun aankomst op het i liegveld Wahn bij Bonn.- Dc bewindsman herinnerde cr aan, dat Nederland zich reeds geruime tijd geleden bereid verklaard heeft vraag stukken met Indonesië te bespreken, die verband houden met het feit, dat Ne derlands Nieuw Guinea aan Indonesië grenst. Do Nederlandse delegatie weet nog niet welke vraagstukken Indonesië' op dit gebied ter sprake wil brengen. De inhoud van een persbericht, waar in gesproken werd van de Indonesische wens om consuls, onderwijzers en ar beidskrachten op Nieuw Guinea te vesti gen en scheepvaartdiensten op Nieuw Guinea te exploiteren, is de Nederland se delegatie met (of nog niet) offici eel bekend, zei de minster, „De regering is zich er van bewust, dat Indonesische politieke infiltraties voorkomen moeten wonden. Daarom zul- Het Katholieke blad „La Libre Bel- gique" schrijft Donderdagmorgen met betrekking tot de verscheping van tanks uit de Antwerpse haven naar Egypte, uit betrouwbare bron nog de volgende bijzonderheden te hebben vernomen. Het Egyptische schip dat Woensdag morgen de haven van Antwerpen ver liet met bestemming Alexandné, had niet 15. zoals oorspronkelijk was gemeld, doch 51 tanks van het type Valentine aan boord. In totaal zo gaat het blad INDl' U net met prettig in ge dachten te vertoeven in de sprookjeswe reld van uw kinder jaren, bjj de helden uit» de boeken van uw jeugd of bij de grote figuren uit de historie die, wat ook van de geschiedenis lessen vergeten mag zijn, u toch zijn bij gebleven? Doet u dan mee aan onze grote iVw- teravondprijsvraag. U bent dan niet alieen een uurtje aange naam bezig maar u kunt dan tevens een van de ruim duizend prijzen winnen. Kijkt u even naar de drie opgaven op pagina 3? Veel succes! Al met al geloven wij, dat er ze ker reden tot bezorgdheid is. En men doet er goed aan, ieder naar de aard van de verhouding, waarin hij tot het chr. M.O. staat, zich op deze zaak ernstig te bezin nen en te zoeken naar een weg ter correctie. T. M. GILHUIS voort, werden 359 uit Engelse legervoor- raden afkomstige tanks m België geïm porteerd onder de benaming „Scraptrac- tors". In de Engelse Uitvoervergunning was vermeld, dat de tanks m Engeland ontdaan waren van de typisch militai re uitrusting. Slechts enkele tanks wa ren nog in het bezit van hun kanon. De Belgische autoriteiten, die een in voervergunning moeten afgeven, deelden het standpunt van de Engelse autoritei ten, dat deze ontmantelde tanks geen militaire waarde meer bezaten. Op door haar afgegeven invoervergunningen wor den de Valentine-tanks omschreven als „tracteurs Valentine". Van de 359 ingevoerde tanks konden er door het gebruik van eikaars onder delen 151 marsvaardig gemaakt worden te Antwerpen. Deze werden tezamen met een groot aantal reservestukken en onderdelen aan Egypte verkocht. Er is geen enkele nieuwe motor m de tanks geplaatst doch de oude motoren werden gerevideerd La Libre Belgique schrijft ook dat een aantal tanks van het type Centurion, tientallen auto's met rupsbanden, lich te tanks en zg. halftracks .alsmede an der militair mateneel de laatste dagen te Antwerpen werden ingeladen onder allerlei fantasienamen met bestemming Rotterdam. Van hier werden zij, aldus het blad, niet naar Egypte, doch naar Israel verscheept. Deze transacties wer den verwezenlijkt door oen Engelse fir ma m samenwerking met een Belgi sche onderneming, welke een andere is dan die, welke in de verscheping naar Egypte bemiddelde. DE BILT, Vrijdag 10 uur. Een oceaan- storing, die Donderdag zich nog op on geveer 1000 km ten Westen van Ierland bevond, heeft zich tot een diepe depres sie ontwikkeld, die met een druk van iets minder dan 970 mb Vrijdagmorgen iangs Schotland trok. Het bijbehorende frontensysteem was toen Londen al gepasseerd, op weg naar Nederland. Achter dit front voeren Zuidwestelijke winden zachte lucht van de Oceaan naar onze omgeving. Een nieuwe storing die in de nacht van Donderdag op Vrijdag de Azoren passeerde, zal in de loop van Zaterdag het weer bij ons kunnen beïnvloeden. Het blijft dus zacht, maar op droog weer mag men niet rekenen. len alle desiderata van Indonesische kant door ons scherp getoetst worden aan de houding van Indonesië ten prin cipale. d.w.z. ten aanzien van de souverei- niteitskwestie", verklaarde minister Luns m antwoord op waarschuwingen, die dr. Brums Slot on andere sprekers in dit verband hadden doen horen. De minster zeide, dat punt 4 van de agenda formeel nog niet in bespreking, !s~ geweest, maar wanneer men zich af vraagt welke kwesties daarbij ter spra ke gebracht kunnen worden, spreekt het vanzelf, dat het vraagstuk van de Ne derlandse arrestanten in au gedachte op komt. Dat er getwijfeld wordt aan de op portuniteit van de besprekingen, met In donesië is voor de regering begrijpelijk. Alleen reeds de doelstelling van de Ne derlandse politiek echter, die gericht__is op goede betrekkingen met Indonesië, moest er toe leiden, dat geen afwijzen de houding werd aangenomen ten opzich te van het Indonesische verzoek om be sprekingen, die tot verbetering van de verhouding zouden kunnen leiden. „De bedenkingen die de Kamer heeft aangevoerd zijn voor de regering een aanleiding te meer om nuchterheid cn zakelijkheid bij de onderhandelingen te betrachten", aldus de bewindsman. Hij zeide. dat van Indonesische kant sterk werd aangedrongen op Genève als plaats van bespreking. Er waren voor Nederland geen principiële redenen zich daartegen te verzetten. De practLs-che bezwaren, vooral de onmogelijkheid voor de Nederlandse ministers om lange tijd onafgebroken in het buitenland te verblijven, zijn nadrukkelijk onder de aandacht van de Indonesische regering en delegatie gebracht, maar men heeft zich bij deze bezwaren neergelegd. Er was toen geen reden om weigerachtig te zijn ten aanzien van Genève. Minister Luns zette uiteen, dat het Nederlandse beleid ten aanzien van de behandeling van de Nieuw-Guinea-kwes- üe m de Ver. Naties geen enkele wij ziging heeft ondergaan. Met krachtige steun van vele landen de minister noemde vooral Australië en het Ver enigd Koninkrijk heeft de Nederlandse delegatie kunnen voorkomen, dat een resolutie zou worden ingediend, waarin gesuggereerd werd, dat de Nederiands- Indonesische besprekingen iets te maken hadden met de souvereiniteitskwestie. Bij aankomst tan H.M. de Koningin toor hel oude raadhuis hadden vendel de rTrommelueren van zwaaiers van Roessentlaele" hun vaandels op de grond uitgespreid en de Koningin schreed hier over het raadhuis binnen. tf -v Een vreselijk drama lieeft zich gisteravond afgespeeld in één van de (internationale?) treinen, die van Rotterdam in Zuidelijke richting gingen, •want om ongeveer tien uur meldde de bestuurder van de normale trein tussen Zwijndrecht en Barenöreeht bij de aankomst op laatstgenoemd station, dat hij in het schijnsel van zijn lampen twee lichamen tussen de spoorbaan had waargenomen. Van Barendreeht uit ging men op onderzoek uit, maar men vond niets. Daarna werd het alarmerende bericht doorge geven aan het Zwijndrechtse station. Een spoorwegbeambte ging in het nachtelijk duister op onderzoek uit en pas een duizendtal meters voorbij de overweg-Munnikensteeg, na een vijftal kilometers te hebben gelopen ontdekte hij een deerlijk verminkt stoffelijk overschot van een vrouw. De man waarschuwde, zonder ver der te zoeken, de Zwijndrechtse po litie. Deze zette het onderzoek gron diger voort en vond ook nog het lichaam van een klein jongetje. Uit het onderzoek kwam vast te staan, dat zij gereisd moesten hebben in een trein, die uit de richting Rotterdam kwam cn uit in het rond liggende bezittingen kon de identiteit van de twee verongelukten worden vastge steld. De politie vond o.m. twee Britse paspoorten en zo kwam vast te^ staan, dat de vrouw de 27-jarige Elizabeth Brinkly uit Engeland was en het kind, haar driejarig zoontje Peter Charles Brinkly. Uit papieren bleek voorts, dat mrs. Brinkly gehuwd was met een Engelse sergeant bij de be zettingstroepen in Duitsland, die zich op het ogenblik, naar alle waarschijn lijkheid in Hoek van Holland bevindt. Zij was van Nederlandse afkomst en geboren te Rotterdam. Haar meisjes naam was Trirum. Hoe het drama zich heeft toegedra gen is nog niet met zekerheid te zeg gen. De politie vermoedt, dat het kind plotseling een deur heeft ge opend en dat de moeder het nog heeft willen grijpen. Ze zouden beiden dan uit de sneltrein zijn gevallen en on middellijk om het leven zijn geko men. De Zwijndrechtse arts, dr. J. J. van Luyn, heeft de lijkschouwing ver richt. De stoffelijke overschotten zijn naar Zwijndrecht overgebracht. Gisteravond omstreeks half zeven heeft op de Rijksweg no I Amster- dam-Amersfoort nabij de Fortlaan onder de gemeente Naarden een ern stig verkeersongeval plaats gevon den, waarbij drie mensenlevens val len te betreuren. De 69-jarige weduwe Van D.-O. en de 79-jarige mevr. De B.-Van de B„ kwamen van een paadje af cn wilden de rijksweg oversteken om naar dc vesting Naar den te gaan. Juist toen zij meenden vei lig te kunnen oversteken (tn verband met forensenverkeer is het op dat uur buitengewoon druk op de weg) naderde uit de richting Amsterdam een auto, be stuurd door de 36-jange W. M. B. uit Blaricum. Deze zag de dames op dit onverlichte gedeelte van de weg met en reed beiden aan. De dames werden een emd meegesleurd en bleven op het wegdek liggen. Vlak daarop naderde eveneens uit de richting van de hoofd stad de heer C. E F uit Bussum met zijn auto. Hij zag plotseling een stil staande auto voor zich, ontweek haar. doch leed daarbij over een der slacht offers. Toen beide dames gevonden werden bleken zij reeds overleden De bestuurder van de auto. welke de aanrijding veroorzaakt bad, stapte uit zijn wagen en vermoedelijk om verdere ongelukken te voorkomen trachtte bij midden op de weg staande met de ar men zwaaiend het verkeer te waar- waarsehuwen. Op dat moment kwam eveneens uit de richting Amsterdam een derde auto bestuurd door de Engel se piloot J. L. B. Daar deze met ge dimde lichten reed zag hij op deze don kere weg de zwaaiende man niet en zag op het laatste moment geen kans meer hem te ontwijken. Ook B. werd gegrepen en tegen het wegdek geslin gerd Ook dit slachtoffer bleek later te zijn overleden. De dne slachtoffers zijn naar het Diaconessenziekenhuis te Naai-' den overgebracht. Politieke partijen in Djakarta hielden Donderdag bijeenkomsten voor het zoe ken naar een oplossing van de crisis in de leiding van de luchtmacht, die een kloof dre.gt te veroorzaken onder Indo- nes;e"s voornaamste leiders. President Sookarno blijft krachtig steun geven aan Soeryadarma. dc chef staf van de Indo nesische luchtmacht, wiens ontslagaan vrage door hem werd afgewezen. Soe ryadarma wilde aftreden omdat het ka binet van pr. Harahap een officier tot vice-stafchef benoemde, die zijn goed keuring niet had. De tweede vice-psemier Tjokroamino- to, heeft na afloop van een bespreking met Harahap en Soekarno medegedeeld, thans lichtpunten te zien. P.I.A. vernam, dat waarschijnlijk de gecombineerde chefs van staven van de drie onderdelen van de strijdkrachten bij het zoeken naar een oplossing zullen worden ingescha keld. In Den Haag is Donderdagmorgen nog geen beslissing genomen over het tijdstip dat de besprekingen van de Nederlands- Indonesische ministersconferentie in Den Haag voortgezet zullen worden. Onder voorzitterschap van de Indone sische minister van Economische Zaken, de heer Kasimo en in aanwezigheid van de Indonesische minister van Volksge zondheid. dr. Leimena. is vanmorgen een werkvergadering gehouden van de In donesische economische deskundigen op het Indonesische Hoge Commissariaat. Van onze correspondent Hot zeven maanden oude zoontje van M. te Eede werd V/oensdag dood in zijn bedje aangetroffen. Hot kind bleek m de dekentjes ge stikt te zijn. HET stilleggen van bouwwerken bij vriezend weer veroorzaakt grote schade aan de gemeenschap. Het vorstverletionds heeft de vorige wintei t 50 mülioen uitgekeerd of ca. 100 000 per verloren arbeidsuur. Dat middelen worden beraamd deze schade tot een minimum te beperken is begrijpelijk. Dezer dagen heeft de heer J. Dura Dzn., In het bouwbedrijf geen onbeken de, er de aandacht op gevestigd, dat vaak het werk jvordt stilgelegd, Indien er maar een geringe kans bestaat dat het gaat vriezen. Soms wordt het storten van beton al verboden bij een temperatuur van 3 tot 5 graden boven nul, terwijl in ons omringende landen de voortgang van het werk nog wordt toegestaan bij 3 graden beneden nul. Nieuwe vindingen hebben dit mogelijk gemaakt. Meer uniformiteit in de te volgen ge dragslijn lijkt gewenst Wanneer de grote opdrachtgevers en de georganiseerde aannemerswereld hierover tot overeenstemming zouden kunnen komen, zou dit èn voor het bouwbedrijf èn voor de gemeenschap reeds een belangrijk winstpunt zijn. MET ingang van 1 Januari sa hopen wij de directie van ons dagblad neer te leggen. Toen wij in Mei 1945 ons heb ben laten overtuigen de directie van Trouw op ons te moeten ne men, hebben wij onmiddellijk te kennen gegeven dit slechts tij delijk te kunnen doen. Verschil lende omstandigheden hebben er toe medegewerkt dat wU eerst nu kunnen heengaan, maar wij achten de tijd daartoe thans de finitief gekomen. Wij zeggen allen die tijdens onze directie-periode aan het welzijn van Trouw hebben mede gewerkt of ons dagblad op enigerlei wijze hebben gesteund hartelijk dank en spreken de wens uit dat het Trouw ook in de toekomst goed moge gaan. Als nieuwe directeur is aan gewezen de heer H. de Ruig te Heemstede, wie wij in deze func tie veel voorspoed toewensen. Op Woensdag 28 December a.s. des namiddags van 3 uur tot'4,30 uur is er gelegenheid van' de hui dige directie afscheid te nemen in het Carlton Hotel te Amster dam, ingang Vijzelstraat. C. A. KEUNïNG Mr. K. VAN HOUTEN De nieuwbenoemde gouverneur van Suriname, de heer J. van Tüburg, heeft vandaag zijn opwachting gemaakt bij minister-president dr. Drees, in diens kabinet. Dr. Otto John, tie voormalige leider der Westduitse Veiligheids dienst, is hedenochtend gearresteerd, beschuldigd van verraad, aldus is uit gezaghebbende bron in Karlsruhe vernomen, John keerde, zoals gemeld, op 12 De cember naar West-Duitsland terug, na een verblijf van 17 maanden in Oost- Duitsland. Hij is aangeklaagd op grond van een wetsartikel dat gevangenisstraf eist voor ieder die staatsgeheimen door geeft aan leden van een buitenlandse re gering, partij of dergelijke organisatie. Men verwacht, dat John in Karlsruhe in voorarrest zal worden gehouden, tot zijn zaak bij het Opperste Federale Ge rechtshof voorkom}. Zijn verblijfplaats is, sedert zijn terugkeer, strikt geheim gehouden. Volgens ruet-officiële berich ten is hij sedertdien ondervraagd door federale gerechtelijke instanties m Bonn. Wiesbaden en Karlsruhe. Naar het A.N.P. verneemt, zullen de minister van financiën, de heer J. van de Kieft, en de plaatsvervangend the saurier-generaal, mr. L. de Block, op 18 Januari m Suriname aankomen voor een orientatiebczoek. Luitenant-generaal A. T. Opsomer is bevorderd tot commandeur ir» de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden. De minister van Oorlog en van Marine, ir. C. Staf, heeft hiervan gistermiddag op een bijeenkomst te Apeldoorn mede deling gedaan. Naam Straat Woonplaats wenst het dagblad Trouw tot 31 ontvangen en zich te abonneren. December 1955 gratis te Betaling kan geschieden per week (52 cent)/per kwartaal 6.75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan: Administratie „Trouw", Witte da Withstraat SO, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1