Afscheid Zaterdagavond in Merwehaven gemeerd Mm Tienduizenden dakloos door overstromingen OPPERSTE SOWJET BIJEEN Minder roebels voor strijdkrachten Spontane ontvangst in vlaggend Rotterdam Wachten werd dubbel beloond rj/ie fat ik?* r b erden babies verwisseld „Geen ligplaats" "1 Ruim 40 doden in Ver. Staten Kerstfeest werd gevierd in tenten en noodverblijven In Algerië 24 doden Weeroverzicht Sabelgeklelter ontbrak Tijdbom ontdekt in de Sacré Coeur Complot verijdeld in Argentinië DINSDAG 27 DECEMBER 1935 DERTIENDE JAARGANG No. 326 Weerbericht Koninklijke familie naar Sankt Anton vertrokken Verkeer in Ver. Staten: ruim 500 doden Oudste wereldbewoner f T" (Van een onzer redacteuren) DE SPAN Mj„ Rotterdam over de kom-a van liet twintigduizendste schip is Zaterdagavond tiiin eindelijk gebroken. Aan de vooravond van Kerstmis 1955 voer het 7374 bruto register ton nietende Zweed-c «rliiji „La Plata" de Nieuwe Waterweg binnen. Niemand van de opvarenden vva- zien beviu-t van tie grool«e ontvangst, die bel «chip te wachten stond. KR 1100(71 h van M«w—!tii« kwam het verrassende bericht, dat de -,L«' Plata" het lang verbeide «chip van het jaar vva-. de brenger van de mijlpaal, die nog nimmer in de geschiedenis van de Rotterdamse haven i« voorgekomen. Een kleine groep geestdriftige Rotterdammers begroette het «chip Zaterdagavond om zeven uur in de Merwehaven, waar de ,.La Plata" meerde aan een van de kaden van \A m II. Muller en Co.. Stuwadoor-mij N.V. Haagse Rechtbank verklaart eis niet ontvankelijk Dat „Trouw" dtige is, is Een „flauwe" grap 5 €2532 A DUIZENDEN mensen hebben in Amerika de Kerstdagen moeten doorbrengen in tenten en andere haastig opgetrokken noodver blijven omdat zij door het water verjaagd waren. Volgens de jongste berichten zijn bij de overstromingen in Californië, Zuid-Oregon en Oost-Nevada ongeveer 50.000 personen iakloos geworden- Tenminste 43 personen zijn om het leven gekomen. Je schade raamt men op honderdvijftig millioen dollar. In de geteisterde streken begint het water nu te zakken, maar verder naar het Zuiden zijn enkele dijken doorgebroken. Dit ge beurde in de delta van de rivieren Sacramento en San Joaquin. Men vreest dat het aantal doden nog met enige tientallen zal stijgen. Meer dan een dozijn plaatsen zijn weggevaagd. Zware slagregens vergrootten gisteren dé ellende van de vluchtelingen. jQE Sowjel-Uuie zal volgend jaar voor de strijdkrachten twaalf procent minder uitgeven dan in het lopende jaar, althans volgens de begroting die gisteren bij het parlement is ingediend. A'orig jaar werden de militaire uitgaven voor het eerst sedert het eind van de oorlog met tien procent verhoogd. De staf van het Russische regeringsapparaat is in 1954 en 1955 met 750.000 personen ingekrompen, vertelde minister Zvverew (Financiën) verder in de Opperste Sowjet. Hij zei niet waar deze oud-ambtenaren nu werken. Verder onthulde Zwerew dat in de Sowjet-Unie vesscheidene atoomcentralen met een vermogen van 50 000 tot 100.000 kWu in aanbouw zijn. toé 31 llewtnbtir Rotterdam: Witte de Wlthilraat 30 Telet 113700 (4 1 Postbus 1112 Postgiro No 424319 Klachtendienst abonnementen 18 70-19 70 Zaterdags li18 uur: Telefoon 1137EK) Postgiro 424387 Adm. Tel 11-4-102 Klachtendienst 18 30—19 70 u Tc' 362569 Schiedam: Lange Kerksttaat 24b Telefoon 6788-' Abonnementsprijs 82 cent per iverk. 2 28 per maand" 675 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks •«.Graienhage Huygensplein 1 Redactie Te! 211892 Geldig- tot Woensdagochtend. PLAATSELIJK REGEN Vee! bewolking met plaatselijk enige regen of motregen. Matige tot krachtige en voornamelijk langs de tVaddcnkust tijdelijk harde Zuidwestelijke wind. Aanhoudend zacht weer. 27 December: zon on 8 "'O onder 16 2f>; maan op 14 58, onder 6 52 Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT OEN wij in Mei 1945 al.s krant uil I de ondergrondse samenleving op- Joken en met een „gewoon" dagblad roer het voetlicht kwamen, was dat een volkomen improvisatie Tot korte tijd tevOfen, was hel plan geweest om „Trouw' na ae bev lijding met voort te zetten Slechts voor een zekere overgangspci 10de waren wij nog voornemens geweest het blad uit te geven Maar de omstandigheden hadden ons op het laatste nippei tje vw de bevrijding er van overtuigd dat wij daarmede een onunst besluit zouden nemen. En dus werd tot voortzetting besloten. Maar, anders dan bij andere illegale bladen, die tot voortzetting nesloten hadden, het geval was, hadden wp geen erkele voorbereiding kunnen treffen Was de kern van onze redac tionele staf zwak, van een directie was in het geheel geen sprake Fn wij waren er allen van over tuigd. als het experiment van een normaal kranten bedrijf zal slagen, dan moet er een eerstc-klas directie zijn Want die directie zou uit de brok stukken der illegaliteit waar „zake lijkheid" niet bepaald een ov erheer- sende bedrijfsnorm was, een op zake- lilke leest geschoeide onderneming moeten scheppen. Een orderneming die zo opgezet en geleid zou moeten worden dat zij de stormen van de ge wone tijd zou kunnen doe; staan Wij moesten dus een directie heb ben, die met de geest van ons blad, illegaal en legaal, eens geistes was en die eerste klas was Want wij wtlden, als wy van „Trciuw" een legale krant wtlden maken, daarvan een krant maken, die naar de zakelijke zijde, het volk dat zij wilde dienen, in de toe komst, voor zover de mens daar wat aan kan doen, voor geen enke'e on aangename verrassing zou stellen. Toen dan ook, kort na de bevrijding, de heren Kcuning en Van Houten uit ijdele nieuwsgierigheid illegaal door de Grebbe-contróle de vesting Hol land binnenglipten, hebben wij hun het problecm-„Trouw" voorgelegd en gezegd: het is duidelijk wat Uw taak Is Deze krant moet slagen en wat de zakelijke zijde daarvan betreft, moet gy daar voor zorgen. De heren hadden er niet veel zin in. Zij hadden in Wageningen hun uit gebrand etgen uitgevers- drukkers- en binderebedrljf dat hun volle dagtaak in de toekomst zou vergen. Maar zij hebben het tenslotte toch gedaan en ztj hebben het goed gedaan. Wij hebben in de heren Keuning en Van Houten in de afgelopen tien jaren de eerste-klas directie gehad, die wij zochten. De zaak staat nu zo goed op poten als een uit de aand der zaak scer conjunctuurgevoelig bedrijf als een dagblad maar rjjn kan. En nu leg gen zij het bijltje er bij neer. VAN meet af was afgesproken dat zsj de door hen op zich genomen functie slechts tijdelijk zouden uit oefenen. Ztj zouden de zaak organi seren en men zou dan uitzien naar een andere directie. Die tijdelijkheid heeft tien jaar geduurd. En als de ernstige ziekte, die de heer Keuning verleden jaar getroffen heeft en waar van hij gelukkig herstelde, hem nieb genoopt had zich ook voortaan zeer in acht te nemen en zijn werkzaam heden in den vervolge zeer te beper ken, zou die tijdelijkheid wellicht nog langer hebben geduurd. Maar dat was in de gegeven omstandigheden niet raadzaam. En zo gaan de beide heren die steeds als een twee-eenheid zijn opgetreden als directeuren van ons blad heen. Het bestuur der persvere- luging, die de auteursrechten van ons blad bezit, benoemde hen tot leden van de Stichting Waarborgfonds Trouw, waardoor zij ons blad ook in de toekomst met hun grote beleids ervaring in een contrölerende functie blijven dienen. DE scheidende directie iaat het be drijf achter in de best mogelijke en dat is in een zeer goede staat. Zij laat een staf achter, redactioneel en administratief, die hen zeer node ziet heengaan. De verhouding tussen Directie en Hoofdredactie van een dagblad is van delicate aard. Dat delicate is hierin gelegen dat een directie, naar haar aard voor alles °P de zakelijke kant van het bedrijf moet Jetten, terwijl een hoofdredactie naar haar aard voor alles op de prin- cïpiele kant van de zaak moet acht- slaan. Dat kan spanningen geven. Span ningen, die alleen kunnen worden op gelost als beiden voor beide kanten van de zaak oog hebben en als de Persoonlijke verhoudingen goed zijn. Wü kunnen van deze scheidende directie zeggen, dat wij steeds op bijzonder prettige wijze roet haar heb ben samengewerkt en dat zij het dui delijk principieel karakter van ons blad zowel wat de godsdienstige rich ting van ons blad In het algemeen betreft als ook wat de principieel Politieke kant daarvan betreft steeds heelt gerespecteerd en voor zover haar betrof heeft helpen handhaven. Zv /eed s vrachtschip „La Plata /as de 20.000ste G> Aan do boeg van de „La Plata" was een grote, groene krans gehangen. Tegen vijf uur was de kapitein, de Zweed Harry Holme, op de hoogste gesteld van het record, dat voor de Rotterdamse haven met z-ijn schip was behaald. Zijn eerste reactie Was: „Hoe is het mogelijk aan de vooravond van het Kerst feest". De riJksloods. de heer A. Sluyter uit Maassluis, kon aanvankelijk geen woord stamelen. „Dom geluk" noemde hü het, dat juist de „La Plata", het schip, dat hij moest binnenloodsen, de twintigduizendste was. Do heer Sluyter was hü het binnenvaren van de Nieuwe Waterweg enkele andere schepen gepasseerd. Een coaster, die hjj aanvankelijk wilde voorbij varen, had een vrij grote snelheid. In overleg met de kapitein achtte de loods het raad zamer voorlopig achter dit nietige zeescheepje té blijven Dat besluit was nog geen minuut geleden genomen, of daar voer een loodsboot Inngszy. .Jullie z(jn de twintigduizendste", 7.0 werd de loods toegeroepen. hadden alle leden van de bemanning de hoop reeds opgegeven en een ieder had zich verzoend met de gedachte, dat het Kerstfeest op zee moest worden gevierd. De lechtbnnk te 's-Gravenhago heeft vanmoigen vonnis gewezen in de zaak van de verwisselde Dnbics en de eisende partij met ontvankelijk verklaard ui haar eis Zoals bekend wilden de fam.lies Van Duin uit Leiden en Van Vegten uit de Haarletnmei niee: door middel van een gei echtelijk ondeizoek zekerheid krijgen omtrent de vraag of non dochters, kort na haar geboorte. 23 jaar geleden in het Academisch ziekenhuis zouden zijn ver wisseld ten gevolge van een verg.ssmg. De etsende partij was de dochter van de familie Van Duin, mevrouw van Vegtenvan Duin. Haar ouders die op de dagvaarding als gedaagde party stonden, waren niet versche nen, toen op 29 November j.l. de zaak begon. Tegen hen was destijds verstek verleend. De eisende partij zal voorts de kosten van het geding moeten be talen, zo bepaalde het vonnis. Alle hoop dat ectt v-an de acht ver miste opvaier.den van de 514 ton me tende Britse trawler ..Prince Charles" nog in leven was, is thans opgegeven Dc „Prince Charles" kapseisde Vrijdag avond bij het eiland Karken. Hel low en van dc tankers gaat op een vcrnultigc wijze. De leidingen teerden dadelijk aangesloten tan het .whip naar de tankt, 1 txtarin de ruice olie wordt opgeslagen. Kapitein Holme stelde de bemanning op dc hoogte van deze gelukstijdtng en in het Zweeds ging een lttid gejuich op. Voor de bemanning was het een dub bel feest Ze waren niet alleen de mannen, die hadden gezorgd voor een uitbundig ver toon in 'dc Rotterdamse haven, boven al hadden de Zweden nu de zekerheid, dat zij tijdens de Kerstdagen niet op zee zouden zijn. Lange tijd had men daarover in het duister getast Om acht uur 's morgens had de „La Plata" het anker laten val len voor de monding van de Nieuwe Wa terweg. Van de Rotterdamse agent Wm. H. Muller en Co was het bericht geko men, dat er geen ligplaats disponibel was Voor alle opvarenden betekende deze mededeling een teleurstelling. In ande re havens van de wereld kwam het vaak voor, dat er enige dagen moest worden gewacht, alvorens het sein kwam. dat kon worden binnengevaren. „Zou dat nu m Rotterdam ook al het geval zijn?", zo vroeg iedereen aan boord zich af Toen de klok vier uur had geslagen, is, wat het heden ten dan ook m zeer bc- Een kwartier later echter kwam een tweede mededeling. Het schip kon bin nenvaren en zou spoedig worden be- loodst. Het wachten werd dubbel en dwars beloond ea even later heerste een opgewonden stemming aan boord. De „La Plata", een schip van de Johnsonline en eigendom van de Re- deri Aktieboiaget Nord Stjernam Axel Axelson Johnson te Stockholm deed in 37e rondreis naar 'Juenos Aires via Antwerpen de havjn van Rotterdam aan niet een lading stukgoed. Een volgende, ietwat zonderlinge ge beurtenis in het kader van de ontvangst van het twintigduizendste schip, was do- grap, die de mannen van de haven dienst te Rotterdami geheel te goeder trouw met hun collega, dc binnenloods, dc heer A de Rooi], hadden uitgehaald. In de voor-avond meldde de heer De Rootj zich aan het bureau voor het vol gende schip, dat beloodst moest worden. Hij zag de lijst van binnenkomende sche pen in en zag achter zijn naam staan „La Plata, de 20 000e". „Wat een flauwe grap" nep hij uit. Enkele dagen gele den had De Rootj gezegd:.. Verleden jaar had ,k de 15.000e. Hét zou wel heel merkwaardig zijn. als ik nu ook de 20.000e zou hebben." Tot zijn verbazing mocht hij ervaren, dat de „La Plata" inderdaad het twin tigduizendste schip was. Hij nam het schip bij Schiedam over van de rijks- Ioods en stoomde op naar de Merweha ven, waar aan de kade de voorzitter van „Stichting Havenbclangen", mr. A. C W. Beerman, de directeur van Wm Muller en Co., en de procuratiehouder, de heren mr. J. S. Bijl en J W. Stig- ter. zenuwachtig heen en weer liepen. Ditmaal duurde het wachten extra lang. In de loop van de middag was er een plaatsje vrijgekomen in de haven, j waar de schepen „neus- aan neus" lager, I Met dc goede bedoeling om m de eer ste plaats de „La Plata" tijdens de Kerstdagen nog binnen te hebben, was er naar'dc kapitein geseind, dat hij het anker kon lichten en naar Rotterdam kon komen. Precies zeven uur lag het schip voor de kade. Aan boord werden spoedig ve le handen gedrukt. Mevrouw J. Stigter- Wagner had voor een bloemenhulde voor de kapitein gezorgd en als eerste spre ker richtte mr. Beerman het woord tot de gezagvoerder, een stevige veeitiger met blonde haren en gesneden uit het zuivere Zweedse zeemanshout. Vanmorgen om tien mmutcn voor halt twaalf is Koningin Juliana met haar dochteis Beatrix, bene en Maignet per koninklijke tiein uit Baarn vertiokken naar de wmterspoitplaats Sankt Anton in Oostenrijk Vooi het verttck hield de koninklijke familie zich enige tijd op m de konink lijke wachtkamer, waar dc directeur van de Nederlandse Spoorwegen, ir. F. Q. den Hollander, ook aanwezig was. Prins Bernhard nam m de trein af scheid van zijn echtgenote en kinderen. Alvorens de trein zich in beweging zette onderhield de Prins zich op het perron voor een der ramen, nog enige tijd met zijn familieleden De Koningin nam afscheid van de heer Nap. stationschef van Baarn, die voor de laatste rna.il de koninklijke tiein „af floot" wegens zijn benoeming tot hoofd- eontroleur m Groningen. Prins Bernhard zal over enkele dagen vertrekken en wordt met Ou dejaar in Sankt Anton verwacht. Prinses Marijke zal evenals verleden jaar haar kerstvaeantie doorbrengen in het kinderhuis „Le Genise" te Arveyes-Vtllars in Zwitserland. Door verkeersongelukken zijn tijdens liet Kerstweekeinöe in de Ver. Staten volgens de laatste berichten ruim 500 personen om het leven gekomen. Twee en vijftig mensen verloren het leven door branden en 76 door allerlei andere ongelukken. In totaal zijn dus bijna 650 mensen verongelukt. 4 -v La Plata, het 20.000ste schip. Het Rode Kruis, hei Leger des Hcils en troepen zijn druk in de weer om de slachtoffers fe helpen. Op Eerste Kerstdag werden aan de getroffenen diners met kalkoen verstrekt en werd aan de kinderen speelgoed uitgereikt. De bevolking van Noord-Californie keert thans naar haar kuizen terug. VINDT U het niet prettig in ge dachten te vertoeven in de sprookjeswe reld van uw kinder jaren, bij de helden uit de boeken van uw jeugd of by de grote figuren uit de historie die, wat ook van de geschiedenis lessen vergeten mag zijn, u toch zijn bij gebleven? Doet u dan mee aan onze grote Wiu- teravondprijsvTaag. U bent dan niet alleen een uurtje aange naam bezig maar u kunt dan tevens een van de ruim dutzend prijzen winnen. Kykt u even naar de drie opgaven op pagina 3? Veel succes' langrijke mate te danken aan de scheidende directie. Zij heeft daardoor ons blad en de wei kers aan ons blad zeer aan zich verplicht. En zij heeft daarmee m het kader van de geestelijke strijd die er in de Nederlandse samenleving wordt gevoerd voor het volksdeel dat ons blad in het bijzonder wil dienen, een zeer goed werk verricht. Nu het op scheiden aankomt, is het ons een vreugde daaraan uiting te geven. In Algene 7ijn op Eerste Keistdag 24 doden gevallen. Terioristen brachten vier Europeanen, onder wie drie Fransen en zes inheemsen om. Franse militairen doodden elf op standelingen. Tijdens gevechten met op standelingen sneuvelden drie inheemse soldaten De sleepboot „Maas" ail L Smit en Co's Internationale Sleepdienst heeft gisterochtend om elf uur het 8884 b.r t. metende Engelse tankschip „Athel Regent" de Nieuwe Wateiv\eg binnengesleept. Dc Engelsman, die volgeladen is, had geseind dat hij sleepboothulp nodig had wegens een detect aan de stuurinrichting. DE BILT, Dinsdag 10 uur- Tijdens de Kei stdagen werd het weer m ons land bepaald door een stroming van zachte oeeaanlucht, die m stand gehouden weid tussen een diepe de pressie bij IJsland en een hogedruk- gebied boven Spanje. In de zuidweste lijke stiormng boven de oceaan was de depressie-activiteit zeer levendig, waardoor het weer bij ons bovendien onbestendig was. Tweede Kerstdag viel uit een grijs wolkendek op vele plaat sen regen of motregen Pas in de avond, toen een koufront passeerde, hield de regen op. Boven de oceaan is een nieuwe depressie in aantocht, die een nieuwe hoeveelheid zachte en voch tige oeeaanlucht naar West-Europa stuwt. De voorste begrenzing van de lucht zal bij ons opnieuw enige regen veroorzaken, terwijl de zuidwestelijke wind weer iets in kracht zal toenemen. Zwerews reda was opmerkelijk ge matigd. Voor het eerst in jaren be- -aite de begrotingslede geen scherpe aanvallen op het Westen of beschul digingen dat hel Weslen aggressieve bedoelingen heeft. De Russische minister deelde mee dat op de begroting voor 1956 voor militaire doeleinden 102.5 milliard roebel is uitgetrokken tegen 112 mil liard in 1955. „De uitgave van de militaire uitga ven betekent, dat de Sowjet-Unie zich niet met woorden, maar mot daden bezighoudt met de vermindering van de internationale spanning en de waarborging van vrede en veiligheid", zei hij. Zweiew deelde mee dat de regering in 1956 meer geld wil besteden aan woningbouw, opvoering van de pro ductie van verbruiksgoederen. onder wijs. sociale voorzieningen en cultuur Verder onthulde de minister, dat volgend jaar 760.000 technische spe cialisten met middelbaar en hoger onderwijs in het arbeidsproces opge nomen zullen w01 den Dat is 120.000 meer dan in 1955. Westelijke waarnemers zeggen, dat de vermindering van dc militaire uitgaven waarschijnlijk niet zo groot is als zij lijk.t gezien cie algemene verlaging van de groothandelsprij- zen, zoals de minister aankondigde. 7,o zei de minister ook dat de zware industrie zal worden uitgebreid on danks de iets lageie post op de be groting. De intcsleimg in de woningbouw zal met 14 pet. worden verhoogd. Dit zal leiden tot een uitbreiding van de woonruimte met 18 pet. Tegenover de geschatte inkomsten van 59L9 milliard roebel staan ge schatte uitgaven van 568.8 milliard roebel, zodat een voordelig saldo van 23.1 milliard roebel is te verwachten Mohammed Saed, de leider van een Perzische parlementaire delegatie die de Sowjet-Unie bezoekt sprak de Op perste Sowjet toe. Hu uitte de hoop. dat afgevaardigden van de volkeren der Sowiet-Ume contact opnemen met de vertegenwoordiger van het Perzi sche volk en dat zij zich zullen over tuigen van de vriendschappelijke ge voelens der Perzen jegens de Sowjet- Ume. (Perzië is aangesloten bij het verdrag van Bagdad, dat de Russen fel veroordelen). Automobilisten en buspassagier*, die tijdens dn 01 instromingen in Calijonnè door het 11 uter werden lerrnst, teerden per roeiboot in ledigheid gebracht. De rarijse politie heeft gisteren een bakkersknecht gearresteerd, die er van is beschuldigd een tijdbom te hebben neer gelegd in de Sacré Coeur, dc beroemde kerk op de heuvel van Montmartre in Parjjs. De dader, die vermoedelijk geestelijk geslootd is, had zelf telefonisch de politie gewaarschuwd Terwijl politieauto's in allerijl naar Montmartre reden, ontdekte de koster van de kerk de bom, die ver pakt was in een metalen doos, waarover een wit kleed lag met er boven op een tuiltje viooltjes. Volgens deskundigen, die de bom onschadelijk maakten, zou de helse machine een ontploffing als van een 75-mm artilleriegranaat veroorzaakt kun nen hebben. In brieven aan de prefect van politie en de lector van de Sacré Coeur heeft de dader verklaard, dat hij vijf jaar lang vergeefs getracht heeft de paus ovor te halen alle atoomgeleerden m de ban te doen. Hij wilde met de aanslag de aan dacht vestigen op het gevaar van atoom- proeven. De man noemde zich Daniel, graaf van Parijs. Hij blijkt ook reeds een aanslag op de Notre Dame In de zin te hebben gehad. De watersnood Is California's grootste ramp geweest sinds de aardbeving van 1906. Volgens de jongste schattingen is het aantal doden in Californië tussen de 37 en dc 43 en in Oregon 6. In Oregon woiden nog vijf personen vei mist. De autoriteiten vrezen, dat er nog tiental len mensen zijn vei dronken, toen de rivier de Feather de stad Yuba, een stad van 8000 inwoners, 190 km ten Noordoosten van San Fiancisco, onder water zette. Dreiging De toestand begon er gisteren donker uit te zien voor de boeren op do eilan den in het rivierdeltagebied ion Noord oosten van San Francisco, loon in het district San Joaquin op verscheidene plaatsen rivierdijken doorbraken. De kans was groot, dat de delta- eilanden Bethel, Jersey, Bradford, Webb Tract en Holland Tract onder water zouden komen te slaan. De I7Q0 mensen, die op het eiland Bethel wonen, konden voorlopig nog blijven, maar de bewoners van de andere eilanden kregen de raad naar hoger gelegen gebied te vertrek ken. Andere Rampen Bij een treinongeluk 60 km ten Noord westen van Sac Faule in Brazilië wer den op Eerste Kerstdag achttien per sonen gedood en 60 gewond. Nadat iemand volkomen ten onrechte riep dat er brand was, brak in een oude bioscoop te Tampieo an Mexico een paniek uit. die 33 bezoekers het leven heeft gekost. In ziekenhuizen op Ceylon zijn Zon dag 200 kinderen behandeld voor ern stige brandwonden, die zij opgelopen hadden by het afstoaon van vuurwerk. Dc Argon tijnse regering heeft tijdens het weckend twee samenzweringen van onderofficieren op de straaljagersbasis Tandil en een van de Inchtdoeleanheid m de provincie San Luis verijdeld. Er zijn ongeveer 50 man gearresteerd. Volgens de eerste berichten hebben er geen gevechten plaats gehad Het schijnt dat de samenzweringen onderdrukt ztjn voordat zij ten uitvoer konden worden gelegd. Do 145-jarige Kjai Kasan, woonach tig in de Kampung Krutug, Desa Sem- piran Bobor, regentschap Chenbon, die 7ich dc oudste wereldbewoner noemt, heeft niet actief aan de verkiezingen kunnen deelnemen met het oog op zijn gezondheid. Kjai Hasan zou omstreeks 1810 ter wereld zijn gekomen. Hij heeft 22 vrouwen gehad. Van de huidige (22e) vrouw heeft hij twee kinderen, van wie de jongste nu tien jaar is. Naam Straat Woonplaats wenst het dagblad Trouw tot 31 December 1953 gratis te ontvangen en zich te abonneren. Betaling ban geschieden per week (52 cent)/per kwartaal 6.75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan: Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30. Rotterdam. r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1