Atoomenergie moet andere krachtbronnen vervangen krengde in Breda om de 100.000e Gevaar in Californië nog niet geweken BELANGWEKKEND RAPPORT DER O.E.E.S. Europa moet met Amerika en Canada samenwerken Wie U*t ik?" Communisten „doen begroting wel op hun „eentje" DERTIENDE JAARGANG No. 3267 Woningbouw door de middengroep3 Verdachte van I moord te Enschedé I gearresteerd Atoomschepen niet goedkoper Europa achter Beschuit met muisjes voor ruim twintig duizend kinderen Gelukgewenst! Weëroverzicht WOENSDAG 28 DECEMBER 1955 Koningin en dochters aan *t skiën in Sankt Anton Droef record in V.S. Meisje verdronken in te water gereden auto DODENCIJFER TOT 53 GESTEGEN Stadje voor tweede keer overstroomd MINDERHEID VAN RAAD F1NSTERW0LDE VERLAAT DE VERGADERING Opsporing minderjarig meisje verzocht Conferentie wacht op de Indonesische ontwikkeling Breda lieejt Dinsdag met vreag le zijn honderdduizendste be groet. De klokken hebben geluid in deze Brabantse stad en herau- ten hebben per proclamatie be kendgemaakt dat Breda thans in de rij tier ..allergrootsten" is op genomen. Een grote firma heeft aan 21.500 kinderen uit de stad beschuit wet muisjes aangeboden en burgemeester Kortmaan heeft gisteravond in een buitengewone raadsvergadering zijn blijdschap uitgesproken over het bereiken van deze mijlpaal.... - V •»-.** GESCHEm Mevrouw Luce Amerikaans ambassadrice te Londen Natuurlijk IN Californië is het overstromingsgevaar nog niet geweken. In de delta van de San Joaquin is de Empire-polder (ongeveer 1300 ha) geheel ondergelopen. Voor het onderlopen van meer polders wordt gevreesd. In Corona Park, een laaggelegen gebied bij Stockholm, dat ook onder water is gelopen, zijn 500 personen geëvacueerd. Een groot deel van de delta bestaat uit polders, die onder de zeespiegel liggen en door hoge dijken zijn. omringd. De delta van de Sacramento dreigde te worden overstroomd. Hier en daar spoelde veel water over de dijken maar de dijkwacht wist met zandzakken en andere hulpmiddelen overstroming te voorkomen. HmA -UStSvV xfcó^M^ gvl gratis tot 31 Hecember Weerbericht Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond. VEEL WIND Opklaringen met slechts enkele verspreide buien. Krachtige tot stormachtige Westelijke wind. Lagere temperaturen. ZON' EN MAAN 28 December: zon 8.50. onder 16.36; maan op 16.06, onder 7 50. Rotter damt Witte de Withsu-oat 30 - Telet 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Kiachtendienst sbonnementc-n 18.30-1930 u. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 113700 •a.Oravetvhage Huygensplem 1 Postgiro 42-8B7 Redactie: Tel. 111832 Adm. Tel. 114402 Kiachtendienst 1R.3O--19 30 u: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 1Mb Telefoon 67882 5r C°"t por %Vf'rk' 2.26 per maand. 6 7.6 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagolijka J> Dirpofie: C'. A. KEENING en Mr. K. VAN HOUTEN O (Van een medewerker) N* een \ong artikel (ons blad dd I 23 Nov. 195.5) heoben wij reeds te kennen gegeven «at naai ons in zicht de Premieregeling Woningbouw 1953, krachtens welke door de Over heid financiële Meun wordt gegeven \oor particuliere woningbouw wijzi ging behoeft. Dctc wnziging /al voor de particuliere woningbouw de moge lijkheid moeten openen /ich te wer pen op dat deel van de woningbouw, hetwelk htj ook voor de oorlog voor zijn rekening heeft genomen De on gelijkheid m de financiering san wo- ningwetbouw „n van particulieie bouw heeft tot ge\olg, dat de woning- w-ctbouw voor een giool deel in de plaals van de particuliere woning bouw is gaan staan, hetgeen een op de behoefte afgestemde wonmgvoor- ziemng belemmert. in het weekblad „Bouw" van lo December jl. is een tweetal artike len opgenomen over de woningbouw voor de middengroepen van de hand van het lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de lieer W J. An- dnessen, en van de algemeen secre taris van de Nederlandse Bond van Bouwondernemers, de heer rirs. w. J. Valkenburg. Het is in verband met ons boven aangehaalde artikel' gewenst aan de publicaties van de heren Andriessen en Valkenburg bij/ondere aandacht te schenken. DE heer Andriessen benjfeit aan de hand van de voortgang in de woningbouw in het eerste halfjaar 1955 (aantal afgegeven bouwvergun ningen en aantal beschikbaar geko men woningen) dat in verhoudig tot het totaal aantal woningen het aan deel van de ..middenstands"-bouw toch wel gering is. Opgemerkt /ij hier bij dat de heer .Andriessen hierbu on der ,.middcnstands"-woningen ver staat: woningen voor de middengroe pen. De heer Andriessen bepleit het bouwen van meer huurwoningen voor deze groep. Indien de huidige premie regeling het niet mogelijk maakt bij VBJlstelling van huren passer.de in het algemeen huurbeleid tot een sluitende exploitatie te komen, dan zullen naar zijn oordeel daarin pas sende wijzigingen moeten worden ge bracht. In het artikel van drs. Valkenburg wordt het nog duidelijker gesteld. Wij lezen daarin: „Vele gezinnen, die qua positis en inkomen in een midden stands woning behoorden gehuisvest te rijn, hebben vaak noodgedwongen hun intrek moeten nemen in een woningwetwoning, die qua huur be stemd behoort te zijn voor een ar beidersgezin. Dientengevolge is ook het hulsvestinqsbeeld volkomen verte kend." Drs, Valkenburg voegt hieraan nog toe. dat de situatie nog schever Is ge worden sinds Mei van dit jaar, toen de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting in verband met de sinds 1953 gestegen bouwkosten (ten minste 15 ptc.) de financiële bijdragen voor de woningwetbouw met gemid deld 15 pet. heeft verhoogd, zonder daarbij tevens de premies voor de particuliere bouw op de voet van de Premieregeling Woningbouw 1953 te verhagen. Drs» Valkenburg vervolgt dan: ,.Door deze maatrege! is niet alleen het verschil in subsidie \oor over- heidswomngbouw (lees woningwet- bouw) enerzijds en particuliere bouw anderzijds nog groter geworden, doch hiermede is tevens de onmogelijkheid voor de particuliere ondernemer om middenstaridswonsngon voor de ver huur te bouwen, nogmaals getccen- tueerd." WIJ kunnen deze conclusie geheel onderschrijven en zijn met de schrijver van mening dat de finan ciële regelingen moeten worden her zien. Deze herziening zal evenwel en hier hebben wij een andere op vatting dan drs. Valkenburg slechts mogen dienen ter bevordering van de particuliere bouw voor de verhuur. Wij zouden het namelijk onjuist ach ten, indien ook de particuliere bouw voor de verkoop hiervan zou profite ren. De practijk bewijst immers dat bij verkoop als gevolg van de grote woningnood in veel gevallen dikke prijzen worden gemaakt, waarbij de gegeven premies vaak geheel of voor een groot deel ten'goede komen aan hen, voor wie zij niet zijn gegeven Een regeling alleen voor huur woningen lijkt ons niet onmogelijk. Bij de vaststelling van de premie door de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting zal bekend moe ten zijn, dat de woningen voor ver huur worden bestemd. Dat de overheidsuitgaven omlaag moeten willen wij hierbij niet uit het oog verliezen. Wij hebben dit jaar gezien dat particuliere bouw op basis van de zgn, hatve premieregeling zelfs goed mogelijk was. Uiteraard be trof het hier geen woningbouw voor de verhuur, afgezien van de geval len, waarin bedrijven ter huisves ting van hun werknemers met ex- tra-bijdragen hunnerzijds huurwonin gen lieten bouwen. Wij zouden nu dit willen voorstel len. Verhoog enerzijds de financiële bijdrage voor de particuliere huurwo ning. Het bedrag dat hiervoor nodig is kan worden gevonden door verla ging van de premies voor woningen, die voor de verkoop worden gebouwd, in dit geval b.v. volstaan met een halve premie De schatkist behoeft dan geen veel te laten en toch kan de particuliere bouw van huurwoningen worden be vorderd, waardoor ook aan de mid dengroepen in onze bevolking won in- l De gemeentepolitie van Heerlen heeft j gisteravond de verdachte van de moord. 1 «elke in de afgelopen nacht te Enschedé jop een .7-jarig meisje is gepleegd, ge- arresteerd. De politie van Enschedé hield liet niet voor onmogelijk, dat de vcr- i mnedelijkc dader, de 21-jarige J. S. uit j Enschedé, zich naar Heerlen zou bege- j ven. waar liii al eens eerder bij kennis sen verblijf heeft gehouden. Van Enschedé uil waarschuwde men Jaat.im de Heerlens? gemeentepolitie, die een anntal ïeehercheurs op pad stuurde. Gisteravond om ongeveer zeven uur zagen twee dezer iccherecurs op de Heeieweg te Heerlen een man, die aan het signalement van de verdachte beant. wootdde. Hij bekende dadelijk zijn identite.t cn werd gearresteerd. Politie mannen uit Enschedé zullen de man over nemen van de Heerlense politie. De Koningin, de Prinsessen en haar gasten vei lieten vanmorgen omstreeks kwart voor negen de trein, waarin zij op het station St Anton hadden over nacht. Het gezelschap was reeds m ski- costuum gestoken en begaf zich eerst naai Hotel Post. In de Joop van de dag zal de Konin gin met ski-leiaar Albert Fonder naar boven trekken, teiwij! de Prinsessen, evenals vorige jaren, weer onder de hoede zullen staan van Toni Marth. Voorlopig zal het gezelschap tot 9 Janu- aii te Sankt Anton 'olijven, doch de mugelijkneid bestaat, dat het tijdstip naar een latere datum word: verscho ven. aldus meldt men uit Sankt Anton. IN een niet ver verwijderde toekomst zal de atoomenergie in vele landen onmisbaar zijn. Zelfs de landen, die nog grote ongebruikte mogelijkheden op het gebied van de opwekking van electriciteit uit waterkracht hebben, zullen zonder uilzondering ernstig moeten over wegen, hoe zij hun productie van electrische stroom kunnen blijven uitbreiden, nadat alle economische gerechtvaardigde waterkracht- installaties in gebruik zullen zijn genomen Dit punt zal binnen ongeveer 10 jaar zijn bereikt in Frankrijk, Italië, Zwitserland en Portugal, over ongeveer 20 jaar in Zweden en iets later in Noor wegen en Oostenrijk. op dit terrein werk/aam. in Europa in totaal met meer dan 8000. De uit gaven der Amerikanen voor dit onder zoek bedroegen 2 milliard dollar. Euro pa gaf daarvoor In lotaal 300 millioen dollar, dus nog niet een zesde deel van Amerika uit. De werkgroep is van mening, dal Europa vee! meer kan bereiken, wan neer het zich meer inspanning wil ge troosten. Prinses Marijke in Zwitserland Prinses Maiijke is gisteren aangeko men in het kindertehuis ,,Le Gemse" voor een verblijf van twee weken. De 9 jaar oude prinses, die .vergezeld, werd door haar kinderjuffrouw, kwam per vliegtuig van Amsterdam naar Ge neve Nog dringender ts het probleem der energieproductie in de landen, die elec triciteit hoofdzakelijk uit kolen opwek ken. zoals Belgie. Frankrijk en Enge land. Zelfs Duitsland, dat van oudsher "n kolenexporteur is, is van plan in een betrekkelijk nabije toekomst atoomener gie te gebruiken voor het opwekken van électrische stroom. Ook het toenemende verbruik van vioeibaie brandstoffen doet geen afbreuk aan het vooruitzicht voor de toepassing van atoomenergie. Drt staat in een rapport over de mogelijkheid van actie op het gebied van de atoomenergie, dat is samenge steld door ecu werkgroep uit de Orga nisatie voor Europese Economische Samenwerking (O.E.E.S IN' dit rapport wordt vervolgens gecon stateerd, dat een aantal Europese landen. Engeland en Frankrijk vooraan, zich weliswaar grote inspanningen voor een atoomenergie-industrie hebben getioost, maar dat er in vergelijking tot de Ver. Staten en Canada grote achterstand bestaat. Worden in Europa momenteel 5 of 6 prototypen voor de eleetriciteitsproductie gebouwd. (4 in Engeland en 2 in Frankrijk» de Ameri kanen bouwden er meer en het type is meer versoheiden. Europa beschikt over 8 researeb-reactoren. Amerika CV.SA alleen over 30. -C"»te-he?.-aintai technici dat beschikbaar is. valt in het nadeel van Europa uit In Amerika waren in 1955 ongeveer 35.000 technici De honderdduizendste inwoonster was Wilhelmina Joanna Maria van Gils, dochter van de magazijnmeester Petrus van Gils en Anna van der Vel den. Het is het zesde kind in het ge zin en werd 's middags op Eerste Kerstdag geboren. Nadat gistermorgen de officiële aan gifte op het stadhuis had plaatsgevon den, reikte burgemeester Kortmann de gelukkige vader een spaarbank boekje over met C 500. Bovendien deelde hij mede, dat er tien spaar bankboekjes, elk van f 100, waren ter hand gesteld aan vijf gezinnen, die gen kunnen tvovden aangeboden waarop zij aanspraak kunnen maken op grond van hun inkomen en hun maatschappelijke positie. vóór en vijf die na de 100.000ste aan gifte hadden gedaan. Gistermiddag hebben mevrouw cn burgemeester Kortmann een bezoek gebracht aan de gelukkige moeder. Als persoonlijk geschenk overhandig den zij een zilveren babybeker met inscriptie, o.a. het wapen van Breda en het getal 100.000. Tijdens dit bezoek heeft een jeugdharmonie wel een uur lang voor de versierde woning marsen en roffels ten beste gegeven. De beschuiten met muisjes werden verstrekt in een grote tent, die spe ciaal opgericht was. Ook de ambtena ren heisben van deze tractatie gepro fiteerd. En wie er ook van profiteerden wa ren de oorlogsmisdadigers, die in de Bredase gevangenis zijn opgeslo ten In een persconferentie noemde Bre da's burgemeester, rnr. dr, C. N. M. Kortmann, het niet zonder meer een plezierige gebeurtenis. De burgemees ter meende er ook reële belangen in te zien. Breda is nog steeds onder de gro te gemeenten achtergebleven. De bur gemeester sprak als zijn hoop uit dat door deze grensoverschrijding Breda nu financieel anders bezien zal worden en onder de eersteklas gemeenten zal mogen worden gerangschikt. In de raadsvergadering stond de bur gemeester nog eens nader stil bij deze mijlpaal. Een terugblik gaf volgens hem aanleiding tot optimisme. Na de raadsvergadering werd een zeer druk bezochte receptie gehouden. ZIJ wil een speciale commissie instel len, die leiding moet geven op "t ge bied der atoomenergie en een con trolebureau irs het leven roepen, dat verantwoordeb'jk is voor het vciligheids- toezicht op de grondstoffen voor de atoomsplitsing. De werkgroep komt tot de conclusie dat de Verenigde Staten en Canada bij bet 'iverk van' dit speciale comité be trokken moeten worden. De mogelijkheid dat atoomschepen in het gebruik goedkoper zuilen zijn wordt afgewezen, althans zeer gering geaent. Volgens Newsweek verwachten woord voerders van zeer hoog niveau, dat mevrouw Clare Boothe Luce, de Ame rikaanse ambassadrice In. Itahë, zeer waarschijnlijk aangezocht zal worden voor de post van ambassadrice in Groot-Brittannië. Het blad voegt hieraan toe, dat Winthrop Aldrieh. de huidige ambassa deur in Groot-Brittannië, het verlangen geuit heeft heen te «aan. f Gedurende het driedaagse Kerst- weekeind ziin 599 personen door ver- weersongelukken gedood, dat is nog ei f meer dan tijdens het vierdaagse Kerstweekeind van 1952. Verder kwamen 69 personen om het leven bij branden, vier bij vliegonge lukken en 125 bij allerlei andere on gelukken. doet u mee aan onze grote Winter- avondprijsvraag. Waarom zou u dat ook niet doen? Het vinden van de oplos sing is op zichzelf al een bekroning van het werk en als u daarenboven nog een van de meer dan duizend prijzen kunt verdienen, dan slaat u twee vliegen in één klap. Kijkt u van daag nog even op pag. 3? U vindt daar dan drie nieuwe op gaven. Weet u ze niet alle drie? Scha kel dan uw gezin of uw kennissen In. Wie niet sterk is, moet slim zijn. Veel succes! Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. J. S. BRUINS SLOT ROTTERDAM begroette het twintig- duizendste schip van het jaar 1955 in zijn haven. Daarmede is Rotterdam de tweede havenstad ter wereld geworden. Eer ste havenstad is New York. De tweede was tot dusverre Londen. En om de derde plaats verdrongen zich dan Ant werpen, Rotterdam en Hamburg. Heel vroeger was Londen eerste ha venstad. Later werd het door New York overvleugeld. En nu heeft Londen dan de tweede plaats aan Rotterdam moe ten afstaan. Deze ontwikkeling is een gelukwens aan Rotterdam waard. Zij Is trouwens niet slechts een Rotterdams, maar een nationaal belang van de eerste orde. Omstreeks twaalf uur is gister nacht nabij de Wethouder Balverskaae te Hillegom een personenauto, be stuurd door de 20-jarige mej, J. uit Hillegom, in het water gereden. De naast 'mej. J. zittende J. M. wist zich bijtijds in veiligheid te stellen. Direct nadat M. zich had bevrijd, heeft hij zich wederom te water begeven om te trachten het meisje te redden. Door de koude bevangen moest hij de strijd echter opgeven. De brandweerauto, die spoedig ter plaatse was. wist de auto zover op te takelen, dal men het meisje uit de auto kon. halen. Door doktoren en leden van de E.H.B.O. werd kunst matige ademhaling toegeoast, doch dit mocht niet meer baten. Het ongeluk is vermoedelijk geschied, doordat bei de personen waarschijnlijk ever: wer den afgeleid, zodat een ter plaatse aanwezige bocht niet goed werd ge nomen. heeft zelfs een helicopter de dijkwachf van de dijken in veiligheid moeten brengen. Het totale aantal doden is Inmiddels tot 53 geslegen. De "totale schade wordt op ruim 500 millioen gulden geschat. In Zuid-Oregon zijn na een weekeinde van zware slagregens grote gebieden onder water komen le staan. Het gevaar was het grootst in de eilandpolders Bradford en Jersey. Hier De communisten in de gemeenteraad van Pinsterwolde zijn Dinsdagmiddag op hun „eentje" begonnen aan de be handeling van de begroting voor 1956, nadat zij bij de aanvang van de ver gadering opnieuw in botsing waren ge komen met de minderheid in de raad. Meegedeeld werd dat de heren F. Lingbeek (PvdA) en H. Bosscher (Ge meentebelangen) bedankt hadden als lid van de commissie voor sociale zaken omdat zij samenwerking in deze com missie met de communistische meer derheid onmogelijk achtten. De raads leden der PvdA en Gemeentebelangen trokken hieruit de consequentie dat zij de vergadering moesten verlaten even als zij dat om dezelfde redenen reeds enige keren eerder hadden gedaan. De communisten Heten toen weten dat «r geen moeilijkheden meer zouden zijn wanneer een der leden in de commis sie door een ander zou worden vervan gen. Dit gebeurde, doch volgens de hui dige commissieleden Lingbeek en Bos- Gisteravond Is op de Boraestraat te Almelo de assuradeur G. J. Arendsen uit Almelo om het leven gekomen, toen de door hem bestuurde personen auto plotseling moest stoppen en door een bus werd aangereden. scher was ook nu een redelijke samen werking uitgesloten omdat volgens hen de houding van de communisten alle perken te buiten gmg. Na een kort doch rumoerig debat over deze kwes tie verlieten de niet-commumstisehe raadsleden dc vergadering waarna de communisten alleen aan de behandeling van de begroting begonnen. De corpschef der gemeentepolitie te Sliedrecht verzoekt namens de moeder de opsporing, aanhouding en terugbren ging van. Aaltje Antonia van Besmekom, geboren te Rotterdam op 5 October 1940 en wonende aldaar. Zij verliet op 22 December 1955 om on geveer 18 uur haar ouderlijke woning met medeneming van een op haar naam staand spaarbankboekje. Sindsdien is niets meer van haar vernomen. Vermoedelijk houdt zij zich op in de omgeving van Arnhem. Signalement: Lang 1.65 ni„ stevig postuur, iets rossig gepermanent haar, sproeten in het ge laat, dikke Lippen. Gekleed in kort grijs teddy jasje, zwarte plissé rok, wit trui tje met zwart fluwelen vest. vermoede lijk bruine schoenen. Door een nieuwe stijging van de Feather-rivicr is het water door een gat in de dijk langs Yuba City gedron gen, waardoor dit verlaten stadje voor de tweede maal in minder dan een week blank gezet werd. Men gelooft echter dat het water niet zo hoog zal komen te staan als Zaterdag toen de 10.000 inwoners moesten vluchten. Vee) schade kan deze nieuwe over stroming in Yuba City niet meer aan richten. Waar het water het hoogst komt. zijn dc vernielingen reeds groot. Het grootste nadeel is de vertraging die het water bij het zoeken naar slachtoffers veroorzaakt. Het is mo gelijk dat wel honderd personen er Zaterdag niet in geslaagd zijn aan de muur van water te ontsnappen, zeg gen de autoriteiten. (Van onze parlementaire redacteur) Plet staat nog niet vast '.at er tussen vandaag en 4 Januari in Genève of Den Haag nog bijeen komsten zullen worden gehouden van de politieke of financiële econ. des kundigen van de NederlandsIndo nesischs conferentie. Zolang over de politieke vraagstukken geen besluiten zijn gevallen kunnen de deskundigen slechts geringe voortgang maken. Het wachten, is op de voortzetting van de ministersconferentie. Uiteraard hangt deze voortzetting weer af van de bin nenlandse ontwikkeling in Indonesië. Het kabinet-Harahap, dat de Indone sische delegatie heeft afgevaardigd, kan middelerwijl vallen. De Bilt, Woensdag 10 uur: Een in betekenis toenemende oceaandepressie trok naar het zeege bied tussen Schotland en IJsland. Tus sen deze depressie en een krachtig hogedrukgebied boven Spanje werd een nieuwe hoeveelheid zachte en vochtige oceaanlucht naar West-Europa gestuwd. De voorste begrenzing pas seerde Dinsdagavond, vergezeld van een brede regenzone, ons land. De wind draaide daarbij naar Zuidwes telijke richting en nam weer iets in kracht toe. De depressie beweegt thans naar de Noorse kust en het bijbehorende koufront zal ons van avond bereiken. Na de frontpassage ruimt de wind naar Westelijke rich tingen, maar hij vermindert niet veel in kracht. De lucht, die daarna wordt aangevoerd, is minder zacht en dro ger, zodat opklaringen zullen optre den. Er zullen echter ook enkele buien tot ontwikkeling bomen. HET RAMPGEBIED IN DE VERENIGDE STATEN "OtTLAMO MEtlT J 54 U - rOANtlSCQ V nevaoa 2ZSAHTA ZXtfZ I I I {KT'' \t J'CSSA ei CALIFORNIË 500 km CANADA VSR£WGOt S7A7£N MEXICO VPELT|SS4#Ö Naam Straat Woonplaats wenst het dagblad Trouw tot 31 December 1955 gratis te ontvangen en zich te abonneren. Betaling kan geschieden per week (52 cent)/per kwartaal 6.75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan: Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1