Goede illustratie MALAKKA PRAAT MET COMMUNISTEN Vredesgesprek na jaren strijd in rimboe Erkenning van partij scherp afgewezen Opperste Sowjet wil uitwisselingen Trouw-directie hield druk bezochte receptie HARTELIJK AFSCHEID VAN HET PERSONEEL töie ben Politieke werkgroep vandaag in Genève bijeen Tienjarig beleid waardig afgesloten Grote oefenreis van het smaldeel 5 naar Middellandse zee Weer overzicht De kwestie van de V alentine-tanks Bulldozer stortte in scheepsruim PARLEMENTAIRE DELEGATIES Uit het slop? DONDERDAG 29 DECEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3268 Drie Lloydschepen vechten tegen de storm eh de tijd Commimisten] eider stelt eisen NED.-INDONESISCHE CONFERENTIE Waarschuwing tegen lawinegevaar Israël accoord met plan-Hammarskjoeld m Loodsdiensten gestaakt V -\ Tramstagnatie van vijftig minuten Bestuurder overleden (Van een onzer redacteuren HET was opwindend en het was boeiend, vooral in de periode na de oorlog. Als ik hier een beeldspraak mag gebruiken, ontleend aan het uitgeversbedrijf, dan wil ik opmerken, dat een mogelijke herdrukvan onze periode bij TROUW, wel correcties zou tonen, maar de tweede druk zou toch in hoofdzaak gelijk zijn aan de eerste. Deze woorden sprak de heer C. A. Keuning, gistermiddag op de afscheidsreceptiewelke de directie van N.V. Dagblad Trouw in een der bovenzalen van „Carlton" in Amsterdam heeft gehouden, naar aanleiding van de afsluiting van tien jaar beleid. De heer Keuning, die evenals zijn mede-directeur, mr. K, van Houten, Trouw vaarwel zegt. dankte mede uit vaam van zijn collega-directeur voor de belangstelling de vriendelijke woorden en de geschenken en zeide met grote voldoening aan het Trouw-concern te hebben gearbeid. Hoewel het reeds einde 1946 in de bedoeling had gelegen naar de N.V. Zomer en Keuninas Uitgeversmij. te Wagevingen terug te keren, hebben velerlei omstandigheden er toe geleid, dat de heren Keuning en Van Houten een combinatie van namen, die een bcgri p zijn geworden in de na-oorlogse dagbladwereld eerst einde 1955 als directie zijn afgetreden. Zoals reeds gemeld zal de heer H. de Ruig, die reeds geruime tijd aan het bedrijf verbonden is, met ingang van 1 Januari als directeur optreden. Mr. G. A. Diepenhorst, voorzitter van het bestuur van de Stichting „Waarborg fonds Trouw", sprak de scheidende directie hartelijk toe. :15 De directie van Trouw neemt afscheid en wenst haar opvolger geluk. Van links naar rechts: mr. K. v. Houten, de heer C. A. Keu ning en de heer H. de Ruig, de nieuwe directeur. Dank van A.N.P. Lange rij Zie verder pag. 3, 2e kol.) Mevrouw M. van Houten- Chardon, echtgenote van de scheidende Trouw-directeur mr. K. van Houten, heeft de doek weggetrokken, die de siervaas geschenk van het personeel bedekte. 1 Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 ti Li Postbus 1112 - Postgiro No. 4245 naienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 'a-Gravenhage: Huvgensplem 1 Poster-r, 4248R7 Redact,e: Tel. 111892 - Adm Tel. 114402 Klaehtendienst 18.30-19 30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b - Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week f r»»*. «75 Der kwartaal Per maand, per Kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks TuïUM> Weersverwachting' tot Vrijdagavond, ONBESTENDIG Veranderlijke bewolking met plaatselijk buien. Krachtige en tijdelijk tot matig afnemende wind tussen Zuidwest en West. Langs de kust aanvankelijk nog harde Westelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN HAAN 29 December: zon op 8.50, onder 16 37: maan op 17 25, onder 8 52 v.m. Directie: C. A. KEENING en Mr. K. VAN HOETEN Hoofdredacteur; Dr. J. A. H. «L S. BRUINS SLOT ONDER de titel Christelijke orga nisatie" schreef mr. k. Groen een Inleiding tot het ontstaan en de ont wikkeling van bet christelijk partijwe zen en van het christelijk sociaal-eco nomisch organisatiewezen in Neder land. Deze brochure 35 pagina's groot bevat een voordracht die de schrijvci hield voor een christen-democratische studentenvereniging in Keulen. Het is een zeer gecomprimeerde be schrijving van de geschiedenis die ir Nederland geleid heeft en leiden moest tot christelijke politieke en sociale or ganisatie. Het geschrift bevat dan ook zeer veel gegevens in goed verband geor dend, die voor het begrijpen van het ontstaan van christelijke partijen en chnsteiijk-sociale organisaties noodza kelijk zijn. En wij geloven dat velen ook in Nederland er hun winst mee kunnen doen door dit boekje aan te schaffen en er kennis van te nemen. DE gedachte die zich bij ons, toen we de brochure van mr. Groen ge lezen hadden, zeer sterk naar voren drong was deze: Wat blijkt uit deze geschiedenis toch overduidelijk dat cr 'n onontkoombare samenhang is tussen het vraagstuk van de politieke en maatschappelijke orga nisatie en de religieus-theologische problematiek. Er zijn vele mensen, die denken dat godsdienst en theologie in de politiek een soort van verstorende factoren zijn. Men meent dan dat wanneer theolo gen of theologisch beïnvloede mensen het maar niet in hun hoofd hadden ge kregen om met hun speciale denkbeel den de politiek onveilig te maken, er nooit van een conflict om de godsdienst in de politiek sprake zou zijn geweest, omdat dan de politieke problematiek vanzelf buiten de godsdienstige proble matiek zou zijn gebleven. Misschien denken die mensen dan ook nog met een soort van groeps- zelfverwijt aan politieke misslagen door hen in het verleden begaan b.v. in de onderwijskwestie waar door zij die bemoeienis der theologen als het ware hebben uitgelokt. Maar dat neemt toch niet weg dat zij bet in de grond der zaak een dwaasheid achten. TV7IE de geschiedenis op zich laat in- werken wordt er weer zeer dui delijk bij bepaald dat de discussie met betrekking tot de vragen van po litieke partij en maatschappelijke or ganisatie niet van één kant, maar van twee kantpn een religieuze kwestie Is en tot een theologische discussie aan leiding geeft. 'Jit het geschiedverhaal blijkt name lijk dat aan elke positiekeuze in dit conflict een religieuze positiebepa ling voorafgaat. Het gaat om een ap preciatie van de politiek vanuit het eigen religieuze standpunt, om de waardering van mensen en verhoudin gen vanuit het eigen religieuze stand punt, omtrent het stellen van idealen, die voor ieder religieus bepaald wor den. Het sterkst spreekt dit tilt het Bis schoppelijk Mandement en het Her derlijk Schrijven en uit wat daar om heen gebeurd is. In de vorige eeuw trachtte men rationalistisch ais men was en de godsdienst afgeschreven als men had dat nog wel eens te verdonkeremanen. Maar uit de jongste geschiedenis blijkt dat er achter de keuze van de „algemene" partij precies evenzeer een religieuze overtuiging en een theo logie gelegen is als dat ten aanzien van de keuze voor een christelijke par tij het geval fs. Daarom is de discussie over de po litieke partijformatie, die op dit ogen blik in Nederland aan de gang is van zo fundamentele aard. En daarom is de politieke strijd in Nederland van daag de dag zo belangrijk. De hier aangekondigde brochure 1) is daarvan een goede illustratie. IVornsdagmorgvn tvrrd op de Amster damse srheepsiiprj G. de Vries Lentsch jr. de mijncmeper Hr. Ms, „Wilder- iank" officieel ot ergedragen en in dienst gesteld. A'rt deze plechtigheid heeft de burgemeester i«n Vildertank, de heer R. Lie se, namens zijn gemeente een scheepsklok aangebodendie de com mandant tan de zeebodemluitenant ter zee ticeede klasse C. J. Maats, in onttangst nam. Drie Lloydschepen, die op weg zijn naar Rotterdam en hier volgens het vaarscbema voor de jaarwisseling moesten aankomen, voeren thans op de onstuimige zee een verbeten stnjd met S.nt Sylvester. Een van hen, het s.s. „Temate", komend van Calcutta, heeft de strijd zo goed als zeker reeds verloren, en za! wel niet eerder dan op één Januari in Rotterdam kunnen zijn. De opvarenden der beide andere schepen, het s.s. „Sarangan" en het m.s. „Kota Inten", beide komend uit Indonesië, rnaken echter een goede kans Oudejaarsavond thuis te kun nen vieren. De „Sarangan" wordt, on voorziene omstandigheden voorbehou den, reeds in de vroege morgen van 30 December aan. de Lloydkade te Rotterdam verwacht en de „Kota In- ten" op Oudejaarsmorgen, Laatstge noemd schip brengt onder meer een kieir.e 4000 rijstvogels en 5000 slan- genvellen mee. IN de Engelse school te Baling, een kleine stad in Nbord-Malakka nabij de grens van Thailand, zijn gisteren onderhandelingen begonnen tussen de autoriteiten van Malakka en Singapore en vertegenwoordigers van de communistische party, die reeds acht jaar wordt bestreden. De communistische leider Chin Peng, op wiens hoofd de Britten eens een prijs van 800.000 gulden hebben gezet, is uit de rimboe te voorschijn gekomen en heeft getracht waarborgen van de autoriteiten te krijgen voor het voortbestaan van de communistische partij als voorwaarde voor het staken van de rimboe-oorlog, die aan 10.000 mensen het leven heeft gekost. Prins Abd. Rahman verklaarde na een mededeling van Chin Peng op een pers conferentie echter, dat Chin Peng hem had gezegd de besprekingen niet te kun nen voortzetten. De prins zei, dat hij niet kon zeggen, dat de besprekingen waren afgebroken, aangezien Chin Peng te kennen had gegeven, dat hij de an dere communistische leiders eerst moest spreken alvorens de onderhandelingen te kunnen voortzetten, Hij deelde voorts mee Vrijdag offi cieel te zullen bekend maken, dat de regenngsamnestie voor de communis ten over een maand zal aflopen. Chin Peng en zijn gezelschap, be staande uit zev-n personen, waren uit het oerwoud naar Klian Inten, 32 km van Baling gekomen, waar zij een Britse oficier ontmoetten, die met Chin teecn de Japanners heeft ge vochten. De Britse officier was niet gewapend. Met twee politieauto's be gaf men zien naar Baling, dat bijna 1000 km ten Noordwesten van Singa- In de eerste plaats vroeg de com munist erkenning van zijn partij. Toen dit geweigerd werd, eiste hij, dat zijn aanhangers vrij uit zouden mogen gaan en zich zouden mogen aansluiten bij iedere andere Malaise partij of zalf een politieke partij zouden mogen vor men, die gewijd zou zijn .aan de voort- zellino var. de communistische partij. Beide eisen stootten echter op een botte afwijzmg door de eerste minister van Malakka, prins Abdul Rahman, die zei, dat de door de communisten in de lange strijd begane wreedheden te ernstig waren om een dergelijke regeling te kunnen aanvaarden. Rahman zei, dat de communisten, hangende een onderzoek, ender een of andere vorm van arrest zouden moeten staan en dat zij, die trouw aan de regering van Malakka zouden be loven en zich van communistische ac tiviteiten zouden onthouden, op vrije voeten zouden worden gesteld. Zij zou den zich gedurende een bepaalde tijd in een bepaald gebied moeten ophou den en zich op gezette tijden bij de politie moeten melden. Zij zouden zich bij iedere bestaande politieke par tij in Malakka mogen aansluiten en ook een nieuwe partij mogen vor men. indien deze maar niet streefde naar een herleving van de communis tische partij. Chin Peng zal over deze voorstellen nadenken en vandaag zul len de onderhandelingen worden voort gezet. Gisteravond is van 5 uur tot tien voor zes het tramverkeer in de oostelijks buis van de Statentunnel te Rotterdam gestagneerd geweest, doordat de beugel van een motorwagen van lijn 22 ver moedelijk gebroken was. 1) Voor het Verbond Patrimonium uit gegeven door Ulte. J. C. Peilicaan. Amster dam 1955. Het oefensmaldee! 5 onder bevel van commandeur L. J. Goslings en bestaan de uit hr. ms. kruiser De Zeven Pro vinciën, commandant kapitein ter zee G, B, Fortuyn, hr. ms. torpedobootja- ger Evertsen, commandant kapitein-lui tenant ter zee H. M. van den Wall Bake. hr. ms. fregat Van Ewijck, com mandant luitenant ter zee der eerste klasse N. J. H. Gregory en hr. ms. onderzeeboten Zeeleeuw en Walrus, commandanten luitenants ter zee der eerste klasse A. S. de Vries en G. P. F. Munnik, zal op 12 Januari 1956 uit varen voor een oefenreis naar de Mid dellandse Zee, waarvan het eind Maart in Nederland wordt terugverwacht. Bij het smaldeel zal een aantal vlieg tuigen van de Marineluchtvaardienst worden ingedeeld, dat van walbases uit zal opereren. Het zijn Lockheed Neptune lange-afstands patrouillevliegtuigen van squadron 320. Hawker Seafury gevechts vliegtuigen van squadron 860 en Grum man Avenger, onderzeebootibestrijdings- vliegtuigen van squadron 4. Voorts ligt het in de bedoeling, dat het smaldeel gezamenlijk zal oefenen met Britse en Franse zeestrijdkrachten. Tot 20 Januari worden de operaties Naar het A.N.P. verneemt ral vandaag ia Genève een vergadering worden ge houden van de politieke werkgroep van de Nederlands-Indonesische conferentie. Hiertoe zouden gisteravond de regerings commissaris voor Indonesische aangele genheden. mr. N. S. Blom en drie advi seurs van de Nederlandse delegatie, de heren mr. P. Eijssen, jhr. mr. H. F. van Panhuijs en D. J. van Wijnen, per vlieg tuig naar Genève vertrekken. De Neder landse gedelegeerden worden vanavond in Den Haag terugverwacht. De Indonesische zaakgelastigde in Den Haag, de heer Kweedjiehoo, zon gister avond per vliegtuig naar Genève trekken. Naar van Indonesische zune "werd medegedeeld, zal de heer Kwee- djihoo in Genève een aantal routine kwesties bespreken met de minister Anak Agoeng. Met hetzelfde vliegtuig vertrok naar Genève de heer P. de Queljoe, cue Dinsdagavond uit Indonesië in ons lana is aangekomen voor het bespreken van administratieve aangelegenheden met be trekking tot de repatriëring van Am bonezen. Voordat de heer De Queljoe in ons land met de besprekingen zal begin nen, zal hij in Genève overleg plegen ïnet minister Anak Agoeng. De Bilt, Donderdag 10 uur. Een oceaanstoring, die zich tot een volwaardige stormdepressie ontwik kelde, koerst naar de Noorse kust. Het koufront van de depressie pas seerde Woensdagavond ons land, waarna een gebied met opklaringen zich over onze omgeving uitbreidde. De wind nam vannacht plaatselijk tot stormachtig toe en in het Wadden gebied zelfs tot een Westerstorm. Onder invloed van een nieuwe oceaanstoring worden de luchtdruk- verschillen geleidelijk kleiner waar door de wind langzaam afneemt. De storing beweegt zeer snel naar de Britse eilanden en zal morgen het weer in ons land beïnvloeden. Dit heeft tot gevolg dat de wind later weer de neiging vertoont uit Westelijke richtingen aan te wakke ren. De regenkansen nemen weer toe, maar in de temperatuurverdeling komt. weinig verandering. van het smaldeel gehouden in het Ka naal en de westelijke Atlantische Oce aan, waarna een bezoek aan Oran in het voornemen ligt. Van 27 tot 30 Januari zullen zo mogelijk de beide onderzee boten, tezamen met hr. ms. Evertsen, Palma (Majorca) en hr. m.s. De Zeven Provinciën Malaga bezoeken. De oefeningen in het westelijk gedeel te van de Middellandse Zee duren tot 16 Maart. Het is de bedoeling, dat het smaldeel van 16 tot 20 Maart een be zoek brengt aan Cadiz, waarna het smal deel thuisvaatrt en op 27 Maart te Rot terdam wordt verwacht. Tijdens de thuisreis worden oefenin gen met Britse vlooteenheden gehouden Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bekendgemaakt vernomen te hebben, dat In de afgelopen vier maanden 190 Valentine-tanks als over tollig oorlogsmaterieel via Britse havens naar België verscheept zijn. Deze 16-tons tanks uit de tweede we reldoorlog zijn' in België opgeknapt en volgens berichten uit Antwerpen zijn er vordoende om enkele regimenten van hei Egyptische ieger mee uit te rusten. De Britse regering heeft als gevolg van deze transacties nieuwe restricties ingevoerd op de export van overtollig oorlogsmaterieel. De uitvoer van de 190 tanks is offici eel onthuld door een woordvoerder voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Daily Telegraph had echter reeds uit Antwerpen het juiste aantal verzon den tanks vernomen en toen te horen gekregen, dat zij opgeknapt en naar het Midden-Oosten verscheept werden. Sinds September moeten zij met drie Egyp tische schepen naar hun plaats van be stemming gegaan zijn De Valentine-tanks waren oorspronke lijk door Britse handelaren in overtol lig militair materieel met een formele vergunning van de Britse regering aan een Belgische onderneming geleverd. Aan dezelfde Belgische firma zijn ver der brengun-carriers, gevechtswagens en ruim 150 jeeps verkocht. Naar verluidt is al dit materieel eveneens verkocht aan de Egyptenaren, die officieren van hun eigen léger naar België zonden om toezicht uit te oefenen op het opknap pen van de tanks en het andere mate rieel. Na een geheime gedachtenwisse- ling met de Britse autoriteiten heeft de Belgische regering doen weten, dat zij de aflevering van dit opgeknapte oor logsmaterieel aan Egypte niet kon be- letten. In de vroegte is gistermorgen een bulldozer tijdens het manoeuvreren op de houten luiken op een tussendek van het Griekse zeeschip „Ioannis Inglessis" in de Amsterdamse haven, in het diepe ruim gestort. De 44-jarige bestuurder, W. Kramer uit de Makassarstraal te Am sterdam. kwam hierbij om het teven. Hij moet op slag dood zijn geweest. Het Bureau voor Lawine-onderzoek in Davos heeft gisteren de eerste lawine- waarschiuvmg van het wintersportseizoen 1955—'56 uitgegeven. Zeggend dat tussen de 10 en 50 centimeter sneeuw is ge vallen in streken boven de 1.500 meter, waarschuwde het bureau de skiers op te passen voor sneeuwverschuivingen. De Oostenrijkse mcterologische dienst heeft waarschuwingen uitgegeven voor lawinegevaar in de Alpenprovincie Tyrol en Vorarlbcrg. Israel heeft de voorstellen, die door Hammarskjoeid, secretaris-generaal der Ver. Nafies gedaan zijn tot regeling van de situatie in de gedemilitariseerde zone van Nitzana, aanvaard. Dit werd ts Je ruzalem meegedeeld door een officiële woordvoerder. Hammarskjoeid stelde voor. de oude Palestijnse grens langs de Westzijde van de gedemilitariseerde zone geheel te markeren, waarna Egypte alle con troleposten en versterkte posten ten Westen van de Westelijke zonegrens houdt en uit de zone zelf alle mijnen versperringen en troepen terugtrekt. Aan de andere kant zou Israël alle versperringen, mijnen, etc. uit de zone verwilderen en alle personen uit het gebied doen terugtrekken, met uitzon dering van 30 man politietroepen en de inwoners van de nederzetting Keztot Kibboets. De woordvoerder legde er enige na druk op, dat Israël het voorstel-Ham- marskjoeld „in principe" aanvaardt, omdat Israël nog enige toelichting wenst omtrent het detail, dat de mar kering verricht zou worden door de bestandscommissie der Ver. Naties. De Raad van de Nationalisten - een van de twee kamers van hel Russische „parlement", de Opperste. Sowjet heeft gisteren de benoemingen van twee nieu we opperrechters goedgekeurd. Alexei Kostromin en Nikolai Grisjin komen in de plaats van Andrei Soeslin en Wladimir Syoeldin. die beiden een diensttermijn van vijf jaarachter de rug hebben. Soeslin had indertijd een aandeel bij de veroordeling van Victor Abakoemow, een medewerker van Beria, chef van de geheime politie. Abakoemow kreeg de doodstraf. Waarnemers beschou wen de nieuwe benoemingen echter als een normale verandering, meldt Reuter. Verder keurde de Raad van de Natio nalisten de internationale uitwisseling van parlementaire delegaties goed. die in het afgelopen jaar heeft plaats gehad. pore ligt. Hier wachtten de beide pre- j De raad heeft aangedrongen op een miers en Sir Tsen Lock Tan. voortzetting van dit programma in 1956. De voorzitter van de Raad van de Na tionaliteiten, Lacis, deelde mee, dat dit jaar veertiem delegaties van buitenlandse parlementen de Sowjet-Unie hebben be zocht en dat een Sowjet-delegatie een be- zoek'aan Engeland, België en Zweden zal brengen. Hij betreurde dat men in som mige landen niet geantwoord beeft op de verklaring van de Opperste Sowjet van Februari jl„ waarin werd opgeroepen tot meer contact tussen de parlementen. Lacis zei verder, dat in 1955 ongeveer 6.000 buitenlandse toeristen naar de Sow jet-Unie zijn gekomen en dat ongeveer i.QOO Sowjet-toeristen naar het buitenland reisden. Beide kamers van de Opperste Sowjet hebben eenstemmig een lichteliik gewij zigde begroting voor 1956 aangenomen, waarop de inkomsten op 592.701 mülioen roebel en de uitgaven op 569.625 millioen roebel geschat worden. „Waarborgfonds TROUW" gewaagde van dankbaarheid en waardering voor het feit, dat het tweemanschap met zoveel durf en energie op de comman dobrug van de krant heeft gestaan, dat het Trouw in rustig vaarwater heeft geleid. Spreker roemde de succesvolle ex ploitatie en sprak van een bekwaam beleid. „Onder Gods zegen heeft Trouw zich een solide positie in ons volksleven verworven en een volksdeel aan zich verplicht. Ge kunt heen gaan, vol vol doening over uw arbeid. Het verheugt ons, dat het afscheid verzacht wordt, doordat ge beiden als nieuwe leden uw intrede doet in het bestuur van het „Waarborgfonds", waardoor ge uw ervaring en voorlichting in dienst blijft stellen van het dagblad TROUW." De heer Diepenhorst richtte zich met een kort woord van welkom tot de heer H. de Ruig, van wie hij hoop te, dat deze het lichtend spoor van zijn voorgangers zal volgen. F EN twintigtal ziekenfondsen in het centrum des lands heeft besloten na 1 Januari a.s. een uniforme premie te berekenen voor de vrijwillige ver zekering Hiermede wordt ten aanzien van de vrijwillige ziekenfondsverzekering een nieuwe weg ingeslagen, waarbij de ge dachte „Draagt elkanders lasten" op de voorgrond heeft gestaan. Door middel van een onderlinge ver rekening zal er voor gezorgd worden dat elk fonds aan zijn trek komt. Deze ontwikkeling is opmerkelijk. Indien zij verder voortgang vindt ook in Zuid-Holland Is iets dergelijks gaande schept zij wellicht mogelijk heden om met de vrijwillige verzeke ring uit het slop te geraken, waarin deze de laatste jaren Is geraakt. De handelsbesprekingen, welke door een Nederlandse en een Portugese dele gatie te Lissabon zijn gevoerd, hebben geleid tot verlenging van het tussen beide landen bestaande handelsverdrag tot 1 Juli 1956. ONDERDEN lezers in het land zien JL reikhalzend uit naar de krant, welke dagelijks de drie nieuwe opgaven brengt voor onze grote Winteravond prijsvraag „Wie ben ik?" Vele gezinnen worden aan het werk gezet om de soms lang niet gemakke lijke opgaven tot een goed einde te bren gen. Maarnet einde kroont het werk. Er Uggen prachtige prijzen op U te wachten, in to taal meer dan dui zend. En waarom zoudt U niet tot de prijswinnaars beho ren? Kijkt U even op pag. 3. Wij leggen U 't vuur weer na aan de schenen, maar onze abonné's zijn voor geen kleintje vervaard als het op oplossen van puzzles aankomt. Dat weten wij uit ervaring! AAN het afscheid van het perso neel ging een receptie vooraf, waarop tal van leidende figuren uit de dagbladwereld en verwante instel lingen en organisaties hun waarde ring voor de persoon vaa de heren Keuning en Van Houten tot uitdruk king hebben gebracht. Mr. G. A. Diepenhorst, voorzitter van het bestuur van de stichting NAMENS het bestuur van da Ver eniging „De Nederlandse Dag bladpers herinnerde de heer J. W. Henny aan de jarenlange samenwer king met de heren Keumng en Van Houten in dit college. Spreker noem de de scheidenden goede vrienden, die hij alle goeds toewenste bij hun verdere taak in Wageningen. De heer H. H. J. v. d. Poll, direc teur van het Algemeen Nederlands Persbureau stelde vast, dat de heer Keuning eerst als lid van de Raad van Advies en later als lid van de Raad van Beheer van het A.N.P. zeer veel heeft gedaan voor de hernieuwde ver schijningsvorm van dit bedrijf in de wereld van de publiciteit. „Het A.N.P. is U zéér dankbaar voor Uw hulp. Moge God U nog vele jaren van niet al te grote Inspanning gun nen." Niet minder persoonlijk en warm van toon was de toespraak van drs. J. A. Meyer, lid van de Stichting „Het Parool''. „De banden van Trouw en Het Pa rool gaan terug tot 1942, toen de eind redactie van Het Parool in Wagenin gen gevestigd was. Wij vergaderden in de drukkerij VADA. Bij arbeid in de illegaliteit stuitte men. vooral als men in Wageningen kwam, al spoedig op Keuning en Van Houten. Het con tact is in de na-oorlogse jaren voort gezet. De heer Meyer noemde het een verlies, dat dit contact thans verbra ken wordt. Voor en na deze toespraken, die door de heer Keuning werden beant woord maakten velen van de gelegen heid gebruik de scheidenden de hand te drukken en de heer H. de Ruig te complimenteren met zijn be noeming. Tot degenen, die in de met bloem stukken versierde zaal van Carlton afscheid kwamen nemen, behoorden: Mr. A. B. Roosjen, lid van de Chr. Nationale Persvereniging, de hoofd redacteur van het A.N.P., de heer D. J. Lambooy, mr. M. A. H. Lysten, al gemeen secretaris van het A.N.P., mr. C. A. Steketee, directeur en mr. H. M. Planten, hoofdredacteur, van het Al gemeen Handelsblad, alsmede de heer De loodsdiensten Wielingen en Oost* gat zijn vanmorgen tijdelijk gestaakt. De loodsdiensten Nieuwe Rotterdamse Waterweg en IJmuiden zijn tijdelijk ge. staakt. Uitsluitend voor kleine schepen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1