Grenzen der vrijheid Commerciële infiltratie in Azië en Afrika Kustvaarder ,Ruby is terecht Water in W werd opgezweept Gevaarlijk spel bij woeste zee Westen maakt zich bezorgd Erg Reizen duurden uren langer l(/U ik?' NIEUWE RUSSISCHE POLITIEK Openluchtschouiv en rechtszitting „Nuttig overleg in Genève Anstige spanning j^ubRy°' ten einde Midden-Oosten in Londen ter tafel Ondervraging bij New York Times W eeroverzicht VRIJDAG 80 DECEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3269 r Loodsdiensten hervat ij gen kansen voor Mendes-France Indonesisch woordvoerder valt min. Luns aan r Postzegels met een pepernnuilsmaah Besprekingen op Malakka (zonder succes) geëindigd Voor onze postabonné's O A edciland-l ndonesië O M Toen bleek dat het kustvaartuig; Kinderbijslag voor zieke ook niet in een der andere havens langs de kust was binnengelopen.! 0f gebrekkige kinderen begon men zich zorgen te maken.4" blij Wegdek brug over de Noord is slipgevaarlijk OPWINDING IN V.s. J .w.™ SM. Rotterdam: Witte de Withrtraat 30 Telef. 315700 <4 1 vr?' w1S i112 Postgiro No. 424539 Kiacr.tendienst abonnementen 38.30-1930 Zateidasx 17—18 mir; Telefoon 115700 VGravenhag.- H.,vKerleDle,n i Poetgiro 424367 Redactie: Tel. 111892 -- Aam, Tel. 114402 Klac.Urnd.ensi 18 30—1930 U: Tel. 362469 Schiedam. Lange Kvrksüaat 2<b - Telefoon 67882 Abonnementspru<s i'.'. cent per v eek 1'>r t «75 per kwartet _P Loa.e u Vei schijnt dagelijks furUM- Weersverwachting:, geldig: tot Zaterdagavond. KANS OP BUIEN Aanvankelijk opklaringen, later weer toenemende bewolking. Plaatselijk enkele buien. Vannacht in het binnenland temperaturen om het vriespunt, morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als van daag. Matige tot krachtige en iater langs de kust mogelijk harde wind tussen Noord en West. ZON EN .MAAN 30 December: rem op 8.50. onder lfi 18; maan op 18.31, onder 8 32. Directie: f'. A. KKl.'NT.VG en .Mr. K. VAN HOUTEN Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT VOOR het jaar ten einde spoedt, willen wij een schuld inlossen je gens prof. mr, P. .1 Oud On/e le/ers sullen zich herinneren dat wij een poes seli'dmi het was op 17 No vember j.l. naar aanleiding van de parlementaire discussie over Gods wei vu de gcestelnke vrijheid en naar aanleiding san hetgeen prof Oud daarbij hnri gezegd, hem een paar vragen hebben gesteld De eerste viaag had betiekktng op de stelling san pi »f Oud dat de overheid Gods wet niet \erbmdend mag verklaren, omdat /ij daardoor haar opvatting van die wet verbin dend verklaart en daardoor /ou dan de geesteh'ke vrijheid in het gedrang komen. Wij vroegen toen: Geldt dal met voor elke wet en gij stolt op die wijze toch ook met elke menselijke wet bui ten werking De tweede vraag had betrekking op het feit dal prof Oud als grens voor de vrijheid niet Gods wet maar de algemene normen der beschaving stelde. On/e vraag was: Leiden die algemene normen der beschaving er niet toe dat dan de grens der vrijheid verdwijnt in een immer doorgaand re lativisme" PROE. Oud is /O vriendelijk ge weest ons in „Elseviers Week blad'' van 26 November j 1. van ant woord te dienen Wat de eerste vraag betreft heeft prof. Oud opgemerkt dat de vergelij king tussen dc goddelijke en de men selijke wet in de/en niet gemaakt mag worden, omdat bij menselijke wetten ruet een rol speelt „de factor, die ik zou willen noemen die ran geloof en openbaring. En bij de uitlegging van Gods wet is laatstgemelde factor juist de alles overheersende. Ik denk niet. dat het bil ..Trouw" tegenspraak zal ontmoeten", aldus prof. Oud. „als ik constateer, dat daarbij een uiterst be langrijke plaats inneem!, hoe iemand staat tegenover de Bijbel". NEEN, dat ontmoet inderdaad geen tegenspraak bij ons. Uit de na dere beschouwing van prof. Oud treedt echter duidelijk aan het licht dat niet in de eerste plaats de moeilijkheid van het antwoord op de vraag: Wat houdt Gods wet in. die prof. Oud in eerste instantie als het punt van geschil naar voren had"" gebracht ons verdeeld hotidt. maar het antwoord op de vraag wat het gezag van de Bijbet is. Prof. Oud zegt: Daarover is ver schil onder de mensen en derhalve mag de overheid, die de geestelijke vrijheid heeft te eerbiedigen, over die vraag geen uitspraak doen. Deze opvatting betekent naar onze mening, dat de liberale opvatting met zich meebrengt, principieel met zich meebrengt, dat de Bijbel voor de Overheid geen gezag heeft. Het is van belang zich dat goed in te denken. Want dat heeft voortdurend conse quenties IN nauw verband hiermee staat de tweede kwestie. Ook prof. Oud is de mening toegedaan dat dc vrij heid grenzen heeft en moet hebben. En als het gezag van de Bijbel die grens niet vormen kan, moet het iets anders zijn. En dat zijn dan „de nor men der algemene beschaving". Prof. Oud erkent dat men daarbij aan re lativisme nooit geheel ontkomt. Hij acht de gren.t der vrijheid van twee erlei aard. De eerste is deze. dat de speciale overtuiging die men eerbie digen zal het kenmerk der achtbaar heid moet bezitten. En de tweede is. dat de vrijheid -an de een niet te kort mag doen aan de vrijheid van de an der. Met volledige erkenning dat de ze nadere omschrijving inderdaad tot op zekere hoogte giensbepalend is. blijft het bezwaar bestaan dat hier aan het subjectieve inzicht we! een heel grote te grote speelruimte gelaten wordt. O ROF. Oud heeft ons ook een te genvraag gedaan. Is uw gedach- iengang, zo zegt hij. die bij het cre- hiatsedebat tot uitdrukking gebracht 's, niet een voorbeeld van het relati visme dat gij in de liberalen be strijdt? Gij steldet het namelijk als een eis van principiële christelijke staatkunde dat voor mensen die hun Üjk wensen te doen verbranden vrij heid daartoe moet bestaan. Maar waarom, zo vraagt prof. Oud. is dan de volledige gelijkstelling van beide vormen van lijkbezorging geen eis van principiële christelijke staatkun de? Wat moet ons hier de grens wij zen? Waarom is dit geen relativisme? Wij kunnen hier nu niet op de ma terie in details ingaan. Wij hebben dat trouwens in het verleden hier en elders uitvoerig gedaan. Maar op de vraag waar het om gaat: Wat moet ons hier de grens wiizcn?, is een duidelijk antwoord te Keven. Die grens moeten wil vinden tn dc historische gegevenheden van vandaag, die uiteraard vloeiende zijn. maar aan de hand van dc Biibei. welks gezag men en ook de over heid on voorwaardelijk erkent. Daarom is deze opvatting naar onze mening ondanks het feit dat men met subjectieve factoren en re latieve factoren daarbij te maken heeft, het tegendeel van subjectivis me en relativisme. De bijeenkomst van de juridische werkgroep van de Nederlands-Indone sische conferentie, die gisteren in Ge neve is gehouden, heelt tot „nuttig over lag geleid over de vormen, waarin de op ie stellen protocollen sullen worden gegoten. Dit is gisteravond van Neder landse zijde in Den Haag medegedeeld. Van beide lijden werden de weder zijdse standpunten nader toegelicht. Het ligt in de bedoeling, dat de Ne derlandse en Indonesische delegaties op 1 Januari in Genève aanvczit zullen /im voor de voortzetting van ce confe- ïontle. Het is nng niet bekend, of voor ne/e datum nog vergaderingen zullen n-otden gehouden van de weiKgioepen. Gisteravond om vijf vror half acht Is de loodsdsertH Nieuwe Rotterdamse Wa terweg te Hoek vai Holland hervat voor alle schepen. Om kwart over zes zijn dc loodsdiensten W.elir.gen en Oost- gat nerval voor alle schepen. Om acht uur werd de ioodsdier.-t iJmuiden her vat. Vrijwel aile Europese satellieten van de Sowjcl-Unie nemen thans deel aan de door het Kremlin geleide campagne voor grootscheepse politieke en commerciële infiltratie in Azië en Afrika. Deze infiltratie geschiedt door middel van wapenlcveranties, onderhan- delingen over ruilovereenkomsten en het verlenen van technische hulp, waar op duizenden communistische ingenieurs en specialisten dan toezicht uit oefenen. De campagne wordt gevoerd van Frans Noord-Afrika en Egypte tot Indië en Afghanistan en vandaar via Birma en Vietnam tot Japan en Korea. Ook uit verschillende Zuidamenkaan- se landen komen berichten over wapen leveranties en andere penetralies. Dc gehele campagne wordt nauwlet tend gevolgd en de Amerikaanse. Britse en Franse diplomaten achter hel IJze ren Gordijn brengen er gedetailleerde rapporten over uit r.an hun regeringen. Deze diplomaten zijn tot de conclusie gekomen dat het een reusachtige eom- tactiek. om geheel Azië en Afrika in munistische opmars is met een nieuwe hun macht te kriigen een campagne welke streeft naar ophitsingen van de Inheemse volkeren tot nieuwe opstanden naar meer bloedvergieten en naar gro tere inspanning en steeds hogere kosten van de vrije wereld. De nieuwe communistische tactiek trad onlangs in het volle daglicht m het Midden- en Vet re Oosten en door de wedijver van het Westen en Moskou met plannen voor de bouw van een dam te Aswan aan de Nijl. Er heefl ernstige ongerustheid geheerst omtrent liet lot van de Nederlandse kustvaarder „Ruby", een moforseheepje van 211 brt., dat Dinsdag uit Tees vertrokken was op weg naar Blyth, ten noord oosten van New Castle. Sedert die dag had men niets meer van het schip gehoord en gevreesd werd daarom, dat het schip met man en muis zou zijn vergaan. Aan boord bevonden zich zes personen, onder wie de vrouw van de kapitein. Rotterdam, bericht dat de Westelijke diplomaten te Wenen ver klaren echter, dat de zaak veel dieper zit en zij hebben het alarm, dat in de Westelijke hoofdsteden opklinkt als ge volg van het Russische bezoek aan Indië. Birma en Afghanistan, dan ook van ganser harte toegejuicht. De communistische propaganda-oiga- nen met radio-Moskou aan het hoofd beioven de Aziaten en Afrikanen niet slechts zeer ruime economische hulp. maar ook de voordelen van de „morele en materiele steun van de Sowjet-Unie en de volks-democratieën". Tevens hebben de landen van het communistische blok aangeboden de katoen, rijst en andere agrarische over schotten van de betrokken landen over te nemer. Op het ogenblik concentreert de com munistische infiltratie in Afrika zich op Egypte, maar volgens de diplomaten zijn communistische voorhoeden reeds actief i in Ethiopië, Liberie. Voor de Afrikaans-Aziatische campag ne maakt Rusland een in het oog val lend gebruik van het 1" industrieel op richt meest vergevorderde paar satel lieten Tsjechoslowakije en Oost- Hongariie. Polen en zelfs Roemenië en Bulgarije beginnen echter meer en meer op de voorgrond tc komen. Dc dagbladen, welke te Boedapest verschijnen, hebben onlangs bekendge maakt. dal Hongarije's beste bruggen bouwers in Januari naar Egypte zullen gaan voor de bouw van een aantal brug gen over de Nijl. Dc benodigde materialen zijn reeds naar Aiexandrië verscheept. Ook Tsje choslowakije heeft gecontracteerd voor de bouw van een brug over de Nijl. Het Westen maakt zich vooral zorgen over de omstandigheid, dat duizenden communistische technici voor de poli tieke en economische penetratie uitge zonden worden, zodra wapenlcveranties eit bouwproducten aan de "communisti sche landen gegund worden. Door i!t' Ilaug\e rechtbank is Donderdagmiddag op hel terrein ran de Zuidhallandsn Jac/urcreniging «nn de Groeiiendaalselnan te Den ffaag een schouw gehouden niet rechtszitting in i erband met de zaak tegen twee werklieden dip aldaar een versperring hadden aangebrachtwaardoor de amazone mevr. id. B.S. ran haar paard is gevallen en ernstig is gewond. De rechtbank bij de versperringwelke provisorisch nas aangebracht. In het midden naast het paard de president, mr. de Jong. A'acst hem de getuige, de bekende miter Tony Timmer, De dame met hel zwarte hoedje is mevr. r. d. B.S. en rechts op de achtergrond de ticee gedaagden. In het midden het paard Eisen als stille getuige. hoogte van ce rivier de Humber'. 1 Door zware stormen was bet schip i uit de koers geslagen. Aan boord Normaal duurt de tocht die de lis alles wel, zo deelde men ons „Ruby" zou maken, slechts yijfivan de zijde der rederij mede. uur. Maar door héb noodweer Nadere bijzonderheden zijn even- kwam net schip in ernstige moei- j wel nog niet bekend, lijkheden te verkeren en kon het} de haven van Blyth niet bereiken.1 Van 1 Januari 1956 af zal m de Kin- Een vliegtuig van de Roya! Air derbijslagwei voor loontrekkenden en Force steeg vanmorgen tegen hel''" de kinderbijslagwet voor rentstrek- .kers de leeltijasgrens voor het recht op licht worden op, om te öaan zoe-1 kindea*bijs!a^ voor zieke cn gebrekkige ken Tegen twee uur vanmiddagkinderen veVnuogu vn.uie.i un 2i tot 27 I j -i„..;: ,1. ijaar. Belanghebbenden moeten zich echter. kreeR de ledenj, de Int oei jvoor -n(,j verkrijgen van kindei bijslag Tsjechoslowakije overstroomt de lan- WaS gesignaleerd ter (jen van tiet Midden-Oosten met. over? totlige wapens, welke tegen afbraakprij- zen aangeboden worden. Deze wapens CVan onze correspondent) I-JET 1 1 door Transport Onderneming Invotra'voor zulk een kind wenden tot de be j drijfsverenigmg. bij welke zij verzekerd -jzijn volgens de kinderbijslagwet voor loontrekkenden. re.-p. tot de rijksverze keringsbank, ais zij onder de kinderbi jslagwet voor rentetrekkers vallen. zijn echter alleen bruikbaar zolang de communisten munitie en reserve-onder delen blijven leveren. Amerikaanse en andere Westelijke munitie is onbruik baar. Gestreefd wordt naar langlopend* credieten en riiiltransaetïcs. Dat zijn de banden, waarmede de com munisten de slachtoffers van hun nieuwe „handels- en hulpcampagnc" aan zich trachten te binden. water van de Waddenzee is de harde Westelijke wind enkele meters omhoog gejaagd en daardoor hebben de Waddeneilanden mei moeilijkheden te kampen. De bootverbindingen met de vaste wal hebben veel vertraging en de reizen over de Waddenzee duren enige uren Janger dan onder normale omstandig heden. Dit is een gevolg van de zeer hoge waterstand bij de aanlegsteigers. Dc postboot, - die Donderdag van Schiermonnikoog naar Oostmahorn Selwyn Ltovd, de nieuwe Britse minis ter van Buitenlandse Zaken, heeft Britse diplomatieke vertegenwoordigers in het :»ïidde»-OüSten naar Lonoen ontboden om daar op 4 en 5 Januari overleg te plegen. Dit duidt er op. dat de vraagstukken van het Midden-Oosten een belangrijke plaats zullen innemen bij de besprekin gen tussen premier Eden. president Eisen hower cn minister Duües. die later in de maand Januari in Washington worden gehouden. en l ide j Storm op Noordzee Stormen met snelheden van 310 km per uur beukten gisteravond de Noord zee. de Britse eilanden en de Duitse kust. Het 353 ton metende Noorse schip! Sedsel IC. bevond zich 30 mij! van Yarmouth m moeilijkheden. De kust-j wacht heeft meegedeeld, dat er geen onmiddclliik gevaar is en dat de N e- d eiland se sleepboot Ebro uit Rot terdam vertrokken is om hulp te bic den. In geen twintig jaar is er op IJsland zoveel sneeuw gevallen als dezer da gen. Op sommige plaatsen ligt de sneeuw ter hoogte v an een huis van twee etages Twee peisonen znn in dc sneeuwstormen omgekomen. Alle we gen zijn door sneeuw versperd. Plotselinge dooi cn simmen hadden overstromingen ten gevolge langs de smalle straat van Limfjordcn in Noord- Jutland i DenemarkenDe straten van verschilenrie steden werden verranderd in woedende stromen. vertrok, kon op de terugreis het eiland wegens de hoge waterstand niet be reiken. Na drie uur wachten werd het eb en toen konden de passagiers aan wal gaan. De verbinding met Ame land had ook een aanmerkelijke ver traging en er konden met de veerboot geen auto's worden vervoerd, zodat automobilisten op het eiland moesten achterblijven. Op Vlieland en Schiermonnikoog stonden in de omgeving van de aan legsteigers de wegen onder water. De Vlieianders die per boot Wilden ver trekken moesten Donderdag aan boord worden gedragen. Duinafslag heeft men ditmaal op Ameland gelukkig nog niet geconstateerd. HET bericht over de verscheping van Britse tanks naar Egypte van Antwerpen uit is verbijsterend. Het gaat hier over tanks, die de Britse autoriteiten ais oud roest heb ben verkocht. Maar zij waren nog zo goed dat handige Belgen ze in een handomdraai weer voor oorlogsge- bruik gereed konden maken. En nu gaan ze het oorlogsgevaar ill het Nabije Oosten vergroten. Men maakt nevig kabaal over wa penlcveranties van communistische zijde aan Egypte. Maar de luchthar tigheid waarmee men van Britse zijde met dit materieel omspringt, is min stens even erg. Want zij betekent dat het Westen niet alleen met Russische wapens, maar ook met de eigen wapens voor alleronaangenaamste verrassingen kan komen te staan. Een v.oordvoerder van het Indonesi sche ministerie van buitenlandse zaken heeft aan de pers verklaard ten zeerste de verklaring van minister Luns in de Tweede Kamer, dat de souvereiniteits- kwestie niet ter snrake zou komen op de besprekingen te Genève, te betreu ren. .,Zuik een. verklaring belemmert het bereiken van een accoord, zoals dat ook in de V.N.-resolutie wordt ge noemd." In een lange schriftelijke uit eenzetting wijst de woordvoerder nog maals op het Indonesische standpunt, dat Indonesië zich souvercin acht over West-Irlan en constateert, dat in artikel 2 van het handvest van de souvereini- teltsoverdracht wordt erkend, dat West- Irian een geschilpunt betreft tossen In donesië en Nederland. Om nu a fortiori te verklaren, dat de souvereiniteitskwestie niet ter sprake zal komen bij de besprekingen in Ge nève, noemt de woordvoerder praema- tuur en niet overeenkomstig de geza menlijke Nederlands-Indonesische ver klaring van 7 December. Een dergelijke prejudiciërende houding vormt volgens de woordvoerder een grote belemme ring voor een goed verloop der bespre kingen, die op gemeenschappelijk ver langen van beide partijen worden ge houden, aldus de verklaring van de woordvoerder van het Indonesische mi nisterie van Buitenlandse Zaken. Het wegdek op het beweegbare ge deelte van de brug over de Noord, onder deel van. de zeer drukke rijks-weg Rot terdam Ridderkerk Meterén, le vert bij nat weer slipgevaar op voor het wegverkeer. 'A.N.W.B. heeft zich dan ook tot de Rijkswaterstaat gewend, met het ver zoek om hiertegen maatregelen te ne- men. Het betrouwbare Franse blad Le Mon de maakt melding van opwinding in de Amerikaanse perswereld over de onder vraging van een dertigtal huidige of vroegere medewerkers van de New York Times door de Senaats-ondercommissïe voor binnenlandse veiligheid. Officieel betreft het onderzoek alleen het communistische binnendringen in pers. radio en televisie-wereld. De voor zitter van de commissie, senator Eastland, heeft gezegd dal het meer ging om een onderzoek bij de pers in het algemeen. Maar in feite behoren de ondervraagden vrijwel allen tot de redactie of de ad ministratie van het grote New Yorkse dagblad. Sommigen trekken daar de slot som uit, dat het gaat om een aanval spe- De stroming in de Franse openbare mening die voor een regering onder leiding van Pierre Mendèt-Franca is. l word! krachtiger en het aantal men- sen dal de communisten in de regering - vertegenwoordigd wil sien. neemt af. Dit blijkt uit een ondersoek van het Franse onalhankelijke instituut voor opinie-onderxoek. dat i» gepubliceerd door „l'Express". een blad dat Mendet- Franee steuni. Bij dit nndei/oek sprak 37 procent' \.m de ondervraagden zich uit voor een legcrme onder Mendès-France 1331 procent reertien dagen geleden". In Munster behoeft men voortaan geen afschuw te liebbeu van het likken van postzegels. Er zijn postzegels verkrijgbaar gesteld waarvan de gegomde kant naar peper munt smaakt. daal op dit blad. dat herhaaldelijk in het krijt is getreden tegen aantasting van de burgerlijke vrijheid. De New Yorks Times zelf bewaart het stilzwijgen, aanvoerend dat de ter beschikking staande gegevens onvoldoen de zijn. i 4» Humeuren. In Amerika meent men te hebben kunnen constateren dat de slechte humeuren op ce kantoren vooi een groot deel moeten worden toege schreven aan de inspanning, waaraan de cgen van forensen bij het lezen in schok kende treinen zijn blootgesteld. Natuurlijk doet u mee aan onze grote Winter avondprijsvraag. Waarom zou u dat ook niet doen? Hei vinden van de oplos- nng is op zichzelf al een bekroning va-.i liet werk en als u daarenboven nog een van de meer dan duizend prijzen fcunl verdienen, dan slaat i twee vliegen in èen klap. Kijkt u van. daag nog even op pag. 3? U vindt daar dan drie nieuwe op gaven.. Weet u ze niet alle drie? Scha kel dan uw gezin of uw kennissen in. Wie niet sterk Is, moet slim zijn. Veel succes! -v. De premiers van Malakka en Singa pore en de vertegenwoordigers der communisten op Malakka zijn er tij dens hun besprekingen in Beling nabij ae grens met Thailand niet in ge slaagd een vredesregeling tot stand te brengen, aidus wordt in kringen van ae regering van Malakka verHomen. De onderhandelingen hebben twee da- gen geduurd. Zij eindigden Donderdag ochtend. t;<5h seei'et?"fs'3eneraa! der communis tische partij var. Malakka. Tsjin Pen' vme,^Karde nadrukkelijk, dat de com- munisten zich nooit zouden overgeven Hij zei. dat onderzoek naar de trouw Itït xT£LiCi?rnunisten, ^gens het bestuur geë-'sf 3 d0Or de P^ers vo hl/T-T '501 dc communisten overga- ,,a -Wij zullen ons nooit overgeven en wij zullen onze strijd tot het einde voortzetten" aldus Tsjin Peng. Een depressie, die gistermiddag de m- gang van het Kanaal naderde, trok van- ^utkrijk m de richting van j /u.d-Duus.jmi Ze veroorzaakte in het "°,os,-en van het k>nd enige regen. In dc Araenncn ging de regen tijdeliik over m sneeuw. Hu: Noorden van het Jhraa e k0rtc, t,jr| Èn uc" wind stil gebied tussen de depressie ouv-n Frankrijk cn die voor de kust van -Noorwegen, Daardoor daalde de tempe ratuur in de Noordelijke provieies tot 1 a 2 graden onder nul. Intussen her stelt zich een Noordelijke tot Noord westelijke luchtstroming, va ar in ookla- tingen voorkomen maar ook verspicid enkele buien. Komende nacht zal de temperatuur in net binnenland tot om het vriespunt da len. Morgen overdag worden ongeveer dezelfde temperaturen verwacht als van daag. Storm heerst sinds gisteren op de N oord zee. Langs de .Nederlandse kust slaat het writer noest tegen de pieren cn de strandboirlcrard.rs-Üo ook te Schcrenin-cn, waar de jeugd zich up ren nel zeer gevaarlijke manier iermaakl door ilug 't hazenpad tc kiezen, zodra een golj zich over de. beschoeiingen dreigt te storten De P.T.T. zal op Oudejaarsdag mi de kom van alle gemeenten een tweede briefpostbestelling verzot gen. De. abonné's, die de kratyi van Maandag tot en met Vrijdag bezorgd krijgen, ont vangen dus Oudejaarsdag nor maal hun krant. Voor abonné's die buiten de kom van een gemeente wonen, bestaat gelegenheid de krant op de gebruikelijke tijd aan het postkantoor af te halen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1