BSss? I I i t i l I I Ernstig ongeluk in Geleen Vloer stortte in,acht doden IVÏëumr. J.Zeeïenbera;candidaïïl Regering gevormd voor wethouder van Rotterdam Wie ben ik? Proef met luchtfievoor Amerikaanse soldaten Het jaar 1955 in Saarland Guur iveer tijdens de jaarwisseling Ben Goerion won van Mosje Sjarett Wanneer Delta-plan in uitvoering? ELF MANNEN MAAKTEN VAL VAN MEER DAN 30 METER Gendarme, die Algerijn neerschoot werd niet door operateur omgekocht Weer overzicht Cambodja aanvaardt hulp van Amerika ZATERDAG 31 DECEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3270 Zij brengen bet nieuws en wensen, jaar uit, jaar in. 4Is opvolgster van de heer van Tilburg Premier Shihanoek van Cambodja treedt af NU» MOMENTUM DOMINI In IJsland en Nederland voortaan ambassades Maarschalk Boelganin nodigt ambassades uit Uitstel eerste oefening aan bouwvakarbeiders 1 o Baldadige jeugd opgepakt B. en W. van Hellevoetsluis ontstemd, Advertentie Het weer van de komende maanden ANTON HUNINK LJET jaar gaat sterven, een ijdel woord: dc tijd ijlt voort; elke dag derven wij 't blijvend uur. Doch zorgen blijven: de tijden schrijven der noden duur. Ons zijn gegeven slechts zorg en nood? Wij sterven 't leven? Wilt niet versagen: God heeft Uw dood vandaag verslagen. ACHT personen kwamen oni het leven, toen gistérmiddag in een bouwwerk te Geleen een betonvloer van grote hoogte naar beneden stortte. Voor het leven van drie anderen wordt gevreesd. ,Het ongeluk gebeurde omstreeks halftwee tijdens werkzaamheden, die worden uitgevoerd door een aannemingsmaats'chappij te Breda, op het terrein van het stikstofbindingsbedrijf van de Staatsmijnen; te Geleen. Bij het storten van een betonvloer op een hoogte, van ongeveer 34 meter, in een in aanbouw zijnde granuleertoren, bezweek de ondersteuning van de bekisting, waardoor de gehele in aanbouw, zijnde vloer, de enige in de toren,'met de daarop aanwezige elf arbeiders, naar beneden stortte. Advertentie Een begrip voor progressieve damesschoenen NEDERLANDERS NAAR DE SOEDAN V _y Rotterdam: Witte de WithMraat 30 Te;of 115700 Ja Postbus 1112 - Postgiro N? 424519 U Klachtendienjt abonnementen 13 30-1930 u Zateroaj» 17-18 uur: Telefoon 1137TO 's-Gravenhage: Huygenspirin 1 Postgiro 474SR7 Redactie: Tel. 111802 - Adrm Tel. n«02 Klachtcndienst 18.30—10.30 u.- Tel 362569 Schiedam: Lnnge Kerkstraat 24b Telefoon 67382 Abjmnement™ 52 cent per week, j 2,2G per 6.75 per kw ai taal Losse nummers 13 pent Verschijnt dagelijks V Directie: C. A. KEU.NTNG en Mr. K. VAN HOUTEN I Aanvankelijk hier en daar enkele buien maar ook opklaringen. Morgen weer toenemende bewolking m«t later enige regen. Vannacht in het binnenland tem- peraturen om het vriespunt. Morgen overdag dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Matige tot. krachtige en langs de kust perioden met harde wind uit Westelijke richtingen. 1 januari: son op 8.51. onder 16.40: maan op 21.39. onder 10.29. 2 januari: zon op 8.o0. onder 16.41: maan op 22.58, onder 10.50. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HET jaar dat straks met de laatste slag van het middernachtelijk uur geschiedenis zal zijn geworden, heeft zich binnenlands-politiek geken merkt door twee schijnbaar met el kaar in tegenspraak zijnde verschijn selen. Daar is allereerst een toenemende politieke strijd en een toenemende te genstelling tussen verschillende poli tieke partijen, en daar is tegelijkertijd het feit dat de samenwerking tussen verscheidene van die onderling strij dende partijen voortduurde cn op nieuw bevestigd werd na de kabinets crisis die in het midden van dit jaar ontstond. 9 WIJ noemden dit een schijnbaar met elkaar in tegenspraak zijn. En dal niet dus. omdat een van beide verschijnselen onecht zou zijn en in weren anders zou zijn dan het zich voordoet. Neen, zowel de samemver- kfnd als de tegenstelling is echt. De schijnbare tegenspraak is gelegen in het feit dat hier iets dat zich als iets onwaarschijnlijks aan ons voordoet toch werkelijkheid is. VER heide punten willen we iets zeggen. Er ztjn toenemende politieke tegen stellingen in Nederland. Die tegen stellingen dragen een fundamenteel karakter. Daarbij zijn de grondopvat- tiniten, die in de verschillende partijen over het politieke leven gekoesterd •worden, de uitgangspunten en de doel stellingen en de godsdienstige funde ring van dat alles, in het geding. Het is zeer belangrijk, het is een gr.oot goed. dnt deze tegenstellingen weer blijken en dat de discussie daar over weer aan de gang is. Maar al te lang na de oorlog heeft men in Ne derland zo wat liggen doezelen in een politieke sfeer waarbij men aan poli tieke beginselen niet meer toekwam. Er is nl. geen schemernchtïger en suf fer woord in de politiek dan het woord „zakelijkheid", dat lang opgeld deed Want dat woord camoufleert de we zenlijke zin der politieke vraagstuk ken. Bij herhaling bleek In de pa-riem en- faire discussie van dit jaar, dat begin selen het politieke leven beheersen en dat het volop toepassen van die be ginselen en tot gelding brengen van die beginselen door elk der partijen voor de andere onaanvaardbaar is. De politieke strijd brengt het stellen van deze beginselen .net zich en daarin de pogingen voor ieder der partijen om het eigen standpunt *zo ver mogelijk in de Nederlandse rechtsorde te verwer kelijken. Om maar enkele punten te noemen uit vele waaraan dat te demonstreren is: het crematiedebat, het debat over de vrijere loonvorming en de discussie ever het Haarlemse huwelijk en de zaak-Anneke Beekman. Daarom is de politieke strijd op het ogenblik zo belangrijk. Het gaat er om welke Invloeden en in welke mate die invloeden in de toekomst onze pu blieke samenleving zullen beheersen. LI ET feit dat in dez.e situatie parle- mentaïre meerderheden op grond van gemeenschappelijke uitgangspun ten. die in de activiteit der partijen aan het licht treden, moeilijk' zo niet onmogelijk te vinden z.ijn in deze tijd, hoopt er toe een samenwerking tot stand te brongen en te behouden op de grondslag van ,een voor allen aan vaardbaar Kabinetsprogram, Dat heeft het nadeel het grote nadeel dat bij verschillende aangelegenhe den oplossingen worden verkregen, die een duidelijk compromissoir karakter dragen en die geen oplossingen uit één stuk zijn. Dat heeft ook het nadeel dat in het parlementair debat het Kabinel meestal niet optreedt als drager van een politieke gedachte van groot for maat. Het principiële debat loopt vaak niet altijd buiten het Kabinet om of over het Kabinet heen. Maar dit alles heeft het voordeel het belangrijke voordeel dat er op deze wijze tenminste een Kabinet tot stand komt en dat Nederland gere geerd wordt en dat er geregeerd wordt op een wijze die voor de groot ste groepen van ons volk al is het dan niet ideaal, aanvaardbaar is. Daar vliegen dan de stukken wel cèns af, gelijk we dagelijks merken, maar daaruit blijkt ook dat men el kaar in allerlei belangrijke beleidsvra gen weet te vinden. We denken aan onze economische politiek, aan hel ontwerp-wet-Ouderriomsverzekcring, aan de buitenlandse politiek errz. Deze situatie, die het afchipen jaar bestond, zal naar alle wa. •hiinli.ik- heid ook het komende jaar aanwezig zijn. WAT de internationale situatie be treft en dan met name wat be treft de verhouding Oost-West. over wat er op dat gebied dit jaar geschied is zou men het best kunnen schrijven als over ,.de geschiedenis ener illu sie", De illusie van de vreedzame sa menleving van communistische en biet-communistische landen, de illusie van het vrije verkeer van personen tussen Oost en West en van vrije ge- daehtetiwisseling tussen de lauden en de mensen van Oost-West: de illusie van. een ontwapening, die werkelijk afstand van macht zou inhouden en de illusie van de vrijheid der door de communisten overheerste staten en volken. Die geschiedenis van al die illusies leert ons dat wij in het Westen te veel fieneigd' zijn ons te laten bedotten en dat wij onze politiek net iets te veel •instelldn op wat wij zo graag wensen cn net (iets te weinig op de harde wer- 1 Naar wij vernemen heeft de fractie ran de Partij van de Arbeid te Rot terdam besloten mejuffrouw mr, J. ieclcnberg candidaat te stellen voor dc in het College van B. en IV. ontstane racatur'e tengevolge van het bedanken Van de heer J. van Tilburg. Het ligt in de bedoeling, dat mejuf frouw Zeelenberg. indien zij gekozen ivordt. de portefeuille van Financiën voor haar rekening zal riemen, Wie de zaken van het Havenbednjt tc beheren zal krijgen, is nog niet be kend. Of de Burgemeester zich hierme de zal belasten, dan wel of Wethouder Schilthuis deze taak op zijn schouders zai nemen, zal door het Collége, na dat het weer voltallig is, moeten worden beslist. Mejuffrouw mr. J. Zeelenberg werd 26 Juli 1903 geboren. Zij studeerde aan de Rijksuniversiteit te Leiden en vestigde zich als advocaat en procureur tc Rot terdam. Zij is sedert de bevrijding lid van de gemeenteraad vaii Rotterdam en was enkele jaren ook lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Sedert 16 September 1952 is zij ook lid van de Tweede Kamer der Slatcn-Go- neraai. Voor dc oorlog was zij lid van de Vrij zinnig-Democratische Bond. Zij is juist deze maand teruggekeerd uit Amerika keiijkheid waar we hebben. mee te maken gil is een verandering in de Rus sische politiek gekomen. Maar het is niet een verandering die betrek king heeft op de bedoelingen dier po litiek. Het gaat zo voor als na om de wereldmacht. Maar de verandering betekent: variatie in methode. De maatschappelijke economische en tech nische ontwikkeling van het na-oor- logsc Rusland, brengt met zich dat men nu moer middelen tot het doel heeft dan voorheen, toen men beschik te over de ouderwetse Komintern- en Konünfonn-propaganria, over dc mili- lairgerichte koude oorlog en over de anti-i'oloniale haatzaaierij. Al die mo gelijkheden heeft Rusland nog. Maar het kan nu méér. Het kan. net als Amerika direct na de oorlog, in ande re landen werken met financiële, eco nomische en technische hulp. Het kan nu ook met een soort Marshall-plan werken. Het kan het Westen in dit opzicht beconcurreren. En dat is een grote verandering. Daarom is er naast de koude oorlog en in plaats van de vreedzame samen leving de samenleving in concurrentie ontstaan. Vandaar de politiek van de glimlach. Het betekent dat op het ogenblik aan Rusland ter beschikking staat heel het arsenaal waarmede een door een demonie beheerste samenleving een andere kan bestrijden. Voor enkele jaren werd het oorlogsgevaar getem perd oendat het Westen een militaire voorsprong had. A.ls het oorlogsge vaar nu getemperd is dan is dat mede omdat de Russen thans de economi sche concurrentiemogelijkheid met het Westen in de neutraiistische achterge bleven gebieden bezitten en gebruiken. alwaar zij bij dc Verenigde Naties deel heeft uitgemaakt van de Nederlandse delegatie. De regering van Cambodja, die geleid wordt door prins Shinanoek, heeft be sloten af tc treden. Een officiële aankondiging is nog niet gedaan, doch er wordt aan herinnerd dat de Prins bekend heeft gemaakt dat hij het premierschap slechts drie maanden zou accepteren. Die termijn loopt op 2 Januari 1956 af. De partij van Shinanoek het natio naal congres van de socialistische volks gemeenschap heeft tegen 30 December een vergadering op haar rooster staan en zal dan misschien proberen de Prins over te halen aan tc blijven. Andere mo gelijke opvolgers zijn de ex-premier Penn Nouth en de tegenwoordige vice-premier Sam Sary. Gisteravond werd een zestal belhamels naar het bureau Bergsingel te Rotterdam gebracht. De jongens hadden tezamen met een aantal kornuiten in de Bergse- laan de weg versperd, en zo een verte genwoordiger. die daar met zijn auto reed tot stoppen gedwongen. Onder het toe voegen van verwensingen en scheldwoor den lieten zij de automobilist later weer doorrijden. 1F. Dussel (links) uit Groningen en Manfred V schold uit Neurenberg, die per scooter een reis om de wereld maken, bevinden- zich op hel ogenblik in New Delhi.: Van daar gaan zij naar Birma, Thailand, Hongkong, Japan, Korea, Amerika cp Engeland.. In Augustus 19.Ï6 hopen zij in Neurenberg tc arriveren Na urenlange onderhandelingen tussen de pro-Duitse partijen in Saarland over de vorming van een coalitie-regering, heeft de democratische partij zich Vrij dag bij verrassing, bereid verklaard, de tot nu toe ingediende plannen- voor- de samenstelling van een regering te aan vaarden. De partij zegt tot dit besluit te zijn gekomen na kennisneming van ..nieuwe omstandigheden". Zij is het nu eens met het premierschap van de CDU- voorzitter Ney. Schneider, voorzitter van de democra tische partij, wordt voorzitter van de landdag. Deze partij zou voorts .de por tefeuilles van Binnenlandse Zaken en Wederopbouw krijgen. De CDU Econo mische Zaken cn Cultuur en' dc sociaal democraten Arbeid en Sociale Zaken. Voor Justitie en.Financiën hoeft met het oog op twee partijlozen, resp. prof. Adolf Blind en dr. Erich Lawall. Een met koude lucht gevuide depres sie, die Vrijdagavond de Shetlandeilan- den had bereikt, kan met oudejaarsdag in het grootste deel van Nederland de buienactivileit weer doen toenemen. Vooral in de kustprovincies zijn enkele hagel- en natte-sneeuwbuien mogelijk, terwijl ook de wind uit West later ruimt naar Noord-West en weer gaat toe nemen. De temperatuur zal tijdens de jaarwisseling belangrijk lager zijn dan de temperatuur, waarmee wij in de af gelopen dagen zijn verwend, 's Nachts mag op de meeste plaatsen lichte vorst worden verwacht. De depressie, die Vrijdag met sneeuw en regen over de Ardennen naar Duitsland trok. veroor zaakte vooral in Zuid-Limburg in de morgenuren veel neerslag. In Scandina vië is de vorst van weinig betekenis meer. Maar in West-Rusiand neemt de vorst weer toe. Wel zai het de komen de dagen in ons land vrij koud en enigs zins guur blijven maar 's nachts komt nog niet meer dan plaatselijke vorst voor. Volgens betrouwbare bronnen heeft de Israëlische minister-president een strijd in de boezem van zijn eigen partij (Ma- pa 1) gewonnen, die de buitenlandse en defensiepolitiek van Israël tot inzet had. Tijdens de driedaagse zitting van de •politieke commissie der partij werd critiek uitgesproken op Ben Goerion's politiek, met name op de actie bij het meer van Galilea, Ook had men bezwaar tegen het feit, dat Ben Goerion beslis singen op buitenlands politiek terrein ge nomen heeft, terwijl Mosje Sjarett. de minister van Buitenlandse Zaken, in de Ver. Staten vertoefde. Tenslotte vroeg Ben Goerion een ver trouwensvotum, dal men hem ook gaf. In de Donderdag gehouden raadsver gadering van Hellevoetsluis hebben B. en W. hun wrevel geuit naar aanleiding van zeker schijnende vertragingen in de uitvoering van het Deltaplan". Reeds enige tijd geleden werden met het oog op verwachtingen op korte ter mijn, weningen betrokken door ambte naren van de Rijkswaterstaat» die werkzaam zouden ziin bij de datalog ging in het Haringvliet. Deze woningen werden het personeel .der plaatselijke bedrijven onthouden, aldus dc medede lingen van B, en W. Inmiddels bleek, dat op 8 Februari dé afdelingen der Tweede Kamer met het onderzoek .van bet wetsontwerp voor dfe Deltawerken zullen beginnen. Het ziet er dus naar uit, dat -de uit voering van het plan nog geruime tijd op zich zal laten wachten. ,.De in Hel levoetsluis wonende en elders werkende technici maken, van deze gemeente een forensenstad vjn de Rijkswaterstaat," aldus B. en W. van Hellevoetsluis. Verwacht -wordt een ouder wetse winter. Van dat kille weer, waarbij - naar goede gewoonte - zo'n heerlijke Gelderse Rookworst van Anton Hunink past. Let op het loodje aan de worst... vraag alleen dc allerbeste. Nee verser - hoe lekkerder HOFLEVERANCIER - DEVENTER I Een speciale correspondent van- Fran ce Soir heeft gisteren tegengesproken dat een operateur van de Amerikaanse filmmaatschappij een gendarme in Algiers heeft omgekocht om een Alge rijn neer te schieten voor het maken van een opname. De correspondent schrijft, dat lui zich bij de operateur Georges Chassagce en by Jacques Alexandre, de televisie-operateur van Columbia Broadcasting System bevond, toen het incident gebeurde. Er werd een razzia uitgevoerd op de plaats waar nomadententen waren opgesteld. De gen darme hoorde iemand in een van te ten ten bewegen en gaf hem bevel naar bui ten te komen. Er kwam geen antwoord. Later toen er eindelijk een Algerijn naar buiten kwam. werd hii van een paar meter afstand neergeschoten. De twee operateurs filpiden dit. ,,Tk heb nimmer een woord gewisseld met de gendarme die de Algerijn neer- Door bemiddeling van het Bureau voor Internationale Technische Hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de volgende uitzendingen tot stand gekomen: De heren G. van den Broek te Rijs wijk. G. van der Poel te Rotterdam, Ch. P. de la Rambeljo te 's-Graven- hage en L. H. S. van Willigen te 's-Gra- vonhage worden uitgezonden naar de Soedan. De heer Van den Broek zal als eiec- trotechnisch opzichter in dienst treden van het ministerie van Openbare wer ken in de Soedan., de andere drie tech nici zullen als werktuigkundig opzich ter in dienst van hetzelfde ministerie treden. De heren De la Rambelje en Van Willigen zijn inmiddels reeds vertrok ken; de heren Van den Broek en Van der Poel zullen op 6 Januari naar Khar toem vertrekken. De duur van de door hen getekende contracten is drie jaar. „Ingeval van een conflict zal er geen sprake zijn van een terugtrekken op de linker oever, van de Rijn", aldus wordt gezegd in het jaarrapport van het hoofdkwartier van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa.- In een derge lijk geval zal een aanvalstactiek met een beweeglijke verdediging worden toegepast. t schoot", zei Chassagne na zijn aan komst in Parijs. „Ik ben cr bijna zeker •van dat hij niet wist dat ik achter hem stond te filmen toen hij de Algerijn in de rug schoot". Franse autoriteiten deelden na de eerste geruchtmakende publicatie van ..L'Express" mee dat de man die het schot, had gelost, was gearresteerd en voor een militaire rechtbank zou worden geleid. Het Franse ministerie van Buiten landse Zaken heeft verklaard dat geen enkele van de bewijzen die het gezien heeft de verklaringen in sommige dag bladen over do filmmaatschappij recht vaardigt. Acht arbeiders werden gedood. Drie zeer ernstig gewonden zijn opgeno men in een ziekenhuis te Sittard. Alle slachtoffers waren in dienst van de aannemingsmaatschappij. Omstreeks halfvier had men het laatste slachtoffer onder de brok stukken van daan gehaald.' Naar deoorzaak van het ongeluk wordt een onderzoek ingesteld. Voor zover thans bekend, zijn om het leven gekomen: de 37-jarige, ge huwde, G. Mohren, uit Schalbruch, de 52-jarige, gehuwde, G. Janssens uit Breda; de 40-jarige, gehuwde, J. H. Speetjeris uit Hulsberg; de 55- jarige, gehuwde, J. Frijters uit Ge leen (deze overleed in het ziekenhuis te Sittard); de 40-jarige, gehuwde, N. J, Bouwman uit Sittard; de 35-jarige gehuwde, Th, J. Arts uit Maastricht; de 43-jarige, gehuwde, H. Penders uit Geulle en de 28-jarige, gehuwde, P. M. Slangen uit Sittard. Gewond zijn de 23-jarige-ongehuw de M. Maas, uit Kerkdriel, de 30- jarige, gehuwde A. A. Blommaerts uit Susteren en de 31-jarige, gehuwde H. de la Couture uit Spaubeek. Het ongeluk is omstreeks half twee gebeurd. De vloer die op 34 meter hoogte in de toren zou worden aan gebracht was de énige vloer in de toren. Het was de bedoeling later op deze vloer nog een korte boven bouw te maken en dan het dak aan te brengen. In de 34 meter lange De regeringen van IJsland en Neder land hebben besloten de rang van hun wederzijdse diplomatieke vertegenwi.u- Premier Boelganin van de Sowjet- Unie heeft ter gelegenheid van nieuw jaar alle hoofden van de in Moskou geaccrediteerde diplomatieke missies uitgenodigd met hun echtgenoten een gala-ontvangst in het Kremlin bij te wo nen. cylinder van de toren zouden verder geen vloeren worden gemaakt. Nadat de melding van het onge luk \vas binnengekomen- is de vaste, reddingsploeg ,van het stikstofbin dingsbedrijf direct in actie gekomen.-. De verbandkamer van het bedrijf was de plaats waar de gewonden en. de slachtoffers werden heengebracht, vandaar zijn ze met ziekenauto's naar het ziekenhuis te Sittard vervoerd. Op het terrein werd medische en geeste-: lijke bijstand verleend. Omstreeks half vier had men het' laatste slachoffer onder de brokstuk-" ken vandaan gehaald. De Bilt, Zaterdag 31 December 1955'. 10 uur. Op de oceaan ten Noorden van de Azoren heeft zich een krachtig hoge-' drukgebied ontwikkeld, waaromheen- een kleine storing van IJsland naar Zuid-Noorwegen trok. Het front van deze storing zal met buien vandaag ons land passeren. De storing wordt gevolgd door een gebied met opklaringen. In verband daarmede zal vannacht de tem peratuur in het binnenland weer tot om het vriespunt dalen. Bij de Zuidpunt van Groenland is een nieuwe en zeer actieve depressie verschenen die srtcl naar IJsland koerst. De depressie voert een nieuwe hoeveelheid zachte lucht in de richting van West-Europa. Het regen- gebied. dat deze zachtere lucht vooraf gaat zal morgen al ons land bereiken. Zij die in 1956 zullen moeten woriur. ingelijfd, kunnen uitstel van eerste oefe ning krijgen tot het najaar van 19.56, indien zij als vakbekwame krachten I werkzaam zijn in de nieuwbouw van] woningen. Het uitstel moet ter gemeen- j tesecretarie (afdeling militaire zaKon' worden aangevraagd nadat de oproeping i ler inlijving is ontvangen. Daarbij zul-! len uiteraard enige verklaringen moeten worden overgelegd. Ten gevolge van twee kettingholsin- diger te verheffen tot die van a;n' as- ;geij wente cm,.Ie minuten na elkaar sadettr. Hr. Ms. ambassadeur in Lon den, mr. D. U. Stikker, die thans mede in de hoedanigheid van Hr, Ms. buiten gewoon gezant en gevolmachtigd minis ter. te Reijkjavik is geaccrediteerd, za! daarom binnenkort worden benoemd tot Hr. Ms. buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur bij de republiek IJsland. ebeurden, zijn Donderdagavond bij Darmstad 45 personen gewond. Bij de ze kettingbotsingen waren in totaal 12 tramrijtuigen betrokken. Zes zwaar gewonden werden in de ziekenhuizen opgenomen, terwijl de 39 anderen na ter plaatse behandeld te zijn naar huis konden gaan BOVENSTAANDE vraag kunt U beantwoorden, waar de- lezer, als U de tekeningen op pag. 5 aandachtig bekijkt. „Wie ben ik?" is de titel van onze grote Winteravond- prijsvraag, uitgeschreven voor de Trouw-abonné's. Het vinden van het antwoord is al een voldoening, maar het zai een nog grotere stimulans zijn als U weet, dat meer dan duizend prijzen be schikbaar worden gesteld. Kut.t U, trots alle moeite, een der vra- geen niet beantwoor den? Laat dat U niet ontmoedigen. Wjj hebben niet de éis gesteld, dat 411e vra ger beantwoord moe ten zijn om voor een prijs in aanmerking te komen TIET .Amerikaanse leper heeft bekend rjemaakt, dat het 12 éénpersoons vlieg machines, „luchtfietsen" genaamd, heeft aangekocht. Deze zullen bij wijze van proef worden gebruikt, om de snelheid waarmee de infanterie zich ver. plaatst, op te voeren. ■Het nieuwe toestel, dat door de Delackner Helicopter Inc., Mount. Vernon, New York, is uitgevonden, ziet er uit als een kruising tussen een klein hef- scfiroefvliegtuig en het „vliegende podium" vun de marine. B j proefnemingen' is gebleken, dat men zelfs zonder enige ervaring m het besturen van vliegtuigen binnen 20 minuten de „luchtfiets" kan gebruiken. De soldaat staat op een podium, dat zich boven de wentelschroeven bevindt en -stuurt"door voorover te leunen in de richting waarin hg toil gaan.. Hij kan de snelheid regelen met.de handvaten. De partij van de nationale volksge meenschap. de leidende partij in de In- dochinese staat Cambodja, heeft rnet algemene stemmen besloten accoord te gaan met Amerikaanse hulpverlening aan het land. De partij staat onder lei ding van prins Norodom Sihanouk. Zij beschikt over alle zetels in de Nationa le Vergadering. Prins Sihanouk heeft bekend gemaakt dat Cambodja door de Sowjet-Unie ge polst is over diplomatieke erkenning cn dat communistisch China leden van de regering heeft uitgenodigd voor een- bezoek aan Peking. Deze uitnodiging wordt nog overwogen. - In zijn dubbele rol van premier - en minister van landsverdediging zei Siha- nouk, dat Cambodja zich zal hóuden aan een politiek van strikte neutraliteit.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1