krachten en eerlij 1 meten tussen west en Oost Verschuiving van arbeidskrachten geeft moeilijkheden Premieverhoging vrijw. verzekering Gemeenschappelijke economische defensie is doelftreffender RUMOERIGE JAARWISSELING IN DEN HAAG Kamer van Koophandel nam afscheid van wethouder Van Tilburg Haagse inbrekers waren actief Rotterdam in de buitenlandse pers Prijzen liepen op in kaashandel SCHIEDAM N.S.-oudejaarsbij eenkomst te Schiedam Oliebollenactie bracht f 1200 op Wilt U goedkoop meubelen kopen? MAASSLUIS Ir. S. v. West nam afscheid van Wilton Fijenoord Maasland Maaslanders zagen hun nieuwe kerk Nationale Vlootschouw 1956 in Rotterdam VLAARDINGEN ADMINISTRATEUR GEARRESTEERD Beslag op;„Transunion" opgeheven Nieuwjaarsrede van mr. K. P. van der Mandele Burgerlijke stand van Rotterdam Liever erfpacht dan verkoop grond in centrum PÉP! Nieuwe wegwijzers bij tunnel Vlaardingen Oost Toen kwam er een ander afstempelings-systeem.... Nutsspaarbank te 's-Gravenhage Afscheid J. v. Tilburg TROUW Maandag 2 januari 195 Jongelui wensten niet opzij te gaan Ernstig ongeval Afscheid C. v. Oortmerssen Voetzoeker afgestoken in R.E.Te-bus Advertentie Kosteloze inenting Jaarvergadering korfbal club Maassluis Voor Haagse ziekenfondsen 30.000 ..verduisterd? „Zijn wij bereid onze geestelijke vrijheid voorop te stellen en onze levensstandaard op de tweede plaats? Zijn wij bereid terwille van een geestelijk goed een eventuele materiële achteruitgang te aanvaarden? Indien wij deze twee vragen bevestigend kunnen beantwoorden, dan kunnen wij, wat :>ok het Oosten tegen ons moge ondernemen, van de uiteindelijke overwinning verzekerd zijn". Aldus sprak de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam, mr. K P. van der Mandele, tijdens zijn nieuwjaarsrede voor de Kamer, die vanmiddag bijeenkwam. Zijn rede was in hoofdzaak gewijd aan het vraagstuk van de samenwer king tussen de westerse en oosterse landen. Mr. Van der Mandele herinnerde daarbij aan de woorden, die hij had gesproken tijdens de eerste vergadering van het jaar 1955. Aangereden Korte Schiedamse berichten Gemeenteraadsvergadering Verkeerstunnel in gebruik studiekring Zaken Vervolg van pagina 1 Het ergste Enkele uren Branden in oud- nieuwjaar en Moeilijk Een bescheiden stop „Als wij u vandaag dank bren gen, dan is het zeker voor uwe havenpolitiek, voor uw steun aan de stedebouw, zeker óók voor uw beheer van de stadsfinanciën, dat dit 'alles heeft geholpen mogelijk te maken. „T M,aar vóór enboven alles,, zo voelen wij dit sterk, danken wij u voor' uw altijd open-zijn en al tijd open-staan voor en uwe deel neming aan die hartelijke samen werking, die in de afgelopen tien jaar ons allen hier heeft geboeid, gegrepen en vastgehouden, ons allen, van welke rang en stand, van welke partij of welk geloof ook. Omdat gij daarin, op uw plaats, op uw zetel, gedurende tien volle jaren een der eersten zijt geweest om altijd weer de hand en de arm tot samenwerking te reiken brengt de Kamer u hare oprechte dank". Haven gemeenschap „Als wij de blik terugslaan na al die jaren van zwoegend herbouwen en her winnen, bekroond als het werd door de onder uw leiding met groot succes op gezette „Ahoy' dan is toch mede Het personeel van de Nederlandsche Spoorwegen, voorzover dit behoort tot het station Schiedam was zaterdagmid dag: hij elkaar gekomen, in de tweede klas wachtkameir van het station, voor het bijwonen van een korte oudejaars- bijeenkomst. Behalve het in dienst zijnde perso neel, waarbij ook de bezetting van de blokposten bij Kethel en Vlaardingen, waren enkele gepensionneerden aanwe zig. De oliebolienactie voor het orgel voor de nieuwe Herv. Westerkerk te Schie dam heeft 1200 opgebracht. Dat is een. hele stap in de goede richting, want het orgel zal ongeveer 8000 kosten. Om dit bedrag bij elkaar te krijgen hebben 'n groot aantal dames zich ech ter duchtig moeten weren, en mochten er onder hen geweest zijn, die de kunst van het oliebollenbakken nog niet zo goed onder de knie hadden, dan zullen zij toch zeker aan het slot van deze ac tie wel uiterst gave lekkernijen hebben kunnen afleveren. Of de medewerksters echter op oudejaarsavond zelf nog olie bollen hebben gegeten, betwijfelen wij omdat er dames waren, die bijvoorbeeld vrijdag van 's morgens 4 uur tot des avonds 11 uur achter de vuren hebben gestaan. Zaterdagmiddag om 4 uur waren de 18000 bollen, alle de'deur uit bij de bak- adressen. Hoewel er nog steeds bestel lingen binnen kwamen, moest vanaf dat moment gezegd worden: „Uitverkocht". Toen konden ook de padvinders van de „Burgemeester van Haarengroep", die de bestellingen aan huis hadden bezorgd, rust gaan nemen. Toen zondagmiddag om 2 uur aan de Lange Haven te Schiedam de dans school S. uitging, wenste een groepje •jongelui niet opzij te gaan om een bromfietser te laten passeren. De .bromfietser reed op de groep in, waar door van het 17-jarige meisje J. C. W. de mantel werd gescheurd, terwijl de G.G.D. haar met een hersenschudding naar huis moest vervoeren. De politie heeft de zaak in onderzoek. In Ge nacht van zaterdag op zondag vond op het Rubensplein te Schiedam een ernstig verkeersongeval plaats, dat belangrijke materiële schade ten gevol ge had. Om 3 uur in de morgen, toen de chef kok J. M. v. 't Z. uit Schiedam met een auto, waarin zich vijf personen be vonden, reed, werd hij gesneden door' een volkswagen. Bij het remmen slipte de wagen van de kok en kwam, na een geparkeerde wagen van een van de be woners van de B.Klaan Z. te hebben geraakt, tegen de pui van het perceel B.K.laan 209 tot stilstand. De pui ver toonde enkele scheuren, en verder wer den de tegen elkaar gebotste wagens -ernstig beschadigd. De vijf inzittenden van de geslipte auto werden door de G.G. en G.D. naar ■het Gemeente ziekenhuis overgebracht. Vanwaar zij, na verbonden te zijn, naar hun woningen werden vervoerd. Wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd neemt de Technisch hoofdambtenaar A. bij de Gemeente lijke woningdienst te Scniedam ,de heer C, van Oortmerssen op 5 januari af scheid. Voor belangstellenden bestaat er gelegenheid om de heer Van Oort merssen de hand te drukken op ge noemde datum, ten kantore van de Gemeentelijke woningdienst, Lange Ha ven 145, 's middags om kwart voor vijf. Morgenavond zal, zoals reeds gemeld, de brandweer afscheid_ van de heer Van Oortmerssen nemen, die onder-comman dant was. In een overvolle bus van_ de RET heeft zaterdagmiddag een 15-jaxige jon gen in de Groenelaan te Schiedam een voetzoeker afgestoken. De reizigers kregen de schrik van hun leven. De po litie maakte proces-verbaal tegen de dader op. De stationschef de heer W. Kipper- sluis sprak bij deze gelegenheid een re de uit waarin hij even terug zag naar de ..ups" en ..downs" die niet alleen het bedrijf in Schiedam, maar ook een ieder persoonlijk in 1955 had leren ken nen. Hij dankte zijn medewerkers voor de goede samenwerking, wees op de moei lijkheden, die soms waren gerezen bij de verbouwing van het stationsemplace ment, dat momenteel in volle gang is, maar had er behoefte aan, de'wegop- zichter, de stafleden van „Spoonvegop- bouw" en de diverse aannemers voor de prettige samenwerking te danken. Tevens bracht hij dank aan de direc teur van ..Van Gend en Loos" voor de samenwerking op het gebied van het goederenvervoer. In sommige opzichten was 1955 ook voor de Spoorwegen een zorgelijk jaar, aldus de heer Kippersluis. Immers, de hoogconjunctuur en de daarmee gepaard gaande algemene wel vaart, gaf een enorme verschuiving van personeel naar die bedrijven, die door hun grote winsten het zich kun nen veroorloven, naast de vastgestelde lonen diverse toeslagen te betalen, waar door de positie ook van de spoorweg mannen ongunstig werd. Immers een semie-overheidsbedrijf kan aan deze ioonwedstrijd niet meedoen. De verstrekking van woningen is dit jaar, evenals in de voorgaande jaren, weer naar wens gegaan, aldus spreker. Ieder van het van buiten aangetrokken peersoneel heeft een woning gekregen. Over de bedrijfsbescherming merkte de heer Kippersluis nog op, dat deze er in Schiedam in is geslaagd 80 pet. van het personeel tot zich te trekken. Tenslotte bleven de aanwezigen nog enige tijd gezellig bijeen. Vóór de opruiming voorbij is, moeten de toonkamers van Henk Har tog leeg! U kent het adres: R'dam, Statenweg 184 (voorin, pand Esders) Arnhem, Bakkerstraat 60. Alle modelkamers gaan ver beneden fabrieksprijs weg! Op dinsdag, 3 januari 1956 van 2 tot 3 uur bestaat er wederom gelegenheid tot kosteloze inenting tegen pokken in het gebouw van de G.G. en G.D. Tuin- laan 80 te Schiedam. Trouwboekjes der ouders of geboortebewijzen der kinde ren medebrengen. Vrijdag was de chr. korfbalclub Maassluis" in het Zeemanshuis in jaarvergadering bijeen. Een voornaam punt op de agenda was de bestuurs verkiezing. De heer P. J, Schelleboom en mej. C. Breure stelden zich niet meer herkiesbaar. Als voorzitter is ge kozen de heer L. Groenewegen, secre taris J. W. v.d. Giessen, le penning- meesteresse mej. C. v. Eijk, 2e penn. mej. L Westein en alg. adjuncte mevr. L. P. Huisman—Kalkman. Voor 1 februari zullen alle leden de zer vereniging medisch gekeurd moe ten worden, omdat de medische sport keuring door de chr. korfbal bond is verplicht gesteld. Op 9 februari hoopt men aan de to neelwedstrijd mie te doen met het to neelstuk „De "firma 'Avezaa^h en" de Keijzer", terwijl ook besloten is naar de contacjtrmddag van de regio nale afdeling Zuid-Holland-zuid te gaan. Deze contactmiddag zal gehouden wor den op zaterdag 21 januari in het ge bouw „Palace"' te Rotterdam. Als het weer het toelaat hoopt men op 4 februari weer aan de competitie deel te nemen. Tot deze datum zullen de zaterdagmiddagen benut worden met indoortraining in het gymnastieklokaal van de Groen van Prmstererschool. Zaterdagmorgen heft ir. S. van West, in het kantoor van het bedrijf te Schie dam, afscheid genomen als directeur van de „Dok en Werfmaatschappij Wilton Fijenoord". Tijdens de receptie, die ter gelegen heid van dit feit werd gehouden, hebben velen de scheidende directeur de hand gedrukt. Behalve vele vertegenwoordigers van scheepvaart maatschappijen en verwan te organisaties waren er o.m. de heer P. J. v. d. Molen, directeur-generaal van de scheepvaart, en de heer Th. L. v. d. Berg namens het gemeentebe stuur van Schiedam. De ziekenfondsen A.A.Z., Amster dams Ziekenfonds, Nederlands Alge meen Ziekenfonds, Rotterdams Zieken fonds en Ziekenfonds De Volks.' ing, wier werkgebied zich in Den Haag en de randgemeenten (Leidschendam, Rys- wjjk, Voorburg en Wassenaar) bevindt, hebben besloten in deze gemeenten de premie der vrijwillige verzekering met ingang van 1 januari (met 15 cent per week per betalende verzekerde) te ver hogen. Deze premieverhoging is, aldus ge noemde ziekenfondsen, een gevolg van het steeds duurder worden der onder scheidene verstrekkingen, met name de huisartsenhulp, ziekenhuisverpleging e.a. De vlootschouw van de Koninklij ke Marine zal dit jaar wederom te Rotterdam worden gehouden. Nog vers in de herinnering ligt de vloot- week 1954, die zovele tienduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland naar Rotterdam heeft getrokken. Ook dit jaar, waarschijnlijk medio juni, zullen de trotse bodems van de Koninklijke Marine weer hun ligplaat sen kiezen in de Nieuwe Maas en daar voor het publiek te' bezichtigen zijn, ter wijl aan het bezoek van de Jantjes aan onze stad zeker ook nu weer talrijke andere attracties verbonden zullen wor den. Vijf ijverige Maaslandse jongens maakten aan de hand van de tekening van architect Warnaar een statig kerk gebouw uit triplex. De maquette, wel- ke ze „gebouwd" hebben, zal volgend! jaar op het bouwterrein van de Maas-: landse Gereformeerde gemeente in het I echt verrijzen. Op schaal 1:50 werd het „kerkje uit triplex" gebouwd. In het grote kerkgebouw zullen drie rijen ban ken plaats bieden aan ongeveer 900 mensen. Vier portalen zullen toegang geven tot het gebouw. Twee deuren zijn in de grote hal, welke het kerkgebouw met de bijgebouwen verbindt. De hal is tevens zo geprojecteerd, dat het ge lijk een grote vergaderzaal is. Twee honderd mensen zullen in deze zaal tij dens uitvoeringen enz. plaats kunnen krijgen. Vanuit deze „zaai" kan men het jeugdgebouw en haar kerkeraads- gebouw bereiken. De bijgebouwen vor men met de kerk een modern complex. De jeugd zal hier drie grote en een kleine vergaderzaal ter beschikking hebben. Grote ramen zullen voor vol doende licht zorgen. In het andere ge bouw zullen een grote kerkeraadskamer, cathechisatielokaal en een predikanten kamer plaats krijgen. Onder de bijge bouwen zullen twee grote fietsenberg plaatsen worden gebouwd. Het gebou wencomplex in het klein werd tijdens een gezellige ontspanningsavond ten toongesteld. Bewonderend stonden tal van Maaslanders rondom „hun nieuwe kerk". De jeugdige bezoekers verspreidden zich in de lokalen van de oude school, waar de maquette was opgesteld. Te gen een bescheiden vergoeding kon men verder aan allerhande gezelschapsspe len deelnemen. Deze ontspanningsavond .werd., door de_ GereL Jongelingsvereni ging georganiseerd en de^ baten hiervan waren voor het „Jeugdgebouwenfonds" bestemd. Arjos vergadert. De A.R. Jongeren Studieclub te Maasland zal op dinsdag 3 januari vergaderen in de Oude school 's avonds om half acht. De heer Joh. v. d. Kooij zal een inleiding houden over „Verdeeld Protestantisme". Na de pauze zal" een politiek maandoverzicht worden gehouden door A. Korpershoek. (Van een onzer verslaggevers) De Haagse politie heeft Vrijdag aan gehouden de 37-jarige administrateur J. A. de H. Hij wordt verdacht van verduistering van een bedrag van f 30.000.- ten nadele van een coöperatie ve vereniging van slagers. De man is in bewaring gesteld. De H., die de administratie van de vereniging bijhield, moest ongeveer een jaar geleden een verzekering afsluiten, evenwel niet door bemiddeling van tus senpersonen, maar rechtstreeks bij een maatschappij. Hiermede zou dan een kostenbesparing kunnen optreden. Bij het sluiten van de verzekering vertelde De H. tegen zijn opdrachtgevers, dat hij wel gebruik moest maken van een tus senpersoon. En hiervoor ha dhij zelf ge zorgd door als zodanig op te treden. Het gevolg van een en ander was, dat onenigheid ontstond tussen de leidmg van de vereniging en De H. De admi nistrateur, die hierover enigszins ge belgd was, nam op zijn wijze wraak en zak kans in de achterliggende maanden ƒ30.000.- te verduisteren. Dit geld be steedde hij voor_de aankoop van een auto. van een huis en andere luxueuze uitgaven. Vrijdagmiddag heeft het Ameri kaanse s.s. „Transunion", dat nabij Vlissingen aan de grond gelopen was en dijkschade had aangericht, na jiuikonderzoek'rfV-na vqjdoening van .lepe zijn reis te vervolgen. Het schip ver trok zaterdagmorgen naar Baltimore. Open Volgens zijn zienswijze wordt ook voering van zijn levensstandaard het jaar 1956 door dezelfde drie pun ten beheerst. Deze luiden: 1 Niet de hereniging, maar de verdeeldheid van Duitsland is de beste voorwaarde voor de verwezenlijking der Russische plan nen. want dat het geen bluf van de Sowjet Unie is. dat na een remilitari- sering van West-Duitsland een herstel van Centraal-Europa definitief van de baan is, beseft iedereen, die de ont wikkeling in de Oost-zone enigszins kan volgen. 2). Het in het begin zo sterk ideologisch-georganiseerde Rus sische blok is doende zich in een Oos- teerse „Commonwealth of Nations" op roebel- basis te veranderen naar het veoorbeeld van het Britse Gemene best. 3). Op dit ogenblik dat was dus op 3 januari 1955 zou ons een gemeenschappelijke economische de fensie doeltreffender lijken, aangezien momenteel eerder onze economische steunpunten in de wereld worden be dreigd dan onze militaire. Na de conferentie van Génève heb ben de wegen, die de Russen willen inslaan, zich duidelijker afgetekend. Thans kan ook met groter duidelijk heid de weg worden .vzien. die het Westen thans heeft in te slaan. Ame rika streeft naar een nieuw economisch evenwicht in de wereld en gemeend wordt, dat dit kan werden bereikt door ".-erschillende maatVgtlen. Enke len hiervan zijn: a). hulpverlening aan bondgenoten, b). hulp aan minderont- wikkelde gebieden, c). spreiding van de eigen industrie door oprichting van dochterondernemingen in het, buiten land. Uitvoerig ging mr. Van der Man dele op deze punten in. Bij een ver gelijking van het Russische met Ijet Amerika Amerikaanse industriële potentieel mag dadelijk worden gesteld, dat het Amerikaanse veel hoger ligt. Neemt men daarbij echter m aanmerking hoeveel groter liet verbruik van de westerse land voor consumptiedoel einden is. dan moet men hoogstwaar schijnlijk aannemen, dat het beschik bare gedeelte voor hulp aan minder- verschillen voor beide kanten, ontwikkelde gebieden niet veel zal Volgens mr. Van der Mandele moet men dus op een meedogenloze strijd voorbereid zijn. Het grootste nadeel van het westen is dat het zich in deze strijd en-tegenover een-ideologie en tegenover een ideaal geplaatst ziet: de ideologic van het communisme en het ideaal van de nationale onafhankelijk heid terwijl het westen in de eerste plaats voor het behoud en voor de op- Om zes uur zondagmiddag werd aan de Stadhouderslaan te Schiedam de 53- jarige voetganger W. aangereden door een personenauto toen hij viak voor de auto plotseling overstak. Met hoofdwonden, schaafwonden en een lichte hersenschudding, bracht de automobilist, die de man aangereden had, het slachtoffer naar huis. Een om- wonende arts had te voren de eerste hulp verleend. Inwendige zending. Op woensdag 4 ja nuari zal door de hervormde bond van inwendige zending op gereformeerde grondslag te Delfshaven en Schiedam een bijeenkomst worden belegd in de grote zaal van het gebouw Irene aan de Nieuwe haven te Schiedam,^ waa»* om 8 uur ds. H. G. Abma te Monster zal spreken over „vier man sterk" Promotie. De assistent van de chef van het spoorwegstation te Schiedam is bevorderd tot adjunct chef van het sta tion Rotterdam-Noord. Met ingang van 9 januari zal de heer V, d. Slot zijn nieuwe functie, die een promotie voor hem betekent, gaan vervullen. a «n rif Ia geboorte d.d. 31 december '55. H M T Westen—Twickler z. A M de Kwant Dijkgraaf! d, D van EsVisser d, 1 j de jone—Harms d. N H Riegman—Jansen d. C Bosch—van Triet d, A F Vrijhof—Jongen z, C E van Rooijen—Staal 2 z, A E Rietber- e»n—Fenger z, A M BoomsWinkel d, i«f Korstanjeten Feld z, H A Lammertse—de Haas d, J Vlasblom—van Wolfercn z E A van Essen—van der Maal z. J Chr Boet Versnel d, A Huljskens—Stokkink z. M Jan sen—Kroeze d. L Elferink—Hout d. P Tan The z, Th M A van Opstal—Snut d, P Groen van den Tol z, J Janssen—van Hoewijk 1 z. C van der Ploeg—Stelnvoort d. J Buizert— Groeneweg d. S Oole-de Bruijn d. T P "PilanderVos z, E A den HaanPrins z, A de Graaf-Vonk d. L van Loplk-Hfjnen i G H J van Gils—de Kanter z. W C Fop- Sritere-Zweeren d J M van Meer-va» Straten 2 z. M W Th Ruijtcrs—den Boer d. Aangifte overlijden d.d. 31 dcc. 55. G Boender, vr. geh eew met P Buitendijk SS i- F W van Vreeswijk, vrouw van M Th Roiofs 71 j; T van der Put. vrouw van I Witte 58 j; M A Becker, vrouw var, J J Bliek 3i j; CSE Verheem, ongeh. vrouw 54 jo 3 Sontrop. vr.. geh gew met H van der Zant 85 j; Sj Wenselaar. vr, geh gew. met ^Voorts^als "levenloot aangegeven: X, P. Eilander—Vos, zoon. De coöperatieve vereniging Draagt elkanders lasten u.a. te Nijmegen heeft bet gemeentebestuur van Vlaardingen enige tijd geleden verzocht aan de ver eniging een stuk grond aan de Korte Hoogstraat te verkopen. Dat verzoek is door de raad op 1 de cember in handen gesteld van B. en W. om advies, ook al omdat verkoop in de binnenstad van grond nog niet had plaatsgevonden. Bij deze gelegenheid moest dus een principiële beslissing vallen. Het college heeft zich beraden en is tot de conclusie gekomen, dat het niet juist is van gronden in de binnenstad de erfpacht te laten afkopen of die te verkopen. Een der overwegingen was, dat nog steeds de grondprijzen (vooral die in winkelcentra) regelmatig stijgen. De juiste politiek ziet men in het tijdelijk in erfpacht geven, waardoor na een be paalde periode de erfpachtprijzen in overeenstemming met de waardever meerdering profiteert en niet de even tuele kopers, die dit immers buiten hun wil zien gebeuren. Donderdagavond om half acht komt de Vlaardingse gemeenteraad weer bij een. De agenda voor deze vergadering omvat 29 voorstellen. Burgemeester mr. Hcusdcns van Vlaar dingen speldt op een bijeenkomst die vrij dag werd gehouden de scheidende onder- commandant van de Vrijwillige Brandweer de heer Maat, de gouden medaille be horend b\j de orde van Oranje Nassau op de borst. Woensdag 18 januari wordt de ver- kcerstunnel bij Vlaardingen-Oost in ge bruik genomen. Door de complete ver- keersomiegging staat er daarna bijna niet een wegwijzer van de A.N.W.B. meer op zijn plaats. De A.N.W.B. is hierover door het gemeentebestuur van Vlaardingen benaderd. De toeristen bond heeft een rapport laten opmaken over de situatie. In dat rapport zijn tegelijk voorstel len over aanvulling en herziening ge daan. Nadat men die ten stadhuize ook nog eens aangepast, aangevuld en ge wijzigd heeft, komt er nu een betref fend voorstel in de raad. De nieuwe bewegwijzering wil de fiet sers uit Schiedam niet meer door de Van Leyden Gaelstraten laten rijden. Hun route wordt: Schiedamsedijk, West- landseweg, Delftseveerweg, Groen van Prinslererstrat, Burgemeester Pruis singel en Van Beethovensingel-Maas- sluissedijk .Het verkeer van Kethel en Schipluiden wil men niet meer over de Kortedijk. Men moet ook de Delftse veerweg gebruiken. Van de Broekweg gaat men voortaan obk anders naar het centrum: via Burgemeester Pruissingel- Van der Driftstraat. Het verkeer van Kethel naar Schiedam v.v. zal de Van Hogendorplaan dienen te gebruiken. Het verkeer van de richting Schiedam voor het centrum zal zo direct mogeiijk via de Schiedamseweg worden geleid. De kosten van alle nieuwe voorzie ningen zijn ƒ3576,16. De A.N.W.B. heeft een beroep gedaan op de medewerking van de gemeente. De verlichting van de borden kost 1673,84. Deze kosten zijn ook voor rekening van de gemeen te. De raad wordt dan ook om een kre diet van vijf en een kwart duizend gul den gevraagd. Aan de officiële ingebruikstelling van de verkeerstunnel bij Vlaardingen-Oost op woensdagmiddag 18 januari gaat een bijeenkomst der genodigden vooraf in het recreatiegebouw van het B.P.M.- sportpark De Vijfsluizen. Die bijeen komst begint om kwart voor vier. Na de ingebruikstelling van de tunnel en de mr. L. A. Kesperweg recipieert het gemeentebestuur in het stadhuis. De Vlaardingse zakenstudiekring houdt dinsdag zijn jaarvergadering. De vergadering vindt plaats in Concordia. Het programma vermeldt jaarversla gen, bestuursverkiezingen en ook een voorstel om over te gaan tot de benoe ming van een nieuwe ere-voorzitter. (Deze functie werd door wijlen de heer Wapenaar vervuld). Het tweede gedeel te van de avond zal worden verzorgd door de heer P. de Goede. Volksbond. Donderdag 5 Januari a.s. or ganiseert het bestuur van de plaatselijke af deling van de Volksbond tegen Drankmis bruik een gezellige avond voor de meerbe- j aarden in de zaal „Excelsior". Voor zo ver de zaal plaats biedt worden hiervoor Dinsdagmorgen gratis toegangsbe wijzen uitgereikt in het Koffiehuis aan dc Oosthavenkade no. 10. Lijn 10 kon niet verder. De brandweer van de Rijswijkseweg, die spoedig ter plaatse was, bluste de brand. Doch daarna bleek het overal losgebroken te zijn: op het Oranjcplein, de Hoefkade, de Paviljoensgracht en in de Spinoza- straat, de Bezemstraat, de Jan Steen straat, de Westerbaanstraat. Overal het zelfde schouwspel, en steeds noemde de mobilifoon in onze wagen weer nieuwe straatnamen. Nadat de brandweer weg was, wer den even later weer nieuwe voorraden bomen, banden of ander meubilair in brand gestoken. Het ergst was het wel in dc Wester baanstraat, Door de mobilofoon hoorden wij, dat hier agenten geschoten hadden en dringend assistentie behoefden. Met loeiende sirene snelde onze auto van de Goeverneurlaan naar de plaats des on- heils. Een grote menigte was hier op de been. De 21-jarige sergeant-adelborst J. II. van H., gelegen In Den Helder, nam het voor de bedreigde brandweer op, doch moest zijn daad bekopen met een paar uitgescheurde mondhoeken. Bij een tweede charge om half drie werd de 29-jarige G. W. onder de voet gelo pen. Tot viermaal toe werd de brand weer gealarmeerd voor de Westerbaan straat. Bij de laatste maal werd de straat geheel schoongeveegd en deed dc brandweer terwijl grote schijnwerpers de muren en daken besehenen, haar werk. Met getrokken sabel gingen de agenten langs de woningen ieder por tiek uitkammend. In de omgeving van de Goeverneur laan, in de Van Zeggelenlaan, werd tweemaal een charge uitgevoerd, waar bij een sabelsla ehtoffer een hoofdwonde opliep. Op het Slachthuisplein trok men jonge bomen en heesters uit de grond om de jeepagenten te bekogelen. In Loosduinen was het van 12 tot 2 uur erg onrustig op het kruispunt Tram- straat-Wilhelminstraat. Hier werden ook kerstbomen en autobanden in het vuur geworpen. De 29-jarige los werkman J. M. sloeg een ruit kapot en liep daar na, geheel beneveld, in het vuur. Met brandwonden werd hij naar het zieken huis overgebracht. Op het kruispunt Hoefkade-Falckstraat woedde reeds enkele uren een brand, die steeds door aanvoer van nieuw ma teriaal werd aangewakkerd. Van een viertal hofjeswoningen werden de deu- Aan boord van het 304 ton metende m.s. „Antonia", dat gelegen was aan de Achterhaven t.o. nr. 7 te Rotter dam is Zaterdag brand uitgebroken. De betimmering tussen de huid van het schip en het beschot is daarbij ge deeltelijk verbrand. Voorts ontstond er schade aan de motor en olieleidingcn. De brandweer bestreed het vuur met een nevelstraal. Zaterdagmorgen brak brand uit in een pand aan de Dorpsweg 181 a. doordat een slingerbom door het raam naar binnen was gegooid en de gordijnen vlamvatten. De vloerbedekking, bedde- goed en de houten betimmering wer den eveneens beschadigd. De brand werd geblust met emmers water. De schade bedraagt ongeveer ƒ850. ren uitgebroken en op de brandstapel geworpen. Om drie uur 's nachts ging de commandant van de post Van der Vennestraat tot krasse maatregelen over. Brandweer en jeeps werden naar dit kruispunt gedirigeerd. En binnen enkele minuten werden de omstanders hier met de waterslang en de blanke sabel uit eengejaagd. Menigeen haalde hier een nat pak. De 21-jarige M. R. wilde, on der invloed van sterke drank, de brand slangen doorsnijden en liep een sabel houw op. De wond moest naderhand worden gehecht. Bij de Bezemstraat werd een vuurtje gestookt van kisten, die even te voren uit een magazijn werden weggehaald. En zo zouden we kunnen doorgaan. Vuurwerkslachtoffers ontbreken even min. Om half een des nachts kreeg de 41-jarige mej. A. K. in de Goeverneur laan een rotje in haar nek, hetgeen twee brandwonden ten gevolge hadden. Ook werd vuurwerk in brievenbussen gestopt. Enige maanden geleden kreeg de 19- jarige IV. M. van R., die gewerkt had in een warenhuis in Den Haag, haar ontslag. Zij zag kans een stempel mee te nemen, welk stempel gebruikt wordt bij de kassa, om aan te geven dat de bonnen betaald zijn en waardoor dan aan de paktafel de goederen verkregen kunnen worden. Het meisje gebruikte dit stempel, als zij zelf in het warenhuis van de winkeljuffrouw een bon gekre gen had. Zij ging niet naar de kassa, maar rechtstreeks naar de paktafel. Op deze wijze wist zij sinds augustus voor f 300 aan kledingstukken in het bezit te krijgen, zonder te betalen. Haar manier van inkopen doen werd ontdekt toen een andere wijze van afstempeling werd ingevoerd. Vrijdag is het meisje door de Haagse politie aangehouden. Gedurende de maand December 1955 werd Ingelegd ƒ8.568.954 en terugbe taald 9.201.333, zodat het spaarderste goed verminderde met 632.379 (de cember 1954 631.205)j In het gehele jaar werd ingelegd 113.222.575, en terugbetaald 92.732.560, zodat de inlagen de terugbetalingen overtroffen met 20.490.015 (in 1954 ƒ24.549.499). In totaal bedraagt het tegoed der spaarders thans (na bijschrijving van de rente ad ƒ3.800.000) 172.000.000 (31 december 1954 147.800.000). Het aantal spaarders bedraagt per ul timo december 1955 234.155 (31 decem ber 1954 221.104). Het jaar 1955 was, evenals 1954, een zeer gunstig spaarjaar. ZILVEREN JUBILEA Dr. J. M. Jongbloed was op 1 januari 25 jaar in dienst van de N.V. Kon. Ned. Gist- en Spiritusfabriek. Vanmorgen zou hij in de cantine van het bacinol A-ge- bouw worden gehuldigd. De heren M. Houtman en J. C. Cramers vieren resp. op 8 en 12 januari hun zilveren jubi leum in dienst van deze onderneming. voering van zijn schijnt tee vechten. „Met opzet", zo vervolgde mr. Van der Mandele, spreek ik hierover „schijnt", want intuïtief, in het bin nenste van zijn hart, weet ieder van ons, dat het o mde kern. om we zen om onze levenshouding, om onze geestelijke vrijheid gaat". Daarna zette hij zijn gedachte in sociaal, economisch en zicht uiteen. politiek op- Thans leven vrij in oen omwente ling", aidus de voorzitter van de ka mer. „Hei moeilijke van het geval is, dat Rusland en Amerika het spel vol gens hun eigen spelregels denken te spelen met hel gevolg, dat de feitelijke wedstrijd nog niets «ons begonnen is. Op het ogenblik zetten beide partijen alles er op om aan de an4er sper/ior- rein te onttrekken, waarbij het W^ten hoe langer hoe meer in de rol van de arme jongen komt te verkeren, die door het hek heen de andere mag zien spelen. Indien het westen nu eens het ini tiatief nam en gemeenschappelijke spel regels kon opstellen, die, zonaer onze wederzijdse lev/.sTloudingen in het ge ding te brengen, een samenwerking tussen oost en west mogelijk maakten. Wij, voor ons, hebben de vaste over tuiging, dat dit op menig gebied te bereiken zou zijn. Maar hoe?, zo sal men zich afvragen". Voor Nederland ligt er een twee ledige taak. Als kustbewoners ligt ons arbeidsveld op de zee maar ook op het konteinent. Het fiere koopmansde vies zai weer opgeld moeten doen: „mijn veld is de wereld". „Als West Europeanen hebben de Nederlanders aan de oplossing van diverse zeer konkretc problemen me de te werken, waarvan één voor ons dodelijk gevaar betekent: de veront reiniging van de Rijn. Ook als water weg baart ons de Rijn zorg", aldus maatregelen, die gezamelijk genomen spreker en nader ging hij in oop de moeten worden. In het kader van die samenwerking zal West-Europa tot het nemen van veel initiatieven m staat zijn. Daarbij wilde mr. Van der Mandele in de eers'e plaats Engeland betrekken. Vooral tussen Engeland en Duitsland waren de banden vroeger zo hecht, dat de Keulse kooplieden in Londen een eigen giidehuis bezaten en exterritoriale rechten genoten. „Hoewel wij uit de aard der zaak verheugd zijn, dat Bonnen de goede verstandhouding met Frankrijk bo venaan schijnt te zetten, geloven wij toch, daet pas door een hernieuwe en nauwe samenwerking tussen Duitsland en Engeland West-Europa zich als geheel naar buiten kan doen gelden en uiteindelijk ook het Oosten tot functionele samenwerking, tot een nieuwe Hansa kan bewegen", zo be toogde mr. Van der Mandele. Wij hebben een heel bescheiden stap in deze richting ondernomen en hebben voorlopig de as Dusseldorp Londen gelegd in de hoop. dat hier uit mettertijd een Duits-Engelse, ja liefst een West-europese export-pool zal groeien. Wij hopen, dat ook op deze manier met de Rv^sen voor lopig althans in de minder ontwik kelde gebieden fot „competitive co existence" zullen komen. Dan pas kunnen wij open en eerlijk onze beste krachten meten en elkan der over en weer beïnvloeden, want niettegenstaande alle politieke en ideologische tegenstellingen is de mensheid zich door de vooruitgang van dc techniek, van haar onderlinge verbondenheid en haar wederzijdse afhankelijkheid meer dan ooit bewust. Dit is de bevrijdende gedachte, die tot ideaal heeft het tot elkander bren gen van d2 mensen", zo besloot mr. Van der Mandele. Aldus mr. K. P. van der Mandele in zijn toespraak, die hij in de hedenmid dag gehouden vergadering van de Ka- mcr vuil Koophandel en Kabriekon heeft gehouden, ter gelegenheid van het afscheid van wethouder J. van Tilburg. De Kamer heeft deze dank tot uit drukking willen brengen door de grote zilveren legpenning toe te kennen aan de heer Van Tilburg. „Wanneer ge in het verre land Suri name deze penning nog eens ter hand mocht nemen, dan mogen de sterke gol ven -aan de voorzijde afgebeeld Uwe ge dachten terugvoeren naar de stad en de haven, die u zo lief waren en de beide woorden aan de keerzijde gegrift u in herinnering brengen de vriendschap die wij voor u koesterden en de grote er kentelijkheid die ons zal blijven vervul len voor wat gij voor ons deedt", zo ver volgde spr. In de nacht van Vrijdag op Zaterdag hebben inbrekers op drie plaatsen in Den Haag geopereerd. In een huis in de Prins Mauritslaan kwamen inbrekers binnen door de achterdeur, nadat zjj daarin gaten had den geboord teneinde de deur te kun nen forceren. Vermist worden een par tij tafelzilver, diverse flessen wijn en doosjes sigaretten. Voorts werd schade aan het meubilair toegebracht. Hoeveel deze is, is nog niet bekend, doch zij loopt in de honderden guldens, aldus de politie. In een badinrichting aan de Escamp- laan iverd eveneens ingebroken. De die ven die een kelderraam hadden verbro ken vonden een collectebusje voor de kankerbestrijding, dat zij openbraken, doch het geld hebben zij niet meege nomen. Er werd ook verder niets ver mist. In het derde geval is het bij een in braakpoging gebleven. Het gold een stoffenwinkel in de Dirk Hoogenraad- straat. Een hangslot werd verbroken, doch andere sloten versperden de toe gang. Ook hier wordt niets vermist. door uw handen met dit grote haven- complex een instrument in het leven geroepen, dat van overgrote betekenis zal blijven voor stad én voor land. Dit lustumcnt, dat kan niet andere, zal ruimer moeien worden gezien. Vroe ger maakte men plannen voor een ha venschap of zelfs voor een havenge west met dwingend recht. Nu zal men dat conglomeraat van havens cn haven terreinen .van de Noord-en .van de Maas oude en nieuwe en van de Water weg tot vrijwillige samenwerking moe ten brengen om op die wijze die'grote" eenheid van vervoer te iand, te water en in de lucht voor de brede Rijn delta fti een havengemeenschap spoedig en vlot tot stand te brengen. Wij znilen dan niet meer spreken over duizend schepen voor Rotterdam, of voor Schiedam en Vlaardingen, of wel voor de h* bovenstrooms, maar van de vcrvocr-bewcglng In wat Napoleon eens noemde „les bouches de la Meuse", aldus mr. Van der Man dele. Hij wenste tenslotte dc heer Van Til burg een voorspoedig bestaan toe ir, het land, dat hij straks gaat besturen. Wethouder Van Tilburg bracht hierna dank voor de voortreffelijke samenwer king, die er steeds bestaan heeft tussen de Kamer en hem. - Zaterdag tegen zes uur botste een auto, waarvan de bestuurder, de 35- jarige A. van der K. uit Monster, on der drankinvloed verkeerde, in de Gro te Marktstraat tegen een verkeerszuil. Een inzittende, de 24-jarige J.H. van V. uit Poeldijk, kreeg enige hoofdwon den. De bestuurder werd ter ontnuch tering opgesloten. Na de zitting van de gemeenteraad op donderdag 5 januari zal ten stad huize om vijf uur gelegenheid zijn per soonlijk afscheid te nemen van de heer en mevrouw Van Tilburg voor hun vertrek naar Suriname. Het bureau Voorlichting en Publici teit van de Gemeente Rotterdam heeft onlangs een nieuwe uitgave het licht doen zien in de serie „Rotterdam in the Limelight". Afgezien van de originele typografi sche verzorging is het geheel weer tot een opmerkelijke bloemlezing geworden van wat het buitenland over de stad van morgen denkt. Het behoeft geen betoog, dat zo'n graadmeter van de buitenlandse publie ke opinie voor de wereldhaven Rotter dam van onschatbare waarde is. De koppen, die o.m. de verschillende artikelen kronen: The Sunday Post ..Let's hope we copy this dutch wen- der"de Neue Illustierte „Warum nicht auch bei uns"; de Aftenposten "Rotterdam, byen av neste arhundre!" ,,.s een overdruk uit een Chinees blad ontbreekt niet. (Van onze correspondent) De opgewekte tendens die de kaashan del nu a! de hele maand december ken- merxt, bleef ook vrijdag in Leeuwarden de overhand behouden. Er was in de af gelopen week een goede vraag uit het buitenland en verwacht wordt, dat deze nog een verdere opleving zaf ondergaan. Daarnaast is de produktie niet groot meer en ze zal in de komende weken blijven afnemen totdat omstreeks eind januari het dieptepunt van de melkproduktie is bereikt. Er was dus vertrouwen en de prijzen bleven als gevolg daarvan langzaam op lopen. De jonge volvette Goudse kaas werd verkocht voor ƒ2.16—2.18 per kg. en de Edammer kaas voor 1.86—1.88 per kg. De vorige week werden beide soor ten verhandeld voor respectievelijk ƒ2.14 2-15 en 1.841.86 per kg. De handel m beide soorten was goed. Het prijsverschil tussen beide soorten bedraagt hiermee nog altijd 0.30 per kg. en de goede handel, die vrijdag jl. in Edammerkaas mogelijk was, lijkt een aanwijzing, dat de belangstelling voor ~?ze, soort, die in verhouding tot de Goudse kaas te laag genoteerd staat, be gint toe te nemen. Bij de 5-weekse kaas was de belang stelling voor de volvette kaas nog altijd het grootst. De Goudse van deze ieeftijd werd verkocht voor 2.23—2.25 per kg., een verbetering van 3 l 4 cent per kg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1