Nieuu) begin Grote opkomst bij Franse verkiezingen j Poujade behaalde veel meer zetels dan verwacht werd Project van 35 miljoen gulden Indonesiërs in Genève voelen zich sterker Sjah en Koningin voor de klas WU.foto ik? Ned. firma's leverden geen tanks aan Egypte Geboortebewijs in de stembus Schoenmaker.... Grote zetel winst voor communisten Tramtunnel in Rotterdam in 1960 gereed? EERSTE SCHAKEL VOOR EEN ONDERGRONDS NET Uitslagen 'over BRAND IN DE EIFFELTOREN Beschuldigingen tegengesproken Mr. A. C. v. Empel naar Indonesië DINSDAG 3 JANUARI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3272 Weei ZELFS MISLUKKING VAN OVERLEG ZOU MEN DURVEN RISKEREN tot radicaler koers Nederland erkent de Soed a n-rep u bliek GEZIEN de onzekerheid met betrekking tot de uitvoering van de nieuwe Willemsverbinding tussen de Rechter en Linker Maas oever te Rotterdam en gezien het grote economische, verkeerstech nische en sociale belang van een tramtunnel is een zo snel mogelijke bouw van een dergelijke tunnel, onafhankelijk van de nieuwe Wil lemsverbinding noodzakelijk. Deze tunnel zou moeten worden gebouwd in de lijn Schiedamse- dijkkop NoordereilandParallelweg. De geraamde kosten bedragen 35 miljoen en deze zijn, mede gezien de besparingen in het belang van de ontwikkeling van Rotterdam, ten volle verantwoord. Het plan verkeert in een vergevorderd stadium van voorbereiding en de tunnel zal, wanneer op korte termijn tot de bouw besloten zou worden en zich geen bijzondere tegenslagen voor doen, omstreeks 1960 gereed zijn. Zie verder pagina 4 n Langzaam begint het Natio naal Monument op de Dam le, Amsterdam zijn voltooiing te naderen. Reeds is de spits vrijgekomen vit de ijzeren bemanteling. Z ila«i«inpnif frpfki-rtn GY>r5 voelt zich .gesterkt door de nieuwe -fiabjOiJiJi Oxxoeii steun die Djakarta de laatste (Van onze speciale verslaggever) De belangrijkste figuren van de Indonesische delegatie die donder dag de Nederlandse ministers op nieuw zal ontmoeten ter voort zetting van de NederlandsIndo nesische ministersconferentie zijn gisteren van hun vakantieverblij ven in Zwitserland te Genève teruggekeerd en hebben onder elkaar reeds voorbesprekingen gehouden, waarbij in het bijzonder de binnenlandse politieke ontwik keling in Indonesië in ogenschouw is genomen. In sommige kringen van de Indonesische delegatie verwachtte men gisteravond dat de Indonesische ministers de zaken donderdag zeer scherp zullen stel len waarbij men het eventueel op een mislukking van de conferentie durft te laten aankomen. Men dagen aan de Indonesische dele gatie geeft. Kortzichtig De N.V, Smit te Nijmegen is de eni^e Witte de Wiüwtaraat 30 Tolef. 113700 <4 1.) Postbus J 512 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'e-Grerenhaite: Huygenspiein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18,30—19 30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2<b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand 6.7.5 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUK» Weersverwachting:, geldig tot Woensdagavond LATER MEER WIND. Aanvankelijk opklaringen, later meer bewolking, maar overwegend droog weer. Vannacht in het bin nenland plaatselijk lichte vorst. Morgen overdag in het algemeen iets hogere temperaturen dan vandaag.' Tot matig of krachtig toenemende zuidwestelijke wind. ZON" E.V MAAN' 4 januari: zon op 8.50, onder 16.44: maan op 0.14. onder 11.29 L.K. sS Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT TER gelegenheid van de jaarwisse ling hebben tal van staatshoofden rich met een nieuwjaarsboodschap tof de volkeren gericht. Het oude is voorbijgegaan, opnieuw werd een jaarkring afgesloten en vol hoop ziet de mensheid uit naar wat het nieuwe jaar ral brengen. Hoop doet (even. zegt 'n oud spreek- woord en derhalve is het vanzelfspre kend dat menigeen met nieuwe ver wachting de toekomst tegengaat. Dat gebeurt dan in een min of meer uitbundige stemming, welke zich in de nacht van oud op nieuw baanbreekt, en die zich vooral in de hoofdsteden van verscheidene landen manifesteert. In Moskou gingen de Sovjet-leiders en tal van diplomaten dansend het nieuwe jaar in. Zweden vierde voor de eerste maal sinds 1919 zo luiden de berichten oud en nieuw, terwijl de drank rijkelijk vloeide omdat onlangs de distributie van sterkedrank werd opgeheven. In New York ging het op zijn Ame rikaans toe. Een half miljoen mensen ging met het lawaai van antoclaxons en bellen zingend van het oude jaar op het nieuwe over. 2in ook elders was er uitbundige vro lijkheid. PMERKELÏJK is, dat in de nieuw- \J jaarsboodschappen der diverse staatshoofden het woord vrede zo sterk op de voorgrond heeft gestaan. De Russische president Boelganir meende, dat in vrede en vriendschap de volkeren kunnen en behoren samen te leven. „Wij zijn voor vreedzame coëxistentie van staten roet verschil lende sociale en politieke stelsels". De Engelse minister-president Eden gaf uitdrukking aan de wens dat in 1956 de woorden oorlog, veldslag, gevecht en slachtoffers niet zouden behoeven 'gebruikt te worden. Tito, de Zuidslavische president meende dat wij met betrekking tot de voorspellingen van de koude oor log niet te zwaartillend moeten zijn. Ook hij pleitte voor vreedzame samen werking tussen de staten en voor een uiteindelijke overwinning van de vre de. De president van de Verenigde Sta ten, generaal Eisenhower, tastte die per, toen hij vaststelde dat de huidige internationale situatie niet de maatstaf is voorde diepe hoop, door de vrije we-, reld gekoesterd. In het diepst van ons hart - so ver volgde hij wensen wij dat onafzien bare scharen mensen zich met ons rul len verenigen in een eenvoudig gebed voor de vrede. i x 1 AAR ons gevoelen is de Amerl- IN kaanse president bij zijn opwek king tot gebed voor de vrede tot de kern van elk waarachtig vredesverlan- gen doorgedrongen. Van uitbundige vrolijkheid bij de jaarwisseling en in het zoeken van een sprankje hoop bij woorden van vergan kelijke mensen valt weinig goeds te verwachten. Het verlangen naar vrede, welvaart en geluk moet dieper verankerd liggen dan in het aardse alleen. Dat leert ons de Bijbel in eenvoudi ge, ronde taal. En wie dat niet in zijn beschouwin gen betrekt, mist de rechte zelfinkeer en komt tenslotte badregen uit. Alleen in de weg van biddend ver wachten en onvermoeide krachtsin spanning bij al ons werken in deze we reld kan zegen, waarachtig* zegen worden verwacht. p. IT geldt ook voor het werken aan L) de krant en wel in het bijzonder aan de Christelijke krant, eens door dr. A. Kuyper (in 1897) een gave Gods ge noemd. Do afgelopen feestdagen hebben ons daaraan nog eens herinnerd. Ook aan de verantwoordelijkheid, die dat mee brengt. Want neen, het gaat er in onze da gelijkse journalistieke arbeid niet maar alleen om de lezer een zo goed mogelijk leesbaar product te bezorgen. Integendeel, wij willen in heel deze arbeid iets beleven van een stuk Chris telijke roeping. Zoals elk mensenwerk geschiedt dat met tekortkomingen, doch tegelijker tijd met een voortdurend ingespannen streven de krant steeds beter te maken. En in dat ailes willen wij dienend staan te midden van ons volksleven. Zo gaat ook „Trouw" een nieuwe jaarkring vol verwachting tegemoet met de bede van Psalm 90 (berijmd): „SterK onze hand en zegen onze vlijt i Bekroon ons werk en nu, en fallen tijd". Dr winkelier l'ic'rre l'ou jade niet dr iein.it strijken overwmiiin één der partijen E overwinnaar van de gisteren gehouden verkiezingen voor de Franse As- sembléc heet geen Mendès-Franee, de fanatieke hervormer van de Radicaal j Socialisten, die er in geslaagd was een links gerichte concentratie van j republikeinen aan het hoofd van de stembusslag in te gaan. Hij heet ook geen Edgar Faure, die als premier - het bekvechten moe -'het onwillige parlement naar huis stuurde. Neen. de grote triomfater had een andere naam: Pierre Poujade, politiek bohémien, die de laatste maanden herhaal delijk betoogd heeft, dat de Fransen er veel beter aan toé zouden zijn, wanneer in Parijs geen Ass'emblêe Nationale de zaken bestuurde. Hoewel Poujade zelf geen enkele kandidatuur aanvaardde, slaagde zijn beweging er in op ongeveer 50 zetels van de 544, waarover gestemd werd, beslag te leggen. Ook de communisten behaalden hoewel zij bijna 2 procent minder stemmen kregen dan in 1951 een grote zetelwinst. Hun fractie zal verre weg de sterkste zijn, wanneer over enige tijd de Nationale Vergadering bijeen komt. Zij kregen ongeveer een vierde van het aantal zetels toege wezen. £EN trotseviaar zenuwachtige inwoner ran de Franse stad Morïaix, die juist enkele uren tevoren vader van een kloeke zoon was geworden, heeft gister middag het peboortecertificat.l van zijn jongste spruit in plaats van zijn stembriefje in de stem bus geworpen. Hij kreeg het geboortebrietie terug, toen de stemmen geleld werden. lit bijzijn run rIe I-oludlige. gemeente raad run Eindhorun is nun de i oor ijzer run iIr rnuil run bestuur run de l'kilipsjiibrieken. ir. F. S. Ottrn, het ereburger xehnp run de Nederlandse lichtstadaangeboden- Ir. Ottrn (links) in gesprek met burgemeester Kolfscho ten run Eindkoren, kort nu de be noeming. Verleden week heeft de Nederlandse Onderwijzers Vereniging haar jaarlijk se congres gehouden te Hilversum. Tijdens dit congres is een motie aan genomen tegen het gebruik van atoom-, wapens Het vervaardigen ervan moet ver boden worden en een internationaal controle-apparaat moet zorgen voor de naleving van dit verbod. Prompt na de aanneming van deze. motie kreeg de N.O.V. een brief van de Russische onderwijzersorganisatie waarin adhesie met deze motie werd betuigd. Zo gaat het nu als een beroepsorga nisatie zich begeeft op de gladde pa den der politiek. De NOV had er beter aan gedaan zich te bepalen tot het terrein waarop zij bevoegd mag worden geacht. Nu deed men een slag in de lucht en speelde vermoedelijk onbedoeld een *<s- genstaader in de kaart. Met ingang van 1 januari 1956 is kol. \vn. H. P. Zielstra, sous-chef van de Luchtmachtstaf, benoemd tot commodo re. De opkomst was bijzonder groot. Vooral de vrouwen schijnen in groter aantal naar de stembus gekomen te zijn dan bij vorige gelegenheden. Nochtans zal er op het Franse poli tieke toneci niet veel veranderen. Mendès France en Faure zullen veel water in hun wijn moeten doen, wil len zij hun verkiezingsleuze: een meer stabiele regering waar maken. Geen van beiden is erin geslaagd zoveel aanhangers te winnen, dat er van een bepaalde meerderheid sprake is. De concentratie van Faure, bestaande uit de katholieken, de boerenpartij en de ex-gaullisten, behaalde meer zetels dan het republikeinse front van Men dès Frances, maar zelfs al zou Faure erin slagen enkele aanhangers van de linkse concentratie over te halen in zijn kabinet zitting te nemen, dan nog zal de riluatie in de Assemblee zo zijn, dat moeilijk van een stabiel evenwicht kan worden gesproken. "De 'bot »van-.de':ccnnmuni9teftviè nog lang niet uitgespeeld, terwijl ook Poujades volgelingen, die in feite voor geen enkeie kabinetsformateur aan vaardbaar zijn, een groepering kunnen vormen, waarmee geducht rekening moet worden gehouden. worden bezet door vertegenwoordigers van Algiers en andere „buitendepar- tementèn". In verband met de onlus ten in Noord-Afrika zijn de verkie zingen hier uitgesteld. Vele oude, bekende gezichten zijn met grote stemmenmeerderheid her kozen. Premier Faure. die als tijde lijk minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk is voor de gehele verkiezingsoperatie, keerde als afge vaardigde van het departement der Jura naar de Algemene Vergadering terug. Mendès-France keert terug met een flinke meerderheid. Hetzelfde kan ook gezegd worden van de oud-premiers Paul Reynaud, Edouard Daladier, An- toine Pinay, René Plevèn en Robert Schuman. Guy Mollet, de secretaris generaal van de socialistische partij werd door het departement Pas de Calais herkozen. Oud-premier, Paul Ramadier. een socialist, die in 1951 verslagen werd, kreeg zijn zetel terug. Men had verwacht, dat de commu nisten. als gevolg van de scheuring in de partijen, van het najaden, vooruit zouden gaap, doch d y ve rim e e r d e r in g fan •Hum' barfementszefels t was:- meer dan voorzien was. - 110 zitting hebbende afgevaardigden werden in de verkiezingsstrijd versla gen. Voorts heeft een zestigtal zich niet kandidaat laten stellen, 'zodat de nieuwe volksvertegenwoordiging een 170 nieuwe leden, d.i. bijna een derde geen grote investeringen, omdat er geen dure en gecompliceerde ventï- laiie-inrichtïngen en geringe bijko mende werken bij de uitmondingen nodig zijn en geen overgangstoestanden in de stad ontslaan met kostbare voor zieningen en grote hinder voor het verkeer. De exploitatiekosten worden gesteld op f 125.000 per jaar. Pech Te Detroit (Ver. St.) stond een taxichauffeur bij zijn auto toen.een heer op hem toetrad, een pistool trok en zei: „Zie je wat dit is?" Op hetzelfde ogen blik viel het magazijn uit het pistool op straat De heer werd ingerekend terwijl hij op zfjn knieën nog bezig was de ko gels bij elkaar te graaien. Dit is de eindconclusie van het rap- ,porL..dat. :B, en. W-Gyan., Eó.ttêrdam hebben ontvangen betrè'fféhöe de bouw van een tramtunnel, een rapport, dat is ondertekend door de hoofddirecteur van de Dienst van Gemeentewerken de directeur van Stadsontwikkeling en Wederopbouw en de directeur van de Rotterdamse Electrische Tram. Zij Over 52 zetels zal eerst over enkele I ^De'^algemeneSecretaris der Fransejsev?n college, indien het zich met weken worden gestemd. Deze moeten PARIJS, 3 jan. (Ass. Press) De onofficiële uitslagen der Franse verkiezingen luiden; Partijen Zetels Percentages Communisten 147 Socialisten 88 Radicalen 53 Soc.-rep. (ex-Gaui) 15 Onafh. boeren 98 U.d.s.r. 6 M.r.p. 70 R.ff.r. 13 Poujade 49 Div. 5 24.70 (25 67) 16 (14.35) 9 5 14 1 12 2 3 (12.32) (12-30) De tussen haakjes geplaatste cij fers zijn de behaalde percentages in 1951. DE BILT, DINSDAG 10 UUR. Een in betekenis toenemende rug van hoge luchtdruk trok van maandag op dinsdag over het Noordzeegebied naar het zuidoosten. De winden namen daarbij maandagmiddag snel af en tijdens nachte lijke opklaringen daalde de temperatuur op de meeste plaatsen tot enkeie graden onder het vriespunt. Inmiddels trok een tweetal actieve de pressies langs IJsland in de richting van Noorwegen. Deze verenigden zich daar tot een zeer diepe kern, waaromheen zware stormen woeden. Westelijke winden blazen grote hoe veelheden zachte lucht naar Scandinavië en zuilen de vorst daar doen verdwijnen of sterk doen afnemen. De zachtere lucht stroomt over de Noordzee ook in de richting van ons land, waardoor het temperatuurniveau weer hoger zal wor den. Onder invloed van een volgende oceaandepressie, welke snel in diepte toe nemend in de richting van IJsland trekt, zullen de winden ook in ons land morgen uit zuidwestelijke richting gaan toenemen. communistische partij, Jacques Duclos de inhoud kan verenigen, in overwe- is herkozen. (ging het daarheen te leiden, dat de In de top van de 330 meter hoge Eiffeltoren is hedenochtend vroeg brand uitgebroken. De politie kon nog niet mededelen hoe het vuur ontstaan was en even min of het met eigen brandblusmid- delen van het personeel van de Eif feltoren geblust kon worden. Op de bovenste verdieping was een vage gloed te zien en rook steeg op uit het stalen geraamte. Volgens de eerste berichten brandt het in dat deel van de top waar de Franse televisie elektrische apparatuur heeft. De televisie is gisteravond lang in actie geweest in verband met de verkiezingen. De brand zou hedenochtend om 7 uur uitgebroken zijn toen Parijs nog in' het duister lag. Het vuur werd met brandblussers van tien liter be streden door brandweerlieden van zes verschillende kazernes. Het telefonisch contact met de Eif feltoren bleef beward. Met een kalme stem werd op het verzoek om in lichtingen geantwoord, dat niets kon worden medegedeeld en of mor later weer wilde opbellen. '11 11 Ut cl I De Nederlandse regering heeft beslo ten tot -erkenning van de republiek van de Soedan. De Nederlandse liaison amb tenaar te Khartoem is opdracht verstrekt van deze erkenning mededeling te doen onder aanbieding van de gelukwensen der Nederlandse regering met de tot standkoming van de republiek. Dr sjah en koningin Sorava run Verzit: I zelf het goede voorbeeld door twee uren beijveren zich orn het rolh een zo goed per dag een klas roor hun rekening te. mogelijke opvoeding te gevctt. Zij zijn nemen om .de leerlingen de beginselen een propogunda-uclie begonnen en geven van lezen en schrijven bij te brengen. In Djakarta zijn nl. tussen de rege ringspartijen: De Masjoemi, de Nahta- doel Oelama. de P.S.I.I. en andere klei nere partijen die in het nieuwe Indone sische parlement de meerderheid kun nen vormen, gezamenlijk over de onder handelingen met Nederland diepgaande besprekingen gevoerd. Men wees ons er gisteravond op dat men in Djakarta en in Genève uit de houding van de Ne derlandse regering en uit de Nederland se pers de indruk had gekregen, dat de Indonesische delegatie in Genève door de Nederlanders niet ernstig wordt ge nomen, omdat haar de steun van de po litieke partijen in Indonesië zou dreigen te ontvallen. Deze opvatting wordt door de Indonesiërs in Genève ais onjuist en gevaarlijk gekenschetst. De binnenland se politieke toestand noemt men thans rustig en een eventuele mislukking van de Geneefse onderhandelingen zou voor de Masjoemi, die steeds beweerd heeft dat met Nederland tot een redelijk ak koord kan worden gekomen een ernstig gezichtsverlies betekenen, waardoor de ze belangrijke politieke partij in Indone sië thans ook gedwongen zal zijn een felle anti-Nederlandse koers te'gaan va ren. In sommige kringen van de Indonesi sche delegatie wordt de mislukking van de conferentie venvacht wanneer Ne derland vasthoudt aan zijn standpunt dat de opheffing van de Nederlands-In donesische Unie gepaard dient te gaan met de onverzwakte handhaving van de bijzondere garanties die het Uniesta- tuut biedt ten aanzien van de oude rech ten. concessies en vergunningen van het Nederlandse bedrijfsleven in Indonesië en van het overmaken van winsten en I van de sociale transfers. Zoals bekend i eisen de Indonesiërs dat al deze zaken zullen komen te vallen onder de nationa- •le wetgeving van Indonesië, Wij kregen j gisteravond in Genève de indruk dat j de Indonesiërs zich voorbereiden bij de (onderhandelingen, die donderdag op- nieuw beginnen, -op korte térmijn een (beslissing te forceren. De aankomst van nieuwe Indonesische figuren uit Djakar- j !a in Genève schijnt een zekere radicali- J sering van de opvattingen in de Indone sische delegatie te veroorzaken. In dit j verband wordt belangrijk geacht met welke instructies de Indonesische minis- 1 ter van economische zaken, prof. Soe- i mitro, die naar men ons verzekerde vandaag in Genève 2al arriveren, zal zijn uitgerust. Spoeling De politierechter in Mi- neoia, in de staat New York, heeft een onderwijzer vrijgesproken, die een tien jarige leerling had gedwongen zijn mond met zeepwater te spoelen wegens de taal, welke hij tijdens een oefening in de gym nastiekzaal uitsloeg. gemeenteraad, gezien de urgentie van een, tramtunnel onder de Nieuwe Maas, W'spp^igJ^£o®k eéit-prinripö-uit-', spraak doet o ver de wèrisèlij6Kèid."'doór middel van 'eën dergelijke tunnel de tramnetten van Rechter- en Linker Maasoever te verbinden. Het is wel gewenst, so zegt het rap port, dat de tunnel een zodanig pro fiel krijgt, dat deze in een verdere toe komst ook dienst kan doen voor een ondergrondse stadsspoorweg. Ofschoon in dit stadium nog geen antwoord te geven is op de vraag of en zo ja hoe een dergelijk ondergronds net, wan neer daaraan behoefte ontstaat, moet worden uitgevoerd, zou het van kort zichtigheid getuigen wanneer geen voorzieningen worden getroffen, waar door deze tunnel de eerste schakel daarin zou kunnen vormen. Er moet rekening mee worden gehouden, dat met hei oog op de grote uitgestrekt heid, die Rotterdam in de toekomst zal krijgen, en met het oog op de ver dere ontwikkeling van de „Randstad Holland" in noordelijke en wellicht ook in zuidelijke richting, plannen aan de orde moeten komen voor zeer snelle railverbindingen, die thans voor velen nog onwezenlijk aandoen, zoals wij reeds hebben gemeld. Bij verwerkelijking van een tram tunnel is de directe besparing voor de Rotterdamse Electrische Tram te stel len op ongeveer f 600,000 per jaar, de indirecte besparingen voor de pas sagiers op ongeveer I 500.000 per jaar, ongerekend de vervoerverwervende functie van deze tunnel en de outlas ting der stralen. Een tramtunnel eist ONDERDEN lezers in hêt land-zien reikhalzend uit naar de krant, welke dagelijks de drie nieuwe opgaven brengt voor ónze grote Winteravond prijsvraag „Wie ben ik?" Vele gezinnen worden aan 'het werk gezet, om de soms lang niet gemakke lijke opgaven tot een- goed einde te bren gen. Maar...... net einde kroont het werk. Er Jlggen prachtige pryzen op U te wachten, in to taal meer dan dui zend. En waarom zoudt U niet tot de prijswinnaars beho ren? Kijkt U even op pag. 3. Wij leggen U 't vuur weer na aan de schenen, maar onze abonné's zün voor geen kleintje vervaard als het op oplossen van puzzles aankomt. Dat weten wü uit ervaring! (Van een onzer verslaggevers) Beschuldigingen, volgens welke een tweetal Nijmeegse firma's betrokken zouden zijn hij de Belgische leveran ties van oud Engels legermater^J, waaronder tanks, naar het Midden- Oosten zijn volgens de betrokkenen volkomen onjuist. Het betreft hier Crommcrt's Auto mobielbedrijf N.V., een firma, die in gebruikte auto's handelt en het Aan- nemings- en Handelsbedrijf van E. »V. Smit, dat in vijf afzonderlijke N.V. s werkt, o.a. met een afdeling sloop- en ijzerhandel. Wel heeft laatstgenoemde ruim esn jaar geleden een grote Engelse leger- dump gekocht, maar die Destond 'oor slechts een klein gedeelte uit werke lijk oorlogstuig. Het waren meest legerauto's, tractoren, bulldozers e.d. Dit materieel is reeds naar Nederland Verscheept. Wat de N.V. Smit van deze goede.-en niet in het eigen bedrijf Kan gebrui ken, is bestemd voor sloop en gaat a's schroot naar de Hoogovens. Van deze dump bevinden zich momenteel in Engeland nog 24 tanks en verder een aantal vlammenwerpers en amfibie- vaartuigen. Het is, aldus een woordvoerder vau de firma Smit, niet de bedoeling, dit afgekeurde oorlogstuig naar Neder land te vervoeren en het van hieruit weer naar andere landen te verkopen. Zelfs al zou men dit willen, dan s dat. anders dan in België, door ,e Nederlandse bepalingen op dit gebied mmogelijk. Nederlandse firma, die V3n de Engelse regering een uitvoervergunning heeft voor het oude oorlogsmaterieel en in verband hiermee heeft het Nederland se ministerie van Economische Zaken zich voor deze firma garant gesteld, dat zij geen oud Engels oorlogstuig zal verhandelen. De firma Crommert heeft destijds eveneens een bod gedaan op genoem de dump. Door deze N.V. en nog een| compagnon eik voor 250.000 uit tel kopen, heeft de firma Smit er echter beslag op kunnen leggen De N.V.i Crommert heeft van het Britse be sluit tot stopzetting van de uitvoer -Ier legergoederen geen enkel nadeel, om dat het hier, naar ons verzekerd werd, uitsluitend gaat om feitelijk oorlogs tuig en niet om oude legerauto's en ander, minder gevaarlijk materieel,, waarin de N.V. Crommert handelt. De Nederlandse regering heeft bij de Indonesische regering een visum aan gevraagd voor de Amsterdamse advo caat, mr. A. C. van Empel. Indien de Indonesische regering hierover gunstig (beslist, zal - mr. van Empel rechtslcun- dige bijstand verlenen aan de Neder- landse arrestanten in Indonesië.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1