Vertekend heeld Maar maakt een grap over Mèndes France Frankrijk, waarheen Standpunten lijnrecht tegenover elkaar Euwe weer kampioen van Nederland 0 „REDT FRANKRIJK VAN EXTREMISTEN NA DE FRANSE VERKIEZINGEN ProgramGrond wet en Algerije Deurwaarder onder„vuur Ministers bijeen in Genève Indonesiërs hopen nog op uitweg Premieverhoging van 16 voor de vrijwillige ziekteverzekering Slagersrace naar Nijkerkerveen Weer overzicht PONDERDAG 5 JANUARI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3274 Weerbericht Dodelijk ongeluk bij de B.P.M. In 195520.348 schepen bezochten Rotterdam Een vergelijking Rij brand in kindertehuis kindje omgekomen DUITSLAND LID VAN HET I.C.V. Publihatie gewenst Grieken in februari naar de stembus Stilte in ÏJmuïdense vissershaven O O DE Franse premier, Edgar Faure, heeft gisteren een pleidooi ge houden voor een bestand tussen de twistende partijen van de middenkoers om Frankrijk te redden van de communisten en van Poujade. De premier geloofde dat er ruimte is voor overeenstem ming tussen de middenpartijen. Maar openhartig gaf hjj toe dat hij weinig hoop heeft zelf opnieuw premier te worden. Faure drong aan op vorming van een coalitiekabinet dat zowel het republikeinse front van zijn tegenstander Mendès-France als zijn. eigen front van centrum en rechts zou omvatten. Maar zijn enige antwoord op de vraag of hij vrede zou sluiten met Mendès- France was het grapje: „Ik houd van melk, maar kan die niet ver dragen". Mendès-France is Frankrijks bekendste melkdrinker. EDGAR FAURE ....geen melk.... communisten I4S zetels socialisten 97 conservatieven 97 volksrepuolikeinen 72 poujadisten 51 orthodoxe radicalen 49 sociaal republikeinen 22 dissidente radicalen 21 radicaalgezinden 7 uiterst rcchtsen 3 overigen (voor het me rendeel partijlozen uit de overzeese gebieden) 22 VERONTRUSTING OVEREENSTEMMING i "Unimls (Van onze speciale verslaggever) De informele bijeenkomst van de Nederlandse en Indonesische ministers met hun voornaamste adviseurs, die gistermiddag in Genève werd gehouden in het Batiment Electoral bleef beperkt tot een debat over drie belang rijke punten van de financieei- economische overeenkomsten, die de Indonesiërs willen laten vallen en de Nederlanders wensen te handhaven of op zijn hoogst hier en daar wensen te wijzigen; Moeder en drie kinderen van vierling overleden OPROEP HAD SUCCES Nijkerkerveen is de laatste drie dagen het doelwit van talrijke slagers uit het gehele land. De voorzitter van de vereniging Plaatselijk Be lang, de heer R. G. van Rooy, heeft het druk met het verstrekken van vele inlichtingen aan de adspi- rant-slagers, terwijl ook de heer W. Blom, de 70-jarige postkantoorhouder, wel naast de telefoon kan blijven staan om de vele telefonische op roepen te beantwoorden. Ook. zijn er al enkele slagers naar de gemeentelijke over heid gegaan om eens te praten. Er zijn inlichtingen gevraagd uit vele delen van het land. Zelfs kwam er een slager uit Tilburg per motor poolshoogte nemen. Men heeft thans goede hoop, dat het nieuwe jaar inderdaad een slager zal opleveren. ZEVENDE PARTIJ WERD BESLISSEND Dr. Euwe heeft gisteravond zijn Hoen van Nederland op Donrer titel van persoonlijk schaakkam- heroverd. Zaterdag verder praten V. Rotterdam: Witte de With straat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 "Ï-Gravenhage: Huvgensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—19 30 u: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2*b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond. NEVELIG WEER. Nevelig of mistig, overwegend droog weer. Weinig wind. Vannacht vrijwel nergens vorst. Morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Directeur: H. DE RUIG ZON EN MAAN 6 januari: zon op 8 49. onder 16 46; maan op2 39. onder 12.13. Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. 3. S. BRUINS SLOT VAN socialistische zijde wekt men nog steeds de indruk dat bij een stelsel van vrijere loonvorming d« landbouw in de hoek zal komen te lig gen, waar de slagen vallen. Een sterk staaltje beluisterden wc daarvan deze week 's avonds door de radio, toen mr. M. Vrolijk, de parle mentaire redacteur van „Het Vrije Volk", een toelichting gaf od wat zich in de Tweede Kamer rondom de motie- Vondeling heeft" afgespeeld. In deze met algemene stemmen aan genomen motie heeft de Kamer uitge sproken, dat het agrarische bedrijfs leven moet kunnen blijven rekenen op onverminderde handhaving van de door de regering op het gebied van de prijsvorming van landbouwprodukten gedane toezeggingen. Zulka is nodig mede om ook in de toekomst verder te kunnen blijven streven naar sociale gelijkstelling van de landarbeiders met vergelijkbare arbeiders ten platteiande. Feitelijk was deze motie overbodig, want Regering en Kamer waren het hierover, gezien de uitlatingen van di verse zijden, eens. Wat was nu de strekking van het be toog van de heer Vrolijk? Dat men van A. R.-zijde, cn met name bij mon de van de heer Stapelkamp, slechts aarzelend voor de landbouw in de bres zou zijn gesprongen. WIJ hebben de Handelingen van dt Tweede Kamer er nog eens op nageslagen. Dan bespeurt men, dat niet alleen bij de behandeling van de begroting van Landbouw, maar reeds bij het de bat over de begroting van Sociale Za ken de zaak in discussie is geweest. Op een vraag van de heer Roemers heeft toen de heer Romme geantwoord, dat het z. i. niet onmogelijk moest worden geacht, dat onder een stelsel van vrijere loonvorming een loonsver hoging in de landbouw zou worden ge volgd door een prijsverhoging. Dit zou volgens de heer Romme ge heel afhangen van de concrete om standigheden. „Zouden zieh moeilijk heden voordoen, dan moeten die naar rechtvaardigheid worden opgelost en die rechtvaardigheid kan meebrengen dat op een bepaald ogenblik een loons verhoging moet plaatsvinden". Later kwam de heer Stapelkamp aan het woord. Hij zeide toen, na het leggen van een algemene Joonvloer, welke voor alle bedrijfstakken geldend moet zijn, verdedigd te hebben, let terlijk het volgende: „In antwoord op een concrete vraag van de heer Roemers wil ik tenslotte zij het ten overvloede, nog wel zeggen dat ook ik van mening ben, dat tan een bedrijfstak in staat te stellen hei algemene loonpeil te kunnen volger en door verhoging van produktiviteit, mechanisering en rationalisering niet de nodige ruimte kan worden verkregen, prijsverhoging van de pro- dukten zal moeten worden aanvaard. Dat geldt ook voor de landbouw. Dat is geen algemene loonronde. maar het optrekken van een bepaalde bedrijfs tak tot bet sociaal gewenste loonpeil. De heer Roemers moet dus voor zichtig zijn om straks niet het land in te gaan met het verhaal, dat de voor standers van de vrijere loonpolitiek dus ook de A. R. de landarbei ders en het overheidspersoneel maar in de kou laten staan, want dan is hij onjuist en spreekt dus onwaarheid. Datzelfde geldt voor de vergeten groe pen". WIJ zouden zo zeggen, dat dit krach tige en duidelijke taal is die door niemand kan worden misverstaan. En de conclusie kan geen andere zijn, dan dat de heer Vrolijk toch wel een vertekend beeld heeft gegeven van wat zich rondom deze zaak in de Tweede Kamer heeft afgespeeld. Er is geen sprake van, dat de heer Stapelkamp zich slechts aarzelend bij het betoog van de heer Romme zou hebben aangesloten. In het debat van de Tweede Kamer de Handelingen zijn er ten bewij ze kan de heer Vrolijk onmogelijk steun vinden voor zijn opvattingen. faure bepleit bestand van middenpartijen De officiële zetelverdeling is: M *0 n IV t* ff Tot dusver is de uitslag van 589 van de 627 zetels bekend. Van de overige afgevaardigden worden er dertig m Algerije aangewezen. Zcals bekend zijn met het oog op de onrustige toestand aldaar de verkiezingen uitge steld. De andere zetels betreffen de drie zetels van het eiland Reunion, één van de vier zetels van de Franse Soedan en de ene zetel van de Midden-Congo, Bo vendien zullen Frans-Oceamé en Ni'euw- Calesome later in deze maand ieder een afgevaardigde naar Parijs aanwijzen, ter wijl er geen verkiezingen zullen %vorden gehouden voor de zetel voor de voorma lige) Franse bezittingen, die officieel nog steeds in het Franse parlement zijn ver tegenwoordigd. Op het terrein van de B.P.M. te Pernis heeft gistermorgen de 44-jarige grond werker A. Verhagen uit Rhoon, een bad- dmg vnn ongeveer 1000 kg op het lichaam gekregen. Het slachtoffer was op slag dood. In 1955 zijn in de haven van Rotterdam In totaal 20.348 schepen met een gezamen lijke tonnage van 39.663.412 NRT aange komen. Dit betekent, dat de haven ander maal zowel wat het aantal schepen als wat hun gezamenlijke en gemiddelde tonnage betreft, haar eigen record heeft gebroken. De Westduitse pers maakte gisteren in haar commentaren op de Franse verkie zingen naarstig vergelijkingen mei de toestand onder de Duitse republiek van Weimar. Bij de verkiezingen van 1930 kwamen er 107 nazi's en 77 communisten in de Rijksdag die te zamen 32 procent van het aantal zetels bezetten. In Frank rijk hebben thans de communisten en Poujadisten eveneens ongeveer een derde van de zetels m de Nationale Vergadering veroverd. Na de verkiezingen van 1930 kwamen in Duitsland die van 1932, waarbij de nazi's tot 230 en de communisten tot 89 zetels kwamen, te zamen 52 procent van het totaal. Zes maanden later ging de republiek van Weimar te gronde en begon het nazi-regiem. Duitse commentaren spreken nu de vrees uit, dat de verdeeldheid van de Fran se centrumpartijen zal leiden tot nieuwe verkiezingen en dat bij die verkiezin gen uiterst links en uiterst rechts nog sterker uit de bus zullen komen. De parallel met het Duitsland van de jaren dertig zou dan nog scherper uit komen. In een rede aan een noenmaal van de buitenlandse persvereniging zei Faure dat de nieuwe coalitie zou moe ten lopen van de socialisten tot de rechtse onafhankelijken van minister van Buitenlandse Zaken Pinay. Verwijzend naar bet „republikeinse front" van Mendès-France en de socia listen verklaarde de premier, dat het nu de tijd is om een republikeins front te vormen tot wijziging van de in stellingen van de republiek. Als die in stellingen blijven zoals zij nn zijn, zul len we overspoeld worden, zei Faure. HU geloofde overigens niet, dat er ge vaar bestond, dat een volksfront" met deelneming van communisten zou wor den gevormd. Faure zei dat de nieuwe coalitie twee doelstellingen moet hebben: 1. Hervor ming van de grondwet en versteviging van de uitvoerende macht in Frankrijk. 2 De regeling van de toekomst van Algerije. Op de vraag onder wiens leiding zo'n coalitie .gevormd zou worden, kwam snel het antwoord: „Niet de mijne Faure, die door toedoen van Mendès- France uit de radicale partij is gesto ten. zei dat hij een nieuwe links repu blikeinse beweging (RGR) zou vormen in de nieuwe assemblee. „Dc moet ergens leven", verklaarde hij. Over de grote zetelwinst van de communisten zei Faure dat Frankrijk tot dusver ten onrechte In een gevoel van veiligheid had geleefd. In de vorige Nationale Vergadering was het aantal communistische zetels door een speciaal daartoe aangenomen kieswet beknot. Maar die wet Is ditmaal niet toegepast, zodat de communisten thans het aantal zetels zullen hebben, waarop zij recht hebben volgens de verkiezingsuitslagen, slagen. Wel zei Faure verontrust te zijn over de groei van het antiparlementarisme, die blijkt uit het succes van Poujade, De premier gaf hiervoor de volger.de mogelijke oorzaken op: 1) het voortdurend ten val brengen van de regeringen, gemiddeld eenmaal in de acht maanden; 2) het grote aantal partijen, dat door het steeds wisselen van de regeringen nog voortdurend toeneemt; 3) het feit, dat verscheidene partijen, ook de gematigde, het bestaande parle mentaire stelsel dikwijls fel hebben aangevallen. De premier verklaarde dat de anti- parlementaire groepen ondanks de win sten van Poujade en de communisten minder sterk zijn dan na de verkie zingen van 1951. Toen hadden de Gaul listen en communisten respectievelijk 120 en 100 zetels, dus samen 220. Thans hebben de communisten en Poujadisten samen ongeveer 200 zetels. Maar in 1951 waren de centrum-partijen verenigd, terwijl dat nu niet het geval is. Faure zet dat alt de verkiezings campagne gebleken is dat er zelfs onder de strijdende partijen, een grote mate van overeenstemming bestaat over de economische, sociale en financiële politiek en over een toekomstig charter voor Algerije. Men Is het in grote trekken erover eens dat Algerije aan Frankrijk verbonden moet blijven en dat de Instellingen en economie van Algerije een evolutie moeten doorma ken, zei hij. Eveneens had hij weinig kritiek geboord op zijn beleid ten aan zien van Marokko. Faure was er voor het mandaat van de 30 parlementsleden uit Algerije waar geen verkiezingen gehouden zijn in verband met de onrust daar te verlengen tot juni. De ambtsperiode van de assemblee zou in juni geëindigd zijn als Faure het parlement niet ver vroegd had ontbonden. De bestuurscommissie van de socialis tische partij heeft jrfsteren vergaderd.en secretaris-generaal Guy- Mollet gevraagd met Mendès-France; de mogelijkheid te bespreken de nieuwe assemblée onmid- delijk bijeen te laten roepen. Indien de hand gehouden wordt aan de termijn, welke in de grondwet vastge steld is tussen de verkiezingen en de or ganisatie van de nieuwe assemblée, zal de eerste zitting op 19 januari gehouden worden. Indien Mollet en Mendès-France zouden aandringen op een eerdere zit ting, dan.is het misschien mogelijk om een manier te vinden om deze grondwet telijke bepaling te omzeilen. Mollet en Mendès-France zouden heden een be spreking hebben. De socialistische bestuurscommissie heeft verklaard, dat het onvermijdelijk is, dat een verantwoordelijke regering spoedig de plaats inneemt van een re gering. die bij algemeen kiesrecht ver slagen is. Vannacht omstreeks twaalf uur is brand uitgebioken in het kindertehuis „Midgaard". vroeger bekend onder de naam „De Byvanck", aan de weg van Eefde naar Almen. Daarbij is een kind je van drie jaar in de vlammen om gekomen. De vier andere in het tehuis verblijvende kinderen konden in veilig heid worden gebracht. Het huis is ge heel uitgebrand. 9? De heropgerichte Duitse Christelijke Vakbeweging is op een in Antwerpen gehouden vergadering van het Inter nationaal Christelijk Vakverbond weer als lid toegelaten. Gelijktijdig met Duitsland werden ook Jamaica en Venezuela als leden toegelaten. Er werd o.m. een resolutie aange nomen waarin het ICV zich keert tegen de landen, waar geen vakverenigmgs- vrijheid bestaat, zoals in het bijzonder de landen achter het ijzeren gordijn en Spanje. x /f JSPsT.' |,^,r V 7,V vV-NV In het stadje Ilford in het Engelse graafschap Essex, hebben de deur- toaarders het de laatste dagen verre van gemakkelijk gehad, toen zij enige families wegens huurstaking uit hun huizen moesten zeilen. De huurders en huursters begonnen te staken toen de huur werd verhoogd, maar de huiseigenaren namen dat natuurlijk niet zonder meer. De deurwaarders werden evenwel, zo dra zij bij de gesloten deuren aan kwamen om de weerbarstige beuo- ners te verwijderen, bekogeld met alles wat bij de hand lag, zodat zij vermoedelijk toen pas voor hel eerst de ware betekenis van hun beroeps naam beseftenOp de foto ziet men een van de huursters een pan water over de deurwaarders leeg- gieten. T ET rapport van de commissie van fl loondeskundigen over het verschil in salariëring van het rijkspersoneel en het personeel ln de vrije bedrijven is gereed en op 30 december uitge bracht. In de Eerste Kamer heeft minister Beel medegedeeld, dat het vertrouwe lijk aan het Georganiseerd Overleg en aan de Staten-Generaal zai worden toegezonden. Moet hieruit worden afgeleid, dat het rapport niet voor publikatie wordt vrijgegeven? Dat zou te betreuren zijn. Niemand is gebaat met geheimzinnigheid op dit gebied. Verbetering. Van de zyde der Ned. Onderwijzers Vereniging wijst men ons er op dat de Russische onderwijzersorganisa tie reeds vóftr de aanneming van de motia in zake het gebruik vai. atoomwapens haar voldoening heeft uitgesproken over het in behandeling semen van de motie, uit is Juist De strekking van ons betoog in het stukje van dinsdagavond Ji. blijft evenwel onveranderd. 1. De oude rechten en concessies van het Nederlahdse bedrijfsleven in Indonesië, de transfer van win sten, pensioenen en salarissen en de schuldenregeling. 2. De vraag of er een nieuwe bi laterale financieie-economische over eenkomst tussen Nederland en In- De flnandele commissie uit de Zieken fondsraad heeft zo deelt deze raad mede in de laatste weken van 1955 een groot aantal besluiten van besturen van zieken fondsen tot verhoging van de premie der vrijwillige verzekering goedgekeurd. Het be treft hier besluiten tot verhoging van pre- ruicn, Ingaande 1 Januari 1956 of een tijdstip kort daarna. In 'de afgehandelde gevallen zullen de premién stijgen met bedragen, welke varle ren tussen 5 cent en 45 cent per betalende verzekerde per week. Dc in 1955 geneven premién bij de hierbij betrokken fondsen varieerden (enkele bijzondere gevallen daar gelaten) van S 1,20 tot 1,72. De nieuwe prcmlen varieren van 1,40 tot 1,99 enkele bijzondere gevallen eveneens bulten beschou wing gelaten. De premiestijging bedraagt gemiddeld ongeveer 16 pet van dc oude premie. In deze verhoging komt de stijging van de kosten der verstrekkingen tot uiting. Deze sUjging is ten dele het gevolg van vernoging van honoraria. Voor wat betreft de ver hoging van honoraria van huisartsen en apothekers heeft men bovendien rekening moeten houden met de omstandigheid, dat aan deze verhogingen terugwerkende kracht is toegekend. Een deel der fondsen kan de betalingen, betrekking hebbende op voor gaande jaren, uit overschotten dekken: andere kunnen dit niet en moeien daarom op de premie over 1956 en 1957 een toeslag heffen Met enige ziekenfondsen is nog overleg inzake de premie gaande. Dit geldt onder meer voor Amsterdam en voor delen van de Provincies Noordholland en Noordbrabant Een nieuw verschijnsel in de premiehei fing der vTijwllUge verzekering vormen de zogenaamde verrekenkassen. In enige delen van het land hebben namelijk de zieken fondsen de afspraak gemaakt een premie te heffen, welke voor die groep van zieken fondsen gemiddeld, voldoende is. De fondsen. Welke met een lagere premie zouden kunnen volstaan, steunen uit hun overschotten de v fondsen die een premie behoeven, welke boven het gemiddelde ligt. Dergelijke af spraken zijn gemaakt door de fondsen, wer kende in de provincie Groningen, de fond sen werkende in de provincie Drente, een 20-tai fondsen in Midden-Nederland (het grootste deel van de provincies Utrecht en Gelderland, het Gooi, een klein deel van de provincies Zuid-Holland en Overijssel), alsmede een 12-tal fondsen in de prov.neie Zuld-Hoiland, Voorts zijn afspraken, welke niet tot volledige verevening leiden, maar wel strekken tot een zekere mate van onder linge steun, getroffen voor enige grote steden. De afspraken inzake verrekenkassen (zon der de regelingen m de grote steden! heboen tezamen betrekking op ongeveer 466 000 ver zekerden, dat is 23 pet van het totale aanta! vrii willig-verzekerden Evenals in 1955 heeft het rijk een bedrag van 8'a miljoen gulden beschikbaar gesteid voor het verlenen van reductie op de premie voor bepaalde groepen van weinig-draag krachtige verzekerden. De desbetreffende groepen en voorwaarden zijn ongeveer ge lijk aan die van het vorig jaar. Daar de reductie op een vast bedrag is gesteld, gaat ook de premie voor de hier bedoelde groe pen omhoog. De premie blijft voor deze groepen evenveel beneden de normale pre mie als het vorig jaar. Drie kinderen van de vierling, die maandag jl. in Lancaster, Pennsylvanie, geboren werd, alsmede de 25-jarige moe der, zijn in het ziekenhuis overleden. De kinderen waren allen jongens. De eerst geborene, Norman Charles, maakt het „Vrij goed". De vader is Norman C. Hohenwarter, een employé van de posterijen. dönesië moet komen of dat de re geling van de fmancieel-economische zaken tussen Nederland en Indone sië aan de nationale wetgeving van Indonesië moet worden overgelaten. 3. De vraag of de arbitrage-clau sule uit de bestaande financieel-eco- nomische overeenkomsten moet ko men te vervallen. Belde partijen gingen na twee uur vergaderen uiteen zonder dat zij zich op deze punten hebben kunnen vin den. De standpunten staan recht te genover elkaar. Hedenmorgen om elf uur zullen de informele besprekingen van de ministers met hun adviseurs worden voortgezet. Van Indonesische zijde heeft men goede hoop dat er in de persoonlijke besprekingen tus sen de leden van de beide delegaties, met name tussen de ministers Soe- mitro en Zijlstra, op de punten van verschil nog een uitweg zal kunnen worden gevonden. De Nederlandse minister van economische zaken blijkt bij de Indonesiërs in hoog aanzien te staan. Gisteravond vond in Bern een lunch plaats op de uitnodiging van de Indonesi sche delegatie, waarbij aanzaten de En gelse, Amerikaanse en Indiase ambas sadeurs, alsmede de Indonesische mi nisters Anak Agoeng, Leimena en Roem. De indruk bestaat dat van Indonesische zijde de laatste dagen ernstig getracht wordt Engeland, Amerika en India er toe te brengen diplomatieke druk op Nederland uit te oefenen, opdat de Ne derlandse ministers op de Nederlands- Indonesische ministersconferentie eerr soepeler standpunt tegenover de Indo nesische delegatie zullen innemen. De onlangs benoemde nieuwe premier van Griekenland, Konstantin Karaman- lis. heeft aangekondigd, dat op 19" februari in Griekenland algemene ver kiezingen worden gehouden. Karamanlis, die na de dood van veld maarschalk Papagos minister-president werd, maakte tevens bekend, dat hij een nieuwe nationale partij had ge vormd, die de naam zal krijgen van Nationale Radicale Unie. 3,-1, «11, De redersvereniging te IJmuiden heeft woensdagmorgen vergaderd om de si- tuatie te bespreken. Na afloop verklaar de de secretaris, geen commentaar te hebben. Volgens ingewijden wijst dit er op, dat de reders niet bereid zijn om met de stakers te praten. De erkende bonden hebben inmiddels de staking ten sterkste afgekeurd en hun leden geadviseerd normaal te gaar varen. Hangende de staking blijft het echter mogelijk, dat wel de voorgeno men onderhandelingen tussen de reders en de erkende vakbonden geopend zul len worden. Woensdag bleef het echter de gehele dag stil m de haven van IJmuiden. De trawlers bleven liggen en er is zo goed als geen aanvoer van vis. De pogingen om de trawler Antje (Ro 15) naar zee l te krijgen zijn ook woensdag mislukt, omdat nog altijd geen tweede machi nist gevonden is. Besloten Is zaterdagmorgen opnieuw onder auspiciën van het OVB bijeen te kon' teneinde de situatie op dat mo rn ei i overzien, en over al of niet dooraten van de actie tc beslissen. Zou de staking worden opgeheven, dan kunnen de schepen niet eerder dan maandag zee kiezen. Zo ziet dc kade van IJmuiden er op het ogenblik uit nu een staking onder de trawlervissers is uitgebroken. De Katwij'kse vissers, aangesloten bij de Centrale Koopvaardij en Visserij bond (CKV) hebben de in IJmuiden uitge broken staking besproken. Na een bespreking hebben de Kahvijk- se vissers de conclusie getrokken, dat het zmloof is de staking voort te zetten. De Katwijkse vissers nemen dan ook een afwachtende houding aan, aange zien zij wel willen, doch niet kunnen uitvaren met het oog op het feit, dat de trawlers in vele gevallen een ge mengde bemanning, bestaande uit Kat- wykers en IJmuidenaren hebben. ViNDl U het mei prettig in ge dachten te vertoeven in de sprookjeswe reld van uw kinder jaren, bij de helden uit de boeken van uw Jeugd of bij de grote figuren uit de historie die, wat ook van de geschiedenis lessen vergeten mag zijn, u tocb zijn bij gebleven? Doet u dan tnee aan onze grote Win- teravondvriisvraaq. U bent dan niet aiieen een uurtje aange naam bezig maar u kunt dan tevens een van de ruim duizend Prijzen winnen. Kijkt u even naar de drie opgaven op pagina 3? Veel succes! DE BILT, DONDERDAG 10 UUR, Het zwaartepunt van het Europese hogedrukgebxed verplaatste zich tijdelijk- naar onze omgeving waarbij de scheiding tussen de zaehfe en vochtige over de Noordzee aangevoerde lucht, waarin veel bewolking voorkomt, en de boven het vasteland aanwezige droge lucht, zich nog wat verder m Zuidelijke richting over ons land bewoog. Op het Noordelijke deel van de Atlan- tische Oceaan trekt een diep depressie» gebied langs Groenland naar het Noord oosten. Rond deze depressie stromen hoeveelheden uit Canada afkomstige zeer koude lucht, hetgeen op het Nederlandse weerschip Cumulus, dat in hei zeegebied ten Westen van IJsland momenteel op post ligt, een langdurige storm bracht bii temperaturen van 3 tot 5 graden onder het vriespunt. De begrenzing van de koudere lucht nadert de Britse eilanden en zal zich langzaam in Oostelijke richting blijven bewegen, maar Nederland niet voor Vrij dagavond kunnen bereiken, zodat het nevelige en rustige weer nog voortduurt KERST-KRUISWOORDPUZZEL K In onze grote kerstkruiswoordpuzzel Is een foutje geslopen. 290 horizontaal is geen voorzetsel, maar een bijwoord of bijv. naamwoord. t t -*•>!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1