Het eigen woningbezit Overleg Zaterdag afgebrok en: Ministers kwamen echter niet tot resultaten V Station Rotterdam-Centraal wordt 1 maart '57 opengesteld Eisenhower kondigt aan Hulpprogramma's op lange termijn Laat economische loonsverhoging toestand toe? Wie- fren ik?" Consumptie kan in 16 jaar met 40 procent stijgen r MINISTER LUNS STELT ZAKEN SCHERP B' Nederlanders zijn het praten moe Herziening van immigratiewet Ned. kustvaarder gezonken na aanvaring Weeroverzicht Maar f 93 miljard investeren en produktiviteit verhogen VKIJBAG 6 JANUARI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 323» Weerbericht m Groei der vakbeweging Ruimteonderzoek van S.E.R. bijna gereed Parlementaire delegatie bezocht Haifa V- 1 - O O J Vier doden bij ongeluk met straalvliegtuig in Engeland êk Volkomen vrij PRESIDENT Eisenhower heeft gisteren in zijn jaarlijkse boodschap over de „state of the tinion" (de toestand van het land) aan het congres gevraagd om speciale volmachten-.voor economische hulpprogramma's voor „een aantal jaren" aan met-communistische landen. De président acht een hulpprogramma' op lange termijn ge wenst. „Opdat onze vrienden de grotere kracht kunnen bereiken, waarnaar wij gezamenlijk streven, moeten zij verzekerd zijn van de voortüuur van de economische hulp voor ontwikkelingsplannen en programma's die wij goedkeuren en die een aantal jaren vergen om opgezet en uitgevoerd te worden,aldus Eisenhower. BEMANNING GERED J Rotterdam: Witte de Wlthstraat 30 Telef. 115700 (4 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Klachtendienst abonnementen 18 30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'g-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—19 30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting:, geldig tot Zaterdagavond. IETS KOUDER. Zwaar bewolkt met hier en daar nog wat heel lichte motregen en plaatselijk mist. Zwakke tot matige wind uit Oostelijke richtingen. Over het algemeen Iets lagere temperaturen. ZON EN MAAN 7 januari' zon op 8 49. onder 16 47: maan op 3 48. onder 12 40.^ DirecteurH. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van een meiewerker) NAAR aanleiding van het artikel over de woningbouw voor de mid dengroep" (ons blad d.d. 28 december 1955) ontvingen wij een reactie van een geïnteresseerd lezer, welke ons noopt de in ons artikel gegeven be schouwing over de particuliere woning bouw te plaatsen in het kader van de bevordering van het eigen woningbe zit. Ons ia namelijk verweten, dat wij met het voorstellen van een halve premie voor de particuliere bouw voor de verkoop tegenover een verhoging van deze premie voor particuliere bouw voor de verhuur ernstig onrecht zouden doen aan al diegenen, die spa ren voor een „eigen huis". Immers deze spaarders zouden dan slechts een halve premie krijgen, en de niet-spaar- ders, die hun gehele inkomen verbrui ken en dus niet tot het kopen van een eigen woning in staat zijn, zouden wor den bevoordeeld. Dit acht lezer volkomen In strijd met de noodzaak tot stimulering van het eigen woningbezit, hetwelk door de Re gering immers moet worden aange moedigd. Wij zijn dit laatste geheel met lezer eens. De hieraan ten grond slag liggende overwegingen zijn vele, en daarop kunnen we nu niet ingaan. Wij hebben in het vermelde artikel betoogd, dat het, ten einde de woning bouw voor de verhuur te bevorderen, gewenst is de Premieregeling Woning bouw 1953 te wijzigen in de geest als hierboven aangegeven. Dat wij hierbij met opzet buiten beschouwing hebben gelaten de bouw van de eigen woning blijkt uit het feit dat wij hebben ge sproken over de Premieregeling Wo ningbouw 1953. Eigenlijk is deze aan duiding foutief, want de juiste naam van deze regeling is: Premie en Bij drageregeling Woningbouw 1953. De toevoeging bijdrageregeling" is mei opzet door ons achterwege gelaten juisi om de schijn, dat wij ook de premie voor de eigen woning zouden willet verminderen, te voorkomen. Voor de eigen woning is de bijdrage regeling als bovenbedoeld in het leven geroepen. Deze regeling houdt in dat boven de premie gedurende de eerste 10 jaren na de bouw een jaarlijkse bijdrage wordt toegekend ter grootte van 2% pet. van de ontvangen premie Deze bijdrage moet echter vóór de bouw tegelijk met de premie worden aangevraagd. Dit houdt In dat nimmer deze jaarlijkse bijdrage kan worden verkregen indien woningen waarvoor reeds een premie is toegekend ten ver koop worden aangeboden. Want dan immers is niet de toekomstige eige naar opdrachtgever tot de bouw ge weest De particuliere bouwer heeft op eigen risico gebouwd en biedt de wo ningen nadat de premie aan hem ii toegekend voor verkoop aan. En juist voor deze groep willen wij verla ging van de premie, omdat bij de be staande vrije prijsvorming de ver koopprijs in deze gevallen niet wordt bepaald door de bouwkosten minus de premie, maar door de op de markt bestaande vraag. Dit heeft begrijpelij kerwijs tot gevolg dat de premie haar, doel dan voorbijschiet UIT .het vorenstaande zal het ook duidelijk zijn dat de instellingen die zich de bevordering van het eiger woningbezit ten doel stellen (bijv. de N.V. Bouwkas Nederlandse Gemeen ten) van het voorstel tot verlaging van de premie geen hinder ondervinden Deze instellingen laten namelijk steeds bouwen in opdracht ven de toekomsti ge eigenaar die tegelijkertijd het ver zoek om toekenning van premie en bij drage indient Na de bovenstaande uiteenzetting van de techniek van de Premie- en Bij drageregeling Woningbouw 1953 willen wij nog wel opmerken, dat naar om gevoelen de regeling voor de eigen wo ning-ernstig te kort schiet, omdat zij slechts toepassing kan vinden voor eengezinshuizen en niet voor flatwonin gen. Men kan hiertegenover stellen, dat de eengezinswoning de ideale vorm van eigen woningbezit is. Wij willen dit erkennen maar daarbij toch ook aan dacht vragen voor het feit dat in be paalde plaatsen (vooral in de randstad Holland) bouw van eengezinswonin gen vaak niet mogelijk is Lv.m. het plaatselijk tekort aan bouwgrond. Op déze plaatsen is dan slechts flatbouw mogelijk, en onze ervaring is dat er ook velen zijn die de flatwoning ver kiezen boven de eengezinswoning. In verband met de mogelijkheid van de zgn. horizontale eigendom wordt dan een flat al3 eigen woning gekocht, maar men ziet de ja~ -lijkse bijdrage aan zijn neus voorbijgaan. HET ene vraagstuk roept het ande re op. Wij willen daarom nu al zouden wij er veel meer van kunnen aeggen juist i.v.m. de positie van de particuliere bouwers niet dieper op deze kwestie ingaan. De minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting heeft bij het tot stand komen van de Premie- en Bijdrageregeling Woning bouw 1953 te kennen gegeven, dat het verlenen van bijdragen voor de eenge zinswoning is bedoeld als een eerste ttap op weg naar een actieve bevor dering van het eigen woningbezit, en dat hy zou laten onderzoeken of in de toekomst een volledigregeling (dus ook voor de flatwoning) zou kunnen worden getroffen. Dit onderzoek heeft plaatsgehad. De door de minister ingestelde Werk- Vleugje optimisme in delegaties te Genève (Van een speciale verslaggever) UIT het feit dat de ministers In Genève gistermiddag over alle agendapunten hebben ge sproken, blijkt dat men thans vaart achter de conferentie wenst te zetten. Verwacht wordt dat de ministers, wanneer de huidige impasse over de principiële ver schilpunten wordt doorbroken, zaterdag de conferentie zullen onderbreken tot eind volgende week. De Nederlandse ministers zul len volgende week een Benelu*- conferentie moeten bijwonen ter- wUl de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, de heer Anak Agoeng, in deze tyd een officieel bezoek brengt aan de Engelse regering. Een Britse straaljager is gisteren op een groepje woonauto's m Ilchester in Engeland, neergestort, waardoor vier personen gedood zijn, waaronder een vrouw mei haar zuigeling en verschei dene gewond. Het toestel, een Sea Venom die door de vloot wordt gebruikt, ploegde door een groepje van twaalf caravans zodat dc stukken alle kanten uitvlogen. De pi loot en de waarnemer zijn beiden ge dood. Gistermorgen is een vrachtauto op de onbewaakte overweg tussen Schagen en Anna Paulowna m aanrijding geko men met een personentrein. De bestuurder van dc vrachtauto is met een shock naar een ziekenhuis overgebracht. De auto werd zwaar be- "schadigd. De locomotief werd even uit de dienst genomen en de reizigers wer den In een andere trein vervoerd. De vertraging was gering. (Van onze speciale verslaggever) DE VOORZITTER van de Nederlandse delegatie, minister Luns, heeft woensdagmiddag in de bijeenkomst van de Nederlands Indonesische ministersconferentie te Genève medegedeeld dat de Nederlandse delegatie van mening is dat voortzetting van de confe rentie geen zin heeft wanneer de Indonesische delegatie vasthoudt aan haar standpunt dat de fiancieel-economische overeenkomsten die tussen Nederland en Indonesië van kracht zijn, dienen te vervallen en de materie die deze overeenkomsten bevat door de Indonesische wetgeving moet worden geregeld. De Indonesische delegatie is daarna gistermorgen afzonderlijk bijeengekomen om de toestand te bespreken. Gistermiddag hebben de Indonesische ministers in een informele zitting met hun Nederlandse collega's vergaderd en nieuwe voor stellen gedaan. Ook de andere punten van de agenda, zoals bepaalde kwesties aangaande Nieuw-Guinea en de Nederlandse arrestanten in Indonesië zijn in de vergadering van gisteren aan de orde gewees,, doch hebben geen resultaten opgeleverd. Hedenmorgen zullen de politieke en fi nancieel-economische deskundigen van beide delegaties vergaderen om de sug gesties die van beide zijden op de mi nisteriele bespreking van gistermiddag zijn gedaan nader uit te werken, waar na de ministers vanmiddag elkaar op nieuw zullen ontmoeten. Zag het er gis termorgen naar uit dat de conferentie zou mislukken, gisteravond waaide er een vleugje optimisme rond in de krin- van van beide delegaties, hoewei zij te genover de pers blijkbaar volgens af spraak een diep stilzwijgen betrachtten. De Nederlandse ministers zijn van me ning dat het geen zin heeft dagenlang eikaars standpunt aan te horen zonder dat men tot een resultaat komt. Er moet ï-r m iro, tM T Het Nederlandse Studentcnorkest, dat elk jaar, alvorens zijn tournee te beginnen, enige weken in Bergen studeert heelt gisteren op een zeer bijzondere wijze zijn intrede in Bergen gedaan. Met een namaaktreintje arriveer de het orkest voor het raadhuis, waar een groot spandoek, waarop het embleem van het orkest teas aangebracht, door de locomotief tverd doorboord. TJET NIEUWE STATIONSGEBOUW H Rotterdam-Centraal zal, naar de directie van de Nederlandse Spoor wegen verwacht, 1 maart 1952 voor groep Eigen Woningbezit heeft reeds geruime tyd geleden haar rapport aan de minister uitgebracht. Op publikatie van dit rapport is door verscheidene leden der Staten-Generaal aangedron gen, doch de minister heeft het rap port nog niet vrij gegeven. Wij hopen nu dat de publikatie met wordt aangehouden tot na de totstand koming van de definitieve regeling. De samenstelling van de Werkgroep was zeer breed en waarborgt wel in zekere zin een objectief advies. Wij zouden het echter op prijs stellen, indien alle geïnteresseerden van onze bevolking hun visie op dit rapport zouden kun nen geven vóór de minister een defini tieve regeling treft. De zaak zelf wordt hierdoor naar ons gevoelen slechts gediend. Zodra wy het rapport van de Werk groep hebben ontvangen komen wij de zaak terug, omdat de een eind komen aan deze conferentie. Daarbij werd gesteld dat het een con cessie van Nederland aan de Indonesiërs is om over de garanties, die de finan- cieel-economische overeenkomsten be vatten te willen spreken, doch dat het niet aangaat wanneer Indonesië deze ga ranties aan de kant wenst te schuiven en alleen maar over de regeling van de financieel-economische kwesties via de nationale wetgeving wil spreken De volkenrechtelijke ^ranties van Neder land zoals die bij de souvereiniteitsover- dracht werden overeengekomen zijn hier in de eerste plaats in het geding en niet de nationale wetgeving van Indonesië. Minister Zijlstra heeft tegenover de Indonesiërs uiteengezet dat Indonesië natuurlijk volkomen vrij is om in haar nationale wetgeving de nationalisaties, concessiesverlenmgen, transfer van winsten en van schadeloosstellingen enz, te regelen Over al deze punten die ook in de fmancieel-economische overeen komsten van..de R.T.C. ^voorkomen valt te praten, maar Nederland "kan geen af stand doen van de volkenrechtelyke garanties die het,uniestatuut en de fi nancieel-economische overeenkomsten bevatten. Deze zaken kunnen niet wor den overgelaten aan de nationale wetge ving van Indonesië doch dienen in een internationaal akkoord te worden vast gelegd. Wanneer de Indonesische delega tie van mening is dat hieruit een gebrek aan vertrouwen bij de Nederlanders blijkt in de Indonesische bedoelingen dan is van Nederlandse kant gesteld dat landen die elkaar vertrouwen het vol komen normaal vinden dat voor de af wikkeling van hun zaken rechtsregelen worden opgesteld. Van Indonesische zijde werd woensdag middag opnieuw gesuggereerd dat de meningsverschillen tussen Nederland en Indonesië beperkt blyven tot drie pun ten: 1. Het al of niet vervallen verklaren van de bepalingen uit de financieel- economische overeenkomsten aangaan de de oude rechten, concessies en ver gunningen alsmede van de transfer regeling. 2. Het regelen van deze fmancieel- economische zaken uitsluitend via de nationale wetgeving en niet via een internationale overeenkomst. 3. Het al of niet laten vervallen van elke geschillenregeling. Alle andere vraagstukken die in de fi nancieel-economische overeenkomsten van de R.T.C. geregeld zijn, wensten de Indonesiërs buiten beschouwing te laten. Nadat van Nederlandse kant opnieuw Na afloop tan de raadszitting werd gistermiddag in de Burgersaal een afscheids receptie gehouden in verband met het vertrek van Rotterdams wethouder van Financiën, de heer J. tan Tilburg naar Suriname, waar hij het gouverneurschap zal bekleden. Ook zijn broer kwam hem de hand drukken. LIJ KENS gegevens van bet Cen traal Bureau voor de Statistiek was het ledental van de by het CJN.V. aangesloten organisaties op 1 juli 1955 204.947. Voor de KA.B. en het N.V.V. waren de cyfers resp. 375.493 en 464.433. Van 1 juli 1954 tot 1 juli 1955 groeide de K.A.B. met 23.000, bet C.N.V. met 8.000 en het N.V.V. met 8.000 leden. De aanwas by de K.A.B. is dus opmerkeiyk. Sinds 1951 is het C.N.V. regelmatig met 8 10.000 leden gegroeid. Dat iykt een aardig getal, doch relatief gezien is dit niet geheel bevredigend, vooral wanneer men ook let op de bevol kingsaanwas. Het C.N.V. komt eigen- iyk niet aan zijn trek. Wat by de K.A.B. kan, moet ook in de Chr. vakbeweging mogelük zyn. j De Nederlandse kustvaarder „Hartel" f335 ton) van P. A. van Es en Co. N.V. te Rotterdam is donderdagmiddag bij Gravesend Reach tijdens zware mist in aanvaring gekomen met het Franse schip „Penhir" (1390 ton). De „Hartel" is na de botsing gezonken. Er waren acht man aan boord van de kustvaarder. Zij konden allen door de „Penhir" opgepikt worden, evenals de zich aan boord bevindende loods. De kapitein van het scheepje, P. P. Jager uit Den Haag, is op het laatste moment gered door zijn 27-jange broer, de stuurman G. Jager, die zich met de andere bemanningsleden via de mast op het dek van het Franse schip wist te hijsen. Daar hoorden zij het hulpgeroep van de kapitein, die onder deks verbleef toen de aanvaring plaats vond. Vanaf het Franse schip werd onmiddelyk een reddingboot neerge laten en, afgaande op het hulpgeroep, slaagde men er in de kapitein te vin den en aan boord te trekken. Vijf mi nuten na de aanvaring was de „Hartel" reeds gezonken. Na voor zenuwschokken, uitputting en lichte kwetsuren in een ziekenhuis behandeld te zijn, konden alle beman ningsleden behalve de matroos loot- huis en de Chinese kok Kwie het zieken huis verlaten. Floothuis heeft een beenwonde en de kok beenwonden en. gekneusde ribben. De toestand van beide mannen is „redelijk wel". Een dokter zei over de wijze, waar op de bemanning het koude water en. de schrik doorstaan had: „Die Neder landers moeten wel buitengewoontaai zijn." was gesteld dat Nederland geen afstand kan doe: van de huidige volkenrechte lijke fmancieel-economische garanties, die de financieel-economische overeen komsten bevatten, doch wel bereid is over de inhoud van deze overeenkom sten te praten werd van Indonesische kant gevraagd of hieruit moest worden opgemaakt dat de Nederlandse minis ters er in toestemmen konden, dat ae bestaande financieel-economische garan ties gehandhaafd worden totdat de natio nale wetgeving van Indonesië iO- stand is gekomen. Minister Luns antwoordde daarop nogmaals dat Nederland vast houdt aan een internationale overeen komst waarin deze garanties zyn vast gelegd. De indruk bestaat, dat over het vraag stuk van de regeling van de geschillen eveneens moeilijk een akkoord bereik baar is. De Indonesiërs wensen geen internationaal arbitrageverdrag waartoe Nederland bereid is. Over de kwesties rondom Nieuw Guinea schijnen de debat ten van gistermiddag evenmin tot re sultaat te hebben geleid, terwijl over en weer vrij scherp moet zijn gediscussi eerd over het" vraagstuk van de Neder landse arrestanten in Indonesië. zekor op eigen woning ons na aan "het hart ligt. "plan waterkeringen het publiek kunnen worden open gesteld. Een half jaar later, dus 1 augustus, zal het vierde perron ge reed zijn, zodat dan de reizigers naar Hoek van Holland althans van het grootste ongerief zyn bevrijd. De eerste personentunnel zal mei 1958 m gebruik kunnen worden genomen en in het voorjaar van 1959, hoopt men het station geheel te hebben voltooid. „Ik hoop dat Rotterdam het dan de moeite waard zal vinden, zich zoveel ongerief te hebben getroost", aldus de president der N.S. dr ïr. F Q. den Hol lander, toen hy ons gisteren deze mede delingen deed. Hn herinnerde aan de vele werkzaamheden welke voor een karwei als dit moesten worden verricht en zeide veel waardering te hebben voor het begrip dat stadsbestuur en publiek voor de situatie tonen. Wel werd soms de vraag gehoord: „schie ten jullie wel genoeg op?" Maar dat kwam omdat eerst het emplacement gereed moest komen. De heer Den Hollander herinnerde er voorts aan dat ook het station Rot terdamHofplein wordt verbouwd en dat Rotterdam-Zuid een geheel nieuw station krijgt. De uitvoering van laatst genoemd plan moest wachten op het (Van een onzer verslaggevers) Naar wij vernemen zal de SER in een besloien vergadering op 10 febr. a.s. de eindtekst vaststellen van het ad vies dat minister Suurhoff gevraagd heeft omtrent de vraag, of de econo mische toestand van ons land ruimte laat voor loonsverhoging. Bij dit on derzoek is ook de vraag betrokken, hoe de economische situatie zich ge durende 1956 zal ontwikkelen mede in verband met de invoering van de defi nitieve wet ouderdomsverzekering en eventueel verhoging der huren met 25 procent. De desbetreffende SER-com- missie zal vermoedelijk in de loop van deze maand mei het zg. „ruimte-onder zoek" gereed komen. Men verwacht dat minister Suurhoff, korte tijd nadat hij bet advies van de SER zal hebben ontvangen, dit voor publikatie zal vrij geven. In de vergadering van 10 februari, welke uiteraard een besloten karakter zal dragen, zal ook aan de orde ko men het rapport over het vraagstuk van de vergeten groepen. Een andere SER-eommissie, die zich bezighoudt met het vraagstuk, welke plaats de consument moet innemen ra de op bouw van de publiekrechtelijke be drijfsorganisatie. zal waarschynlyk binnen 2 maanden met haar rappori gereed zyn. In Mei of Juni zal de SER adviezen uitbrengen over de her ziening van de invaliditeitsverzeke ring en een weduwen- en wezenvoor ziening. Tegen dezelfde tyd wordt bet advies tegemoet gezien van de com missie garantie prijzen. De commissie, die zich zal bezighouden met het vraagstuk der werktijdverkorting, hoopt binnenkort onder leiding van prof. F. J. H. M. van der Ven haar werkzaamheden aan te vai.gen. Men neemt aan dat met de bestudering van dit zeer ingewikkeld probleem onge veer 2 jaar zal heengaan. Ook de commissie, die zich met het afbeta- lingssysteem bezighoudt, zal nog ver scheidene maanden nodig hebben om gereed te komen met haar rapport. Dit SER-advies zal vermoedelijk pas in de tweede helft van 1956 gereed komen. De stad Haifa heeft de Nederlandse parlementaire delegatie, die een be zoek brengt aan Israel, gisteren een ontvangst aangeboden. Burgemeester Abba Khoushy sprak in zijn welkomstrede over „grote vol ken van kleine landen". Jkvr. mr. W. I. Wttewaall van Stoet wegen, die namens de delegatie dank te, verklaarde, dat de leden van de delegatie onder de indruk waren ge komen van de liefde voor Israël, die zy allerwegen hadden gevonden, zelfs bij pas aangekomen immigranten. De delegatie had tevoren een be zoek gebracht aan een dorp voor achterlijke kinderen, waaraan Neder landse Joden hebben bijgedragen en dat „Rfar Juliana" heet. Eisenhower verklaarde, dat de top- confeientie in Genève m juli van het vorige jaar de belofte inhield van ma tiging van woorden en actie in de koude oorlog. De latere Geneefse conferentie van ministers van buitenlandse zaken had echter bewezen, dat de ..sowjet- ieiders nog niet de onontbeerlijke voor waarden willen scheppen voor een vei lige en duurzame vrede". De president stelde een ingry pende herziening voor van de omstreden im- migratiewetten. Hy vil het aantal jaar lijks toe te laten immigranten bepalen naar de laatste volkstelling, die van 1950. in plaats van naar die van 1920. Ook wil Eisenhower grotere plooibaar heid toestaan bij het gebruik van con tingenten, zodat contingenten die niet geheel opgebrurkt worden, kunnen wor den verdeeld over andere landen. De president beloofde Amerikaanse hulp voor grotere Europese eenheid, in het bijzonder by de ontwikkeling van kernenergie. In het midden-oosten zullen de Ver. Staten alles doen om een rechtvaar dige oplossing te bevorderen van het „tragische geschil" tussen de Arabische staten en Israel. De Ver. Staten willen al deze landen tot vriend houden. Wat financiële kwesties betreft zei de president te verwachten, dat de begro ting m de loop van het belastingjaar dat op 30 juni 1956 eindigt, m evenwicht zal komen. „Ik zal voor het belasting jaar dat op 30 juni 1957 eindigt een sluitende begroting voorstellen", zo deelde hij mede. Eisenhower sprak de boodschap niet zelf uit maar liet deze voorlezen door de griffiers der beide huizen. De presi dent vertoeft voor verder herstel met vakantie m Florida. DE BILT, VRIJDAG 10 UUR. Een brug van hoge luchtdruk strekt zich van Rusland via Noord-Duitsland en de Britse eilanden uit naar het nee- gebied ten noorden van. de Azoren. De as van de brug van hoge druk lag vrijdagorgen juist ten noorden van Nederland, zodat daar oostelyke win den stonden. Dalingen van de lucht druk in het Middellandse Zeegebied zullen er in de komende 24 uur toe bijdragen, dat de aanvoer van lucht uit het oosten gehandhaafd zal blyven. Aangezien er zich boven Duitsland nog een hoeveelheid vochtige lucht be vindt met veel bewolking, waaruit hier en daar wat heel lichte motregen valt en waarin ook mistvelden voorkomen, zal het nogal sombere weer ook een deel van zaterdag voortduren. Spe ciaal in het noorden van het land. Boven Polen en Rusland bevindt zich echter drogere en koudere lucht. Als deze zaterdag het zuiden van Neder land bereikt, zal de temperatuur iets dalen. De neerslagkansen zijn klein. ONZE grote Winter- avondprys heeft bij onze abonnees grote in stemming gevonden. Wy weten het: niet alle opgaven zyn even ge- makkelyk. In dat geval geldt: twee weten meer dan één. Vraagt u in moeilijke gevallen eens aan vrienden of ken nissen of zij u kunnen helpen. Wie weet! U hebt nu het groot ste deel van de opgaven al achter de rug. Nog een tydje volhouden en de eindstreep is er. KUkt u nog even op pag. 3? Wy hebben weer drie nieuwe plaat jes voor u! De particuliere consumptie zal in de komende 16 jaar kunnen stijgen met 40 procent of met ruim 2 procent per jaar. Grote inspanningen op het gebied van de investeringen zullen hiervoor nodig zijn. Van 1950 tot 1970 zal in totaal een bedrag van ruim 93 miljard moeten worden geïnvesteerd (incl. vervangingsinvesteringen). Deze investeringen moeten niet alleen dienen om de sterke aanwas van de beroepsbevolking op te vangen, doch ook om een aanzienlijk produktiviteitss tij ging mogelijk te maken. Bovendien zal het peil in de woningbouw nog geruime tijd zeer hoog moeten blijven. Om deze investeringen te kunnen financieren zal jaarlijks ca 11 procent van het totale nationale inkomen moeten worden gespaard. Dit percentage is gedurende'de laatste jaren ruimschoots bereikt, maar er moet met goede en slechte jaren dooreen worden gerekend. Zoals de ontwikkeling zich thans Iaat aanzien behoeft vermoedelijk niet voor een toekomstig kapitaal tekort te worden gevreesd. Daar de besparingen thans reeds hoger zijn dag de genoemde 11 procent, zal er waarschijnlijk enige ruimte blijven voor kapitaalexport. Zie verder pagina 5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1