pnieuw onlusten in Jordanië jeruent over ajtreaer Eden tegengesproken Vissers te IJmuiden zetten de staking voort Geen verlet bij vorst en regen Italiaanse film over Nordpol England-Spiel BRITSE AUTO'S IN BRAND Atoomvliegtuig boven V.S.? egerrng me< ontslag aan Dodelijk ongeval op bouwwerk Ontmoeting Dulles en Tsioe En Lai? Eisenhower terug naar Washington Auto tegen boom, twee doden Draaiboek onaanvaardbaar geacht Aardbevingen Mexico Weer overzicht Winter zet door! MAANDAG 9 JANUARI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3277 eerbericht Waarschuwend woord van christelijke bondsbestuurder Nederlander vermoord in Bandoeng Zelfbeschikking Zuid- Mol ukken kan niel worden besproken Prinses Margaret Wiel rij der gedood door botsing met auto Grondwet voor republiek Pakistan Automobilist verongelukt ngin en Prinsessen teruggekeerd Engels tankschip uit roer gelopen DULLES BEZORGD Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtendienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'g-Gravenhage: Huygenspiem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm, Tel 114402 Klaehtendienst 18 30—19 30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand" 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot dinsdagavond: Zwaar bewolkt met plaatselijk sneeuw, maar later ook enkele opklaringen. Tot matig of vrij krachtig toenemende zuidoostelijke wind. Over het algemeen lichte vorst. ZON EN MAAN 10 januari: zon op 8.48. onder 16 51; maan op 6 46, onder 14.40. Directeur: H. DB RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT De „Albuquerque Journal" heeft het opzienbarende bericht gebracht, dat een B-36 bommenwerper voortdurend boven West-Texas en het oostelijk deel van N'ieuw-Mecixo heen en weer vliegt en dat het toestel wellicht uitgerust is met een atoomreactor. Volgens het blad hebben politieman nen in het oostelijk deel van Nieuw- Mexico gezegd, dat zij tevoren van dis proef op de hoogte waren gesteld om alle voorbereidingen te treffen voor het geval het toestel zou neerstorten. In Washington zeiden goed ingelichte bronnen in commentaar op dit bericht, dat zij betwijfelen of er een B36 om gebouwd was voor het maken van proefvluchten met een atoomreactor. Functionarissen van de Amerikaanse luchtmacht en de commissie van atoom energie in Albuquerque weigerden" om het bericht, dat de B-36 op atoomener gie vloog, te ontkennen of te bevestigen. Deze foto beuijst. dat men, om skilopen te Icrrngeen sneeuw nodig heeft, (her dennenaaldctt glijdpn de ski's et en lot. Dtiinrell ft nssvtumr is een ideaal oom lorden, tcnar aanslaande ski- >ers zich naar hartelust kunnen oefenen op dennenaalden. Volgens het Britse zondagsblad Obser ver, dat in de regel de conservatieven steunt, is een „aanzienlijk aantal conser vatieve afgevaardigden vastbesloten het vertrek van Sir Anthony Eden te ver krijgen". Er zou sprake van zijn, dat Eden om „gezondheidsredenen" in de hogere adelstand verheven wordt en zitting in het Hogerhuis zal nemen, aldus de Observer. Butler heeft zondag met nadruk alle geruchten over Eden tegengesproken. Hij verklaarde vastbesloten te zijn „de pre mier in al zijn moeliykheden te steunen". De heer T. van Slooten, bestuurder van de Chr. Bond heeft nog een po ging ondernomen de vissers tot betere gedachten te brengen. Hij verklaarde nadrukkelijk geen enkele opdracht te hebben om de actie te breken en evenmin wilde hij spreken als bonds bestuurder, doch zuiver als privé per soon en als zodanig kon hij het vol komen eens zijn met de vissers, dat zij niets voelen voor een percentage van de besomming zonder vaste gage. De verworven sociale zekerheid dient behouden te blijven. Toch kon hij het niet laten een ernstige waarschuwing tot de vissers te richten. Als het visserijbedrijf staakt, heeft dat betekenis voor het gehele land. De vissers dienen zich daarvan wel bewust te zijn. Nadat hij verklaj^d had, dat bij de Chr. Bond totaal mets bekend was over een wens van de reders om de vaste gage om te zetten in een per centage van de besomming, gaf hij de leden van de bij het N.V.V. aangeslo ten Centrale van Zeevarenden ernstig in overweging, zo zij hun bestuur gemach tigd hadden op die basis te gaan onder handelen, nog dezelfde dag die mach tiging in te trekken. Laat het bestuur alleen onderhande len over verbeteringen in de bestaande C.A.O. en ga met die zekerheid maan dag weer naar zee, zo besloot de chr, bcstuurdêr'zijn klemmend betoog. Een enkel instemmend geluld werd uit de zaal vernomen, maar het woord van een E.V.C. bestuurder sloeg alle hoop op oen vredige afwikkeling de bo dem in. De E.V.Cl schaart zich achter de stakers, wat de heer Koning de waarschuwende opmerking ontlokte, dat de vissers er voor dienen te waken dat het geen politieke strijd gaat worden. Maandagmorgen zal een begin ge maakt worden met het registreren van de stakers. De redersvereniging vergadert even eens vandaag en het is niet uitgeslo ten, dat getracht zal worden een of meer trawlers naar zee te krijgen. Of dat in de huidige situatie zal lukken is een andere vraag, maar als het nfet het geval is, dan konden er wel eens ontslagen vallen. De stakende trawlervissers te IJmuiden hebben zaterdag besloten hun actie voort te zetten. Het besluit werd bij zitten en opstaan met al gemene stemmen genomen. Tevoren had een woordvoerder van het On afhankelijk Vakverbond, de "lieer J. Koning de aanwezigen opgeroepen tot de strijd al zal deze maanden moeten duren; maar het O.V.B. wil de zelf niet beslissen, dat moesten de vissers doen. Wel waren de woor den van de heer Koning duidelijk genoeg op de staking gericht en bleek na afloop dat het O.V.B. er wel ten volle op had gerekend, ge zien het grote pak steunlijstcn dat voorhanden was. De Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken, John Foster Duües. heeft zondag de Jordaanse zaakgelastigde in afwezigheid van de ambassadeur bij zich ontboden en zijn „grote bezorgd heid" geuit over de ongeregeldheden in Jordanië, waardoor Amerikaanse levens in gevaar zijn gebracht en Amerikaanse eigendommen beschadigd, aldus heeft een woordvoerder van het ministerie meegedeeld. Dulles verzocht de Jordaanse regering maatregelen te nemen om Amerikaanse burgers en eigendommen te beschermen tegen gewelddaden van betogende menig ten. Dulles had eveneens uiting gegeven aan zijn bezorgdheid over de „onwaardige houding van Jordaanse menigten, die de Amerikaanse vlag beledigden". Een afschuwelijke moord is gepleegd op de 52-jarige eigenaar van de aan de Djalan Bra ga te Bandoeng gelegen foto- en radiohandel „Cine-radio", de heer J. P. W. de Kort. Het lichaam 'van de heer De Kort, een Indonesische staatsburger van Ne derlandse afkomst, vertoonde een die pe steekwonde in de buik. Het drama heeft zich afgespeeld in de slaapkamer. Te midden van op een bed dooreengesmeten voorwerpen als- fotolampen en reisgidsen' werd - het dolkmes gevonden, waarmee de moord is gepleegd. (Van onze Haagse redacteur) De regering ziet geen mogelijkheid om het vraagstuk van het zelfbeschik kingsrecht der Zuid-Molukken aan de orde te stellen bij de besprekingen die thans met Indonesië gevoerd worden: Zij zou daarvan ook geen nut verwach ten. Dit hebben de ministers Beyen en Luns verklaard in antwoord op een schriftelijke vragen van het Tweede Ka merlid prof. Oud (V.V.D.) op 6 decem ber jl. stelde. Minister Luns legde reeds een verklaring van deze bespreking af tijdens het debat over de begroting van buitenlandse Zaken in de Tweede Ka mer. Zaterdagochtend omstreeks kwart voor elf heeft zich op een bouwwerk aan de Hanenburglaan te 's-Gravenha- ge een ongeval voorgedaan dat het le ven heeft gekost aan de 55-jarige arbei der J. van L, uit Den Haag. Men was op de zesde etage van dat bouwwerk bezig met het stellen van eén balkonframe, dat aan twee in de muur bevestigde haken zou worden beves tigd. Een der haken brak echter, het 1700 kg wegende frame kantelde en kwam terecht op de arbeider Van L. die op het steigerwerk stond. Hij overleed ter plaatse. Het stoffelijk overschot is naar het ziekenhuis aan de Zuidwal vervoerd. De regering van de Chinese volks republiek heeft opnieuw aangedrongen op een bijeenkomst tussen de Chinese premier Tsjoe En Lai en de Ameri kaanse minister van Buitenlandse Za ken, John Foster Dulles, om over For mosa te spreken. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei volgens een bericht van radio-Peking dat de communisten zullen blijven wer ken voor „een Peking-Washington con ferentie van ministers van Buitenland se Zaken". Het heeft de aandacht getrokken, dat prinses Margaret de laatste tyd veel uitgaat met Lord Piunket, een knappe jonge vrijgezel met een zeer lange naam. aldus meldt Ass. Pr. Hij is 32 jaar, dient bij de garde en heeft een 129 jaar oude adellijke titel. Zyn voile naam is. Patrick Terence William Span Piunket. Sinds in oktober een eind is ge komen aan de romance, tussen de prin ses en kapitein Townsend is Piunket de vaste begeleider van prinses Mar garet geewest. Hij bekleedt een over eenkomstige begeleider van prinses Margaret geweest. Hij blkleedt een over eenkomstige functie als Townsend. Hij is nl. stalmeester op Buckingham Pa lace en deputy master van de hofhou ding van koningin Elisabeth II, als hoedanig hij altyd beschikbaar is om ae jonge zuster van de koningin naar de Londense nachtclubs te begeleiden. Margaret vindt kennelijk genoegen in zijn gezelschap. De wapenspreuk van Plunkets fami lie is „snel zonder onstuimigheid", bij regen en vorst rustig kunnen doorwerken. Een kijkje op een der steigers terwijl betnnvlechters en metselaars aan het werk zijn. B(j vorst worden in deze galerijen nog B(j do bouw van een transformator- station in Den Haag heeft de N.F. Habo, die het werk uitvoert, op de steigers plastic galerijen aangebracht, zodat de werklieden Zaterdagavond omstreeks kwart voor zeven is op de Loosduinseweg bij de Gaslaan een personenauto, bestuurd door de 33-jarige A. N. M. uit Monster, in botsing gekomen met de 64-jarige G. R. uit de Doedijnstraat te Den Haag. G. R,, die per fiets, vermoedelijk uit de Gaslaan kwam, is op de motorkap terecht gekomen en door de auto enige meters meegesleurd. Met enkele won den aan het hoofd is R. opgenomen in het ziekenhuis aan het Westeinde, waar hij om ongeveer half negen is overle den. De autobestuurder, die aan gelaat en ogen gewond was door glasscherven, is eveneens in het ziekenhuis aan het Westeinde opgenomen. Een ontwerp grondwet voor „de Islami tische republiek Pakistan" Is gereed ge komen en zal morgen in de constituerende assemblée in behandeling worden geno men. Het omvat 90 bladzijden en telt 245 artikelen. De coalitie-groep meer dan 60 van de 80 leden heelt het reeds goedge keurd. De behandeling in de assemblée zal waarschijnlijk drie maanden vergen. Het ontwerp bepaalt, dat de president van Pakistan een Mohammedaan moet zijn van 40 jaren of ouder. Hetzelfde geldt voor de vice-president. Het cen trale wetgevende lichaam is een assem blée van 300 leden, plus tien vrouwen. De Dremier wordt benoemd door de presi dent. Hij dient te kunnen steunen op een meerderheid in de assemblée. De officiële taal voor West-Pakistan wordt Urdu. voor Oost-Pakistan Bengali. De eerste 20 jaar zal ook Engels als of ficiële taal gelden. kachels aangebracht. President Eisenhower Is gisteren van het zonnige Florida naar Washington te ruggekeerd om zich weer volledig aan het presidentschap te wijden. De pre sident verklaarde dat zijn vitaliteit weer was toegenomen. Hij verwachtte echter dat zijn staf en andere ambtenaren hem zouden helpen bij het vermijden van niet-noodzakelijk werk. Eisenhower heeft nog niet besloten of hij zich als president van de Ver. Sta ten herkiesbaar zal stellen. Het tijdstip waarop hij zijn beslissing zal bekend maken, kan volgens hem zowel vóór als na maart vallen. De president zei dit in Key West op zijn eerste persconferentie na de hartaanval van 24 september. Zondagavond is te Doorn een verkeers ongeluk met dodelijke afloop gebeurd. Omstreeks negen uur reed de 27-jarige G. W. met een auto van Doom in de richting Amersfoort, Op de Zonneheuvel raakte hij van de weg af. Hij reed met een flinke snelheid tegen een boom. De auto werd geheel vernield en de zwaar gewonde bestuurder werd naar het zie kenhuis te Zeist gebracht, waar hij deze nacht is overleden. De heer De Graaf heeft de Italiaanse filmcommissie dringend geadviseerd de oorspronkelijke plannen geheel te laten varen. Desverzocht heeft hij zich in be ginsel bereid verklaard tot samenwerking, om te komen tot een juiste Italiaanse film over de gealieerde agentendienst en het Nederlands—Franse verzet, op voor waarde, dat van het bestaan draaiboek in het geheel geen gebruik wordt gemaakt en het Nordpol-Spiel niet wordt genoemd, evenmin als de operatie-Arnhem. De heer De Graaf zeide veel vertrouwen te hebben in de mogelijkheden van de Italiaanse film en in de ernst van het streven van de heer Coletti om een zo zuiver mogelijk beeld te brengen, waarvoor een goede „couleur locale" van essentieel belang is. Naar wij vernemen heeft de Italiaanse filmgroepering, die met materiaal en per soneel in ons land vertoeft voor het ma ken van opnamen voor een film „London calling Northpoie" vanmorgen bij de Rijksvoorlichtingsdienst officieel haar aanvraag ingediend voor de nodige werk- vergpnmngen enz. Daarbij werd het draaiboek overgelegd, dat nu bestudeerd zal worden. Vier gemaskerde mannen zijn zater dagavond een hotelletje te Nicosia op Cyprus binnen gedrongen. De eigenaar werd doodgeschoten, terwijl een hulp- inspecteur van politie gewond werd. j F ONDERDEN lezers in het land zien JL JL reikhalzend uit naar de krant, welke dagelijks de drie nieuwe opgaven brengt voor onze grote Winteravond- prjjsvraag „Wie ben ik?" Vele gezinnen worden aan het werk gezet om de soms lang niet gemakke lijke opgaven tot een goed einde te bren gen. Maarhet einde kroont het werk. Er liggen prachtige prijzen op U te wachten, in to taal meer dan dui zend. En waarom zoudt U niet tot de prijswinnaars beho ren? Kijkt U even op pag. 3. Wij leggen U 'tvuur weer na aan de schenen, maar onze abonné's zijn voor geen kleintje vervaard als het op oplossen van puzzles aankomt. Dat weten wij uit ervaring' DE BILT, maandag 10.00 uur. Gedurende het weekeinde heeft zieh een belangrijke wijziging in de alge mene circulatie voltrokken. Het hoge- drukgebied boven Rusland s ;ets afge nomen, terwijl de verbinding met het Atlantische maximum, die o.'er onze omgeving liep, totaal verdwenen is Er is op de Noordzee »en depressie ont staan, die ons sneeuw gebracht neeft en nu over Oost-Engeland r.aar het zuiden trekt. Ook op de Middellandse Zee cn de Golf van Biscaye is de luchtdruk .aag geworden, zodat in onze omgeving zuid oostelijke winden gaan ovr rh ersen. Tegelijkertijd begint de druk in Scan dinavië langzaam te stijgen. De eerste paar dagen zal er in elk geval lucht naar ons land gevoerd worden, waarin over het algemeen lichte vorst heerst. Bij nachtelijke opklaringen kan boven het thans ontstane sneeuwdek relfs wri matige vorst optreden. Wei bevond er zich maandagmorgen een buitengewoon aktieve depressie ten zuiden van Us- iand, maar deze koerst naar "-et zuid zuidoosten en zal ons niet beïnvloeden. De winter dus door. H.M. de Koningin cn de oudste drie Prinsessen zijn hedenmiddag per trein uit Sankt Anton tei'uggekeerd. Om ruim een uur arriveerde de koninklijke trein in Baarn, waar Z.K.H. Prins Bernhard ter verwelkoming op het station aanwezig was. Prinses Marijke wordt hedenavond op paleis Soestdijk terugverwacht. Het luchtverkeer op de Parijse vlieg velden Orly en Le Bourget is maandag geheel -stil komen te liggen als gevolg van 24-uurstaking van een hon derdtal mensen van de controledien sten. Het geldt een protest tegen de weigering van de regering om hen te betalen over de 55 dagen waarop zij onlangs gestaakt hebben. ;sm>

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1