Ur.l.A. ie Vilde Enige overlevende Noorse stnnrman in Rotterdam In bewusteloze toestand reddingboot gehaald Meer Britse troepen naar Cyprus rVeilig rijden-i Fraude bij graanverschepingen in Rotterdamse haven If/ie faett Ernstige stagnatie door sneeuw bij de Ned. Spoorwegen ontslap en Weeroverzicht Het scheepsdrama voor Kijkduin Schipper Bot en ziin mannen verontwaardigd Na onlusten in Jordanië Ter bescherming van onderdanen Twistgesprek tussen de getuigen Kleine schepen in moeilijkheden Waterkanon in actie op bouivwerk Mr. van Empel naar Verre Oosten vertrokken Aardschokken in Engeland WOENSDAG 11 JANUARI 1956 Voor jonge matroos kwam 1 h'OG twee man redding te laat Nieuw gekozen president van Brazilië in Nederland VEERTIENDE JAARGANG No. 3279 Weerbericht Toerlstenrecord Anak Agung bij Britse minister van staat Loodsboot „Sirius" pikte drenkeling op Behoorlijke bijverdienste gvr>* w Nog geen visum ontvangen V- O O (Van onze speciale verslaggever) GEHEEL verslagen en totaal uitgeput zat gisteravond de enige overlevende van het Noorse vrachtschip „Sirabuen", de 38-jarige stuurman Bjarne Nilsen uit Torvestad, in het Noorse zeemanshuis aan de Westzeedyk te Rotterdam. Zijn schip werd gistermorgen omstreeks tien uur voor de kust van Kijkduin overvaren door het Braziliaanse schip „Loide Venezuela", Van de acht leden van de bemanning was Nilsen de enige, die aan boord kon worden genomen van de Braziliaan. De overigen vonden een graf in de golven, zo moest gisteren, tegen het vallen vp.n de avond worden aangenomen. „Boute met halve premie DE Britse regering heeft gelast per vliegtuig meer troepen naar Cyprus te zenden om zo nodig Britse onderdanen in het Midden-Oosten te beschermen. Dit heeft het ministerie van Oorlog bekendgemaakt. JN enkele dagen tijds zijn reeds meer dan honderd aanmeldingen binnengeko men voor deelneming aan de wedstrijd in Veilig Rijden, uitgeschreven door het Ver bond voor Veilig Verkeer. (Zie onze krant van zater dag jl.) Deze wedstrijd staat open voor alle automobilis ten en motorrijders. Een briefje aan het bureau van het Verbond voor Veilig Verkeer, Servetstraat 5, te Utrecht, is voldoendeU ont vangt dan een wedstrijdfor mulier en een schildje. Morgen zal de directeur van het Verbond voor Veilig Verkeer, de heer K. J. Schummelketel, verge zeld van een onzer redacteu ren, een bezoek brengen aan de eerste deelnemer, die zich heeft aangemeld en hem of ficieel het schildje overhan digen. Proces-] ungschlaeger W Rotterdam: Witte de Wilhstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel 114402 Klachtendienst 18 30—1930 u.: Tel 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Versehynt dagelijks THouW' Directeur: H. DE RUIG EEN oud-parlementarier van grote betekenis, een man, die tot de nationale figuren gerekend mocht worden, is heengegaan. Mr. J. A. de Wilde, oud-wethouder van 's-Gravenhage, oud-lid van de Tweede en Eerste Kamer der Staten- Generaal, oud-minister van Binnen landse Zaken en van Financiën, is gisteren op 77-jarige leeftijd, overle den. Het verschelden van deze grote in de Anti-Revolutionaire Partij spreekt de jongeren van tegenwoordig niet zo sterk aan, doch de ouderen, die hem in zijn kracht hebben gekend, zullen erkennen, dat God in mr. De Wilde een man geschonken had, die ons land en voik, maar in het bijzonder ook de party, op voortreffelijke wijze heeft gediend. De liefde voor het antirevolutionaire beginsel nad hij van huis uit meege kregen. Met dezelfde liefde en trouw als zijn vader, de heer H. de Wilde, gaf hij zich aan de publieke zaak. Met volledige overgave. In groot plichtsbesef en met bijzon dere toewijding verrichtte hij de ar beid, die hem op de handen was ge zet. Hij was een temperamentvol man, die de gemoedelijkheid zelf scheen, doch die ook kon toornen, indien hU zag, dat anderen tekort schoten in de vervulling van hun plicht. HU is steeds geweest en gebleven: drager van beginselen, man van ge- loofs- en levensovertuiging, Evangelie- beleider. Als vurig spreker wist hij zyn ge hoor te boeien en te bezielen. Ontel bare spreekbeurten heeft hU geduren de zijn leven vervuld, voor de partij, maar ook voor de jeugd, die in hem zag de verpersoonlijking van het AH. beginsel. Gedurende vele jaren was hU een sieraad van het parlement en van 1933 tot 1939 dienaar van de Kroon, die zijn taak op uitnemende wijze vervulde en wist, welke verantwoordelijkheid hU te dragen had. Zijn verantwoordelijk heidsbesef maakte een einde aan zijn loopbaan als minister, doordat hü de financiële consequenties niet wilde aanvaarden van een door zijn ambtge noot. minister Romme, Ingediend voor stel, In de bezettingstijd werd mr. De Wilde van 30 juni 1941 tot 17 decem ber 1942 geïnterneerd. Die gevange schap heeft hij rustig, voornaam en op gewekt gedragen en In die periode is hü vele van zijn kampgenoten met zijn groot optimisme tot steun geweest. Na de oorlog keerde mr. De Wilde in de Staten-Generaal terug, eerst in de Tweede Kamer en in 1948 in de Eerste Kamer. Zijn ziekte noopte hem zich daarna terug te trekken. Maar zijn belangstelling voor het staatkundig gebeuren bleef onver flauwd en zijn liefde tot de partij ver- Minderde niet. Op de jubileum verga dering van de A.R. Party in april 1953 te P.oiterdam was hij, die intussen be noemd was tot ere-lid van het Cen traal Comité van A.R. Kiesverenigin gen, present. MR, De Wilde was een man, die stond in het volle leven en die daardoor ook sprak tot het volk. Ook tot de jeugd van de dagen, toen hU nog in zijn volle kracht stond. Wie zUn biografie nagaat, zal zien, dat hij een man was van brede be langstelling en met grote verscheiden heid van gaven. HU kende de zaken, die hü te behandelen kreeg tot in de onderdelen, maar was anderzijds een man van brede allure, een parlemen tariër van bUzondere stUl. Daarom had hU in de Kamer ook steeds een aan dachtig gehoor. Zyn redevoeringen, vol humor vaak, waren steeds zorg vuldig voorbereid. Thans is hU, na een welbesteed le ven in dienst van Gods KoninkrUk, weggenomen. Met grote dankbaarheid gedenken wU het vele en belangrijke werk, dat mr. De Wilde in zo lange periode voor land en volk en party heeft verricht. Bovenal danken wij God, die ons in hem zulk een man gegeven heeft, die ons voorging in de strUd, die een voor beeld was van trouw en toewijding. Niet alleen in eigen kring echter, maar ook daarbuiten zal de herinne ring blijven voortleven aan mr. De Wilde als de man van grote beginsel-1 vastheid, die met tact en wijs beleid in staat was met anderen samen te werken. Thans mag hU rusten van al zyn ar beid en is hem gegeven zyn God te dienen in alle volmaaktheid. DE BILT, woensdag 10 uur, Nabij de Britse eilanden bevindt zich nog steeds een omvangrijk gebied van lage luchtdruk. De hoofdkern hiervan, die gisterochtend ten Westen van Ierland Jag, trok over het Zuiden van Enge land naar de Noordzee. Hiermede sa menhangend drong ook de oceaan- lucht, die om de depressie heenstroomt tot in geheel Nederland door en trad dooi in. Hetzelfde was het geval met België, Frankrijk en West-Duitsland, maar in Midden-Europa en Oost-Europa wist ne vorst zich te handhaven. Strenge v'orst komt echter bijna nergens meer voor. Aangezien thans ook in Skandinavië de luchtdruk langzaam daalt, is de kans op terugkeer van Oostelijke wind en daarmee de kans op vorst in ons land de eerste paar dagen klein. Wel kan het tijdens opklaringen in de nacht licht gaan vriezen. Nilsen zat daar temidden van de predikant van de Noorse kerk, ds. Armand Terjessen en de secretaris van het consulaat-generaal van Noor wegen, de heer C. Vellekoop, die hem van de Loide Venezuela in de Merwe- naven te Rotterdam hadden gehaald. Hij zat met de handen onder het hoofd en tuurde als een man, die op eens alles had verloren, naar de grond. Veel liever had hij dat leger fotografen en verslaggevers niet ont vangen. Hij had zich willen afzonderen; zyn gedachten waren immers toch onafge broken bij dte makkers, waarvan alle hoop op leven was opgegeven. Nilsen kon het niet verwerken, dat hij, als een verloren mens, in de kokende zee, opeens aan boord was gehesen van een schip, dat later de wrede vernietiger bleek van de Sirabuen, het scheepje, dat met een lading aardappelen van Duinkerken onderweg was naar Malmö. De stuurman lag te slapen, toen de aanvaring met dit noodlottige einde ge beurde. Nilsen was wakker geworden van een hevige klap: hij was het dek op gerend, zag daar hoe zijn kamera den probeerden een vlot op het achter dek te strijken. Hij hielp mee, maar het was te laat. Het achterschip zette zich omhoog, de steven verdween onder water en binnen enkele seconden lag Nilsen in het ijskoude water. In de jachtende sneeuwstorm en de woedende golven zag hij de kapitein en de hofmeester, die ook hadden ge tracht het vlot in zee te werpen. Ieder een spande zijn uiterste krachten in om zich zwemmende tc houden, Nilsen zag wat wrakresten drijven en een eind verder het vlot. dat door het snelle zinken van het schio toch nog in het water was terecht gekomen. Zijn bedoeling was erheen te zwem men. maar het vlot verdween ijlings uit het zicht. Daarop verscheen in zijn nabijheid een reddingsboei. Die kon de schipbreukeling te pakken krijgen. Ook een reddingboot van het Noorse scheepje dreef in zijn richting. Nilsen, hoewel op het eind van zijn krachten, kon de boot grijpen en er in klimmen. In de boot zat al iemand. Hij hetkende hem ais de jonge ma troos Kar! Larsen, Ais twee gretige prooien van de hoog overspoelende grau we golven lagen zij daar. Hoelang weet Nielsen niet meer. Voor Larsen is het wachten helaas in elk geval te lang geweest. Nilsen zag hem later niet terug aan boord van de Braziliaan. De jonge zeeman was uit de reddingboot gesla gen en had opnieuw de ongelijke strijd moeten aanbinden met het water. Dit tragische gebeuren had Nielsen diep geschokt. ..Waarom ik wel en hij niet?" zo moet hij zich steeds hebben afgevraagd. Nu wilde Nilsen maar zo snel mogelijk naar Torvestad, waar zijn vrouw en twee kinderen in angstige spanning wachten op zijn thuiskomst. Aan boord van de Loide Venezuela kreeg de Noorse stuurman een uitste kende verzorging en toen het schip om acht uur in de Merwehaven te Rotter dam arriveerde, was iedereen belang stellend van de kapitein te vernemen, hoe het vreselijke drama zich had af gespeeld. De Braziliaanse kapitein was echter niet bereid een relaas hierover te doen. Na circa drie kwartier mocht Nilsen van boord en niemard werd daarna meer toegelaten op de Loide Venezuela. (Van onze correspondent) Vermoeid en terneergeslagen kwam gisteravond de bemanning van de red dingboot „Prins Hendrik" aan wal in Den Helder, na zes uur vruchteloos zoe ken naar overlevenden van het Noorse stoomschip „Sirabuen", dat des mor gens vijftien mijl uit de kust door dc Braziliaan „Loide Venezuela" was over varen. Schipper Bot en zijn mannen waren bovendien verontwaardigd: nadat het de stuurman van de Noor was gelukt na de aanvaring op de Braziliaan over te springen, heeft de kapitein van de „Loide Venezuela" enkele sloepen laten uitzetten, maar hij liet zijn schip korte tijd later doorvaren. Dit is de beman ning van de „Prins Hendrik" tegen de borst gestuit. Schipper Bot zei. vooral de eerste uren ernstig te zijn gehinderd door het slechte zicht. De dichte, asgrauwe sneeuwjacht maakte het zoeken toen vrijwel onmogelijk. Later op de dag werd het zicht iets ruimer, maar men vond alleen maar een verlaten redding boot en een paar olieblikken, Op het Helderse havenkantoor kwa men voortdurend verzoeken om inlich tingen binnen van buitenlandse persbu reaus. Enigszins wrang werd daar tus sen al die telefoontjes door een gesprek met een Helders zakenman ontvangen, die tegen betaling kostuums voor even tuele geredden kwam aanbieden. Dp geredde stuurman werd na de aankomst in Rotterdam in eerste, instantie ontvangen in de Noorse kerk, uaar hij gelegenheid kreeg op zijn verhaal te komen. >s Hier en daar schijnt de mening te hebben postgevat, dat met de intrede van het nieu we jaar automatisch weer aanvragen \oor „halve premie'* kunnen worden ingediend. Aangezien thans nog niet bekend is o£ en zo ja wanneer dergelijke aanvragen kunnen worden gehonoreerd, heeft indiening van verzoeken om toekenning van een halve premie geen enkele zin. aldus heeft het mi nisterie van Wederopbouw en Volkshuis vesting meegedeeld. Engeland heeft deze onverwachte stap gedaan na de vloedgolf van anti westerse betogingen, die gedurende het afgelopen weekeinde de Arabische staat Jordanië heeft geteisterd. Er zal onder meer een aantal para chutisten naar Cyprus worden gezon den. In de bekendmaking wordt ge zegd, dat de troepen naar Cyprus zul len worden gebracht, omdat dat eiland de voornaamste basis van de Britse lucht- en landstrijdkrachten in het Midden-Oosten is, dus niet wegens de onrust op Cyprus zelf. Er bevinden zich reeds 100.000 Brit se militairen op Cyprus. Het Egyptische blad Al Gumhurriya heeft gemeld dat twee Britse passa giers gedood werden, toen demonstran ten een auto in de Jordaanse stad Al Zarka in brand staken. Het blad Al Ahram, dat berichten citeert uit Jeruzalem, schrijft, dat de Jordaanse autoriteiten een komplot ontdekt hebben om generaal Glubb. de Britse bevelhebber van het Arabische Legioen, te vermoorden. Het Britse ministerie van Buiten landse zaken heeft dinsdag ontkend, dat Engeland op Jordanië druk zou hebben geoefend om zich aan te slui ten bij het verdrag van Bagdad, Een woordvoerder heelt verklaard dat het initiatief tot besprekingen over even tuele toetreding tot het pact was uit gegaan van de Jordaanse rcgering-Said El Moefti. Wel had Engeland sinds lang verkondigd, dat er voordelen voor Jordanië zouden zijn als het tot het verdrag zou toetreden. Om kwart voor zeven gisteravond is -et en'ge uren vertraging in een-Su- perconstellation van de Braziliaanse luchtvaartmaatschappij Varig dc nieuw gekozen president van Brazilië, de heer Juscellno Kubitsrhek, die op uitnodiging van de Nederlandse regering een kort Het is gisteren in het proces-Jung- schlaeger tot een heftig twistgesprek gekomen tussen drie getuigen a de charge uit Nederland en twee getuigen a charge, die elkaar van leugens be tichtten. De drie getuigen uit Nederland wa ren leden van de vroegere Nederland se missie, majoor J. van Tuyn, onder luitenant J. Koenders en sergeant J. L. Verschoor. Zij verklaarden de verdach te nooit eerder ontmoet te hebben, ter wij] de getuigen a charge, W. Manoch en Amiroedin volhielden, dat de drie getuigen leden waren geweest van een onder leiding van Jungschlaeger staan de subversieve organisatie. Manoch ver klaarde, dat Koenders hem verschillen de malen naar subversieve bijeenkom sten had gereden. De heer Koenders zei. dat hij Manoch niet kende en dat deze niet eens auto kon rijden. Amiroedin zei; „dat hij een plechtig heid had bijgewoond waar Koenders beëdigd was als secretaris van het ..centrale administratiekantoor van het hoofdkwartier van de Nederlandse ge heime organisatie in Indonesië." De heer Van Tuyn noemde zijn vroe gere employé Amiroedin een vreemde knoeier en deze laatste maakte mel ding van speciale fondsen van de mili taire missie voor subversieve doelein den, welke naar zijn zeggen door Van -Tuyrf- beheerd werden. Het proces wordt donderdag voortge zet. Geldig tot donderdagavond: AANHOUDENDE DOOI Veranderlijke bewolking met enkele buien. Matige, af en toe krachtige wind tussen zuid en west. Aan houdende dooi. ZON KN MAAN 12 januari: zon op 8.46, onder 16.54; maan op 8 07, onder 16 36. s» Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J, S. BRUINS SLOT IN 1955 hebben meer dan een mil joen buitenlandse toeristen een sezoek aan ons land gebracht. Een bedrag van minstens 200 mil joen gulden hebben zij hier achterge laten. Weik een vooruitgang, vergeleken met 1938, toen Nederland slechts 6 miljoen gulden putte uit het bezoek van buitenlanders. Het zal er nu om gaan om de ver worven „goodwill" vast te houden. Niet altijd wordt in dit opzicht verstan dig gehandeld. Een buitenlandse toerist komt niet hierheen om te ondervinden, dat hem het vei over de oren wordt gehaald. En sommigen de klacht is meer dan eens gehoord maken daar een gewoonte van. Willen wy onze goede reputatie in het buitenland handhaven, dan zal naast verdere opvoering van de hotel accommodatie in onderscheidene cen tra ook een uitstekend dienstbetoon moeten staan, tegen een vergoeding, welke de grenzen van het redelijke niet overschrijdt. Enkele vissersschepen zijn gisteren in moeilijkheden gekomen. De Z1 8 en ZI 9 uit Lage Zwaiuwe kregen met mo torstoring te kampen onder Roekanje. De reddingboot „Koningin Wilhelmina" uit Stellendam voer uit, maar inmid dels was de ZL 9 op de d|jk van Helle- voetsluis vastgelopen. De bemanning bracht zich in veiligheid met een roei bootje., De ZL 8 kon op eigen kracht Heilcvöetsluis binnenlopen. Schipper De Jager van de „Koningin Wilhelmina" is bij het gestrande schip geweest. Hij heeft in HeUevoetslüis de bemanning aan boord genomen en over gezet op haar schip. Men wilde probe ren de reddingboot het schip vlot te la ten trekken. Het gelukte echter niet de bemanning op het gestrande schip over te zetten, zodat de reddingboot onver- richterzake naar Stellendam moest te rugkeren. Om halfvier gistermiddag seinde de Scheveningse botter „Isolina" om hulp. Het schip kreeg assistentie van VI. 28 „Vrouw Cornelia" en bad toen geen ver dere hulp nodig. De Indonesische minister van Buiten landse Zaken, Anak Agoeng Gde Agoeng dte voor een officieel bezoek in Londen verblijft, heeft dinsdagochtend zijn eer ste onderhoud gehad met de Britse mi nister van Staat, Lord Reading. Morgen zal hij besprekingen van poli tieke en economische aard hebben met premier Eden, de minister van Buiten landse zaken, Selwyn Lloyd, en Lord Reading. De woordvoerder van het Indonesi sche ministerie van Buitenlandse Zaken, Soewito, heeft gisteren de juistheid ont kend van berichten uit Londen, waarin gezegd werd dat Indonesië misschien een lid van het gemenebest zou worden, na dat Malakka en Singapore hun onafhan kelijkheid voltooid hebben. „Van zulk een denkwijze kan geen sprake zijn bij het Indonesische volk", aldus Soewito. De loodsboot „Sirius" uit Hoek van Holland heeft gistermiddag een zeeman gered, die van zijn schip overboord was geslagen. De zeeman, de 18-jarige ma troos P. S. Brainy, voer op het Engel se schip „Copsewood" uit de Hoek naar 'zee. Even nadat het schip de loods op de loodsboot had overgezet seinde het, dat een man overboord was geslagen. De loodsboot voer onmiddellijk terug en slaagde er m de drenkeling aan boord te krijgen. De man, die veel water bin nen heeft gekregen, is met de loods boot naar Hoek van Holland gebracht. Later is hij in een ziekenhuis te Rotter dam opgenomen ter observatie. bezoek aan ons land brengt, op Schip hol aangekomen. Hij reisde onmiddel lijk per auto door naar Den Haag. Voordat hij van Schiphol vertrok heeft de president-elect aan persvertegenwoor digers medegedeeld, dat het doel van zijn bezoek is een klimaat van begrip en vertrouwen tussen de twee landen te scheppen. Op de vraag of hij zou trach ten Nederlandse investeringen in Brazi lië te bevorderen, antwoordde hij dat deze mogelijkheid aanwezig is. Hij zal wellicht ook het plaatsen van bestellin gen voor schepen op Nederlandse wer ven bespreken. De president-elect van Brazilië, de heer Jusceüno Kubitschek is vanmorgen om half tien door H.M. de Koningin op het Paleis Soestdijk ontvangen. Hij werd begeleid door de Braziliaanse zaakgelaS' tigde ad-intenm, de heer Manuel M Fernandez Alcazar. De komngin onderhield zich ruim egn half uur met haar gasten. t*i <v> i< 4' 1 Jx? *s li-.-/!s ssS&W-s- Wij ,>Ww v> Om het bouwterrein sneeuwvrij te maken heeft de Habo gisteren in de Spnrtluan te Den Haag voor het eerst gebruik gemaakt van een warmwater- kanon. Men beschikt nog slechts over één exemplaar in ons land. De Rotterdamse Rivierpolitie heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld naar een fraude, die in de Rotter damse haven is gepleegd bij graan verschepingen. Tot nog toe konden zes personen worden aangehouden, waarvan enkele hebben bekend zich schuldig ie hebben gemaakt aan dief stal van grote partijen graan. Onder hen bevindt zich de 50-jarige schip per J. N. uit Lekkerkerk, zijn knecht, de 34-jarige W. v. d. W. uit Bergam bacht, de 36-jarige controleur J. A. M. P. uit Rotterdam, de voorzitter van een coöperatie uit Lekkerkerk. de 68-jarige landbouwer M. d. J., de 56-jarige boekhouder A. v, R. en de 68-jarige molenaar F. V., allen uit Lekkerkerk. In totaal is er 132 ton graan op deze wijze verdwenen, waarvoor de schipper J. N. 30.000 ontving. De helft ervan moest hij overdragen aan zijn medeplichtigen. Het onderzoek in deze zaak duurt nog voort. Ook hier ging de kruik zolang te water totdat ze brak. De schippers hadden in samenwerking met enkele employees een sys teem uitgevonden, dat voor alle deelnemers in het complot een behoorlijke bijverdienste verschafte. Als het graan werd aangevoerd per zeeschip, dan moest het worden overge laden in lichters voor verdere verzendins in net land, dan wel naar Duitsland. Voordat het graan in de lichters werd ge stort, moest het worden gewogen. De op lichters hadden de schalen verzwaard en hierdoor werd bereikt, dat er steeds meer graan m de lichters kwam dan in werkelijk heid was aangegeven. Deze extra ladingen verdwenen alle naar Lekkerkerk. waar een van de schippers woonde. In deze plaats werd het graan afge leverd aan een molenaar. Op deze wijze zjjn duizenden kilo's graan verdwenen. Voor zover de politie heeft kunnen na gaan, moeten deze praktijken gedurende de laatste drie jaar zijn uitgevoerd. Het ernstige vermoeden bestaat, dat nog tal van deze methoden worden toegepast. Een onderzoek in die richting is dan ook m voile gang. ONDERDEN lezers in het land zien reikhalzend uit naarde krant, welke dagelijks "de drie nieuwe opgaven brengt voor onze grote Winteravond- prijsvraag „Wie ben ik?" Vele gezinnen worden aan het werk gezet om de soms lang niet gemakke lijke opgaven tot een goed einde te bren gen. Maarnet einde kroont het werk. Er liggen prachtige prijzen op U te wachten, in to taal meer dan dui zend. En waarom zoudt U niet tot de prijswinnaars beho ren? Kijkt even op pa g. 3. Wij leggen U 't vuur weer na aan de schenen, maar onze abonnees zijn voor geen kleintje vervaard als het op oplossen van puzzels aankomt Dat weten wij uit ervaring! 'Lm*"" (Van een onzer verslaggevers) De Amsterdamse advocaat mr. Van Empel, die op zich genomen heeft op te treden als verdediger in het proces Jungschlaeger te Djakarta, is in af wachting van het verstrekken van zijn visum door de Indonesische regeimg, reeds naar het Verre Oosten vertrok ken. Van de zijde van het Hoge Com missariaat m Den Haag werd medege deeld, dat men hier, nu mr. Van Empel Nederland heeft verlaten, geen be moeienis meer heeft met het verstrek ken van het visum. Geeft de Indonesische regering toestemming aan mr. Van Em pel om Indonesië te betreden, dan wordt het visum in het paspoort gezet of door de ambassade van Indonesië te Bang kok of door de consul-generaal te Sin gapore. Alhoewel rechter Maengkom tijdens een zitting van het proces ver klaarde, dat hij meende te weten dat een visum aan mr. Van Empel ver strekt zou worden, was op het Departe ment van Buitenlandse Zaken te Den Haag vanmorgen nog niets bekend over deze toestemming. De Nederlandse rege ring heeft, zoals bekend, bemiddeling verleend bij het aanvragen van het vi sum. Het vertrek en de reis naar het Verre Oosteiï geschiedden op eigen ver antwoordelijkheid van mr. Van Empel. De kwestie Westelijk Nieuw-Gulnea is bij het eerste onderhoud, dat de In donesische minister van Buitenlandse Zaken, Anak Agung Gde Agung, met de Britse leiders heeft gehad ter sprake gekomen, aldus meent men in gezag hebbende kringen ie weten. De spoorwegen hebben het gisteren wel bijzonder zwaar te verduren gehad door de zware sneeuwval, die aanvanke lijk in het Westen des lands, doch ia- ter op de dag ook in het Oosten en het Noorden van ons land ernstige vertra ging in het treinverkeer veroorzaakte. Door een wisselstoring bij Breukeïen zagen de Spoorwegen zich genoodzaakt om twee uur de lijn Amsterdam-Rot terdam via Gouda op te heffen. Eerst om zes uur kon deze lijn weer wor den betreden. De bootdienst Enkhui zen-Stavoren, die door het slechte zicht op het I.Tselmeer was gestaakt, hoop te men heden weer te hervatten. Concentreerden zich de moeilijkheden aanvankelijk in het Westen des lands, aan het begin van de avond werden ook ernstige vertragingen gemeld uit Arnhem, Nijmegen, Oss en Ede-Wage- nmgen. Om half negen ontstonden moeilijk heden in Amsterdam, waar de vrij felle wind de sneeuw had opgehoopt, zodat de wissels moeilijk te bedienen waren. Men verwachte in de komende nacht moeilijkheden voor de goederentreinen- dienst, terwijl ook gerekend moet wor den op ernstige vertraging van de post treinen. Het KNMI te De Bilt ontving van de diverse weerstations slechts vage gege vens over de hoogte van de sneeuwval. Verscheidene stations hebben de neer slag niet kunnen aftappen, waardoor geen betrouwbare indicatie over de sneeuwval kan worden verkregen. In Leeuwarden werd een sneeuwval van 14 cm gemeten, op Schiphol 10 cm, in De Bilt 10 cm. in Giize-Ryen 9 cm en in Groningen 8 cm. Vlissingen daaren tegen mellde een sneeuwval van slechts 2 cm. Op de toegangswegen tot Haarlem zaten naar schatting driehonderd auto's ingesneeuwd. De Schipholweg was het toneel van een verbeten strijd tussen sneeuwploegen, kraan wagens en met spaden gewapende automobilisten, en de sneeuwstorm, die eenmaal uitgegraven auto's keer op keer opnieuw verrastte. Pas iegen tien uur gisteravond had men de strijd gewonnen. In Amsterdam liep van de spelen. het tramverkeer in de war, doordat er veel wissels kwamen vast te zitten Groningen kreeg met een sneeuwstorm, die anderhalf uur duur de, zijn deel. In Friesland belaag de een fijne stuifsneeuw de trein- en busdiensten. Vooral de zuidwesthoek van deze provincie kreeg grote moeilijkheden. Gisteravond waren de dorpen Oude- mirdum en Nijemirdum voor auto's onbereikbaar geworden. Op de straat weg LeeuwardenGroningen vorm den zich grote sneeuwbanken. Men vreesde, dat de wegen in Friesland hedenmorgen voor een groot deel onbegaanbaar zouden zijn. Van de Ve 1 u we en uit het oos ten van het land werden geen ern stige moeilijkheden gemeld. Busdien sten e.d. hadden hier wel vertraging, maar deze was niet ernstig. In centraal Engeland heeft men gis teren aardschokken gevoeld. De aard schokken die waargenomen werden in vier indnstriegraafschappen van de Midlands, veroorzaakten geen ernstige schade, maar duizenden mensen vlucht ten de straten op. Huizen, werkplaatsen en fabrieken stonden 15 seconden te schudden. De schokken gingen verge zeld van een diep gerommel. Reddingsploegen zwoegden gisteren door zware sneeuwjachten met levens middelen en dekens voor geïsoleerde dorpsbewoners in de laaggelegen stre ken langs de Engelse oostkust. Te Cortiina d'Ampezzo in Italië, de zetel van de komende olympische win terspelen, heeft nu eindelijk een frisse sneeuwlaag de bruine heuvelen bedekt en een glimlach van opluchting getoverd op de gezichten van de organisatoren

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1