11 Instelling van Duits- 'E9 Ned.commissie V.S. driemaal aan oorlog ontsnant Vreugdekreet in teleg werd verkeerd besreix ram Uitkering ineens OFFICIEEL BEZOEK DEN HAAG Sociale activiteit der E.G.K.S. DULLES VERKLAART: Prins Bemhard 3 weken in V.S Jongeman in Australië seinde Al meer dan 200 „veilige rijders" W eeroverzicht DONDERDAG 12 JANUARI VEERTIENDE JAARGANG No. 3280 Weerbericht Heden Indonesische kabinetszitting Eisenhower voelt zich „uitstekend" Pact van Bagdad en kernenergie Botterdam: Witte de Withstraat 30 Tel el. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •g.Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm, Tel. 114402 Klaehtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362369 Schiedam: I-ange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks V. Directeur: H. DE RUIG Aanvankelijk zwaar bewolkt met enige regen» later verspreide opklaringen, maar ook enkele buien. Matige, af en toe krachtige wind, in hoofd zaak tussen zuid en west. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 13 januari: zon op 8.46, onder 16 56; maan op 8 38, onder 17.41 N.M. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HET is met onmogelijk, dat de feo daal Economische Raad reeds op 27 Januari het advies aan de rege ring zal vaststellen met betrekking tot de vraag of de economische toestand ruimte biedt voor het geven van een loonsverhoging. Dan zal dus komen vast te staan in hoeverre er een achterstand is ont staan ten aanzien van de lonen en is tegelijkertijd de vraag actueel hoe die achterstand moet worden inge haald. Nu 1955 al voorbij is heeft het CNV net voorstel gedaan een eventuele achterstand over dat jaar recht te trekken door een uitkering ineens ten- laste van de over 1955 verkregen be drijfsresultaten. Dit voorstel heeft opnieuw geaccen tueerd hoezeer wij met de geleide loonpolitiek in het slop zijn geraakt. Tijdig overstappen op een stelsel ✓an vrijere loonvorming ware de be tere weg geweest. Maar het getalm hiermee duurt voort, ondanks een principebeslissing van het kabinet. Voortzetting van hét huidige stelsel betekent bestendiging van de toestand waarbij .men aan werknemerszijde niet voldoende aan zijn trek kan ko men. HEEFT de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Ko len en Staal, zoals wij dinsdag zagen, geen directe bevoegdheden roet be trekking tot de vaststelling van lonen en andere arbeidsvoorwaarden, dit be tekent intussen nog niet, dat zij ver der op sociaal terrein in 't geheel niets te doen zou hebben. Het tegendeel is het geval. Wanneer het b.v. erom gaat de werkgelegenheid te bevorderen, de vakopleiding te verbeteren, arbeiders woningen te bouwen of vrije migratie (verplaatsing) van arbeiders mogelijk te maken, laat de E.G.K.S. zich verre van onbetuigd. De werkgelegenheid kan o.a. in ge vaar komen, wanneer onrendabele mij nen moeten worden gesloten, of nieu we technische installaties in gebruik worden genomen. Dergelijke situaties hebben zich sinds de instelling van de gemeen schappelijke markt al een paar maal voorgedaan. In het Loire-gebied (Frankrijk) zou den drie onrendabele mijnen worden samengevoegd. Daardoor" wérden 1700 arbeiders overbodig, maar 1200 meer gespecialiseerde arbeidskrachten kon den worden tewerkgesteld. De Hoge Autoriteit stelde toen een zeer behoorlijk wachtgeld voor de ontslagen arbeiders ter beschikking en betaalde ook de scholingskosten voor een ander beroep. In het zuiden van Frankrijk zal de werkgelegenheid in de mijnen vermin deren. Op zeer aantrekkelijke voor waarden krijgen de mijnwerkers gele genheid in de Lotharingse mijnen aan bet werk te gaan. Zo zou er meer t<y noemen zijn, waaruit kan blijken dat de Hoge Auto riteit er alles aan gelegen is te waken over het behoud der werkgelegenheid Woensdag is men de gehele dag bezig geweest mei het opladen tan dertien klokken uil de St. Jacobskcrk te s-Gra- t enhage. De klokken zullen in Asten N.Br.) geheel worden gerestaureerd en gestemd- Onder deze klokken zijn er, die 3500 kilo wegen en het tvas dan ook geen gemakkelijk werk de klokhen op de wagen te laden. In het midden ziet men de archilekl fan Zeggeren een kijkje bij he,t werk nemen (in het midden met zwarte hoed). Tijdens een massale receptie in het Amsterdamse Carlton Hotel heeft de herr C.'P. F lust. voorzitter van de directie van Philips Nederland n.v., afscheid genomen van zijn functie, na gedurende bijna dertig jaar de zake lijke belangen van Philips te hebben gediend. Onder de duizenden, die hem de. hand kwamen schudden, behaorde ook de commandant tan de mfjnendicnst, de kapitein ter zee B. Poortman. e Zie verder pagina 4 De Indonesische minister van Econo mische zaken, I. J. Kasimo, lid van de Indonesische delegatie bij de Neder lands-Indonesische besprekingen, is he denmorgen in Djakarta aangekomen om aan de Indonesische regering verslag uit te brengen over de besprekingen te Gcnève. De besprekingen werden za terdag j.l. afgebroken om de delegaties gelegenheid te geven de resultaten met hun respectieve regeringen te bespre ken. Het Indonesische kabinet zal heden avond bijeenkomen. In Djakarta wacht men met spanning af. wat het resultaat zal zijn van deze speciale kabinetszitting. Twee regerings partijen. de orthodox-islamitische Nah- datul Ulama en de kleine islamitische partij, Partai Sarikat Islam Indonesia, hebben een gezamenlijke geheime nota aan de regering gezonden over hun standpunt ten aanzien van de onder handelingen met Nederland. Een woord voerder van een van deze partijen ont hulde vandaag, dat de loop van de be sprekingen in Genève niet overeenstem den met het standpunt, dat de re geringspartijen op een vergadering, die in december isgehouden, hadden, in genomen. Drie artsen, die president Eisenho wer woensdag hebben onderzocht, heb ben medegedeeld, dat de lichamelijke toestand van de president „uitstekend" is. Zondag had president Eisenhower ge zegd, dat zijn gezondheidstoestand een zeer belangrijke factor zal zijn voor zijn besluit of hij zich al of niet her kiesbaar zal stellen. BIJZONDERE aandacht besteedt de Hoge Autoriteit ook aan de bouw van eengezinswoningen voor de arbeiders. De gedachte zit hierbij voor dat be vordering van een goede huisvesting voor de arbeiders indirect leidt tot be vordering van de produktiviteit. In alle landen van de Gemeenschap bestaat een tekort aan goede arbei derswoningen. Bovendien doet zich'behalve in Nederland de moeilijkheid voor van gebrek aan kapitaal op lange termijn, terwijl ook de zeer hoge rentevoet in sommige landen belemmerend werkt. De Hoge Autoriteit stelt nu gelden beschikbaar tegen een matige rente voet voor de woningbouw en heeft te vens het initiatief genomen voor een experimenteel bouwplan. De bedoeling van dit bouwplan is te geraken tot verlaging van de in het al gemeen zeer hoge bouwkosten. Met een subsidie van 1000 dollar per stuk zullen in de zes landen 1000 wo ningen worden gebouwd. Heerlen krijgt er 50, met de bouw waarvan bin nenkort wordt begonnen. Door op deze wijze een vergelijkend onderzoek in te stellen hoopt men een verklaring te vinden voor de grote verschillen in bouwkosten. Het experi ment zal tevens dienen om na te gaan of in de woningbouw meer dan tot dus ver van staal kan worden gebruik ge maakt. In de toekomst zal het erom gaan, dat de Hoge Autoriteit bij de uitwer king van de woningbouwprogramma's niet te veel uniformiteit zal betrachten, maar dat rekening zal worden gehou den met de woontradities in de diver se .landen. Ook voor de vakbeweging lijkt hier nog een belangrijke taak weggelegd. IngebroJten in Mmplmmer van Griekse koningin Een inbreker is donderdagavond de slaapkamer van koningin Elizabeth van Griekenlcfnd binnengedrongen en heeft zich met juwelen ter waarde van 10 miljoen francs uit de voeten gemaakt. Andere juwelen en bankpapier .ter waarde van-5 tot 6 m' oen francs wer den 's morgens in h t park gevonden. De dief had een ladder geplaatst tegen de muur van de villa om de slaap kamer te komen. Hij zocht in alle laden in de slaapkamer alsmede in de privé- vertrekken van enige leden van de huishouding. De economische commissie van de landen van het Fact van Bagdad heeft besloten de raad van het pact voor te stellen ten behoeve van de leden met Britse huip te Bagdad een opleidings centrum voor kernenergie te stichten. In een communiqué van de commissie werd verklaard, dat tevens besloten was, dat zij op de hoogte gehouden zou wor den van de ontwikkelingsplannen der leden-staten ten einde de kennis en de ervaring dezer leden-stateh te kunnen uitwisselen. De commissie besloot haar eerstvol gende vergadering in April te Teheran te houden. Prins Bemhard is dinsdagavond met het lijntoestel tan de K.LM. om half- tien naar New York vertrokken. In Los Angeles zal de Prins dp Douglas, en Lockheedvltegtuigfabrieken bezoeken en in New York zal hij besprekingen voeren. Gisteren was het aantal deelne mers aan de wedstrijd in Veilig RUden, waaraan automobilisten en motorrijders kunnen deelne men, reeds gestegen tot ver bo ven de 200. Bijzonderheden over deze actie vindt men in ons blad van zaterdag jl. Inlichtingen verschaft ook het Verbond voor Veilig Verkeer te Utrecht, dat de wedstrijd heeft uitgeschre ven. wanneer de liefde wordt bedreigd, brachten in dit geval redding. De pos terijen In beide landen stelden zich met elkaar in verbinding en losten het raadsel op." De Times kan het de kantoorbedien de in Sydney niet kwalijk nemen dat hij juist Whacko als vreugdekreet had gekozen maar meent dat die keuze hem achteraf wel even moet hebben gespeten. .Maar", aldus de Times, „het valt niet mee een beter woord te vin den." Ook soortgelijke uitdrukkingen, zoals „whopee" en „smashing" zouden wellicht verkeerd door mej. Van Oort zijn begrepen. Er waren natuurlijk wel soberder vreugdeuitingen maar ook die zouden verminkt kunnen overkomen, zoals bij voorbeeld in het geval van een vrouw die in Zuid-Frankrijk een telegram kreeg uit Calcutta van haar mam dat luidde: „Lovely without you" (in plaats van lonely without you). De jongeman, aldus de Times, haa toch moeilijk „much obliged" of „prachtig nieuws" kunnen telegrafe ren? Daaruit zou niets zijn gebleken van zijn jeugdige enthousiasme. Daar om kwamen ook „three cheers" en „jolly good show" (fijn zeg) niet ir aanmerking. Gelukkig, aldus de Times, komt he. niet vaak voor dat aanzoeken telegra fisch worden gedaan. Anders zou men het eens moeten zien te worden over e^n internationaal equivalent van whacko. Eet smakelijk. Bij een drievoudig huwelijk tussen inboorlingen in Brisba ne hebben de ouders het volgende me nu opgesteld: Akkedis, vliegende vos, krokodilstert, wildevark en waliabie-almal in piesang- blare toegedraai en in a miershoop ge- braai: Ngereg leliewortels en 'n versierde koek. ONZE grote Winter avondprijsvraag heeft bij onze abonnees grote instemming ge vonden. Wy weten het: niet alle opgaven zyn even gemakkeiyk. In dat geval geldt: twee weten meer dan één. Vraagt u in moeiiyke gevallen eens aan vrienden of kennissen of zü u kunnen helpen. Wie weet! U hebt nu het groot ste deel van de opgaven al achter de rug. Nog een tijdje volhouden en de eindstreep is er. Kykt u nog even op pag. 3? Wij hebben weer drie nieuwe plaat jes voor u! DE BILT. donderdag 10 uur: In het afgelopen etmaal is de druk in Zuidoost-Europa en het Middellands zee gebied flink gestegen. Doordat het boven de Britse eilanden aanwezige lagedruk gebied slechts langzaam opvulde kwam er boven West-Europa een tamelijk war me Zuideiyke tot Zuidwestelijke" lucht stroming tot stand. Op vele plaatsen daalde hierdoor vannacht de tempera tuur niet beneden 6 of 7 graden. In het overgangsgeoied tussen de war me stroming en de op de oceaan aanwe zige lucht van polaire oorsprong kwam een kleine depressie tot ontwikkeling, die vanochtend vroeg in de Golf van Biskaye lag en naar de Noordzee trekt. Het bij de depressie behorende regen- gebied bereikte roeds in de morgen ons land. Er zijn enkele aanwijzingen, dat er nabij de Portugese kust nog een volgen de storing zal ontstaan, die eveneens Noordoostwaarts gaat koersen. Het weer behoudt daarom een onbestendig karak- teien het biyft te zacht voor de tijd van het jaar. Brentano komt spreken over tere kwesties

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1