Radiozorgen Besluiten van ministerscomité Ont werp - verdrag vrije circulatie arbeiders Veilig rijden: ruim 300 Protectionisme in België Eisenhower stelt zich opnieuw kandidaat li/ie ben ik?" overleg niet nodig „Geen illegale organisatie bij Ned. militaire missie" Eén dode bij hevige autobotsing Maandag nieuwe zilveren guldens in ornloop H Pari. delegatie uit Israël terug 70.000 Vierhonderd Ambonnezen willen terug naar hun land Weeroverzicht Papieren guldens blijven geldig VRIJDAG 13 JANUARI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3281 Weerbericht J v. Nederlandse ministers zaterdag naar Genève Veiligheidsraad behandelt Israëlische aanval op Syrië NED.-INDONESISCHE CONFERENTIE Rotterdam; Witte de Withstraat 30 Telet. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur; Telefoon 115700 's-Gravenhage; Huygensplpin 1 Postgiro 4248G7 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand, i 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks VANNACHT LICHTE VORST Vannacht lichte vorst en hier en daar vorming: van mist. Morgen overdag toenemende bewolking met later enige kans op regen en dezelfde of iels lagere temperaturen dan vandaag. Aanvankelijk weinig wind. later matige wind, krimpend naar zuidelijke richtingen. 14 januari: zon op 8.45, onder 16 57; maan op 9.02. onder 18 49. Directeur: H. DE RUIG O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT -n* IJDENS de dagen rondom de jaar- 1 wisseling is nog eens, en met na me door de voorzitter van de N.C.R.V., de heer mr. A. B. Roosjen, met nadruk de aandacht gevestigd op de toenemende financiële zorgen, waarmee ons radiobestel te worstelen heelt De heer Roosjen deed uitkomen, dat de rijksbijdrage, die de Nederlandse Radio-Unie ontvangt, onvoldoende is. Omroep en televisie zullen gedurende dit jaar grote sommen nodig hebben en het staat vast dat er op een slui tende begroting voor 1956 niet mag worden gerekend. Dat de wolken, die zich in financieel opzicht boven de omroep samenpax- ken, geen denkbeeldig karakter heb ben, is gebleken uit de schriftelijke gedachtenwisseling die zich tussen de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en de Tweede Kamer heeft ontwikkeld. Vele Kamerleden hebben er blijkens het Voorlopig Verslag, de aandacht van de minister op gevestigd, dat de financiering van de omroep steeds moeilijker wordt, en dat op korte ter mijn zal moeten worden beslist hoe het dreigende tekort zal worden opge vangen. In zijn Memorie van Ant woord is de minister echter over deze vraagstelling luchtigjes heengelopen. De minister gelooft, dat het nog wel mee zal vallen en speelt op „zien ko men". WANNEER men nagaat, hoe de fi nanciële toestand van de radio- omroep in ons land zich de laatste ja ren heeft ontwikkeld, komt men tot het volgende beeld: Over 1954 bedroegen de ontvangsten uit luisterbijdragen 27% miljoen en de bestedingen 22% miljoen. Deze marge wordt echter in 1956 vrijwel opgesoupeerd door belangrijke lasten stijgingen. Het leeuwendeel van deze kostenstij gingen ligt voor rekening van twee nieuwe k.W.-zenders voor de Wereld omroep, die dit jaar in bedrijf komen. Daarnaast moet dan gerekend worden met de hoge exploitatiekosten van de F.M.-zenders, terwijl extra-lasten zijn te verwachten van de bouw van een F-M.-net voor het gehele Nederlandse grondgebied. Voeg daarbij de hogere lonen en salarissen, waarover men het in 1955 na 3 jaar onderhandelen eens ia geworden, alsmcde..dö stijging .van de materiaalkosten en de dringende noodzaak van studioverbetering, dan is duidelijk, dat het batig saldo dei laatste jaren bezig is als sneeuw voor de zon te verdwijnen en omgezet dreigt te worden in een deficit. VANUIT de Tweede Kamer, is te recht de aandacht van de minis ter gevestigd op de onjuiste toestand, dat de kosten van de Wereldomroep bestreden worden uit de luisterbijdra gen. Men kan de uitzendingen voor het binnenland en die, welke afgestemd zijn op de buitenlandse luisteraars, stellig niet op één lijn stellen. Da Wereldomroep houdt onze naam. hoog over de gehele wereld en kweekt „goodwill" voor ons land. Het zou dus helemaal niet vreemd zijn, wanneer het rijk door een toelage deze uitzen dingen voor zijn rekening gaat ne men. Gebeurt dat niet, dan zou namelijk het moment wel eens spoedig kunnen aanbreken, dat de jaarlijkse luisterbij drage moet worden verhoogd. In de Tweede Kamer wordt daar in het al gemeen weinig voor gevoeld. In het Voorlopig Verslag vals de Tweede Kamer is de minister ge vraagd aan welke maatregel toela ge van het rijk of hogere luisterbijdra ge hij de voorkeur geeft, doch daarop is geen antwoord gekomen. DE minister geeft in zijn Memorie van Antwoord blijk van een op timistische toekomstvisie. Hij meent dat gedurende enkele ja ren de reservering wel achterwege kan blijven. Bovendien blijft de jaar lijkse opbrengst der luisterbijdragen nog steeds stijgen. Het aantal radio toestellen neemt namelijk de laatste jaren steeds met ruim 100.000 per jaar toe en er valt niet aan te nemen dat deze stijging plotseling zal ophouden. De minister voert hierbij als bewijs aan, dat in de Scandinavische landen op elke 100 inwoners reeds 27, 30 en 32 toestellen aanwezig zijn tegen 24 in Nederland. Terecht heeft echter mr. Roosjen in de omroepgids van de N.C.R.V. erop gewezen, dat deze ver- gelijking'moeilijk houdbaar is, omdat de gemiddelde gezinssterkte in ons land hoger ligt dan in Scandinavië. En overigens wil de minister een be slissing over de wijze waarop het de ficit moet worden opgevangen, ver schuiven naar de toekomst, waarbij hij doet uitkomen, dat hij bij de fi nanciële situatie van de radio-omroep ook in ogenschouw wil nemen de po sitie van andere cultuurscheppende of eultuuroverdragende organen. Het zal niemand verbazen, dat dit ministeriële antwoord onmiddellijk de nodige vragen oproept. Men moet dan ook verwachten dat over dit onderdeel van de begroting van Onderwijs bin nenkort in de Kamer nog wel een har tig woordje zal worden gesproken. De president van Syrië, Tsjoekri Koeatli, gaat 1 februari voor een offi- rieel bezoek naar Egypte, op uitnodiging van dit land. (Van onze verkeersredacteur) TOT bijna vierhonderd Is thans het aantal automobi listen en motorrijders gestegen, dat heeft Ingeschreven voor de wedstrUd „Veilig rijden", welke (zie onze editie van zaterdag Jl. op initiatief van het „Verhond voor Veilig Verkeer" en „Tronw" is opgezet. De mogelijkheid tot inschrijving blijft permanent ge opend. Twee administratieve krachten van het Verbond voor Veilig Verkeer hebben een dagtaak aan deze wedstrijd. ZU bouwen een kaartsysteem op aan de hand van de binnenstromende inschrij vingen, verzenden de" wedstrijd- formulieren en de herkennings schildjes aan de deelnemers, en verzenden bovendien aan alle plaatselijke verenigingen voor Veilig Verkeer materiaal en stencils, waarin' de besturen worden opgewekt plaatselijk de automobilisten en motorrijders tot deelneming aan de wedstrijd te activeren. Inlichtingen over de wedstrijd worden, behalve door onze re dactie te Amsterdam, verstrekt door het Verbond voor Veilig Verkeer, Servetstraat 5, Utrecht. (Van onze speciale verslaggever) ET comité van ministers van de drie Beneluxïanden. heeft gisteren in Brussel besloten: 1. Met de gemeenschappelijke handelspolitiek ten aanzien van derde landen aanstonds een aanvang te maken. 2. Een ontwerp-arbeidsverdrag dat vrije circulatie van arbeiders in de drie landen beoogt ter goedkeuring aan de parlementen voor te leggen en uiterlijk gelijktijdig met het verdrag van de economische unie van kracht te doen worden. 3. Aan het comité van ministers van landbouw, economische zaken en buitenlandse handel opdracht te geven binnen enkele weken de klachten van België ten aanzien van de invoer van Nederlandse gecondenseerde melk te onderzoeken. 4. Het comité eveneens te belasten met het vaststellen van de taak van het comité voor de harmonisatie van de landbouwpolitiek waarvoor binnen Beneluxverband een termijn van zéven jaren is gesteld. Ten aanzien van de gemeenschappe lijke handelspolitiek tegenover derde landen zal binnen een maand een pro gram van onderhandelingen worden op gesteld. Voor de door de Benelux af te sluiten handelsaccoorden wordt hier bij allereerst gedacht aan de acht tien landen die aangesloten zijn bij de OEES (de organisatie voor Europese Economische Samenwerking) te Parijs en aan de landen die lid zijn van het GATT (de algemene overeenkomst voor tarieven en handel). De bestaande han delsverdragen van Nederland, België en Luxemburg met andere landen hebben een looptijd van 1 a 2 jaar. Naaf wij vr semen, zullen de leden van de Nederlandse delegfaftfif-' ter Nederlands-Indonesische conferentie zaterdagochtend naar Genève vliegen met het oog op de hervatting van het overleg in Genève. De Belgische minister van bui tenlandse zaken de heer Spaak en de Nederlandse minister zon der portefeuille mr. Luns, hebben na afloop van de ministersconfe rentie aan een lunch dp het depar tement van buitenlandse zaken, die aan de Nederlandse ministers Luns, Zijlstra en Suurhoff werd aangeboden, gesproken over de kwestie van de Belgisch-Neder landse waterwegen. Besloten-werd xdiL.-gespr.ek.. op een later tijdstip voort te.zetten. Aan deze besprekingen werd even eens deelgenomen door de Nederlandse ambassadeur in België, baron Harinx- ma thoe Sloten. De aanhangers van nresldent Eisen-1 Volgens de woordvoerder heeft de hower zullen zijn naam volgende week president via een hoofieeplaatste func- j- iii.t - tionans van het Witte Huis de Republi- offlcieel laten Inschrijven op de HJst van eventuele kandidaten voor jhet presi dentschap van de Republikeinse Faïty in New Hampshire. Op 13 maart zullen op een speciale vergadering van de Republikeinse Par ty in New Hampshire de kandidaten van dit district voor de komende presi dentsverkiezingen worden aangewezen. President Eisenhower zal de Republi keinse Partij in New Hampshire mee delen. dat hij geen enkel bezwaar heeft tegen de inschrijving van zijn naam. Dit heeft Associated Press gisteren exclu sief* vernomen van een zeer betrouwbare woordvoerder. Dit wordt beschouwd als een bewijs, dat president Eisenhower zich kandidaat wil stellen voor een tweede termijn. Volgens de wetgeving van New Hamp shire heeft iemand, aan wie is meege deeld, dat zün naam is ingeschreven op de Hist van de eventuele kandidaten voor het presidentschap, tien dagen de tiid om een verzoek in te dienen van de lijst te worden" geschrapt. Indien hy niets laat horen, wordt hij verondersteld ermee akkoord te gaan. President Eisen hower heeft zich thans zelf evenwel in positieve zin laten horen. „Neues Deutschland" meldt, dat 15.000 bewapende leden van commu nistische fabriekswachten kortgeleden te Maagdenburg een mam hebben ge houden als demonstratie tegen het houden van vrije verkiezingen. NOG enkele dagen en wij zijn aan het eind gekomen van onze grote winteravondprijs vraag. Zaterdag a.s. zullen wij voor het laatst een beroep doen op uw kennis, uw vin dingrijkheid of uw scherpzinnigheid. Dan verschijnen nl. de laat ste drie plaatjes van de aerie van 72. Dat er grote belang stelling bestaat voor deze prijsvraag blijkt uit de vele aanvragen welke wij ontvingen voor toezending van deelnemingsformulie ren. Wij maken er onze lezers op attent, dat in de krant van Zaterdag a.s. opnieuw een deel nemingsformulier zal worden afgedrukt. Zij, bij wie het eerste for mulier in het ongerede is geraakt, kunnen dit nieuwe formulier dus gebruiken om ons hun opgaven toe te zenden. keinse leiders reeds van zün goedkeu ring op de hoogte gesteld cn zal hij dit de volgende week nog eens persoonlük en openlyk verklaren. Zowel Engeland. Frankrijk en de V.S. als de Sow jet unie hebben donder dag in de Veiligheidsraad der V.N. aangedrongen op krachtige veroordeling van Israël wegens de aanval van elf december op Syrische stellingen bij het Meer van Galilea. Enthousiast en vol bewondering voor „cje verbijsterende dynamiek" van Is raël is de Nederlandse parlementaire delegatie, die op uitnodiging van de Is raëlische regering een bezoek van twaalf dagen aan de Joodse staat ge bracht heeft, gisteravond per K.L.M.- toestel op Schiphol uit Tel Aviv terug gekeerd Niet voltallig overigens, want dr. J. A. H. J. "S. Bruins Slot (a.r.) en de heer H. A. Korthals (V.V.D.) komen twee dagen later. Mej. dr. MAM. Klompé (KV.P.) heeft besloten enige tijd in Israël te blijven. Zo arriveerden dus de overige vier leden van de delegatie met griffier mr. J. L. Kranenburg, t.w. de leider der delegatie mr. G. C. J. D. Kropman voorzitter van de K V.P. fractie m de Eerste Kamer met het enige andere lid van de Eerste Kamer, de heer P. J. Kapteijn (P.v.d.A.) en de leden van de Tweede Kamer, de heer N. Stufkens (P.v.d.A.) en jkvr. mr. C. W. I. Wtte- waall van Stoetwegen (ch De delegatie werd op Schiphol ver welkomd door de gezant van Israël in Den Haag, dr. E. Yoran. SINDS de bevrijding zijn 70.000Ne derlanders naar Australië geëmi greerd. Canada is de 100.000 al geruime tijd geleden gepasseerd, doch hierbij moet men er op letten, dat dit land ai voor 1940 sterke aantrekkingskracht op on ze emigranten uitoefende, dank zij het belangrijke pionierswerk van de Chr, Emigratie Centrale. Australië ls pas de laatste jaren ln het emigratiebeleid van ons land een belangrijke rol gaan spelen. In dit iicht bezien is het getal 70.000 Oijzonder indrukwekkend. Dat onze emigranten tn het buiten land zo'n goed figuur slaan het aan tal dat met slaagt is uiterst gering is eveneens verheugend. Ook voor de toekomst is dat van groot belang, want een sterk groeien de bevolking kan het nu eenmaal niet stellen zonder een ln alle opzichten verantwoord emigratiebeleid, zelfs ln een periode van hoogconjunctuur. De Indonesische regering staat op het standpunt, dat een verdere voortzet ting van de Nederlands-Indonesische besprekingen niet nodig is, „omdat de ze besprekingen op 7 januari te Gene ve zijn voltooid". Alleen de officiële slotzitting op zaterdag a.s. dient vol gens de regering in Djakarta nog te worden gehouden. Dit deelde de minister van Voorlich ting, Makmoer, gisteravond in Djakar ta mede, na afloop van de kabinetszit ting over de resultaten van het over leg in Genève. Makmoer zei, dat het Indonesische ka binet nog niet heeft besloten of het met de tot dusver bereikte resultaten van Per jaar zal voortaan ongeveer met negen landen gemeenschappelijke bui tenlandse onderhandelingen over een nieuw handelsaccoord worden gevoerd. Of deze onderhandelingen kunnen plaats vinden hangt echter af van de vraag of de derde landen dit gezamen lijke optreden van de Benelux zuilen accepteren. In de OEES en het GATT treden de Beneluxïanden ree's geza menlijk opi Men- verwacht nie; dat de landen die hierbij aangesloten zijn het gemeenschappelijke handelspolitieke op treden van de Benelux zullen afwijzen. Onder de OEES landen het handels verkeer met deze landen maakt onge veer 75 pet. uit van het totale handels volume der Beneluxïanden zijn ech ter ook landen waarmee moeilijkheden te verwachten zijn, o.a. met Frankrijk en Engeland. De Beneluxïanden hebben in de OEES hun handelsverkeer vol gens een gemeenschappelijke eis van een lijst van goederen geliberaliseerd tot 91 pet. De resterende 9 pet. blijft gebonden aan contmgenteringen. Met landen zoals Frankrijk, waar de onvrij heid het groot is, zal het gemeen schappelijke handelspolitieke optreden van de Benelux waarschijnlijk op ver zet stuiten. Ten aanzien van de dollar- landen rijzen er geen moeilijkheden, aangezien de Beneluxïanden hun dollar importen reeds hebben geliberaliseerd. De Beneluxministers koesteren echter grote verwachtingen van het gemeen schappelijke handelspolitieke optreden ten aanzien van de Zuidamenkaanse landen. Mede met het oog op de con currentie die van Duitsland en Engeland wordt ondervonden. Stimulans Zolang echter de Economische Unie tussen Belgie, Nederland en Luxemburg niet tot stand Is gebracht kunnen de derde landen echter op juridische gron den tegen het gemeenschappelijke on derhandelen van de Beneluxïanden be zwaar maken. Het besluit van de ministers van gisteren vormt dan ook een nieuwe stimulans voor de tot stand- NEDERLANDSE GETUIGEN IN DJAKARTA Vier leden van de voormalige Neder landse missie in Indonesië hebben gis teren tegenover het landgerecht in DJa- brenging van het verdrag inzake de Economische Unie op korte termijn. Verwacht wordt dat deze vraagstukken in de volgende vergadering van het comité van ministers aan de orde zul len komen. Deze nieuwe stimulans zal haar in vloed eveneens moeten doen gelden op de harmonisatie van de landbouwpoli tiek der 3 landen. De onvrijheid in het handelsverkeer op de agrarische sec tor, die krachtens het Benelux-landbouw- protocol tussen de drie landen voort duurt, zal -het gemeenschappelijke han delspolitieke optreden tegenover derde landen in niet geringe mate kunnen be lemmeren. Daarom is van Nederlandse kant op de jongste ministersconferentie by de Belgen aangedrongen op korte termijn tot besluiten te komen op dit gebied van de harmonisatie van de landbouwpolitiek. Teleurstellend is dat van Belgische zijde thans opnieuw pro tectionistische maatregelen worden in gevoerd, die de Nederlandse geconden seerde melk van de Belgische markt moeten tveren. Enige jaren geleden be droeg de Nederlandse import van dit product nog 20.000 ton per jaar. Deze invoer is thans tot 4000 ton per jaar terug gelopen, vanwege de bescherming die door de Belgische regering aan de Belgische condensindustrie wordt gege ven. Zie verder pagina 3 (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen heeft het hoofdbestuur van de Ambomicse organisatie P. P. de organisatie die ln Nederland verblijvende Ambonnezen van alle zuidelijke eilanden om vat, een bespreking gehad met de commis sie, die uit Indonesië naar Nederland ls ge komen om zich op de hoogte te stellen van de bereidheid van de Ambonnezen om te re- patrieren. De P. P. S. omvat omstreeks 7000 personen. Het hoofdbestuur heeft tegenover de commissie voorlopig namens 400 perso nen de wens uitgesproken naar Indonesië terug te_ keren. Dit is het eerste contact geweest, dat de uit Ambonnezen bestaande commissie, die on der voorzitterschap staat van de heer P. A. de Queljoe, met een organisatie van Ambon nezen in ons land gehad heeft. Het hoofdbestuur van de P. P. S. heeft van de commissie de uitdrukkelijke verzekering gekregen, dat de Ambonnezen. die willen te rugkeren, kunnen gaan naar de eilanden van waar zij afkomstig zijn. Voor degenen, die gedurende hun verblijf in Nedertand een vak hebben geleerd, en daarbij elders in Indone sië hun brood willen verdienen, zai een be trekking worden gezocht. Het hoofdbestuur van de P. P. S. zeide er van overtuigd te zijn dat er op de Zuidmolukse eilanden een be staansmogelijkheid is voor de uit Nederland terugkerende Ambonnezen. Degenen, voor wie de mogelijkheid er niet direct is, zullen ge- gesteurid worden door de Stichting voos- de Zuid-Molukken die voor dit doel in het le ven is geroepen. De commissie heeft te kennen gegeven, zo verklaarde men. dat er geen sprake van is. dat de Ambonnezen een betuiging van spilt moeten tekenen om naar Indonesië te kun nen terugkeren. Wei wordt hun een verkla ring gevraagd, dat zij een loyale houding ten opzichte van de Indonesische Republiek aannemen. Het hoofdbestuur van de P, p, S. ziet geen aanleiding de toezeggingen van de commissie in twijfel te trekken. Het is van mening, dat 1 de sentimenten in de zaak-Ambon langzamer- Enkele honderden meters voorbij de plaats waar enige dagen voor Kerstmis op Rijksweg nr. 1 een ernstige aannj ding gebeurde drie doden is gisteren een personenauto met volle vaart tegen een met stenen beladen trailer gereden. De bestuurder, de 25- jange G. J. W. uit Zwolle, kreeg een schedelbasisfractuur en was op slag dood. Zijn lichaam werd enkele tiental len meters van de plaats des onheils op de weg gevonden. hand zijn uitgewoed en dat terugkeer voor de betrokkenen geen gevaar oplevert. De P. P. S. heeft aan de commissaris voor de Ambonnezenzorg geschreven, dat zij van mening is. dat de Ambonnezen een fout heb ben begaan door zolang in Nederland te biii- ven, waar zij voor een belangrijk deel ten laste van de Nederlandse staat komen. De or ganisatie heeft grote waardering voor de wij ze, waarop de Nederlandse regering de Am bonnezen in Nederland heeft behandeld. Volgens voorlopige schatting van de lieer De Queljoe na zijn observaties be draagt het aantal Ambonezen, dat naar Indonesië wenst terug (e keren, 10.000 karta verklaard, daf er bQ' hen geen sprake was van* een illegale organisatie die tegen de 'Indonesische staat gericht was. Het viertal werd geconfronteerd met hun vroegere Indonesische onder geschikte Aroiroeddin, een van de kroongetuigen in het proces." Amiroed- din had beweerd dat de militaire mis sie een centrum was van illegale acti viteit en dat hy de vertrouweling was geweest van de hoogste Nederlandse autoriteiten. Majoor Van Tuin, vroeger chef van de militaire administratie, verklaarde te genover het landgerecht. dat de bewering van Amiroeddm, dat de missie geheime fondsen tot haar beschikking had, volko men onwaar was. Sergeant Verschoor ontkende dat hij als leider was opgetreden van een ille gaal transport van wapens, welke vol gens de bewering van Aifiiroeddin, voor rebellen „gedropt" waren. Luitenant Koenders -bestreed het vernaai van Amiroeddm, dat hij hem naar een geheime bijeenkomst had ge reden, daar hij geen auto kon besturen. Het landgerecht zou vandaag de vroe gere luitenant Wierda horen. Generaal- majoor Pereira zal vermoedelijk de laat ste van de elf uit Nederland overgeko men getuigen zijn. Nog drie getuigen Uit Nederland zijn gisteravond te Dja karta nog drie getuigen a decharge voor de Nederlandse beklaagden in de tegen hua aangespannen processen aangeko men. Het zijn majoor J. E. van Buren, kapitein A. J. Renssen en luitenant C. Hovenier, allen van het voormalige KN IL. Het totale aantal der getuigen de charge, dat in de processen tegen Schmidt en Jungschlaeger vergunning heeft verkregen om naar Indonesië te komen, bedraagt thans veertien. het overleg akkoord kan gaan. Daar over zou het waarschijnlijk vrijdag avond a.s., dus aan de vooravond van de slotzitting in Genève, een verklaring uitgeven. Zoals men weet, werden de besprekin gen in Genève de vorige week afgebro ken, toen het overleg was aangeland in een stadium, dat de beide delegaties het aan hun regeringen wilden overlaten of de besprekingen al dan niet zouden wor den voortgezet. Men kwam daarbij over een Ln elk geval zaterdag a.s. weer bij een te komen, eventueel in slotzitting. De Nederlandse ministers vertrokken" naar Den Haag om het kabinet verslag uit te brengen: van de Indonesische de legatie vertrok minister Kasimo naar Djakarta. Deze is daar gistermorgen aangekomen, waarna het kabinet bijeen kwam om zijn beslissing te nemen. Masjumi De Masjumi heeft al haar leden van de parlementsfractie byeengeroepen» tenein de het verslag van de minister van Eco nomische Zaken, Kasimo, over de bespre kingen te Genève, te bespreken. Na deze bijeenkomst heeft de voorzitter van de Masjumi, Mohammed Natsir, verklaard, dat de toestand *o somber" was als door sommi^ - beweerd.Natsir was'echter niet berem antwoord' te gijven op vragen, of de resultaten van de' be sprekingen te Genève door de Indonesi sche delegatie, al dan niet zouden wordén getekend. Een woordvoerdervan de Nahdatul Ulama, een van de regeringspartijen, die bezwaar hebben tegen de Geneefse con- ferentie, verklaarde echter, dat zyn party het tekenen van de resultaten van de con ferentie wenst te voorkomen. - Een andere regeringsparty, de Partai. Sjarikat Islam Indonesia, heeft herhaal delijk verklaard, dat zij wenst, dat de Indonesische delegatie uit Genève terug getrokken wordt. DE BILT, 13 januari. Vrydag 10 uur. De depressie, die gisteravond Ne derland passeerde en in de zuidelijke helft van het land een 1% tot 2 uur durende storm veroorzaakte, waarin de wind een snelheid van 100 tot 110 km per uur bereikte, lag vanmorgen al boven Zuid-Zweden. Ze beweegt zich verder naar het noordoosten en ont wikkelt zich tot het zwaartepunt van het boven Scandinavië en Finland ge legen lagedrukgebied. Aan de achterzyde van de depressie ontstond boven Midden-Frankrijk een rug van hogedruk, dig langzaam, nader bij komt. De Wind wordt daardoor zwakker en aangezien er aanvankelyk weinig bewolking zal zyn kan van nacht de temperatuur iets beneden het vriespunt dalen, om morgen weer tot enkele graden boven nul te stygen. Waarschijnlijk zal in de loop van de dag onder invloed van een uit het westen komend lagedrukgebied de wind naar zuid tot zuidoost krimpen en iets in kracht gaan toenemen. Maandag a.s. zal een begin worden gemaakt ..iet het in omloop brengen van de nieuwe zilveren guldens. Met ingang van die dag zal de Nederland- sche Bank de afgifte van muntbiljet ten van f 1 stopzetten en overgaan tot het beschikbaar stellen van metalen guldens. De papieren guldens worden nog niet ingetrokken, zij blijven voor lopig ln omloop. De nieuwe guldens hebben dezelfde samenstelling als «de oude guldens, <die tussen de twee -wereldoorlogen in omloop waren, n.l. ,muntzilver van 'n jgehalte van 720/ ^1000. Bleef derhal- ve het inneriyk van de nieuwe gulden gelijk aan dat van zijn voor ganger, het uiter lijk onderging eni ge wijzigingen. De beeltenis van =*;-mde Koningin be- vindt zich op de voorzijde en het rijkswapen op de tegenzijde, beide ontworpen door prof. L. O. Wencke bach, Het randschrift ..God zij met ons", dat al bijna anderhalve eeuw op deze Nederlandse munt voorkomt ais voortzetting van een tijdens de 80- jarige oorlog ontstane traditie, is op de nieuwe guldens behouden. Het meest in het oog springende verschil tussen de oude en nieuwe gul den is de kleinere diameter en dikte van de laatste. Dientengevolge ver minderde het gewicht van 10 gram tot 6 Vè gram, waardoor de gulden, thans nog meer dan vroeger, de mant met relatief het laagste gewicht ls ge worden. Immers een waarde van een gulden aan nikkelen kwartjes of dub beltjes heeft een gewicht van 12, res pectievelijk 15 gram. Op de tegenzyde waarop de waarde- aanduiding en het jaartal voorkomen heeft het omschrift „Munt van het Koninkrijk der Nederlanden" plaats-, gemaakt voor het woord „Nederland", zulks in overeenstemming met de in het statuut van het Koninkrijk neer gelegde nieuwe rechtsorde. In de ter minologie van het Statuut wordt n.l. onder het Rijk verstaan het Konink rijk der Nederlanden, hetwelk alle onderdelen van het Koninkrijk omvat. Groothertogin Charlotte naar Nederland Groothertogin Charlo6fe van Luxem burg zal op een nog niet vaststaand tydstip van dit jaar een staatsiebezoek brengen aan koningin Juliana en prins Bernhard. zo verneemt het A.NP. uit goede bron. Benelux gaat over tot één handelspolitiek DJAKARTA: verder i <- IWWIJjl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1