Djakarta kon niet tot beslissing komen Lia Speel raakt haar dierentuin toch kwijt I OPSTAND van HONGAARSE SCHRIJVERS MISLUKT? Edese Schildje voor K/U Ik* ik? Directeur Holland-Amerika Lijn plotseling overleden Mens en medemens NIEUWE ONTWIKKELING TE ELFDER URE Kunstmaan start in Florida D Regering Harahap voor dilemma EERSTE „VEILIGE RIJDER" Ruim vierhonderd deelnemers Treinbotsing was Veilig rijden Geen eenstemmig S.E.R.-advies Militair verdrag Syrië-Libanon voorzien Mr. P. v. d. Toorn W eeroverzicht ZATERDAG 14 JANUARI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3282 Weerbericht Bemanning van „Gefle aan wal gezet Mislukte roofoverval in de hoofdstad Achterstand in lonen? Minister Anak Agung terug naar Genève E NEDERLANDSE DELEGATIE bij de besprekingen met Indonesië beeft haar vertrek naar Genève uitgesteld, nadat gisteravond bekend werd, dat de regering te Djakarta nog geen nadere beslissing heeft genomen ten aanzien van de onderhande lingen met Nederland. Het was de bedoeling, dat minister Luns en andere leden van de Nederlandse delegatie hedenmorgen naar Genève zouden vertrekken. De leider van de Indonesische delegatie, minister Anak Agoeng, is gisteren van zijn officiële bezoek aan Londen naar Genève teruggekeerd. De Indonesische regering gaf gisteravond een verklaring uit. waarin wordt gezegd, dat het kabinet na twee dagen van beraad slaging nog niet heeft kunnen beslissen of het overleg met Nederland al dan niet zal worden voortgezet. De Indonesische minister van Voorlichting, Makmoer, voegde daaraan toe, dat het kabinet maandag weer bijeen zal komen en dat dan de beslissing zal afhangen van de besluiten van de politieke partijen in deze kwestie. IS iet so somber" Netelige situatie 20 DODEN IN ZWEDEN Bij een treinbotsing die men kon verwachten, maar niet meer verhinderen, zijn gisteren in midden-Zweden ten minste twin tig kinderen om het leven gekomen. Ongeveer twintig ande ren werden gewond. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 116700 m to Postbus 1112 Postgiro No. 424518 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.3C Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage. Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Atitn. Tel, 114402 Klachtendienst 18.30—19^0 u.: Tel. 362568 Schiedam. Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummer» U cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE KIJIG WEERSVERWACHTING, geldig tot zondagavond: ZACHTER Zachter weer met veel bewolking en enige regen. Matige tot krachtige wind tussen zuidoost en zuidwest. ZON EN MAAN 15 januari: zon op 8 44, onder 16 59: maan op 9 23. onder Ij) y? 1€ januan: zon op 8 43, onder 17.00: maan op 9.42, onder 21,06. i - Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRD1NS SLOT HET zou niet best zijn, indien de christenen van tegenwoordig niet ontvankelijk waren voor het thans al- lerwege te horen pleidooi voor men selijke verhoudingen, ook al is dit pleidooi doorspekt met wantrouwen jegens de functionarissen. Dat zou daarom niet best zijn, om dat de christenen van tegenwoordig dan blijk zouden geven weinig geluis terd te hebben naar wat hun Heer en Meester over de daad der naas tenliefde ons leert in het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Want in dit onderwijs komen de functionarissen er ook niet best af. Intussen ligt dan toch in de kritiek van Jezus op de priester en de leviet een aanduiding van wat op grond van" zijn functie mag worden verwacht van de functionaris De functie wordt niet afgeschreven. Wie haar draagt wordt tot een betere houding geroe pen; hij wordt tot bekering geroe pen. Hiermee willen we maar zeggen dax wij nooit klaar zijn met het probleem van ae menselijke verhoudingen in on ze moderne, gecompliceerde wereld, wanneer wij eigenlijk zeer nega tief de functionarissen afdrogen en mismoedige opmerkingen plaatsen over het staan in een functie of in •en ambt. Ook hier moet onze kritiek opbouwend zijn. Niet alleen menselijke verhoudin gen, ook ambt en functie hebben recta* van bestaan. ZODOENDE kan men wel klagen, dat wij leven in een wereld van functionarissen en dat daardoor de medemens thans voor ons in de eer ste plaats een postbode, boekhouder, boer, geestelijke is en dat ieder men* de diepe behoefte heeft, ook anders dan als functionaris te worden tege- moetgetreden, maar zulke klachten mogen niet dienen om het staan an een ambt of het hebben van een func tie te ondermijnen. Wij kunnen namelijk niet buiten functies en ambten De betrekkingen van mens tot mens zijn zelden direct. Er zit eigenlijk altijd iets tussen. Mens en medemens zijn altijd op een bepaalde manier aan elkaar verbon den. Denk aan het huweiyk. D5t maakt man en vrouw in hun liefde tot een twee-eenheid. Zo totalitair, so alom vattend zijn de andere vormen der menselijke verhoudingen niet. Wie naar het spreekuur van de bedrijfs arts gaat, moet erop kunnen rekenen dat hij daar als patiënt zal worden ontvangen. Hij is een volledig mens, maar hij heeft er recht op dat de dok ter alleen maar medische belang stelling voor hem toont Dat is wel heel veel: alleen maar medische be langstelling. Maar het is bij voorbeeld duidelijk dat dit een belangsteling ie, welke beoogt zo spoedig mogelijk te eindigen, namelijk wanneer de pa tiënt genezen is. De dokter is in func tie en de spreekuurbezoeker komt er als patient. Hun contact te allerminst totalitair. Die hete Kwestie van mens en nme- tie ligt theoretisch en praktisch niet zo eenvoudig. In de grond van de zaak is het de kwestie van de scheppingsordeningen, van de vaste structuren en veranderlijke vormen «er samenlevingsvcrhoudingon. Hoe la het mogelijk de vader-en-kind ver houding te laten zijn een mens-mede mens verhouding? En de verhouding van ouderling tot gemeentelid? En die van ondernemer tot arbeider en van arbeider tot ondernemer? En die van ambtenaar en burger? Zo kan men doorgaan. Telkens verhoudingen die aan de éne kant bepaald worden door de eigen aard van een samenlevings vorm en anderzijds door de mens- medemen$-verhou<jing. GELUKKIG dat er over deze moei lijke vragen thans ook van calvi nistische zijde een goed boek versche nen is. Het kwam al enige tijd gele den uit, maar we willen toch deze ge legenheid alsnog aangrijpen om het aan te bevelen. Het heet Mens en Me demens. De ondertitel luidt: een inlei- tüng tot de sociologie Deze combinatie van titel en onder titel is een program. Prof. Van Dijk geeft in dit boek een calvinistische conceptie van het thema der schep pingsordeningen, maar hij doet het zo, dat de menselijke verhoudinger tot hun recht komen. Soms heeft men in naam van de scheppingsordeningen de menselijkheid in verdrukking laten komen. Van Dijk maakt dan duidelijk dat hier de schuld niet ligt bij de scheppingsordeningen maar bij het cultuurpatroon. Door dit helder te on derscheiden van de eigenlijke structu ren weet hij zich ook het conservatis me, dat zo vaak een scheppings- ordenïnger.leer werdt aangewreven van het lijf te houden. Hoe vaker ik dit boek gebruik, hoe meer ik eraan heb. Het bespreekt en verwerkt veel details Het trekt ook grote lijnen. Vooral daarom verdient het de volle aandacht van ieder, die mens en functie, peisoon en ambt bei de tot hun recht wil laten komen, op dat niet alleen de barmhartige Sama ritaan vermaard zij, maar men ook de barmhartige priester tegenkome. Want ook dat moet kunnen door de Geest van Hem, die wij als onze barmharti- - ge Hogepriester belijden. R SCHIPPERS Uit*. N.V. Gebr Zomer «n Keuninge ultg. mij. Wageningen. Koninklijke onderscheiding. Bu Koninklijk bocluit is verleend de eremedaille» ver ook-* den aan de Orde van Oranjc-Nassau. m zilver, aan mejuffrouw Ch. A de vittK, Sbnd&gsschooionderwijzeres te Lwwtón. Ned. delegatie vertrekt heden niet naar Genève Het Amerikaanse ministerie van De fensie heeft vrijdag in Washington be kendgemaakt, dat de eerste Amerikaan se kunstmaan zal worden gelanceerd vanaf de luchtbasis Patrick te Cocoa in Florida. De kunstmaan een metalen bol met een doorsnede van 50 cm. en een ge wicht van circa 10 kg. zal worden gelanceerd met behulp van een driede lig raket, die haar een snelheid zal ge ven van 29.000 km. per^uur. De raket wordt rechtstandig gelanceerd. Op een hoogte van anderhalve km zal zij auto matisch overgaan naar een horizontale stand. Op een hoogte van 50 tot 65 km. bij een snelheid van 5000 tot 6500 km per uur, zal het eerste deel van de ra ket zijn lecggebrand en afgehaakt wor den. Het tweede deel brengt de kunst maan tot op een hoogte van 200 km. De snelheid zal dan circa 17.000 km per uur bedragen. Op een hoogte van circa 480 km, bij een snelheid van 29.000 km per uur. zal de kunstmaan in een ovale baan om de aarde komen. De afstand van de aarde tot deze baan zal varleren van 300 tot 1300 km. De kunstmaan zal twee tot vier weken in deze baan blijven en daarna als een meteoorsteen in de dampkring van de aarde verbranden. De bemanning van het in Zweden aan de grond gelopen Nederlandse schip Gefle ia Vrijdag met de reddingboot K. A. Wallenberg te Gaevlt aan land gezet nadat alle pogingen om het schip vlot te krijgen hadden, gefaald. Van de lading is ongeveer 40 ton overboord gezet en zolang het weer niet slechter wordt is •r nog kans dat het schip vlot komt Makmoer zei, dat de beslissing voor het kabinet uitermate moeilijk is, doordat voortzetting van de besprekingen verlies van de steun van twee partijen voor de regering zou betekenen. Wanneer echter de regering be sluit om de besprekingen af te bre ken, zal waarschijnlijk de minister van Buitenlandse Zaken, Anak Agoeng, zijn portefeuille ter be schikking stellen, zo wordt in Dja karta verwacht. Voor Makmoer gisteravond zijn ver klaring uitgaf, hadden woordvoerders, die in nauwe betrekking tot de re gering staan, reeds verklaard, dat de conferentie met Nederland, „ondanks de klaarblijkelijke mislukking", iets- goeds heeft opgeleverd, „omdat zij de buitenwereld heeft aangetoond» dat er nog steeds gematigde Indonesiërs zijn, die oprecht wensen de geschillen tus sen Nederland en Indonesië door di plomatie in plaats van door vijandige druk tot oplossing te brengen". Zij schreven de „mislukking" toe aan onbetrouwbaarheid van vele In donesische politici en in het bijzonder aan de scheuring in de regering- Harahap. Gisteren nog heeft de Nahdatoel Oelama laten weten, dat deze partij gekant is tegen het paraferen van enige overeenkomst, d:e in Genève mocht worden bereikt. De Partai Senkat Islam Indonesia (PSÏI) heeft reeds herhaaldelijk aan gedrongen op het afbreken van de be sprekingen. Wanneer dit niet gebeur de, zou deze partij daaruit alle nood zakelijke consequenties trekken, het geen zoveel betekent als het terug trekken van haar twee ministers uit de regermg-Harahap. (Van een onzer verslaggevers) Lia Speel in Bloemendaal raakt haar privé-dierentuin, waaraan zij zo verknocht is, nu toch kwijt- Het ge- meentebestuur van Bloemendaal heeft haar vader m een brief laten weten, dat het tot onmiddellijke afbraak van de stallen en hokken van de dieren tuin zal overgaan, als de heer Speel dat binnen veertien dagen niet reeds zelf heeft gedaan. Dit vonnis over deze dierentuin Is een gevolg vaa het ar rest van de Hoge Raad, dat het ge meentebestuur in het gelijk stelde en de mogelijkheid opende om, ondanks het verweer van Lia en haar vader', dat tot ia hoogste instanties gevoerd is, tot §fbraafc te gelasten. Thans zit ten Lia en haar vader met de handen in het haar. „Wij kunnen nog aanvaarden, dat de gemeente de consequenties trekt uit het arrest, maar wat wij niet begrijpen, is, dat men van ons eist binnen veertien dagen a ties mej de grond gelijk ge maakt te hebben en voor de dieren een onderdak gevonden te hebben. Het is namelijk onmogelijk voor de dieren in deze tijd van het jaar een nieuwe huis vesting te vinden, Wij weten geen raad ■meer", zei de heer Speel. De burgemeester van Bloemendaal, dr. D. H. Peereboom Voller acht veertien dagen een redelijke termijn. „Zij hebben ten slotte gedurende de maanden, dat over -de dierentuin processen lopen, de tijd gehad om naar ander onderdak voor de beesten om te zien", zegt hij. Intussen blijkt uit alles, dat Bloemen daal, nu het zijn recht verkregen heeft, de afbraak zo spoedig mogelijk zal be ginnen. Hoewel ook het gemeentebestuur zelf niet zou weten waar het met de dieren heen moet, als de werklieden met het slopen van de hokken beginnen. „Maar dat is onze zaak niet, dat moe ten Lia en haar vader maar oplossen", zegt men op het Bloemendaalse raad huis. De heer Speel zal. om uit deze netelige situatie te geraken, nog een poging doen en heeft zijn advocaat opdracht gegeven uitsjel van executie te vragen tot half april. Hij venvacht, dat het om trent die tijd gemakkelijker zal zijn de levende have van Lia's dierenpark el ders onder dak te brengen. Het ligt voor de hand. dat de brief van het Blaemen- daals gemeentebestuur Lia Speel zeer geschokt heeft. Zij is erg verdrietig om het verlies van haar bezit, waaraan zij zo veel tijd, moeite en geld heeft be steed. Het staat nog te bezien of het mogelijk In de vooravond heeft een man gis teren, gewapend met een traangaspis tool, getracht een roofoverval te ple gen in de drogisterij van de heer S. Beuks jr., aan de Adm. de Ruyterweg, hoek Jan van Galenstraat te Amster dam. Om 10 minuten over zes stonden de winkelier en diens zuster beiden in de winkel. Plotseling ging de deur open en kwam een onbekende man binnen die. onder bedreiging met een pistool, geld eiste. De heer Beuks zag kans een blikken bus tegen een tussendeur te gooien om zijn vader te waarschuwen. Öp dat ogenblik schoot de man zijn traangaspistool af en trof mejuffrouw Beuks in de ogen. Geschrokken door het lawaai van het blik maakte de over valler dat hij naar buiten kwam. waar hij op een fiets verdween. De politie heeft een volledig signalement. De re cherche stelt Mo ondersoek in. zal blijken elders een nieuw dierenpark- je te stichten. Ongetwijfeld zal men pro beren daartoe te komen Van het Bloe- mendaals gemeentebestuur is in dezen echter geen medewerking te verwach ten. Mi y a „het Amertha wordt niet voor niet* land der ontdekkingengenoemd. Deze kinderen hebben eelt heel nieuw toort dee. die niet alleen een snelheid tan vijl tig km per uur kan halenmaar 't hoofd en je hebt bovendien tijdens het glijden als een tol in het rond draait. Mocht een onverwachte regenbui de sneeuwpret komen i erstoren geen nood: je zet de glijdende schotel" maar op nergens last van. Matyas Rakosi, de leider van de Hongaarse communistische partij, heeft in minder dan een maand tijds een „opstand" van schrijvers tegen het ideologische „dwangbuis" waarin de Hongaarse letterkunde gewrongen wordt, onderdrukt. Aldus hebben waarnemers in Wenen verklaard. Meer dan honderd communistische schrijvers, o.w. leden van de communis tische elite, hebben in ■november deel genomen aan een protestbeweging tegen partij voorschriften ten aanzien van hun werk. Zij werden daarbij gesteund door musici, acteurs en andere kunstenaars. Zij schreven verhalen, waarin kritiek werd geleverd op de minister van volks cultuur en op Rakosi zelf en zij organi seerden een petitie waarin geprotesteerd werd tegen bepaalde maatregelen inza ke politiek en cultureel beleid, die door het partijbestuur waren aangenomen. Rakosi reageerde snel. aldus de waar- hammed Natsir, dat de toestand „niet [nemers. Hij deelde de federatie van zo somber" was als door sommigen!communistische schrijvers persoonlijk wordt beweerd. Imede, dat de betogers niet de „juiste De regeringspartij Masjoemi heeft gisteren al haar leden van de parle- menisfractie bijeengeroepen, ten emde het verslag van minister Kasimo over de besprekingen te Genève te bespre ken. Na deze bijeenkomst verklaarde de voorzitter van de Masjoemi, Mo socialistische lijn" volgen. Het partijbe stuur nam daarna een resolutie aan waarin gezegd werd dat de opstandige schrijvers leugens verspreidden over de toestand in Hongarije. De betogers ont kennen de „noodzaak en het recht van de partij om de letterkunde te leiden" aldus deze resolutie. De actie verliep, toen leden van de federatie van schrijvers een resolutie aannamen, waarin zij „zelf-kritiek" le verden en gehoorzaamheid aan de par tijvoorschriften beloofden. Voorts werd bekendgemaakt, dat een onderzoek naar de opstand zou worden ingesteld. De waarnemers in "Wenen geloven, dat de rebellen niet zwaar gestraft zullen wor den, gezien de omvang van de actie en het feit. dat bijna alle rebellen -geziene partijleden waren. K wedstrijd m veilig rijden, ge- organiseerd door het Verbond" /oor Veilig Verkeer in samenwerking net „Trouw" verdient de warme be langstelling van iedere automobilist >n motorrijder. Iedereen is ervan overtuigd dat de verkeersveiligheid moet toenemen. Welnu, hier is een pracht gelegen heid om de daad bij het woord te voe len en op de actie in te haken. Na een week hebben zich reeds boa derden deelnemers voor de wedstrijd gemeld. Moge deze stroom uitgroeien tot eec schare van tienduizenden enthousiaste veilig-verkeer-rijders. De resultaten kunnen dan onmoge lijk uitblijven. (Van een onzer verslaggevers) Volgens het Vrije Volk bestaan in de lonen en prijzencommissie van de So ciaal-Economische Raad vele menings- verschillen over de Vraag of de econo mische toestand ruimte laat voor het geven van een loonsverhoging, mede doordat ook in de kwestie het vraagstuk betrokken is van een eventuele huur verhoging en de invoering van de de finitieve wet van de ouderdomsvoorzie ning. De berekeningen van de ruimte in de economische toestand zouden uit eenlopen van een belangrijke achter stand tot een kleine voorsprong van het werknemersaandeel. Bovendien zijn er meningsverschillen zoals trouwens te verwachten was over de vraag hoe de eventuele ruimte moet worden op gevuld. Uiteraard staan hier de opvat tingen tegenover elkaar van degenen die een algemene loonronde willen en de voorstanders van vrijere loonvor ming. Men zal er dus op moeten reke nen dat het S.E.R.-advies aan de rege- - ring er niet eenstemmig zal uitzien. -, Opvallend Is de zeer misleidende voorstelling in bet socialistisch dagblad welke het doet voorkomen alsof het C.N.V. alleen maar een uitkering in eens wil en daarmee uit. Bij herhaling ver zwijgt het blad dat het C.N.V. deze uit kering ineens ziet als eenmalig over de bedrijfsresultaten van het verstreken jaar teneinde de achterstand die over 1955 ontstaan is in te halen. Men moet hieruit wel de conclusie trekken dat men van socialistische zijde met het1 C.N.V.-voorstel lelijk in de maag zit. (Van onse verkeersredaetear) IK hoop het niet kwijt te, ra ken", zei dokter Verhagen toen het driehoekig schildje goed vasi zat op de voorruit van zijn auto. Hij bedoelde niet dat hij bang was dat het plastie plakband los zou laten, maar dat hij van plan was het em bleem te verdedigen: door zijn Zephyr Six zonder ongelukken te veroorzaken en zonder ernstige verkeersovertre dingen te begaan door het drukke ver keer te loodsen; door veilig te rijden dus. Dokter Verhagen, die schoolarts is in het district Ede-Wageningen en woont aan de Lindenlaan te Ede, was de eerste weggebruiker die zich aan meldde voor de wedstrijd in veilig rijden, welke door het Verbond voor Veilig Verkeer en „Trouw" werd op gezet. Of beter: hij was de eerste die in het kaartsysteem aan de Utrechtse Servetstraat werd vertegenwoordigd, want er kwam maandagmorgen een dik pak aanmeldingen tegelijk bin nen. De Edese arts kreeg echter het „stamboeknummer' 1, en daarom zijn de directeur van het Verbond voor Veilig Verkeer en wij hem donderdag middag min of meer officieel het schildje gaan overhandigen, waaraan men de deelnemers kan herkennen. Dokter Verhagen rijdt al jaren auto. Sinds 1919, om precies te zijn Tot 1947 deed hij dat in Indonesië, waar hij geneesheer-directeur was van het zendingsziekenhuis te Solo tot dit door de Indonesische regering werd over genomen. Syrië en de Libanon zijn overeenge komen een militair verdrag aan te gaan. Het verdrag voorziet in een gezamen lijke militaire actie tegen elke moge lijke Israëlische aanval op een van bei de landen. De overeenkomst wordt dinsdag on dertekend. Er is twee maanden over onderhandeld. Reeds eerder zijn soort gelijke verdragen gesloten tussen Sy rië en Egypte en tuasen Egypte en Saoedi-Aratuë. „Het rijden is hier in Nederland ge vaarlijker dan in Indonesië", zei hij. „Het verkeer is hier een plaag". De directeur van het Verbond vooi Veilig Verkeer en dokter Verhagen hadden elkaar neteen gevonden. Niet alleen omdat de iieei Schummelketel jarenlang in Indonesië heef^ gediend als cava lerie-officier, later als direc teur van het militaire vervoer maar ook omdat zij het er volkomen over eens zijn, dat het ve-keer m ons land slechts beter, veiliger, kan wor den wanneer de mentaliteit van vele weggebruikers anders wordt. „De wedstrijd in veilig rijden zal daartoe stellig bijdragen", aldus de heer Schummelketel. Dokter Verhagen leek ons een be dachtzaam man, en wij zullen he' dan ook vanzelfsprekend vinden wan neer we volgend jaar een metalen em bleem met het cijfer „1" op zijn ra diateur kunnen gaan bevestigen. Ei wanneer hij aan die „1" nog een lan ge cijferreeks weet toe te voegen. Het aantal deelnemers aan de wed strijd heeft intussen de vierhonderd verre overschreden. En nog steeds stromen de aanmeldingen binnen. Bit „Veilig Verkeer", Servetstraat 5. Utrecht," en ook op ons kantoor. Ei kwam zelfs een brief van een dame die in een gemotoriseerd invalidewa gentje rijdt. „Ik wil ook graag mee doen", schreef zij. fin natuurlijk wer den ook haar een wedstrijdreglement, een inschrijfformulier «n een schildje toegezonden. De heer K. J. Schummelketel directeur van het Verbond voor Veilig Verkeer, bevestigt (foto boven) het metalen schildje op de voorruit van dokter Verha- oens auto. Dokter Verhagen storm met een schaartje in de hand get eed om het plakband af te knippen. Foto beneden. Dokter Verha gen vulde meteen het. inschrij vingsformulier in. Daarmee was zijn aanmelding officieel. Toen de twee treinen oen sware ertstrein en een treinbus op elkaar Inreden, waren reeds ziekenauto's on derweg naar de plaats waar men wist dat de ramp zou gebeuren. Men had be richt ontvangen dat de remmen van de ertstrein weigerden. De zwaarbeladen trein had by het station Stalldalen ten Noorden van Kop- parberg moeten stoppen om de bus de gelegenheid te geven te passeren. De trein denderde echter met een snelheid van ongeveer 60 mijl per uur voorbij het kleine station. DE laatste sari* van drie plaatjes „Wie hen ik?" zult u op pag,- T van deze editie aan-" treffen; Daarmee ïs een •inde gekomen aan onze grote Winter avondprijsvraag. - Wij danken alle abon nees, die aan deze wed strijd hebben deelgeno men, voor hun volhar ding. Het is werkelijk geen kleinigheid deze prijsvraag tot een goed einde te brengen. Wij rijn even benieuwd als u, waarde lezers, naar de resultaten. Wij hebben tal van brieven en telefoontjes ontvangen met het ver zoek, een nieuw deel- nemingsformuïier toe te zenden. Zoveel mogelijk hebben wfj aan deze verzoeken voldaan. Wij drukken heden op pag 7 het deelnemingsfor mulier nog eens af. Dal kan dus gebruikt wor den voor het geval hel eerste formulier in hei ongerede is geraakt. Denkt u aan de ter mijn var. inzending"' Veel succes'. Na een korte ongesteldheid is gister avond op 54-jarige leeftijd plotseling overleden mr. P. van den Toorn, directeur der Holland-Amerika Lijn te Rotterdam. Hy werd geboren op 21 juli 1901 te Rotterdam als zoon van "Wh. van den Toorn Wzn., die eveneens directeur der H.A.L. is geweest, en wel van 18991906. Na het gymnasium te Rotterdam te hebben doorlopen behaalde hij zijn mees terstitel in Leiden, waarna hij op 19 sep tember 1927 bij de H.A L. in dienst trad. Op 1 april 1932 en 29 oktober 1934 volgden zijn aanstelling tot hoofdagent respectievelijk in Amsterdam en New- York. Na het uitbreken van de tweede wereldoorlog werd hij op 24 augustus 1940 benoemd tot directeur in Amerika. In 1947 kwam hij als directeur van het hoofdkantoor van de H.A.L. naar Neder land. DE BILT. 14 jan. 10 uur. Achter de depressie die zich van Dene marken naar de Fmse golf ver plaatste, is de luchtdruk aanzienlijk ge stegen. Daarmede samenhangend vorm de zich boven Zuid-Duitsland een afzon derlijk hoge drukgebied waarvan een uit loper zich vannacht tot over onze omge ving uitstrekte, 'in verband met het tame lijk rustige weer en de onbewolkte he mel daalde de temperatuur op de meeste plaatsen tot 1 a 2 graden onder het vries punt. Plaatselijk vormde zich mist. In tussen nadert langzaam een depressie, die vanmorgen ten Zuidwesten van Ier land was gelegen. Onder invloed van dit lage drukgebied stroomt tijdens het weekeinde zachtere lucht naar onse om geving met veel bewolking en wat regen. Mr. Van den Toorn was officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft talrijke functies bekleed; hy was o.m. commis saris van de N.V. Standaard Hypotheek Bank te Rotterdam, commissaris van de N.V. Rotterdamse Scheepshypotheekbank te Rotterdam, commissaris van de N.V. Rederij v.h, J. H. Koenigsfeid, commissa ris van de N.V. Maatschappy tot Exploi tatie van Rotterdams Rijnvaartbedryf en N.V. Rederij v.h. J. H. Koenigsfeid. Hy was lid van het „Holland-Committee „bf Lloyd's Register of Shipping", en be stuurslid van het Instituut voor Scheep vaart en Luchtvaart, voorts van de Neder- lands-Canadese Kamer van Koophandel, van de Koninklyke Zuid-Hollandse Maat schappij tot Redding van Schipbreukelin gen en plaatsvervangend voorzitter -van de Bond van Werkgevers in de geregelde lijn vaart ter koopvaardy en lid van Raad van Beheer der V.N.S. de De Indonesische minister van Bui tenlandse Zaken, Anak Agung Gde Agung, heeft Vrijdagavond zijn offi cieel bezoek van vier dagen aan En geland op uitnodiging van de Britse regering beëindigd en is per vliegtuig naar Genève teruggekeerd. ♦r Bij zijn vertrek van het Londense vliegveld, verklaarde de minister er zeker van te zijn dat zijn bezoek -han Engeland en de besprekingen die hij met Britse regeringsfunctionarissen heeft gevoerd „de goede betrekkingen tussen de beide landen hebben" ver sterkt". Op het vliegveld was by zyn ver trek aanwezig Sir Graham Vincent, een hoge functionaris van het Britae ministerie van Buitenlandse Zaken,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1