NIEUW VIJFJARENPLAN ONTHULD ij kunnen 't Westen voorbijstreven Opzienbarende arrestaties in Den Haag gelden Veilig rijden: vijfhonderd deelnemers Britse pers is boos op minister Dulles Indonesische regering roept de delegatie uit Genève terug Zij sliepen in bomen uit vrees voor ivilde dieren Indonesische wereldreizigers te Londen en in Nederland I I Eisen van Stalin nog verzwaard Overheveling van Actie uitgebreid Familie Haster toch naar Canada N A VO-manoevres afgelast Autobus tegen boom vier gewonden Na massa-bijeenkomst te Djakarta Weer overstromin gen in Califomië Ongeregeldheden op Malta Weeroverzicht MAANDAG 16 JANUARI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3382 Weerbericht Vorstelijk bezoek uit Luxemburg Malversaties bij Commerciële Bank W KRITIEK OP INTERVIEW v. SPOEDIG OVERLEG MET BELGIË? Meningsverschillen weer opgerakeld m Parlementaire missie naar de West f ?5> 2 o EEN geweldige stijging van de produktie wordt geëist in het nieu we vijfjarenplan van de Sovjet-Unie, dat gisteren is bekendge maakt. Het plan omvat o.m.: 1. uitbreiding van de industriële produktie met gemiddeld 65 pro cent; 2. verhoging van de landbouwprod d He: 3. het bouwen van atoomcentralen r> tamenhjk vermogen van 2 tot 2,5 miljoen kilowatt; 4. het bouwen van een ijsbreker m 1 T*. mg, Het is nu voor de Sovjet-Unie mogelijk het nr -jhtigste industriële land ter wereld te worden, verklaart de toelichting op het plan, die bijna de hele zondagseditie van de Prawda m beslag nam- In vreed- zame, economische wedijver kan de Sovjet-Unie de meest kelde kapitalistische landen voorbij streven, zo heet hei. In verband met studie van atomische oorlogsvoering Leerplicht: 10 jaar Landbouw achter Waterwegen Mr. Kesper in Nederland Commentaar van Tass mmM De oud-gouverneur, van Su riname, de heer J. Klaasesz, is gisteren uit de West op Schiphol aangekomen. He- ,den zou de heer Klaasesz Zijn taak r als commissaris der Koningin in Zuid-EoV- land beginnen. fit Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'a-Gravenhage: Huvgensplein l Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtend:enst 18 30—19 30 u Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand, fl.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijksj Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond. MEER WIND. Half tot zwaar bewolkt met enige regen of enkele buien. Over het algemeen weinig verandering in temperatuur. Matige tot krachtige en langs de kust tijdelijk harde of stormachtige wind uit westeijjke richtingen. ZON EN MAAN J 17 januari: zon op 8,42, onder 17 02; maan op 10 00, onder zz w. K Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. J. S. BRUINS SLOT Rusland wil produktie met 65 pet verhoger S 'V Tv vf" Op rijn 73ste ter jaardag stond de heer J. Plantas toor hel hof tart Djakarta ah getuige in het proces-Jungschlager. Het is do eerste keer dat de heer Plantas in Indonesië t rrtoeft, wc.nr hij het tame lijk heetvindt. Óp de foto links de heer Plantas. Het ministerie van Buitenlandse Za ken deelt mede dat groothertogin Char lotte van Luxemburg en prins Fehx voornemens zijn van 5 tot en met 8 juni een officieel bezoek te brengen aan H.M. de Koningin cn Z.K.H. de Prins der Nederlanden. f f I960. Het is vervat in een aantal aan wijzingen die goedgekeurd moeten worden door het twintigste partijcon gres, dat op 14 februari in Moskou 0e doelen die de party zich stelt, gaan verder dan Stalin In 1946 in het vooruitzicht stelde en ook verder dan premier Boelganin slechts een half jaar geleden eiste. Hieruit b.Ukt volgens westelijke waarnemers dat ae Sovjet-Unie vastbesloten is de snelle ontwikkeling van de zware Industrie, ongeacht de kosten, voort te zetten. Het nieuwe vijfjarenplan, het zesde sedert Stalin in 1928 opdracht gaf de grondslag te leggen voor een indus triële staat, loopt tot 31 december (Van een onzer verslaggevers) Een ingewikkeld onderzoek van de Justitie te Den. Haag heeft geleld tot de aanhouding van «mr. C. H. F. J. van II., directeur %3ii Commerciële Bank te Den Haag en commissaris va" s ratie Maatschappij en zaterdag van lr. L. J. M. F., gedelegeerdcomnnssaris van de Commerciële Bank en tot 1954 commissaris van de Algemene Exploi- rade Maatschappij, en tevens oud-wethouder van de gemeente Den Haag. Na verhoor kon de oud-wethouder zaterdag in de Joop van de dag reeds naar huis terugkeren, terwijl naar verwacht wordt, de inbewaringstelling van directeur Van H. niet lang zal duren. de rechter-commissaris. Hieraan werd vrijdag gevolg gegeven. Na het verhoor werd mr. Van H. in verzekerde bewaring gesteld. Zaterdagmorgen werd aan oud wethouder F., die evenals de directeur betrokken was bij de Commerciële Bank en de Algemene Exploiratie Maatschap pij verzocht zich een verhoor te laten Het onderzoek van de Justitie had betrekking op de gang van zaken bij de Commerciële Bank. Deze bank werd ln het jaar 1951 geliquideerd en enige jaren geleden reeds maakt één der aan deelhouders van de Alg. ExpL Mij toe- zwaar tegen de gevolgde gang van zaken bij de liquidatie. Hij maakte deze zaak aanhangig bij de kantonrechter, maar de rechtszaak liep op mets uit. Het bleek de Justitie bij haar onder zoek, dat de Commerciële Bank een groot aandelenpakket van de Algemene Loratie Maatschappij bezat tot een waarde van f 250.000 tot f 500.(W0. De Commerciële Bank had bovendien, aldus het onderzoek, een debetpositie bij een andere bankinstelling. Toen deze bankinstelling om zekerstelling vroeg, werd het aandelenpakket Algemene Exporatie Maatschappij gegeven. Eerst later werd voor deze overdracht van aandelen vergunning verstrekt door do Algemene Exploiratie Maatschappij. Een ingesteld accountantsonderzoek bracht een en ander aan het licht en het gevolg was, dat de directeur van de Commerciële Bank verzocht werd zich te onderwerpen aan een verhoor door HET aantal deelnemers aan de door het Verbond voor Veilig Verkeer en „Trouw'" op gezette wedstrijd in veilig rijden Is zaterdag de vijfhonderd gepasseerd! Ge hebt op een lofwaardige wijze de spits afgebeten, Trouw- lezers. Ge hebt gezorgd voor een begin waarop het Verbond voor Veilig Verkeer eerder dan het dacht verder durft te bouwen. Lahgs allerlei wegen wordt, na deze aanloop, getracht_ het korps (officiële) veilige rijders uit te breiden. Zaterdag heb ben alle dagbladen êen.commu niqué ontvangen, en reeds zijn alle plaatselijke verenigingen voor Veilig Verkeer ingescha keld. Dat de „sectie Trouw- lezers" in dit korps nog voor uitbreiding vatbaar is daar van houden we ons intussen overtuigd. Reeds hebben verscheidene bedrijven hun vertegenwoordi gers laten inschrijven. Dat zet zoden aan de dijk. msuAiy Zaterdagni ond is de Amsterdamse met selaar Johan Haster met zijn vrouw Mary en het 2-jarig dochtertje Yvonne van Schiphol naar Canada vertrokken. Rond dit gezin is nogal ivat publiciteit ge weest in verband met het feit, dat de Canadese immigratie-autoriteiten een vi sum voor Canada hadden geweigerd omdat mevrouw Haster van Indonesischen in, die al geruime tijd in Toronto wonen. bloede is. Drie en een half jaar heeft de heer Haster de deuren van de bureaus van de autoriteiten plat gelopen om toe stemming tot emigratie te krijgen. Uit eindelijk is het hem dan toch gelukt. Met een stralend gezicht nam hij zater dag van trienden en kennissen op Schiphol afscheid. Voorlopig trekt de heer Haster met zijn gezin bij zij,, ouders afnemen. Ook hieraan werd gevoi'g ge geven. Er bleek evenwel geen aanlei ding te bestaan om deze, reeds bejaarde oud-wethouder, die m april van het vorig jaar aftrad als wethouder van Wederopbouw van de gemeente Den Haag, m verzekerde bewaring te stel len en zaterdag in de loop van de dag kon de heer F. huiswaarts keren. Hem werd evenwel verzocht zich ter beschik king van de justitie te houden. Het is de justitie gebleken, dat de overdracht van het aandelenpakket door de Commerciële Bank achteraf goed gekeurd is, ongeveer een maand of zes nadat dit geschiedde. Het is daarom de vraag, zo deelde men ons mede, of deze goedkeuring ook geldig geacht kon worden op het ogenblik, dat de overdracht plaats had. Los van deze affaire, welke in Den Haag veel stof heeft doen opwaaien, staat de arrestatie van drie personeels leden, die betrokken zijn geweest bij malversaties. Zij werden geruime tijd geleden aangehouden, maar werden in middels op vrije voeten gesteld: Van de' zijde van de Justitie werd medegedeeld, dat de zaak, waarom de aanhouding van de directeur en de ge delegeerd commissaris vereist was, al leen betrekking heeft op het aandelen pakket. Er is dus geen sprake van ma nipulaties met geld. Het overdragen van de aandelen bij de bankinstelling betekende evenwel een mogelijk dekken van persoonlijke risico's bij de Com merciële Bank. j (Van een onzer verslaggevers) De in september van dit jaar te houden grote manoeuvres van de NA.V.O. zijn afgelast. Dit houdt verband met de ont wikkeling van het onderzoek naar de legerorganisatie bij atomische oorlogs voering. De legermanoeuvres zouden de jaarlijk se grote oefening van de legers der N A.V.O.-landen zijn, en zy zouden plaats vinden m Duitsland Ons land zou hier aan deelnemen met ongeveer 60.000 man, en wel m„t het erste Nederlandse leger corps. Het eerst" Nederlandse legercorps zou bestaan uit de vierde en derde divisie en de legerkorpstroepen en het zou de grootste formatie van ons land zijn, die ooit aan N.A.V.Q.-manoeuvres had deel genomen. Het is nog niet bekend, wanneer de oefening wel zal plaats vinden. Dit houdt uiteraard verband met het resultaat van de studie van de atomischp oorloes voering. begint. De totale industriële produktie moet stijgen met 65 procent ten aanzien van 1955 De produktie van de zware in dustrie moet in I960 zeventig procent groter zijn dan nu en de produktie van consumptiegoederen 60 procent groter De vleesproduktie moet ver dubbeld worden. De salarissen zullen met 30 procent worden verhoogd. De bouw van huizen zal worden verdub beld in vergelijking met het zo juist geemdigde vijfjarenplan In 1960 zullen per jaar 2 Va miljoen technici en specialisten (het dubbele van nu) afstuderen. Voor alle kinde ren in het hele land tal een leerplicht van tien jaar gelden. (Nu gaan veel Russische kinderen zeven jaar naar school). De televisie zal op grote schaal ontwikkeld worden, ook in kleuren. Over de zware industrie zegt het plan dat in I960 de produktie van ruw ijzer 53 miljoen ton (thans naar schatting 33 miljoen ton) moet be dragen de produktie van staal 68,3 miljoen ton (thans: 45), de produktie van kolen 593 miljoen ton (thans: 390) en de produktie var. elektrische ener gie 32® miljard kwu (thans: 166), Premier Boelganin eiste in zijn re de voor het centrale partijbestuur m juli vioor o'e elektriciteitsproductie 250 miljard kwu. dus 70 miljard min der dan bet vijfjarenplan nu vraagt. In de mdustne moet de arbeids- produktiviteit toenemen met 50 pro cent, op collectieve boerderijen met 100 procent en op staatsboerderijen met 70 procent. De regering heeft voor de eerste maal openlijk erkend, dat de doelen, die in het afgelopen vijfjarenplan voor de landbouw gesteld werden, niet hele maal bereikt zUn. Het plan vraag een graanoogst van tien piocent meer dan partijleider Chroesjtsjew had voorgesteld. De pro duktie van eieren moet met 154 procent omhoog en die van groenten met 118 procent, alles vergeleken met 1955. Gedurende het laatste vijfjarenplan zouden de volgende sij gingen tot stand gekomen zijn: industriële produktie in totaal 85 procent, zware industrie 91 procent, verbruiksgoederen (lichte in dustrie) 76 procent. Westelijke waarnemers menen, dat de nadruk in. het nieuwe vijfjarenplan in aanzienlijke mate op dezelfde gebieden valt als in het vorige. ZU zeggen dat de stijging van de produktie van ver bruiksgoederen met 60 procent mislei dend is, omdat deze goederen volkomen ondergeschikt gemaakt zijn aan de zwa re industrie. Op de Peizerweg, nabij Peize, in de gemeente Hoogkerk, is zaterdagmorgen omstreeks haif negen een autobus van de autobusonderneming E.S.A. tegen een boom gebotst en ernstig bescha digd. De conductrice, mej. V. de J. uit Friese Palen en twee dames-passa giers, nl, A. V. en E. P. beiden uit Roden, werden gewond. Zij zijn naar het academisch ziekenhuis in Groningen gebracht. Mej. B. de G., eveneens uit Roden, kreeg lichte verwondingen en kon naar haar woning worden vervoerd. Het Indonesische kabinet heeft hedenmorgen besloten de Indone sische delegatie die met Nederland besprekingen voert, uit Genève terug te roepen. De ministers van de Nahdatul Ulama in het kabinet hebben de kabinetsver gadering die. volgens Sultan Makmur de laatste was met betrekking tot de Nederlands-Indonesische besprekingen, niet bijgewoond. De beslissing van het kabinet moet worden beschouwd als een poging, om een uitweg te vinden uit de moeilijk heden, die zyn ontstaan door de hou ding van de Nahdatul Ulama en de P.S.IJ., aldus vernam de correspon dent van het A.N.P. in regeringskrin gen. Het Nederlandse ministerie van Bui tenlandse Zaken .deelt mede: De Nederlanfise, regering heeft'kennis genomen van de via de persagentschap pen binnengekomen berichten omtrent een besluit van de Indonesische rege ring cm haar delegatie uit Genève te rug te roepen. Haar is nog niet offi cieel bekend, of deze terugroeping het einde van de conferentie zal betekenen. Zij vindt geen aanleiding, vooruitlopen de op een te verwachten officiële ken nisgeving op bedoelde berichten com mentaar te geven. Naar AFP uit Genève meldt, is de Indonesische delegatie zaterdagmorgen onder voorzitterschap van Anak Agoeng bijeengekomen. Over het doel van deze bijeenkomst is niets bekendgemaakt. Zoals wij reeds in een deel van onze editie van zaterdag hebben gemeld, heeft de Nederlandse delegatie vrijdagavond laat haar vertrek naar Genève op ver zoek van de Indonesische delegatie uit gesteld, omdat de regering te Djakarta nog geen nadere beslissing heeft geno men ten aanzien van de onderhandelin gen met Nederland. Overeengekomen is, dat de besprekingen eerst zullen worden hervat als de Indonesische delegatie ken nis zal hebben gegeven daartoe bereid te zijn. Indonesische communisten hebben vol gens een Ass. Pressbericht uit Djakarta met succes de grondslag gelegd voor de toekomstige „samenwerking" met natio nalisten en weifelende moslims. President Soekamo zei by het in ont vangst nemen der opgestelde resoluties: „Ik ben zeer bly, dat deze samenkomst het onloochenbare bewijs :s, dat de Indonesische nationalistische, religieuze en marxistische partijen verenigd kun nen worden." Op een massabijeenkomst, die gisteren in Djakarta is gehouden, zijn resoluties aangenomen, waarin onmiddellijke stop zetting van de Nederlands-Indonesische besprekingen wordt geelst. Op deze bijeenkomst werd het woord gevoerd door ex-premier Ali Sastroa- midjojo van de oppositiepartij de PNI, door de secretaris-generaal van de com munistische partij. Aidit. en door Aroedji Kartawinata, een van de leiders van de islamitische partij de PSII (regerings gezind). De resoluties zyn overhandigd aan president-Soekamo en dé regering. Minister Luns heeft vrijdag bespre kingen gevoerd met de Belgische mi nister Spaak over do kwestie van' de waterwegen. Op grond van deze be sprekingen is te verwachten, dat op korte termijn tussen de Nederlandse en Belgische regeringen onderhandelingen over deze kwestie zullen kunnen, be ginnen. Mr. L. A. Kesper. die in het najaar van 1955 voor twee jaar benoemd werd tot buitengewoon adviseur van de rege ring van de Libanon, is gisteren met het KLM-lijnvliegtuig uit Beirut op Schiphol aangekomen. Bij zijn aanKomst op het vliegveld deelde hij alleen mede naar Nederland ♦e zijn gekomen voor een kort particu lier bezoek. In Noord-Californ' abben zich. na stormen, die met i >e regenval ge paard gingen, voor -e tweede keer binnen een maand overstromingen voor gedaan. De straten van bijna elke stad in dit gebied slaan onder water. Onge veer duizend personen zijn geëvacueerd. Men heeft besloten tot de ontruiming van de stad Yuba, die 3 000 inwoners telt en met Kerstmis reeds ernstig van overstromingen te lijden heeft gehad. In de oostelijke kustprovincies van Canada kwamen overstromingen voor ten gevolge van een ongewone dooi. De aangerichte schade wordt voorlopig ge schat op tien miljoen dollar. De storm rond de Amerikaanse minis ter van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, is nog niet tot bedaren gekomen. Overal in de wereld wordt nog, en vaak kritisch, commentaar geleverd op Dulles* verklaring dat dc Ver. Staten in de af gelopen jaren driemaal aan de rand van een oorlog hebben gestaan. Zeven republikeinse leden van het Huis van Algevaardigden hebben een verkla ring uitgegeven, waarin zij zeggen dat de buitenlandse politiek van de huidige re gering de „beste waarborg is voor het bewaren van de vrede" en dat Dulles uitnemende diensten had bewezen. Maar een aantal vooraanstaande onafhankelijke dagbladen sloot zich Zaterdag bij het koor der kritici aan. De New York Times zei, dat er een internationale storm was losgebarsten door Dulles' „onverstandige! opmerkingen", die op zijn minst een ex treem voorbeeld er van zijn hoe men niet diplomatie moet bedrijven". Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tegengesproken, dat Enge land zich indertijd bereid had verklaard in de Indo-chinese oorlog in te grijpen en daar later op terug was gekomen, zoals in het interview van Life met minister Dulles was beweerd. Diplomaten in de Britse hoofdstad vroegen zich af, of het tijdstip waarop dit interview gepubliceerd werd ver band hield met: 1) de besprekingen die premier Eden in Washington zal gaan voeren; 2) de aanvang van het verkiezings jaar in de Ver. Staten: 3) de impasse in de Chinees-Ameri kaanse besprekingen in Genève. In de Britse pers is een storm van kritiek op de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, opgestoken. De aanleiding is het inter view waarin Dulles o.m. verklaard heeft dat de Ver. Staten in de afgelo pen jaren driemaal aan de rand van een oorlog hebben gestaan. Men vindt het interview vooral ontactisch met het oog op het komende bezoek van de Brit se premier Sir Anthony Eden aan Wash ington. The Times» het eerbiedwaardige con servatieve blad, schreef -dat Dulle3, die in het verleden al de nodige diploma tieke misstappen heeft begaan, opnieuw een van de scherpste meningsverschil' len tussen de Ver. Staten en Engeland heeft opgerakeld. Het blad bedoelt de tegenstelling ten aanzien van de kwes tie of de twee landen tussenbeide moes ten komen om de Franse verdedigers van Dien Bien Phoe te helpend The Ti' mes zegt dat het niet waar is dat Groot- Britarmië er in had toegestemd steun te verlenen aan een bombardement van Chinees grondgebied ten noorden van de grens met Vietnam. De liberale Manchester Guardian schrijft, dat Dulles noch een historicus, noch een echte diplomaat is. Over de eerste waarschuwing, die aan commu- nitisch China gegeven zou zijn tijdens de wapenstilstandsonderhandelmgen in Korea in jum 1953, zegt het blad. dat het vreemd is, dat van die waarschu wing tot nog toe geen enkele serieuze mededeling is gedaan. molens van zowel de communistische als Europese elementen, die een poli tiek van sussen voorstaan en_ daardoor onbewust juist de politiek die hij wil steunen heeft geschaad. Het officiële Sowjetpersbureau ..Tass'* verklaarde donderdagavond, dat, als de Ver. Staten in 1954 driemaal aan de rand van een oorlog in het Verre Oosten gestaan hadden, zoals Dulles verklaarde, zij dit alleen aan zich zelf te wijten hadden. Uit de feiten blijkt volgens „Tass", dat m alle drie de gevallen de Amerikaanse positie een direct gevolg was van de politiek van kracht en de grove inmen ging in aangelegenheden van andere lan den. „Om de absolute ongegrondheid van Dulles" verklaringen in te zien hoeft slechts in herinnering te worden ge bracht, dat de Ver. Staitea geweigerd hebben de Geneefse bestandsovereen komst voor Indo-China te ondertekenen en dat zij op het ogenblik de uitvoering van die overeenkomst belemmeren", al dus „Tass". Het burgerlijk zowel als het kerkelijk huwelijk van Prins Rainier van Monaco en Grace Kelly zal in Monaco worden voltrokken. Dit is door de secretaris van de Prins meegedeeld naar aanleiding van geruchten, dat een der beide plech tigheden in Amerika zou worden ge houden. De New York Times heeft vandaag scherpe kritiek uitgeoefend op de minister van Buitenlandse zaken John Foster Dulles wegens zyn poli tieke methode om de communisten van agressie af te schrikken en „een buitengewoon voorbeeld van hoe het niet moet" genoemd. In het hoofdartikel van de Times wordt gezegd, dat Dulles door het verschaffen van stof voor zulk een artikel (als verschenen is in het jongste nummer van Life) niet alleen de oorzaak is geweest dat hij zowel in het binnenland als in het buiten land beschuldigd is van „verdraai ing" van de geschiedenis maar ook nieuw koren heeft geleverd voor de T\E 25-jarige Indonesische student Soejonodjono is vrijdag de Indonesische ambassade in Londen binnengestapt. Hij had vijftien maanden nodig gehad om het zover te brengenwant hij had het grootste deel van zijn weg van Djakarta te voet afgelegd Hij droeg zijn zestiende paar schoenen de andere paren had hij versleten op zijn 11.000 km lange voettocht door 22 landen. Hij reisde met twee tochtgenoten, die zich op het ogenblik in Nederland bevinden, nog ruim 7.000 km ver boot, auto, trein en kameel. Tot de avonturen van de drie jongelui behoorden het slapen in de bomen in het Siamese oerwoud om veilig te zijn voor de wilde beesten, het opraken van hun voedsel en drinkwater in Afghanistan, een bezoek aan Mekka als pelgrim, en hun ontvangst door koning Hoessein van Jordanië en koning Saud van Saoedi.Arabie. Soejonodjono zal zich deze week bij zijn twee vrienden voegen en uit Ne derland zullen zij naar Scandinavië trekken, om daarna de Atlantische Oceaan over te steken voor een bezoek aan Amerika. Dit is veldmaarschalkMba Kaniu, op twee na de hoogste leider van de beruchte Mau-Mau in Kenya. Hij is dezer dagen'door de politie gevangen genomen. Uitgeleide gedaan door talrijke fami lieleden is zaterdagochtend een deel van de leden der parlementaire missie, die op uitnodiging van de Antilliaanse staten een bezoek zal brengen aan de Nederlandse Antillen, van het mistige Schiphol vertrokken naar de West. In totaal zullen tien leden van de Tweede en vijf van de Eerste Kamer alsmede de griffier, mr. A. F. Schepel, de gast zijn op Curagao van 19 tot 30 januari a.s. Zaterdagmorgen vertrokken van .dé luchthaven mevrouw A. Fortanier-de Wit, de heren H. van Sleen (voorzitter van de delegatie), F. H. van de Wetei- nng, G. M. Nederhorst en mr. A. F. Schepel. Op 18 januari vertrekt het andere deel van de missie. Het gezelschap dat Zaterdag Nederland verliet, reist via Frankfurt en.Lissabon naar Cara cas, waar men drie dagen zal verblij ven om „wat te acclimatiseren". Op 19 januari arriveert de gehele missie in Curagao, waar de leden te zamen met afgevaardigden van de Su rinaamse volksvertegenwoordiging een plechtige statenvergadering in Willem stad zullen bijwonen, als symbool .van de verbondenheid der drie landen on der de kroon. Het doel van dit bezoek van de Ne derlandse missie, waarin alle fracties behalve de Staatkundig Gereformeerde Partij zijn vertegenwoordigd, is de band met de rijksdelen overzee nauwer aan te halen. Op hei eiland Malta in de Middel landse Zee zijn zondag ernstige onge regeldheden uitgebroken. Een hijeen- komst van de progressieve constitutionele partij werd verstoord doordat 2090 aan hangers van de Lahourpartij met stenen begonnen te gooien en in een hand gemeen met de politie verwikkeld raak ten. De constitutionele partij had de bijeen komst belegd om te protesteren tegen een te houden volksstemming die de Maltezers de kans zal geven te beslissen of zij in het Britse parlement vertegen woordigd wensen te worden. De constitutionele party is evenals de nationalistische partij tegen die vertegen woordiging. De Labourpartij is er voor. De depressie, die zaterdag ten zuid westen van Ierland was gelegen, ver plaatste zich van de Noordzee naar de randstaten. Deze storing veroorzaakte zondag veel wind en wat regen. Een vol gende depressie, zondag bij Schotland gelegen, gaf in de afgelopen nacht aan leiding tot wat regen in de noordooste lijke helft van het land, Deze depressie werd vandaag gevolgd door een gebied met opklaringen. Bij IJsland is alweer een storing verschenen, die in de rich ting van Zuid-Noorwegen koerst. Daar mede samenhangende wordt voor morgen meer bewolking verwacht met emge regen. De wind blijft uit westelijke rich tingen waaien, zodat de .aanvoer van 1 tamelijk zachte lucht voortduurt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1