Terugroeping Indonesische delegatie niet officieel Tocli nog kans op hervatting van het overleg? Bandiet dwong twee man kleren uit te doen Bange uren op de „Rex" Autobus tegen boom: 22 gewonden (7 ernstig) ƒ3500 VIERING 18de VERJAARDAG VAN H.K.II. PRINSES BEATRIX Ridgway doet aanval op Eisenhower De keerzijde van de medaille H DRUK VAN POLITIEKE PARTIJEN Om achtervolging te voorkomen Radioactiviteit bij kernproeven Honderden gezinnen gered van daken Tussen Enschede en Losser Vijfjarenplan Kind verbrandt „Partijprogram gaf de doorslag Y> Johan Bodegraven kon het niet zeggen W eeroverzicht DINSDAG 17 JANUARI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3284 Weerbericht Zesenveertig vrouwen verdronken Verklaring van mr. Roem Commissaris Klaasesz beëdigd Onlusten in Bombay OUD-STAFCHEF VERBITTERD K.V.P., A.R. en C.H. op één lijst in Den Helder Brandstofschaarste door staking in New York Na een interne vergadering van de Indonesische delegatie in het Batiment Electoral in Genève heeft een woordvoerder van de dele gatie meegedeeld, dat uit Djakarta nog geen officiële berichten zijn ontvangen, dat de Indonesische delegatie is teruggeroepen naar Indonesië. De delegatie wacht thans de komst van mr. Indrakasuma en de minister van Landbouw, Sardjan, die hedenochtend uit Dja karta zouden vertrekken en dus woensdagavond in Genève zullen aankomen. Commentaar op de berichten uit Indonesië is thans in Indonesische kringen te Genève niet te verkrijgen. Men is door deze ontwikkeling blijkbaar volkomen verrast en wacht thans de officiële berichten af. Heftige discussies Graaf van ByJandt bij premier Harahap Watersnood in Portugal Q.ENERAAL Matthew B. Ridg- way, voormalig opperbevel hebber van de Navo, heeft giste ren de beschuldiging uitgesproken, dat het ministerie van Defensie getracht heeft hem, toen hij chef staf van het Amerikaanse leger was, te dwingen zijn opvattingen aan te passen aan een tevoren opgesteld politiek-militair partij programma. Ook trok generaal Ridgway de juistheid van een verklaring van president Eisenhower over een besluit van de gezamenlijke staf chefs in twijfel. Gemeen teraadsverkiezingen (Van een onzer verslaggevers) Mocht Johan Bodegraven van de N.C.R.V. vanwege zijn drukke werkzaamheden nog weinig aan dacht hebben kunnen schenken aan het feit, dat de lezers van Trouw gedurende de laatste we ken gelegenheid hebben „hun kennis weer eens op te halen", hij weet nu zo langzamerhand wel, dat onze winteravondprijsvraag „wie ben ik" enorme belangstel ling geniet. Sinds we namelijk een afbeelding hebben gebracht van een mannenhand met een luidbel en een microfoon met da initialen van Johan Bodegraven'» Botterdam.' Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 a 11 Postbus 1112 - Postg.ro No 424519 U Klachtendienst abonnementen 18 30-1930 u Zaterdags 1718 uur; Telefoon 115700 'g-Gravenbage: Huygensplem 1 postmro 424887 Redactie; Tel 111892 - Adm ?eL H4402 Klaehtendienst 18 30—19 30 u.: Tel 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 6783' Abormementópnjs 52 cent per week. 2.26 per maand"; i 6.7o per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschynt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot woensdagavond. IETS KOUDER OVERDAG. Veranderlijke bewolking met enkele buien. Iets lagere temperaturen overdag. Tot krachtig en langs de kust tot hard of stormachtig toenemende wind uit westelijke richtingen. ZON EN MAAN 18 januari; zon op 8 42, onder 17 04; maan op 1018. onder 23zt. Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. J. S. BRUINS SLOT ET valt niet te ontkennen, dat de vraag naar de wijze waarop aan de openbare middelbare school het godsdienstonderwijs dient gegeven te worden, de laatste tijd aan actualiteit wint. Zoals men weet bestaat er krachtens art. 10 bis. der H. O. wet en art 22 bis der M. O. wet gelegenheid voor de kerken en met kerken gelijkgestel de verenigingen om op de middelbare school godsdienstonderwijs te geven. Zoals dit krachtens art. 26 der L. O. wet op de openbare lagere school ook kan. Ieder Christen, ook de voorstander van het bijzonder onderwijs, zal dit kerkelijk onderricht, dat een verkon digend karakter mag hebben, toejui chen. Maar over deze wyze van bijbelon derricht geven gaat het in de huidige discussie piet. In art. 5, lid 3, der H. O. wet en art. 16, lid 6, der M. O. wet, heeft de wetgever indertijd de mogelijkheid opengelaten om, met toestemming van de minister, ook nog in andere dan de verplichte vakken les te geven. Men dacht hier b.v. aan een andere moderne taal dan Frans, Duits of En gels, aan zang of iets dergelijks. Wat ziet men echter nu hier de laat ste tijd steeds meer in zwang komen? Het invoeren van het' vak godsdienst onderwijs, een vak, dat de wetgever bij dit artikel kennelijk niet voor ogen heeft gestaan. En nu duikt in de dis-| eussie de vraag op: Is het wel juist,' dat uitgerekend de overheid, in een religieus go gemengde natie als de on ze, dit onderwijs geeft? Geruime tijd geleden heeft ons blad, n.a.l. van de brochure van dr. H. F. J. Westerveld: „Da bijbel, op de open bare school" gewezen op de gevaren, die hier liggen. Dr. Westerveld was. nl. tegen verplichte zowel als tegen de< facultatieve invoering van dit vak om dat het z.i uit onderwijskundig oog punt onjuist is lit vak, dat uiteraard op de neutrale school objectief gege-. ven dient te worden, te doceren. Want men mag zich hier niet tenvolle uit spreken en dient de laatste vragen aan de leerling-te laten. En wat meer is: de aard van het bijbelonderricht verdraagt geen z.g. „objectieve" be handeling, Het Evangelie wil alleen, binnengedragen worden in de existen-l tiële sfeer, waar een beslissing geno-t men moet worden. - - Op de rivier de Godavari by Moejgi, 400 km van Hyderabad (India)," is vrijdagnacht een veerboot omgeslagen, waardoor 46 vrouwen verdronken. De boot vervoerde twee bemanningsleden en 51 vrouwen die van haar werk kwamen. Alleen de twee bemannings leden en vijf passagiers konden gered worden. Maandagmiddag z(jn in Padro tp Scheie ningen t ij/ echtparen op de wekelijkse sociëteit ian dr Unie ion Vrouwelijke Vrijwilligers lonr ouden tan dagen, ge- hitldigd. Deze echtparen zijn resp. 55 en 45 jaar getrouwd. Op de foto ziel men op de morste rij v.l.n.r. de cchtjmren F. Pronk en tan Zaan (beiden 55 jaar ge trouwd) en op de achterste rij de echt paren Ouwehand, Den Heijer en Schaap, die er ieder <t5 jaar hebben opzitten. Mr. Roem verklaarde later, dat de conferentie nog steeds verkeert in het stadium, zoals dat op 7 Januari was be- DAT de voorstandera zich van dü van overheidswege te geven gods dienstonderwijs op de openbare school losmaken, leert ons «an artikel in „Mens en Wereld", een uitgave van bet Humanistisch Verbond, (nov. 1955) De schrijver van het artikel: „Kerstening van het openbaar on derwijs?" is bezorgd over de invoe ring van dit vak, want als hier één richting, nl. het christendom exclusief naar voren wordt geschoven, dan wordt hier z.i. tekort gedaan aan het universeel karakter van het openbaar onderwijs, dat immers allen, ook de nlet-christen wil omvatten. Hij zou er nog vrede mee hebben, wanneer men, naast de invoering van christelijk bij—i belonderwijs, óók nagegaan had, wat; bet kind ten aanzien van andere go denleren, als de germaanse en griek- se, aan kennis ontbreekt. En met in stemming wordt geciteerd, dat „ach ter de gestalten van' goden en godin nen de nooit verouderende wijsheid der ouden verborgen ligt". Men is er daarom aldus het blad met de invoering van een vak bijbelkennis of cultuurgeschiedenis van het christen dom nog niet. Dit is te beperkt van omvang. „We zullen een vak moeten krijgen op deze scholen, dat ook de mytologie en de niet-christelyke gods diensten voldoende duidelijk kan be lichten. Dan krijgt ook dit onderwijs meer diepte en is het voor velen veel aantrekkelijker geworden, daar we in deze tijd van groei naar grotere een heid in de wereld ons niet alleen tot ons deel van de aarde kunnen beper ken" Tot zóver „Mens en Wereld". DE schrijver heeft o.i. wettelijk gezien volkomen gelijk. Wil de neutrale school met haar leuze al len onverdeeld naar de openbare school haar universeel karakter ten- volle honoreren, dan heeft ook dit ge luid er recht op gehoord te worden. En wie zal dat kéren? Wij zouden dat wel eens willen we ten. Hebben zij, die voor dit van over heidswege te geven onderwijs de laat ste tijd zozeer hebben gepleit, zich dé ze consequenties wel eens ingedacht en kunnen ze die voor hun rekening nemen? Christendom èn niet-christe- lljke godsdiensten gelijk gewaar deerd aangeboden? En wat als dit onderwijs verplicht wordt gesteld? Op de gymnasia mag het niet ver- Plicht worden gesteld, maar voor de scholen voor middelbaar onderwijs onibreekt in de wet deze restrictie. En wat moeten dan die christen-ouders, die noodgedwongen in bepaalde geval len soms wel op een neutrale school £ijn aangewezen? He openbare school behoort altijd haar karakter als „vluchtheuvel"- sehool te behouden. Voor de minder heden, die op deze school als er Seen andere van hun richting is zijn aangewezan. En dan behoort de over- heidsschool krachtens haar karakter waarborgen te geven van strikte neu-c fraliteit. „liever geen zielevoedsel dan vergif', heette het in de schoolstrijd. Dus de openbare school maar zo (Van een. onzer verslaggevers) Op een weergaloos brutale en verbluf fende wyze is gistermiddag in Amster dam-Oost een overval gepleegd door een man die dank zij bedreiging met een pistool een bedrag van slechts 800, wist te bemachtigen. De overval speelde zich af in de dicht bevolkte Indische buurt, de Eerste van Swindanslraat in de zaak van radio-artikelen Van Sitters en Van der Kar. Tegen 5 uur toen er geen klanten in de winkel waren kwam een man van wie het signalement vry goed kon worden opgenomen, de winkel binnen. Hy dwong het personeel, twee winkelbedienden, naar het kantoortje achter in de winkel te gaan waar hij hen gelastte, steeds onder dreiging van het pistool, zich van hun kleren te ontdoen. Ondertussen sneed de indringer de telefoonleidmg door. De ontkleedpartij was nodig om te beletten dat het winkelpersoneel de dief, nadat deze een greep in de kassa had gedaan, bij diens vertrek op straat zou achtervolgen. De buit viel overigens tegen Men mist ongeveer 800, Dit is de tweede overval op een Am sterdamse winkelier binnen vier dagen. Deze overvaller werkte echter niet met een traangaspistool, zoals by de overval in de drogisterij in Amsterdam in West is gebeurd, waar de drogist de onverlaat op de vlucht wist te jagen. De nieuw benoemde commissaris der Koningin van Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz. heeft, na hedenochtend ten paleize Soestdijk door H.M. de Koningin beeóigd te zyn, vandaag zyn werk zaamheden aangevangen. Vanm'ddag zal hij een vergadering van het «college van Gedeputeerde Staten voorzitten. slecht mogelijk om de christelijke ouders naar de bijzondere school te dryven? Zoals Groen van Prinsterer verweten werd? Gunning heeft deze critici in 1864 al van repliek gediend: „Dit is het doel van de heer Groen niet. Hij wil dat de staatsschool inderdaad zij en blyke wat zij naar de bestaande nood zakelijke strekking van de wet moet wezen, namelijk: godsdienstloos. En waartoe wil hy dat? Om die school te verlagen teneinde daardoor het bij zonder onderwijs te doen rijzen? Neen, maar integendeel om die openbare school overeenkomstig de eis der wet, zo bruikbaar mogelijk te doen blijven ook voor die ouders van positief-chris- telijke belijdenis, voor wie zij voor alsnog de enig toegankelijke school is. Want met recht verlangen deze ouders voor hun kinderen liever geen gods dienst dan het deïsme, liever geen spijze dan vergif". Zouden zij, die wel heel erg vlot van stapel lopen als het er om gaat het godsdienstonderwijs op deze wijze in te voeren, ook niet eens aan dit aspect van de zaak willen denken? Ook deze medaille heeft haar keer zijde. T. M. Gilhuis. Kapitein Rusthuis van de Appingedam- se kustvaarder Rex (380 ton) moet zich met zijn vijfkoppige bemanning gister- avobd wel in dezelfde positie gevoeld hebben als indertijd zijn collega Carlsen van de Fiying Enterprise, want ook zijn schip maakte zoveel slagzij, dat het bijna kapseisde. De Rex had aardappelen en uien geladen in de haven van Middelhar- nis en was op weg naar Maassluis om daar uit te klaren voor bestemming Lon den. Men voer met een deklast van ruim 30 ton uien. Op een gegeven moment neeg het wel met een hoek van 45 graden naar bak boord, m welke stand het lange tijd is blijven ronddryven, waarbij men tot overmaat van ramp tegen de grote plaat voor de haven op de bodem vastgeraak te. Dank zij het voortduren van de vloed is men later weer dryvende gekomen, waarna de Rex op het Haringvliet is blyven ronddolen. Men liep met zwemvesten over het schip, dat het water tot ver in het gang boord en aan dek had. Wel heeft men gezien, dat men de deklading of ten minste een groot deel daarvan overboord zette. De Rex vervoerde de uien die het overgrote deel van de totale lading uit maakten in opdracht van de expedi teursfirma Vonk te Rotterdam. Volgens hetgeen wij vernamen zou de lading nog met verzekerd geweest zyn, omdat men dit gewoonlijk eerst doet bij het uitklaren in Maassluis. Kort na 7 uur is de reddingboot Ko ningin Wilhelmina uit Stellendam onder kapitein De JAger uitgevaren om pools hoogte te nemen en evt. hulp te bieden. Deze hulp oleek men echter niet nodig te hebben. Wel heeft de reddingboot nog even aan het schip getrokken en het m dieper vaarwater gebracht. De gehele deklast was toen van de Rex verdwenen, maar toch maakte de kustvaarder, vol gens schatting van de bemanning van de reddingboot, nog wel een slagzij van 40 graden. Tegen nalf acht is de Rex op eigen kracht var. zyn onfortuinlijke plaats vertrokken. Nader vernemen wij nog, dat het schip een loods aan boord had.. Van de zijde der rederij werd ons vanmiddag medegedeeld, dat de „Rex" naar Dordrecht is gesleept. De Amerikaanse atoomgeleerde dr. Ralph E. Lapp heeft verklaard, dat de Ver. Staten waarschijnlijk kernwapens zullen gaan beproeven, waarbij twee- tot driemaal zoveel radioactieve afval stoffen vrijkomen als bij de laatste -wa terstofbom, die in 1954 tot ontploffing werd gebracht. reikt, toen de Nederlandse delegatie voor overleg met haar regering naar Neder land terugkeerde. „We hadden toen kunnen tekenen, maar sindsdien zijn er politieke ontwik kelingen in Djakarta opgetreden, die de basis van de delegatie hebben aange tast", aldus Moh. Roem, die verder zei- de, dat de Indonesische delegatie binnen de grenzen van de haar gegeven instruc ties is gebleven. Hij zeide voorts niet te weten, of mr. tndrakusuma en de heer Sardjan nieuwe voorstellen zullen meebrengen. Wel zijn cr uit Djakarta steeds verzoeken geko men voor terugkeer van de hele dele gatie, voor overleg met de Indonesische regering. De Indonesische minister van Voor lichting heeft op desbetreffende vragen geantwoord, dat de gehele delegatie uit Genève zou terugkeren. Naar algemeen in politieke kringen in Djakarta werd aangenomen, zouden de Nabdatul TJIama en de PSII hun minis ters uit het kabinet terugtrekken, indien de delegatie niet zon worden terug geroepen. Het besluit van het kabinet is genomen na vijf dagen van heftige politieke dis cussies. De besprekingen te Genève, die ten doel hadden de .betrekkingen tussen Nederland en Indonesië te verbeteren, werden vorige week afgebroken, ten einde de delegaties gelegenheid te geven verslag uit te brengen aan. hun regering. Twee regeringsgezinde partijen in In donesië. de ortbpd^x-Islsnuetische nactii Nahdatul Ulama, 'en de kleine Islamie- tische party de Fartai Sarikat Ham Indonesië (PSII) drongen er intussen bij de regering op aan geen verdere bespre kingen. te voeren. De PSII eiste onmid dellijke terugroeping van de delegatie. Een woordvoerder van de Nahdatul Ulama zei, dat zijn partij wenste te voorkomen, dat de resultaten van de conferentie zouden worden geparafeerd. Het socialistische blad „Pedoman" voorspelde, dat de besprekingen zouden worden afgebroken om te verhinderen, dat het huidige gematigde kabinet zou vallen. De eerste vice-premier van Indonesië, Djanuismadi, heeft heden medegedeeld, dat het terugroepen van de Indonesische delegatie uit Genève een tijdelijk uitstel van de Nederlands-Indonesische be sprekingen betekent. Gevraagd, of de besprekingen op een later tijdstip zullen worden hervat, zei hy, dat dit van de verdere ontwikke lingen af zou hangen. De Nederlandse Hoge Commissaris in Indonesië, mr. W. F. L. Graaf van By~ landt, heeft heden een bezoek gebracht aan premier Harahap op diens bureau. Naar vernomen wordt zijn gedurende dit onderhoud, dat een half uur duurde, vragen met betrekking tot de ontwikke ling rondom de Nederlands-Indonesi sche besprekingen besproken. De overstromingen, die Portugal tij dens het weekeinde teisterden, hebben aan twee mensen het leven gekost en voor miljoenen escudo's schade aange richt. In het zuiden steeg als gevolg van de tropische regenval de rivier Albu feira zo snel, dat honderden gezinnen gered moesten worden van de daken van hun woningen. De zware slagregens duren nog steeds voort en de schade aan de oogst wordt reeds op miljoenen escudos geraamd. Maandagmiddag heeft burgemeester Schokking in het paleis aart het Woordeinde de tentoonstelling tan geschenken, aartgeboden tijdens de koninklijke reis naar de Wed, Antillen en Suriname, officieel voor Den Haag geopend. Bij deze opening was ook de nieuwe commissaris der Koningin in Zuid-Hollanddie gisteren in functie is getreden, aanwezig. Op de foto ziet men vJ.n.r. de nieuwe gouverneur tan Suriname, oud-wethouder tan Rotterdam, de heer Van Tilburg, de oud-gouverneur van Suriname en thans commissaris der Koningin in Zuid-Holland mr. Klaasesz en burgemeester Schokking. (Van onze correspondent) In aan een been, de 42-jarige mevr. H. B. G.G. met een ernstige hoofdwond, een gecompliceerde onderbeenbreuk en wonden aan gelaat en knie, de 49-jarige A. J. K. met hoofdwonden en een been breuk, de 25-jarige J. v. d. L,, wiens heup werd ontwricht en die bovendien een ernstige kniewond kreeg, de 35 jarige H. W. B. met een wond boven het linkeroog en een hersenschudding. Zij zyn allen uit Overdinkel afkomstig. De 45-jarige H. E. A. ten B. uit Los ser kreeg eveneens een hersenschudding en bovendien verwondingen aan handen en gezicht. Naar ziekenhuis Met een autobus en met ziekenauto's van de G.G.D. werden de gewonden naar Enschede gebracht. Behalve de chauffeur, die ernstig gewond was. werden in een ziekenhuis opgenomen: de 38-jarige mevr. A. T. W, met ern stige hoofdwonden en schaafwonden ET nieuwe Russische vijfjaren- |~j plan betekent een ernstige be dreiging van de Industriële suprema tie van het Westen. Verontrustend Is vooral het streven naar een verdubbeling van het aantal technici in de komende vijt jaar. In dit opzicht dreigt het Westen de Britse dagbladen hebben er al op gewezen hopeloos achteraan te ko men. Ook ai houdt men er rekening mee dat In het gepubliceerde cijfermate riaal ongetwijfeld ook een stuk pro. paganda schuilt, toch dient men een open oog te hebben voor wat er achter het ijzeren gordijn gebeurt. Een gewaarschuwd man geldt eenmaal voor twee. nu alle vroegte Is maandagmorgen een autobus van de finna Lippinkhof Boerrigter uit Losser, die arbeiders en arbeidsters naar een Enschedese textielfabriek vervoerde, op de straat weg EnschedeLosser tegen een boom gereden. Zeven personen liepen zulke ernstige verwondingen op, dat zR in Enschedese ziekenhuizen opgenomen moesten worden. Vijftien andere inzit tenden kregen iichte kwetsuren. Zij kon den na behandeld ie zijn naar hun woningen terugkeren. De autobus werd geheet vernield. De chauffeur,de 50-jarige O. Z. uit Oldenzaal., wilde een voor hem rijdende bus passeren en kwam daarbij in de berm links var de weg terecht. De autobus botste tegen een boom en kwam in de sloot langs de weg terecht. De stoelen in de bus schoven naar voren met het gevolg- dat een groot H.KJH. prinses Beatrix heeft het voor- —aantal passagiersigewondd—Twee. van hen werden uit de bus geslingerdT èlndexamen. lAat sciöUeTide verjaardag en kwamen op de straatweg terecht. (Van onze correspondent) Het vierjarig zoontje uit het gezin H. te Wltteveen (Dr.) heeft dezer dagen een bedrag van f 3.560 uit een kast ge pakt en in een brandende kachel ge gooid. Op het gehuil van het kind kwam de moeder toesnellen, die de ontstellende ontdekking deed dat van het geld niets meer over -was. Het bedrag behoorde het gezin H. niet toe; het was van een handelsfirma. De politie heeft gisteravond te Bom bay gevuurd op anti-regeringsgezinde demonstranten, binnen drie uur na een rede van premier Nehroe, waarin een plan bekend gemaakt werd voor ad ministratieve reorganisatie van India. Ongeveer 100.000 arbeiders staakten uit protest. De onruststokers barrica deerden een weg en probeerden een tramwagen in brand te steken. Twee werden er gewond bij de botsing met de politie. Delen van de Marathi-sprekende be volking van Bombay ongeveer de helft van de drie miljoen inwoners van de stad waren woedend, omdat de regering hun eis verworpen heeft dat de stad opgenomen moet worden in de voorgestelde aangrenzende Marathi- staat. Nehroe maakte bekend, dat de stad federaal bestuurd zal worden vanuit New Delhi. te vieren op een wijze, die weinig af- wijkt van heigeen da laatste jaren ge bruikelijk was. De prinses zal op 31 januari a.s. ge woon naar school gaan. In de namiddag zal zy enkele deputaties ontvangen, ter- wyi 's avonds de verjaardagviering in de familiekring zal plaats vinden. Op 4 februari a.s. zal de prinses aan zitten aan een diner, dat te harer ere De gepensioneerde generaal, die door de regering niet voor een tweede geriode tot chef staf van het leger is enoemd, omdat hij het niet eens bleek te zijn met de politiek van het minis terie van Defensie, geeft zyn mening weer in het eerste van een serie ar tikelen voor het weekblad Saturday Evening Post. In zijn „State of the Unton"-bood- schap van 1954 heeft president Eisen hower gezegd dat het belastingpro gramma voor het jaar 1953 was gegrond op een nieuw militair programma, dat eenstemmig door de gezamenlyke staf chefs was aanbevolen. Generaal Ridgway zegt nu dat hy als lid van het comité van de gezamen lyke stafchefs het zeer beslist niet eens was geweest met het militaire pro gramma voor 1955, zoals dat aan het Amerikaanse volk was voorgelegd. De verklaring van president Eisenhower had hem verbijsterd. Volgens generaal Ridgway waren de militaire begrotingen voor 1955, 1956 en 1957 niet in de eerste plaats geba seerd op de militaire behoeften, maar waren zy geperst binnen de grenzen van het huidige, willekeurige tekort aan personeel en financien. Eens, aldus de generaal, had minis ter van Defensie Charles E. Wilson hem er op gewezen, dat het aanbevolen aantal strydkraohten was goedgekeurd door de president, die Immers zelf een oudsoldaat was en dat Ridgway, indien hy een andere opvatting zou zijn toe gedaan, het dus niet eens zou zyn met zijn opperbevelhebber, hetgeen „niet goed voor hem zou zijn." Op het Noordzeestrand te Vlieland ter hoogte van Kaap Bol is een onge veer zes meter lange haai aangespoeld Vermoedelijk heeft het dier een klao van een scheepsschroef gehad omdat het achterlichaam gebroken is.' De kop en de buikvinnen hebben een lengte van een meter en de staartvin van 1.20 meter. Wat betekent die door H.M. de Koningin en Z.K.H. de Prins der Nederlanden in het koninklijk paleis tè Amsterdam aan de léden deerzegering en andere hoge autoriteiten wordt- aan geboden. H.K.H. prinses Beatrix zal op 7 fe bruari a.s. te 15.30 uur een buitengewone vergadering van de Raad van State bij wonen in welk college zij krachtens de grondwet na het vervullen, van haar 18e jaar van rechtswege zitting heeft H.M. de Koningin zal deze vergade ring voorzitten. Ook Z.K.H. de Prins der Nederlanden, die eveneens zitting heeft in de Raad van State, zal deze plech tigheid bijwonen. Op 7 februari zal prinses Beatrix zich met de koningin en de prins van het pa leis Lange Voorhout per gesloten auto rechtstreeks naar het gebouw van de Raad van State begeven. Na afloop van deze plechtigheid zullen de koningin, de prins en de prinses per auto naar het paleis Lange Voorhout terugkeren, al waar aan de prinses enkele geschenken zullen worden aangeboden. i (Van onze correspondent) Naar wij vernemen, zullen, van R.K. zijde stappen worden ondernomen, bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Helder gezamenlijk met de protestants- christelijke groepen (A.R. en C.H.U.) op eén lyst uit te komen. Aan K.V.P.- zyde is men van mening, dat men door toepassing van een versterkt rechts blok, m staat zal zjjn de huidige ver houdingen in de gemeentepolitiek ten gunste van de minderheden te veran deren. Ongeveer 3000 chauffeurs van vracht auto's, die stookolie en huisbrand af leveren aan particulieren in New York zyn tn staking gegaan om een loons verhoging van 25 dollarcent per uur en een twee jaar geldige arbeidsover eenkomst te verkrijgen. Hun werkge vers wilden hun loon verhogen met ten hoogste 20 dollarcent. De chauf feurs zijn in dienst van ongeveer 300 brandstof handelaren die 60 procent van de stookolie en steenkolen, die parti culieren en bedrijven in New York ver bruiken, leveren. Woensdag zullen de meeste taxi's in New York uitgeschakeld zyn ten ge volge van een eenöagsstaking. omroepvereniging, staat bij hem thuis en in de studio de telefoon niet stil. Die bel blijkt velen geïnspireerd te hebben om Bodegraven te bellen en te vragen „zeg man, wat beduidt die bel?" Gistermorgen hebben we Johan Bo degraven zelf aan de Ujn gehad. „Wat ben ik blij met die prijsvraag," zei hij gekscherend, „tjonge, tjonge; uit aile delen van het land zoekt men met mij of met onze studio contact." We hebben er hier ook al over ge prakkiseerd wat dat plaatje kan be duiden; we dachten aan al die uitzen dingen waaraan een bel te pas komt en natuurlijk hebben we niets verklapt. Nu hebben we er ook wel plezier in en ik ben benieuwd hoeveel lezers het juiste antwoord zullen geven. Maar, zo verzekerde Johan Bode graven, moeilyk is het wél. Ik geloof, dat dit het hete hangijzer in »c hele prijsvraag zal zijn! Én wfj van onze kant kunnen na tuurlijk ook moeilijk het geheim prijs geven. Maakt u zich echter niet zenuw achtig; er is nog tijd genoeg om zich op tot dusver niet opgeloste problemen nader te bezinnen, want de termyn van inzending sluit, op veler verzoek, eerst f 1 21 januari a.s. Dan krjjgt ook Johan Bodegraven, weer rust..,. DE BILT, 17/1 10.00 UUR. Boven het noordelijk gedeelte van de oceaan komt in de hogere luchtlagen, een brede zone voor, waarin tussen IJsland en Groenland windsnelheden werden gemeten van omstreeks 250 km per uur. Samenhangend met deze bo- venluchtstormen trok een depressie, die gisteren bij IJsland was gelegen via het noorden van de Noordzee naar Scandinavië. Een volgende storing, die gistermiddag nabij Labrador werd aan getroffen, naderde vanmorgen al Schotland. Het ziet er naar uit, dat de ze storing de laatste is van een reeks depressies, die de aanvoer van zachte iucht in stand hielden. Voor morgen, overdag wordt in verband met het door dringen van koudere lucht uit het hoge noorden, lagere temoeraturen verwacht. Het doordringen van de koudere lucht gaat gepaard met veel wind en enige regen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1