Verdeling van bouwvolume UITBREIDING VAN HET OPSPORINGSAPPARAAT Minister H. Witte bezocht Habo-,,winter-woningbouw'* „Wit ten ik?" Verhoor Ned. getuigen in ven INDONESISCHE MINISTERS VRIJDAG NAAR HUIS Partij-convent A.R. Partij herdacht mr. J. A. de Wilde MINISTER ZIJLSTRA KONDIGT AAN: Reis van Adenauer gaat niet door Weeroverzicht Fel debat in zaak-Jungschlaeger Boelganin ziek Hulde aan de hoeren! Verloving koning Boudewijn? ÉBÉwfe IISÉïsMIS Mr. A. B. Roosjen: Oud-gardist zal niet vergeten worden WOENSDAG 18 JANUARI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 32«a Het weer was te mooi ONDERLUITENANT KOENDERS VOOR MEINEED GEWAARSCHUWD Gezant van Burma Lij de Koningin |||p 1 mSiéii O OP DOKTERSADVIES OP veler verzoek is de termijn van inzending voor Trouws Winter, avondprijsvraag verlengd. Tot en met Zaterdag 21 jan. a.s. kunnen de antwoorden op het daarvoor bestemde deelnemingsformulier aan ons worden toegezonden. Na 21 januari kunnen geen inzendingen meer worden aangenomen. m is H.K.H. prinses Margriet, die morgen 13 jaar wordt Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u Zaterdags 1718 uur: Telefoon 1157GO •g-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 42-1867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 Der maand" 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks n" I mmm»mmmmmmammmtm Directeur: H. DE RUIG ^Weersverwachting', medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot donderdagavond, opgemaakt te 11.15 uur: KOUDER DE BILT 18 jan.. Wisselende bewolking met enkele verspreide regen- en later ook sneeuwbuien. Matige, af en toe krachtige en langs de kust aanvankelijk nog harde noordwestelijke wind. Vannacht, In het binnen land temperaturen om het vriespunt, morgen overdag temperaturen over het algemeen lager dan vandaag. ZON EN MAAN 19 Januari: ion op 8.41, onder 17.05; maan op 10.37, onder 0,00. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. <i. S. BRUINS SLOT (Van een medewerker) WIJ achten het een gelukkige om standigheid dat het Nederlandse golk nauwlettend de voortgang van onze woningbouw voigt. En het is om deze reden dsn ook duidelijk dat elk bericht in de dagbladen omtrent werk loze bouwvakarbeiders in een bepaal de gemeente bij menigeen de vraag doet rijzen: hoe is dat nu mogelijk? Door ieder, die enigszins met het bouwbedrijf op de hoogte is, wordt gesteld, dat er een ernstig tekort aan geschoolde bouwvakarbeiders is en dat wij daarom niet méér kunnen bouwen dan reeds gedaan wordt. Maar als dit zo is, dan kan er toch ook geen sprake zijn van werkloze bouwvakarbeiders. Indien dit toch wel het geval is, dan moet er iets niet in orde zijn. EN dat is ook inderdaad zo. Het is echter ook verblijdend, dat de regering en in het bijzonder de minister van Wederopbouw en Volks huisvesting een open oog heeft voor dit verschijnsel. Ware dit niet het ge val dan zou voor een alarmstemming reden zijn. Tijdens de openbare behandeling van de begroting van het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting in de Tweede Kamer der Staten-Ge- neraal is het woningbouwbeleid van de voornoemde bewindsman uitvoerig ter sprake gekomen. De minister heeft daarbij ruiterlijk toegegeven dat het tot nu toe gevolgde contingenterings- en goedkeuringssysteem, hetwelk wordt toegepast ter verkrijging van een rechtvaardige verdeling van de nieuw te bouwen woningen over de verschiUende gemeenten, niet aan de verwachtingen heeft beantwoord. Het is daarom goed het gevolgde systeem wat nader te bezien en dan ook aan dacht te schenken aan de nieuwe weg, welke de minister wil volgen om de gevoelde bezwaren weg te nemen. v DE verdeling van het bouwvolume vond plaats op basis van de be- hoeftecijfers, welke behoefte werd be paald volgens de gegevens van natuur lijke bevolkingsaanwas, ht bekende woningtekort, de migratie en de krot opruiming, terwijl een reserve werd aangehouden voor speciale doeleinden. Het totale te verdelen volume was af gestemd op de totale bouwcapaciteit van ons land. Deze capaciteit is vrij nauwkeurig te berekenen. Maar bij de verdeling van het volume.werd de gedachtenfout gemaakt dat de regio nale bouwcapaciteit zich automatisch zou aanpassen bij de regionale wo ningcontingenten. Verondersteld werd, dat een tekort aan arbeidskrachten op een bepaalde plaats zou worden opge vangen door een overschot elders. Dit automatisme blijkt evenwel niet aanwezig, hetgeen tot uiting komt in ernstige overspanning van de bouw markt op sommige plaatsen, tegen over leegloop van bouwvakarbeiders in andere delen van ons land. Deze leegloop is funest omdat bij tot ge volg kan hebben, dat bouwvakarbei ders door andere bedrijfstakken wor den weggezogen, hetgeen zou beteke nen dat de totale produktiecapaciteit in de bouwnijverheid dan blijvend wordt geschaad. De minister wil nu een nieuw ver delingssysteem gaan hanteren, dat meer afgestemd is op de regionale bouwcapaciteit dan op de behoefte. Dit systeem kan echter pas worden toegepast voor het jaBr 1857, omdat het thans gevolgde systeem uitgaat van 3-jaars contingenten. Het volume over 1956 is dus al verdeeld. Alleen de voor 1956 aangehouden reserve wil de minister gebruiken om daar waar werkloosheid onder bouwvakarbeiders dreigt te ontstaan in te springen. Het nieuwe systeem brengt mede, dat de arbeidsmarkt in de bouwnij verheid nauwkeurig moet worden ge volgd. De colleges van Gedeputeerde Staten en regionale deskundige orga-; nen zullen hierbij door de .minister worden ingeschakeld. MET het contingenteringsbeleid is nauw verbonden het goedkeu- ringsbeleid, waaronder dient te wor den verstaan het toezeggen van subsi dies voor de woningbouw. De praktijk van Wederopbouw is ge weest maandelijks een gelijk aantal subsidietoezeggingen af te geven (cs 5500 per maand). Hiermede werd be oogd het beschikbare bouwapparaat 20 gelijkmatig mogelijk te belasten. De zwakke factor hierin is echter, dat Wederopbouw geen invloed kan uitoefenen op het aanvangen en het tempo van de bouw. De continuïteit in de bouw was hierdoor dus niet ver zekerd. Deze omstandigheid vormt de reden, waarom Wederopbouw ook een soepeler en meer op de werkelijkheid gericht goedkeuringsbeleid wil gaan volgen. Over de vorm en de uitvoering van het nieuwe goedkeuringsbeleid wil de minister zich nog beraden. Vanwege de samenhang tussen de arbeidsmark ten in verschillende gemeenten zal het volgens de minister niet mogelijk rijn de gemeenten de volle vrijheid Ie laten, doch zullen de Colleges van Gedeputeerde Staten en andere in de provincie gevestigde organen moeten borden ingeschakeld. T [TIT het vorenstaande moge blijken dat het de minister van Weder opbouw en Volkshuisvesting ernst is Actie tegen de kartels wordt verscherpt De Wesiduilse bondskanselier dr. Kon rad Adenauer heeft xijn plan om in februari met vakantie naar de Cana- rischo Eilanden te gaan laten vervallen. De beslissing is genomen op advies van de dokters van de kanselier. De doktoren zijn van mening dat het klimaat op de Canarische Eilanden in deze tijd van het jaar niet geschikt is voor de 80-jarige Adenauer. Het schijnt niet zo te zijn, dat de verandering in Adenauers plannen ver band houdt met een bijzondere achter uitgang in zijn algehele gezondheids toestand. Adenauer zou volgens de plannen, op de heen- of terugreis in Spanje een ont moeting met generaal Franco hebben. (Van onze Haagse redacteur) Het ligt in de bedoeling van minister Zylstra om het onderzoek en opsporingsapparaat van de overheid zodanig uit te breiden dat met voldoende effect opgetreden kan worden tegen schadelijke mede dingingsregelingen en machtsposities. Dit heeft de minister medege deeld in het mondeling overleg met een commissie uit de Tweede Kamer over het wetsontwerp inzake de economische mededinging. Het is niet de bedoeling op grond van deze wet heel Nederland zodanig te bewaken dat iedere beperking van de economische mede dinging direct door een groot apparaat zal worden aangepakt. Er zijn op het ogenblik 144 kartel- regelingen in onderzoek waarvan 100 prijzenkartels in de industrie. Dinsdagmiddag heeft de minister tan Wederopbouw een bezoek gebracht aan de bomu van rhO tocétingen aan. de Sportladn te Dén Haag om.de 'winte'rvó'oriif^ingeii, welke by deze bouw door de N.V.Haagsche Bouwmaatschappij zijn aangebracht, gade te slaan. De minister bekijkt op de bovenste verdieping het metselwerk. Links burgemeester Schokking. Op deze verdieping is een speciaal dak aangebracht en zijn de zijwanden met plastic bekleed om .de werklieden tegen regen en kou te- beschermen. (Van een onzer verslaggevers) De minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, lr. H. "Witte, heeft zich gistermiddag persoonlijk op 'de hoogte gesteld van de wijze, waarop rijksgelden besteed zijn voor het tref fen van wtatervoorzieningen bij de wo ningbouw. Dft geschiedde aan de Sportlaan te Den Haag, waar momen teel in aanbouw zijn 160 flatwoningen en waarbijde N.V. Habo, een bouw maatschappij van de gemeente Den Haag tal van voorzieningen getroffen heeft. De meest opvallende is wel een kap van aluminium en plastic, aange bracht boven een blok woningen.' Voor het aanschaffen van twee kap pen zegde de minister een bijdrage van 50.000 toe. En de gemeente Den Haag stelde een bedrag van ƒ75.000 beschik baar. De voorwaarde van de rijkssub sidie was, dat een kap uiterlijk op maandag 16 januari moest \ijn aange bracht Gisteren kon de m uister zich er van overtuigen, dat juist op tijd aan deze verplichting was voldaan. „Mis schien spijt het de minister wel, dat het vandaag geen slecht weer !s, zodat het tastbare resultaat van de voorzie ningen niet te aanschouwen is", zo zei de Haagse wethouder D. W. Dettmeyer, namens de raad van commissarissen van de Habo, in zijn kort begroetings woord tot de minister, directeur-gene raal van Wederopbouw ir. T. H. Bus- kens, de secretaris-generaal van We deropbouw A. H. Guenther, burgemees ter mr. F. M. A. Schokking, wethou der ir. R. C. A. F. J. van Lissa Nes- sel, gemeenteraadsleden en tal van an deren uit de bouwwereld. De 60 woningen zijn in aanbouw voor de Haagse Coöperatieve Vereniging om de gesignaleerde misstanden op het terrein van de woningbouw weg te nemen. Gezien de zin voor realiteit van deze bewindsman durven wij te verwachten, dat hij in zijn pogen zal slagen. De praktijk moge het bewij zen. voor Woningbouw en Expolitatie. Vele hoofdambtenaren,werkzaam bij depar tementen en de gemeenten nemen deel aan deze coöperatie. De gemeente Den Haag, verstrekte een belangrijke ga rantie voordeze woningbouw. De di recteur van de Habo, de heer J. van Zon; gaf het gezelschap, dat zich ver zameld had onder de kap op een der blokken en tussen allerlei kachels, een overzicht van de mogelijkhedentot be strijding van vorst-, regen-, sneeuw- en lichtverlet. Bij afbouw van woningen is bestrijding gemakkelijk, aldus de heer Van Zon, maar bij ruwbouw, vereist zij vele maatregelen. Plaatselijke bescher ming ligt voor de hand. maar bij het uitwerken van verschillende methoden komt men spoedig tot het aanbrengen van een kap. De heer Van Zon verheelde niet, dat het aanbrengen van watervoorzieningen nadelen met zich brengt voor de bouw wijze. „Het gebruik van torenkranen is thans, nadat de kap aangebracht is. niet meer mogelijk", zo zeide de di recteur, „en wij moeten weer terugval len op het horizontale en verticale transport. Dit zal vooral in het begin enige aanpassing van de werklieden vragen". Overigens waren reeds goede resultaten geboekt en wel de vorige week, toen tijdens de vier dagen met sneeuw, (tooi en regen, doorgewerkt kon worden. Met betrekking tot de constructie van de aangebracht kap deelde de heer Van Zon mede, dat bij verder gebruik wel licht een andere wijze van bevestiging gebruikt zal worden. De kap is zodanig bevestigd, dat zij met het vorderen van de bouwerij, omhoog gebracht kan wor den. De regering verstaat onder gezonde mededinging, aldus de minister, die wed ijver tussen ondernemingen welke de economische expansie dient, dan wel de economische stagnatie bestrijdt en die leidt tot een redelijke spreiding van de vruchten van de economische expansie. De regering moet primair de voorwaar den scheppen dat er gezonde concurren tie kan bestaan. Als dat niet voldoende is, zal zij een stap verder moeten gaan. De minister was van mening dat een regeling van schadevergoeding of van het opleggen van een boete aan die mo nopolies. die het publiek jarenlang on verantwoorde prijzen hebben laten be talen, niet binnen het kader van dit ont werp passen. Wanneer iemand van oor deel is benadeeld te zijn door het onbe hoorlijk optreden van een kartel kan hij bij de rechter een actie instellen. Publicatie van de adviezen van de commissie economische mededinging achtte minister Zijlstra ongewenst. Wel zou de minister het toejuichen indien de Tweede Kamer een vaste commis sie voor kartelzaken zou instellen waar aan hij de adviezen nadat hij een be slissing heeft genomen vertrouwelijk zou willen overleggen. Minister Zijlstra wees er in het over leg op dat de prijsopdrijvings- en ham- sterwet 1939 waaraan de regering be voegdheden ten aanzien van. de prijzen ontleent vervangen zal worden om dat de regering op de duur niet op grond van buitengewone omstandighe den, waarvan deze-Wet spreekt, prijspo litieke .bevoegdheden kan eisen. Deze be voegdheden op zichxelL kunnen, echter •nietworden."'■•ge^iistf>;;iu^'--r- Het ligt in'de bedoeling de individuele prijshandhavingsvoorschriften vrij te stellen van de aanmeldingsplicht inge volge de wet economische mededinging, De minister verklaarde er in principe geen bezwaar tegen te hebben om in dien de Kamer dit zou wensen met zijn ambtgenoten overleg te plegen of 'de vrije beroepen onder de werkingssfeer van deze wet kunnen worden gebracht (Foto M. C. Beyboom) De Bilt, woensdag 10 uur. Bij de kust van Zuid-Noorwegen is woensdagochtend 1 uur een nieuwe de pressie aangekomen, juist op de plaats waar 24 uur geleden een andere depres sie lag van een grote reeks storingen, die over Scandinavië naar Rusland trek ken. Ook deze depressie trekt over de Noorse bergen in de richting van de Finse golf. Aan de westzijde er van stroomt koude pooltocht, waarin sneeuw buien voorkomen naar het zuiden. De voorste begrenzing van deze lucht zal woensdagavond bijna het gehele land gepasseerd zijn. Boven Frankrijk maakte zich een regenstoring los uit een lage drukgebied bij Poortugal. Deze storing trekt naar Zuid-Duitsland. Morgen bevin den we ons geruime tijd in de koude pooltocht waarin opklaringen, maar ook enkele buien voorkomen. De komende nacht zullen de temperaturen tot bij het vriespunt dalen. Overdag zijn de tem peraturen in het algemeen een paar gra den lager dan vandaag. Een nieuwe sto ring, die bij Groenland tot ontwikkeling komt, zal het weer bij ons waarschijn lijk niet voor morgenavond beïnvloeden. JYTA een verhitte woordenwisse- t* ling is gisteren het verhoor van de Nederlandse getuigen a décharge, die getuigen in het pro- ces- Jungschlaeger in Djakarta verdaagd ten einde te onderzoe ken of een van hen een valse ver klaring had efgelegd. De voorma ligs onderluitenant J. Koenders, vroeger deel uitmakende van dé Nederlandse militaire missie, zei tijdens een kruisverhoor dat hij zich niet kon herinneren een der getuigen a charge, Manoppo, ooit De Russische premier Boelganin heeft zich sinds 4 januari niet meer in het openbaar laten zien, hetgeen onder de leden van het diplomatieke korps aan leiding heeft gegeven tot speculaties om trent zijn verblijfplaats. Het laatst werd Boelganin gezien op de receptie in de Oostduïtse ambassade ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van president Pieck. Sindsdien schitterde hij bij plechtigheden, die wel door andere leden van het presidium werden bijge woond, door afwezigheid. De persdienst in Moskou weigerde commentaar te leveren op geruchten uit het buitenland volgens welke Boelganin ziek zou zijn. tevoren te hehhen gezien. Manoppo beweerde echter dat Koen- ders hem nog enige dagen geleden de hand had gedrukt. Koenders ontkende dit heftig.' Manoppo, die volhield-: dat hy Koenders-reeds van 1943 afhad ge kend, zei dat hij getuigen aan kon voeren die gezien hadden dat hÜ Koëh- derarde hand' had gedrukt. Een yan'.d'CreAiAar^lkieirkeh beVes-. -tlgde* Haarop dat hij gezien' had dat Koenders op de ;.eerste dag van zijn. verschijning voor dé rechtbank Manop po de hand bad gedrukt. Er ontstond vervolgens een heftig debat. De verdedigster, mevrouw Bou- man, maakte bezwaar tegen het voor roepen van dé klerk, daar deze niet onder ede stond. De beklaagde merkte op, dat indien Koenders Manoppo. in het openbaar de hand had gedrukt, Koenders dit natuurlijk aan de rechter zou vertellen. Rechter Maengkom verdaagde de zitting na de heer Koenders er voor gewaarschuwd te hebben dat hü we gens meineed vervote-fl kan worden. Het Nederlandse Hoge Commissariaat REEDS vijf provincies, t.w. Gronin gen, Friesland, Drente, Zeeland en Limburg zijn vrij van tuberculeus vee. Overijsel volgt zeer spoedig. In landbouwkringen neemt men als vaststaand aan, dat op 1 mei 1956 de gehele rundveestapel vrij zal zijn van tuberculose. Het vijfjarenplan, waarmee op 1 mei 1951 werd gestart, zal dus een: succes worden. Onze landbouw levert daarmee op nieuw een zeer opmerkelijke prestatie. Wij zijn bezig de Denen, die ons op dit gebied ver vooruit waren, in te balen. Een woord van hulde aan de boeren Is hier stellig op zijn plaats. Het katholieke dagblad de Standaard te Brussel meldde gisteren dat koning Boudewijn binnenkort zijn verloving -bè-'- keird zal maken met prinses Isabelle de France, de dochter van de Franse kroonpretendent, de graaf van Parijs. Het Belgische hof wilde geen commen taar geven op de geruchten. Boudewijn is gisteren mét zijn vader koning Leo pold en de overige leden van de Bel gische koninklijke familie van een va'-, cantie aan de Rivièra dn Brussel terug- gekeerd. v; De Standaard schreef, dat koning Leo pold in Nice een lang envriendschap pelijk onderhoud met de graaf van Pa rijs heeft gehad. De Franse prinses Isabella. heeft heden persberichten ontkend, waar in gezegd wordt, dat de Nederlandse Hoge Commissaris, graaf van Bylandt, of een zijner medewerkers een ontmoe ting heeft gehad met Jungschlaeger.." Nadat in een zondagsblad een groot opgemaakt bericht was verschenen,dat Graaf van Bylandt ten huize van dr. Muller een ontmoeting zou hebben gehad met Jungschlaeger, bevestigde de offi cier van justitie volgens een dagblad- bericht een „geheime ontmoeting op Djaian Mampang (waar Muler woont) tussen iemand van het Nederlandse Ho ge Commissariaat en beklaagde Jung schlaeger". H.M. de Koningin zal morgen ten paleize Soestdijk de heer Sith U Vum Ko Hau ontvangen ter overhandiging van zijn geloofsbrieven als buitengewoon ge zant en gevolmachtigd minister van Burma in Nederland. Naar wij van Indonesische zijde ver nemen, ligt het in de bedoeling dat de leden van de Indonesische delegatie, de ministers nïr. Anak Agung Gde Agung, Ëkii C\ Een deel der rullye-ryders passeerde van morgen ons land. De eerstedie in de hoofdstad arriveerde was Harts Tak, die worden. werd opgewacht door zijn echtgenote. De heer Tak moest echter weer verder, zpdat er spoedig afscheid genomen moest Soemitro, Leimena en Roem, vrijdag a.s. per vliegtuig naar Djakarta zullen vertrekken voor het uitbrengen van rap port aan de Indonesische regering over de besprekingen in Genève. De advi seurs van de Indonesische delegatie en de leden van de staf zullen in Genève blijven. De Indonesische zaakgelastigde in Den Haag. de heer Kwee Diie Hoo, die gis teren in Genève is aangekomen, heeft besprekingen gevoerd met de leden van de Indonesische delegatie. Hij zal over enkele dagen naar Nederland terugke-' ren. De in de oppositie zijnde nationalis tische partij de P.N.I., heeft een ver klaring uitgegeven, waarin het aftreden van het huidige kabinet wordt geëist, en de vorming van een zakenkabinet, welks enige taak zou zijn de formatie van een nieuw parlement op de grond slag van de onlangs gehouden algemene verkiezingen. Volgens politieke waarnemers worden er thans pogingen gedaan om té komen- tot het vórmen van een coalitierege ring, bestaande uit de nationalisten, de Masjumi en de Nahdatul Ulama, maar zelfs indien een dergelijke coalitie van de drie grootste partijen, zoals deze na de verkiezingen uit de stembus zijn ge komen, niet mogelijk zou zijn, bestaat er volgens deze waarnemers weinig kans dat de communisten, die 20 pet. der uitgebrachte stemmen op zich verenig den, deel zullen uitmaken van de toe komstige regering. (Van een onzer verslaggevers) Bij de aanvang van de vandaag te Utrecht gehouden vergadering van het partij-convent van de A.R. Partij, heeft de voorzitter, mr. A. B. Roosjen, allereerst een woord gesproken ter nagedachtenis van mr. Jacob Adriaan de Wilde, die de vorige week is overleden. „De volgende week", aldus de voorzitter, „op maandag 23 januari, zal het juist tien jaar gelpden zijn, dat de deputatenvergadering voor het eerst na de vrijheid in Tivoli bijeen kwam onder voorzitterschap van mr. J. A. de Wilde. In zijn toespraak tot de depu- taten heeft mr. De Wilde toen gememoreerd de zware verliezen, welke de partij in de afgelopen jaren 'had geleden. Hij noemde de nationale figuur dr. H. Colijn, in ballingschap gestorven. Hij stond stil bij het heengaan van de scherpzinnige jurist met internationale reputatie, prof. dr. V. H. Rutgers, in een Duits gevangenhok weggekwijnd. Hij releveerde de moord op de verzetsman dr. R. J. Dam, rector van het Kamper Gymnasium. Hij herdacht het overlijden van de heer R. A. den Ouden, jarenlang adjunct-secretaris van het Centraal Comité. Zo herdacht mr. De Wilde tien jaar geleden de mannen die gedurende een lange reeks van jaren de A.R. Party gediend hebben op voorname posten. Nu herdenken wij hem zelf, die oe A.R.-zaak welhaast heel zijn leven heeft gediend. Zijn levensgang, aldus mr. Roosjen, behoef ik u niet te tekenen, omdat wie deze levensgang van nabij hebben kunnen volgen, weten, dat hij in toe wijding en ijver voor de A.R.-zaak. waarin hij terecht een nationale zaak zag. voor de door hem gememoreerden niet heeft ondergedaan. Hij heeft zün vaderland op uitnemende wijze ge diend. Als gemeenteraadslid, ais wet houder, als Md van de Tweede en Eerste Kamer, als minister van Bin nenlandse Zaken, en als minister van Financiën stelde hij zijn rijke gaven en vele talenten in dienst van land en volk en in iedere functie door hem vervuld, openbaarde hij zich als een drager van beginselen, een man met een krachtig geloof en levensovertui ging, een evangeliebelijder. Zijn geloof was zijn krachtige steun in moeilijke tijden. In gevangenschap in de kampen van SchoorI, Haaren en St. Michielsgestel was hij door zijn blij moedig optimisme een steun voor zijn lotgenoten. Het spreekt vanzelf, dat een Man met zulke eminente kwali teiten een belangrijke plaats innam In het organisatieleven van de A.R. Party. Bijna 30 jaar lang. is hy vice-voor- zitter geweest van het Centraal Co mité, en hij, die in het geboortejaar van de A.R. Partijorganisatie het le venslicht aanschouwde, werd op het 75-jarige jubileum van deze organi satie benoemd tot ere-lid. van het Centraal Comité. De laatste jaren was hij door zijn gezondheidstoestand uit geschakeld, wat het deelnemen aan enige politieke activiteit betreft, maar hij leefde nog hartelijk met alle partij- gebeuren mee. God heeft zijn leven hier op aarde nu afgesneden. De rouwklagers zijn in de straten omgegaan om mededeling te doen van het heengaan op 77-jarige leeftijd van mr. J. A. de Wilde. Er is gerouwd over dit overlijden, ook inde A.R. Partij. Maar naast rouw leeft er ook dank voor het vele wat onze partij in het rijke toegewijde leven van mr. De Wilde werd geschonken. Wij wil len op deze plaats onze hartelijke deelneming betuigen met de weduwe en de kinderen van onze heengegane vriend. Moge zij troost vinden in de wetenschap, dat de geliefde, die zij moesten missen, een plaats bereid werd in het Euwig Huis, het Vader huis dat Boven is. De A.R. Party 2al de oud-gardist niet vergeten. Voorts werd herdacht; de heer C. G. de Jong uit Almkerk, die namens öe Kamercentrale Den Bosch jaren lang zitting had in het Centraal Co mité. Ook zijn arbeid herdenken wij in dankbaarheid. De vergadering werd bijgewoond door de A.R.-ministers, mr. JV Algera en prof. dr. J. Zijlstra. Hierna werd overgegaan, tot. de be handeling var. het program van actie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1