Euratom SER-commissie brengt rapport uit Ook advies Stichting van de Arbeid gereed Buitenlandse reders profiteren van bouwcapaciteit der Nederlandse werven Storm hield huis onder dertig woonschepen in Amsterdam Onlusten te Bombay worden heviger VEERTIENDE JAARGANG No. 3288 Weerbericht Stndentenorkest Koopvaardijschepen met atoomkracht? Vliegtuigramp in Tsjechoslowakije Strijd om aanleg int. luchthaven Damascus Koningin bezocht tentoonstelling „Avicultura" Boemerang Katoenpakhuizen brand Harahap over de onderhandelingen Precisietijdsein in de radio W eeroverzicht f - lókm* ZATERDAG 21 JANUARI 1956 Boelganin houdt rust f5 ri m „Rampendienst" moest hulp verlenen Loodsdiensten gestaakt Index levensonderhoud niet gestegen Engels schip raakte bij Schiedam aan lager wal België en Deltaplan (Van onze parlementaire redacteur) HET RAPPORT dat de commissie voor lonen en prijzen uit de Sociaal economische raad heeft uitgebracht over de vraag of er voor 1955 en 1956 mede gelet op de invoering van de wet op de oudedagsvoorziening en de verhoging van de huren met 25 procent op 1 januari 1957 nog ruimte is voer verbetering van de arbeidslonen sal op vrijdag 27 januari a.s. in de besloten zitting van de S.E.R. worden behandeld. De commissie van deskundigen uit de Stichting voor de Arbeid is gereed gekomen met haar conceptadvies over de spelregels die bij de in te voeren vrijere loonvorming gehanteerd dienen te worden. De Stichting van de Arbeid zal dit conceptadvies op vrijdag 3 februari behandelen. (Van onze Haagse redacteur) Het is te betreuren, dat het beleid van de Nederlandse regering het mogelijk heeft gemaakt, dat buitenlandse reders hebben kunnen profiteren van een belangrijk deel van de bouwcapaciteit van de Nederlandse werven in de jaren, dat de Nederlandse vloot deze werven broodnodig zal hebben. Onvermijdelijk zal hiervan het gevolg zijn, dat de Nederlandse reders straks hun schepen in het buitenland zullen moeten bestellen, waardoor het practisch zeker is, dat zij veel duurder' zullen uitkomen. De Nederlandse export is hier zodanig bevorderd, dat er een grote import tegenover zal komen te staan, waardoor het voordeel van de export niet alleen verloren gaat, maar waarvan misschien zelfs verlies aan deviezen het gevolg zal zijn. Dit verklaaide de directeur van de Kon. Rotterdamse Lloyd, ir. L. P. Ruys vrijdagmiddag m Verkeers-instituut in Den Haag. 22 Doden (0) Zie verder pagina 15 Bejaarde wielrijder overreden Uit winst gefinancierd TA E storm heeft bewoners len begrip *oor progressie*» tlamesscfioeiwn vannacht de van de ongeveer dertig woonschepen in de afge-' legen Vlothaven bij de grote Elektrische Centrale in Amster dam-West op wrede manier uit hun slaap gerukt. Tegen middernacht deed het water, tot wilde golven opge- zwiept, binnen korte tijd -drie woonarken gedeeltelijk zinken. Deze schepen lagen tegen de oost zijde van de haven, die de volle laag van de storm kreeg. Geheel zinken konden de arken niet want zij werden tegen de stenen schceiing gedrukt en bleven hierop rusten. Westduitse communistische partijsecretaris in arrest Rotterdam; Witte de Withstraat 80 Telef. I15¥00 U Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19,30 Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 '»-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 1118S2 Adm, Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19 30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 5,26 por maand 6.75 per kwartaal Losse «immers 18 oent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot zondagavond. ONBESTENDIG. Aanvankelijk wvaar bewolkt met regen, later op klaringen en enkele verspreide buien. Matige tot krachtige, tydeljjk wellicht stormachtige wind tussen raid en west. Morgen overdag iets kouder. ZON EN MAAN 33 januari: zon op 8 27, onder 17.10; maan op 13 58. onder 3.13, 28 januari: zon op 8.36, onder 17.12; maan op 12 43. onder 4.29 Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE organisatorische opzet van de v. ,m cie verklaring van Parijs voorgestelde atoomgemeenschap is jeer eenvoudig. In grote lijnen komt xy overeen met de organisatie van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal: een Hoge Autoriteit, hier Com missie genoemd, een Raad van Minis ters, een Parlement, een Gerechtshoi en een Raadgevend Comité uit hei bedrijfsleven. Voorgesteld wordt om het Parlement en het Gerechtshof van de Kolen- en Staalgemeenschap tevens Parlement er, Gerechtshof voor de atoomgemeen- ichap te doen zijn. Het Parlement zal dan echter moeten worden uitgebreid Dit organisatievoorstel geeft geen aanleiding tot uitvoerig commentaar. Het heeft zijn mogelijkheden reeds be wezen mi de Kolen- en Staalgemeen schap. ER zijn wel een aantal andere pun ten, die de aandacht verdienen. In de eerste plaats is daar het punt dat de voorgestelde atoomgemeenschap zich uitsluitend bezig zal houden met d« toepassing van de atoomindustrie voor vreedzame doeleinden. De gemeenschap zal het dus niet mogelijk maken atoombommen en an dere atomische wapens te vervaar digen. BU bepaalde groepen, de Duitse aocialisten en ook zeer vele Fransen, is dit een zeer principieel punt. Naar onze mening is er geen reden waarom een Europese atoomgemeenschap zich aan een eenzijdige atomische ontwa pening zou moeten binden. Maar bet probleem ligt in dit concrete geval toch anders. De bewapeningspolitiek is namelijk iets dat sinds hèt verwerpen van de EJD.G. geheel uit de sfeer van de Europese federatieve gedachte it verdwenen. De bewapeningspolitiek en de defensie zijn op het ogenblik aller eerst zaken van de afzonderlijke lan den zelf, die zij gezamenlijk behartigen ie de Navo en in de Westeuropeae Unie. De bewapeningspolitiek en met name de atoombewapeningspolitiek is dus bij andere verdragen en In andere organisatievormen geregeld. Het is derhalve redelijk en juist om deze kwestie ten aanzien van deze gemeenschap uit te sluiten. Het enige waarvoor moest worden gewaakt was dat men in de argumenten waarom men hier alleen de toepassing voor vreed- aama doeleinden voorstelde geen rede natie» soe gebruiken, die de in de Navo en de W.E.U. aanvaarde politiek ■ouden tegenspreken. En dat is in orde, EEN ander niet minder belangrijk punt is bet voorstel om de atoom brandstof niet in particuliere eigen dom te geven, maar die in handen van de gemeenschap te houden. De reden van dit voorstel is gelegen in bet feit dat de atoombrandstof een allerverschrikkelijkst gevaarlijk goed is, dat, in verkeerde handen gekomen, de grootste rampen kan veroorzaken. Er moet dus de' scherpst mogelijke controle zijn. De meest afdoende cca- trolemogelijkheid biedt het houden van de eigendom der brandstof in handen van de gemeenschap. Daarbij is het niet de bedoeling dat de gemeenschap ook de reactoren waarin de atoomenergie opgewekt wordt in eigendom zal be zitten. Het wordt mogelijk dat particuliere maatschappijen dit doen. Zij kunnen dan, tegen betaling, de atoombrandstof van de gemeenschap ontvangen, welke brandstof ook gedurende de transfor matie eigendom van de" gemeenschap blijft. Maar het produkt van het trans formatieproces, evenals het bedrijf van het transformeren kan in particuliere handen zijn. Wij menen dat dit een goede vorm is om de gevaren, aan dit bedrijf ver bonden, te neutraliseren zonder dat men de socialisatie van het bedrijfs leven in de hand werkt. Er moet daarbij zekerheid zijn dat de autorisatie, die uiteraard nodig is om een atoombedrijf op te richten, aan objectieve zakelijke normen ge bonden is en ook dat het terbeschik- kingstellen van atoombrandstof aan degelijke normen zal" zijn gebonden. Beide punten zijn uitdrukkelijk aldus gesteld. TEN slotte is er de vraag hoe het nu verder met dit voorstel, dat, al is het door politici gedaan, toch een voorstel van particulieren is, moet gaan. Het is de bedoeling dat de voorstel lers ieder in hun eigen land dit plan aan de goedkeuring van hun parle ment zullen onderwerpen. Dat kan. in verband met verschillen in constitutionele gebruiken en bepa lingen, niet in ieder land zo maar ge beuren. In Nederland is zulk een handelwijze zelfs in het geheel niet gebruikelijk. Waarschijnlijk zal het voor ons het beste zijn als bij het binnenkort in uit zicht gestelde integratiedebat, een motie wordt ingediend, waarin de hoofdgedachten van de verklaring vau Parüs zijn vervat. En men zou dan de Regering kunnen uitnodigen om stap pen te ondernemen, om in samenwer king met andere regeringen In deze geest tot stichting van een atoomge meenschap te geraken. De politieke raadgevende commissie van het pact van Warschau, de Oost- europese defensie-organisatie, zal op 27 januari in Praag bijeenkomen, aldus meldt het Tsjechoslowaakse persbureau „Ceteka". Aanpassing van lonen: vier mogelijkheden (Van een onzer verslaggevers) H.M. de Koningin heeft gisteravond het concert bezocht, dat het Nederlands Studentenorkest ter ere van het tienja rig bestaan van de Nederlandse Studen tenraad in Tivoli te Utrecht gaf. Ook de ministers S. L. Mansholt en prof. dr. W. J. A. Kernkamp, alsmede staats secretaris mejuffrouw dr. A. de Waai en de rectores magniflci van de Neder landse universiteiten woonden de uitvoe ring bij. De opbrengst van het concert was be stemd voor het Nederlands Studentensa natorium, evenals de opbrengst van de andere concerten die het orkest m de komende weken in Nederland en België geeft. Tijdens de pauze liet de Koningin o.a. de dirigent van het orkest, Jan Brussen de solist Herman Krebbers, de concert- meesier en vele muzikanten aan zich voorstellen, alsmede de leden van het bestuur van de Nederlandse Studenten raad. Tijdens d« langdurig» pauze bood de praeses van de Bond van Vrouwelijke Studentenverenigingen.' mejuffrouw E, Arisen, een boeket fresia's aan. Er bestaat goede hoop dat de rege ring gelijktijdig het „ruimte-advies" van de S.E.R. en het „spelregel-ad vies" van de Stichting van de Arbeid bij haar besluitvorming zal kunnen wegen. De vrees dat het kabinet ten gevolge van het feit dat het niet de beschikking heeft over het advies inza ke de spelregels voor de vrijere loon vorming genoopt zou zijn de invoering van de bedrijfstaksgewijze loonvorming op te schorten, is dus ongegrond. De commissie voor lonen en prijzen uit de S.E.R. is in haar rapport tot de conclusie gekomen dat de achterstand die er ten aanzien van de arbeidslonen te constateren valt op verschillende wij ze kan worden berekend en kan wor den weggewerkt. De standpunten in de ze commissie lopen ver uiteen ten ge volge van de omstandigheid dat de achterstand op drie manieren is bere kend bij twee methoden van bere kening gaat men uit van de basisge gevens 19491952 en bij de derde me thode van de basisgegevens op 1 ok tober 1954 is het resultaat even eens verschillend. Er zijn vier moge lijkheden aangegeven om de achter stand weg »e werken: 1. Een uitkering ie ééns met name voor 1954: 2. Een tijdelijk» verhoging van de ver eveningsheffing; Ir. Ruys doelde op de bouworders voor tenminste 21 Griekse en 8 Noorse schepen, die van het Nederlandse beleid het gevolg zijn geweest. De Griekse schepen zullen voor een groot deel on der Panamese vlag gaan varen en daar door een gevaarlijke concurrentie voor de Nederlandse vloot zijn. Ir. Ruys wees er op, dat een studie commissie heeft geconcludeerd, dat voor de jaren 19581965 nog zeer omvangrij. ke bestellingen nodig zijn om de positie van de Nederlandse vloot te verbeteren. De Nederlandse scheepsbomvindustrie kon dus redelijkerwijze verwachten voor een zeer belangrijk deel gedekt te zijn door opdrachten In die jaren. Daarom achtte de heer Ruys het onbegrijpelijk, dat de regering tegelijkertijd door het verstrekken van garanties, die het be drijfsleven niet zou willen of kunnen geven en door het deelnemen van een semi-overheidsinstelling aan het verle nen van enorme eredieten, die door deze garanties worden gedekt, buiten landse reders de gelegenheid heeft ge geven de bouwcapaciteit van de Neder landse werven te bezetten. ,,De conjunctuur in de scheepsbouw is momenteel zo overspannen, dat niet eens meer de werfcapaciteit, maar de arbeidscapaciteit bepalend is voor het aantal opdrachten, dat kan worden aan vaard Indien echter de regering ge meend heeft op deze wijze op de lange duur vaste afzetmarkten te hebben ge opend. vergist zij zich, naar mijn rae- In het Tatra-gebergte in het noorden van Tsjechoslowakije is een tweemoto- rig vliegtuig van de Tsjechoslowaakse luchtvaartmaatschappij neergestort. Twee en twintig inzittenden kwamen om het leven, vier werden gewond. Het wrak van het toestel is teruggevonden nabij het dorp Torysky in het gebied van Levoca. een rede voor het Nederlands ning, sterk. De internationale reders zullen m.i. altijd bestellen daar, waar zij de beste opleveringstermijn en de beste prijzen kunnen bedingen", aldus ir. Ruys. De Tsjechoslowaakse regering concur reert met Scandinavische, Nederlandse en Zwitserse luchtvaartmaatschappijen voor het verkrijgen van een contract voor de aanleg van een internationaie luchthaven bij Damascus. De Tsjechische legatie heeft donder dag om inlichtingen verzocht, opdat een gedetailleerde offerte gedaan kan wor den. Volgens de woordvoerders willen de Nederlandse, Scandinavische en Zwit serse handelsattaehés echter reeds nu goedkeuring krijgen voor een coöpera tief bouwplan. Volgens dit plan zouden de KLM. de Swissair, en de SAS de luchthaven aan leggen in ruil voor het exclusieve recht er gedurende tien jaren van gebruik te maken. Deze maatschappijen zouden Syrische luchtvaarttechnici opleiden, die het veld 'dan na die perioden zouden kunnen exploiteren. Bij het per rijwiel oversteken van de Torenlaan >n Baarn is de 70-jarige heer J. van der Hout, gepensionneerd school hoofd, gistermiddag aangereden door een personenauto. Met zware verwon dingen werd de bejaarde wielrijder naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij enkele ogenblikken later overleed. „In woede" 'n Man van Sydney het vertel dat sy vrou hom met die tuinslang natgespuit het, en dat sy hom gegooi het met 'n emmer vol on kruid, twee grasstoeltjies, 'n asbak, 'n strykyster en 'n draagbare radio. Sy het sy broek stukkend gesny. Die hof het die vrou gewaarsku en haar met A 52 beboet. (Uit „Die Volksgenoot") 3. Gedifferentieerde of bedrijfstaksgewij ze loonsverhoging: 4. Verhoging van de richtlijnen of een algemene loonronde. Een uitkering in eens /oor 1955 heeft het economisch voordeel dat deze uit de winst zou moeten worden gefinan cierd en geen prijsverhoging tot gevolg zou hebben en voorts het sociale voor deel dat de uitkomsten van het bedrijf met de arbeiders worden gedeeld. Voor 1956 blijven de drie overige mo gelijkheden over, al cxf niet en meer of minder gecombineerd. Wat de tijde lijke verhoging van de vereveningshef fing betreft daarbij wordt uitgegaan van het feit dat op 1 januari 1957 de wet op de oudedagsvoorziening wordt ingevoerd en een huurverhoging van 25 pet moet worden opgevangen, in totaal te compenseren door 6% en 2 is 8 pet loonsverhoging. Ook wanneer men voor 1956 rekenen mag op een geringe produktiviteitsverhoging, die een loons verhoging verantwoord maakt, valt er toch nog iets te overbruggen. Daarom zou een tijdelijke verhoging van de ver eveningsheffing van 4 op 6 pet gesug gereerd worden waïrdoor de bovenge noemde belangrijke s sociale maatrege len: de invoering van de oudedagsvoor ziening en de verhoging van de huren met 25 pet geruisloos kunnen plaats vinden, door op 1 januari 1957 de ver- eveningsheffmg van 6 pet af te schaf fen en de lonen met 6 pet te verho gen. De verhoging van de verevenings heffing tot 1 januari 1957 heeft een gunstig monetair gevolg want er wordt gedurende 1956 een belangrijk geldbe drag aan de circulatie onttrokken. Het rapport van de commissie van lonen en prijzen uit de S.E.R. staat sympatiek tegenover deze gedachte. Wij wijzen er op dat de S.E.R. tot taak heeft de re gering een economische analyse te ge ven, terwijl de Stichting van de Arbeid de instantie is die regering adviezen ten aanzien van de beleidsbeslissingen geeft. Na het uitbrengen van het advies door de S.E.R. zal de regering zich waar schijnlijk tot de Stichting van de Ar beid wenden om haar advies te vra gen over de keuze welke zij zal moeten maken uit de vier bestedingsmogelijk heden die de commissie van de lonen en prijzen uit de S.E.R. heeft opge somd. Robine en Rudolf Kuipers, kinderen van de voorzitter, boden de Koningin man den met eieren aan. Koningin Juliana keerde vanmiddag met twee mandjes eieren van Den Haag naar Soestdljk terug. Die eieren waren haar ten geschenke aangeboden op de 60-ste tentoonstelling van pluimvee en konijnen van de Koninklijke Nederland se Vereniging „Avicultura". H.M. arriveerde om half drie bij de Houtrusthailen in gezelschap van dame du palais mevrouw L. A. J„ Baronesse de Smeth, geb. baronesse van Pallandt, haar particulier secretaris W. J. baron Van Heeckeren van Molecaten en ka merheer in buitengewone dienst mr. dr. I. G. van Maasdijk. Zij werd ontvangen door burgemees ter mr. F. M. A. Schokking, door de Commissaris der Koningin in Zuid-Hol land mr. J. Klaasesz, door de heer J. B. W. A. Giesbers, voorzitter van Avi cultura en door de vice-voorzitter dr. K. W. A. Kuipers. H.M. de Koningin maakte onder des kundige leiding een rondgang over de tentoonstelling en toonde zich zeer ge ïnteresseerd in de geëxposeerde dieren. Na afloop der bezichtiging gebruikte zij de thee in de rotonde, waar een aan tal buitenlandse gasten werd voorgesteld. Omstreeks kwart voor vier verliet de Koningin het tentoonstellingsgebouw. Labour heeft van een heel hoge to ren geblazen, m December, toen duide lijk werd, wat er met oud Engels oor- logsmaterieel gebeurd was. Via Ant werpen naar Egypte vertrokken, en ze ker niet als landbouwtractors! De socialistische „Daily Herald" be leefde toen gouaen dagen: De conser vatieve regering speelde op de meest verderfelijke wijze hand-in-hand met de wapenavonturiers, die niet malen om tranen, bloed en dood. En leider Gaitskell, de mantel van Attlee nauwelijks om zijn schouders, zag hier vlot zijn grote kans. Op scher pe wijze werd de regering ter verant woording geroepen. Nu is er het Witboek over dez» kwestie. En nu is Labour merkwaardig stil geworden. Van een motie van afkeuring, met het indienen waarvan werd gedreigd, wordt niet meer gerept. Waarom? Om de getallen, die in het Witboek worden gepubliceerd. Deze getallen maken duidelijk, dat de grote verkoper van wapens aan bui tenlandse regeringen en anderen is ge weest: de Labour-regering. Haar ge tal heeft een cijfer meer dan dat der conservatieve regering. Labourbewind: 738.066.000 en conservatief bewind 72.481.000. Wat betekent dit? De boemerang! In Moskou 'is officieel meegedeeld, dat premier Boelganin thans rust houdt bui ten de Smvjetrussische hoofdstad. Een officiële woordvoerder wilde niets aan deze mededeling toevoegen. Boelganin was sedert 3 januari niet meer in het openbaar gezien en men nam algemeen aan, dat hij ziek was. Advertentie O Sinds gisteravond zijn de loodsdien sten Hoek van Holland. IJmuiden, Wielingen en Oostgat, tijdelijk voor alle schepen gestaakt. Bij Hoek van Holland had de storm een windkracht van circa tachtig kilo meter per uur. Oproerige menigten trokken gister avond door het verduisterde Bombay. Stenen werden geworpen naar de zich wanhopige verwerende politie, terwijl vernielde winkels geplunderd en men sen met messen gestoken werden. De autoriteiten, die het te druk hebben om het dodencijfer nauwkeu rig op te stellen, verklaren, dat in de vijf dagen van woeste terreur ten minste 39 personen omgekomen zijn. Verwacht wordt echter, dat het cijfer in werkelijkheid veel hoger ligt. Gouverneur Harekrushna Mahtab, gou verneur van de staal Bombay, heed tij dens een bijeenkomst van vooraanstaan de burgers verklaard, dat de golf van gewelddaden zijn weerga niet kent in de geschiedenis van Bombay de op een na grootste stad van India En terwijl het plunderen en het schie ten na zonsondergang ononderbroken voortgingen bleek, dat de oproerkraaiers grotendeels Marathi's, waarvan er in de stad 11.5 miljoen wonen zich steeds feller begonnen te keren tegen de Guje- ratie-sekte, waarvan velen alles op alies zetten om uit de stad te vluchten. De oproerkraaiers trekken zich niets aan van de pleidooien der linkse ele menten om zich kalm te houden. Zaterdagmorgen vroeg hebben oproeri ge menigten in de stad katoenpakhuizen m brand gestoken. Met de politie, die trachtte een einde te maken aan de ge welddaden, werden verwoede gevechten geleverd. Zestien brandspuiten probeerden de felle branden in de wijk der katoenpak huizen meester te worden, terwijl 5.000 oproerkraaiers samenkwamen bij het eindpunt van de tramlijn naar Maza- gaon. De onlusten te Bombay duren thans reeds zeven dagen. In de stad worden berichten ontvangen over gewelddaden uit de omliggende gebieden. Te Nasik, 150 km Noord-Oostelijk van Bombay vuurde de politie op de me nigte die 20 winkels plunderde. Naderhand zijn troepen uit een nabu rige garnizoensstad naar Nasik gestuurd om de drukkerij te beschermen, waar het Indische bankpapier gemaakt wordt. Te Kalachowski heeft de politie acht personen doodgeschoten en vele andere gewond toen duizenden opstandige Mara thi's uiteengejaagd werden. De Indonessiche minister-president Burhanuddin Harahap heeft medege deeld, dat de parafering van de resul taten van het overleg tussen Nederland en Indonesië te Geneve, binnen een maand zou kunnen geschieden. Onmid dellijk daarna zal de regering de over eenkomst aan het parlement voorleg gen. Harahap zeide verder, dat de hervat ting van het overleg met betrekking tot de parafering afhankelijk is van de Ne derlanders De Indonesische delegatie zal. aldus Harahap, hierover zo spoedig mogelijk contact opnemen met de Ne derlandse delegatie. Op een vraag, of de Indonesische re gering aan het voorlopige parlement een ver trouwensuitspraak zal vragen aangaande het overleg te Geneve ant woordde Harahap» dat het kabinet deze vraag nog niet in beschouwing heeft ge nomen. Een dezer schenen was nog geheel nieuw en onbewoond, maar van de beide andere schepen werden de be ivoners door de politie naar het bureau Spaarndammerstraat gebracht en daar door ambtenaren van de onlangs in het leven geroepen „Rampendienst" van de Gemeentelijke Dienst van So ciale Zaken aan huisvesting in een hotel geholpen. Het betrof hier mevr. Van der Oevelen met drie kinderen twee jaar, een jaar en zes maanden en het echtpaar J. G. Heinhuis. De heer Van der Oevelen bleef in de Vlothaven bij zijn woning achter. Zijn echtgenote en de drie kinderen wer den door de agenten Brandsma en Rademaker van „vijf-maal-acht" uit hun benarde positie bevryd. Het reddingswerk verliep nogal moeilijk, want er loopt aan de onver lichte Oostzijde van de haven slechts een smal, modderig en onbegaanbaar pad. Twaalf andere woonschepen wer den door de bewoners uit eigen bewe ging verlaten, omdat de situatie kri tiek leek. Om drie uur 's nachts ech ter werd de storm minder en nadat de Rijkspolitie te water schip na schip had gecontroleerd en eventueel stevi ger had gemeerd, keerde de rust in Helmut Schulte, secretaris voor het district Dortmund van de Weslduitse communistiscne partij, is gearresteerd op verdenking van spionnage. Sehulte zou achter bepaalde staatsgeheimen heb ben willen komen. De openbare aanklager te Dortmund, die dit heeft medegedeeld, voegde er nog aan toe, dat geen nadere bijzonder heden konden worden verstrekt, omat het gevaar oestond. dat gepoogd zou worden met het bewijsmateriaal te knoeien. Er komt een precisietijdsein in de radio. Het bestaat uit zes korte fluitto nen met tussenruimten van een secon de. Het einde van de laatste fluittoon geeft de tijd nauwkeurig aan. Het precisietijdsein komt in de pro gramma's van Avro. Vara en VPRO om 12.00. 20.00 en 23.00. In de pro gramma's van KRO en NCRV om 9.00 (behalve op zondag) 19.00 ttui en 23 00 uur, Het zal a.s. zondag voor het eerst worden uitgezonden. Het totaal-prijsindexcijfer voor het levensonderhoud onderging tussen 15 no vember en 15 december 1955 geen wijzi ging. Het bleef 105 (basis 1951 is 100). Ook het indexcijfer voor de groep voe dingsmiddelen veranderde niet. Binnen deze groep vertoonde het indexcijfer voor groenten een lichte stijging. Voor fruit, thee en koffie daarentegen deden zich dalingen voor. Voor de niet-voedingsmiddelen wer den geen prijswijzigingen van beteke nis geregistreerd. Het interim-prijsindexcijfer voor het gezinsverbruik op basis 1949 is 100, kwam door de dalingen in de voedings sector van 126 op 125. Zoals reeds is be kendgemaakt ral met ingang van 1956 de samenstelling van de interimreeks wor den gestaakt. de haven weer. Langzamerhand zag men op vele scheepjes, waarvan de bewoners urenlang bezig waren, ge-, weest met het opdweilen van binnen-' stromend water» de lampen .uitgaan ten teken, dat men zich- ter rusté be gaf. In de meeste gevallen was - het water tussen de betonnen bak- en de houten opbouw door naar binnen "ge drongen. Op een schip hadden"de'be-' woners in enkele uren tijds 15 grote emmers water opgedweild. Enkele scheepjes waren in de storm.' losgeslagen en in de Noordoosthoekv van de haven, by elkaar gedreven.' Het gerucht, dat ook aan de Westzijde van de haven een woonark, de „Ma pion", in gevaar zou verkeren, bleek' bij een nader onderzoek onjuist te zijn. Het lid van de Amsterdamse ge meenteraad, de heer S. Herfst (voorzit ter van de P.v.d.A.-fractie) heeft van ochtend schriftelijk een drietal vragen, tot B. en W. gericht, waarin hij o.m. informeert, of B. en W. kunnen mee delen of het zinken der 'drie woonsche pen een gevolg is van het ontbreken van voldoende beveiliging tegen hoge golfslag, waarop reeds eerder de aan dacht is gevestigd bij het behandelen van een adres van bewoners van deze woonschepen ia de raad. - - Wanneer deze vraag bevestigend moet" worden beantwoord, vraagt de heer Herfst, of B. en W. kunnen mededelen, welke maatregelen zij met spoed zullen treffen, om aan deze gevaarlijke toe stand een einde te maken. Het 7848 b.r. ton grote schip „Templs Lane", dat van 18 januari af voor repa ratie heeft gelegen b« de Rotterdamse Droogdok Maatschappij, heeft gister middag b|j het uitvaren machineschade gekregen. Het is omstreeks vyf uur tegen de glooiing van de kop van de Wilhelm inaha ven te Schiedam gelo pen. Het schip was bezig op eigen kracht uit te varen. Het voer in ballast en zou naar Le Havre gaan. Het is eigendom van Lambert Bros Ltd te Londen en in 1954 gebouwd. Nadat de machineschade zich voor deed werd het schip onbestuurbaar. Vijf sleepboten hebben de ..Temple Lane" omstreeks zeven uur vlotge- sleept. Vier van L. Smit en Go's Inter nationale Sleepdienst en een sleepboot van P. Smit Jr. De ..Temple Lane" is naai de Waalhaven aeoracht: daar heeft personeel van de firma Ruys en C„ agente voor Lambert Bros Ltd. een onderzoek ingesteld. Volgens het Belgische dagblad Le Soir onderzoekt het Waterbouwkundig Laboratorium te Antwerpen thans de technische problemen van het Neder landse Deltaplan. Ket blad weet te be richten dat de Belgische regering een beroep heeft gedaan op een Zweedse technicus, die een bijzonder aspect van het plan, namelijk de invloed van de winden en van de vloed op de Sehel- demonding, zal bestuderen. De Bilt, zaterdag 10 uur: In de s afgelopen 24 uur trok een diepe depressie via Schotland en het noorden van de Noordzee naai Zuid- Noorwegeo en het Skagerrak, Het fronf van deze depressie passeerde- vannacht met regen ons land. De wind nam daarbij tot stormkracht toe. Een randstorinp, van de depressie ver oorzaakte in de nanacht en ochtend een zware storm in het Waddengebied en de Duitse Bocht, Daarbij kwamen gemiddelde windsnelheden van om streeks 100 km. per uur voor. Intus sen kwam aan het polaire front op de oceaan alweer een volgende storing tot ontwikkeling. Deze naderde -van morgen Ierland en werd voorafgegaan door een regenzone. De depressie koerst recht op ons land aa en zal de komende 24 uur het weer beïn vloeden, Vanavond reeds zal de regen» zon» het westen van ons land bereikend

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1