Goof Smit exposeert in C.C.C. êüESHQUT Zn Meubelen-Tapijten - Gordijnen Mathenesserlaan 247 Richtlijnen voor de middenstanders van groeiend Vlaardingen wijk- en centrumwinkels Binnenkort komt havenplan Maassluis ter tafel An óèTfuA^i Als een kleine stad groot wordt ZETHAMETAnv. Raad stelde f 3.614.000 beschikbaar voor uitvoering openbare werken SCHIEDAM D1 E.T.I.-rapportover kooplust Nieuw gebouw voor Groene Kruis IN n MAASSLUIS VLAARDINGEN Hoek van Holland Maasland KERKDIENSTEN Rurgem. Schwartz vraagt ontslag r DE VERPAKKING EN VERSCHEPING GEBR. NIJMAN n.v. J VET/F, PROBLEMEN MAASSLUIS Nieuwjaarsrede wethouder P. v. d. Snoek Noordgeer wordt verlengd garage Plantinga Opbouw ambtenaren in Vlaardingen Reünie van archivarissen 2 TE.OUW Zaterdag 21 januari 1956 Advertmtfa Schiedamse vrouwen krijgen verkeersvoorlichting Ernstige aanrijding AUTOVERHUURBEDRIJF LINKELS FORD NEW ANGLIA 5.— per dag - 5 et. per km NEW PREFECT 6.— per dag 6 et. per km Bij zilveren jubileum Slachtoffer van rukwind Binnenbrandje Prof. Zuidema komt spreken op A.R. jeugdavond Paasveetentoonstelling Burgerlijke stand van Schiedam m OUD IJZER Om gezondheidsredenen VLAARDINGEN ontwikkelt zich reeds tien jaren lang in snel tempo. De beweging die door haar opmerkelijke uitbreiding in de oude stad is gebracht, zal nog lang krachtig doorzetten en mo gelijk gaandeweg nog meer snelheid verwerven. Vele problemen gaan een belangrijke rol speler, wanneer een kleine stad, die eeuwen klein geweest is, een grote moet worden, vooral wanneer dat moet geschieden in een kort tijdsbestek. Vele facetten van de uiterst ge compliceerde problematieg in Vlaardingen zijn ook in onze kolommen aan de orde geweest In de vrijdagavond gehouden raadsvergadering heeft de loco- burgemeester, wethouder P. van der Snoek in zjjn nieuwjaarsrede een terugblik geworpen op het afgesloten jaar. Na een algemeen overzicht te hebben gegeven, constateerde hjj, dat, hoewel de vesti ging van nieuwe industrieën in het afgelopen jaar die van vorige jaren heeft overtroffen, de verwachtingen te dien aanzien niet ten volle zijn beantwoord. Niettemin is veertien maal een perceel grond in de Kapelpolder verkocht ten behoeve van de stichting van een nieuw bedrijfsgebouw dan wel tot uitbreiding van die bedrqvén. Begonnen werd met de bouw van de tweede serie gemeentelijke industriehallen. Een gedeelte hiervan is reeds gereed en bij de huur der in gebruik. j J Burgerlijke stand van Vlaardingen Winkeldichtheid Buiten de stad J. H. Kloet, directeur gemeentewerken Centrumivinkels Eerste paal geslagen Nieuwe Geref. school achter gINDS het Cultureel Contact Centrum aan de Lange Kerk straat 34 te Schiedam in het buitengewoon aantrekkelijke boven zaaltje exposities or ganiseert, is Schiedam niet meer verstoken geweest van de verschillende uitin gen der moderne kunst. Het leek zelfs min of meer over te slaan, want in dezelfde periode heeft het Stedelijke Museum zijn eerste moderne tentoonstelling gehad, waar zeer bijzonder werk van Jaap Nan- ninga te zien was. Dit baarde destijds nogal wat opzien. Op donderdag 2 februari om half drie en om 8 uur zal het hoofd van de verkeerspolitie te Schiedam, inspecteur J. J. Knook, in het gebouw Arcade lantaarnplaatjes laten zien over het on derwerp: Hoe men in het verkeer niet moet reageren. Bij de plaatjes zal een toelichting worden gegeven. Bovendien kunnen vragen gesteld worden waarbij de plaatselijke moeilijkheden ter sprake kunnen worden gebracht. Deze bijeenkomsten worden georgani seerd door het Centraal Vrouwencomité te Schiedam en zijn toegankelijk voor de leden van de Vrouwenorganisaties met introducé's. Aan het eind van de bijeenkomsten zal een hersengymnastiekwedstrijd wor den gehouden, waarbij zal worden uit gemaakt, wie de knapste vrouw, uiter aard op het gebied van de kennis der verkeersregels, in het verkeer is. Doordat de heer K. H, zijn auto on voorzichtig keerde op de Rotterdamse- dijk te Schiedam, kwam hij in aanrij ding met de motorrijder J.P.K. uit Rotterdam. De bestuurder van de motor werd overgebracht naar het Coolsingelzieken huis te Rotterdam. Met een gebroken knieschijf werd hij vandaar naar zijn woning gebracht. De duo-berijder J. Z. kreeg wonden aan het gelaat. De motor werd zwaar de auto licht beschadigd. Met het Cultureel Contact Centrum is dat anders. Hier verwachtte het publiek stilzwijgend .geen tradities en hier kon men het dus wagen in zee te gaan met Karei Appel cn Eugène Brandts. Of met Gooi Smit, zoals dat tot 4 febru ari het geval is. groot probleem: er is namelijk in feite niets over te zeggen. Niets belang' rijks althans. Goof Smit schildert, schil dert veel en wellicht schildert hij ook nog met liefde. Maar we moeten eerlijk bekennen, dat we in dit werk niets an ders zien, dan een aardige versiering in (vaak te) frisse kleuren. Iets wat dus in een winkel, waar men ook kunst nijverheid verkoopt, uitstekend op zijn plaats is. Het zijn één voor één volkomen ab stracte, soms haast wiskundig even wichtige composities. En dergelijke de coratieve doekjes zijn werkelijk niet in staat ons ook maar een ogenblik van schoonheidsbelevenis te schenken. Wel licht heeft de schilder het anders (en goed) bedoeld, maar dan heeft hij dat op te egocentrische manier gedaan. Wij zijn er tenminste niet in betrokken. Advertentie Kerdhkstr. 26 (Bergpolder) R'dam, Tel. 80647 Niet alle jubilea worden met veel vertoon naar buiten gevierd. Dat was ook niet hel geval bij de afdeling Schie dam van «riet Groene Kruis", die on- Door een rukwind verloor de 24-jarige motorrijder X. v, N. uit Vlaardingen vrijdagavond om 11 uur op de B. K. laan ter hoogte van de Arie Prinslaan te Schiedam de macht over het stuur. Het slachtoffer werd met een ribfrac tuur in het Gemeenteziekenhuis te Vlaardingen opgenomen. Demotor werd licht beschadigd. In de timmermanswerkplaats van P. aan de Zwaansteeg te Schiedam raakte vrijdagmiddag een kist met houtkrullen en zaagsel, die naast een fel brandende kachel stond in brand. De brandweer kwam en bluste in een oogwenk de vlammen. De schade is zeer gering. Het bestuur van de A.R. kiesvereniging „Nederland en Oranje" te Schiedam heeft besloten op maandag 20 februari om 8 uur in de grote zaal-van het Geref. Jeugd huis een A.R. jeugdavond te beleggen. 'Prof. dr. S. U. Zuidema komt spreken over het onderwerp: „De achtergrond van het Herderlijk Schrijven der Ned. Herv. Kerk. speciaal met het oog op de komende verkiezingsstrijd." Op deze avond zijn ook jongeren, niet aangesloten bij J.V. of M.V. welkom. De Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeling Rotterdam, Schie dam en omstreken organiseert haar 86- ste jaarlijkse Paasveetentoonstelling van rundvee, schapen, varkens, geiten en paarden te Rotterdam op 20 maart 1956. De inschrijving sluit op 28 febru ari voor fokvee en de verdere inschrij vingen word~> gesloten op 6 maart a.s. De besturei. van het Schapenstam boek, het Groct-Yorkshire-varkensstam- boek en het Paardenstamboek bevelen inzendingen aan blijkens het gereed ge komen vraagprogramma. Het aangevoerde rundvee moet voor zien zijn van geldige mond- en klauw zeer vervoerbewijzen. De inschrijving kan plaats vinden in de gebruikelijke rubrieken. Het aantal prijzen, waaronder fraaie medailles in goud, is zeer aantrekkelijk. Te Rotterdam wordt op 28 februari a.s. en 6 maart op de veemarkt gele genheid tot inschrijving geboden, verde re informaties bij de secretaris van de tentoonstellingscommissie, de heer C. Poot, Overschieseweg 73 Rotterdam- West 2, tel. 83661. Medische dienst De medische dienst te Schiedam wordt op zondag 22 januari waar- Benomen door de volgende artsen: Hout- apotheek firma Goudka. Hoogstraat 28, ook jJ G. de Maeyer, Burg. Knappertiaan 30 tel. 88103 en L. B. E van Hoogen- huyze, Nassaulasn 59. tel 08067. Geopend is apotheek firma Couka, Hoogstraat 29, ook gedurende de avond- en nachturen van de overige dagen van de week. langs 25 jaar bestond. Het bestuur wist, dat een officiële viering geld kost en het meende, dat het daarvoor benodigde bedrag beter besteed kon worden voor een doel,dat voor de vereniging van belang was. En daar is men volkomen in geslaagd. Van de oprichting af was het kan toor met magazijn ondergebracht in het pand Lange Achterweg 5, welk pand in het geheel niet meer aan de eisen kon voldoen. By het 25-jarig be staan kocht men het pand Lange Nieuw- straat 45 aan, er werd getimmerd en geverfd en thans kon aan de zo lang gekoesterde wens worden voldaan en een eigen gebouw worden betrokken. Een ruim bestuurs-administratieka- mer biedt gelegenheid voor personeel en bestuursvergaderingen. Een uitge breid magazijn van verplegingsartike- len werd op de bovenste verdieping in gericht, de bode-magazijnmeester heeft er een woning en er zijn enkele kamer tjes beschikbaar voor de huisverzorg sters, die buiten de stad wonen en daar dan kunnen slapen. Zo gaat men vol goede moed het tweede tijdperk van 25 jaar in. En welk een enorm sociaal werk werd in de af gelopen periode reeds verricht. Het heeft weinig zin hier alle getallen en cijfers te noemen, maar honderden ge zinnen werden in dagen van ziekte ge holpen met wijkverpleging, huiszorg. Een kraamcentrum werd gesticht, het Fon'dsVoorzorg bood gelegenheid zich tegen zeer lage premie te verzekeren tegen de geldelijke gevolgen .van zie kenhuiskosten. Voor de oorlog werd'de verstrekking van warme voeding aan schoolkinderen door de vereniging in gesteld. Geboren: Anna E. M., d. v. C. J. A. Collenburg en Th. Kónig, Margaretha A„ d. v. S. N. Gouka en M. L. Roijers. Jannie P, d. v. P. v. d. Bend en A. Luijten, Barend F. J„ z. v. F. J. G. Sschrjjver en M. E. C. v. d. Kamp. Overleden: H. van Iwaarden 43 j. v*>vC' Een haven in bedrijf is voor de toe- schoutver altijd fascinerend, daar kunnen de betvoners langs de Nieuwe fPateruteg en vooral ook de Schiedammers van mee spreken. Schepen komen en gaan; kleine havensleepboten zwoegen als dwergen rond de imposante zeereuzen en aan de kaden is het lossen en laden in volle gang. Producten uit alle delen ran de wereld komen over zee naar het kleine Nederland en omgekeerd wordt in Neder land weer voor retourladingen gezorgd. Ook Schiedam levert daarvoor een groot kwantum. Op de foto zien wij twee van de schepen van Schiedamse beurtschip pers, in Schiedam geproduceerde goede ren aanroeren, voor verzending naar een van de andere werelddelen. Advertentie Medische dienst. Deze wordt dit weekeinde te Hoek van Holland waargenomen door dr. Van Lonkhuyzen, Jolinkstraat 2b, tel. 627. MAASLAND. Ned Herv Kerk 10 en 2.30 uur ds Keijzer. Geref Kerk 9.30 en 2 uur ds Potjer. VISMARKTBERICHT ROTTERDAM. ROTTERDAM, 21 januari. Aanvoer van IJmuiden en elders 55 kisten verse zeevis en 120 kg rivierbot. Prijzen: schol middel 5860, klem 4648, schelvis middel 3538, klein 3033. kabel jauw groot 4042. middel 4345. wijting 36 38 per kist; rivierbot 0.750.80. snoek baars 1.601 65 per kg. SCHIEDAM: Herv. Gem Grote kerk 10 uur ds A Hoffman H A. 5 uur ds A Hoffman HA: Nieuwe kerk 10 uur ds Smlds Voor- ber HA H Doop, 5 uur ds Gras; "Wester- kerk 9 en 40.30 uur dr Cazemier HA. 5 uur Cazemier HA; Vredeskerk 9 en 10.45 uur ds Jansen Voorb H A, 7 uur ds Van Bruggen R'dam. Herv (Geref) Evan- gelisa'ie, Gebouw Irene 10 4 uur ds Timmer te Woerden. Geref Kerk Ooster- kerk 10 uur ds Brinkman. 5 uur ds Oom- kes: Plantagekerk 9.30 uur ds Krijger. 4 30 uur ds Brinkman; Julianakerk 10 uur d's Oomkes. 5 uur ds Krijger; Kethel 9.30 uur ds Meyster van R'dam. 2,30 uur ds VXAA'RDÏNGENGrote kerk. Markt Zater dagavond 7.30 Interkerkelijk Avondgebed. Herv Gem Grote kerk 10 uur ds Van Hof van Delfshaven. 5 uur ds Van der Vloed- Maranathazaai (Pr Wilhelmina- schooi, Floreslaan) 10.45 uur ds Van Noort; Wijkgebouw Eltheto (school ThorbecKestr) 10.45 uur ds Schouten; Bethe! ''erk Za- terdagavond 88.43 uur Avondgebed. 10 uur ds Glasbouwer: 7 uur ds Keyzcr van Maasland: Immanuel kerk 10 uur ds Kol- keri prediking met aansluitend Avond maal 7 uur ds Van Noort; Nieuwe kerk 10 uur ds Sirag, 5 uur ds Pod van Drie-1 bergen. Ooen-deur samenkomst. Geref Kerk Oosterkerk 10 uur ds Swen. 5 uu- dr Bos: Landstraatkerk 10 uur ds Zand bergen. 5 uur onbekend: Kuip-rstraatkern 10 uur* onbekend. 5 uur ds Swen; Em- tnauskerk '10 uur dr Bos. 5 uur ds Zand bergen. Geref Gem 10 en 4 uur lees- dienst. Geref Gem in Ned 10 en 5 uur ïeesdlensten. M4ASSLUIS: Ned Herv Kerk 10 uur ds Vo gel. 5 uur ds Meijer: Jeugdkerk (Kleine Kedk 10 uur de neer Van Wasbetk; Kinderkerk (Ons Huis) 10 uur mevr Vol- kerSpijker; Immanuelkerk 9.30 uur ds v. Vollenhoven: 4.30 uur ds Dercksen: Zuider- kerk 9.30 uur ds Dercksen. 4.30 uur ds Van Vollenhoven. Geref Kerk (art 31 k.o.) 8.30 en 2.30 uur ds Venema. Ohr Geref Kerk 10 en 4.30 uur ds Venema Ned Prot Bond 10.16 uur ds Schou- wink van Schiedam. Leger des Heils 10 -uur heiligingsdienst. 6.4S uur openlucht samenkomst op de Markt en 720 uur ver- losslngssamenkomat o.l.v. Envoy Schrale van Den Haag. HOEK VAN HOLLAND: Ned Herv Kerk 10 uur ds Van Offeren. 7 uur ds Groene- wegen uit Den Haag. Geref Kerk 10 4.30 uur ds Ridlmann. Vrijz Herv fj{6 uur da Ba Weerd uit '»-Gravenxande. Advertentie van de inboedel van Gouverneur J. VAN TILBURG, voormalig wet houder van Rotterdam, naar Suri name, werd OOK verzorgd door Voorhaven 7911 Rotterdam Telef. 35015 De laatste jaren is in Vlaardingen wel gebleken, dat het probleem van de mid denstand zeker niet het eenvoudigst op losbare is, vooral omdat hier zoveel traditionele en sterk menselijke facto ren meespelen. Het gaat erom. dat in de nieuwe stad een toestand geschapen moet worden waarbij de hele bevolking zich goed, gemakkelijk en voordelig kan aanschaffen wat nodig is, terwijl de ondernemers voor hun dienstverle ning een behoorlijke beloning ontvangen. Er moest een objectief wetenschappelijk onderzoek komen, waarvan de conclu sies voor alle belanghebbenden aanvaar- baar zouden zijn. Het gemeentebestuur van Vlaardingen en de Kamer van Koophandel bleken bereid met de ge- belangrijkste punten, waaraan dit jaar aandacht moet worden besteed, 'noemde hij de woningbouw. Spreker verwacht te, dat naast de in aanbouw zijnde wo ningen Cl40), spoedig een begin zal wor den gemaakt met de bouw van 24 parti culiere woningen en 60 woningwetwo ningen. Voorts verwachtte hij, dat in de loop van dit jaar tevens nog 72 woning wetwoningen in uitvoering zullen komen, zodat het toaal stijgt tot 296 woningen. Ook de woningbouw in de vrije sector werd genoemd. Spr. achtte het moge lijk, dat binnenkort met de bouw van een belangrijk aantal woningen in deze sector een aanvang zal worden gemaakt. Gaan ook deze plannen door, dan zal het aantal van de dit jaar in uitvoering komende woningen, het aantal evenaren, zo niet overschrijden t.w. 426 woningen, welke in de periode 1945 tot en met 1955 tot stand kwamen. Gelet op deze ontwikkeling hebben burgemeester en wethouders reeds plannen laten ontwer pen voor woningbouw in de Sluispolder- Oost. Tenslotte deelde spreker mede, dat de raad omtrent de technische en financi ële kant van de havenplannen binnen kort uitvoerig zal worden ingelicht. Met betrekking tot de woningbouw zei spreker, dat in 1955 ruim 100 woningen gereed kwamen, waarvan er 95 door de gemeente zijn gebouwd. Er kwamen voorts 140 woningen in uitvoering. Voorts werd gewezen op het -gereed komen van een vijftal nieuwe winkels aan de P.C. Hooftlaan. Het saneringsplan is ter goedkeuring aan de minister van we deropbouw en volkshuisvesting aangebo den. Het stemde spreker tot voldoening, dat met zovele eigenaren van in het Sane ringsplan begrepen percelen langs min nelijke weg overeenstemming kon wor den bereikt. Niettemin besloot de raad een onteigeningsplan vast te stellen, om zodoende te voorkomen, dat één of enkele belanghebbenden de uitvoering van het saneringsplan kunnen tegenhou den. Met voldoening maakte spreker ge- wiag van 'het toegenomen havenverkeer. Het aantal inwoners steeg met 273 per sonen en kwam op hl.679 inwoners. Het aantal gezinnen'vermeerderde met 62 en bedroeg per 1 januari 1956: 2792. Mede op grond van de in uitvoering zijn de woningbouw kan worden aangeno men, dat dit jaar het aantal inwoners de 12.000 zal overschrijden. Met betrekking tot het nieuwe jaar zei spreker, dat burgemeester en wethou ders zich terdege van hun taak in deze ontwikkelingsperiode van Maassluis be wust zijn en daarom niet zullen schro men in de loop van het nieuwe jaar kredieten voor andere werken te vraigen. Reeds deze avond werd ruim drie mil joen krediet gevraagd voor verschillen de openbare werken. Als één van de De burgemeester van Maassluis, mr. P. A. Schwartz, die om gezondheidsre denen sedert medio oktober 1955 zijn ambtsbezigheden niet meer kon vervul len, heeft H.M. de Koningin verzocht hem op een nader te bepalen datum eervol ontslag te verlenen. Deze mededeling deed de loco-burge meester in de vrijdagavond gehouden vergadering van de gemeente-raad van Maassluis. Mr. P. A. Schwarz was sinds 15 juli 1933 burgemeester van Maassluis. Hij werd op 31 januari 1892 te Zaandam ge boren. Bezocht het Geref. Gymnasium te Amsterdam en studeerde daarna aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in de rechten en letteren. Later zette hij zijn studie in de rechten voort aan de Uni versiteit te Leiden. In 1929 deed hij zijn doctoraal examen. In 1918 werd hij ambtenaar ter secre tarie in Waddinxveen, waarna in 1919 zijn benoeming tot burgemeester van Rillar.d-Bath volgde. Mr. Schwartz was voorts van 1936 lot aan het einde van de zittingsperiode in 1937 lid van de Tweede Kamer voor de Anti Rev, Partij. i Gehuwd: Aibertus Johannus Michael Koperberg, 32 j en Maria Susanna The- resia Groothuis 26 j. Geboren: Hendrik Willem, z v H van den Bogerd en J M E Koldewijn; Theo- dorus Johannes Petrus, z v P Peekei en W G van Rutten; Paulina Alida, dvJT Daonmann en L F A Hofstede. Overleden: Trijntje van Nugteren 78 j. wed van J de Bloeme. TTERSLAGEN in dagbladen leveren vaak kostelijk nieuws. Zo werden we bijzonder getroffen door een verslag in de Nieuwe Rotterdamse Courant van donderdag jl. van een vergadering, al waar prof. mr. P. J. Oud heeft gespro ken over ,,De V.V.D. en de midden stand''. Het gaat ons nu niet over deze spre ker en ook niet zozeer over het onder werp, dat hij behandelde, als wel over de organisatie en wat daarmede samen hangt. De koffiemaaltijd, waaraan de rede werd uitgesproken, was georgani seerd door de middenstandscommisse uit de afdeling Rotterdam van de V.V. D. Op zichzelf niets bijzonders. Elke partij kan zoveel commissies in het leven roepen als zij zelf nodig oor deelt, Voorzitter van die commissie is de heer C. van der Linden, raadslid voor de V.V.D. te Rotterdam en tevens voorzitter van de Middenstandsvereni ging ..Handel en Nijverheid", dat is dan de zogenaamde neutrale middenstands vereniging. "V/ OORZITTER V. d. Linden bleek zeer verheugd te zijn over de aanwezigheid van wat hij noemde „de betere middenstand". En hij merkte voorts op, dat we in Rotterdam een goede mid denstandsvereniging hebben, die vrij is van politiek en dat naar sprekers me ning ook moet blijven. Toen we dat lazen, rezen er bij ons enkele vragen. Zo zouden we nu zo graag willen weten, welke middenstanders tot deze koffie maaltijd zijn uitgenodigd. Zijn dat ..toe vallig" de leden geweest van die /.goe de middenstandsvereniging, die vrij van politiek is" en waarmede dan waarschijnlijk bedoeld is de vereniging, waarvan de heer C. van der Linden ook voorzitter is? En dan zouden we verder willen weten of die „betere mid denstand", die' dan onder het gehoor van prof. Oud zat, nu alle middenstan ders omvat, die lid zijn van de organi satie van de heer Van der Linden, of dat alleen de élite uit zijn midden standsorganisatie aanwezig was. Dat zou natuurlijk geen aangename uit spraak zijn aan het adres van zijn me de-middenstanders van „Handel en Nij verheid", die niet aanwezig waren. Of zit de „goede middenstand" alleen maar in de organisatie van de heer Van der Linden? DEZE VRAGEN zijn van betekenis. Het antwoord er op is nog van groter belang. We hebben zo het gevoel, dat de heer Van der Linden nog leeft in de oud-liberale gedachte, dat zijn kring slechts het „denkend" deel der natie" vertegenwoordigt. „Vrij van politiek" wil de heer Van der Linden zijn zoge naamde neutrale middenstandsorganisa tie hebben. Prachtig. Maar is het met de Christelijke Middenstandsvereniging dan anders? Of bedoelde hij zich alleen te richten tegen de organisatie van zijn mede-raadslid L. den Adel? Maar dan had hij het duidelijker moeten zeggen. Als we de heer Van der Linden zo ho ren praten, dan kunnen we niet aan de indruk ontkomen, dat die „midden standscommissies" in de afdelingen van de VV.D. maar camouflage zijn. We kunnen volkomen begrijpen, dat de V.V.D.-er Van der Linden de midden standers graag tot zijn partij wil bren gen. Het is zijn goed recht. Maar als hij dan objectief wil zijn, dan zal hij moeten toegeven, dat er in Rotterdam vier middenstandsverenigingen zijn, waarvan zeker drie als „goede" aange merkt kunnen worden. Spreekt hij maar over één van die organisaties, dan krijgen wij de indruk, dat hij daarmee alleen zijn eigen zogenaamde neutrale, maar in wezen liberale organisatie be doelt. En dan geloven we van dat „vrij van politiek" niet so veel mee* organiseerde middenstand mee te wer ken en zo kwam het eind 1954 tot het onderzoek door het Economisch Techno logische Instituut voor Zuid-Holland, dat enige maanden geleden een nota „inzake het detailhandelsapparaat in Vlaardingen" het licht deed zien, een nota waarvan wij hier in grote lijnen de inhoud willen doen volgen. Het onderzoek bepaalde zich eerst tot het heden: de structuur op het moment van onderzoek bij het plaatselijk win kelapparaat. Hierbij werden een drietal groepen onderscheiden: 1. die dagelijk se verbruiksartikelen verkopen, 2. die duurzame gebruiksartikelen voeren en 3. de zeer gespecialiseerde zaken. Deze drie groepen worden resp. aangeduid als buurt-, wijk- en centrumwinkels. In de .tweede en derde groep zal de nei ging tot centrumvonming groter zijn dan m 1. Teneinde een vergelijk met andere plaatsen mogelijk te maken, maakt men gebruik van het begrip winkel-in wonerindex (W.I.I.): het aantel vesti gingen per 10,000 inwoners. Voor alle J roepen ligt de winkeldichtheid in Vlasr ingen lager dan gemiddeld in ors land. Van 1930 tot 1950 is in heel Ne derland, maar in'het bijzonder in Vlaar dingen het aantal vestigingen aanzienlijk achter gebleven bij de bevolkingsgroei. Hoewel de kansen in Vlaardingen voor de groep I door de bevolkingsgroep met ruim 59 pet. belangrijk groter wer den, bleef toch ook hier het aantal ves tigingen belangrijk achter. Het onderzoek heeft aangetoond, dat er relatief veel buurt- en wijkwinkels voorkomen in het centrum. De centrum winkels zijn daar ook gevestigd, behou dens de concentratie ervan in de Bab- berspolder. Dit sterke geconcentreerd zijn van de winkels in het centrum is een verschijnsel, dat in vrijwel alle kleine steden te zien ie en daar is het ook op haar plaats. De nota komt dan ook tot de conclu sie, dat het winkelnpparaat in Vlaardin gen nog v.:. kenmerken heeft van een kleine praat*. Het geringe aantal win kels in de s roepen n en III lijkt erop te wijzi uat de bevolking niet geheel door het'eigen- winkelapparaat- wordt voorzien! In hoge mate twijfelachtig wordt het genoemd of de structuur van de detailhandel nog we! aan de behoef ten van de bevolking voldoet. Vlaardingen heeft dus klaarblijke lijk geen streekverzorgende functie van enige betekenis. Waarschijnlijk is er bovendien sprake van een be langrijke koopkrachtdrainage er wordt veel buiten de stad gekocht. De vraag rijst of Vlaardingen rela tief weinig centrumwinkels heeft om dat men elders de aanschaffingen pleegt te verrichten, of dat men bui ten de stad koopt omdat er weinig centrumzaken zijn. Naar het kopen buiten .Vlaardingen (wel een kern-zaak) werd een onder zoek ingesteld via enquête onder de huisvrouwen, waarvan één van iedere tien werd ondervraagd. Uit de verkre gen gegevens blijkt, dat er in 1954 drie a vier miljoen gulden aan omzet voor de plaatselijke winkeliers is verloren gegaan, dat betekent 6 tot 8 pet. van het in totaal voor consumptie beschik bare inkomen. Van dit bedrag zouden dus ongeveer vijftig detailzaken een om zet van 60 tot 80 duizend gehad kunnen hebben. Er is dus sprake van een zeer i De gemeenteraad van Maassluis stelde in de vrijdagavond gehouden vergadering een bedrag van 3.614.000 beschikbaar voor de uitvoering van verschillende openbare werken, waaronder de bouw van 132 woningen in de Slmspolder-West; riolerings- en bestratingswerken indezepoïdef ;uit K.ïan./c ?emeente-secretane; aanleg van een tweetal sportvelden ra de Dijkpolder; vernieuwing van de kademuur langs de HavenVnabii de meuwe verkeersbrug en verlenging van de Noordgeer. D2ajstSen°emd_ punt was in de vorige Vergadering aangehouden, omdat t Jr* meeF'°P moment de tijd nog niet rijp was voor uitvoering van dit werk. Gelet op de toezegging by de grondverkoop aan de onder havige industrie meende het college, dat de raad zijn beslissing niet langer kon uitstellen en vroeg opnieuw krediet voor deze werkzaamheden. De heren Wagner, Verploegh en Lan-jvan de voorzitter, omtrent de gevolgen crelaar die uit het besluit kunnen voortvloeien^ ten nadele van de havenplannen, in het bijzonder wat de financiering betreft. De voorzitter antwoordde, dat z.i. met de verlening van het krediet voor door trekking van de Noordgeer, de haven plannen geen gevaar lopen. Het krediet is daarna verleend met 11 tegen 3 stem men. Tegen stemden de heren Wagner, Verploegh en Langelaar. Bij het voorstel tot aanleg van een tweetal sportvelden in de Dijkpolder, braken de heren Van Antwerpen en Smit een lans om de velden ook des zondags te iaten bespelen. De voorzitter" meende, dat dit punt deze avond niet terzake was. omdat de raad bij de vaststelling van de huurprijzen gelegenheid krijgt zich nader uit te spreken. In dit stadium was de verhuring preamatuur. Met algeme ne stemmen werd tot aanleg van de sportvelden besloten. De overige agenda-punten gingen vrij wel zonder discussie onder de hamer door. gelaar motiveerden hun stem en zagen geen nieuwe gezichtspunten om thans het voorstel van B. en W. wel te kunnen steunen. De heer Kortleven motiveerde zijn stem eveneens. Hij had enige kritiek op het college, omdat zij bepaalde toe zeggingen had gedaan; anderzijds had hij waardering omdat het huidige colle ge vooruitstrevend is en ten behoeve van de ontwikkeling van Maassluis ook be paalde toezeggingen zal moeten doen, om deze ontwikkeling te kunnen realise ren. Onder de huidige omstandigheden meende hij het college te moeten steu nen en hoewel hij de vorige maal vóór uitstel had gestemd, deed hij nu de toe zegging het krediet te aanvaarden. De heren Van Velden, mevr. Hamakers en Por.3 meenden, dat de gemeente moreel verplicht is het vaarwater te verlengen. Bij de grondverkoop heeft de wethouder van openbare werken uitdrukkelijk be klemtoond dat de verkoop doortrekking van de Noordgeer inhield. Met de tot standkoming van de verkoop zonder hoofdelijke stemming heeft de raad de door het college gedane toezeggingen volledig gesanstioneerd en deze sprekers konden thans geen aanleiding vinden zich tegen het gevraagde krediet te ver zetten. De voorzitter, loco-burgemeester P. van der Snoek, merkte op, dat de sprekers slechts hun stemmen hadden gemotiveerd, zodat nadere toelichting van het voorstel overbodig was. Wel stel de hij vast, dat de raad volledig was ingelicht omtrent de toegezegde facili teiten en hij zich daartegen niet heeft verzet. Spr stelde vast, dat het onderha vige bedrijf slechts te Maassluis is ge vestigd, omdat zij aan open vaarwater zou komen te liggen. Dit heeft de raad geweten en hij is moreel verplicht de toezegging volledig in te lossen. De heer Kortleven vroeg tenslotte het standpunt In de vrijdagavond gehouden verga dering van de gemeenteraad van Maas sluis is met algemene stemmen be noemd tot directeur van gemeente-wer ken de heer J. H. Kloet te Maassluis, thans technisch ambtenaar le klasse bij de dienst van gemeentewerken te Maas sluis. Deze benoeming vond plaats, ter voor ziening in de vacature ontstaan door het overlijden van de heer L. J. Spits in oktober 1955. De nieuwe directeur is sedert 1 juni 1948 te Maassluis werkzaam en 32 jaar oud. omvangrijke koopkrachtdrainage, die al le aandacht verdient. Voornamelijk kle* ding. schoeisel, witgoed en artikelen voor woninginrichting worden elders ge kocht en wel in alle inkomensgroepen Als belangrijkste argument voor het ergens anders kopen voeren de thaar- dingse huisvrouwen aan, dat daar een groter assortiment aanwezig is. Dat ar gument wordt ook in het eigen cen trum gehoord, zodat er op dit terrein beslist wel iets mankeert in Vlaardin gen. De analyse van het E.T.I. toont dus aan, dat de structuur van de Vlaarding se detailhandel niet meer geheel beant woordt aan de behoeften van de bewo ners. De neiging om te kopen in Rot terdam komt ten dele voort uit het feit dat het winkelcentrum daar groter is' maar wordt mede bevorderd door dé tekortkomingen van het eigen winkelap paraat. Belangrijk zijn ook de onbekend heid van vele nieuwkomers met het eigen winkelcentrum en de goede open bare vervoermiddelen tussen Vlaardin gen en Rotterdam. Aangezien de structuur van het de tailhandelapparaat niet meer overeen blijkt te komen met de behoefte van dé bevolking ls positieverbetering mogelijk door structuurverbetering. Dat betekent allereerst een betere spreiding van-de winkels over de gehele stad. In alle wijken moeten de bewoners hun dage lijkse verbruiksartikelen In de onmid dellijke omgeving kunnen kopen en da zgn. uitbreng vanuit het centrum Js hier voor beslist geen oplossing. Als norm wordt aangegeven, dat er van deze buurtwmkels ongeveer 17 per 10.000 inwoners dienen te zijn. Ais ge heel gezien zullen er bij geheel gerea- liseerd uitbreidingsplan 435 a 450 buurt- winkels in Vlaardingen nodig zijn waarbij de nieuwe Westwijk en wat daarna wellicht nog komt, buiten be- schouwing is gelaten terwijl er mo menteel ongeveer 400 zijn. Ook met be trekking tot de wijkwinkels kan veel ver beterd worden. Deze winkels zouden bij voorkeur gevestigd moeten worden aan de toegangswegen tussen de verschillen de wijken en het centrum. De spreiding van de centrumwinkels is wel ongeveer goed, maar er zijn er maar weinig in verhouding tot de om vang der bevolking. Een groot deel van de geconstateerde koopkrachtsdrainage kan teniet gedaan worden en als de juis te politiek wordt gevoerd, kan het aan tal centrumwinkels in Vlaardingen zeker toenemen. De positie van het Vlaarding-' se winkelcentrum lijkt volgens het rap port uitermate gunstig, maar tussen de centrumwinkels worden te veel wijk- en buurtwinkels aangetroffen. De aantrekkelijkheid van het centrum wordt ook verhoogd door de aanwezig heid van een warenhuis, aldus de nota van het E.T.I. De vestiging van zo'n onderneming, desgewenst door een com binatie van verschillende detaillisten, zou voor de Vlaardingse detailhandel ais geheel zeer gunstig rijn. Het ETI riet geen heil in de vesti ging van typische centrumwinkels in dé wijken waar de koopkrachtdrainage Hel grootst -is; daar rijn tijdelijk wellicht' mogelijkheden, maar de functie Van' dé' Vlaardingse detailhandel als geheel gaat door die versnippering zeker achteruit. Het verdient aanbeveling de routes der autobuslijnen nog eens te bezien, die nu meer zijn afgestemd op snel ver voer naar Rotterdam dan naar het eigen winkelcentrum. Op de duur acht het ETI een uitbrei ding van het aantal centrumwinkels la Vlaardingen met 40 a 50 stüks zeker' mogelijk en dat kan nog veel meer wor-, den, als ook de nieuwe wijken West-, wijk e.d. tot stand zijn gekomen. Bij de sanering van de binnenstad zal mets deze ontwikkeling rekening gehouden moeten worden. Verwezenlijking van 'dit alles zal echter slechts mogelijk zljtf door een goede samenwerking tussen overheid en middenstand. Vrijdagmiddag werd de eerste paal geslagen voor de nieuwe lagere school voor de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs. De heer Schoonfeid; het toekomstige hoofd van deze school,1' deed zulks op een terrein aan de Van! Maanenstraat, achter de nieuwe gara-; ge van de heer F. Plantinga. Deze vijfde school van genoemde schoolvereniging krijgt 7 leslokalen plus een grote hal.- Later zal een kleuter-1 school het geheel completeren. Aanrte-- mer is de heer H. A. Haring uit Bos koop. Architekt de heer Jac. v.d. Vlis. Het heiwerk, 189 palen van ca. 18 me ter, wordt uitgevoerd door Brem Zo nen uit Gouda. Twintig ambtenaren van de provincia le directie van Wederopbouw en Volks huisvesting brachten vrijdagmiddag on der leiding van hoofdingenieur-directeur F. E. Kiers een bezoek aanhet Vlaardingse stadhuis. De wethouder voor openbare werken, de heer T. de Bruyn, gaf het gezelschap zowel door het gesproken woord als aan de hand van maquettes en plaatjes een duidef lijk beeld van de Vlaardingse uitbrei dingsplannen. De ambtenaren, die uit d.c aard van hun werkzaamheden dagelijks soortgelijke onderwerpen binnen vier muren, ver van de eigenlijke plaats van handeling, behandelen, toonden zich uiterst voldaan over de causerie van de heer De Bruyn. De vertoning van de film „Vlaardingen koerst op mor gen" was een gewaardeerd sluitstuk van het bezoek. Vrijdag heeft er te Vlaardingen .een soort congres van archivarissen plaats gevonden. Eigenlijk was het ook meer een reünie. Een twintigtal oud-léerlin- gen van de ryks-, gemeente- en 'b'e- drijfsarchivarlssen, kwamen te Vlaar dingen samen. De ochtend werd voor een belang rijk deel besteed aan een bezoek aan de afdeling burgerlijke stand en bevol king, waar de heren explicaties kregen van de heren J. van Oosten en J. Siere- veld over de mechanisatie van de be volkingsboekhouding. Enige demonstra ties met de citograaf werden gegeveiju Ook bracht het gezelschap nog een be zoek aan de N.V. De Oude Lijnbaan-. - Na de lunch sprak in de leeszaal -van het Vlaardingse gemeentearchief "de heer IC. Bloemen over de registratuui: in de Franse tijd en die van het K.B. van 1823. De heer A. van Giessel hield een causerie over het ordenen van ar chiefstukken. De voorzitter, dr. C. Groe- neveld, leidde een geanimeerde discus sie, waarna men gezellig ging dineren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 2