J Kranig stukje werk van de Holland Vrachtschip slagzij - op met zware sleeptouw Ruim duizencL „veilige rijders Van Beinran benoemd in Los Angeles b Kg§| Tweemaal ravage en schrik Woonschepen ten prooi aan razende storm Tientallen geëvacueerd uit Vlothaven te Amsterdam Ernstig treinongeluk in Los Angeles Nog verschillende punten van belang te bespreken Reeds 400 doden door onlusten in India Dr. C. W. Th. baron van Boetzelaer overleden m fcë 'C mi iff m Ernstig ongeval in Utrecht Stout stukje van matroos Schepen kampten met stormen Nederland moet datum bepalen msE i ~-f§ Reeds 47 doden en 40 gewonden Dijkdoorbraken in Denemarken Weeroverzicht Demonstranten eisen aftreden van Nehroe mu IJ m m If lil "Hll fl MAANDAG 23 JANUARI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 328* Eén dode en zes gewonden te V5 De besprekingen te Genève Ontvluchte gevangen in België aangehouden Loopplanken werden weggeslagen Uitvoer van isotopen uit V.S. verruimd Twee Hongaarse vliegtuigen in Oostenrijk neergestort Vooraanstaande figuur in zendingswerk Dr. H. Boom officier in huisorde van Oranje *$4 fBii ''111. f |g tÈ M V- O O y> V J Oh wacht ■fr CONTRACT VOOR TWEE MAANDEN PER JAAR Anak Agoeng over hervatting der besprekingen i Zie verder pagina 3 Vp vf'j i sfeïji tws{| ïfJlÈ jcRsl u-si fi mm ys fl Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. U5700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 18 30-19 30 u Zaterdags 17—13 uur: Telefoon 135700 'S-Gravenhage: Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. TeL 114402 Kiachtendienst 18 30—19.30 u.: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks r- Verwachting, geldig tot dinsdagavond. KOUDER Vanavond plaatselijk regen overgaand in sneeuw, daarna opklaringen afgewisseld door enkele regen- of sneeuwbuien. Vrij krachtige tot matige wind tussen zuidwest en noordwest. Kouder met vannacht temperatuur om het VTiCSPUnt' ZON EN MAAN 24 januari- zon op 8 35. onder 17.14. maan op 13.41. onder Directeur: II. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Zestien Noren gered in donkere stormnacht Vannacht omstreeks 24 uur is nabij de Willemsbrug te Utrecht een personenauto, komende uit de Bleekstraat en gaande in de richting van de Catharijnebrug. met grote snelheid op een bus van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf gebotst, die van de Mariaplaats komende m de richting van het Stationsplein reed. De personenauto verleende geen voorrang aan de bus. In de auto zaten zes perso nen. De chauffeur, een zekere J. G. B. werd gedood, terwijl de andere vijf in zittenden werden gewond Twee van hen werden maar het St.-Anthoniuszieken- huis overgebracht. Drie anderen konden later, na verbonden te zijn, naar huis worden gezonden. Een buspassagier raakte eveneens gewond. De politie heeft vannacht een voorlopig onderzoek inge steld. Het is met onwaarschijnlijk dat de chauffeur van de auto onder invloed van sterke drank verkeerde. Sir Alexander Korda, de Britse filmmagnaat, is vanochtend te Lon den aan een hartaanval overleden. (Van onze verkeersredacteur) MEER dan duizend automobi listen en motorrijders ne men thans deel aan de wedstrijd „Veilig Rijden", welke door het Verbond coor Veilig Verkeer" en Trouw werd op gezet. Het tempo waarin de aanmel dingen te Utrecht bijmenkomen vermindert niet: de eerste week ruim vijfhonderd, de tweede week eveneens ruim vijfhonderd. „Het gaat prachtig", riep de directeur van het Verbond voor Veilig Verkeer uit toen bij ons zaterdagmorgen de „stand" op gaf. Men kan zich als deelnemer aan deze wedstrijd melden by het Verbond voor Veilig Ver keer, Servetstraat 5. Utrecht. In lichtingen worden verstrekt door het Verbond en dooi ons dag blad. Eens in de week zullen wij bekendmaken tot hoe hoog het aantai deelnemers is gestegen. Dèt het zal stijgen, staat vast. Want het moet. De veiligheid van net verkeer Is ermee gebaat een sloep naar het Noorse schip te va ren. Even later gierde de sleepboot langszij de Svanholm en lukte net de bemanning met behuip van de eveneens overgestapte kapitein, machinist en één matroos van de Noor een sleeptros uit te brengen en vast te maken. Toen werd de sleepreis aanvaard. Om zes uur gisteravond hebben we nog een radiotelefonisch gesprek gehad met de marconist van de Holland. Zij zouden proberen met de slagzij maken de Svanholm toch naar de haven van Londen te stomen maar of daf lukken zou durfde hij gezien de hoge zee niet te voorspellen. (Van een onzer verslaggevers) G^ESTIEN NOORSE ZEELIEDEN hebben aan de moed en het zeemanschap van de bemanning van de Nederlandse zeesleepboot Holland hun leven te dankpn. Zaterdagavond om half elf heeft de sleepboot, eigendom van de rederij G. Doeksen op Terschelling nl. de opvarenden gered van het 900 brt metende Noorse m.s, Svanholm, dat tengevolge van de zware storm op 120 mijl Noordnoordwest van Den Helder zinkende was. Uit een woeste zee die door een wilde en soms met orkaankracht blazende storm opgezweept werd, heeft de sleepbootbemanning de Noorse kapitein Erling Matlant en zijn 15 mannen opgevist. Op het moment dat de toestand op de Svanholm voor de Noren te kritiek werd om aan boord te blijven en zij hel ergste vrezende in een sloep stapten die hulpeloos in de baaierd van watergeweld rond dobberde kwam de Holland, Nederlands snelste zeesleper uit het aardeduister van de stormnacht om de mannen uit de reddingboot op te pikken. Het Noorse vrachtschip was met hout geladen op weg-naar Londen toen het zaterdagmiddag door de westerstorm werd overvallen. Reeds spoedig kon het zwaar werkende schip het tegen de hoog opzwiepende golven die door de nog aanwakkerende wind met groot geweld tegen het schip sloegen, niet bol werken.'Er kwam beweging in de dek lading op het achterschip en de machi nekamer liep onder water. Een zrware kiap water joeg de deklading over boord en sloeg het schip bijna op haar zij. Toen was Doeksens door het s.o.s. gealarmeerde Holland echter reeds naar het in nood verkerende vaartuig onder weg. De sleper stortte zich met volle kracht in de ruwe zee en snelde te gen de wind in met een 16 mtjls vaart de zinkende Noor te hulp. Toen de sleper na een ongekend zware reis de lamgeslagen Svanholm in zicht kreeg, lag deze op één zij in zee. Toen de slagzij aan bakboord nog toenam besloot de kapitein het schip te verlaten. Degehele bemanning stapte in de sloep om even later tot haar onbeschrijfelijke opluchting door de sleepboot aan boord te worden genomen. Deze redding op de uiterst ruwe zee waar. zoals men ons radiotelefonisch vertelde, de stormwind met zo veel kracht opblies dat het witte schuim als stof van de angstaanjagende hoge wa terbergen stoof is een kranig stukje werk geweest, maar bij deze stoutmoe dige redding was de Holland niet te vreden. Gedurende de nacht van zater dag op zondag heeft zij boksend tegen de wind en water de wacht bij het door de zee heen en weer gesmeten Noorse schip betrokken. Dit bleef ech ter wonderlijk genoeg op zijn lading hout drijven en toen het zondagmorgen wat handzamer 'werd zag de Holland zijn grote kans schoon. Om 12 uur haalde matroos Piet Lettinga van de Holland het stoute stukje uit om in Op zijn minst vier schepen, waaron der een Brits en een Duits, verkeerden gisteren ten gevolge van stormvlagen met orkaankracht in nood. Noodseinen werden opgevangen van de 4.998 ton me tende vrachtboot Grenehurst van de Gre- nehurst Shipping Company te Londen jen de Hamburgse stomer Heinrlch Grara- merstorf (3.917 ton). Beide schepen sein den dat zij motorstoring hadden in de Baai van Helgoland en vroegen om sieep- bootassistentie. De Grenehurst was van Hamburg onderweg naar Amsterdam. In de monding van de Elbe bij Bruns- buettelkoog verleenden naar verluidt twee Duitse sleepboten assistentie aan het Noorse.vrachtschip Bonn (1.265 ton) dat vroeger op de dag aan de grond ge lopen was. In de nabijheid van Cuxha- fen seinde het 5.191 ton metende schip Jndïan Importer van de Indian Steam ship Company te Calcutta aan het licht schip Elbe dat het in moeilijkheden ver keerde. Inmiddels hebben twee reddings boten het zoeken naar een lid van de be manning van een loodsboot van Cuxha- fen, die in de morgen overboord was geslagen, opgegeven. Uit Kopenhagen wordt gemeld, dat een hevige stormvlaag in een buitenwijk van de stad het dak en de drie bovenste verdiepingen van een flatgebouw van 18 verdiepingen heeft afgerukt. Volgens de politie is op zijn minst een der bewo ners om het leven gekomen en werden meer dan een half dozijn zwaar gewond. De Amsterdamse politie heeft tijdens de storm aan de schipbreukelingen in de Vlothaven, die in enkele ogenblik" ken hun bezit verloren zagen gaan, met raad en daad bijstand verleend. Wat er tan de woonschepen/ nog te redden was heeft zij inderdaad weten te behouden. Deze woonschuitbewoners zagen, na dat zij door de politie op de taal waren gebracht in de Amsterdamse Vlothaven, hun schuit even later kantelen en zinken. De doorstane i angst staat nog op kun gezichten te lezen. De politie zorgde gelukkig t nor een tijdelijk onderdak. Dr. Eduard van Belnöm, dirigent van het Amsterdams Concertgebouw orkest is benoemd tot muziekdirecteur van het Philharmonisch Orkest van Los Angeles. HU zal voorlopig leder seizoen voor twee maanden als mu ziekdirecteur optreden. Dr. Van Bei- num zal deze nieuwe functie op 1 ja nuari 1957 op zich nemen. Zijn betrek kingen met het Concertgebouworkest blijven echter ongewijzigd. Dr. Van Beinum zal Alfred Wallen- stein opvolgen, die de laatste 13 jaar directeur van het orkest was. Van Beinum voltooit op het ogenblik een aantal gastdirecties met het Philhar monisch Orkest van Los Angeles. De directie van het Amsterdamse Concertgebouw wees erop, dat Eduard van Beinum reeds ieder jaar als gast- dirigent in een aantal plaatsen op treedt. Dat zal vanaf het volgend jaar beperkt blijven tot het Philharmonisch Orkest te Los Angeles. De Indonesische minister van Buiten landse Zaken, Anak Agoeng Gde Agoeng, heeft in Genève verklaard, dat zijn land de besprekingen met Nederland wil her vatten, zodra de Nederlanders daarvoor een datum hebben vastgesteld. De Indonesische ambassadeur in bijzon dere dienst, Otoyo, is uit Genève naar Den Haag vertrokken, om dit voorstel aan de Nederlandse regering voor te leggen. De Indonesische delegatie in Geneve heeft haar volgende zitting op dinsdag middag vastgesteld. De delegatie verwacht dan een definitief antwoord uit Djakarta en Den Haag te hebben ontvangen over de datum, waarop de besprekingen hervat zullen kunnen worden. De Indonesische minister van Land bouw, Sardjan, is zondagmiddag uit Ge nève naar Djakarta vertrokken. Naar Nederland vertrokken de secretaris van de Nederlandse delegatie en enige advi seurs. Jhr, W. H. J. Asch van Wijk. Nederlands Permanente afgevaardigde bij de Ver. Naties te Genève, zal als waarnemer fungeren. ||§Df i. y •/i.'By s -tfl ■THT "V pVyJ' Q n i, .V m .1 In de buitenwijken van Los Angeles Is zondagavond een Dieseltrein, be staande uit twee wagens, ontspoord. Volgens de jongste berichten zijn 47 mensen om het leven gekomen en 35 tot 40 gewond. Veertien lijken zijn reeds geborgen. Het ongeluk gebeurde bij een druk kruispunt, enige kilometers van het station van Los Angeles, vanwaar het treinstel enige minuten tevoren was vertrokken. Volgens ooggetuigen vielen sommige reizigers uit de wagens, toen de Diesel ontspoorde. Zij werden onder de trein verpletterd, toen deze omviel en nog enige tientallen nieters door schoot. Direct na het ongeluk werden alle be schikbare ziekenauto's opgeroepen en de radiostations onderbraken hun uit- Een woordvoerder van het minis terie van Buitenlandse Zaken heeft het volgende medegedeeld: Van officiële Indonesische zijde is gedurende de laatste dagen in open bare uitlatingen enige malen de in druk gewekt, alsof, toen de Neder lands-Indonesische besprekingen te Genève op 7 Januari werden onder broken, nog slechts de parafering der bereikte resultaten nodig zou zijn. Deze laatste zou volgens die berich ten kunnen plaatsvinden, indien slechts Nederland daartoe zou willen besluiten. De verspreiding, die deze uitlatin gen blijkt'te hebben gekregen, noopt de Nederlandse regering nogmaals de aandacht te vragen voor het gemeen schappelijke communiqué, dat de Ge nève op 7 Januari werd uitgegeven. Daarin werd medegedeeld, dat de be sprekingen werden geschorst, omdat de delegaties behoefte gevoelden tot overleg met hun regeringen omtrent de toen bereikte stand van zaken. Met betrekking tot dit laatste werd er by gezegd, dat, naarmate de open staande punten in aantal waren af genomen, omtrent de overblijvende vanzelfspreken drnoeilijke tot over eenstemming kon worden gekomen. Daaruit blijkt, dat op genoemde da tum nog verschillende punten van belang ter beslissing waren over gebleven. Donderdag heeft een in het Huis van Bewaring aan de Gansstraat te Utrecht gedetineerde, de 40-jarige M. K. uit Breda, kans gezien te ont snappen bij werkzaamheden buiten de cel. By het onder bewaking bui ten zetten van de vuilnisbakken nam hij de benen. Hjj is zondag in Turnhout (België) even over de grens aangehouden en daar in verzekerde bewaring gesteld, in afwwachting van zijn uitlevering. zendingen met verzoeken aan geestelij ken van alle gezindten om zich naar de plaats van de ramp te begeven. De bestuurder en de conducteur van de trein hebben verklaard niet te weten, wat het ongeluk veroorzaakt kan heb ben. De bestuurder, die al 37 jaar bij de Santa Fé Railway Company werkt, zei, dat hij juist begonnen was de snelheid te verminderen met het oog op een scherpe bocht in de baan, toen hy voel de, dat de trein ging overhellen. (Veel slachtoffers geraakten in de wrakstukken bekneld en moesten door brandweerlieden met snijbranders be vrijd worden. Er bevonden zich onge veer 150 mensen in de trein. Bijna de helft van de passagiers waren militai ren, die van verlof terugkeerden naar de basis San Diego. In minder dan een half uur ston den er 36 ambulances naast elkaar geparkeerd. De 21-jarige matroos Georges Ree ves, een der passagiers, vertelde het volgende: „Ik zat een tijdschrift te lezen. Wij waren na ons verlof op de terugweg naar San Diego. Plotseling voelde ik een schok en vielen er een paar koffers uit het net boven op me. Het licht ging uit en we begonnen te schuiven. Ik had het gevoel, dat we in een afgrond vielen, doch toen ik uit de trein kwam zag ik, dat we naast de rails zaten". Een tweede matroos, Gary Stilts, zei: „Er was een .enorme paniek on der de burger-passagiers, doch het militaire personeel bleef kalm". Er zaten voor het merendeel burgers in zijn wagon. Het is het ergste spoorwegongeluk in de geschiedenis van Californië. Raymond D. Shelton, de algemene directeur van de „Santa Fé", eigena res van de trein, heeft verklaard, dat het ongeluk te wijten is aan „te grote snelheid in een bocht". Heel Denemarken Is zaterdag door een felle storm geteisterd. Twee personen werden gedood. Talryke huizen zfin be schadigd, veel dijken doorgebroken en ettelijke schepen hebben in nood ver keerd. Aan de Noordzeekust van Zuid-Jutland zijn alle mannen opgeroepen voor herstel van doorgebroken dijken. Laag liggende landerijen dreigen te worden overstroomd. Duizenden zandzakken worden in allerijl aangevoerd. Zaterdagavond tegen middernacht, toen de wind opnieuw in kracht begon toe te nemen, vluchtten de -eersten. Het waren bewoners van woonschepen De voorzitter van de Amerikaanse commissie voor atoomenergie, Lewis Strauss, heeft dinsdag bekendgemaakt, dat de Verenigde Staten de beperkingen op de uitvoer van radioactieve isotopen voor medische, industriële en weten schappelijke doeleinden en voor gebruik in de landbouw hebben verlicht. Gebruikers van radioactieve isotopen buiten de Verenigde Staten kunnen zich voortaan rechtstreeks in verbinding stel len met commerciële instellingen in de V.S., m plaats van uitvoervergunningen voor deze isotopen aan te vragen via de ambassade van hun land te Washing ton. Ook de uitvoer van isotopen naar lan den van het Sowjet-blok zal worden toe gestaan, doch slechts dan indien de commissie van mening is, dat hierdoor de verdediging en de veiligheid van de Verenigde Staten niet in gevaar worden gebracht. (Van een onzer verslaggevers). Twee nachten heeft de razende storm vernieling en schrik gebracht in de Vlothaven aan de rand van Amsterdam een oude haven, waarin 89 woonschepen, waarvoor nog geen plaats is in de stad, gemeerd liggen. Vrijdagnacht begon het. Toen joeg de storm, zoals wij reeds meldden, woeste golven naar de oostelijke oever, waaraan 39 arken liggen. Tien tallen mensen namen ijlings de vlucht toen hun drijvende woningen tegen de wal werden gebeukt "en drie schepen begonnen te zinken. Zaterdagnacht herhaalde zich het drama. Opnieuw geselden wind en kolkend water de schepen en weer evacueerden tientallen personen, die de ravage van de vorige nacht nog maar nauwelijks hadden kunnen herstellen. Sommigen gingen vrijwillig, anderen onder drang van de rampen- dienst van „Sociale Zaken". die, hoogst fcwestbaar, „aan lager wal" lagen, tremmigen gunden zich niet eens de tijd om nog wat huisraad en kleding bij elkaar te zoeken. Zfj durf den zich niet opnieuw bloot te stellen aan het geweid en zochten op eigen gelegenheid een veiliger onderdak. De meesten keken liever eerst de kat uit de boom. Zou het werkelijk weer zo'n vaart lopen? Uit voorzorg brachten zij huisraad op de wal en conti deerden, al dan niet met lies laarzen aan, of de schepen nog goed genoeg vast lagen en de stutbalken nog m staat waren om flinke stoten te weerstaan. Het liep weer zo'n vaart. Dat be wezen het gekraak van stutbalken en scheepsrompen, die tegen de oever werden gesmeten en het gerinkel van door de golven stukgeslagen ruiten. Sommige schepen werden door één windvlaag onbewoonbaar. althans voor die nacht. Kleumend in him doorweekte kleding stonden zij op de drassige oever waarop de golven hun ruwe spel beëindigden: het echtpaar Raidt hij 68 en zij 66 jaar en de anderen, wier arken niet alleen geen beschutting meer boden, maar boven dien te gevaarlijk waren geworden als verblijfplaats. Twee Hongaarse milftadre "straalvlieg tuigen zijn zaterdag op Oostenrijks ge bied neergestort. De piloot van het ene, een Rus, heeft zich met zijn valscherm kunnen redden. De piloot van het an dere toestel kwam om. De Russische piloot heeft volgens het Oostenrijkse perdbureau meegedeeld, <3at de twee vliegtuigen bezig waren met de achtervolging van twee andere toe stellen van onbekende nationaliteit, die boven Hongarije waren verschenen. De twee Hongaarse jagers waren bij een omsingelingsmanoeuvre tegen elkaar ge vlogen en in brand geraakt. Oostenrijkse autoriteiten menen, dat het niet uitgesloten is, dat de Hon gaarse vlieger, die is omgekomen, met zijn straaljager wilde vluchten,. Vóór hij zijn vlucht tot uitvoering kon brengen moet hij door de Rus ge ramd zijn. DE BILT, Maandag 10 uur. Langs de grens tussen warme en koude lucht, die dichtbij ons land ligt, hebben zich ook de afgelopen dagen depressies naar het oosten bewogen. De actieve depres sie die in de nacht van zaterdag op zondag storm veroorzaakte is al tot diep in Rusland doorgedrongen. Een volgen de storing naderde gisteravond Ierland. De neerslagzone ervan bereikte in de afgelopen nacht ons land al. De neer slag viel ten noorden van de grote rivie ren tijdelijk als sneeuw. Het zuiden van het land. kwam van morgen echter al in de warme sector van. de depressie, met als gevolg dat de temperatuur er tot 7 graden steeg. Na het passeren van de depressie zal weer koude lucht uit het noordwesten ons land binnenstromen waarbij plaat selijk sneeuw kan vallen. De tempera tuur zal tot om het vriespunt dalen. (Van een onzer verslaggevers) In de nacht van zaterdag op zondag Is in De Bilt overleden dr. C. W. Th. baron van Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam, diejarenlang een voor aanstaande plaats heeft ingenomen in de Zendingsarbeid van de Ned. Her vormde Kerk. Dr. Van Boetzelaer vertrok in 1906 naar het toenmalige Batavia als de eerste zendingsconsul van de Ned. Herv. Kerk in Indié. Dit ambt vervul de hy tot 1919, m welk jaar hy naar Nederland terugkeerde en zich ves tigde op zyn landgoed Sandwyck in De Bilt. In 1921 werd hy voorzitter van de Zendingsstudieraad. Voorts was hij vele jaren vice-president van de Internationale Zendingsraad, voorzit ter van de Nederlandse Zendingsraad, en ondervoorzitter van het Ned. Bybel- genootsehap. Hij was lange tyd president-kerk voogd der Ned. Herv. Kerk m zyn woonplaats De Bilt. Hij was de eerste voorzitter van de Oecumenische Raad, die in 1935 in Nederland werd opge richt. Een groot aantal publikaties op het terrein van kerk en zendingsge schiedenis zag van zyn hand het licht. Reeds in zyn dissertatie „De Gereformeerde Kerken in Nederland en de zending in Oost-Indiè ten dage van de Oost-Indische Compagnie" (1906) toonde hy belangstelling voqr de geschiedenis der zending. In 1947 verscheen „De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië" waarmede hy de draad van deze dissertatie weer op vatte. Van 1929 tot 1937 had dr. Van Boet zelaer zitting in de Tweede Kamer voor de Christ. Historische Unie. De onlusten in India, ontstaan na het besluit van de centrale regering om de stad Bombay niet by de staat Maharashtra m te lyven, blijven In volle hevigheid voortduren. Uit inlichtingen, ingewonnen by de ziekenhuizen in Bombay, Is komen vast te staan, dat tydens de onlusten in de stad tussen de 300 en 400 personen om het leven gekomen zyn. Dit cijfer over treft vele malen het officiële dodental van 56. De politie van Bombay heeft zaterdag avond tijdens een nieuwe golf van geweld daden vijf onruststokers, die fakkels: droegen, doodgeschoten. De demonstran ten wilden vermoedelijk een politiepost- huis in brand steken. Het Gujerat-spreker.de deel van de bevolking, waartegen de woede van de betogers zich in hoofdzaak keert, begint in groten getale de stad te verlaten. In Calcutta is het bedrijfsleven in de war gestuurd door een proteststaking van tien uur. Het gaat hier om dezelfde kwestie als in Bombay. In de straten van Calcutta betoogden' stakers tegen de regering, zy eisten het aftreden van premier Nehroe. Een menigte kinderen verbrandden een pop, die pre sident Prasad moest voorstellen. Het openbare verkeer in de stad kwam tot stiistand. Winkels en kantoren werden gesloten. H. M. de Koningin heeft heden be-' noemd tot officier in de huisorde van» Oranje dr H. Boom, geneesheer biU de hofhouding. X W W ■*"j 'J"sL I "r f£?| ;r| tjiU 1$ Mm*. 4&J SS tf tja» VS O ï»T .V-s èr-f F* t Ld ds,i,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1