Puzzle-Looptocht dwars door Schiedam Aantal verkeersongevallen nam schrikbarend toe „Caltex Rotterdam" bij Wilton- Fijenoord te water gelaten Nederlands Studenten Orkest concerteerde in Rotterdam Contactavond. Ursus Alleen in Rotterdam: 71 doden Grootste Nederlandse supertanker Met gestolen auto over de kop Zuid-Amerika toont reserve tegenover Rusland Conflict bij Wilton voorlopig bijgelegd Spoedbespreking te Amsterdam over Vlothaven Sieraden gestolen uit bontzaak DRIE HAGENAARS GEWOND Bij HEFTIGE BURENRUZIE SCHIEDAM MAASSLUIS Bijzonder evenement op Valentijnsavond Ned. Rijnvaart Vereniging zag „De butler" Filmavond voor Vegla- persone.el Filmavond Excelsior Concert Kunst na Arbeid Bevredigende regeling Donderdagavonden in Passage-theater Tekort aan personeel Ernstig ongeluk bij de Maashaven VLAARDINGEIN Burgerlijke stand van Rotterdam Ernstig arbeidsongeval te Utrecht Mantel der liefde kon bontmanteldiefstal niet bedekken Vechtpartij om schoonhouden van portiek Geringe export KAASPRIJS VERDER GEDAALD Japan heeft actieve handelsbalans UIT DE TUINBOUW Geen subsidie voor het Nationaal Rheumafonds Adjunct-directeur G.G.D. Den Haag benoemd Grenswijziging tussen Den Haag-Wat erin gen TROUW Maandag 23 januari 195g Fraaie prijzen Bij de Dok- en werfmaatschappij Wilton—Fijenoord te Schiedam vond vanmorgen omstreeks half twaalf de tewaterlating plaats van de supertanker „Caltex Rotterdam", die daar gebouwd wordt voor de, tot de Caltexgroep behorende, Nederlandse Pacific Tankvaart Maatschappij. Met haar 32.000 ton deadweight zal de nieuwe tanker, wanneer deze in mei aan de opdrachtgever zal worden overgedragen, niet alleen de grootste varende eenheid van de N.P.T.M., maar ook de grootste tanker van de Nederlandse koopvaardijvloot zijn. Rangeerder overreden Toespraken Technische gegevens Groote Lindt speelde gelijk f Korte Vlaardingse berichten tegen Zwaluwen V. Verkeer Misdrijven B. en W. stellen voor Canadese ambassadeur opende „Kunst der Eskimo's" Dinsdagavond 14 februari a.s, zet Schiedam het op een lopen! De Motor club Schiedam koesterde namelijk al geruime tijd plannen voor een Puzzle- Looptocht dwars door onze stad en toen men met die plannen bij de Schiedam se Gemeenschap kwam, werd maar meteen besloten een en ander op touw te zetten voor Valentijnsavond. Het belooft een heel bijzonder evene ment te worden. En geen wonder, want dit soort avontuurlijke tochten trekt al tijd massa's deelnemers, vooral nu men aan twee gezonde benen genoeg heeft. Iedereen kan meedoen, de totale af stand zal ongeveer 9 kilometer bedra gen en de route voert tippelaars en tip pelaarsters dwars door de stad. over hoofdwegen en achterstraatjes, door donkere steegjes en langs water. Iedereen krijgt een schriftelijke serie opdrachten mee en een routeaanduiding en het is de kunst om zo snel mogelijk de afstand af te leggen en tegelijkertijd zo min mogelijk strafpunten te behalen. 'Negen kilometer lijkt op zichzelf niet zo verschrikkelijk veel, maar men zal er toch minstens meer dan 2 uur voor nodig hebben. In de eerste plaats heeft men telkens oponthoud bij de controle posten, voorts loopt men dikwijls de kans een verkeerde richting in te slaan en oovendien gaat het lopen nooit zo snel als men voortdurend een blik moet werpen óp de schriftelijke aanwij zingen.. In het gebouw voor Chr. Sociale Be langen hield de voetbalvereniging Ursus te Schiedam zaterdagavond een contactavond. Zoals gewoonlijk was aan de opstelling, van de zaal weer de no dige zorg besteed, zodat het feest in een gezellige sfeer kon worden gehouden. Hei ligt in de bedoeling van het be stuur van Ursus om deze contactaVon- den in de toekomst periodiek te gaan houden. De voorzitter van de vereniging, de heer P. C. Mouthaan kon in zijn ope ningswoord een groot aantal leden en donateurs welkom heten. Hij wekte de aanwezigen op tot een trouw bezoek aan de verenigings- en trainingsavonden. De feestcommissie bestaande uit de heren W. Hermans, S. Bergkotte, K. Mulder en G. van Munster had voor de ze 'avond een gezellig programma sa mengesteld, dat bestond uit een aantal kleine toneelstukjes en wedstrijdjes. •De clubband onder leiding van de heer Ch. Bergkotte zorgde voor de noodza kelijke muzikale omlijsting. Jan Fabricius* thriller in drie bedrij ven „de Butler" heeft wat de intrige •betreft veel overeen met Priesüy's „Gou denregen." Ook in dit stuk bleek uit eindelijk de heer des huizes de dader van een groot aantal diefstallen ,te zijn. „De Butler" werd zaterdagavond door de toneelgroep van de Nederlandse Rijn vaart Vereniging in Musis Sacrum te Schiedam voor de leden van deze ver eniging ten tonele gebracht. Het spel, dat deze toneelgroep liet zien was lang niet slecht. Het was levendig, natuurlijk en vlot..Bovendien paarden de spelers hieraan een groot enthousias me. De regie was in handen bij Jan Everwijn. Vice-voorzitter A. 't Hart opende deze avond met een speciaal ■woord van welkom aan de directie. Het was vijf jaar geleden, dat de NRV-to- neelgroep voor het eerst op de planken kwam en toevallig was dit ook in Musis Sacrum, juist als nu. Voor het personeel van de Verenigde Glasfabrieken te Schiedam werden za terdagavond in het gebouw Irene enke le films vertoond. Het is een goed programma gewor den dat door de voorzitter van de ver eniging, de heer A. C. de Raay, met enkele woorden werd geopend. Het mondaccordeonorkest onder lei ding van de heer J. Martijnse toonde evenals op de vorige filmavond haar kun nen en oogstte een verdiend succes. Twee'films over de technische werking van de televisie gingen aan de hoofd film vooraf. Het verhaal van „Dokter Knox" vorm de de smakelijke hoofdschotel. - „Dokter Knox", de bedrieger, die van het oude idee uitgaat dat de mens be drogen wil worden, werd op geestige wij ze uitermate knap naar voren gebracht. Dinsdag kan het Vegla personeel naar de voorstelling van een marionetten the ater komen kijken. De N.V.-melaalbuizenfabriek Excelsi or te Schiedam hield zaterdag In de kantine een filmavond, die door voor zitter M. C. de Hollander van de perso neelsvereniging werd geopend, die in bet bijzonder president-directeur W. Bamberger welkom heette. Voorts wees de heer De Hollander op het eerste lus trum, dat in oktober herdacht zal wor den met een grote vergadering. De avond werd 'begonnen met een filmpje van Charley Chaplin uit een ver verleden. Voor de pauze vertoonde men nog twee geestige rolprentjes. Daarna volgde de hoofdfilm getiteld: „Zonnige Harten", die een beeld geeft van een miljonair, die eerst de kinderen haat en dan later door een toeval een groot kindervriend wordt. Aan deze film werk ten o.a. Scbönéberger Sangerknaben mee. Op 27 februari komt de personeels vereniging wederom bijeen. De toneel groep GTB zal dan Levensavond opvoe ren. Er is voor deze Puzzle-Looptocht een heel speciaal regelenient opgesteld en ie deelnemers kunnen er van verzekerd zijn het heus met gemakkelijk te krij gen. Maar dit maakt het alleen maar aantrekkelijker! Het is nog niet precies bekend van waar gestart zal worden, maar het Zaterdagavond concerteerde „Kunst na Arbeid" in de cantine van de Verenigde Touwfabrieken te Maassluis. Het was een bijzonder concert, omdat het ensemble zich voor de eerste maal liet horen met zijn nieuwe instrumentarium, dat enkele maanden geleden door de directie van de V.T. is aangeboden. Het geschenk heeft veelzijdig gewerkt. In tegenstelling tot de oude bezetting, is de klankverhouding nu uitmuntend. Voorts is de vereniging versterkt met enige oud-leden en jeug dige muzikanten. Deze aanwinsten kwa men tijdens deze uitvoering duidelijk tot uiting. Het programma bestond uit slechts zes composities, die echter zeer gevarieerd waren. Dirigent J. Boer gaf bij elk num mer een toelichting, waardoor de avond volledig tot zyn recht kwam. Het geheel is op zeer verdienstelijke wijze vertolkt en ook de solisten droegen hieraan in niet staat wèl vast, dat er zeer fraaie prij- ELIJIV"öii! zen worden uitgeloofd aan hen, die zich nmiüne ruitw»in! nfi liltaan hit het best van dl opdrachten kwijten. En Mmmer ult de .zaal opklonk, liet aan het niet alleen aan hen, maar óók aan de oudste dame en de oudste heer die de tocht reglementair tot een goed einde brengen. Ook voor de grootste deelne mende vereniging zit er een speciale verrassing Ln het vat! De start zal plaatsvinden des avonds om 8 uur. Met tussenpozen van enkele minuten gaan groepjes van vier dan op pad, maar het is niet gezegd dat ze al lemaal dezelfde kant zullen uitgaan. Integendeel, de deelnemers lopen in te gengestelde richtingen, zodat ze elkander ongeveer halverewege de route weer te genkomen, wat de verwarring misschien des te groter zal maken! Onderweg zal men telkens controle posten tegenkomen, maar daarbij is het uitkijken geblazen, want om het ex tra moeilijk te maken staan er hier en daar fop-controles! En wie daar tóch een stempeltje haalt krijgt automatisch strafpunten. Men. kan zich van heden af laten in schrijven bij het Bureau van de VVV in de Plantage. De inschrijvingskosten be dragen 1 per persoon. Men moet min stens 16 jaar zijn om mee te kunnen lopen. Zaterdagmiddag werd in een van de bovenzalen van het bureau huisvesting te Schiedam, door de Schiedamse ge meenschap het bespreken van de don derdagavonden in het Passage-theater geregeld voor het seizoen 19561957. Belanghebbende verenigingen hadden hun vertegenwoordiger naar deze bij eenkomst gezonden, waarbij bleek, dat er evenveel gegadigden als avonden beschikbaar waren. Sinds -de donderdagavond-prijs van het Passage-theater werd verhoogd tot 350 is het niet meer voorgekomen dat de aanvragen, de beschikbare avonden overtroffen. Iedereen kon zaterdag dus tevreden huiswaarts keren. Voor het seizoen dat op-6 september begint en loopt tot 23 mei waren in to taal 38 donderdagavonden beschikbaar, dat is minder dan andere jaren, door dat Pasen in 1957 laat valt. Behalve Toonkunst, de Kunstkring en de Katholieke kring, die hun gebruike lijke kwantum avonden hebben toegewe zen gekregen zal om maar enkele avon den te noemen op 27 september de Chr. Gymnastiek vereniging Juliana het Pas sage theater tot haar beschikking heb ben. Ket gemengd koor herdenkt op 11 oktober haar 90-jarige bestaan, terwijl de A.N.M.B. op 28 februari en 7 maart haar 70-jarig bestaan gaat vieren. Van de personeelsverenigingen noemen wij Gusto op 20 .september en 27 december, terwijl de zaal op 14 februari 1957 be schikbaar zal zijn voor. Wilton. De Schiedamse gemeenschap ten slot te heeft de zaal van 27 t.m. 30 augus tus beschikbaar voor de vakantiefees- tên. succes geen twijfel bestaan. Het verdere gedeelte van de avond, die werd bijgewoond door wethouder J. Slag boom en de heren Barmen 'tLoo en Hennevanger, directieleden der V.T., is door de toneelvereniging „O.V.U." uit Vlaardingen op zeer passende en goed verzorgde wijze aangevuld. Het gezel schap bracht onder regie van de heer W. v. d. Heric „Je moet er niet mee spelen". Van muziek en spel viel deze avond te genieten. o Het aantal verkeersongevallen in Rotterdam is in 1955 weer schrik barend toegenomen: met een stijging van 1.231 ten opzichte van IS54 is dat trieste getal opgelopen tot 16.190. Aanvankelijk leek er omstreeks juli een daling in te tredenmaar in oktober heeft een rekord van 1631 ge vallen het cijfer weer plotseling en onrustbarend doen stijgen. Bij deze ongevallen waren er 71 doden te betreuren. Dat betekent een stijging van 18% ten opzichte van 1954, toen dat getal 60 bedroeg. Nauwkeurig is vastgesteld, dat 2/3 van het aantal slachtoffers zelf aan het ongeval schuldig was. Hoe de verhoudingen precies liggen, bleek uit een gespecificeerd overzicht, dat ds hoofdcommissaris van politie, de neer H. M. C. A. Staal vanmorgen tijdens een persconferentie <gaf. De drie bestuurders In de Hillelaan bij de Maashaven te Rotterdam is vanmorgen bij het ran geren van goederenwagons van de N.S. de 31-jarige rangeerder D. W. uit Hen gelo met het been onder een der wie len terechtgekomen. Het rechterbeen werd bij het dijbeen afgereden. Het slachtoffer werd naar het Zuiderzieken huis vervoerd. Bij het loskoppelen van wagons is de rangeerder vermoedelijk met kledingstukken blijven haken. Nadat Mrs. Macïver, de echtgenote van de vice-president en directeur van de California Texas Oil Comp. Ltd. de doopplechtigheid had verricht, gleed het enorme roodbruine casco, met op de boeg de Caltexster, zonder dralen van de helling in het water van de Nieuwe Waterweg. Na de plechtigheid begaven de geno digden onder wie de secretaris-gene raal van Verkeer en waterstaat rar. D. G. W. Spitzen, de secretaris-generaal van Financiën mr. H. A. M. v. d. Dries, de burgemeester van Rotterdam, mr. G. E. van Walsum, de direc teur Havenwerken Rotterdam, ir. N. Th. Koomans en de commandant Korps Mariniers Gen. Maj. H. O. Roms- winckel, zich naar de nieuwe werfcanti- ne van het dokkantoor Oost, die plaats biedt aan duizend personen en die bij deze gelegenheid voor het eerst voor een officiële ontvangst werd gebruikt. Nadat de heer C. van Daalen, de directeur van de Dok- en Werfmaat schappij Wilton-Fijenoord hier aan de doopster, mrs. Macïver, het gebruike lijke geschenk als herinnering aan het gebeuren had aangeboden, sprak mr. H. Smits, directeur van de Ne derlandse Pacific Tankvaart - Maat schappij, woorden van dank aan de doopster, omdat zij hier een zeer oude traditie, de tewaterlating van een schip, had willen voortzetten. Hij bracht gelukwensen over aan de directie van Wilton-Fijenoord met het goede resultaat van de tewater lating. Hij was verheugd, dat het schip naar de belangrijke vestigings plaats van de Caltex Rotterdam ge noemd kon worden. Met enige hartelijke woorden bracht mevrouw Macïver dank voor het ont vangen geschenk en bood voor het schip aan kapitein A. Bijl, die na de voltooiing het commando van het schip op zich zal nemen, een schil derij aan, dat een gezicht op Rotter dam voorstelt. Dit schilderij zal een plaats in het schip krijgen. De „Caltex Rotterdam" heeft een lengte over alles van ruim 202 en een Aangiften van 21 januari..* BEVALLEN: G. Huizer—Kool d.: Brink man—Hulztaga z~; L. Loofj—Vos z: Van Arn hem—Hersman z.; Da Geus—Kuivenhoven z.; Vrlimoef—Broeder z; Siepman—Mastwijk z,; X -van der Linden—Bes z.; Vonk—Krul z.; Kot—Janson z.; M. van Bergen—Erimann d.: Oelen—Koekkoek d.; Krijgsman—Aijkens d.; tt. Tb. TrilsbeekBoerboom d.; Nieuwenhui- zenJongman, d.: A. Baard—Seger d.: L. R Mouw—Langtiendries d.; C. van Lange- veld—Geeve z.; E. de Graat—Batist z. OVERLEDEN: M. van Nuijs, ongeh vrouw 46 Jr.; M. W. van der Schaft, man van A. j Eons 79 jr.; Van der Dusse. vrouw van w H. .Lievense 67 jr.; Oostdijck.vr.. geh cew met C. Weedage 75 Jr.; H. Ladage, man van M. P. Hoogland 84 jr.: Hoornweg, man een gew met G. P. Wendrich 72 jr.; Jung- slager, man van H. van der Jagt 5 jr.: Verboom, man, geh gew met L. Vogelaar 81 jr.: J- E. Straatman, vrouw van J. H. -S*vSanSiig Hllifèrsberg. H. P, Dozy, doch ter Mfri HTvoahof, zoon'4 Jr. Deze wedstrijd op het nieuwe terrein van Groote Lindt muntte niet uit door spelkwaliteit en het was allerminst aan te zien. dat hier twee kandidaten voor het 2de klas-schap tegen elkaar in het veld stonden. Bij Zwaluwen waren enkele wijzigingen in de formatie aangebracht, doch dit bleken geen verbeteringen te zijn. Slechts willen we een uitzondering maken voor Koos van der Weyden, die op de spilplaats stond en goed werk ver richtte. De afwezigheid van Bergwerf was weer een ernstige handicap. Reeds direct scheen Zwaluwen succes te boe ken, maar het doelpunt, dat de zwart- witten regelrecht van de aftrap scoorden, werd wegens buitenspel geannuleerd. De strijd ging in de eerste helft bijna voort durend gelijk op. De gastheren toonden zich echter slechte schutters, terwijl de meeste aanvallen van de Vogels op buitenspel strandden, zodat het niet te verwonderen viel. dat doelpunten uit bleven. In de allerlaatste minuut kwam Zwaluwen nog vrij fortuinlijk aan een voorsprong. Uit een voorzet van P. Hoo- gerboord zond Vogler een hard schot in, dat door een der achterspelers van Gr. Lindt enigszins van richting werd ver anderd, waardoor de bal m het doel vloog. De tweede helft begon met een over wicht van de thuisclub, waardoor Lam- mers wel druk, maar geen lastig werk te doen kreeg. Na een kwartier veroor zaakte een der backs van Zwaluwen echter een strafschop, waaruit Gr. Lindt de partijen op gelijke voet bracht (11). Gaandeweg begon het spel te verruwen en de scheidsrechter had moeite de touwtjes in handen te houden. Hij was ten slotte genoodzaakt de rechtsbuiten van Gr. Lindt uit het veld te sturen, hoe wel deze speler stellig niet de grootste „raddraaier" was. Ondanks hun nume rieke minderheid waren de gastheren daarna voortdurend in de aanval, maar de zwart-witten konden onheilen voor komen. In het laatst ondemameri zij hog een kort slot-offensief, doch de stand bleef onveranderd. „ZWALUWEN" UITSLAGEN VAN 21 JANUARI Groote LindtZwaluwen 11; M.V.V. 27/3Zwaluwen 8 23. Juniors: Leonidas blZwaluwen bl 11; Rozenburg blZwaluwen b2 42; S.V.O. b—Zwaluwen b3 1—5. De overige wedstrijden gingen wegens terxeinafkeuring niet door. Bijbellezing. De predikant van de Gereformeerde jjpmeente te Vlaardin gen, ds. H, Ryksen, pleegt op de woensdagavonden bijbellezingen te hou den in het gebouw in het Westnieuw- land. Deze week echter zal de bijbel lezing niet op woensdag kunnen plaats vinden doch op donderdagavond wor den gehouden. Ds. M. v. d. Ketterij. Voor de gere formeerde gemeenten in Nederland te Vlaardingen gaat woensdagavond te 7.45 uur in het kerkgebouw Dijklaan voor ds. M. v. d. Ketterij van Alblas- serdam. Prof. mr. V. H. Rulger-school. Naar wij vernemen zal de naam voor de nieuwe gereformeerde lagere school in de Babberspolder te Vlaardingen luiden prof. mr. V. H. Rutger-school. Vrijdagmiddag werd voor deze school die op het terrein achter de garage Plantinga wordt gebouwd de eerste paal geslagen. Het is de bedoeling, dat nog in september 1956 de lessen in de school een aanvang nemen. Vluchtelingen arriveerden. Heden ochtend is het tweede gezin in Vlaar dingen aangekomen, dat uit de vluch telingenkampen in deze stad huisves ting aangeboden heeft gekregen. Het gezin, dat uit zes personen be staat, kwam om tien over half twaalf met de trein aan op het station Vlaar- dingen-Oost. Vandaar bracht men het naar de woning Willem Barendszoon- straat 8. die volledig in orde was ge bracht om de nieuwe bewoners te ont vangen. Ook in dit huis was zorg gedragen voor een keurig interieur. breedte van 27 meter. De inhoud van de ladingtanks zal 44.000 kub. meter zijn. Geladen zal het schip een snelheid van 16 knopen kunnen halen. Het wordt voortgestuwd door een stoomturbine-in stallatie van 12500 pk. Het schip zal vier ladingspompen krijgen met een vermogen van 126.000 barrels per uur ieder. De actieradius van het schip zal 11.000 mijl bedragen. Ieder lid van de bemanning krijgt een eigen kamer met wastafel en stromend warm en koud water. van personenauto's die om het leven kwamen, hadden allen zelf schuld; van de twaalf bromfietsers werden er negen door eigen schuld gedood; van elf fiet sers acht door eigen schuld, van 34 voet gangers 27 door eigen schuld, van zeven motorrijders vier door eigen schuld. Ver der werden er nog andere voorbeelden genoemd, zoals van een trampassagier en een duoberijder. De slachtoffers on der de voetgangers zijn, zoals gebleken is, veelal kleuters en ouden van dagen. De vele bruggen en bruggetjes m Rot terdam leveren in verband met het zeer intensieve verkeer steeds groter moei lijkheden op. Vooral over de Mathenes- serbrug en de Lage Erfbrug was de ver keerspolitie zeer slecht te spreken. Het grote tekort aan personeel wreekt zich toch al in bijzondere mate op het ver keer. Hoe meer politie-functionnarissen er op de weg zijn, hoe meer de weg gebruikers zich aan de regels houden. Officieel zün er 120 man te weinig, hoewel dat niet zeggen wil, dat men door dit aantal plotseling uit de moei lijkheden zou zijn. Bij een tekort aan personeel kan men Immers niet uit breiden: en dat zou men willen doen met 5 a 600 man, zodat men de be schikking kreeg over 2200 man. Veel mensen verdwijnen echter naar kleine plaatsen, waar geen of althans niet zo'n groot woningvraagstuk heerst. De tekorten aan personeel doen zich daar om ook alleen maar voor in de grote steden. Schoolbrigadiertjes zijn niet zo schaars: de organisatie werkt uitstekend en de politie krijgt meer en meer aan biedingen van adspirantjes. De rivierpolitie krijgt het ook steeds drukker. Om een paar cijfers te noe men: er arriveerden in het afgelopen jaar 78.000 passagiers en er monsterden 17.500 zeelieden af. In het totaal werden er in 1955 10.350 misdrijven van allerlei aard gepleegd, in 1954 waren dat er 9219. Diefstal van fiet sen (500) en joy-riding namen hierbij een belangrijke plaats in. De laatste ca tegorie bleek uiteraard zeer populair bij de jongere generatie. De criminaliteit onder de jeugd is overigens op hetzelfde niveau gebleven. Van het totale aantal gepleegde misdrijven werd 52 pet. opge helderd. Ten slotte deelde de hoofdcommissa ris nog mede, dat hij hoopte, dat er dit jaar begonnen zou worden met de bouw van het bureau West aan het Marconi- plein. Zondagavond half elf is op het ver keersplein Oudenrijn een met grote snel heid uit de richting Amsterdam komen de personenauto over de kop geslagen en in de berm terecht gekomen. De twee inzittenden sprongen over de sloot bij het benzinestation en verdwe nen in de weilanden. Een met een speur hond ingesteld onderzoek van de rijks politie leverde geen resultaat. De zwaar beschadigde auto bleek eigen dom van een confectie-mdustrie te Am sterdam en een uur tevoren in de Obrechtstraat aldaar te zijn gestolen.. yOOR de vierde maal maakt het Nederl. Studenten-Orkest een tournee door ons land. Veertien dagen uan intensief repeteren in het Vormings-Centrum „De 'Haaf' in Bergen blijken voor de dirigent Jan Brussen voldoende, om met dit amateur symfonie-orkest resultaten te be reiken, die zowel in technisch, als in muzikaal opzicht zeer aanzienlijk zijn te noemen. Zoals men weet komt de opbrengst van de tournee weer ten goede aan het Nederlands Studenten Sanatorium. De Cubaanse regering heeft officieel het aanbod van premier Boelganin van de Sowjet-Unie voor het verlenen van technische en economische hulp aan en het aanknopen van diplomatieke en han delsbetrekkingen met de landen van Latijns-Amerika van de hand gewezen. De waarnemende minister van Buiten landse Zaken Gonealo Gucll zei, dat de Cubaanse regering krachtig gekant was tegen „elke materiële of ideologische communistische infiltratie". Braziliaanse handels- en perskrin gen hebben het aanbod met gereserveer de belangstelling ontvangen, terwijl de regering zich nog van officiële commen taar onthouden heeft. Een campagne voor het aanknopen van economische betrekkingen met de Sowjet-Unie is in Brazilië al verscheidene jaren gaande. Het land onderhoudt wel diplomatieke betrekkingen met Polen en Tsjechoslo- wakije, maar deze betrekkingen dateren nog van vóór de tweede wereldoorlog. Brazilië onderhoudt tevens handelsbe trekkingen met deze beide communisti sche landen, terwijl er ook een betalings overeenkomst tussen de bank van Bra- lië en de Hongaarse staatsbank bestaat, welke handel met dit derde Oosteuropese land mogelijk maakt. „The Times" zegt in een hoofdartikel dat er weinig bezorgdheid behoeft te ontstaan over deze nieuwe Russische poging tot infiltratie. „Er zijn waar schijnlijk maar twee landen waar het communisme een potentiële bedreiging vormt Brazilië en Chili. In beide ge vallen biedt de verstoorde binnenlandse situatie de roden een onnatuurlijke kans", aldus Times. Zaterdagavond heeft het Orkest voor een uitverkocht Paviljoen „Rotterdam" van het Ahoy' gebouw gespeeld, waarbij Herman Krebbers voor een solistische bijdrage zorgde met de vertolking van Mozarts vioolconcert in D. Een niet onaantrekkelijk programma had Jan Brussen voor deze avond sa mengesteld. Afgezien van de Suite* voor orkest van Karei Mengelberg, die een wonderlijk allegaartje bleek van oude en nieuwe klanken, bestond dit pro gramma uit een Concerto Grosso (op. 6 no. 6) van Handel, de z.g. „Jena"-sym« fonie van Ludwig van Beethoven en bo vengenoemd vioolconcert. Het hoge spelpeil van het Orkest kwam vooral tot uitdrukking in de strij- kersgroep. Hierin bevinden zich uitste kende krachten. .Dit bleek ondubbelzin nig uit het spel van de solistengroep (het concertino) in Handels Concerto Grosso. De kwaliteit van klank, de zui vere intonaties en het accurate samen spel waren even zoveel factoren, die de vertolking van Handels werk tot een op merkelijke prestatie maakten. VAN Beethovens „Jena" symfonie is een ontdekking van Fritz Stein, die in een archief te Jena de geschreven partijen van een vroeg symfonisch werk van de componist heeft aangetrof fen, waaruit de partituur later werd sa mengesteld. Sommige musicologen heb ben de authenticiteit van deze composi tie in twijfel getrokken. Hoewel de in houd van het werk lang niet op een lijn te stellen is met de latere, alge meen bekende negen symfonieën, is er in dit jeugdwerk toch al veel, dat de latere Beethoven aankondigt. De uitvoe ring door het Ned. Studenten-Orkest was dus niet alleen uit historisch oog punt belangwekkend, maar bracht te vens een compositie ter kennis van het publiek, die belangrijk genoeg van in houd bleek, om zulk een uitvoering te rechtvaardigen. Het Orkest heeft er on der de bezielende leiding van Jan Brus sen een uitstekende vertolking van ge geven. Bijzonder cachet aan deze avond ver leende natuurlijk het vioolspel van Her' man Krebbers. Mozarts overbekende D-dur concert, gespeeld door een onzer grootste violisten, verhoogde in niet geringe mate het toch al artistieke ge halte van dit concert. W. Zaterdagmiddag is er bij Werkspoor Utrecht een ernstig arbeidsongeval ge beurd. De 45-jarige kotteraar Ch. Sm. uit Amersfoort kwam met zijn kleding tussen een draaiende freesmachine. Hij werd enige malen in het rond geslingerd voordat een mede-arbeider de stroom kon afsluiten. Het slachtoffer is met ver brijzelde benen naer het Stads- en Aca demisch Ziekenhuis vervoerd. Voor zijn leven wordt gevreesd. Een surveillerend agent van politie hoorde in de nacht van zaterdag op zondag glasgerinkel in de Grote Hout straat nabij de Anegang te Haarlem. Toen hij zich spoedde naar de omgeving vanwaar het geluid had geklonken, ont moette hij een nachtwaker, die hem vertelde, dat een man een winkelruit had ingetrapt. In het portiek van een modemagazijn ontdekte de agent een ogenschijnlijk vrijend paartje. Nadat hy het tweetal had gescheiden, viel een bontmantel tussen hen in op de grond. De jas vertegenwoordigt een waarde van van circa 1500. Een der etalageruiten was vernield. Het tweetal, de 30-jarige Amsterdamse havenarbeider A. P. G. en de 20-jarige serveerster G. M. S., eveneens uit Amsterdam, zijn verdacht van diefstal resp. medeplichtigheid hier aan, in het bureau van politie ingeslo ten. Vanmiddag zal de burgemeester van Amsterdam mr. A. J. D'Aüly op het stadhuis een spoedbespreking leiden met vertegenwoordigers van de gemeentelij, ke diensten, waarin zal worden onder zocht. welke maatregelen eventueel op korte termijn kunnen worden getroffen ten aanzien van de ligging van de woon- schpen in de Vlothaven in het westelijk havengebied, zo wordt van de zijde van hot gemeentebestuur medegedeeld. Hoe wel de toestand nog steeds rg on overzichtelijk blijft, mede doordat veie eigenaars der schepen na de stormach tige nachten hun boten op eigen gele- genheid naar veiliger oorden hebben la ten verschepen, blijkt dat slechts zeven van de 39 aan de oostelijke wal gele- gen boten onbeschadigd uit de strijd met de ruwe zuidwester storm zijn ge. komen. De rest heeft min of meer ern stige schade opgelopen. In totaal zijn in deze niet-officiele ligplaats voor de schepen alle officiële door de gemeen te aangewezen plaatsen in de stad zijn volledig bezet 98 woonschepen ge. meerd. De politie controleert thans ge regeld enkele malen per dag de toestand in de Vlothaven, die temidden van zeer moerassige grond is gelegen. Van een onzer verslaggevers Bij een inbraak In de woning van de eigenaresse van een hoeden en bontzaak te Den Haag werd gisteravond een groot aantal sieraden gestolen, met een waar de van ƒ21.159. De diefstal vond plaats tijdens afwezigheid van de eigenaresse. De hoeden- en bontzaak is gevestigd aan de Plaats en toen omstreeks 10 uur de eigenaresse haar woning betrad, wel ke op de derde etage gelegen is, ontdekte zij, dat de kast in de gang overhoop ge haald was. Zij moest constateren, dat allerlei sieraden, armbanden, ringen een gouden horloge en broches, al dan niet bezet met diamanten verdwenen waren. Het onderzoek van de politie wees uit, dat de inbreker binnen gekomen is via het dak van een aangrenzend perceel Hij kwam op het dak van het pand. ging via de brandtrap naar het balcon van de derde etage en vernielde een deur ruit. Zo kon hij op de gang van de wo ning komen. Alleen de gangkast, waar in de sieraden lagen, werd doorzocht (Van een onzer verslaggevers) Een ruzie tussen portiekbewoners aan de Lamarckstraat te Den Haag heeft zaterdagmiddag tot gevolg gehad, dat drie personen gewond werden, terwijl een zeventienjarige jongen, die een ha mer hanteerde, door de politie werd op gesloten. De ruzie en de daaropvolgen de vechtpartij waren het gevolg van on enigheid over hei schoonhouden van de portlektrap. Onenigheid -bestaat reeds enige jaren tussen de families B. en V. Vrijdagmid dag begon de ruzie opnieuw. Tot twee maal toe gooide de 43-jarige vrouw -van de 39-jarige monteur J. B. vuil naar een lid van de familie V., die met haar fiets de trap afging. De politie werd in de zaak gemengd en ,de ruzie werd gesust. Vrijdagavond evenwel vernielden leden van de familie B. de deur van de familie V., maar tegen-maatregelen bleven uit. Zaterdagmiddag om 2 uur kwam de veertienjarige vriend van de stiefzoon van de familie V. op visite. In het por tiek werd hij aangesproken door mon teur B. Er ontstond een woordenwisse ling welke de 42-jarige glazenmaker H. J. V, hoorde. Hij ging naar beneden, met een ijzeren buis in zijn hand. Voor V. het wist, had monteur B. de buis in zijn handen en glazenmaker V. kreeg hiermede slagen op het hoofd. Daarna sleurde B. de buurman naar binnen en tezamen met zijn vrouw, die een lam penpendel ip haar handen had, werd glazenmaker V. verder geslagen. Een stiefzoon van B., een zeventienja rige kantoorbediende, die de herrie hoor de, ging er op af met een hamer. In de woning van B. gaf hij eerst de vrouw enkele klappen met de hamer en in de voorkamer, waar de twee mannen aan het worstelen waren, sloeg hij de mon teur. Hedenochtend zijn 110 man van de Het hoofd van het gezin, de 31-jarige buitenbankwerkers, die de vorige Iwan Dosen is van beroep metselaar Zijn echtgenote Jela is een tweet* jaren jonger. De namen van de vi kinderen zijn: Anna Cacic (12), Iw; Cacie (10), Marija Dosen (3) en Kre mir Dosen <2). Friese Viaardinger*. De veremgii van Friese Vlaardingers, Lyts Bigji heeft vrijdagavond een vrolijk pr gramma voorgeschoteld gekregen, d verzorgd werd door de leden van c zustervereniging uit Delft Under d'Alc Jan. Voorzitter G. Walstra opende c avond in de Harmonie. Hij kon mt voldoening vaststellen, dat in de afgc lopen drie jaar van het bestaan de. vereniging de zaken wel naar wens zijn gegaan. 175 leden telt de vereniging thans. De Delftenaren brachten het vrolijke toneelstuk „De Tijdgast" en de Vlaar dingers kregen alle gelegenheid eens hartelijk te lachen. We hoorden deze avond ook nog het Lyts Begjin-koortje. veek gestaakt hebben, weer aan het ■erk gegaan. Gezien het feit, dat er e vorige week een aantal werkwilli- ?n was en de rest vermoedelijk sdenavond in de nachtploeg zal op- maen, neemt men aan, dat, voor- pig althans, het conflict is by ge ld- Inmiddels heeft de E.V.C. heden- htend aan de poort van de werf manifest laten verspreiden, waar de eis herhaald wordt, gisteren het congres van de E.V.C. te Am- .erdam gesteld, namelijk: intrekking van het ontslag van de penning meester van het actiecomité, Van Alphen. Naar van de zyde der directie van de werf werd medegedeeld, zal te dier zake inmiddels niet onderhan deld kunnen worden. Niettegenstaande de Iets beter schijnende perpectleven van een week geleden, wa ren de kaasprUzen vrijdag Jl. lager. In het bijzonder gold dat voor de volvette Goudse kaas, waarvoor te Leeuwarden f 2.042,05 per kg werd gegeven tegen f 2.11—t 2.13 per kg een week eerder. De handel had aanvankelijk nog lagere prijzen op het oog en de biedingen be perkten zich aanvankelijk tot i 2.02—f 2.03 per kg. 1 De producenten bleken echter niet be reid tegen deze prijzen af te geven, lang zamerhand kwam er toen meer belang I stelling en de beurs eindigde in een be. tere stemming, dan waarin ze was be gonnen. De edammers werden verkocht voor f 1.84—f 1.86 per kg (vorige week f 1.85— l 1.87). De vraag uit het buitenland bleef ln de afgelopen week beneden de verwachting. Voor wat Duitsland betreft wordt gewag gemaakt van Deense concurrentie, waarvan geruime tijd weinig last werd ondervonden. De boterprijs werd ln de loop van de afgelopen week verlaagd met niet minder dan f 0.35 per kg en bedraagt nu f 4.40 per kg onverpakt af fabriek. Het is niet onmogelijk, dat deze minder goede stem ming by de boter op een tydstip, dat wel als uitermate vroeg mag worden beschouwd, de kaashandel ten nadele heeft beïnvloed. Voor volvette goudse kaas. 5 weken oud, was-weinig belangstelling. De prijs was f 2.16f 2.17 per kg (de vorige week f 2.20). Beter was de stemming bij de 5- weekse kaas. waar sprake was van een redelijke handel tegen een prijs van f 1.34 per kg (de vorige week f 1.93—f .1.94). De laatste produktiectjfers van het C.B.S. zien er als volgt uit: volvet «O-plus V,\ V\ B 1317 ton 626 ton 2/1 8/1 '56 1262 ton 620 ton 25/12—31/12 '45 1433 ton 610 ton Japan had in het afgelopen jaar een over schot van 484 miljoen op de betalingsba lans met het buitenland. De export oeliep 1954 miljoen, hetgeen 421 miljoen meer was dan in 1954, terwijl de import met «114 miljoen terugliep tot 1848 miljoen. Alleen do handelsbalans gaf derhalve een voorde lig saldo te zien van 106 miljoen. De export naar de Ver. Staten en andere üollargebieden bedroeg in het afgelopen jaar miljoen, of S 271 miljoen meer dan ln 1954. De export naar het Britse Gemenebest en nadere sterlinggebieden beliep in 1955 729 miljoen of 221 miljoen meer dan ln 1954. Het vorstvrlje weer had nog steeds eer. ongunstige Invloed op de handel in de mees te tuinbouwprodukten. Er viel op prljzen- gebled aan de veiling' te Zwijndrecht r et veel verandering te constateren. We! .va ren de kopers voor de hoofdprodukTen spruiten en witlof meer terughoudend, wat in de lagere prijzen tot uitdrukking kwam. De spruiten werden grotendeels voor Wcst- Dultsland verladen. België nam een klein gedeelte van de A-kwaliteit doch had meer interesse voor de grovere spruiten. Voor export braojit de A-kwallteit be gin der week enkele malen boven 40 cent op, maar vrijdag werd niet meer dhn 30 a 35 cent per kilo betaald. De grovere sprui ten noteerden van 15—26 cent en de ge schoonde van 3550 cent. Een voor het binnenland bestemd produkt als witlof, waarvan de aanvoer ruim 20 ton per veillngdag was, deed de laatste dagen van 35—47 cent per kilo. De handel In sluitkooi had nog een stug verloop, met noteringen die maar een wei nig boven de ophoudprljs uitkwamen. De kleine maat van de rodekool ging nog van 7—10 cent per kilo van de hand, de grotere kool vond meestal geen afname. De gcle- kool werd eveneens Gedeeltelijk verkoent en noteerde dan van 6(^—9 cent. terwijl voor de groene-savoye bij groter vraag en minder aanbod tussen 7 en 18 cent betaald werd. De handel in boerekool verliep evenmin naar wens. Enkele malen liep de prijs tot 10 13 cent, doch bij een ruimer aanbod moesten meerdere telers zich tevreden ste len met een o„orengst van 4—8 cent per kilo. Vorig jaar om deze tijd werd deze koolsoort graag betaald tussen 30 en 40 cent. Met uitzondering van enkele partijen werd de veldsla voor export verladen. Minstens 80% werd door onze Zuiderburen afgenomen en eea klein gedeelte voor Duitsland. Voor de beste kwaliteit werd van 1 1.1.40 per kilo betaald, het fijnere blad bracht van 72—95 cent op. Steeds schaarser wordt het aanbod van bladgroenten uit de ramen, met als gevole iets hogere prijzen, o.a, voor andijvie, die tot 60 70 cent per kg. verkocht werd. Kropsla bracht van 821 cent per stuk op en stoofsla van 60—80 cent per kg. De noteringen voor knolselderij liepen voor de allerzwaarste niet hoger dan 20 25 cent per stuk. Evenals laatstgenoemd orodukt werden de uien voor Duitsland en België verladen. De prijs Hep Iets terug en kwam tot maximaal 38 cent tegen een week geleden tot 42 cent per kilo Prei, breekpeen en kroten waren nog het museum Hierdoor kwam er een einde aan de vechtpartij. De G.G.D. moest de mon teur, zyn vrouw en de glazenmaker naar het ziekenhuis brengen en de politie hield de stiefzoon aan, die opgesloten werd. De monteur heeft een scheur in de schedel en zijn vrouw liep ernstige hoofdwonden op. Vorig jaar verzocht de stichting het „Nationaal Rheumafonds" aan de ge meenteraad van Den Haag in aanmerking te mogen komen van een subsidie uit de gemeentekas, groot een cent per" in woner. Het college van B. en W. stelt thans de raad voor op dit verzoek ai- wijzend te beschikken. Er bestaat geen zekerheid, aldus B. en W., dat de gelden, verstrekt door Den Haag, ten goede ko- aan Haagse rheumapatiënten, ter- wyl het ook met op de weg van de ge meente ligt steun te verlenen aan al gemeen wetenschappelijk onderzoek. B. cn W. van Den Haag stellen de ge meenteraad voor bij de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst een adjunct-directeur te benoemen, als zo danig stellen zy voor de heer C. Kruijt, geneeskundige bij de G.G.D. en leider van de geneeskundige dienst, die reeds jaren als plaatsvervanger van de di recteur optreedt. OHkhfis deden Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de gemeenteraad van •Den Haag een voorstel toekomen over een plan tot grenswijziging tussen de gemeenten Den Haag en Wateringen. Het plan behelsde toevoeging aan het Haagse gebied van ongeveer acnt hectare, gelegen ten westen van de Leyweg en van een strook ter breedte van 40 meter, ge legen langs de z.o. zijde van de Mient- vveg tussen de Lozerlaan en de Noord- weg. Aan Wateringen zou moeten worden toegevoegd het Haagse gebied, gelegen ten z.o. van de Noordweg, benevens het aaaraan grenzende deel van deze weg. In het prae-advies van het college van a. en W. over dit plan zegt het college, dat reeds m 1953 de gemeenteraad zich uitsprak over een dergelijk plan. Ook toen werden bezwaren naar voren ge- oraent, maar bij het huidige plan is geen gehouden met de bezwaren uit 1953. B, en W. stellen de raad voor de wens naar voren te brengen, dat de Noordweg, als voortzetting van de ver lengde Erasmusweg en als voornaamste toegang tot het Haagse kassengebied langs de Wennetjessloot, binnen Haags territoir blijft. Bovendien wensen B. en W., dat het terrein bij de Leyweg, dat in het plan van Gedeputeerde Staten genoemd is, vergroot wordt, zodat ook de weg, wel- ^.6rtJ?aar de gashouder, geheel Haags grondgebied wordt. Onder zeer grote belangstelling heeft de ambassadeur van Canada, de heer Thomas A. Stone, zaterdag in het Haag se Gemeentemuseum de tentoonstelling „Kunst der Eskimo's" geopend, In de geheel gevulde aula van het mu seum werden de gasten allereerst toege sproken door de burgemeester van Den Haag, mr. F. M. A. Schokking, die zei het een eer te vinden, dat Den Haag was gekozen als eerste stad om er de- ze tentoonstelling te houden. De heer Jos de Gruyter heeft vervol- gens een korte inleiding gehouden, waar- m hij een karakterschets gaf van de Eskimo s, hun levensomstandigheden en hun volkskunst, die zij beoefenen in de drie maanden lange poolnacht. Hierna werd een filmpje over het leven der Es kimo s vertoond. De Canadese ambassadeur, dank bren gend voor de medewerking, die men van de directeur van het museum, mr. L. J. F. Wijsenbeek en zijn staf had onder vonden, heeft vervolgens de tentomnstel- if? °Ucieel voor geopend verklaard. De Canadese ambassadeur en me vrouw Stone ontvingen na de bezichti ging de vele gasten in de grote hal van

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 2