Den Haag: „Belangrijke punten nog onbeslist Weg wacht reeds twee jaar op verkeer „Maas" en „Noordzee" brachten Panamees schip naar Rotterdam Nehroe wijkt niet voor onlusten El Glawimachtigste pas ja. overleden Bambieen gezellig huisdier Bij het beginpunt TER PARAFERING VAN OVEREENKOMST Dulles maar een dag naar Djakarta Eén dode en drie gewonden bij verkeersongeval AFWACHTENDE HOUDING Vreemde situatie bij Lage Zwaluwe: Verlovingskaartje maakt lange reis Typerend Protestantse school in Spanje gesloten Leider van Berbers in Marokko Weer overzicht DINSDAG 24 JANUARI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3290 Weerbericht r HEK VERSPERT DE DOORGANG Stuurloze „Alexandros" behouden binnen Tros van „Noordzee" brak bij Hoek van Holland In Bombay keert de rust terug F Kuim 150 gevangenen in Marokko vrij OUDE VRIEND VAN FRANKRIJK HET Wasmachine stond onder stroom: vrouw gedood O O (Van een onzer verslaggevers) ÏN de gemeenten Klundert en La- ge Zwaluwe ligt reeds twee jaar een nieuwe weg ongebruikt. Het is de Jan Willem Frisostraat, on geveer een jaar na de ramp aan gelegd met het doel de smalle straten van het dorp Moerdijk te ontlasten van het zware wegver keer, dat uit de westhoek van Noord-Brabant en van Schouwen- Duiveland komt en Rotterdam als bestemming heeft. De weg is goed berijdbaar, maar daar, waar hij moet aansluiten op de oude Rijksweg naar Breda, verspert een hek verdere doorgang. Een strook van een halve meter zand scheidt de J. W. Frisostraat van de oude Rijksweg. Halve vergunning De J. W. Frisostraat bleef een halve meter verwijderd van de Rijksweg en er kwam een hek dwars over het wegdek. Een bord duidt aan: voor alle verkeer ge sloten. Het laat zich aanzien, dat in Lage» Zwaluwe en Klundert het hek niet spoedig van de dam is. TE ZIJNER TIJD GEEN BRITSE DRUK UL GLAWI, de pasja van Marrakesj, is gisteren op 78-jarige Ieef- -*-J tjjd in Marrakesj overleden. El Hadj Thami El Glawi was een van de opvallendste Mohamme daanse leiders van Noord-Afrika. Hjj combineerde zjjn positie als feodaal heer met die van een zakenman in Amerikaanse stijl, hjj was een welgesteld landeigenaar en tevens een krijger, politicus en kunst-: beschermer. EI Glawi was ook een vriend van Frankrijk. Hij was de machtigste en rijkste der Marokkaanse heersers en had de zeggenschap over ten minste een miljoen Berbers en stammen uit het Atlasgebergte. Zijn gebied strekte zich uit over een oppervlakte tweemaal zo groot als Frankrijk. Treinramp in België WOESTE STAMMEN Z3C Bij Bomexplosie in Keulen vier personen omgekomen Rotterdam- Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klnchtendienst abonnementen 18 30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 11570O 's-Gravenhage: Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—19 30 u Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2to Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per weck, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks WEERSVERWACHTING, geldig tot woendagavond. SNEEUWBUIEN Wisselende bewolking met enkele sneeuwbuien. Matige tot krachtige, aan de kust wellicht tijdelijk harde wind tussen zuidwest en noorwest. Vannacht plaatselijk lichte vorst, morgen overdag iets lagere temperaturen dan vandaag. ZON EN MAAN 25 januari- zon op 8 34, onder 17 15, maan op 14 53, onder 6 IV Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A H. J. S. BRUINS SLOT EN merkwaardig verschijnsel is rL het dat het terrein waarop de in ternationale politiek zich richt telkens een ander is. We hebben dat in het verleden ook gezien. Het ene ogen blik is het Berlijn dat ons in spanning houdt; dan spitsen daar de verhou dingen zich toe, zo erg dat men denkt- Nu wordt het echt oorlog. En dan in eens is dat uit. Dan is er weliswaar iets opgelost van de vragen die de spanning veroorzaakten, maar het is alsof de vulkaan gedoofd is. Er valt niets meer te beleven. En dan vlamt het in het Verre Oosten ineens op op een onheilspellende wijze. We krijgen het Korea-conflict, de Indo-Chinese oorlog en de spanning om Formosa. Drie grote conflicten achter elkaar. Ze eindigen in gedeel telijke overwinningen voor elk der bei de partijen. Maar de overheersende in druk van het totaal is toch een soort remise-toestand. En dan is het of al die terreinen uit de internationaal po litieke belangstelling verdwijnen. Ze zijn niet meer zo in het nieuws. Er kan nu blijkbaar voor geen der beide strijdende partijen, Oost en West, meer iets uit gehaald worden. MAAR de internationale p- kent geen rust. De strijd tt Oost en West gaat door. En voor die strijd moet een terrein gevonden wor den. Een terrein waar een strijdende partij winst ruikt. En zo is dat terrein op dit ogenblik gevonden in een van de alleroudste strijdgebieden van onze ge schiedenis: het Nabije Oosten. Dat is het gebied waarin in oude tijden de Egyptische en de Hethie- tische, de Egyptische en de Assyri- sche machten op elkaar botsten. De tegenwoordige landen Syrië, Irak, Jor danië, Israël en Egypte vormen dat gebied. N Daar heeft altijd een strijd geheerst tussen noord en zuid en altijd lag het land Israël op de weg der elkaar be strijdende machten. IN steeds nieuwe vormen en in steeds nieuwe tegenstellingen her haalt zich de geschiedenis. Het klinkt enigszins paradoxaal, maar de huidige Oost-West-tegenstel- ling hult zich hier in de oude Noord- Zuid-tegenstelling. Nu zijn hst geen Assyriërs en He- thieten tegen Egypte of omgekeerd,- maar nu zijn het de Russen tegen de westelijke mogendheden. En beide machten pogen zich in de wereld van dit Nabije Oosten mede standers te verschaffen. Zo werkt Engeland moeizaam san zijn Bagdad-pact. En zo strooit Rus land met wapens voor Egypte. En op de kruisweg van deze tegen stellingen ligt, als steeds, het land Is rael. De invalsweg van noord naar zuid loopt door de vlakte van Jisreël. Daar lag aan het einde van die val lei de stad Meggiddo op een berg Har Meggiddo. Aan die berg ontleent de oorlog in al zijn gruwelijkheid zijn naam: Armageddon. EN zo schijnt thans voor een mo ment de geschiedenis naar haar beginpunt in de ons bekende historie terug te keren. Maar wij realiseren ons tegelijker tijd dat het wezenlijke van wat er thans geschiedt niet in de problema tiek van het Nabije Oosten «zelf, maar in de wereldproblematiek van van daag besloten ligt. Zoals eerst Ber lijn, toen Korea, Indo-China en For mosa in het brandpunt stonden, zo staat nu dit Nabije Oosten in het brandpunt. En zoals het met die eer ste gebeurde dat de belangsteling tr voor wegebde, zo zal dit ook met dit gebied weer gebeuren. Laat het in derdaad zo zijn. De normale groet in deze landen is het woord: vrede. Waarschijnlijk wordt in geen gebied ter wereld dit woord vrede dan ook zoveel gebruikt en ge hoord. Moge dat woord de ontwikkeling der dingen ginds symboliseren, een wens die de hele wereld raakt. Indonesië wil nos een zittinff in Genève Een woordvoerder van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft meegedeeld, dat de Amerikaanse minister Dulles op 12 maart een bezoek van eén dag aan Djakarta zal brengen. Het in het Engels verschijnende blad ..Times of Indonesia" heeft m scherpe bewoordingen tegen dit bezoek gewaar schuwd Volgens het blad zal Dulles ,,de doodskus"' geven aan de regenng-Hara- hap en de Masjoemi. Het blad voorspelde, dat Dulles „van het 'oen reeds chaotische Indonesische nolitieke toneel een nog grotere warboel ou maken en de vorming van een nieuwe nti-Wesierse commumstisch-nationalis- :sche coalitie in het nieuwe parlement dat in apn! zal worden samengesteld, veel gemakkelijker zou maken". In het gehucht Lombok, tussen Beilen en Westerbork, is gisteren een auto-ongeluk gebeurd, waarbij een persoon is gedood, terwijl drie per sonen werden gewond. Door tot nu toe onbekende oorzaak botste een personenauto, Ibestuurd door de heer G. D. uit Hoogeveen tegen een boom. Eén der inzittenden, mevrouw B.D, uit Dwingelo, werd op slag gedood. De heer D., een dochter van mevrouw B. en de ver loofde van mej. B., de heer R. B. uit Zwiggelte, kregen allen een hersen schudding en verwondingen. De heer D. en mej. B. werden overgebracht naar het ziekenhuis „Bethesda" te Hoogeveen en de heer B. naar een ziekenhuis te Assen. Hun toestand is niet levensgevaarlijk. De politie stelt een onderzoek in. DE Indonesische premier Harahap.heeft gisteravond verklaard, dat de regering akkoord gaat met het houden van nog één zitting van de Nederlands-Indonesische ministersconferentie, tijdens welke de onder handelingen afgesloten kunnen worden. Het is volgens de premier de bedoeling, dat op deze slotbijeenkomst een ontwerp-overeenkomst gepa rafeerd zal worden. Instructies in deze geest zijn gezonden naar de Indo nesische delegatie te Genève. Harahap wees er op dat de wijze, waarop de Indonesische delegatie onder leiding van Anak Agoeng de besprekingen heeft* gevoerd, de steun heeft van alle resterende regeringspartijen, oök van de „Partai Boeroeh", die tot nog toe haar standpunt nog niet had bepaald.'Wel bestaat er in sommige regeringspartijen verdeeldheid over de vraag, wat op het ogenblik uit poli tiek oogpunt de belangrijkste kwestie is voor Indonesië- Voordal deze beslissing van kei In donesische kabinet bekend werd, heeft een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken er gisteren nogmaals op gewezen, dat van officiële Indonesische zijde ge durende de laatste dagen in openbare uitlatingen enige malen ten onrechte de indruk is gewekt, alsof, toen de Ne derlands-Indonesische besprekingen te Genève op 7 januari werden onderbro ken, nou slechts de parafering der bereikte resultaten nodig zou zijn. In het gemeenschappelijk commu niqué, dat te Genève op 7 januari werd uitgegeven, werd echter medege deeld, dat de besprekingen werden ge schorst, omdat beide delegaties behoef te gevoelden tot overleg met hun re geringen omtrent de toen bereikte stand van zaken. Met betrekking tot dit laatste werd erbij gezegd, dat, naarmate de openstaande -punten in aantal waren afgenomen, omtrent de overblijvende vanzelfsprekend -moei lijker tot overeenstemming kon wor den gekomen- .Daaruit blijkt, dat er De wegen met elkaar te verbinden is in de praktijk het werk van een ogen blik, maar theoretisch is dat niet zo ge makkelijk beter gezegd onmogelijk. Rijkswaterstaat heeft namelijk de ge meentebesturen van Klundert en Lage (Van een onzer verslaggevers) De sleepboten „Maas" en „Noord zee" van L. Smit en Co's Inter nationale Sleepdienst zijn vp/.- bacht om drie uur voor de Nieuwe Waterweg aangekomen met het Panamese s.s. „Alexandros", dat eij Terschelling met een defect ean de stuurinrichting te kampen kad gekregen. Zaterdagmiddag was de Maas vanuit de Berghavcn in Hoek van Holland vertrokken en zondagmorgen 0I& kwart over zes slaagde men erin ^en lijn over te schieten, waarna de lest kinderwerk was Zo wil de heer van Willegen, de machinist van ae sleepboot, het althans doen voor komen. Maandagmorgen kwam de Noordzee ter plaatse, die eveneens een trosvastmaakte. Met een snelheid van vijf mijl per uur ging het trans port daarna in de richting Rotterdam. De reis verliep zonder stoornissen, ondanks het feit dat de Alexandros zeer onhandelbaar bleek. Juist toen men vannacht voorgaats was aangekomen, brak de tros van de Noordzee. Deze is toen onmiddel lijk doorgevaren naar Maassluis, waarna de havensleepboten Argus, Alblasserdam en Katendrecht uit voeren om assistentie te verlenen. Ook de Blankenburg zette koers naar de 5500 brt. metende Panamees. Deze vier slepers brachten een verbinding tot stand en trokken het schip naar Rotterdam, waar het ligplaats koos aan boei 6. Om half acht lag de Maas weer veilig en wel in Hoek van Holland en kon de bemanning die enkele dagen bijna niet uit de kleren was geweest van een welverdiende rust gaan genieten. Zwaluwe de initiatiefnemers tot bet aanleggen van deze weg toegang tot de oude Rijksweg geweigerd. Deze in stantie keurt de aansluiting uit verkeers technisch oogpunt niet goed: twee wo ningen aan de Rijksweg belemmeren namelijk het uitzicht van de weggebrui kers wanneer deaansluiting tot stand komt. Rijkswaterstaat ma-akt tegen een verbinding van de wegen geen bezwaar «Is tenminste één pand. dat het meest in de weg staat, wordt gesloopt en een klein gedeelte van de J. W. Frisostraat wordt omgebogen. Het gemeentebestuur van Lage Zwaluwe heeft vele pogingen in het werk gesteld de bewuste woning te kopen, maar steeds zonder resultaat. De dames Noteboom, die dit pand be wonen, zijn zelfs niet ingegaan op het voorstel: vergoeding van de taxatie waarde van de oude woning een nieuwe gemeentewoningen zonder huur geduren de hun leven. De plaatselijke overheid denkt nu aan onteigening, maar dit neemt veel tijd in beslag en intussen blijft de J. W. Frisostraat gesloten en moet het verkeer omrijden en zich door Moerdijk ■wringen. De J. W. Frisostraat is eigenlijk met een halve vergunning aangelegd en mo gelijk ligt 'hier de oorzaak van deze kwestie. De betrokken gemeenten ver kregen jaren geleden een vergunning tot aanleg van een smalle weg bt een pad naar de oude Rijksweg. Na de ramp in 1953 is men begonnen met de bouw van een brede weg, zonder eigenlijk voldoen de aandacht te schenken aan deze „klei ne" vergunning. Bij de voltooiing van de weg kwam de bewuste vergunning weer ter sprake. Rijkswaterstaat en ge meentebesturen beraadslaagden, maar tot een spoedig besluit kwam men niet nog verschillende punten van belang ter beslissing waren overgebleven. De regeringscommissaris voor Indo nesische aangelegenheden, rnr. N. S. Blom, heeft gistermiddag aan mr. Oetoyo Ramelan, die hem op het mi nisterie van Buitenlandse Zaken be zocht en hem de vraag stelde wanneer de besprekingen kunnen worden her vat, meegedeeld, dat de Nederlandse regering te ziiner tijd. in het licht van de situatie m Indonesië haar houding ten aanzien van de hervatting der be sprekingen zal bepalen. Zoals bekend, gaf minister Luns de vorige week aan de Indonesische zaakgelastigde een zelfde standpunt te kennen. De Indonesische minister van Voorlichting. Makmoer, deelde gis teren, voordat de nieuwe beslissing van het Indonesische kabinet bekend werd, mede, dat Indonesië niet be reid is nog te spreken over het vierde punt der agenda (de kwestie der arrestanten), indien besloten zou worden de besprekingen voort te zetten. De Indonesische ambassadeur te Londen, prof. Soepoma. heeft gister middag de Britse minister van Staat, de markies van Reading, op de hoogte festeld van het verloop der onderhan- èlingen. ■- - 1 Een zegsman van het Briise minis terie van Buitenlandse Zaken heeft ten stelligste ontkend, dat door Enge land op enigerlei wijze druk zou wor den uitgeoefend op Nederland in ver band met de ministersconferentie. Van een dergelijke druk is noch recht streeks noch via de Ver. Stalen sprake. In officiële ;en te Londen is verklaard, dat .'land ten opzichte van de onderh.u melingen te Genève een strikt onzijdig standpunt inneemt, al koestert men in Engeland uiteraard wel de hoop. dat de besprekingen suc cesvol zullen zijn. Deze kringen ont kenden de bewering, dat de Neder lands-Indonesische onderhandelingen onderwerp van gesprek zullen zijn bij het overleg, dat premier Eden binnen kort te Washington zal plegen met de regering der Verenigde Staten. Ir. J. .llbarda kerft, zoals gemeld, i oor de Aanneming Mij. Boele en Van F.esieren in Den Haag, een zg. systeem- garage ontworpen met 27 iloeren in 9 verdiepingen, die aan 924 personenauto's plaats kan verschaffen. De parkeer garage kan veertig in- en uitrijdende auto's per minuut „verwerken". De werkcommissie van de Indische congres- (regerings-) partij beeft ver klaard haar beslissing over de wijzi ging der grenzen van bepaalde sta ten in India te zullen handhaven. De commissie aanvaardde een naar men meent door premier Nehroe opge stelde resolutie, waarin wordt gezegd dat „duidelijk begrepen dient te worden dat niet geweken kan worden voor ge weld en terroristische strijdwijzen". Uit de omgeving van Nehroe wordt echter vernomen, dat de premier het (Ven onze correspondent.) £EN verlovingskaart van mej. R. Tamminga te Slochtercn en de heer R. Knol te Ermelo die in december met bestemming Ermelo werd verzonden, heeft een lange buitenlandse reis ach ter de rug. Dezer dagen ontving mej. Tamminga een felicitatie brief van een bestuursambtenaar te Hollnndia op Nieuw-Guinea die oncler meer schreef dat het hem een raadsel was hoe de kaart in Hollandia terecht was gekomen. Dat is het ook voor de beide verloofden, die zich al eerder hadden afgevraagd waar om hun belangrijke mededeling niet in Ermelo was ontvangen. land nu wil indelen in een noordelijk, oostelijk, westelijk, zuidelijk en centraal India. De grenzen zouden niet samen vallen met de taalgrenzen. In Bombay keert de rust terug en het leven hervat zijn normale loop. Volgens de cijfers van de politie zijn 71 demon stranten gedood en 550 gewond. Meer dan honderd leden van de politie hebben verwondingen opgelopen. In Cuttack, de hoofdstad van de staat Orissa. hebben betogers de woningen van ministers aangevallen. Militairen zijn op strategische punten gelegerd. Gemeld wordt, dat één minister een toevlucht heeft gezocht in de ambtswo ning van de gouverneur van Orissa. Ook in de heilige stad Poeri zijn wan ordelijkheden uitgebroken n.a.v. het verwerpen door de Indische regering van de aanspraken van Orissa op bepaalde delen van de staat Bihar. Betogers staken het station van Poe ri in brand. Er zijn met spoed troepen naar de stad gezonden. EN rechtvaardige afdoening van de zaak der Nederlandse arrestanten m indonesie is noodzake lijk om tot een vezenlijke verbetering der verhoudingen te komen." Dit zei minister Luns In de week voor Kerstmis in de Tweede Kamer over de verhouding tussen Nederland en Indonesië. Sindsdien begon de conferentie van Genève. met haar vele wisselvallig heden. Sinasdien is en dat moet toch wel de proef op de som heten met instemming van de Indonesischs minister van Buitenlandse Zaken, die een visum toezegde, een Nederlandse advocaat naar Indonesië gezonden. Maar hij strandde in Siam. Want het vereiste visum kwam niet! En nu is medegedeeld dat hij het niet krijgt ook. Want de rechter in het proces- Jungschlager wees de Nederlandse advocaat af. Dit is zie de eerste zin van dit artikeltje typerend voor de aard en de ontwikkeling der verhoudingen tussen beide landen. De enige nog bestaande protestantse school In Spanje, die te Madrid, is maan dag door de Spaanse overheid gesloten. Naar te verstaan is gegeven zal het ge bouw verzegeld worden. De laatste jaren zijn dergelijke instellingen In de provincie eveneens gesloten. De school te Madrid werd bezocht door een vijftigtal leerlingen en was gevestigd in een gebouw, waarin zich ook een op leidingsschool voor predikanten bevindt. Ook deze instelling, die acht studenten telde, is opgeheven. Het kabinet van de sultan van Ma rokko heeft bekendgemaakt dat giste ren 157 politieke gevangenen op vrije voeten zijn gesteld. De gevangenen waren door militaire gerechtshoven veroordeeld tot straffen die tot vijftien jaar dwangarbeid liepen. j De bisschop van Linz, mgr. dr. Franz Zauner is zondagavond m een voorstad van Linz. rijdend op zijn motor fiets. door een tegenligger, een auto, aangereden. Hij is met ernstige hoofd wonden naar het ziekenhuis gebracht De trein van Brussel naar Leuven en de exprestrein naar Keulen zijn gisteravond bij Herent met elkaar in botsing geweest. De beide achterste wagons van de exprestrein waren uit de rails gelopen. De trein naar Keulen had op het kleine station van Herent enige tijd stilgestaan, omdat er een defect aan de motor was. De trein van Brussel naar Leuven reed achter tegen de Keulse expres. Een woordvoerder van de Belgische spoorwegen heeft meegedeeld, dat vijf personen ernstig, vijf minder ernstig en 30 lichtgewond zijn. Reddingssbrigades waren spoedig op de plaats van de ramp. was Hemelvaartsdag van het vorig jaar, toen enige kinderen, dwalend door het bos in de omgeving van Terschuur een pasgeboren hertje vonden. De kinderen namen het diertje mee naar huis. De ouders besloten een beroep te doen op de familie Van Maanen, omdat dochter Greet een geit bezat. Een hertejong kan nl. al leen met geitenmelk worden grootge bracht. Zo werd Bambi liefderijk in het 'gezin van de familie Van Maanen opgenomen, waar de vrouw des hui zes het diertje met de fles heeft grootgebracht Bambi is nu een flinke reebok geworden en hij is net zo'n huisdier als Fanny, de hond. Bambi heeft in de huiskamer zijn eigen plaats op een kleedje. Hij is dol op beschuitbollen en koekjes." Met de hond Fanny is Bambi goede maatjes, zij eten samen uit één bak. Voor andere honden, ook al zijn ze nog zo klein is Bambi doodsbenauwd. Wanneer het vrouwtje buiten op haar hurken gaat zitten komt Bambi met sprongen naar haar toe en klau tert op haa- rug. El Glawi leidde de beweging die in 1953 het afzetten van sultan Ben Joessef door de Fransen en diens ver banning tot gevolg had. Daarna volg den voortdurende onlusten in Marok ko. Bij een aanslag op de nieuwe sultan Ben Arafa begeleidde El Glawi de sultan kalm naar een veilige plaats en keerde toen terug naar de plaats van de aanslag, waar hU de Inmiddels gearresteerde dader persoonlijk dood schoot. Verleden jaar veranderde El Glawi van mening en pleitte voor herstel van de afgezette sultan in zijn waardigheid. Hij reisde naar Frankrijk, waar hij zich voor het aangezicht van de wereld vernederde en de vorst vergiffenis vroeg voor zijn aandeel in diens ver banning. El Glawi was toen reeds ziek, Hij keerde kort daarop naar Marokko terug, waar hij een maagoperatie on derging. De pasja bezat vier weelderig In gerichte paleizen en uitgebreide ha rems met naar men zegt 1200 vrouwen. Hjj regeerde de 255.000 inwoners van Marrakesj, de voornaamste stad van Zuid-Marokko, als een soort eenmans- gemeenteraadL Sinds meer dan tien eeuwen zijn de Glawi's onafhankelijke, woeste stam men geweest in het uitgestrekte Zuid- Marokko. ïn het begin van de twin tigste eeuw, toen de Franse maarschalk Lyautey naar Marokko kwam om daar orde te scheppen, waren de Glawi's nog slechts een van de drie stammen, die de kameelroutes door de bergen van de Atlas beheersten, nu eens op tredend als politie, dan weer als ban dieten. Het feit, dat zij de eersten waren die openlijk steun gaven aan de Fran sen bepaalde hun toekomstige rol. Toen er in 1912 een protectoraats verdrag gesloten werd, volgde El Glawi zijn broer Si Madani „de wijze" als pasja van Marrakesj op. Bij het begin van de eerste wereld oorlog trokken de Fransen al hun troepen terug uit Marokko, behalve een klein contingent in Casablanca. Maar El Glawi onderdrukte twee op standen en aan het einde van de oor log was Zuid-Marokko nog steeds Frans. Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog was zijn macht zo groot, dat hy na de val van Frankrijk wei gerde een Duitse wapenstilstandscom missie in Marrakesj toe te laten. On middellijk na de geallieerde landingen in Noord-Afrika 3n 1942 sloot El Glawi t A El Glawi. zich bü de geallieerden strijden tegen de nazi's. aan om te Maandagmorgen is in Losser de 47- jange mevrouw Teiken-Klein Haarhuis, wonende Molenstraat 1. terwijl zij bij raar 2uster met een wasmachine de was ceed door de stroom getroffen en gedood, ten onmiddeiluk gev'aarschuwde arts -iceft nog geruime tijd getracht het leven "an de vrouw te behouden. Het is ge- o eken aat de wasmachine onder stroom stond. DE BILT, dinsdag 10 uur. De' ,d'e gisteren langdurige neer- 7nL, i? o :0K v*anmorgen over de Zuidelijke Oostzee m de richting van Rusland weg. Achter het koufront van de depressie stroomde met Noordwes telijke winden koude lucht ons land binnen. Alleen in Zuid-Limburg gmg fr?0Jegen afgelopen nacht tijdelijk ïn SifamW °.ver* °P de meeste plaatsen hl^enrm .?e vr0eSe ochtend regen-, hagel- of natte sneeuwbuien voor. In de Noordwestelijke luchtstroming komen nu enkele storingen naderbij, waarvan de voornaamste vanmorgen over Schot- ^ok- ,Deze storingen zullen in ons JL komende 24 uur aanleiding geven tot sneeuwbuien. Vannacht kan plaatselijk lichte vorst voorkomen. Vier personen zijn gisteren in Keul» om het leven gekomen, toen een Britsa bom van 250 kilo, die hier gedurende de tweede wereldoorlog was neergewor- pen, ontplofte op het moment, dat men .iet projectiel ~dlde gaan demonteren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1