Residentie-Orkest speelde onder Willem van Otterloo Verkeer door tunnel Vlaardingen Oost neemt toe Scheveningse vissers hebben veel last van slechte weer Jeugdige inbrekersbende in Bergen op Zoom opgerold «&.STsras" as Mutaties in de Onderwijsraad Duitse autoproduktie in 1955 een record Verhuizing in oude stijl te Tilburg en SS a&asë? enrheuhread.ten' landb™wgereedschappen SCHIEDAM Ernstige aanrij ding op Rubensplein Vacantiegangers ontmoetten elkaar weer VLAARDINGEN In Stadsgehoorzaal te Vlaardingen ordTcoSTfervaTwHK dTto iatb^SSdf ProfF. L. R. Sassen Burgerlijke stand van Rotterdam Ridgway over Korea Het geboortehuis van Vader Cats Oude man onder tram geraakt en overleden Mr. J. Klaasesz ontmoet Provinciale Staten Jongens gewond bij „spel" met granaten Cursus radiotelefonist aan zeevaartschool Kisten met Kunst langs de scholen Afscheid prof. ir Zwiers Vragen over de handel in tweedehands auto's in Blij dorp Verduistering en valsheid in geschrifte TROUW „Start" tentoonstelling te Schiedam „Orpheus" voor N.C.R.V. Reünie „De Snelle Vliet99 HM Onder leiding van Willem van Otterloo vond gisteravond in de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen een concert van het Residentie-Orkest plaats. Dit concert werd gegeven onder auspiciën van Het Vlaardings Kunstcentrum. Drie composities van wel zeer uiteenlopende aard had de dirigent in één programma samengebrachtnl. Bachs 2e Suite in b. kl., het e-moll Klavier concert van Chopin en de symfonie van César Franck, muziekdie niettegenstaande het grote stijlverschil zeer goed voor één concert verenigbaar is. Bachs suite bevat muziekdie een en al gratie en verfijning ademt. Het laatste deel, ae Badinerie, is een merkwaardig voorbeeld van een aristocratisch menuet met een zeldzaam licht en vrolijk karakter, waarmee de latere Scherzi van Mendelssohn veel geestelijke ver wantschap tonen. Bromfiets gestolen Verduistering Jongens op verkeerde pad Burgerlijke stand van Schiedam Nu de tunnel bij Vlaardingen-Oost enige dagen in gebruik is, kunnen er over het gebruik al enige belangrijke dingen worden Een 2i-jarige Schiedamse jongeman, I geconstateerd. Om van de zijde van de politie de bevindingen te r« ï.0rf h"bl7 ?ezer <!aSen <*n onderhoud gehad met inspecteur bedrag van ƒ300 dat hij voor hen had Lenden burg, die ons bij de tunnel en op de mr. L. A. geïnd, niet overgedragen. De politie stelt Kesperweg midden tussen het woelige verkeer het een en ander een onderzoek in. vertelde Het eerste wat hij opmerkte was, dat de intensiteit van het verkeer op deze weg, die toch al een der drukste in den lande was, nog aanmerkelijk toeneemt. Hoewel er nog geen tellingen hebben plaats gevonden, kan toch nu reeds gezegd worden, dat het dagelijks aantal gebruikers van-deze route belangrijk is gestegen. Dit onderdeel van rijksweg 20, dat men vroeger trachtte te omzeilen, omdat de overweg toch „altijd dicht was" blijkt heel wat aan aantrekkelijkheid voorzitter te hebben gewonnen. Hoe een en ander zich zal ontwikkelen is thans Ten gevolge van het overlijden van|noS moeilijk te voorzien. Van overbelasting op dit ogenblik is stellig prof. dr. R. h. Woltjer is de functie van geen sprake. Zelfs niet op de spitsuren, voorzitter va nde Onderwijsraad komen Hu Wegwijzers Ontwapeningscommissie weer aan liet werk Oppenheimer-ju welen opgespoord Dinsdag 24 januari 1956 Samenzweringen in Buenos Aires Burgerlijke stand van Vlaardingen W.-Duitsïand importeerde meer schroot Verzet tegen benoeming van Robert Bowie Landsteinerplaquettes voor 38 donors Unesco-expositie Mens meet het heelal" Wielrijder door auto geschept g!Sr 10UPTtei VCr^r Rp da straTt gesmakt. Met verwondingen aan het Prijspeil in Frankrijk Lfevr\ag,d °J -het B- en w- van rnbïff bekend is, dat er reeds ge- ruime tyd vele tweedehands auto's staan op het Stadhoudersplein, in de Kappejmestraat en in de Nolensstraat met het doel deze te verkopen. r.f JLbee? Kranenburg vraagt verder YL+YY straathandel toelaatbaar is te achten, vooral omdat het verkeer ter JordlnagaSéSd paal en perk kan A Veroordeeld wegens verduistering Een jaar en zes maanden wegens verduistering Visserijberichten Dinsdagmorgen heeft rich aan de B. K. laan bij de bushalte aan het Ru bensplein een ongeluk voorgedaan, dat ernstige materiële schade tengevolge had. Twee personen werden bij het on geval licht gewond. Omstreeks half tien stond een R.E.T. •bus bij de halte aan het Rubensplein. ■Door nog niet opgehelderde oorzaak reed een Schiedamse taxi, bestuurd door W. v. W„ die uit de richting ylaardingen kwam, uit de bocht en kwam met flinke snelheid tegen de achterkant van de bus. die bestuurd werd door J. H. B,. terecht De bus werd aan de achterkant licht beschadigd, maar de taxi werd groten- deels vernield. Vooral de voorkant van de.i ta$ be®ft het bij de botsing moeten ontgelden. De linker voorzijde werd ge heel ingedrukt, de motor werd ontzet en de radiator naar achteren geduwd. De beide inzittenden van de taxi .de chauffeur en een Noorse zeeman wer den licht gewond. Naar de oorzaak van de aanrijding stelt de politie een onderzoek in. In het Stedelijk Museum te Schiedam wordt van 29 januari tot 20 februari een tentoonstelling gehouden onder de naam Start". De tentoonstelling zal vrijdagavond 27 januari door mr. J. F. M. Jansen, hoofd bureau beeldende kunsten van het ministerie van O., K. en W. worden geopend. De expositie bevat werken van Jef Diederen, Hans Engelman, Simon Erb, Lou Jonas, Theo Kroeze, Rik van der Mey, Ko Oosterke-k, Libert Ramaer- kers. Max Reneman, Pierre van Soest. J. Stekelenburg en Dick Zwier. Deze tentoonstelling kwam tot stand door samenwerking tussen het rijk, de jury voor de koninklijke subsidie voor vrije schilderkunst en de jonge kunste naars zelf. De heer J. L. Mulder, voorzitter jury voor de koninklijke subsidie voor vrije schilderkunst, zal na de opening een rondleiding houden. Donderdag 26 januari zal het Konink lijk mannenkoor Orpheus" uit Schie dam haar medewerking verlenen aan de Ster-avond van de N.C.R.V. Om 8.45 uur zullen hiervan flitsen door de televisie worden uitgezonden. De zangers ver trekken te 4.30 resp, 6.00 uur vanaf het postkantoor te Schiedam. Bovendien zal door Orpheus en de Marinierskapel, het geheel onder leiding van de heer Gijsbert Nieuwland, een lief-dadigheids-concert worden gegeven in de Grote Concertzaal te Haarlem t.b.v. het Marine Sanatoriumfonds. Uit gevoerd wordt o.m, „The songs of the Sea", een compositie voor orkest, man nenkoor en bariton. Als solist verleent de heer Jan van der Ree zijn medewerking. Het reisbureau „De Snelle Vliet" van de Rotterdamsedijk te Schiedam hield maandagavond een zeer geslaag de reünie van deelnemers aan de rei zen naar Oostenrijk en Dnitsland, die afgelopen zomer werden gehouden. Voor de aanwezigen moet het bijzon der prettig zijn geweest oude bekenden weer eens te ontmoeten. Gezellige ge sprekken over herinneringen van de af gelopen zomer werden allerwege ge hoord. Een bijzonderheid van deze avond was de vertoning van een film die tij dens het verblijf in het buitenland, in het bijzonder in de omgeving van Cha- monix bij de Mont Blanc was opge nomen. De opnamen, die voor een ama teur bijzonder goed mogen worden ge noemd, hebben de aanwezigen op deze avond zeer geboeid. Na de pauze werd het tweede gedeelte van deze film ver toond. die in kleuren was opgenomen. Ook hier had de maker, hoewel het op nemen van kleurenfilms nog bijzondere moeilijkheden geeft, goede resultaten bereikt. De avond werd geopend door de di recteur van de onderneming, de heer P. C. van Vliet. De heer P. Sarelse gaf nog een kort overzicht van de rei zen, die in de toekomst op het program ma staan. Het geheel werd muzikaal omlijst door de „Vrolijke zwervers", een enseinble van de C.J.M.V. Rotter dam-Zuid. Het was de eerste maal dat een dergelijke contactavond werd ge houden. Zo ziel de toegangsweg tot de nieuwe tunnel te Vlaardingen-Oost er bij avond uil. Het bord zeehavens ivijst de weg naar de Vulcaanhaven en Kon. ïï'ilhelminahaven. Het is een aanduidingdat Vlaardingen er ernst mee maakt de derde havenstad van Nederland te zijn. De feestverlichting heeft zaterdagavond voor het laatst gebrand. Het luchtig en speels karakter heeft Van Otterloo met het Residentie-Orkest op uiterst geacheveerde wijze weten te realiseren. Wat een souplesse in klank b.v. van de fluitist! Het samenspel liet in exactheid niets te wensen. Na Bachs suite speelde Bram Boulee Chopins veel uitgevoerde klavierconcert Maandag werd aan het Broersveld te Schiedam de bromfiets gestolen van v G. Het voertuig stond op slot KAREL APPEL EXPOSEERT In het Stedelijk Museum te Schiedam wordt van 28 januari tot 27 fabruari 1956 een tentoonstelling gehouden van werken van Karei Appel. De politie te Schiedam heeft 7 jon gens van 810 jaar aangehouden die ve le. kleine diefstallen .hadden gepleegd. Zij hadden voorwerpen weggenomen uit huizen, van stalletjes en bakkers wagens. Met elkaar hadden zij zich in de loop van de tijd voor ongeveer 400 aan kleine voorwerpen toegeëigend. De knapen zijn aan de kinderpolitie overgegeven. GEBOREN: Martlnua J. z v J L Heijdra en M W Smit: Maarten, z v W A de Jong en G van Noortwijk; Wouter z v J van Etjfc en B Bloemhof: Monica A C, d v J C van ELwijk en H Bonefaas; Marijke, dvHHarte en S M Bos; Maria H, d v J W Dullaard en Th. J M Hendriks. OVERLEDEN: E. Wijntjes, 44 j, vr. van G Boxman; M M X E Schilling, 35 j, vr P A de Leijser; M. Schewe, 81 j. wed. van A Th. de Vette; P Loendersloot 82 J. ptr^pCnrfH^ji^eonISv^eiMa^„hvnn^ittof. L Er ,is ev"en een sp^ning geweest, draai is voor de chauffeurs (bussen) te eerste a-deling en van lid en voorzittei hoe de gang van zaken zou zijn bij" scherp, zodat men steeds op het linker van de derde afdeling van die raad, wel- de kruispunten aan de stadszijde va-i P Hm Sw 0w°e0L»« mf TT pV M de tunnel. Want hoe mooi men de zaak rwY iY iS J. C. M theoretisch- ook kan uitpluizen, hoe goed Sm ffirS^ gegev?n alles op de tekeningen kan kloppen, SrYtSifiüLYfiY YLYr? }fïr ^an 5 eUte verkeerssituatie, die geschapen npii +p wSpn oY vYpft Onderwijsraad wordt en zeker een vrij gecompliceer- ntoeriln ie va de als bovengenoemde moet toen eerst ritte^van de r?i* in de PractÜk bewijzen geschikt te zijn. derwiisraad Tm-dnt^ SS- n r Pe kruispunten bij de tunnel zijn dat! rnef geplaatste politieposten behoeven ocneiinout wegens net jcieohxc in uitzondp.ri ngsgeval 1 en in van een andere werkkring ontslag ge-itriiSm m uivmnaeringsgevauen m te vraagd als secretaris van de Onderwijs- belangrijk zijn gebleken de twee RH K r ie rijwielpaden naast elkaar, die aan de onder danébMuising voor g dooJh?n jïïlooTlaïll d?ïï?'W&SSjjS r'LJ-'"1"' aireeteur van net K.K. Cen- norfa.f3v,-ipi, traal Bureau voor Onderwijs en ODvoe- ^^^'^- draaier\nde werknemers ding te 's-Gravenhaee als- Tih Wn 1 'van- H.V.O., die naar Vlaardingen gaan Onferwüsraad, téven! 'voorzit er vin dl rNwKlenp,op £,et Je-C]lter tweede afdeling van- die raad; aan profde ^lde Hjwialpaden (de beide..paden Aangiften van 23 januari. BEVALLEN: N ZeelenbergBuijs z; Loogvan den Eijnden d; N M Jonker gouwGrollé z; F M Tiggeloven—van Pe perstraten z: P Lemsvan Trigt z; A van Zantende Kruijff z; A A M Kriens—van Bergen en Henegouwen z; E M Huizer Geijp d; A M van den Berghvan Helvert d; M de VisserTeunissen z; W J Vink Markus d: M P van GeenenBok z; M M de MunnikBreeman d; J J DrevesHit vering z; J L, van VellingaBlankers d A H Th Lit—van Halderen z; M B Huijgen— de Vries z; J A GeneuglijkRoos d Schabergvan Prooijen zr, M E de Ruiter Boekelman z: J J Kensevan Berkel z: Poortmande Deugd z; H W Brouwer- Mtourls d: A E JansenNieuwstraten d; J La tourHammerstein z; M C van der WbudeKroon d: J Goudriaan—de Groot x G A JansenVerhoofstad d: J Uilenbroek van Leeuwen d: G L de Ruiterde Raaij d; M C DorMunts d: M P B Stevensvan de Velden d: W L M van EijkFors z: J M Hijnenvan de Veerdonk z; E G Admiraal— Schrader z; H J MolenaarOverbeek d: N A RielMolenaar d: N J van der Sandc— van Oort d; H ColijnPiller d; J C Houwe- ling—van Dreunen z; W P Boers—Koreman z; L BoomHoogerwaard z: C W Koeke- bakker—Klaris z; S H Verspui!—Dupart z; C Vogelaar—van der Ham d; A J Henkel- martvan der Post z: A S van Dijk—Ver boom d; M BiesheuvelSchobben d; W H Th WindauHam d; C Klelnjan—Langerak z; IJ van der Mels—Poel r, C A van Nim- wegenBoogaard d; C J BekkerJoosse d; H Walraven—Hewitt z; C J Willemsevan Ochten d; A A StelloBroos d; M I Berg mansGroothaert d; L A Goedhartvan den Bergh z\ A M Holierhoek—Calon z;A Madlener—van den Berg d; A C Verburg— Mullens d; J H Aussems—Kamp d; M W Quak—de Jong d; J van de Weert—Lievens z; M C C Dongelmansvan Puifelen z: D TrouwborstPhilips z; S W Stormvan Houdt z; A C den BoerGrootveld z; P van der Kuljp—Klein d; M B C Holder- mans—Meijs d; P Huizer—Bijl d; T van der Elsvan Gastel z. OVERLEDEN: A M Spanjaard, vrouw van B J Nissing 43 lv P Galanos, man van A Galanou 52 j; C Verweij, man, geh gew met J Hoebee 75 j; H C Möhringer, vr, geh gew met D M P van der Heijden 81 j: K Stam, man van N Veroime 77 Chr J Bruikman, ongeh man 65 J: G J H Ligtiijf, man, geh gew met J A Roelof 71 j: P M de Ruijter. man van M L Takors 52 j: H AM Lay, vrouw van A van den Berghe 72 j; K Boes, ongeh man 76 j; J Pieterse, man van S Jonk man 51 j; A W B Kreuse, vrouw van W Brugts 74 j; Hoogmoed man van P E de Vos 62 j; E H L Rozlng', man van M V/ieg- mink 70 j; J H PJatell. man van C F F Hunia 87 j; N M de Boer, ongeh man 73 j: W ver Meul, man van I E Dittmann 58 1; A Neefjes, ongeh vrouw 73 j: G E van den Bos, ongeh vrouw 81 j: F C de Lange, man. geh gew met MME Braama 86 j; J de Jong, vrouw van L W A Eikmann 73 j; A Sterk, vr, geih gew met C A Er.gelbrecht 86 j: M A van Eenige, ongeh vrouw 68 j: A Willemscn, man van M A Wacker 5J 3; J J Top- man, geh gew met A A Bos 87 J; A Visser, vr. geh gew met G Tieleman 78 A van Espen, vr. geh gew met W van der Heijden. 81 j: P Hijmans, vrouw van p Vug- ters 68 j; A C Goudswaard, man van J Kooijman 43 j. Voorts als frvenloos aangegeven: M Wit- stok—Zijderveld, zoon: M A Hoogendam— Mizelmoe, zoon. Voormalig Overschie: J Rodenburg, ongen vrouw 71 j: D Zwijnenburg, vr, geh gew met 3 Bouwman 81 j. ir. .D. Dresdeiu -crtid-höoriëraar ^aaiT dei3^ de-noordzijde van de we? zyn een Technische Hogeschool te Delft, als lid ryJielp+a<! 5en, v^tPad-'- d^? nJwiel- van de Onderwijsraad tevens voonittèr totaa^. dus>" Eet rywielpaö aan van de vierde afdeling van d?e^Taad^e andere aude wordt gelmukt door de alsmede aan mr. C. E Schelfhout (ge- fietsers Ult de ^chtmg Schiedam. De rekend van 15 november 1955) alssecre- me?sen va,R hebben dus het taris van de Onderwijsraad F?te voordeel. dat zy niet de weg By Kon. besluit zijn benoemd: prof. behoeven over te steken" ar. F. L. R Sassen, hoogleraar aan de - c i Rijksuniversiteit te Leiden, tot voorzitter Snelverkeer van de Onderwijsraad, tevens voorzitter Het snelverkeer, dat van de hoofdweg ~,e- eersafdeling (Hoger Onderwijs) moet, heeft daartoe alle mogelijkheden van ciie raad; J. C. Deering, rector van door de breedte der rijbanen. Het draai- net Libanon Lyceum te Rotterdam tot en op de tweede rijbaan valt ook erg voorzitter van de tweede afdeling (alge- mee: tussen de beide banen is voldoen- m?,eJ vormend voorbereidend hoger en de ruimte om even af te wachten en middelbaar onderys) van de onderwijs- uit te zien. raad;prof. mr. A. M. Donner, hoogleraar Tegenover de ingang van het sport- aan de Vrye Universiteit te Amsterdam, j park De Vijfsluizen komt nog een toe tot voorzitter van de derde afdeling gang, daar waar de „rest" Schiedamse- vormend lager en kleuter- dijk in de toelccmst af zal buigen naar /I I Ia 11 weggedeelte terechtkomt. De bochten zullen op deze plaats afgestompt wor den. De „bewegwijzering" bij de tunnel is ruim voldoende. Speciaal het bord „zee havens" heeft de aandacht getrokken en de Vlaardingers zij.n daar natuurlijk een beetje trots op. Een beetje maar, want Vlaardingen heeft grote broers onder de steden dicht bij. Er is tot nu toe één aanrijding voor gekomen bij de tunnel. Een voetganger stak onoordeelkundig over: een auto mobilist moest sterk remmen, een an der, die er kort achter reed, kon dat niet zo snel meer Al met al: de nieuwe situatie is goed, mits er-een verstandig en goed gebruik van gemaakt wordt. in e. De voorkeur van het grote publiek gaat nu eenmaal uit naar dit eerste pianoconcert. Toch verdient het andere (in f. kl.) meer bekendheid dan het nu heeft. De thema's mogen niet zo spre kend zijn als die uit het algemeen be kende concert, toch is het tweede con cert een dankbaar speelstuk. Bram Boelee is een pianist van de jonge garde, die wars is van alles,wat op moderne zakelijkheid lijkt, een mu zikaal talent, dat zich ongekunsteld en direct in een gezond gevoelsleven open baart, gesteund door een zeer solide en betrouwbare techniek. Het spel van Bram Boelee bracht romantiek van het zuiverste water. Hoewel deze pianist vrij kwistig is met zijn agogische accen ten, hoedt hij zich steeds voor overdrij ving. Nergens treedt een verstrakking van de melodische lijn op, maar ook nergens dringt gevaar van verbrokkeling. De voordracht is voortdurend levendig en fris. Willem van Otterloo volgde de inter pretatie van de solist op de voet Het werd een ideaal begeleiden, hoewel het orkest in de weinig zelfstandige par tij r.iet veel belangwekkends kan doen horen. Misschien worden daarom steeds coupures aangebracht. Ten opzichte van de muzikale vorm, die in Chopins grote werken steeds een zwakke factor is, misschien niet zonder schade. Dat Van Otterloo ook zeer strak kan dirigeren bewees de na de pauze ge speelde symfonie van Franck. Zeker, Francks muziek bevat ook romantiek. Maar die is toch van een geheel andere soort dan die van Chopin. Voorop" staat in deze symfonie de wonderbaarlijk grootse constructieve pracht, en dit is wat Van Otterloo vóór alles weet te verwezenlijken: de grote lijn. Het zorg vuldig opbouwen naar de verschillende hoogtepunten en het weer in juiste ver houding tot elkaar brengen van die hoogtepunten. Om tot een interpretatie als die van gisteravond te kunnen ko men is een zeer intensieve en nauwkeu rige bestudering noodzakelijk. Francks muziek kan maar niet impulsief ge bracht worden. Want bij al het spontane en bij alle rijke muzikale invallen, waar van de componist in zijn indrukwekken de toonschepping blijk geeft, blijft hij hier in de eerste plaats een groot bouw meester, die weloverdacht en met wijs beleid te werk gaat. Een uitvoering, zo als Willem van Otterloo gisteravond met het Residentie-Orkest gaf, heeft geen romantische tendenzen nodig. De wering van gevoels- en tijdsaccenten en van temposchommelingen kwam het expres sieve element in de muziek ten. goede, hoe vreemd dit misschien ook klinken moge. w. De ontwapeningscommissie van de V.N. heeft maandag besloten haar subcommissie van vijf zo spoedig mo gelijk weer aan het werk te zetten om te trachten de meningsverschillen tussen Oost en West over een beper king van de bewapening uit de weg te ruimen. Van gewoonlijk betrouwbare zijde wordt vernomen, dat deze subcom missie, bestaande uit Amerika, de Sowjetunie, Engeland, Canada en Frankryk, waarschijnlijk eind fe bruari te Londen weer bijeen zal ko men. De Rus Sobolew zei dat Eisenho wers voorstel tot vrije luchtverken- ning niets te maken had met een ver mindering van de bewapeningswed loop. Het zou volgens hem zelfs tot intensivering daarvan kunnen leiden. Sobolew zei dat de Sowjetunie bereid is zich te verplichten niet de eerste te zijn die kernwapens ge bruikt, als het Westen daartoe ook bereid is. Volgens ,.Die Transvaler" heeft de po litic thans ook de rest van de op 5 de cember gestolen Oppenheimer-juwelen opgespoord. Het merendeel van de col lectie, die een totale waarde heeft van ruim twee miljoen gulden, werd reeds enkele dagen na de diefstal teruggevon den. Twee mannen worden te Johannes burg m verband met de diefstal in arrest gehouden. Het bericht van „Die Transvaler" werd door de aanvang de diefstal tegengesproken. Generaal Matthew Ridgway, die hef bevel heeft gevoerd over liet Anp rikaanse Achtste Leger in Korea ver klaart in het tweede van een'sen» artikelen in „The Saturday Eveniu Post", weinig gevaar te zien voor nieuwe communistische aanval, indien de Amerikaanse strijdkrachten mi Korea worden teruggetrokken. Hij steide daarentegen de mógelht heid, dat president Syngman RW het Zuidkoreaansc leger naar Noorden Iaat oprukken. „De m0ze. lijkheid, dat „onze oude strijdlusti» vriend" dat elk ogenblik doet, bestaif nog steeds, aldus Ridgway. Evenals in het eerste artikel zei hit- dat de politiek de militaire besluit.;' in Washington beïvloedt. De generaal, die het vorig jaar werd gepensioneerd na stafchef van het leger te zijn geweest, geloofde dat een grote inkrimping van de mi litaire kracht in Europa „ondenkbaar- zou zijn. Ridgway waarschuwt de Amerika nen in zijn artikel, dat hun veiligheirt in gevaar wordt gebracht door bur gers, die beslissingen op militair eP" bied nemen. fi De autoriteiten hebben meegedeeld m de afgelopen 48 uur twee samen*», ringen tegen de regering ontdekt te het ben in Buenos Aires. Twee clandesüt ne radiozenders werden ni beslag sent men en verscheidene mensen gear»; Sabotage6®6"5 Subversieve a<=dvitfiten^ oericnt van „Die Transvaler" Zondag heeft de retmrintr k„i door de openbare aanklager bij maakt ook twee samenfweriLPt dge" vang van het vooronderzoek naar natike aanhangers van plróïi fstal tegengesproken. 'teliik. nmvmX wes telijke provincies ontdekt te hebben ,,.Pe. Scheveningse loggers, die gewoon- stormachtige weer De fa... lijk in de loop van de zondag binnen- -"-A,e.twc® ?omr« komen, om 's maandags 's morgens hun vis in de afslag te brengen, liepen deze week eerst maandagmiddag binnen, we gens oponthoud veroorzaakt door het onderwijs) van de onderwijsraad; dr. J. Selman, chef van de opleiding en kader vorming van de staatsmijnen in Limburg, wonende te Geleen, tot voorzitter van de vierde afdeling (vakonderwijs) van de onderwijsraad. Mr. H. Drop, thans adjunct secretaris van de onderwijsraad tot secretaris van die raad. Genoemde voor- zitters zyn tevens benoemd tot lid van alle afdelingen van de onderwijsraad. S' stuks of 33.5% meer dan in 1954.. van Pcsonenauto's be droeg 705.504 tegen 518.190 in 1954 en 276.804 In 1938, De grote uitvoer is de voor- naamste oorzaak voor de stijging in de pro- duktie. Er werden in totaai 403.857 auto's in buitenland verkocht of in het blnoen- land verkocht tegen betaling In buiten landse valuta, tegen 298.145 in 1954. De uit voer bedroeg 41.4% van de totale proifuktie tegen 22,2in 1933. De waarde van de ex- n°m TfJ fe0raa"?,d OP ongeveer 2.5 miljard D.m. tegen 1.8 miljard D.m. in 1954. De meeste Westduitse autofabrikanten zijn h,VS< omtrent de afzetmogelijkheden 5 ^aar' hoewel zij toegeven, dat de produktle mogelijk niet in hetzelfde tempo zal stijgen als in de voorafgaande jaren. Verwacht wordt, dat de totale produktle de grens van 1 miljoen stuks zal bereikwn De werkgelegenheid in de auto-industrie taf ie iYG "rste van dit jaar een uiteen lopende ontwikkeling te zien. doch de meeste fabrieken waren in staat ondanks de seizoensdaling in de produktle al hun ar beiders aan het werk te houden. De vraag waar de bekende Nederland se dichter Jacob Cats geboren werd, Is verleden week actueel geworden bij op gravingen, noodzakelijk door de restau ratie van de Nederlands Hen-vormde kerk in Brouwershaven, Ten zuiden van het gebouw kwamen fundamenten bloot, die volgens'deskun digen overblijfsels zijn van aan het ein de van de vijftiende of begin zestiende eeuw gebouwde burgermanswoningen. In oude rechtsregisters van de stad Brou wershaven staat geschreven, dat daar in 1577 Jacob Cats geboren werd in een huis achter de kerk. Dat Cats in het hoekhuis gewoond heeft, dat thans geheel gerestaureerd is als een voorbeeld van oud-Hollandse bouwkunst en de bezoekers van Brou wershaven als het geboortehuis van Cats getoond wordt werd reeds als historisch niet juist beschouwd. De gevonden resten wijzen er nu op, dat er in die tijd woningen achter de kerk stonden, van welker bestaan tot heden niemand wist. En het is niet onwaar schijnlijk, dat hier het geboortehuis van Cats stond. Vanzelfsprekend is hierover het laatste woord nog niet gesproken en zal de plaats, waar de dichter, die als „Vader Cats" in vele gezinnen geëerd werd, ter wereld kwam nog onderwerp van veel discussies zijn. In ieder geval zal niemand Brouwershaven de eer kunnen ontnemen, de vaderstad van Cats te zijn geweest. de Cincinnati-fabriek. De oversteek bi het sportpark zal naar te verwachten is de toestand voor de wielrijders nog vereenvoudigen. Bij het nieuwe service station kan ook niet gesproken worden van eenverkeersknelpunt. De wielrij ders moeten inderd id een paar rf banen kruisen, evenals de voetgangers, maar de practijk bewijst dagelijks, dat ook op deze plaats het verkeer vlot gaat. De weg wijst zich op deze plaats vrijwel vanzelf. Het blijft vooral hier zaak goed uit te kijken en desnoods even te wachten. Wanneer de automo bilist zich hier ook als een heer in het verkeer gedraagt, gaat het alles vrijwel vanzelf, zoals wij dat duidelijk hebben kunnen waarnemen. Afwachten blijft het nog even hoe de situatie straks zal worden, wanneer het aantal wegen ter plaatse nog vermeer derd wordt door het gereedkomen van het stationsplein en de verbindingsweg tussen Schïedamseweg en Van Hogen dorplaan. Dat foutjes bij de gehele verkeers constructie niet te vermijden zijn is begrijpelijk. Thans is het nog zo, dat grote voertuigen, komend van de Schie damseweg moeilijkheden hebben bi het inrijden van de tunneltraverse. De Geboren: Adrianus, z. v. A. van Eonb- den en F. Janson; Elisabeth Alida, d. v. H, J. Tobé, en J. van den Hoek, Hen drik Pieter, z. v. G. Bosman en H. Kruit hof; Nicolaas Arij, z. v. L. Westdijk ea J. A. de Rooij: Mario Willem, z. v. K. de Jong en H. Laman; Pieter, z. v. H. van Dijk en T. Boonstra. Overleden: Maria Bernardina Lidui- na Kuil, oud 62 jr, echtg. van T. van Zwieten. Geboren: Gijsbert, z. v. G. Dekker en D, Borsboom. Overleden: Catharina Jacomijntje Knoester, oud 35 jr; Adriaantje Verheij oud 53 jaar, echtg. van A. Verduijn. De hoeveelheid schroot, welke In 1955 in West-Duisland voor binnenlands verbruik ter beschikking kwam, bedroeg 5.S60.000 ton, tegen 5.490.000 ton in 1954 Alleen al uit de bronnen van de staalindustrie zelf kwam een hoeveelheid van 5.300.000 ton schroot ter beschikking, of ca. 810.000 ton meer dan in 1954. De schrootimportvan West-Duitsiand beliep in 1955 1.080 000 ton. tegen 655.000 ton in 1954. De export van schroot was 68.000 ton lager dan in 1954; Vanmorgen is de 74-jarige voet ganger J. J. de B„ toen hy, volgens de politie, onvoorzichtig de weg over stak, op de Nassaukade bij de brug over de Kattensloot te Amsterdam, onder een tram geraakt. De man is ter plaatse overleden. Een jeugdige inbrekersbende te Bergen op Zoom is dank zij de op lettendheid van een toevallige voor bijganger door de politie aangehou den. Een serie inbraakjes en diefstal len van de laatste tijd is tevens aan het licht gekomen. Drie minaerjarige knapen, allen bewoners van Bergen op Zoom, ope reerden zondag in de distilleerderij Gistermiddag is er in tegenwoor digheid van het voltallige college van Gedeputeerde Staten ten Provincie- huize te 's-Gravenhage, een eerste ont moeting geweest van de dezer dagen opgetreden Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz, met de leden van de Provin ciale Staten. Nadat de Statenleden aan de Commis saris waren voorgesteld, hield mr. Klaa sesz een korte toespraak, waarin hij op merkte het te betreuren, dat de Com missaris niet evenals de burgemeesters, zyn ambt aanvaarden kan in een offi- ciële zitting. Aangezien het nog geruime tyd duurt voor de Staten weer in zit ting bijeenkomen, had hij daarom om gezien naar een gelegenheid om kennis met de Statenleden te maken. „E®.byeenkomst werd, behalve door de Griffier der Staten, ook bijgewoond door de directeur-hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat, alsmede door de chefs der afdelingen van Griffie en Waterstaat. De 16-jarige landbouwerszoon A, P uit Harskamp en zijn neef, de 24-jarige M. van S. uit Wageningen zijn zondag middag vry ernstig gewond, toen eerst genoemde op het militaire scnietterrein van de legerplaats Harskamp de on- voorzichtigheid beging een niet geëx- Jlodeerde piat-granaat tot ontploffing te brengen. De twee jongelui, nog vergezeld van twee andere kameraden, die ongedeerd bleven, bevonden zich op terrein, waar- voor een streng toegangsverbod geldt. P. nam, toen hij twee niet-ontplofte gra- naten vond, een stuk ijzer, dat in de heide lag en wierp dit naar de prdjec- tieien. Snel nam het viertal toen de benen, maar door de rondvliegende scherven werden twee hunner in het gezicht en de benen getroffen. Zij wer den per militaire ambulance naar het Julianaziekenhuis te Ede overgebracht. Van republikeinse zijde is verzet ge rezen tegen de benoeming door president Eisenhower van Robert Bowie tot asis- tent-mmister van Buitenlandse Zaken. Bowie zou een liberaal standpunt in nemen ten opzichte van toelating van communistisch China tofr de Verenigde Naties. Senator Styles Bridges, de lei der van de commissie voor de republi keinse politiek in de Senaat, zei dat het aandringen van de regering op de benoeming van Bowie tweedracht ondtV de republikeinen teweeg zal brengen. van de firma B. aan de Moerstraatse- baan te Bergen op Zoom. Een voor bijganger had twee jongens zich op verdachte wijze zien ophouden in de naast deze distilleerderij gelegen was serij. Hij waarschuwde de politie, die onmiddellijk een onderzoek instelde en ter plaatse nog juist constateerde dat een derde knaap met de schoenen in de hand van het dak kwam glijden. De drie knapen genaamd J. D., A. F. en T. B. werden aangehouden en naar het politiebureau overgebracht, waar zij aan de tand werden gevoeld. Al spoedig kwamen zij tot de nodige be kentenissen. Zij hadden reeds eerder uit de distilleerderij een kist drank ontvreemd, die zij op enige afstand ervan hadden verstopt Ook hadden zij, nadat zij vorige week in een ver kennershut een hoeveelheid touw hadden buitgemaakt, een plan opge- steld met behulp daarvan in de dis- Het gebruik van radiotelefonie aan ooqrd van schepen voor de grote en de Kleine handelsvaart cn de zeevisvaart neemt gestadig toe. Verschillende scheepvaartmaatschappijen stellen er dan ook prijs op. dat het personeel reeds tijdens de studie voor stuurman het beperkt certificaat voor rcdiotelefo- nist behaalt, terwijl bij de kleine han delsvaart en de zeevis vaart de stuurman tegenwoordig in het bezit van het diplo ma moet zijn. Voor de overige leden van de bemanning strekt het bezit van het diploma tot aanbeveling. Aan de zeevaartschool te Schevenin- gen bestaat geen opleiding van dit di ploma en dit betekent een groot onge rief. B. en W. stellen daarom de ge- meenteraad voor de noodzakelijkheid H1' sPfckcm van de oprichting en in standhouding van een cursus ter oplei- dmg voor het beperkt certificaat voor radlotelefonist aan de zeevaartschool. De opleiding zal, bij twee lesuren, per week, drie tot vier maanden duren. Het gemeentebestuur van Delft voornemens niet alleen reproducties van bekende schilderstukken bij de lagere scholen te doen rouleren, doch ook kis- ten met instructieve voorwerpen, welke betrekking hebben op de belangrijkste kunstambachten. Deze kisten zullen worden ingericht door het Centraal Orgaan voor het Scheppend ambacht te Delft en de col lecties zullen zijn gebaseerd op de ma terialen hout, metaal, keramiek, textiel stoffen" leer-kunstleer en kunst hJw°Dten z-!ln beSroot op 4.500 welk bedrag B. en W. aan de raad van Delft hebben gevraagd. die R*s aari d-onors van de Haagse afdeling van het Nederlandsche uitgereikt!*1115' Landsteiner-plaquette De uitreiking geschiedde in het Pages- J Th Wilkens,0017 8fdeling' dr m sigarenwinkels hielden zy er een ihebben afgestaan. d speciale methode op na, die zy reeds met succes hadden toegepast; terwijl .°°k kwam vast te staan dat ze nog m meer winkels diefstallen hadden gepleegd. Er zijn nog meer knapen by de „dievenbende" betrokken. Het drietal is voorlopig ten politieburele opgesloten. Met speciale vrachtauto's zijn uit klsten. met instrumenten in Den Haag gearriveerd voor de Unes- h«I??i"°nnS/rteUil?g -"Ee mens meet het n» w Men,is m het Fostmuseum in Den Haag doende met de opstelling van een en ander, waarbij profijt kan worden getrokken van de technische installaties, die dit museum bezit ten behoeve van zijn telegrafie- en tele- fome-exposities. De opening zal worden verricht oo 30 januari door mr. H. J. Reinink, di recteur-generaal voor de kunsten en voor de buitenlandse culturele betrek kingen. «;Slde-iloentg,enstraat te Rotterdam is gistermiddag de 23-jarige hulparbeider met rim leJn„de Po'derstraat ivoont. niet zijn fiets door een personenauto aangereden. De man werd geschent en eR vermoedelijk een hers»„chud b slachtoffer naar het Zul derziekenhuis vervoerd. Prof. ir. H. T. Zwiers, hoogleraar in de architectuur aan de Technische Hoge school te Delft, zal vrijdag 27 januari zyn afscheidscollege geven. Zoals bekend had de hoogleraar om gezondheidsrede nen ontslag uit zijn functie gevraagd. Prof. Zwiers is een groot Voorstander van de toepassing van systeembouw. Ook de normalisatiegedachte heeft zijn bijzondere belangstelling. In dit verband kan er op worden gewezen, dat hij, in samenwerking met prof. ir. J. F, Berg hoef, het Engelse „Airey" bouwsysteem VOi?^,e Nederlandse verhoudingen ge schikt heeft gemaakt. Tot de belangrijkste werken van prof. Zwiers behoren het kantoorgebouw van het Prov. Electr. Bedryf van Noord- Holland te Bloemendaal, de Oud-Katho- Kerk met pastorie te Haarlem, het Philips gezondheidscentrum te Eind- hoyen, het Haags Herv. rusthuis „Oost- duin m Den Haag en het bijkantoor van de Ned. Bank te Rotterdam- Een stukje folklore werd in ere gehou den, toen zaterdag in Ti"- irg boer Ver meulen zyn bedoening s de Rielsewea verwisselde voor een boerderij in Goirfl rvn aIoude traditie waren jonge boe ren en boerinnen, gestoken in hun Bra- bfdin6 ?,rdracht, behulpzaam bij het laden van de wagens. Dit terwijl boer Vermeulen zelf rondging met een fles geesiryk vocht. Iedereen werd aan het Toeifti? enaan, het "Pniven". ,:F,n a"es was opgeladen, zette de stoet zich in beweging. Voorop een kar mof witte huif (aan alle kantel versierd) Se de boerin en haar kinderen Jonge boeren b,?önnnen jeidden vervolgens het ,,^an de laatste wagen hing bij wiize van achterlicht een dode rat met zyden strikje om de staart. Een kinder infin j0nd sloten de stoet. Veie duizenden waren getuigen van dit folkloristische gebeuren. ëea van 011 H?,4 Prijsindexcijfer van het eezimv.r Frankrijk (basiri949 =g?00) droeg in december j.l. 146,3. helpeen DeVnrH«neen ®U;l.ein2 betekende met o,'l P? v*n eieren, melk en aardappo- Jen «aven een lichte stijging te zien ter- liepen! V4n paaJde vleessoorten terug maandagmorgen aan de afslag eren hadden reeds vrijdag en zaterdag blo! nen willen zijn. Ook zijn enkele loggen binnengelopen, die pas één week tS ma.ar,Zo van de storm ie lijden hebben gehad, dat men besloot de relt te onderbreken. rei* Er is voor de vissers ook wel rede om moedeloos te worden, want op 59 ea 60 graden noorderbreedte, waar zich de visgronden bevinden, stormt het nu oo enkele korte onderbrekingen na, reeds wekenlang. Ook de kustvisserij onder, vind veel hinder door het ongestadige weer. De kustvissers, die maandagmor- gen na-ar zee gingen, moesten tegen de middag de visserij weer staken. Als ge volg van de geringe visaanvoer, wordt aan de markt zeer hoge prijzen betaald De logger Sch 123 en Sch 124 hebben de spanvissery op haring beëindigd we gens onbevredigende resultaten. Een werkboot van de fa. Pijl, in gebruik bij het vernieuwen en her- stellen van het gordingwerk in de Scheveningse haven, is in de nacht ZORdag op maandag gezonken m de tweede haven. Men zou het scheepje met eigen middelen lich- ten. .J??!,!id v'an de Rotterdamse gemeen- L„raaa' de heer H. C. Kranenburg (C.H.) I er door wordt belemmerd, In- Yixï ,5e bestand niet juist wordt ge acht, aldus de heer Kranenburg, is net f^nwm?gehjk van het college van 3. vernemen of. en wanneer aan De tijdelijke ambtenaar F. N., die in d^nst van een kleine gemeente in Zuid- Holland vervalsingen pleegde op loon- staten van de gemeentelijke werkvoor ziening en zich gelden toeëigende, die hem voor afdracht aan de gemeente waren toevertrouwd, waardoor hij de gemeente een schade berokkende van LulrP.1J00,-, is door de Rotterdamse HechtbanK veroordeeld tot zeven maan den gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest, waarvan drie maanden voor waardelijk, met drie jaar proeftijd. ,,zeve£1 maanden gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest, waarvan drie maanden voorwaardelijk, met drie jaar proeftyd en toezicht, heeft de Rotter damse Rechtbank veroordeeld de 33- )ange losse werkman A, H. uit Gouda, aie een radio en twee rijwielen, welke goederen door hem in huurkoop waren gekocht voor hij aan zyn verplichtingen had voldaan, had verkocht. Verdachte was reeds meermalen veroordeeld. .J3* Rotterdamse Rechtbank heeft de jarige vertegenwoordiger C. A. M., wonende te Rotterdam, die heeft terecht gestaan, verdacht van verd"!«^ering. veroordeeld tot een jaar en zes maan den gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest. Hij zou in 1955 verschillende gelds- bedragen die hy van klanten van de Hartog had ontvangen zich weder- reehtelyk hebben toegeëigend en onder oednegelyke voorgevens A. H. hebben bewogen tot afgifte aan hem van 3400. hij was reeds vijf maal veroordeeld en oy de behandeling van zijn zaak bleek, aat een bedrag van 40.000 van zijn vader ook in zyn „zaken" was opge gaan. war;nR^iENHAGE' 24 ^an- Met verse vü vorY vJZedenmorgen aan de markt de !og- <>7Ï <r met f 15-800: Sch 61 met YpiY'^iv. 333 met 1 390° (onderbroken i 2 met f 3.670 (onderbroken rei») ■oZu met 900 (onderbroken reis), tnfïf? verf® vis: «rote kabeljauw f 120 nZr JA grot.e koolvis f 82 tot f 103; beide P5. N®van 100 kilo; middelkabeljauw 50 f 58; mlddelkoolvis f 35 tot f 38; witte koolvis f 37 tot f 39; groot mlddeiachelvls f? tot f 50; klein middelschelvig t 39 tot 44.50, schelvis 1 f 40 tot f 42.50; schelvis f»3? J®1 f 38; wijting 30 tot 3450; poon x.iï.l0 '20: kabeljauw 2 f 40 tot f 41; ka- 40 3 30 tot f 32; alles p«r kist vaa

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 2