Beter op toezicht nodig woonschepen J3eroep op menselijkheid is misplaatst" Schaaksimultaanseance voor Trouw-lezers Eisenhower kreeg brief van Boelganin „Ik had geen behoefte veel te zeggen Ant i-Rev. artij vraagt radiozendtijd Margeheschikking ingetrokken NIEUW WETSONTWERP VEROORLOOFT: Het gebed in de Yer. Naties Twee communisten vice-voorzitter Nieuw plan voor ontwapemng i ■'SmÊB Onderwijsraad W eeroverzicht Mevrouw Bouman móét hulp hebben Getuigen correct behandeld pl tij!! Weerbericht DONDERDAG 26 JANUARI 1956 VEERTIENDE JAAKGAfNG No. 3292 DUITS BLAD over OORLOGSMISDADIGERS: Idonesische parlement in maart gevormd Molotow met Zjoekow in Praag aangekomen "W- AMBASSADEUR KWAM ZELF iHSl Auriol naar Moskou GEN.-MAJ. PEREIRA OP SCHIPHOL: 5? ft 1 Nederland vraagt Indonesië om inlichtingen (Van onze Haagse redacteur) EEN ontwerp voor een nieuwe woningwet is door de regering by de Tweede Kamer ingediend. De bepalingen met betrekking tot de ruimtelijke ordening, die in de huidige woningwet zijn opge nomen, zijn thans in een afzonderlijke wet, die tegelijkertijd aan de Kamer is voorgelegd, samengebracht. De nieuwe woningwet bevat o.m. een bepaling die het mogelijk maakt dat gemeenten financiële steun verlenen voor het in eigendom verkrijgen van een nieuwe woning, die door de eigenaar zelf bewoond zal worden. De bestaande woningwet heeft in het verleden slechts de bouw van huurwoningen bevorderd, maar de regering kent aan het bezit van een eigen woning een zo groot algemeen belang toe, dat naar haar mening deze bepaling in het wetsontwerp niet mag ontbreken. Bij algemene maatregel van bestuur zal nader worden geregeld in welke mate de gemeenten voor dit doel steun kunnen verlenen. Hammarskjoelcl optimistisch De secretaris-generaal van de Ver enigde Naties, Dag Hammarskjoeld, heelt-woensdag bij aankomst in Amman verklaard optimistisch te zijn met be trekking tot het verminderen van de spanning in het Midden-Oosten. Ham- tuarskjoeld heeft zowel in Israël als m Egypte besprekingen gevoerd. FRANSE KAMER WESTDUITSE MISSIE NAAR SAARLAND Voor alle deelnemers en deelneemsters aan de schaakwed strijd tegen Donner en andere belangstellenden wordt de gele genheid geopend in te schrijven voor een simultaanseance tegen onze schaakmedewerker W. J. Muhring. De eerste seance vindt plaats op zaterdag 11 februari in Amsterdam, de 2de seance één week later op 18 februari in Zwolle. Aanvang 3 uur 's middags. Deelneming gratis; u kunt voor één van de seances inschrijven. Voor de organisatie van deze seances is bet zeer belangrijk, dat het aantal tegenstanders(sters) zo spoedig mogelijk be kend is. De aanmelding sluit uiterlijk 4 februari a.s. U kunt zich opgeven bij de redactie van ons dagblad .Trouw", Nieuwezijds Voorburgwal 225 te Amsterdam. Haast u, want het aantal deelnemers (sters) is beperkt en wie het eerst komt het eerst maalt. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een deelne merskaart met nadere gegevens. J A Zie verder pagina 5 mm f Hf - M t0&- WmÊÉ «itp IK ben niet verbaasd geweest over de vragen, die mij bij de processen zijn gesteld. Af en toe kreeg ik de indruk, dat men mij geloofde en de verklaringen van de getuigen a charge, die lijnrecht tegen de mijne ingingen, niet. Met de beide gevangenen heb ik geen apart contact gehad. Over het werk van mevr. Bouman kan ik niet anders dan mijn grootste bewondering uitspreken. Ik ben er erg van onder de indruk gekomen." Verklaring ministerie Buitenlandse Zaken HULP NODIG ZEER COULANT. Botterdam: Witte de With straat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur; Telefoon 115700 '«-Gravenhage: Huygenspiein l Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot vrijdagavond. Zwaar bewolkt met plaatselijk sneeuw of regen. Matige tot krachtige wind tussen zuidoost en zuid west. In het noorden temperaturen, om het vriespunt, Elders dezelfde temperaturen als vandaag cf iets hogere. ZON EN MAAN 27 januari: zon op 8 31, onder 17.19: maan op 17.41, onder 7.59 V.M. J Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT MET het verdwijnen van de Han delsmargebeschikking door over leg tussen de minister van Economi sche Zaken en de middenstandsorga nisaties is een grote steen des aan stoots weggenomen. Wat de middenstand aanstoot gaf, was het feit dat door deze beschikking binnen de middenstand geen discrimi natie werd toegepast. De goeden en de slechten onder hen werden over één kam geschoren. Een ander punt was dat de midden stand als groep aan banden werd ge legd terwijl de industrie buiten schot bleef. Hier was dus het bezwaar dat naar buiten tegenover de middenstand gediscrimineerd werd. De margebescnikking was van de zijde van de minister van Economi sche Zaken een noodmaatregel. Een noodmaatregel ter bezwering van het gevaar dat er een prijsontwikkeling zou ontstaan, die het economisch even wicht in ons land zou verstoren. Men moet oog hebben voor de beide aspecten van deze zaak, zoals inder tijd de heer Van Eysden bij het debat in de Tweede Kamer dat toonde te hebben. Hij erkende de mogelijkheid dat een dergelijke beschikking uit een oogpunt van algemene economische politiek op een gegeven ogenblik nodig kan zijn. Maar hij bepleitte de afschaffing voor die bedrijfstakken, waarvan inmiddels gebleken was, dat ze daarvoor niet no dig was. HET is een zeer verheugende om standigheid dat uit het overleg het resultaat geboren is dat nu de beschik king over de hele linie verdwijnt. Want dat bewijst dat de beschikking niet meer nodig is. Indien ze indertijd niet nodig geweest was, zou de minister haar niet hebben uitgevaardigd. Want voor zijn plezier neemt men in een de mocratisch land geen maatregelen, waarop men zeker kritiek verwachter kan. Maar dat de beschikking nu ingetrok ken kan worden is een bewijs dat de middenstandsbedrijven de prijspolitiek van de minister verstaan en dat zij be grijpen dat het een algemeen belang is, die politiek te doen slagen. Wanneer de zaken eenmaal zo lig gen, dan kan de dwang verdwijnen. En de minister beschikte over de vereiste beweeglijkheid van geest om die con clusie nu ook vlot te trekken. Steun van gemeente bij bouw eigen woning Onder grote belangstelling is gister middag het in de Waal bij Zaltbommel gezonken 750 ton metende sleepschip de Rondccnt 11 gelicht. Veertien dagen geleden tijdens een vliegende storm kapseisde dit schip. Grote bokken van de firma Van de Akker uit Rotterdam brachten de drenkeling boven water. De lading van 700 ton kolen was inmiddels verloren gegaan. Op de foto ziet men het gezonken schip in de takels van de bokken hangen. De Rondcent 11 is afkomstig uit Rotterdam en was op weg naar Limburg. DIT resultaat zal de heer Van Eys den, als hy het op Curacao, waar hij thans als lid van een parlementaire delegatie verblijft, verneemt, ongetwij feld deugd doen. Het is niet onmogelijk, dat de thans ontstane situatie aan sommige indivi duele groepen de gelegenheid zal bie den om storend op het prijsbeleid van de regering in te werken. Wij nemen aan dat een speciaal op treden tegen dergelijke individuele groepen, zoals de minister dat ook el ders doet, voldoende zal zijn om hier de zaak als geheel in het gareel te hou den. Al met al is deze ontwikkeling bevre digend. Rusland staat afwijzend tegenover een Amerikaans voorstel om elke plenaire zitting van de Algemene Vergadering te openen met een gebed, dat door een geestelijke uitgesproken wordt. De Russen prefereren het huidige sys teem van een minuut stilte voor ge bed en meditatie bij het begin en het einde van elke zitting. Van diplomatieke zijde is vernomen, dat de Russische afwijzing vefvat was in een brief, welke de Russische gede legeerde Arkady A. Sobolev dezer da gen aan de Amerikaanse hoofdgedele geerde Henry Cabot Lodge heeft doen toekomen. Polen heeft hetzelfde standpunt als Moskou ingenomen. Lodge heeft op 21 december een brief over dit onderwerp naar alle 75 leden van de Verenigde Naties gezonden. Tot dusver zijn echter ook een twaalftal ant woorden ontvangen van landen, die ver klaren zeer veel voor het plan te ge voelen. Ook wordt bepaald dat jaarlijks aan de Sta ten-Generaal een overzicht moet worden, overgelegd van de woningbe hoefte en van de door het rijk te nemen maatregelen. Ook ma beëindi ging van de buitengewone omstandig heden van de na-oorlogse jaren, zo wordt in de toelichting gezegd, zal de voorziening in dfe woningbehoefte een belangrijke plaats blijven innemen m het in de toekomst te voeren regerings beleid. Een jaarlijks overzicht zal nopen tot een voortdurende bezinning en een regelmatig terugkerende discus sie op dit punt. De maatregelen die het rijk kan nemen zullen in het algemeen ten doel hebben door verlening van geldelijke steun de woningproduktie te stimuleren. Daarom zal het overzicht tegelijk met de rijksbegroting, waarbij de gelden, worden aangevraagd, inge diend worden. Het begrip „voorziening in de woningbehoefte" behoeft niet alleen de proriuktie van nieuwe wonin gen te omvatten maar kan ook be trekking hebben op woningverbetering, woningsplitsing en krotopruiming. Het wetsontwerp geeft tevens een wettelijke basis aan te houden woning tellingen. waaraan de gemeentebesturen.' medewerking verlenen. Ook de "ge meentelijke bouwverordening krijgt een wettelijke grondslag. De regering staat op het standpunt, dat regeling van de woningproduktie gewenst kan zijn wan neer de behoefte om te bouwen groter is dan met de omvang van het produk- tie-apparaat overeenkomt of wanneer conjunctuur-overwegingen er toe nopen de bouwbedrijvigheid af te remmen. In een dergelijk geval zullen de be langen van de volkshuisvesting tegen andere belangen afgewogen moeten worden, maar voorschriften daaromtrent behoren niet in de woningwet thuis. Het ligt in de bedoeling hiervoor een afzonderlijk wetsontwerp in te dienen. NEGEN EN DERTIG Duitse gevan genen vergiftigen de betrekkin gen tassen de bondsrepubliek en Ne derland, maar wij zijn van mening, dat elk beroep op de menselijkheid in bun* geval misplaatst is. Met uitzonde ring van vijf of zes gedetineerden, ten aanzien van wie wellicht een vervroegde vrijlating zou kunnen worden overwogen, zitten alle andere veroordeelden terecht in Breda. Dit schrijft het Westduitse geïllus treerde blad „Revue", dat een artikel gewijd heeft aan de Duitse oorlogs misdadigers in Breda en de stemmen, tdie in de bondsrepubliek zijn opge gaan om deze mannen in vrijheid te stellen. Het blad wijst erop, dat zij voor aan vaste regels onderworpen tribunalen hebben terechtgestaan, zij hadden hulp van. verdedigers on zij konden tegen hun veroordeling in beroep gaan. Het behoeft ons niet te verwonderen, dat 2Ü niet konden profiteren van ver zachtende omstandigheden, want zij 'hebben zeer zware misdaden begaan: ,o.a. wrede mishandelingen van gevan genen, die zich niet konden verweren, executies zonder vorm van proces, het "vermoorden van onschuldige voorbij gangers op straat. „Wij zouden er slecht aan doen ten behoeve van hen een beroep op ge voelens van menselijkheid te doen, ge voelens die de gevangenen jaren ach tereen met voeten hebben getreden," aldus „Revue". in Amman, Jordanië, voerde Ham marskjoeld woensdag besprekingen met premier Samir Rifai en minister van Buitenlandse Zaken dr. Husein Khali- di/ Hij - werd bovendien door koning Hoessein-op -het-paleis in audiëntie ont vangen. De Indonesische premier Harahap heeft verklaard te verwachten, dat het eerste gekozen parlement van Indone sië in maart gevormd zal worden. Hij zei, dat de regering probeert de vor ming van het parlement te bespoedigen. Volgens onvolledige uitslagen hebben de antiwestelijke nationalisten 49, de westersgezinde Masjoemi 43, de ortho dox-radicalen 37 en de communisten 34 zetels. Tien andere zetels ziin verdeeld over minderheidspartijen. Het parle ment zal uit 260 zetels bestaan, maar er zullen er nog 18 toegevoegd worden voor de Chinese, Euraziatische en Ara bische minderheden. De Franse Nationale Vergadering heeft geen enkele poujadlst benoemd to de negen belangrijke bestuursfunc ties in de Kamer, waaronder zes vice- voorzltterschappen. In deze laatste func tie zijn wel twee communisten benoemd wat aan de kant van de conservatieven de vrees heeft versterkt, dat de com munisten geleidelijk vaste voet In de regering zullen krijgen. De poujadisten protesteerden tegen deze gang van zaken, maar hun pro test werd met 321 tegen 263 stemmen verworpen. Tot hen, die het protest ver wierpen, behoorden de socialisten, de communisten en de radicalen. Een 150 afgevaardigden van centrum en gema tigd rechts steunden evenwel de pouja disten. In de wandelgangen verluidt, dat de benoeming van de twee communisten tot vice-voorzitters een deel van de prijs is, die de socialisten moeten betalen voor de communistische steun bij de verkiezing van de socialist le Troquer tot voorzitter van de Kamer. De Westduitse regering heeft beslo ten in de Saar een missie te vestigen, zoals ook in West-Berlijn een missie bestaat. De missie zal verantwoordelijk zijn aan het ministerie van Buitenlandse Za ken. De redactie van de financiële bepa lingen is aanzienlijk gewijzigd, maar het systeem is onveranderd gebleven. Gemeentelijke steun aan toegelaten wo ningbouwcorporaties biijft voorop staan. Waar dit middel niet kan worden toe gepast dient de gemeente zelf in de woningbehoefte te voorzien. Rijkssubsi die stelt de gemeenten tot deze beide activiteiten in staat. Daarnaast kan het rijk in bijzondere gevallen de toege laten corporaties rechtstreeks steunen. Het wetsontwerp voorziet in een raad voor de volkshuisvesting, die de plaats van de voorlopige raad zal innemen. Het afzonderlijke staatstoezicht op de volkshuisvesting dat na de oorlog ver enigd is met de centraal georganiseer de dienst voor de wederopbouw zal, nu de wederopbouwwerkzaamheden vrij wel voltooid zijn, hersteld worden. De regering is van oordeel dat het volkshuisvestingstoezicht op woonsche pen verscherpt moet worden. Naar de regeling, die hiervoor nodig is wordt een onderzoek ingesteld waarna nadere voorstellen ingediend zullen worden. De Russische minister van Buiten landse Zaken. Molotow, en de minis ter van Defensie, maarschalk Zjoekow, zijn per vliegtuig uit Moskou in Praag aangekomen. Zij leiden een Russische delegatie naar een bijeenkomst van de politieke uitvoerende commissie van de verdrags organisatie van Warschau, de Oosteuro- pese tegenhanger van de Navo. Oliedom Dikke Olie, die in het voortuintje van George Argentin in Los Angeles uit de grond omhoogborrelde, had reeds dromen van plotselinge rijk dom gewekt. Er kwam een abrupt ein de aan doordat een auto van een olie maatschappij kwam voorgereden voor het herstellen van een lek in de pijp leiding. Twee generaties erfgenamen voor de troon van het groothertogdom Luxemburg zijn op deze foto te zien, die is genomen, toen prins Jean voor het eerst met zijn hele gezin op het balkon verscheen, bij gelegenheid van de 60ste verjaardag van groot hertogin Charlotte. Prinses Josephine Charlotte houdt de kleine Marie Astrid in haar armen en prins Jean houdt het prinsje Henri op zijn arm. De Russische ambassadeur in Wash ington Zarocbin, heeft gisteren een be zoek gebracht aan president Eisenho wer, om hem een persoonlijke bood schap van de Russische premier, maar schalk Boelganin, te overhandigen. Het bezoek duurde zeventien minuten. Het Witte Huis heeft medegedeeld dat de „persoonlijke boodschap" een „vriendschappelijke brief" is, met be paalde denkbeelden die premier Boel ganin voorlegt aan president Eisenho wer met het verzoek deze nader te be studeren „in het belang van de bevor dering van de vrede". Het was de eerste keer, dat Zaroe- bin, die in september 1952 als ambas sadeur naar Washington -is gekomen, een onderhoud -met de president in het Witte Huis had, afgezien uiteraard van de keer, dat hij zijn geloofsbrieven kwam aanbieden. Een woordvoerder van het Witte Huis zei dat Boelganin en Eisenhower na de Geneefse conferentie steeds brieven hebben gewisseld. De tot dusver tussen Eisenhower en Boelganin gevoerde correspondentie han delde steeds over de ontwapening. Zij was een vervolg op het door president Eisenhower in Genève gedane voorstel om wederzijds luchtverkenningen boven de Ver. Staten en de Sowjet-Unie toe te laten. Op zijn persconferentie van gisteren zei Eisenhower, dat hij zijn voorstel in Genève voornamelijk had gedaan om het internationale onderlinge vertrouwen te doen toenemen, waardoor een internatio naal ontwapeningsprogramma meer kans zou krijgen. Boelganin heeft later het voorstel van Eisenhower, dat bedoeld was eals een voorloper van de ontwapening, ver worpen. Hij zei, dat de wederzijdse qpc- V".' s m- i HET overlijden van prof. dr. R. EL Woltjer heeft het voorzitterschap van de Onderwijsraad vacant ge maakt. Prof. Woltjer was bovendien voor zitter van de derde afdeling van die Raad, die het algemeen vormend la ger en kleuteronderwijs behandelt. De Onderwijsraad geeft de minister van Onderwijs desgevraagd of uit jigen beweging advies omtrent vraag stukken van algemene strekking op het gebied van het onderwijs. Hij vormt dus een zeer belangrijk en in vloedrijk adviescollege, gelijk de prak tijk bewezen heeft. In de plaats van prof. Woltjer is nu prof. Sassen voorzitter van de Raad geworden. Prof. Donner is lid van de Raad geworden, maar is te vens prof. Woltjer opgevolgd als voor zitter van de derde afdeling. Prof. Woltjer heeft in deze functie zeer veel betekend. Wij prijzen ons gelukkig dat zijn taak in dezen door prof. Donner wordt overgenomen. luchfrverkenning ten hoogste als een van de laatste fasen van een ontwapenings programma kon worden beschouwd. President Eisenhower zei gisteren op zijn persconferentie, dat nieuwe stap pen in de richting van een ontwape ningsakkoord met Rusland zelfs onder de gunstigste omstandigheden slechts heel langzaam en omslachtig gedaan zouden kunnen worden. In diplomatieke kringen meent men te weten, dat het schrijven van Boelga nin aan Eisenhower beoogt de aandacht van de reis van minister Eden af te leiden. Men gelooft dan ook niet dat er belangrijke voorstellen in de brief zjjn gedaan. Integendeel, het geheel wordt beschouwd als een nieuwe poging van de Russen om tweedracht te zaaien tus sen de Westelijke bondgenoten. De inhoud van de brief zal in code aan premier Eden aan boord van de „Queen Elizabeth'" worden geseind. Deze zal dan onmiddellijk in conferentie gaan met.de Amerikaanse ambassadeur- in Londen, WInthrop Andrich, die zich eveneens aan boord van de „Queen Eli zabeth" bevindt. De Franse oud-president Vincent Au riol zal rond 28 februari een bezoek aan de Sowjetunie brengen. Radio-Moskou heeft gezegd, dat de Sowjetpresident Worosjilow Auriol als zijn persoonlijke gast uitgenodigd heeft om hem in staat te stellen, zich op de hoogte te stellen van het leven in de Sowjetunie. De Bilt, donderdag 26 jan, - 10.00 uur: De afgelopen nacht trok een rug van hoge luchtdruk over ons land, waardoor bijna overal lichte vorst optrad met minimum temperaturen van min één tot min vier graden. De wind draaide later in de nacht naar zuidelijke richtingen, terwijl bovendien wolkenschermen naderbij kwamen die samenhangen met een regen- en sneeuwzone, waarvan de voorste begrenzing vanmorgen 9 uur Zeeland bereikte. De neerslagzone behoort bij een depressie die ten westen van Ierland naar het noorden trekt en een storing hoven Ierland tot ontwikkeling brengt. Deze storing zal vermoedelijk over midden-Engeland in de richting van ons land trekken. De frontlijn van de neerslagzone zal de komende 36 uur verder naar West-Europa opdringen, maar het zal nog geruime tijd duren, voordat deze scheidingslijn van zachte oceaanlucht en de koude lucht die boven ons land stagneerde het noorden van het land gepasseerd zal zijn. Er zal dan ook nog vrjj langdurig wat regen-:of sneeuw vallen. De kans op vorst is echter de komende nacht niet groot, zeker niet in het zuiden van het landl Een woordvoerder van het Nederland se ministerie van Buitenlandse Zaken deelt mede: „Op het op maandag 23 dezer bij mon de van de ambassadeur in bijzondere missie, mr. Utoyo Ramelan, overge brachte verzoek van de Indonesische delegatie om voortzetting van de Neder lands-Indonesische besprekingen, heeft de Nederlandse regering geantwoord, dat zij, alvorens te kunnen besluiten, gaarne enige inlichtingen zou ontvangen van de Indonesische regering, o.a. omtrent in de pers op die dag en voorafgaande dagen verschenen verklaringen, afgelegd door Indonesiscne autoriteiten in Djakarta. Op dinsdag 24 januari zijn omtrent de daar toe in te dienen nota uitvoerige instruc ties gezonden aan de Nederlandse Hoge Commissaris te Djakarta. Op heden, don derdag 26 januari, is de Nederlandse Hoge Commissaris door minister-presi dent Harahap ontvangen, bij welke gele genheid bedoelde nota werd overhan digd. Dg foto toont de heren bij aankomst op Schiphol. V.l.n.r. generaal-majoor Pereira, sergeant Verschoor en onder luitenant Koenders. Dit zei generaal-majoor A. J. A. Pereira, voormalig hoofd van de Ne derlandse Militaire Missie in Indonesië, die in Djakarta als getuige a décharge in de processen tegen Jungschlaeger en Schmidt is gehoord en die gister avond met twee andere getuigen op Schiphol is teruggekeerd. De generaal-majoor zei, dat de be klaagde Schmidt nog steeds een zeer vitale indruk maakt. Hij is zeer agres sief en kan zich vermoedelijk beter verdedigen dan Jungschlaeger. De drie getuigen hadden lof voor de correcte wijze, waarop zij in Dja karta zijn behandeld. Ze hebben ge logeerd in Hötel des Indes en wercen volkomen vrijgelaten in hun bezoekjes in de stad. Wel moesten ze dit van tevoren bij de politie melden, opdat zij op hun tochten door een politie-jeep konden worden gevolgd. Aan de ge tuigen was nu eenmaal een garantie voor hun veiligheid gegeven en die HET Centraal Comité van Anti-Re volutionaire Kiesverenigingen heeft zich in een brief tot de minister van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen gewend met het verzoek dat ook aan de Anti-Revolutionaire Partij radiozendtüd beschikbaar zou worden gesteld. In deze brief is medegedeeld, dat de Anti-Revolutionaire Partij met grote belangstelling kennis genomen heeft van hetgeen in de Memorie van Ant woord op de begroting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen wordt opgemerkt .over het beschikbaar stellen van zendtijd aan de Volks party voor Vrijheid en Democratie. Waar biükens deze Memorie van Ant woord door de minister aan de ra- dioraad verzocht is advies te willen geven over de wijze waarop en de mate waarin deze zendtijd ter be schikking van belanghebbende poli tieke partijen kan worden gesteld, stelt het Centraal Comité er prijs op te verklaren, dat de Anti-Revolu tionaire Partij bij de beslissing van de minister te dezer zake gaarne als een der „belanghebbende politieke partijen" zal worden aangemerkt, daar deze partij zich inzake radio- uitzendingen voor vrijwel gelijke moeilijkheden geplaatst ziet als de Volkspartij voor Vrijheid en Demo cratie. wilde men in Indonesië op deze wijze nakomen. Overigens was generaal Pereira toch blij in Nederland terug te zijn, doch dit in hoofdzaak, „omdat ik in Dja karta niets te doen had". Hij is er on geveer week geweest. Het stond voor generaal Pereira vast, dat mevr. Bouman in de veel omvattende en ingewikkelde verde diging dringend hulp behoeft. „Ik mocht, teen ik gehoord werd, wel alles zeggen wat ik op mijn hart had, als ik dat had gewild," ver volgde hij. „Die indruk had ik ten minste wel. Maar ik had geen be hoefte om veel te zeggen. Ik heb er mij toe beperkt op de vragen te ant woorden." Ook de andere twee getuigen, die met de generaal terugkeerden, de on derluitenant J. Koenders en sergeant J. Verschoor, die beiden onder de generaal by de missie gediend heb ben, vonden, dat zij zeer coulant on dervraagd waren. De heer Koenders voegde daaraan toe: „Ik heb tenminste ook mjjn mening over de getuigen charge kunnen zeggen, b.v. over onze vriend Amiroeddin" Inderdaad is er een pijnlijk moment geweest, toen hij geconfronteerd was met de getuige a charge Manoppo en. deze laatste beweerde, dat de heer Koenders hem moest kennen. Onze landgenoot sprak dit tegen, waarop d" zitting werd geschorst, omdat recht' Maengkom wilde uitzoeken of de het. Koenders meineed had gepleegd. La ter verklaarde de heer Koenders, dat hij Manoppo nooit gekend had, doch dat men er hem opmerkzaam op had gemaakt, dat hij Manoppo wel de hand had geschud. „Ik heb kort na mijn aankomst zo veel oude bekenden gezien en zoveel handen geschud, dat ik dit vergeten was," vertelde de heer Koenders. Thans zijn nog zes Nederlandse ge tuigen decharge in Djakarta. Bewijs geleverd. In Melbourne hebben drie misdadigers onder wie een moordenaar, een span rëgsgeleerdes ge klop in een gevangenisdebat oor of on-, verdraagsaamheid gevaarliker is as on kunde. Die misdadigers het bewijs dat onkunde een groter waagstuk is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1